Plan szkoleń 2017 r.

Komentarze

Transkrypt

Plan szkoleń 2017 r.
PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2017 r. - Fundusz Pracy/EFS
L.p.
NAZWA SZKOLENIA
ZAKRES SZKOLENIA
1.
Operator maszyn
- posługiwanie się
sterowanych numerycznie dokumentacją techniczną
CNC
- wykonywanie pomiarów
warsztatowych
- dobieranie materiałów
konstrukcyjnych,
narzędziowych,
eksploatacyjnych
- określenie zasad
wykonywania obróbki
skrawaniem
- opracowanie programu i
realizacja obróbki elementów
na obrabiarkach CNC
- opracowanie programu
obróbki elementów na
tokarkach i frezarkach CNC
- wykonywanie prac na
tokarkach, frezarkach,
szlifierkach,
- wykonywanie prac na
wieloosiowych frezarkach
CNC.
2
Stolarz
-czytanie rysunku
roboczego;
-rozpoznanie gatunków
drewna, materiały drzewne
i tworzywa drzewne oraz
klasyfikacja drewna i
materiałów drzewnych;
-obsługiwanie i konserwacja
maszyn i urządzeń
wykorzystywanych na
stanowisku;
-posługiwanie się
terminologią stosowaną
w przemyśle drzewnym;
ILOŚĆ
OSÓB
PRZEWIDYWANY
TERMIN
REALIZACJI/
ORIENTACYJNY
CZAS TRWANIA W
GODZINACH
CHARAKTERYSTYKA OSÓB,
DLA KTÓRYCH KIEROWANE
JEST SZKOLENIE
EGZAMIN
ZEWNĘTRZ
NY
RODZAJ ZAŚWIADCZENIA
LUB INNEGO DOKUMENTU
POTWIERDZAJĄCEGO
UKOŃCZENIE SZKOLENIA I
UZYSKANIE KWALIFIKACJI
LUB UPRAWNIEŃ
10
I półrocze 2017r.
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie,
wykształcenie średnie
techniczne lub ogólnokształcące
znających podstawy rysunku
technicznego.
NIE
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia
5
I półrocze 2017r.
Szkolenie kierowane jest do
osób posiadających
wykształcenie min.
podstawowe, wymagany dobry
stan zdrowia potwierdzony
przez lekarza medycyny pracy.
NIE
Zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia
-przygotowanie materiałów,
narzędzi i urządzeń do
wykonania wyrobów z
drewna i tworzyw
drzewnych;
-stosowanie technik
wykańczania powierzchni
drewna, tworzyw drzewnych
i gotowych wyrobów z
drewna;
-zasady wykonywania
klejenie i oklejanie drewna i
materiałów drzewnych;
-zasady montażu i okuwania
wyrobów stolarskich;
-zasady konserwacji
narzędzi, maszyn i urządzeń
stosowanych do
wykonywania wyrobów z
drewna i tworzyw
drzewnych;
-ocena uszkodzeń wyrobów
stolarskich i kwalifikacja ich
do naprawy;
-organizowanie i
utrzymywanie w czystości
stanowiska pracy, BHP.
3
Tapicer
-dobieranie narzędzi
urządzeń niezbędnych do
wykonywania prac na
stanowisku;
-obsługiwanie i
konserwowanie zszywacza
płytkiego mocowania;
-dobieranie materiałów
potrzebnych do wykonania
mebla tapicerskiego
określonego typu;
-wykonywanie poduszek
tapicerskich;
-wykonywanie napraw i
renowacji mebli
tapicerowanych;
-organizowanie i
utrzymywanie w czystości
stanowiska pracy, BHP.
4
ABC Przedsiębiorczości
- wiadomości z zakresu
rozpoczęcia własnej
działalności gospodarczej
5
I półrocze 2017r.
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie, wykształcenie
dowolne.
NIE
Zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia
30
Na bieżąco
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie chcące pogłębić
NIE
Zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia
- rejestracja działalności oraz
wzory podstawowych
dokumenty
- obowiązki podatkowe i
ubezpieczeniowe
- podstawowe przepisy z
zakresu prawa pracy.
5
6
7
wiedzę z zakresu prowadzenia
przedsiębiorstwa.
Kierowca wózka
jezdniowego z napędem
silnikowym +bezpieczna
wymiana butli gazowej
-podział stosowanych
wózków;
-budowa wózków
jezdniowych;
-wiadomości z zakresu bhp;
czynności operatora przed ,
w trakcie i po zakończenie
pracy;
-bezpieczne użytkowanie
butli w tym ich bezpieczna
wymiana butli;
-wiadomości z zakresu
ładunkoznastwa;
-wiadomości o dozorze
technicznym.
3
Operator
koparkoładowarki
-wiadomości o rysunku
technicznym;
-zadania operatora w
procesie użytkowania
koparkoładowarki;
-budowa i charakterystyka
techniczna
koparkoładowarki;
-układu napędow i jezdne
stosowane w
koparkoładowarkach;
-organizacja robót ziemnych
i ich mehcanizacja;
-technika pracy
koparkoładowarkami
-technologia robót.
4
-ogólna informacja o
napędach hydraulicznych;
-budowa hydraulicznych
układów napędowych;
-budowa i zasada pracy
układów jezdnych;
-ogólne wiadomości o
robotach ziemnych;
-organizacja robót
4
Operator koparki
I półrocze 2017r.
I półrocze 2017r.
I półrocze 2017r.
Szkolenie skierowane jest do
osób uprawnionych
zarejestrowanych w PUP
w Oleśnie.
TAK
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie, wykształcenie
minimum podstawowe,
aktualne zaświadczenie
lekarskie stwierdzające, że
kandydat może wykonywać
zawód operatora
koparkoładowarki.
TAK
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie, wykształcenie
