PRZEDMIAR ROBÓT- MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU

Komentarze

Transkrypt

PRZEDMIAR ROBÓT- MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU
Zalacznik nr 8 do SIWZ-Przedmiar robot
PRZEDMIAR ROBÓT- MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU
SAP, CCTV i instalacji elektrycznych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
00-467 Warszawa ul. Jazdów 2
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
00-467 WARSZAWA UL. JAZDÓW 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inż. Maciej Żach
07.02.2011R.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
07.02.2011R.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Przedmiar robót na wykonanie modernizacji i rozbudowy systemu SAP, CCTV i instalacji elektrycznych
1
Roboty kablowe
1 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.
d.1 1003-01
przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm
36
otw.
36.000
RAZEM
2 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.
d.1 1003-06
przebicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm
16
otw.
16.000
RAZEM
3 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.
d.1 1003-16
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm
98
otw.
98.000
RAZEM
4 KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu- otw.
d.1 1004-07
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 40 mm
18
otw.
18.000
RAZEM
5 E-0508
Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach m
d.1 0800-04
poprzez przykręcenie do cegły
1470
m
1470.000
RAZEM
6 KNR-W 5-08 Montaż uchwytów pod rury winidurowe RL 18 układane pojedynczo z przygoto- m
d.1 0101-03
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
3220
m
3220.000
RAZEM
7 KNR-W 5-08 Rury winidurowe RL-18 o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwy- m
d.1 0110-01
tach
3220
m
3220.000
RAZEM
8 KNR-W 5-08 Montaż uchwytów pod rury winidurowe RL 47 układane pojedynczo z przygoto- m
d.1 0101-03
waniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
40
m
40.000
RAZEM
9 KNR-W 5-08 Rury winidurowe RL-40 o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwy- m
d.1 0110-04
tach
40
m
40.000
RAZEM
10 KNR-W 5-08 Montaż uchwytów metalowych certyfikowanych pod przewody kabelkowe ukła- m
d.1 0201-02
dane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - w podłożu z cegły
6400
m
6400.000
RAZEM
11 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m
d.1 0207-01
YnTKSY ekw 1x2x1mm
9140
m
9140.000
RAZEM
12 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m
d.1 0207-01
YnTKSY 2x2x0,8mm
430
m
430.000
RAZEM
13 KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane pas- m
d.1 0211-01
kami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HTKSH PH90 1x2x1mm +
HTKSH ekw PH90 2x2x1,4mm
2330
m
2330.000
RAZEM
14
Wykonanie uszczelnień masą ognioodporną
szt
d.1 cena zakładowa
16
szt
16.000
RAZEM
15 kalk. indywid. Wykonanie drobnych prac wykończeniowych, gipsowanie i malowanie ścian po kpl.
d.1
robotach kablowych
1
kpl.
1.000
RAZEM
16 kalk. indywid. Demontaże elementów istniejącej instalacji SAP (urządzenia i okablowanie)
kpl.
d.1
1
kpl.
1.000
RAZEM
2
Montaż urządzeń systemu SAP
17 KNR 5-06
Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru typ BMZ Integral IP
szt.
d.2 1601-11
1
szt.
1.000
RAZEM
-2-
Razem
36.000
16.000
98.000
18.000
1470.000
3220.000
3220.000
40.000
40.000
6400.000
9140.000
430.000
2330.000
16.000
1.000
1.000
1.000
Lp. Podstawa
18 KNR 5-06
d.2 1603-04
19 KNR 5-06
d.2 1603-02
20 KNR 5-06
d.2 1603-01
21 KNR 5-06
d.2 1603-01
22 KNR 5-06
d.2 1603-03
23 KNR 5-06
d.2 1603-03
24 KNR AL-01
d.2 0109-02
25 KNR 5-06
d.2 1606-04
26 KNR 5-06
d.2 1612-02
27 KNR AL-01
d.2 0404-04
28 KNR 5-06
d.2 1609-03
29 KNR 5-06
d.2 1612-07
Opis i wyliczenia
Zainstalowanie dodatkowych programowanych zespołów sterujących PZG w
centralkach i przystawkach SAP - B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi
MAP PL
1
j.m.
szt.
Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów
3
szt.
szt.
szt.
Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - Redundantna karta szt.
sieciowa IP B5-LAN
1
szt.
Zainstalowanie dodatkowych pakietów w centralkach SAP - B3-OM8 Redundantna karta sterująca - 8 wyjść nadzorowanych
1
szt.
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w centralkach SAP - Karta SD
szt.
1
szt.
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń w centralkach SAP - Maskownica wolnych slotów
3
szt.
Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 40 Ah
kpl.
2
kpl.
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie
371
szt.
szt.
szt.
szt.
Instalowanie multisensorowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainsta- szt.
lowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
371
szt.
Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - osłona przeciwwietrzna
czujki pożarowej LKM 531 (razem z USB 501-1 i SSD531K)
9
szt.
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwy- szt.
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
41
szt.
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalo- szt.
wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
41
szt.
31 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
aparat
d.2 0401-04
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - obudowa modułu wyjść BA-REL4
2
aparat
33 KNR 5-06
d.2 1602-07
34 KNR 5-06
d.2 1602-09
35 KNR AL-01
d.2 0304-04
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłącze- szt.
niem - Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we + optozłącze, 1wy (60W) z funkcją
failsafe
43
szt.
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Przekaźnikowy moduł sterujący BX-REL4, 4wy (60W) z funkcją failsafe
2
szt.
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - Centrala zamknięć ogniowych 0,4A BAZ 04
20
szt.
Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy 24V, siła: 300N / 0,075A GT 40 R 18
19
szt
-3-
Razem
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
2.000
RAZEM
2.000
371.000
RAZEM
371.000
371.000
RAZEM
371.000
9.000
RAZEM
9.000
41.000
RAZEM
41.000
41.000
RAZEM
41.000
43.000
RAZEM
43.000
2.000
RAZEM
2.000
43.000
RAZEM
43.000
2.000
RAZEM
2.000
20.000
RAZEM
20.000
19.000
RAZEM
19.000
szt.
30 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
aparat
d.2 0401-04
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - obudowa modułu wejść/wyjść BA-OI3
43
aparat
32 KNR 5-06
d.2 1602-07
Poszcz
szt.
szt.
szt
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
36 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu - Przycisk przerywający dla BAZ UT 4U-PL
d.2 0307-05
11
37 KNR AL-01
d.2 0108-04
j.m.
szt.
szt.
Montaż sygnalizatora - Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED szt.
SA-K7
42
szt.
38 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
d.2 0401-04
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - Puszka PIP
2A
1
3
41 KNR AL-01
d.3 0603-08
42 KNR AL-01
d.3 0604-06
43 KNR AL-01
d.3 0702-06
44 KNR AL-01
d.3 0702-06 analog
aparat
Tabliczki informacyjne na gniazdach czujek
szt.
380
szt.
Programowanie i uruchomienie systemu SAP
Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów
lin.
6
lin.
Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
szt
6
szt
Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego system SAP - pkt.log
BMZ Integral
457
pkt.log
pkt.log
45 kalk. indywid. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz kompleksowe kpl.
d.3
szkolenie personelu Użytkownika w zakresie obsługi systemu SAP
1
kpl.
4
47 KNR 4-03
d.4 1129-02
48 KNR 5-08
d.4 0404-04
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pier- pomiar
wszy)
12
pomiar
Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej piętrowej
Demontaż tablicy bezpiecznikowej o powierzchni do 1.0 m2
szt.
1
szt.
Montaż nowej rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150kg wyposażonej, wraz z szt.
konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1
szt.
49 kalk. indywi- Wykonanie inwentaryzacji obwodów i zabezpieczeń, wykonanie projektu nowej szt.
d.4 dualna
rozdzielnicy, wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych
1
szt.
