pobierz - Forbuild

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Forbuild
KARTA TECHNICZNA
IMPREGNAT C1
OPIS PRODUKTU
SPOSÓB UŻYCIA
Preparat Impregnat C1 jest to wodna emulsja żywic sztucznych
stosowany do pielęgnacji
gnacji i impregnacji betonu, elementów
betonowych oraz cementowych posadzek przemysłowych. Po
zastosowaniu następuje
puje znaczne zwię
zwiększenie odporności na
ściskanie, ścieranie,
cieranie, zmniejszenie chłonno
chłonności wody przez
elementy betonowe, ograniczenie rys skurczowych oraz znaczne
zwiększenie twardości.
ci. Produkt nie zawiera rozpuszczalników.
Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.
u
Przed
użyciem należyy dokładnie wymiesza
wymieszać. . Produkt nakładać metodą
natryskową niskociśnieniowym
nieniowym opryskiwaczem.
opryskiwaczem
Nakładać
jednokrotnie cienką warstwą
ą unikając
unikaj
tworzenia kałuż. Zużycie
preparatu 1l na 8-10m2, w zależności od struktury podłoża.
Produkt nakładać na nowo wykonany beton po ok. 12 godzinach,
na istniejące
ce powierzchnie po ich dokładnym umyciu
i wysuszeniu, na świeżo
żo uło
ułożoną posadzkę betonową
natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. W przypadku
bardzo chłonnych podłoży
ży preparat nanie
nanieść dwukrotnie.
Ze względu na niewielką
ą grubość
grubo
warstwy należy liczyć się
z jego ścieraniem
cieraniem i koniecznością
konieczno
odnawiania powłoki.
Temperatura stosowania: +5 do +25oC.
ZASTOSOWANIE
Impregnat C1 stosuje się:
istniej
powierzchniach
− na nowo wykonywanych oraz istniejących
betonowych, aby zabezpieczyćć przed zbyt szybk
szybką utratą
wody,
− do gruntowania powierzchni betonowych, celem ograniczenia
chłonności
ci
i
ułatwienia
utrzymania
jej
w czystości,
− na istniejących
cych powierzchniach betonowych, celem
powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości
nasi
i zabezpieczenia przed pyleniem,
− na nowo wykonywanych powierzchniach i elementach
betonowych,
posadzkach
betonowych
utwardzanych
powierzchniowo
w
przemy
przemyśle
spożywczym,
farmaceutycznym, przetwórczym itp.
PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Przechowywać maksimum 12 miesięcy
od daty produkcji
w oryginalnych,
szczelnie
zamkni
zamkniętych
opakowaniach,
w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Temperatura
magazynowania: +5 do +49oC. Chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych i przed mrozem.
BEZPIECZEŃSTWO
DOKUMENTY ODNIESIENIA
− karta charakterystyki: Impregnat C1.
C1
Produkt nie jest toksyczny i nie stwarza zagrożenia
zagro
w normalnych warunkach stosowania. Pracownicy podczas
użycia powinni zastosowaćć odzie
odzież ochronną, buty, okulary oraz
rękawice
kawice ochronne.
Chronić
Chroni przed dziećmi. W przypadku
zanieczyszczenia preparatem:
paratem:
−
oczu, należyy natychmiast przemyć
przemy wodą i zasięgnąć
porady lekarza,
−
skóry, należy umyćć miejsce mydłem i spłuka
spłukać wodą,
−
uczulenia, należyy udać się do lekarza.
UWAGI
Produkt dostępny
pny w opakowaniach 10l, 30l, 60l – kanistry
plastikowe, 200kg- beczki plastikowe, 1000kg – kontenery
plastikowe. Inne opakowania dostępne
dost
na życzenie klienta.
FORBUILD SA
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie
tel.: +48 41 375 1347
fax: +48 41 375 1348
e-mail: [email protected]
www.forbuild.eu
DANE TECHNICZNO-HANDLOWE
TECHNICZNO
Cecha
Wartość
Gęsto
ęstość
pH
Wydajno
Wydajność
Temperatura użycia
u
Temperatura/zakres
wrzenia
Czas schnięcia
schni
w
temp. +20oC
Ok. 1,0 g/cm3
Ok. 8
1litr na 8-12m2
+5oC do +25oC
Odporność
Odporno
chemiczna
Zapach
Ok. 100oC
na dotyk: 2-4 godziny; całkowity:
24 godziny
oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol
etylowy, detergenty alkaliczne,
farba drukarska
bezwonny
2015.07.07/130
Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę
firm FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie
pnianie karty katalogowej w cało
całości bądź części
ci osobom do których nie jest kierowana, bez pis
pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz.
Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi
pó
zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
FORBUILD SA
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie
tel.: +48 41 375 1347
fax: +48 41 375 1348
e--mail: [email protected]
ww
www.forbuild.eu