29.10.2014

Komentarze

Transkrypt

29.10.2014
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
DABARTSTAL Sp. z o.o., jako prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, stawiające sobie na pierwszym
miejscu spełnienie wymagań i oczekiwań kupujących, w celu zapewnienia najwyższego standardu
działania oraz przejrzystości stosowanych procedur, wprowadza niniejszy dokument. Reguluje on
warunki umów sprzedaży zawieranych przez DABARTSTAL Sp. z o.o., w tym w szczególności kwestię
sposobu zawarcia umowy, terminów dostaw, odpowiedzialności pomiędzy stronami itp.
§1 – Terminologia
Poprzez terminy użyte w niniejszym dokumencie, z braku odmiennych zastrzeżeń bezpośrednio w
jego treści, należy rozumieć:
1. DABARTSTAL lub SPRZEDAJĄCY - DABARTSTAL Sp. z o.o. z/s w Białobrzegach, ul. Polańska 86
26-800 Białobrzegi, NIP 7981476785, REGON 146837302, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000473508, o
kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych.
2. OWS – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Sprzedaży w przedsiębiorstwie
DARBALSTAL, wprowadzony i stosowany w oparciu o art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego;
3. TOWAR – wyroby hutnicze oraz konstrukcje stalowe, których sprzedaż odbywa się na
podstawie niniejszego OWS;
4. KUPUJĄCY – prowadząca działalność gospodarczą: osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać ZAKUPU w przedsiębiorstwie
DABARSTAL;
5. UMOWA – zawierana na podstawie OWS pomiędzy DABARSTAL, a KUPUJĄCYM umowa
kupna-sprzedaży TOWARU;
6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KUPUJĄCEGO (oferta), zmierzające do zawarcia UMOWY
ze SPRZEDAJĄCYM, określające co najmniej oznaczenie TOWARU oraz proponowaną
należność;
7. OFERTA - oświadczenie woli SPRZEDAJĄCEGO, zmierzające do zawarcia UMOWY z
KUPUJĄCYM, określające co najmniej oznaczenie TOWARU oraz proponowaną należność;
8. CERTFIKATY TOWARU – dokumentacja zawierająca informację o cechach towaru, w tym w
szczególności: oświadczenia producenta, dystrybutora, jednostki badawczej lub atestującej.
§2 – Postanowienia ogólne
1. OWS określa warunki umów sprzedaży zawieranych przez DABARTSTAL.
2. DABARTSTAL prowadzi hurtową sprzedaż wyrobów hutniczych oraz konstrukcji stalowych
podmiotom profesjonalnym – prowadzącym działalność gospodarczą. OWS odnosi się
jedynie do przedsiębiorców.
3. Treść UMOWY określa ZAMÓWIENIE albo OFERTA oraz OWS. Zaakceptowane przez obydwie
strony warunki określone w ZAMÓWIENIU albo OFERCIE, w razie sprzeczności - mają
pierwszeństwo nad postanowieniami OWS.
4. Niniejszy dokument obowiązuje we wszelkich transakcjach zawieranych przez DABARSTAL od
dnia jego wprowadzenia. Jego treść dostępna jest - w formie umożliwiającej pobranie oraz
przetwarzanie w zwykłym toku czynności (w formie pliku PDF) – na stronie internetowej
DABARTSTAL. Odniesienia do treści regulaminu (co najmniej w formie linku), znajdują się
ponadto w treści korespondencji zmierzającej do zawarcia umowy.
5. Rezygnacja ze stosowania OWS, w tym poprzez stosowanie wzorców umownych lub
regulaminów KUPUJĄCEGO, w wymaga zgody uzyskanej od członka zarządu DABARTSTAL.
Musi ona zostać wyrażona co najmniej w formie mailowej lub pisemnej najpóźniej w chwili
przyjęcia ZAMÓWIENIA.
