KCH PŁYN DO SPRYSKIWACZY RÓŻOWY DORIS 2012

Komentarze

Transkrypt

KCH PŁYN DO SPRYSKIWACZY RÓŻOWY DORIS 2012
KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CHEMICZNEJ
PŁYN DO SPRYSKIWACZY „DORIS” – 220C
Data opracowania: 10.2005 / Data aktualizacji: 10.2011
Z.P.H. „DORIS” Zbigniew Ząbecki
06-500 Mława ul. Napoleońska 74B
tel. 023-6553180 fax. 023-6546034
NIP 569-127-07-49 REGON 130273020
1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1.
Identyfikator produktu:
0
PŁYN DO SPRYSKIWACZY „DORIS” – 22 C
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane:
Płyn do spryskiwaczy samochodowych
1.3. Producent:
Z.P.H. “DORIS” Zbigniew Ząbecki 06-500 Mława ul. Napoleońska 74B
1.4. Telefon alarmowy:
023-6553180 w godz. 8:00-17:00 w dni robocze
988 z telefonów stacjonarnych, 112 z telefonów komórkowych
e-mail [email protected]
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1. Klasyfikacja mieszaniny :
•
•
•
•
•
•
•
•
Klasyfikacja wg 1999/45/WE
R10 Produkt łatwopalny.
T R23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu.
T R39/23/24/25 Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia człowieka.
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE
Flam. Liq. 3 - Substancja ciekła łatwopalna kat. 3
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
Acute Tox. 3 - Toksyczność ostra kat 3.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
STOT SE. 1 - Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
kat. 1
H370 Powoduje uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego, ośrodkowego układu
nerwowego.
1
2.2. Elementy etykiety:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Acute Tox. 3 ; STOT SE. 1 ; Flam. Liq. 3
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów: nerwu wzrokowego, ośrodkowego układu
nerwowego.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie
wzbronione.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P301+P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie.
P311 Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: metanol i < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe
2.3. Inne zagrożenia:
Nie określono
3. SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH
Roztwór wodny zawierający < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe
oraz:
3.1. Etan-1,2-diol 1%
• Nr CAS: 107-21-1 ; Nr WE: 203-473-3
• Klasyfikacja: Xn – Szkodliwa
• Zwrot R22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
• Klasyfikacja wg 1272/2008/WE - Acute Tox.
4 H302
3.2. Metanol < 30%
• Nr CAS: 67-56-1 ; Nr WE: 200-659-6
• F; R11 - T; R23/24/25-39/23/24/25
• Klasyfikacja: F – Substancja wysoce łatwopalna
• T – Substancja toksyczna
• Zwrot R11 – Produkt wysoce łatwopalny.
• Zwrot R 23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skóra i po połknięciu.
• Zwrot R 39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skóra i po
połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
• Klasyfikacja wg 1272/2008/WE ; Flam. Liq. 2 H225; Acute Tox. 3 ; STOT SE 3 ; H 225; H 301;
H311; 331; H 370
2
4. PIERWSZA POMOC
4.1. Objawy zatrucia
Zatrucie może nastąpić po połknięciu dużych ilości produktu.
Objawy: utrata wzroku; bóle i zawroty głowy, senność, nudności i wymioty, przyspieszenie oddechu i
tętna; w skrajnych przypadkach – utrata przytomności i śmierć.
4.2. Wdychanie
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną
4.3 Skóra
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast zwrócić się o
pomoc medyczną
4.4 Oczy
Upewnić się czy poszkodowany nie nosi szkieł kontaktowych. Natychmiast płukać oczy, przytrzymując
odchylone powieki, dużą ilością czystej bieżącej wody. Płukać, przez co najmniej 15 minut.
4.3. Połknięcie
Pod nadzorem szybko sprowokować wymioty. Podać do wypicia wódkę. Natychmiast zwrócić się o
pomoc medyczną. Pacjentowi przytomnemu, można podać, w ramach pomocy przedlekarskiej:
dorosłym 100-200 ml wódki ( etanolu 40% - odtrutka – blokuje wchłanianie metanolu), dzieciom – na
każde 10 kg ciała 1 łyżkę stołową wódki w słodzonej wodzie.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1 Zalecane środki gaśnicze:
Dwutlenek węgla, proszki i piany gaśnicze, rozproszone prądy wodne.
5.2 Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Zwarte strumienie wody podawane pod ciśnieniem.
5.3 Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów:
Produkt jest łatwo palny. Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
5.4 Specjalne wyposażenie ochronne strażaków:
Nosić izolacyjne aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza i kombinezony ochronne.
5.5 Inne uwagi:
Usunąć ze strefy pożaru wszystkie osoby postronne.
Pojemniki zagrożone pożarem chłodzić rozpyloną wodą i w miarę możliwości ewakuować z
zagrożonego rejonu.
Nie dopuszczać do przedostawania się skażonej wody i innych środków gaśniczych do systemu
kanalizacyjnego.
