Dorobek naukowy M.Nakonieczny

Komentarze

Transkrypt

Dorobek naukowy M.Nakonieczny
Dr hab. Mirosław Nakonieczny
Uniwersytet Śląski
Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii
40-007 Katowice, ul. Bankowa 9
[email protected]
ZESTAWIENIE DOROBKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO
Doktorat:
Rozprawa pt.: „Oddziaływanie kadmu oraz kadmu i selenu na funkcje jelita środkowego karaczana
Gromphadorhina portentosa" – promotor: prof. dr hab. Paweł Migula. Uniwersytet Śląski, Katowice,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 29.10.1993.
Habilitacja:
Rozprawa pt.: „Strukturalne i funkcjonalne przystosowania Chrysolina pardalina (Chrysomelidae;
Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu Berkheya coddii (Asteraceae) – studium porównawcze
z Chrysolina herbacea”, prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2508, wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 18.04.2008.
Publikacje
Prace oryginalne:
1.
2.
3.
4.
Byrdy Stanisław, Hurny Józef, Kędziorski Andrzej, Migula Paweł, Nakonieczny Mirosław, 1986:
Intoksykacja pszczoły miodnej pyretroidami na przykładzie deltametryny i cypermetryny, Biuletyn
Instytutu Ochrony Roślin 66: 347–354.
Herczek Aleksander, Nakonieczny Mirosław, 1987: Przyczynek do znajomości tasznikowatych (Miridae,
Heteroptera) okolic Kalisza Pomorskiego, Acta Biologica Silesiana 6(23): 99–107.
Byrdy Stanisław, Migula Paweł, Hurny Józef, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Kafel Alina,
Bińkowska Krystyna, 1987: Intoksykacja pszczoły miodnej (Apis mellifica L.) pyretroidami, Biuletyn
Instytutu Ochrony Roślin 67: 258–268.
Migula Paweł, Kafel Alina, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Żebrowski Zbigniew, 1989.
Dychatielnyj mietabolizm i urowien adienin-nuklieotidow u Acheta domesticus w usłowiach intoksikacji
pirietroidami, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Przyrodniczych 367: 63–81.
5.
Byrdy Stanisław, Hurny Józef, Kędziorski Andrzej, Migula Paweł, Nakonieczny Mirosław, 1989: Wlijanie
cipiermietrina i dieltamietrina na aktiwnost niekotorych enzimow pczieły (Apis mellifera), Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 367: 99–112.
6.
Migula Paweł, Bińkowska Krystyna, Kafel Alina, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 1989:
Heavy metal contents and Adenylate Energy Charge in insects from heavily industrialised region as
indices of environmental stress. Proceedings of Vth International Conference ”Bioindicatores
Deteriorisationis Regionis”, České Budějovice 23–27.05.1988, ss.: 340–349.
7.
Migula Paweł, Kafel Alina, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 1989: Combined and separate
effects of cadmium, lead and zinc on growth and feeding in the House cricket (Acheta domesticus),
Biologia (Bratislava) 44(10): 911–921.
Migula Paweł, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Kafel Alina, 1989: Combined and separate
effects of heavy metals on energy budget and metal balances in Acheta domesticus, Uttar Pradesh
Journal of Zoology 9(2): 140–149.
8.
9.
Migula Paweł, Hurny Józef, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Kafel Alina, Bińkowska
Krystyna, 1990: Metabolic effects of the pyrethroid action in Honey bee. Uttar Pradesh Journal of
Zoology 10(1): 1–10.
1
10.
Migula Paweł (red.), Bińkowska K., Hurny J., Kafel A., Kędziorski A., Marczyk G., Migula P.,
Nakonieczny M. , Świerczek E., Wawrzyczek A., 1990: Wskazania dla hodowli pszczół w warunkach
zanieczyszczonego środowiska. Praca w ramach CPBP 04.10., Temat: 04.10.05.01.09., Uniwersytet
Śląski, Katedra Fizjologii Człowieka i Zwierząt, Katowice, 83 ss.
11.
Nakonieczny Mirosław, 1993: Functional aspects of cadmium and selenium interactions in insects’
digestive tract. Enzyme studies. Sci. Total Environ. Supl.: 573–583.
12.