§3 – Zawarcie umowy
1. Proces zawarcia umowy rozpoczynany jest poprzez złożenie ZAMÓWIENIA albo OFERTY.
Postanowienia UMOWY nie określone w ZAMÓWIENIU albo OFERCIE określa OWS.
2. Dla zawarcia umowy konieczne jest otrzymanie od drugiej strony oświadczenia o przyjęciu
ZAMÓWIENIA albo OFERTY. Jeżeli ZAMÓWIENIE składane jest w związku z otrzymaną od
SPRZEDAJĄCEGO OFERTĄ – w czasie jej obowiązywania – jego złożenie jest równoznaczne z
zawarciem umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Strony wyłączają wszelkie prawem
przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Brak otrzymania
oświadczenia, o którym mowa w zd.1, jest jednoznaczny z tym, że UMOWA nie została
zawarta.
3. OFERTA jest ważna przez okres 3 dni od dnia jej złożenia lub do wyczerpania zapasów.
Złożenie OFERTY nie stanowi rezerwacji TOWARU. Otrzymanie ZAMÓWIENIA będzie
skutkowało rezerwacją TOWARU do chwili potwierdzenia zawarcia umowy.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o przyjęciu OFERTY z jakimikolwiek zmianami lub
zastrzeżeniami, UMOWA zostanie zawarta dopiero w momencie potwierdzenia przez
SPRZEDAJĄCEGO. W przypadku oświadczenia o przyjęciu ZAMÓWIENIA, zastrzeżenie zmiany
terminu dostawy nie przekraczające 14 dni uważa się za przyjęcie zamówienia – bez
konieczności uzyskiwania potwierdzenia od KUPUJĄCEGO. W pozostałym zakresie stosuję się
zdanie 1.
5. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje dotyczące TOWARU, które
nie zostały uwidocznione w OFERCIE albo ZAMÓWIENIU lub OWS i CERTYFIKATACH
TOWARU, uważa się za niebyłe. Strony nie mają prawa się na nie powoływać.
6. OFERTA lub ZAMÓWIENIE muszą określać elementy przedmiotowo istotne UMOWY, w tym
dotyczące: płatności (wskazane w §5 ust.2), towaru oraz dostawy. OFERTA lub ZAMÓWIENIE
mogą ponadto zawierać inne postanowienia – istotne dla stron. Korespondencja nie
zawierająca elementów wskazanych w zd. 1, uznawana jest za nie za OFERTĘ lub
ZAMÓWIENIA, a za negocjacje handlowe.
§4 – Kontakt i składanie oświadczeń
1. Kontakt ze SPRZEDAJĄCYM możliwy jest za pośrednictwem:
a. Poczty tradycyjnej: pod adresem DABARTSTAL Sp. z o.o. z/s w Białobrzegach,
ul. Polańska 86 26-800 Białobrzegi;
b. Poczty elektronicznej: [email protected] ;
c. Fax: +48(0)48 360 20 02;
d. Innych środków kontaktu wskazanych na stronie internetowej www.dabartstal.pl w
dziale kontakt;
Godziny pracy: pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00.
2. ZAMÓWIENIA lub oświadczenia o przyjęciu oferty mogą być przesyłane w formie pisemnej,
na adres wskazany w ust. 1a; w formie elektronicznej adres poczty elektronicznej wskazany w
ust. 1b; za pośrednictwem faxu lub ustalony na podstawie ust. 1d. Zdanie poprzednie stosuje
się odpowiednio do wszystkich ustaleń mających wpływ na treść zawieranej UMOWY.
Postanowienie to dotyczy w szczególności OFERT, ZAMÓWIEŃ i potwierdzeń.
3. Pracownicy i przedstawiciele SPRZEDAJĄCEGO prowadzą kontakty w jego imieniu wyłącznie
za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej w domenie dabartstal.pl .