5
50 KNR AL-01
d.5 0502-04
51 KNR AL-01
d.5 0502-10
52 KNR AL-01
d.5 0501-03
53 KNR AL-01
d.5 0701-01
11.000
RAZEM
11.000
42.000
RAZEM
42.000
1.000
RAZEM
1.000
42.000
RAZEM
42.000
380.000
RAZEM
380.000
6.000
RAZEM
6.000
6.000
RAZEM
6.000
457.000
RAZEM
457.000
457.000
RAZEM
457.000
1.000
RAZEM
1.000
12.000
RAZEM
12.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
1.000
RAZEM
1.000
3.000
RAZEM
3.000
Wykonanie oprogramowania i wizualizacji systemu SAP w systemie automatyki pkt.log
budynkowej BMS
457
46 KNNR 5
d.3 1303-01
Razem
aparat
39 KNR-W 5-08 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej bezśrubowo szt.
d.2 0305-01
przekrój przewodów do 4 mm2 (3 wyloty) - Puszka PIP 2A
42
szt.
40 KNR 7-08
d.2 0807-01
Poszcz
Modernizacja systemu telewizji dozorowej CCTV
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy do 16
wejść video
3
szt.
szt.
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami kro- szt.
sownicy
1
szt.
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
szt.
3
szt.
Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego CCTV
szt.
1
szt.
-4-
1.000
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
-5-
j.m.
Poszcz
RAZEM
Razem
1.000
110216_PRD_SAP_Zamek.KST
L
p.
Nazwa
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Jm
Ilość
Il inw.
Il wyk.
Cena
jedn.
Wartość
1. Akumulator 12 V 40 Ah AKKU 40
2. B3-OM8 Redundantna karta sterująca
- 8 wyjść nadzorowanych
3. B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów
4. B5-Redundantna centrala z wyc. i drukarką + zasilacz B5-PSU (7A) Schrack Seconet
5. B5 Redundantne wewnętrzne pole obsługi MAP PL
6. benzyna ekstrakcyjna
7. Centrala zamknięć ogniowych 0,4A
BAZ 04
8. Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy
24V, siła: 300N / 0,075A GT 40 R 18
9. CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka nowej generacji (TF1-TF9)
10. Dysk twardy HDD 1,5TB
11. farba olejna nawierzchniowa szara
12. Gips, zaprawa wapienna, farba, materiały pomocnicze
13. Gniazdo USB 501-1
020
szt
2.0000
1.0000
2.0000
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
szt
3.0000
3.0000
0.00
0.00
szt
1.0000
1.0000
0.00
0.00
szt
1.0000
1.0000
0.00
0.00
dm3
szt
3.7700
20.0000
3.7700
20.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
szt
19.0000
19.0000
0.00
0.00
020 371.000
0
szt
6.0000
dm3
0.1000
kpl.
1.0000
371.000
0
6.0000
0.1000
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
szt
0.00
m
371.000
0
1528.80
00
1.0000
1.0000
0.00
14. Kanał elektroinst. PCW LS 15x10 Bi (+
akcesoria)
15. Karta pamięci SD 2GB
16. Klawiatura wynośna do rejestratorów z
serii IN-41xx, IN-H42xx i IN-H43xx
oraz głowic szybkoobrotowych typ IN420KL
17. kolki rozporowe plastikowe z wkretami
371.000
0
1528.80
00
1.0000
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
szt.
0.00
0.00
19. kołki rozporowe plastikowe
szt.
0.00
0.00
20. Kompletny uchwyt kablowy metalowy
certyfikowany Hilti
21. masa ognioodporna Hilti
22. Maskownica wolnych slotów BMZ Integral
23. Moduł wejścia / wyjścia BX-OI3, 2we +
optozłącze, 1wy (60W) z funkcją failsafe
24. Monitor LCD 19" Neovo, rozdzielczość
1280x1024, wejścia VGA i DVI, łatwy
dostęp do USB, gniazdo słuchawek i
głośniki stereo typ LCDU19
25. Nypel wielostopniowy M 20
szt.