Migula Paweł, Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 1995: Accumulation of cadmium and
selenium in two laboratory-reared hemimetabolic insects. Arch. Ochr. Środ. 3–4: 197–205. (3).
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Świerczek Ewa, Szulińska Elżbieta, 1996: Cadmium –
selenium antagonism and detoxifying enzymes in insects. Fresenius J. Anal. Chem. 354: 571–575.
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł, Grzesiak Marta, 1996: Age-Dependent
Activity Patterns of Carboxylesterases in Insects Exposed to Cadmium, [W:] Fizjologia
i ekotoksykologia owadów oraz mechanizmy adaptacyjne u bezkręgowców – Materiały Sympozjum
poświęconego pamięci Profesora Leszka Janiszewskiego 1925–1996. Studia Societatis Scientiarum
Torunensis, Sectio G (Physiologia), Uniw. M. Kopernika, Toruń 4(3): 71–76.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, Świerczek Ewa, 1996: Do Heavy Metals Contribute to
Vanishing of Parnassius apollo Butterfly in Pieniny Mountains (Southern Poland)? [W:] Fizjologia
i ekotoksykologia owadów oraz mechanizmy adaptacyjne u bezkręgowców – Materiały Sympozjum
poświęconego pamięci Profesora Leszka Janiszewskiego 1925–1996. Studia Societatis Scientiarum
Torunensis, Sectio G (Physiologia), Uniw. M. Kopernika, Toruń 4(3): 83–87.
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, Pyrak Katarzyna, Bembenek Jadwiga, Rosiński Grzegorz,
1998: Energy metabolism in the apollo butterfly (Parnassius apollo L.; Lepidoptera: Papilionidae),
[W:] Danuta Konopińska (red.), Insects – Chemical, Physiological and Environmental Aspects, Wyd.
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss: 114–120.
Kędziorski A., Nakonieczny M., 1998: Evolutionary aspects of metals detoxification in terrestrial
nd
animals. Proceedings of 2 International Conference “Trace Elements: Effects on Organisms and
Environment”, Cieszyn, 23–26.06.1998: pp: 11–19.
Weeks J.M., Evdokimova G., W.H.O. Ernst, Scott-Fordsmand J., Sousa J.P., Sergeev V.E., Nakonieczny
M., 1999: Report of the working group on the strategy for the implementation of a biomarker
biomonitoring programme in the Kola Peninsula, Russia. [In:] Peakall D., Walker C., Migula P. (Eds):
Biomarkers: a pragmatic basis for remediation of severe pollution in Eastern Europe. NATO ARW
Publications, Kluver Acad. Pub., pp.: 279–298.
Kędziorski A., Nakonieczny M., Bembenek J., Pyrak K., Rosiński G., 1999: Energy metabolism in the
butterfly Parnassius apollo from Pieniny mountains (southern Poland) and its possible use for
biotope assessment. [In:] Peakall D., Walker C., Migula P. (Eds): Biomarkers: a pragmatic basis for
remediation of severe pollution in Eastern Europe. NATO ARW Publications, Kluver Acad. Pub. pp.:
306–307.
20.
Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W.J., Ostachowicz B., Augustyniak M., Nakonieczny M., Migula
P., 2001: Transfer of trace elements from Ni-hyperaccumulating host-plant (Berkheya coddii) to the
chrysomelid beetle (Chrysolina pardalina). [In:] I. Twardowska and E. Kmiecik, (eds.) SECOTOX World
Congress and Sixth European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety “Ecotoxicology
and Environmental Safety on the Verge of the Third Millennium: Trends, Threats and Challenges”,
Kraków – Poland, 20–24 August 2001, Congress Proceedings pp.: 131–135.
21.
Augustyniak M., Mesjasz-Przybyłowicz J., Nakonieczny M., Dybowska M., Przybyłowicz W.J., Migula
P. 2001: Feeding strategies of Chrysolina pardalina the pest of Berkheya coddii – a nickel
hyperaccumulator from South African ultramafic outcrops. [In:] Twardowska I. and Kmiecik E., (eds.)
SECOTOX World Congress and Sixth European Conference on Ecotoxicology and Environmental
Safety “Ecotoxicology and Environmental Safety on the Verge of the Third Millennium: Trends,
Threats and Challenges”, Kraków – Poland, 20–24 August 2001, Congress Proceedings pp.: 136–140.