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA
.
6.1. Indywidualne środki ostrożności:
•
Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odzież ochronną z materiałów powlekanych w wersji
elektrostatycznej, rękawice i buty z kauczuku naturalnego, gogle ochronne szczelnie przylegające do
twarzy oraz maskę z pochłaniaczem wielogazowym lub pochłaniaczem par związków organicznych.
W warunkach zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo przeciwodpryskową ochronę twarzy.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
•
Powstrzymać wyciek. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nie dopuszczać do przedostawania się
produktu do kanalizacji (zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne), wód powierzchniowych i wód
gruntowych. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu lub skażenia środowiska powiadomić
odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego
6.3. Metody oczyszczania/usuwania:
•
Duże ilości uwolnionego produktu obwałować i przepompować do oznakowanych pojemników.
Niewielkie ilości przesypać niepalnym materiałem pochłaniającym i zebrać do oznakowanego,
szczelnie zamykanego pojemnika na odpady. Miejsce wycieku spłukać wodą. Uszkodzone
3
opakowania jednostkowe umieścić w pojemniku awaryjnym. Usuwać zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w punkcie 13.
7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ / PREPARATEM I MAGAZYNOWANIE
7.1. Postępowanie z preparatem
• Przestrzegać zasad i przepisów BHP dotyczących pracy z chemikaliami.
Stosować w odpowiednio wentylowanym miejscu. Zapewnić miejscową wentylację wywiewną
usuwającą pary z miejsca ich emisji i wentylację ogólną pomieszczenia.
• Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej.
7.2. Magazynowanie
• Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanych i
suchych pomieszczeniach. Zalecana temperatura magazynowania 5-30C, z dala od ognia i źródeł
ciepła.
• W miejscu magazynowania produktu wprowadzić zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia i
spożywania posiłków
8. OCHRONA NARAŻENIA I ŚRODKI INDYWIDUALNE
Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
Etan-1,2-diol
3
3
NDS - 15 mg/m ; NDSCh-50 mg/m ; NDSP - nie określono : DSB – nie określono
Alkohol metylowy
3
3
NDS - 100 mg/m ; NDSCh- 300 mg/m ; NDSP - nie określono : DSB – 6 mg/l
Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych:
Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowiskach pracy.
Przestrzegać ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa pracy z preparatami chemicznymi - patrz
punkt 7.
•
•
•
Ochrona dróg oddechowych – W warunkach narażenia na stężenia przekraczające dopuszczalne
wartości lub w warunkach awarii nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (maska z
pochłaniaczem wielogazowym lub pochłaniaczem par organicznych).
Ochrona oczu – okulary ochronne
Ochrona rąk – rękawice ochronne - Zalecany materiał na rękawice: neopren, PCV, kauczuk
butylowy, viton.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE i CHEMICZNE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Postać – ciecz
Barwa - niebieska
Rozpuszczalność w wodzie – całkowita;
0
Temperatura wrzenia ~ 80 C
0
Temperatura krystalizacji –22 C.
0
Gęstość w temp. +20 C – ok. 0,9530 g/cm³
0
Temperatura zapłonu +36 C
Łatwopalność – preparat jest łatwopalny
pH – 7,00 - 10,
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
Niebezpieczne produkty rozkładu – Nie są znane, jeśli preparat jest stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Podczas pożaru może wytwarzać się dwutlenek węgla i tlenek węgla.
Unikać kontaktu z utleniaczami, metale ziem alkalicznych (reaguje z wydzieleniem wodoru),
materiały o właściwościach utleniających. Niektóre tworzywa sztuczne (powoduje korozję).
Warunki, których należy unikać: Nie są znane, jeśli preparat jest stosowany zgodnie z
przeznaczeniem.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
4
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
•
•
•
Dane toksykologiczne dla alkoholu etylowego
Glikol etylenowy
LD50 (doustnie, szczur): 4 700 mg/kg
Metanol
LD50 (doustnie, szczur): 5 628 mg/kg
LC 50 (szczur, inhalacja) – 85120 mg/m3 (4 h)
LD 50 (królik, skóra) – 15800 mg/kg
LDL 0 (człowiek , doustnie) – 143 mg/kg
11.2 Główne drogi narażenia
Pospolite drogi wprowadzania do organizmu obejmują zanieczyszczenie oczu lub skóry, ewentualnie
spożycie. Szczególne drogi to: przebicie skóry, zanieczyszczenie skaleczonej skóry, zanieczyszczenie błon .
