zapytanie scena

Komentarze

Transkrypt

zapytanie scena
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z terenu gminy Wąsewo poprzez organizację
w dniu 15 sierpnia 2013r. w miejscowości Wąsewo imprezy kulturalnej, promocyjno – rekreacyjnej związanej z promocją lokalnych
walorów w postaci Dożynek Gminno Parafialnychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wąsewo, dnia 8 lipca 2013
ZAMAWIAJĄCY:
GMINA WĄSEWO
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
NIP: 7591630959, REGON: 550667899
tel. 29 645 80 00, fax. 29 645 80 01
e-mail: [email protected],
strona internetowa: www.wasewo.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/PROW/2013
dotyczy wynajmu sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z obsługą techniczną
podczas Dożynek Gminno-Parafialnych organizowanych w dniu 15 sierpnia w 2013 roku
w Wąsewie.
Gmina Wąsewo (Zamawiający) zaprasza do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro
Prosimy o złożenie pisemnej oferty na załączonym formularzu ofertowym.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
1.Usługa wynajęcia i obsługi sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego podczas
uroczystości plenarnej „Dożynki Gminno-Parafialne”, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów – wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
2.1. Scena:
2.1.1. scena o wymiarach minimum 10x12 metrów, posiadająca zadaszenie, wysłonienie z trzech
stron kotarami, wysokość sceny minimum 120 centymetrów,
2.1.2. scena wyposażona w blaty antypoślizgowe,
2.1.3. podest perkusyjny o minimalnych wymiarach powierzchni 3x2,5 metra,
2.1.4. konstrukcja sceny umożliwiająca instalację oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia,
2.1.5. transport konstrukcji sceny na miejsce i z miejsca imprezy,
2.1.6. instalacja-montaż sceny na dziedzińcu przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie,
2.1.7. demontaż sceny po zakończeniu wydarzenia (najpóźniej 16 sierpnia 2013 r.),
2.2. Nagłośnienie i oświetlenie:
2.2.1. wynajem oraz instalacja i deinstalacja po zakończeniu wydarzenia nagłośnienia, moc sprzętu
dostosowana do potrzeb imprezy, która odbędzie się na dziedzińcu przy Zespole Placówek
Oświatowych w Wąsewie, (wraz z obsługą),
2.2.2 oświetlenie sceny, to jest zapewnienie odpowiedniej jakości i natężenia oświetlenia powierzchni
sceny, podczas występów dożynkowych. Usługa obejmuje transport urządzeń oświetleniowych
na oraz z imprezy, instalację na miejscu, użycie adekwatnej do powierzchni wydarzenia liczby
punktów świetlnych o odpowiedniej mocy oraz obsługę techniczną podczas trwania imprezy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z terenu gminy Wąsewo poprzez organizację
w dniu 15 sierpnia 2013r. w miejscowości Wąsewo imprezy kulturalnej, promocyjno – rekreacyjnej związanej z promocją lokalnych
walorów w postaci Dożynek Gminno Parafialnychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wymagane jest posiadanie wystarczającej ilości reflektorów, pulpitu sterującego światłami, oraz
okablowania zasilającego,
2.2.3. dodatkowe nagłośnienie (instalacja aparatury nagłaśniającej w tym: wzmacniacza, mixera bądź
powermixera, minimum dwóch kolumn głośnikowych o mocy minimalnej 2x200 W, odtwarzacza
CD bądź laptopa umożliwiającego odtwarzanie płyt CD z nagraną muzyką, dwóch mikrofonów
bezprzewodowych, obsługę nagłośnienia podczas trwania imprezy) (wraz z obsługą),
2.2.4. wykonawca musi zapewnić zasilanie elektryczne (wraz z instalacją) odpowiednie do
zastosowanego sprzętu i wyposażenia podczas trwania imprezy (w godzinach od 12.00 do
24.00 w dniu 15 sierpnia 2013 r.)
2.3. wykonanie montażu i instalacji sceny oraz sprzętu nagłaśniającego na terenie imprezy plenerowej
najpóźniej do godziny 10.00, 15 sierpnia 2013 roku.
3. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych.
4. Nie wymaga się złożenia wadium.
5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
7. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po realizacji przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 7 dni od daty
wpłynięcia faktury do siedziby Zamawiającego.
7.1. Na fakturze zostaną wyszczególnione ceny brutto oraz kwoty netto za poszczególne elementy
zamówienia, wyszczególnione w punkcie II.2 Zapytania:
- cena wynajęcia i montażu sceny (wraz z obsługą)
- cena wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia (wraz z obsługą)
II. Opis przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę zawierającą następujące elementy:
a/ data sporządzenia oferty,
b/ adres siedziby firmy, nr telefonu, NIP,
c/ cenę za poszczególne elementy zamówienia, wyszczególnione w punkcie II.2
Zapytania:
- cenę wynajęcia i montażu sceny