22.
Mesjasz-Przybyłowicz Jolanta, Przybyłowicz Wojciech, Ostachowicz Beata, Augustyniak Maria,
Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł, 2002: Trace elements in the chrysomelid beetle (Chrysolina
2
pardalina) and its Ni-hyperaccumulating host-plant (Berkheya coddii), FEB - Fresenius Environmental
Bulletin 11(2): 78–84.
23.
Augustyniak Maria, Mesjasz-Przybyłowicz Jolanta, Nakonieczny Mirosław, Dybowska Monika,
Przybyłowicz Wojciech, Migula Paweł, 2002: Food relations between Chrysolina pardalina and
Berkheya coddii, a nickel hyperaccumulator from South African ultramafic outcrops, FEB - Fresenius
Environmental Bulletin 11(2): 85–90.
24.
Przybylowicz W.J., Mesjasz Przybyłowicz J., Migula P., Głowacka E., Nakonieczny M., Augustyniak M.,
2003: Functional analysis of metals distribution in organs of the beetle Chrysolina pardalina exposed
to excess of nickel by Micro-PIXE. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 210: 343–
348.
Przybyłowicz W.J., Mesjasz-Przybyłowicz J., Migula P., Turnau K., Nakonieczny M., Augustyniak M.,
Głowacka E., 2004. Elemental microanalysis in ecophysiology using ion microbeam. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research B 219–220: 57–66.
25.
26.
Mesjasz-Przybylowicz Jolanta, Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł, Augustyniak Maria, Tarnawska
Monika, Reimold Wolf Uwe, Koeberl Christian, Przybylowicz Wojciech, Głowacka Elżbieta, 2004.
Uptake of Cadmium, Lead, Nickel and Zinc from Soil and Water Solutions by the Nickel
Hyperaccumulator Berkheya coddii. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica 46: 75–85.
27.
Mesjasz-Przybylowicz J., Migula P., Nakonieczny M., Przybylowicz W., Augustyniak M., Tarnawska
M. , Głowacka E., 2004. Ecophysiology of Chrysolina pardalina FABRICIUS (Chrysomelidae), a hebivore
of the South African Ni hyperaccumulator Berkheya coddii (Asteraceae). [W:] Boyd Robert S., Baker
Alan J.M., Proctor John (eds): Ultramafic Rocks: their Soils, Vagetation and Fauna. Proceedings of the
Fourth International Conference on Serpentine Ecology, 21–26 April 2003. Science Reviews 2000 Ltd,
ST. Albans, UK: 233–241.
Przybyłowicz W.J., Mesjasz-Przybyłowicz J., Migula, M. Nakonieczny P., Augustyniak M., Tarnawska
M. , Turnau K., Ryszka P., Orłowska E., Zubek Sz., Głowacka E., 2005: Micro-PIXE in ecophysiology. XRay Spectrometry 34: 285–289.
Nakonieczny M., Kędziorski A., 2005: Feeding preferences of the Apollo butterfly (Parnassius apollo
ssp. frankenbergeri) larvae inhabiting the Pieniny Mts (southern Poland). Comptes Rendus Biologies
328: 235–242.
28.
29.
30.
31.
Migula P., Przybyłowicz W.J., Mesjasz-Przybyłowicz J., Augustyniak M., Nakonieczny M., Głowacka E.,
Tarnawska M., 2005: Nickel and other metals in sap-feeding insects associated with Ni
hyperaccumulator, Berkheya coddii. ECOTOX 2005: Advances and Trends in Ecotoxicolgy, Brno,
Czech Republic. Book of Abstracts: 180–185.
Nakonieczny M., Michalczyk K., Kędziorski A., 2006: Midgut glycosidases activities in monophagous
larvae of Apollo butterfly, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri. Comptes Rendus Biologies 329:
765–774.
32.
Nakonieczny M., Michalczyk K., Kędziorski A., 2007: Midgut proteases activities in monophagous
larvae of Apollo butterfly, Parnassius apollo ssp. frankenbergeri. Comptes Rendus Biologies 330:
126–134.
33.
Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, Michalczyk Katarzyna: 2007 Apollo butterfly (Parnassius
apollo L.) in Europe – its history, decline and perspectives of conservation. Functional Ecosystems
and Communities 1(1): 56–79.