0.00
0.00
szt
szt
742.000
0
3969.00
00
6846.00
00
17280.0
000
16.0000
3.0000
0.00
18. kołki rozporowe
742.000
0
3969.00
00
6846.00
00
17280.0
000
16.0000
3.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
szt
43.0000
43.0000
0.00
0.00
szt
3.0000
3.0000
0.00
0.00
020 225.000
0
020 43.0000
225.000
0
43.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
26. Obudowa modułu IP66 GEH MOD
IP66
27. Obudowa modułu IP66 GEH MOD2
IP66
28. Osłona przeciwwietrzna LKM 531 (razem z USB 501-1 i SSD531K)
29. Przekaźnikowy moduł sterujący BXREL4, 4wy (60W) z funkcją failsafe
30. przewody kabelkowe HTKSH ekw
PH90 2x2x1,4mm
31. przewody kabelkowe HTKSH PH90
1x2x1mm
32. przewody kabelkowe YnTKSY 2x2x0,
8mm
33. przewody kabelkowe YnTKSY ekw
1x2x1mm
34. Przycisk pożarowy MCP545A-1R
35. Przycisk przerywający dla BAZ - UT
4U-PL
36. Puszka instalacyjna 155x70x30 PIP2A/ROZGAŁĘŹNA
szt
szt
szt
020
2.0000
2.0000
0.00
0.00
szt
9.0000
9.0000
0.00
0.00
szt
2.0000
2.0000
0.00
0.00
499.200
0
m
1924.00
00
m
447.200
0
m
9505.60
00
020 41.0000
szt. 11.2200
499.200
0
1924.00
00
447.200
0
9505.60
00
41.0000
11.2200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
szt.
42.0000
0.00
0.00
m
42.0000
-6-
Grupa
DoCeRastaw- na do- bat
ca
stawcy
ma
ksyma
lny
Raba
t
zastosowany
110216_PRD_SAP_Zamek.KST
L
p.
Nazwa
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Jm
Ilość
Il inw.
Il wyk.
Cena
jedn.
Wartość
37. Redundantna karta sieciowa IP B5LAN
38. Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy,
H.264, HEXAPLEX, rejestracja 16 kanałów video 400 kl/sek, nagrywarka
DVD-RW, możliwość zainstalowania 2
HDD (2x1,5TB), 2 kanały audio, 2 porty USB,
39. Rozdzielnica elektryczna wyposażona
- wg. projektu
40. rury winidurowe RL-18
szt
1.0000
1.0000
0.00
0.00
szt
3.0000
3.0000
0.00
0.00
szt.
1.0000
1.0000
0.00
0.00
0.00
rury winidurowe RL-40
spirytus denaturowy
sruby kotwiace
sruby kotwiace
Sygnalizator akustyczno-optyczny z
zespołem diod LED SA-K7
46. Szybka do przycisku Schrack DKM
GLAS
47. Szyld opisowy z numerem czujki
m
dm3
szt.
szt
szt
3348.80
00
41.6000
0.2500
86.0000
4.0000
42.0000
0.00
41.
42.
43.
44.
45.
3348.80
00
41.6000
0.2500
86.0000
4.0000
42.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
020
41.0000
41.0000
0.00
0.00
szt.
0.00
kg
kg
szt.
380.000
0
11.0400
8.0000
6846.00
00
1.0000
0.00
48. śruby podkładki i nakrętki
49. śruby,podkładki,nakrętki
50. uchwyty U-18
380.000
0
11.0400
8.0000
6846.00
00
1.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1320.20
00
16.4000
19.0000
1320.20
00
16.4000
19.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
51. Zestaw komputerowy PC wraz z opro- szt
gramowaniem
52. złączki ZŁ-18
szt.
53. złączki ZŁ-40
54. Zwora do GT 40
55. materiały pomocnicze
szt.
szt
zł
RAZEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-7-
Grupa
DoCeRastaw- na do- bat
ca
stawcy
ma
ksyma
lny
Raba
t
zastosowany

Podobne dokumenty