OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKA AKTYWÓW TRWAŁYCH –
SAMOCHODU OSOBOWEGO
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg
na sprzedaż samochodu:
Marka: Hyundai
Model: Santa Fe 2.2 CRD MR`06
Numer VIN: KMHSH81WP7U175300
Wersja: Premium 4WD
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy (5 miejsc)
Rok produkcji: 2007 r.
Rodzaj nadwozia: kombi 5 drzwiowy
Liczba drzwi: 5
Pojemność silnika: 2188 cm3
Moc silnika w KM: 155
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
Data pierwszej rejestracji: 25/04/2007
Przebieg pojazdu: 211293 km
Pochodzenie pojazdu: kupiony w kraju
Nr rejestracyjny: WY90800
Rodzaj skrzyni biegów: MANUALNA
Kolor powłoki lakierowej :szary 2 – warstwowy z efektem metalicznym
wyposażenie standardowe – ABS, EBD, autoalarm, czujniki cofania, dźwignia zmiany biegów
pokryta skórą, fotele przednie podgrzewane, głośniki 6szt, immobilizer, kierownica pokryta
skórą, poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia, poduszki powietrzne
przednie boczne, radioodtwarzacz, relingi dachowe, schowek chłodzony, sterowanie
systemem audio w kierownicy, system elektronicznej kontroli toru jazdy;
Miejsce przetargu: Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można oglądać przy ul. Ks. Janusza 64
w Warszawie w dni robocze do dnia 26/06/2016 w godzinach 9.00 – 15.00 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Rafałem Jasińskim – tel. 667 707 597.
Cena wywoławcza wynosi: 20000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysiący złotych brutto).
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek Instytutu Geofizyki Polskiej
Akademii Nauk w banku Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
nr PL 77 1130 1017 0020 1464 5420 0028 w terminie do dnia 24/06/2016 r.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną
odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od tego zakończenia, a Oferentowi, który przetarg wygrał, zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Wadium przepada na rzecz Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Wybrana zostanie ta oferta spośród spełniających wymagania niniejszego przetargu, która
zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg
kontynuować będzie przetarg w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając
jednocześnie termin licytacji, chyba że jednym z tych Oferentów jest pracownik
Organizatora. W takim przypadku, jako nabywca wybrany zostanie pracownik Organizatora.
Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Organizator
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
Ofertę przetargową należy sporządzić na druku oferty stanowiącym załącznik nr 1
do Regulaminu przetargu dotyczącego sprzedaży składnika aktywów trwałych - samochodu
służbowego marki Hyundai nr rej WY90800.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 27/06/2016 r. do godz. 10.00 na adres:
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ks. Janusza 64
01-452 Warszawa
Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej imieniem,
nazwiskiem (nazwą lub firmą) oraz adresem oferenta z dopiskiem:
„Sprzedaż samochodu Hyundai WY90800
nie otwierać przed 27/06/2016r. godz. 11.30”.
Oferty należy składać w pokoju 209 (sekretariat, II piętro) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za
termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Organizatora i jej
zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym jako miejsce składania ofert. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym
jako miejsce składania ofert.
Kryteria wyboru ofert – cena 100%
Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27/06/2016 r. o godz. 11.30 w siedzibie Instytutu Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przy ul. Ks. Janusza 64, pokój 213
Okres związania ofertą wynosi: 14 dni roboczych.
Pozostałe informacje są zawarte w Regulaminie przetargu dotyczącego sprzedaży składnika
aktywów trwałych - samochodu służbowego marki Hyundai Santa Fe nr rej WY90800
(stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
Osobą upoważnioną do kontaktów z nabywcami w imieniu zamawiającego jest Pan Rafał
Jasiński tel. +48 667 707 597.
Załącznik :
1) Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży składnika aktywów trwałych - samochodu
służbowego marki Hyundai Santa Fe nr rej WY90800.
Warszawa dnia 30 maja 2016r.