Migula P., Przybylowicz W.J., Mesjasz-Przybylowicz J., Augustyniak M., Nakonieczny M., Glowacka E.,
Tarnawska M., 2007: Micro-PIXE studies of elemental distribution in sap-feeding insects associated
with Ni hyperaccumulator, Berkheya coddii. Plant and Soil 293: 197–207.
34.
35.
Mesjasz-Przybylowicz J., Migula P., Przybylowicz W.J., Augustyniak M., Nakonieczny M., Orlowska E.,
2007: Transfer of selected metals along simplified food chains of ultramafic ecosystem in
Mpumalanga Province, South Africa. [W:] Biogeochemistry of Trace Elements in the Environment:
Environmental Protection, Remediation and Human Health. Proceedings of the 9th International
Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements in the Environment (ICOBTE); Ed. by
3
Yongguan Zhu, Nicholas
ISBN 978-7-302-15627-7.
Lepp
and
Ravi
Naidu.
Tsinghua
University
Press,
Beijing.
36.
Nakonieczny Mirosław, 2007: Strukturalne i funkcjonalne przystosowania Chrysolina pardalina
(Chrysomelidae; Coleoptera) do rozwoju na hiperakumulatorze niklu Berkheya coddii (Asteraceae) –
studium porównawcze z Chrysolina herbacea, prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
nr 2508, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
37.
Augustyniak M., Migula P., Mesjasz-Przybyłowicz J., Tarnawska M., Nakonieczny M., Babczyńska A. ,
Przybyłowicz W., Augustyniak M.G., 2007: Short-term effects of dimethoate on metabolic responses
in Chrysolina pardalina (Chrysomelidae) feedeing on Berkheya coddii (Asteraceae), a hyperaccumulator of nickel. Environmental Pollution 150: 218–224.
Stygar Dominika, Dolezych Bogdan, Nakonieczny Mirosław, Migula Pawel, Michalczyk Katarzyna,
Zaak Maria, 2010: Digestive enzymes activity in larvae of Cameraria ohridella (Lepidoptera:
Gracillariidae). C. R. Biologies 333: 725–735.
38.
39.
Migula P., Przybyłowicz W.J., Nakonieczny M., Augustyniak M. and Tarnawska M., MesjaszPrzybyłowicz J., 2011: Micro–PIXE studies of Ni-elimination strategies in representatives of two
families of beetles feeding on Ni-hyperaccumulating plant Berkheya coddii. X-Ray Spectrometry
40(3): 194–197; DOI 10.1002/xrs.1310. (20 p.).
40.
Kafel Alina, Nowak Alekasandra., Bembenek Jadwiga, Szczygieł Joanna, Nakonieczny Mirosław,
Świergosz-Kowalewska Renata, 2012: The localisation of HSP70 and oxidative stress indices in heads
of Spodoptera exigua larvae in cadmium exposed population. Ecotoxicology and Environmental
Safety 78: 22–27.
41.
Bjarnholt Nanna, Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, Debinski Diane M., Matter Stephen F.,
Olsen Carl Erik, Zagrobelny Mika, 2012: Occurrence of sarmentosin and other hydroxynitrile
glucosides in Parnassius butterflies and their food plants. Journal of Chemical Ecology 38(5): 525–
537 (27 p.).
Stygar Dominika, Michalczyk Katarzyna, Dolezych Bogdan, Nakonieczny Miroslaw, Migula Pawel,
Zaak Maria, Sawczyn Tomasz, Karcz-Socha Iwona, Kukla Michal, Zwirska-Korczala Krystyna, Buldak
Rafal, 2012: Digestive enzymes activity in subsequent generations of Cameraria ohridella larvae
harvested from horse chestnut trees after treatment with imidacloprid. Pesticide Biochemistry and
Physiology, 105: 5–12. DOI: 10.1016/j.pestbp.2012.10.003.
42.
Prace popularnonaukowe/podręczniki:
1.
Nakonieczny Mirosław, Andrzej Kędziorski, 1995, 2005: Świat zwierzęcych zależności, [W:] Seria:
Tajemnice zwierząt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław (2 wyd.).
2.
3.
4.
5.
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 1997: Zadziwiający świat stawonogów, [W:] Seria:
Tajemnice zwierząt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.
Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula, 1998: Formy i możliwości współpracy międzynarodowej
w edukacji ekologicznej, [W:] Nakonieczny M. i Migula P. (red): Problemy środowiska i jego ochrony,
część 6, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. Eco-Edycja Katowice, ss.: 203–
217.
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 2000: Biologia eksperymentalna w ochronie gatunkowej
zwierząt na przykładzie niepylaka apollo, [W:] Nakonieczny M. i Migula P. (red): Problemy
środowiska i jego ochrony, część 8. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. EcoEdycja Katowice, ss.: 69–90.
Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, 2002: Jeść albo nie jeść (Genetycznie Zmodyfikowaną
Żywność) – oto jest pytanie?, [W:] Nakonieczny M. i Migula P. (red.): Problemy środowiska i jego
ochrony, część 10, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. Eco-Edycja Katowice,
ss.: 47–69.
4
6.
7.
8.
Nakonieczny Mirosław, 2003: Pod skórą cieplej, [W:] Bogdan Doleżych i Piotr Łaszczyca (red.)
Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wydawnictwo „Adam Marszałek,
Toruń 2003, ss.: 135–153.
Doleżych Bogdan, Nakonieczny Mirosław: Dydaktyka z żywym organizmem w tle – ciekawie nauczyć i
nie zabić, [W:] Kożusznik Barbara i Polak Jarosław (red.), 2011: Dobrze uczę – zarys dobrych praktyk
dydaktycznych w uczelni wyższej. Uniwersytet Śląski, Katowice, ss.: 43–72.
Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, 2011: Uratowane ogniwo – wkład badań
ekotoksykologicznych w program restytucji niepylaka apollo w Pienińskim Parku Narodowym”,
[W:] Kalinowska Anna (red.), 2011: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska –
Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ss.: 105–122.
Opracowania syntetyczne:
1.
Nakonieczny Mirosław, Andrzej Kędziorski, 1994: Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska w zakresie
wszystkich form przyrody prawnie chronionych, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach.
Nie publ.
2.
Kędziorski Andrzej, Nakonieczny Mirosław, 1994: Waloryzacja przestrzeni Górnego Śląska w zakresie
fauny potencjalnej. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach. Nie publ.
3.
Kowalik Piotr (red), Nakonieczny Mirosław, Ignar Stanisław, Brzuzan Paweł, Kajewski Ireneusz, Laks
Ireneusz, 1995: Informator o projektach współpracy międzyuczelnianej – JEP – Ochrona Środowiska:
Część I – Katalog projektów, Biuro TEMPUS, Warszawa.
Nakonieczny Mirosław, Kędziorski Andrzej, 1997: Stan i perspektywy istnienia obszarów i obiektów
przyrodniczych prawnie chronionych w makroregionie Górnego Śląska, [W:] Przestrzeń i Wartości,
Studia i Materiały Waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska, T 1/96: 51–68.
4.
Redakcja prac zbiorowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Migula Paweł, Nakonieczny Mirosław, Dąbrowska Edyta (zespół red.), 1994: Problemy środowiska
i jego ochrony – wybrane zagadnienia z cyklu wykładów, cz. 2., Centrum Studiów nad Człowiekiem
i Środowiskiem UŚ, Katowice, Aarhus, TEMPUS CEFES JEP 2716.
Nakonieczny Mirosław (red.), 1995: Problemy środowiska i jego ochrony – wybrane zagadnienia
z cyklu wykładów, cz. 3., Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. Śląsk,
Katowice.
Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł (red.), 1996: Problemy środowiska i jego ochrony, cz. 4.,
Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. Śląsk, Katowice.
Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł (red.), 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005:
Problemy środowiska i jego ochrony, cz. 5–13., Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
UŚ, WNT “EcoEdycja”, Katowice.
Nakonieczny Mirosław, Migula Paweł (red.), 1998: Śląsk – integralny element środowiska zlewni
Morza Bałtyckiego. Suplement: Środowisko Morza Bałtyckiego. Centrum Studiów nad Człowiekiem
i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyd. “Eco-Edycja”, Katowice.
Migula P., Doleżych B., Nakonieczny M. (eds), 1998: Proceedings of 2nd International Conference
Trace Elements: “Effects on Organisms and Environment”. Cieszyn, 23–26 June 1998. Centrum
Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyd. NaukowoTechniczne “Eco-Edycja”, Katowice.