4. Sposób kontaktu z KUPUJĄCYM określa on w ramach korespondencji poprzedzającej zawarcie
UMOWY. Od chwili złożenia ZAMÓWIENIA lub otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty –
w ramach realizacji danej UMOWY – kontakt prowadzony będzie za pośrednictwem
określonych tam preferowanych środków kontaktu. W razie wątpliwości co do umocowania
danej osoby do reprezentacji KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do
weryfikacji poprzez skierowanie zapytania za pośrednictwem środków kontaktu ujawnionych
we właściwych dla danego KUPUJĄCEGO rejestrach przedsiębiorców lub innych powszechnie
dostępnych źródłach.
§5 – Ceny i płatności
1. Wartość TOWARU określona w ofercie nie uwzględnia podatku VAT – jest to wartość netto.
Do ceny należy doliczyć podatek VAT oraz inne należności publicznoprawne – jeśli taki
obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o ustalenia zawarte w OFERCIE lub ZAMÓWIENIU.
Muszą one określać ilość, rodzaj oraz wartość TOWARU. Fakultatywnie może określać
szczegółowe warunki płatności, takie jak: waluta, termin płatności, rozłożenie płatności na
raty itp. Z braku takich zastrzeżeń, zastosowanie znajdują postanowienia ust. 3-4.
3. Faktura VAT:
a. Określa konto na które ma wpłynąć należność;
b. Zawiera 14-dniowy termin płatności;
c. ___
4. Warunki płatności:
a. termin płatności liczy się od dnia wystawienia faktury VAT,
b. dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego DABARTSTAL,
c. koszty przelewu ponosi KUPUJĄCY,
d. w przypadku opóźnienia KUPUJĄCEGO w zapłacie DABARTSTAL przysługuje prawo
naliczania odsetek ustawowych, a także skorzystania z innych uprawnień
przepisanych prawem.
5. KUPUJĄCY wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze.
Powyższa zgoda uprawnia SPRZEDAJĄCEGO również do wystawiania i przesyłania faktur VAT
w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012
r. poz. 1528). Skorzystanie z tego uprawnienia zależy od decyzji SPRZEDAJĄCEGO.
6. Do przedpłat księgowanych na koncie wystawiane są faktury zaliczkowe. Możliwe jest
również wystawianie faktur proforma.
7. Za datę płatności przyjmuje się dzień uznania konta bankowego SPRZEDAJĄCEGO.
§6 – Własność TOWARU
1. Przejście własności TOWARU następuje z chwilą zapłaty całości ceny za TOWAR – w tym
wszelkich obciążających KUPUJĄCEGO kosztów pobocznych, takich jak: pakowanie, transport,
opłaty.
2. Zapłata części ceny nie wywołuje żadnego skutku prawnego, w tym w szczególności przejścia
prawa własności odnośnie części TOWARU lub udziału w prawie własności.
§7 – Dostawy/Odbiory
1. Towar może być dostarczany zarówno na koszt KUPUJĄCEGO, jak i SPRZEDAJĄCEGO. Z braku
ustaleń, uznaje się, że transport powinien zorganizować i opłacić KUPUJĄCY – za wyjątkiem
kosztów załadunku, które obciążają SPRZEDAJĄCEGO. Ustalenia dotyczące transportu muszą
obejmować co najmniej: stronę za niego odpowiedzialną i pokrywającą koszty, miejsce
odbioru i dostawy towarów oraz daty tych czynności.
2. Przewóz towaru musi się odbywać przy udziale profesjonalnego przedsiębiorstwa
transportowego, które posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z
tego typu działalnością. Zarówno KUPUJĄCY, jak i SPRZEDAJĄCY mogą wykonywać przewóz
towaru przy użyciu własnych pojazdów oraz pracowników.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia TOWARU przechodzi ze SPRZEDAJĄCEGO na KUPUJĄCEGO z
chwilą wydania KUPUJĄCEMU, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą
wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
Przeniesieniu odpowiedzialności za TOWAR będzie towarzyszyło spisanie protokołu zdawczoodbiorczego, listu przewozowego lub CMR.
