2016 rok Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja

Komentarze

Transkrypt

2016 rok Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH
TEST EGZAMINACYJNY – 2016 rok
Zadania egzaminacyjne – HISTORIA – wersja B
kod ucznia ...................
Punkty:……../ 20
Zadanie 1 (1 pkt)
Podaj nazwę miasta przedstawionego na ilustracji.
Nazwa miasta...................................................................
Zadanie 2 (1 pkt)
Uporządkuj chronologicznie podane poniżej wydarzenia (od najstarszego – nr 1,
do najnowszego – nr 4).
A. Bitwa pod Salaminą……….….
B. Rozkwit kultury minojskiej……………..
C. Podboje Aleksandra Wielkiego ………………
D. Pryncypat Oktawiana Augusta……………
1
Zadanie 3 (1 pkt)
Jak nazywa się ten grecki wojownik?
.............................................................................................................................................
Zadanie 4 (2 pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
A – Ostracyzm
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
B – Agora
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
C – Falanga
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
D – Dyktator
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2
Zadanie 5 (1 pkt)
Ilustracja przedstawia hołd lenny.
Uzupełnij zdania – Król przyjmujący hołd staje się……………………………….………,
a rycerz, który składa hołd zostaje - …………………………………………………………
Zadanie 6 (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
A. Pańszczyzna polegała na nieobowiązkowej i opłacanej pracy chłopa w majątku
pańskim………………….
B. Patrycjat w miastach składał się z najuboższych mieszczan……………………
C. Pręgierz był nazwą średniowiecznej monety………………
D. Rzemieślnicy w cechach mieli obowiązek obrony murów miejskich………………..
Zadanie 7 (1 pkt)
Zaznacz zdanie, w którym wydarzenia uporządkowano chronologicznie
A. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, wystąpienie Marcina Lutra, wygaśnięcie
dynastii Jagiellonów, potop szwedzki
B. Hołd Pruski, wynalazek Gutenberga, powstanie kościoła anglikańskiego, powołanie
Komisji Edukacji Narodowej
C. Panowanie Stefana Batorego, wojna trzynastoletnia, odsiecz wiedeńska, uchwalenie
Konstytucji 3 Maja
3
Zadanie 8 (1 pkt)
Poniżej przedstawiono kościoły w dwóch stylach architektonicznych. Podpisz te style.
Styl................................................................................................................................................
Styl................................................................................................................................................
4
Zadanie 9 (2 pkt)
Wyjaśnij pojęcia:
A. liberum veto
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
B. pańszczyzna
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 10 (1 pkt)
Dokończ prawidłowo zdania.
A. Największym powstaniem zbrojnym na ziemiach polskich w XIX wieku
było………………………………………………………………
B. Zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych nastąpiło w XIX wieku
podczas………………………………………………………
C. Tadeusz
Kościuszko
jest
bohaterem
dla
dwóch
państw
…………………………………………………………………………….
Zadanie 11 (1 pkt)
Oznacz najwcześniejsze wydarzenie wpisując cyfrę 1, a najpóźniejsze – wpisując cyfrę 4.
A. Wybuch powstania listopadowego……………..
B. Zjednoczenie Włoch………………….
C. Sto dni Napoleona……………………
D. Utworzenie Księstwa Warszawskiego…………………..
Zadanie 12 (1 pkt)
Spośród wymienionych postaci, podkreśl te, które uczestniczyły w powstaniu
listopadowym.
Józef Chłopicki, Stanisław Staszic, Tadeusz Kościuszko, Jan Skrzynecki, Józef Poniatowski
5
Zadanie 13 (1 pkt)
Wybierz prawidłowy opis ilustracji:
A. Bostońskie picie herbaty
B. Dopłynięcie do Ameryki przez K. Kolumba
C. Początek wojny morskiej Anglii z Hiszpanią
D. Powstanie Indian przeciwko konkwistadorom
Zadanie 14 (2 pkt)
Podaj cztery przyczyny upadku I Rzeczpospolitej.
1…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6
Zadanie 15 (1 pkt)
Wpisz, która z podanych informacji jest prawdziwa /P/, a która fałszywa /F/.
A. Karol Marks był głównym przedstawicielem ideologii liberalnej
B. W zjednoczeniu Niemiec największą rolę odegrały Prusy
C. Romuald Traugutt był dyktatorem powstania listopadowego
D. Najwięcej swobód narodowych w drugiej połowie XIX wieku było w zaborze pruskim
Zadanie 16 (1 pkt)
Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które było bezpośrednią przyczyną I wojny
światowej.
A. I wojna bałkańska
B. Krwawa niedziela w Rosji
C. Zamach w Sarajewie
D. Depesza emska
Zadanie 17 (1 pkt)
Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
A. Ostatnim carem w Rosji był Aleksander I………………………….
B. Roman Dmowski konsekwentnie budował w czasie I wojny światowej sojusz z
Niemcami………………………
C. W dniu 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa……………………..
D. Pierwszym państwem, w który zwyciężył komunizm była Rosja………………………
7

Podobne dokumenty