2003: Proceedings of International Conference „Biodiversity and ecotoxicology of the industrial
areas in reference to their bio-reclamation”, Katowice, June 5–6, 2003, Edition and text processing:
Augustyniak Maria and Nakonieczny Mirosław, Center for Studiem on Human and Natural
Environment & Departament of Animal Physiology and Ecotoxicology, University of Silesia, Katowice.
5
8.
9.
10.
Nakonieczny M., Migula P. (red.), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010: Problemy środowiska i jego
ochrony, część 14–18., Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. “Graf”,
Katowice.
Nakonieczny M., Migula P. (red.), 2011: Problemy środowiska i jego ochrony, część 19., Centrum
Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. „PRINTPAP” Łódź.
Nakonieczny M., Migula P. (red.), 2012: Problemy środowiska i jego ochrony, część 20., Centrum
Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Wyd. “Graf”, Katowice.
Recenzje (wybrane):
1.
Ocena przydatności do procesu dydaktycznego książki Włodzimierza Oniszczenko (red.), „Geny
i środowisko a zachowanie” – seria „Nowe Tendencje w Psychologii”, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe – dla Państwowego Wydawnictwa Naukowego Warszawie (2003).
2.
Ocena przydatności do procesu dydaktycznego podręcznika: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka
„Mózg a zachowanie”, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN – dla Państwowego
Wydawnictwa Naukowego w Warszawie (2006).
3.
Ocena przydatności do procesu dydaktycznego podręcznika: Stanley E. Manaham „Toksykologia
środowiska – aspekty chemiczne i biochemiczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN – dla Państwowego
Wydawnictwa Naukowego w Warszawie (2006).
4.
5.
CBP ms.15159 dla Comparative Biochemistry and Physiology (2007).
National Science Foundation (USA) Proposal Number: 0814591: Effects of Rising Tree-line for the
Rocky Mountain Apollo Butterfly, Parnassius smintheus. Institution: Stephen F Matter (2008).
Ms. Ref. No.: PESTBIO-D-08-00147. Title: Inhibitory effect of validamycin compounds on the termites
trehalase; dla Pesticide Biochemistry and Physiology (2009).
Ms. Ref. No.: PESTBIO-D-09-00166. Title: Effect of lactone glycoside on digestive physiology and
midgut histology of Spodoptera litura Fabricius. Pesticide Biochemistry and Physiology (2010).
Recenzja pracy doktorskiej mgr Kingi Łukasiewicz pt.: „Przyczyny dysfunkcji rozwojowych pienińskiej
populacji niepylaka apollo: podłoże i mechanizmy wad morfologiczno-anatomicznych. Instytut
Ochrony Przyrody PAN-Kraków (09.01.2011).
Manuscript ID TIZO-2010-0210. Title: "Digestive enzymes of Large cabbage white butterfly, Pieris
brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae) from developmental and localization perspectives". Italian
Journal of Zoology (2011).
Manuscript ISJ-2011-238. Title: Proteolytic activity in the midgut of Ectomyelois ceratoniae Zeller
(Lepidoptera: Pyralidae), Pomegranate carob moth – Ranjbar M., Sendi J.J., Zibaee A. Invertebrate
Survival Journal (2011).
Manuscript Number: IP-D-12-00136: Matías García, Gema P. Farinós, Pedro Castañera and Félix
Ortego. Title: Digestion and performance of the zoophytophagous rove beetle, Philonthus
quisquiliarius (Coleoptera: Staphylinidae), when fed animal or plant based diets. Journal of Insect
Physiology (2012).
Manuscript ID jobm.201300427: "Identification of a Microsporidian Isolate from “Cnaphalocrocis
medinalis” and Its Pathogenicity to Bombyx mori. Journal of Basic Microbiology (2013).
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tłumaczenia
1.
Backlund P., Holmbom B., Leppäkoski E. 1997: Środowisko Morza Bałtyckiego. Zeszyt 5: Emisje
przemysłowe i zanieczyszczenia toksyczne. Wersja elektroniczna – .pdf na CD, The Baltic University
Programme, Uppsala University, (tytuł oryginału: The Baltic Sea Environment: Session 5 – Industrial
Emissions and Toxic Pollutants. The Baltic University Programme, Uppsala University 1993 –
tłumaczenie: Nakonieczny M.).