4. KUPUJĄCY zobowiązany jest do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod
względem:
a. Ilościowym;
b. zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie i dostarczonych
certyfikatach;
c. innych istotnych wad.
W trakcie odbioru TOWARU, przez KUPUJĄCEGO zostanie spisany protokół zdawczoodbiorczy lub zostanie uzupełniony list przewozowy. Brak uwag na wspomnianych
dokumentach jest równoznaczny z przyjęciem TOWARU bez zastrzeżeń, tj. potwierdza
znajomość stanu TOWARU, stwierdza zgodność wskazanych parametrów z UMOWĄ i
brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas
odbioru. KUPUJĄCEGO obciążają wszelkie konsekwencje niedochowania w/w procedury
sprawdzenia towaru przy odbiorze. KUPUJĄCY nie może się zwolnić od obowiązków
wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą
praktykę obrotu.
5. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez SPRZEDAJĄCEGO, tj. np. dotyczących
producenta lub dostawcy TOWARU SPRZEDAJĄCY nie będzie mógł wykonać UMOWY w
umówionym terminie - w całości lub w części, zobowiązany on jest do poinformowania o tym
fakcie KUPUJĄCEGO. Jeżeli KUPUJĄCY godzi się na przesunięcie terminu dostawy,
SPRZEDAJĄCY wykona umowę w zmienionym terminie. Jeżeli KUPUJĄCY nie zgodzi się na
zmianę terminu, SPRZEDAJĄCY może skorzystać z prawa do odstąpienia od UMOWY w całości
lub w części. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z
opisanymi w niniejszym paragrafie zdarzeniami.
§8 – Reklamacje
1. Reklamacja odnośnie braku ilościowego w zamówionym TOWARZE musi zostać zgłoszona
najpóźniej w chwili jego odbioru.
2. Reklamacje dotyczące jakości TOWARU - z danymi zawartymi w CERTYFIKACIE TOWARU
muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż siedem dni od daty odbioru.
3. Uchybienie terminom wskazanym w ust. 1-2 skutkuje wygaśnięciem prawa do zgłoszenia
reklamacji. Tożsamy skutek dotyczy Towaru odnośnie którego zgłoszono reklamację
dotyczącą jakości po jego wykorzystaniu, przetworzeniu lub uszkodzeniu – np. na skutek
działania czynników, na które wystawił TOWAR KUPUJĄCY.
4. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dostarczenie przez Kupującego
pisemnie lub mailem lub faxem:
a. krótkiego opisu przyczyny reklamacji – wady materiału, braku ilościowego lub
jakościowego;
b. dokumentów zakupu, w tym faktury VAT;
c. dokumentacji zdjęciowej.
Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej –
pod rygorem nieważności – oraz przesłane za potwierdzeniem odbioru, przy czym KUPUJĄCY
zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie z momentu dostawy do wglądu
SPRZEDAJĄCEMU na każde jego wezwanie.
5. W przypadku zasadności reklamacji uzasadnione i udokumentowane koszty postępowania
reklamacyjnego obciążają w całości SPRZEDAJĄCEGO. Zobowiązuje się on na swój koszt
wymienić wadliwy towar na wolny od wad, w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli
wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienie przez
SPRZEDAJĄCEGO dodatkowych wydatków, SPRZEDAJĄCY ma prawo odmówić wymiany
towaru i zwrócić KUPUJĄCEMU stosowną część ceny.
6. Jeżeli reklamacja okaże się bezzasadna – na skutek działania lub zaniechania KUPUJACEGO koszty postępowania reklamacyjnego obciążają reklamującego.
7. Wniesienie reklamacji nie zwalnia KUPUJĄCEGO z obowiązku terminowego uregulowania
zapłaty za dostarczony materiał.