11.3 Potencjalne skutki narażenia ostrego
Opisywano uszkodzenie nerwów wzrokowych po narażeniu inhalacyjnym. Skażenie skóry ciekłą substancją
może wywołać niewielkie miejscowe podrażnienie. Nie opisywano zatruć tą drogą pomimo wchłaniania
ciekłego metanolu przez skórę. Skażenie oczu ciekłym metanolem może spowodować przemijające
łzawienie oczu. Drogą pokarmową wywołuje początkowo objawy jak w upojeniu alkoholem etylowym,
następnie ból głowy, mdłości, zaburzenia wzroku, utratę przytomności, drgawki, związane z kwasicą
metaboliczną, przyspieszenie akcji i zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego. Dawka 10 ml
metanolu może wywołać zgon. Następstwem zatrucia drogą pokarmową jest utrata wzroku, uszkodzenie
mięśnia sercowego, ostre uszkodzenie nerek. Spożycie może spowodować ostre zatrucie i uszkodzenie
nerwu wzrokowego.
11.4 Objawy nadmiernego narażenia
Podrażnienie skórę podczas długotrwałego lub powtarzanego narażenia. Po kontakcie ze skórą, produkt ten
może powodować uczulenie u osób szczególnie wrażliwych. Spożycie może spowodować ostre zatrucie i
uszkodzenie nerwu wzrokowego.
11.5 Inne skutki
Brak danych
11.6 Stany pogarszane przez narażenie
Nie zidentyfikowano.
12. DANE EKOLOGICZNE
Toksyczność dla środowiska – metanol
Graniczne stężenie toksyczne dla:
– ryb: Carassius auratus – 250 mg/l (LC 0 /11 h)
Leuciscus idus melanotus – 7900 mg/l (LC 0 /48 h)
– bakterii Pseudomonas putida – 6600 mg/l
– glonów Scenedesmus quadricauda – 8000 mg/l
– pierwotniaków: Colpoda – 1250 mg/l
Entosiphon sulcatum – 10000 mg/l
Stężenie śmiertelne dla ryb Leuciscus idus melanotus – 10000 mg/l (LC 50 /48 h)
W stężeniu 8100 mg/l przez 24 godziny nie działa szkodliwie na Salmo trutta .
Stężenie progowe zakłócające fermentację metanową – 800 mg/l, zakłócające procesy biologicznego
oczyszczania –200 mg/l.
12.2Trwałość i zdolność do rozkładu - Biodegradacja – spełnia wymogi całkowitej biodegradacji
12.3 Mobilność w glebie - wyrób rozpuszczalny w wodzie bez ograniczeń.
12.4Zdolność do bioakumulacji – brak danych
12.1
12.5Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB – brak danych
12.6Inne szkodliwe skutki działania – brak danych
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
-
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych.
-
Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)
5
Klasyfikacja odpadów
Zaleca się stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. Zużyte opakowania przekazać firmom zajmującym
się recyklingiem odpadów opakowaniowych
- Opakowania:
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 04 – opakowania z metalu,
15 01 07 – opakowania ze szkła
14. INFORMACJA O TRANSPORCIE
Transport lądowy ADR/RID/ IMO
Numer UN 1993
Kod klasyfikacyjny F 1
Klasa 3
Nalepka 3
Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (metanol)
Grupa pakowania III
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZPISÓW PRAWNYCH
Ocena bezpieczeństwa chemicznego - Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.
Przepisy prawne:
Rozporządzenie ( WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie
rejestracji , oceny , udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH ),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów , zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105.WE i 2000/21/WE (REACH) z
późn. Zmianami.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ( Dz. U. 174 poz. 1222) .
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji i
preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych ( Dz. U. 53 poz. 439).
Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 listopada 2005 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 212 , poz.
1769 ) z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy z dn. 20.04.2005 r. ( Dz. U. 73 , poz.643)
PN-Z-04008-7:2002 – Ochrona czystości powietrza . Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w
środowisku pracy i interpretacja wyników.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145 , poz. 942 ) i zmiana z dn. 5.03.2001 r. ( Dz.
U. Nr. 22 , poz. 251 ) w sprawie szczegółowych zasad usuwania , wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. 62 , poz. 628 ) .
Ustawa z dn. 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. 63 ,poz. 638 , z późn.
zmianami )
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporządzenie MZ z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).
16. INNE INFORMACJE
•
•
•
Powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i zostały zebrane pod kątem wymagań
bezpieczeństwa, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji własności produktu.
Karta opracowana na podstawie kart charakterystyki surowców wchodzących w skład mieszaniny.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta,
odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.
6
•
Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z
produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w niniejszej karcie
charakterystyki.
•
Zwroty wg CLP
• H 225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
• H 301 - Działa toksycznie po połknięciu.
• H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu
• H 311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
• H 331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania.
• H 370 - Powoduje uszkodzenie narządów
Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty
• R11 - Produkt wysoce łatwopalny.
• R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
• R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu.
• R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po
połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia człowieka.
Wyjaśnienie skrótów
• NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
• NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
• NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
• DSB - Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
• vPvB - (Substancja) Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
• PBT (Substancja) Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna
Aktualizacja Karty Charakterystyki – 11.2011
Ważność karty charakterystyki do 2015roku
Ilość stron ponumerowanych – 7 str.
7