minimum podstawowe,
aktualne zaświadczenie
lekarskie stwierdzające, że
kandydat może wykonywać
zawód operatora maszyn
określonej specjalności.
TAK
Zaświadczenie o ukończenia
szkolenia
Świadectwo kwalifikacji
wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego
Zaświadczenie o ukończenia
szkolenia
Świadectwo kwalifikacji
wydane przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
w Warszawie
Zaświadczenie o ukończenia
szkolenia
Świadectwo kwalifikacji
wydane przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
w Warszawie
koparkami
jednonaczyniowymi;
-technika pracy koparkami
jednonaczyniowymi.
8
9
10
Spawacz metodą
MIG,MAG, TIG
Operator maszyn
odlewniczych
-urządzenia spawalnicze
-metody przygotowania
złączy do spawania;
-budowa i użytkowanie
urządzeń do spawania MIG,
MAG, TIG;
-charakterystyka spawania
oraz typowe parametry;
-spawalność oraz technika
spawania;
-złącza spawane i ich
odkształcenia;
-podstawowe wiadomości o
stalach nierdzewnych;
metody spawania, ochrona
zdrowia;
-korozja i obróbka cieplna po
spawani.
5
- poznanie podstawowych
technologii odlewniczych
oraz metod wykonywania
form i rdzeni odlewniczych;
- podstawowe tworzywa
(stopy metali) stosowane do
wytwarzania odlewów;
- mechanizacja,
automatyzacja i robotyzacja
procesów odlewniczych;
- optymalizacja technologi
odlewniczej;
- aktualne przepisy
dotyczące odpadów
przemysłowych w tym
odlewniczych;
-metody regeneracji masy
formierskiej.
5
4
Odnowienie uprawnień na - zagadnienia z technik
palacza C.O.
cieplnej;
- paliwa stałe, ciekłe
i gazowe;
-przebieg procesu spalania;
- budowa kotłów i urządzeń
pomocniczych, ich
eksploatacja;
I półrocze 2017r.
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie, wykształcenie
minimum podstawowe,
aktualne zaświadczenie
lekarskie stwierdzające, że
kandydat może pracować jako
spawacz.
TAK
Zaświadczenie o ukończenia
szkolenia
I półrocze 2017r.
Szkolenie skierowane jest do
osób uprawnionych
zarejestrowanych w PUP
w Oleśnie, posiadających
wykształcenie średnie
techniczne lub
ogólnokształcące, znających
podstawy rysunku
technicznego, zdolnych do
wykonywania ciężkiej pracy
fizycznej.
NIE
Zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia
III kwartał 2017r.
Szkolenie kierowane jest do
osób posiadających
wykształcenie min.
podstawowe, o dobrym stanie
zdrowia potwierdzonym
zaświadczeniem lekarskim,
którym upłynął termin ważności
uprawnień.
TAK
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia
Świadectwo kwalifikacji
zawodowej wydawane przez
Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach
Świadectwo kwalifikacyjne
wydane przez Powołane
Komisje Kwalifikacyjne
- przepisy BHP i ppoż.
11
12
Odnowienie uprawnień
uprawnień SEP 1 kV
Kwalifikowany pracownik
ochrony osób i mienia +
licencja na broń palną
- znajomość postanowień
zawartych w ustawie z dn.
10 kwietnia 1997 Prawo
Energetyczne oraz
rozporządzeń wykonawczych
do tej ustawy;
- znajomość przepisów
budowy urządzeń
elektroenergetycznych i
przepisów eksploatacji
urządzeń
elektroenergetycznych;
-znajomość norm.
4
-zagadnienie prawne
dotyczące ochrony osób i
mienia;
- samoobrona;
-budowa i zasada działania
broni palnej;
-cele ochrony i ocena
zagrożenia;
-organizacja ochrony
obiektu;
-wykorzystywanie sprzętu
konwojowego w działaniach
praktycznych;
-metody i etapy atakowania
osób.
4
I półrocze 2017r.
I półrocze 2017r.
Szkolenie kierowane jest do
osób, które ukończyły 18 rok
życia, którym upłynął termin
ważności uprawnień.
TAK
Szkolenie jest kierowane do
osób które ukończyły 21 lat,
ukończyły co najmniej
gimnazjum, mają pełną
zdolność do czynności
prawnych, nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne i nie
toczy się przeciwko niej
postępowanie karne o takie
przestępstwo, posiada
nienaganną opinię wydaną
przez właściwego ze względu
na jej miejsce zamieszkania
komendanta powiatowego.
TAK
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia
Świadectwo kwalifikacyjne
wydane przez Powołane
Komisje Kwalifikacyjne
Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia
Świadectwo kwalifikacji
zawodowej wydany przez
Wojewódzką Komendę Policji
13
Bony szkoleniowe
Według potrzeb
4
Według potrzeb
Osoby uprawnione do 30 r. ż.
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie.
W zależności
od szkolenia/
kursu
W zależności od
szkolenia/kursu
14
Szkolenia indywidualne
Według potrzeb
20
Według potrzeb
Osoby uprawnione
zarejestrowane w PUP
w Oleśnie, wykształcenie
dowolne.
W zależności
od szkolenia/
kursu
W zależności od
szkolenia/kursu
Uprzejmie informujemy, że kierunki kształcenia oraz terminy realizacji mogą ulec zmianie.