8. SPRZEDAJĄCY zastrzega tolerancję ilościową w zakresie masy zamawianego TOWARU zgodną z tolerancją ilościową przyjętą przy umowach tego typu. Wąchanie w masie i ilości
zamawianego towaru może wynosić +/- 10 %. Odstępstwo w tym zakresie nie stanowi
naruszenia warunków UMOWY.
9. STRONY wyłączają odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO wynikającą z przepisów dotyczących
rękojmi – zgodnie z art. 558 §1 kodeksy cywilnego – za wyjątkiem reklamacji opisanych w
niniejszym dokumencie.
10. TOWAR może być objęty gwarancją dostawcy, producenta lub dystrybutora. Informacja o
gwarancji będzie udzielana na etapie składania oferty lub przyjmowania zamówienia.
Dokumenty gwarancyjne wystawione przez w/w podmioty zostaną przekazane wraz z
wydaniem TOWARU. SPRZEDAJĄCY nie udziela gwarancji na TOWAR.
11. Wszelkie przekazywane przez SPRZEDAJĄCEGO CERTYFIKATY TOWARU: atesty, aprobaty,
świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego parametry i
właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez SPRZDAJĄCEGO zawartych w nich
danych, a tym samym nie stanowią zapewniania, że TOWAR spełnia wskazane w nich
kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją SPRZEDAJĄCEGO, że
towar zgodnie z oświadczeniem producenta lub innego podmiotu będącego wystawcą
dokumentu, został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami oraz
posiada określone cechy.
12. Jakakolwiek odpowiedzialność na podstawie UMOWY, nie może dotyczyć przydatności
TOWARU do założonego przez KUPUJĄCEGO użytku. Ryzyko przeznaczenia zastosowania
towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie KUPUJĄCEGO. Wszelkie informacje
udzielane w tym zakresie przez pracowników SPRZEDAJĄCEGO objęte są regulacją §3 ust. 5.
13. Za TOWARY określone w toku zawierania UMOWY jako „drugi gatunek” nawet w przypadku
przekazania dokumentacji technicznej z nimi związanej, SPRZEDAJĄCY nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności. TOWAR taki posiada stwierdzone odstępstwa od stanu
standardowego – w tym opisanego w CERTYFIKATACH TOWARU. SPRZEDAJĄCY zaleca
osobiste zapoznanie się ze stanem takiego TOWARU przed podjęciem decyzji o zakupie.
§9 – Wyłączenie odpowiedzialności
1. Strony nie odpowiadają za nie wypełnienie postanowień niniejszej umowy, w przypadku gdy
jest to następstwem siły wyższej, tj. zdarzenia niemożliwego do przewidzenia oraz
zapobieżenia. Za siłę wyższą na potrzeby niniejszej UMOWY strony uznają w szczególności:
a. Występujące w regionie działania przedsiębiorstwa – wojny, trzęsienia ziemi,
katastrofy naturalne lub przemysłowe;
b. Strajk – zorganizowane w przedsiębiorstwie jednej ze Stron umowy, zgodnie z
odpowiednimi przepisami.
§10 – Postanowienia końcowe
1. W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek postanowienia niniejszych OWS
pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a w miejsce postanowień wadliwych, strony
zobowiązują się stosować zapisy powszechnie obowiązującego prawa, które będą w sposób
jak najbardziej zbliżony pod katem gospodarczym do dotkniętych nieważnością lub
bezskutecznością.
2. Zmiana postanowień niniejszych OWS może zostać dokonana w każdym czasie, ale jest
skuteczna tylko do umów zawartych po dokonaniu zmiany. Nie wywiera jakiegokolwiek
wpływu na postanowienia umów zawartych w czasie obowiązywania poprzedniej wersji – z
wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana podyktowana jest nowelizacją przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, które będą przewidywały konieczność nadania im mocy wstecznej.
3. Poprzednie wersje OWS są dostępne na stronie SPRZEDAJĄCEGO. Są one oznaczone czasem
obowiązywania.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29-pażdziernika-2014 roku.

Podobne dokumenty