- cenę wynajęcia nagłośnienia i oświetlenia
oraz cenę całościową.
2. Zalecane jest sporządzenie oferty na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
zapytania.
III. Miejsce i czas składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] , faksem nr 29 645 80 81, pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu
Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo. Termin złożenia oferty 15.07.2013 r.,
godz. 12.00 (w wypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy
Wąsewo).
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dniu 19.07.2013 r. a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony za pomocą poczty e-mail oraz na stronie internetowej www.wasewo.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Po upływie terminu składania ofert Oferent nie ma prawa zmieniać ani wycofywać złożonej oferty.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
IV. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1. Cena – 100 % (cena całościowa)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z terenu gminy Wąsewo poprzez organizację
w dniu 15 sierpnia 2013r. w miejscowości Wąsewo imprezy kulturalnej, promocyjno – rekreacyjnej związanej z promocją lokalnych
walorów w postaci Dożynek Gminno Parafialnychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
e-mail oraz na stronie internetowej www.wasewo.pl
VI. Dodatkowe informacje
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert wskazanego w pkt III.1.
2. Dodatkowych informacji dotyczących natury zamówienia udzieli Aneta Michalska,
tel. 29 645 80 00 wew. 25, email: [email protected]
Załącznikami do zapytania są:
Zał. 1. Zapytanie ofertowe,
Zał. 2. Projekt umowy
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem
i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z terenu gminy Wąsewo poprzez organizację
w dniu 15 sierpnia 2013r. w miejscowości Wąsewo imprezy kulturalnej, promocyjno – rekreacyjnej związanej z promocją lokalnych
walorów w postaci Dożynek Gminno Parafialnychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr 2/PROW/2013
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(Nazwa, adres, NIP Wykonawcy)
OFETRA
usługi wynajęcia i obsługi sceny, sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego
podczas uroczystości plenerowej „Dożynki Gminno-Parafialne 2013”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PROW/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., którego przedmiotem
jest zapewnienie sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia sceny wraz z obsługą techniczną podczas
uroczystości Dożynki Gminno-Parafialne 2013 organizowanego na dziedzińcu przy Zespole Placówek
Oświatowych w Wąsewie ,
1. Oferuję/emy realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za ,
cenę brutto w kwocie …………………..… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..………... zł),
w tym podatek VAT ………………….… zł (………….%),
cena netto w kwocie …………………………………………………..…………...
w tym:
a) cena brutto za wynajęcie i montaż sceny (usługa opisana w punkcie I 2.1 Zapytania) w
kwocie …………….… zł (słownie: ………………………………………………………………. zł),
w tym podatek VAT ……..… zł (…..….%), cena netto w kwocie ………………...
b)
cena brutto za wynajęcie i montaż nagłośnienia i oświetlenia (usługa opisana w punkcie I
2.2 Zapytania) w kwocie …………….… zł (słownie: …………………………………………………
zł), w tym podatek VAT ……… zł (………..%), cena netto w kwocie …………..
2.
Oświadczam/y, że cena podana w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.
3.
Oświadczam/y, że w przypadku powierzenia nam realizacji zamówienia dołożymy wszelkich
starań, aby wykonać przedmiotowe zamówienie należycie oraz przystąpimy do jego realizacji
odpowiednio wcześnie tak, aby Dożynki Gminno-Parafialne odbyły się w planowanym terminie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z terenu gminy Wąsewo poprzez organizację
w dniu 15 sierpnia 2013r. w miejscowości Wąsewo imprezy kulturalnej, promocyjno – rekreacyjnej związanej z promocją lokalnych
walorów w postaci Dożynek Gminno Parafialnychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
4.
Oświadczam/y, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem
technicznym, osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz, że znajdujemy się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.
5.
Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do niego
zastrzeżeń, uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. W przypadku
wyboru naszej oferty,
6.
Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.
Osobą
upoważnioną
do
kontaktów
z
zamawiającym
jest:
………………………………………………………..…
tel.
………...…………………….
…………………………………
(miejscowość, data)
………………………………….
(Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)