2.
Bergström G.W. 1997: Środowisko Morza Bałtyckiego. Zeszyt 8: Polityka środowiska i współpraca w
regionie Bałtyku. Wersja elektroniczna – .pdf na CD, The Baltic University Programme, Uppsala
University, (tytuł oryginału: The Baltic Sea Environment: Session 8 – Environmental Policy and
Cooperation in the Baltic Region. The Baltic University Programme, Uppsala University 1993 –
6
tłumaczenie: Kędziorski A., Nakonieczny M.).
3.
4.
Salay Jürgen (red.), 1999: Zrównoważony Region Bałtyku. Zeszyt 2: Energia – od paliw kopalnych do
zrównoważonych źródeł energii. WNT “EcoEdycja”, Katowice, (tytuł oryginału: A Sustainable Baltic
Region. Session 2: Energy – From fossil fuels to sustainable energy resources. The Baltic University
Programme, Uppsala University 1997 – tłumaczenie: Kędziorski A., Nakonieczny M..
Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., 2002: Podstawy ekotoksykologii. PWN, Warszawa,
(tytuł oryginału: Principles of Ecotoxicology, Taylor & Francis Inc. 2001 – tłumaczenie: Migula P. ,
Kędziorski A. , Laskowski R., Nakonieczny M. , rozdziały: 1, 4 i 11).
Inne publikacje: (wybrane):
1.
1996: Folder informacyjny Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach (w wersji polskiej i angielskiej): nakład 10 000 egz.
2.
2003: Folder informacyjny Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach: nakład 4000 egz. (wersja polska) i 1000 egz. (wersja angielska) –
Opracowanie i projekt graficzny: Nakonieczny M. i Gacek P., Wyd. Centrum Studiów nad
Człowiekiem Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3.
2003: Folder informacyjny: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach, cz. 5:
„Dyrektywy Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony Środowiska”, opracowanie: dr Mirosław
Nakonieczny, mgr Patrycja Gacek, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz Prezydium RCEE w Katowicach. Konsultacja merytoryczna: mgr Jacek
Barcik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wyd. Fundacja Ekologiczna „Silesia”
w Katowicach.
4.
Katalog wystawy „Śląsk okiem naukowca” – „Nauka w obiektywie” 1. Biennale Fotograficzne
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2006, Uniwersytet Śląski w Katowicach i Muzeum Śląskie
w Katowicach, 96 stron.
5.
Nakonieczny Mirosław (red.), 2008: Katalog wystawy „Nauka śląska dla Polski, nauka polska dla
Śląska” – „Nauka w obiektywie” 2. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach i Drukarnia Archidiecezjalna
w Katowicach, 96 stron.
Nakonieczny Mirosław (red.), 2011: Katalog wystawy „Nauka – świat bez granic” – „Nauka
w obiektywie” 3. Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, 96 stron.
6.
Projekty badawcze
Projekty KBN i ministerialne:

PROJEKT BADAWCZY KBN NR 6 PO4F 013 10: “Przyczyny wymierania pienińskiej populacji niepylaka
apollo (Parnassius apollo L.) – analiza procesów biochemicznych i fizjologicznych”. 1996–1998.
Kierownik tematu.

PROJEKT BADAWCZY KBN 3569/R01/R02 – “Ecophysiological aspects of Chrysolina pardalina FABRICIUS
(Chrysomelidae) development as a potential phytophagous insect monitoring distribution of
Berkheya coddii an useful nickiel hiperaccumulator”. Projekt realizowany w ramach porozumienia
o współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki
Południowej Afryki. Grant zespołowy, 2001–2002. Wykonawca.

PROJEKT BADAWCZY KBN 6 P04G 007 21 – “Mechanizmy adaptacji Chrysolina pardalina (Chrysomelidae)
do wysokich stężeń metali w roślinie żywicielskiej Berkheya coddii (Asteraceae), hiperakumulatora
niklu. 2001–2003. Kierownik tematu.

PROJEKT BADAWCZY KBN 6 P04F 085 21 – “Analiza zależności pomiędzy jakością bazy pokarmowej
a sukcesem rozwojowym i reprodukcyjnym niepylaka apollo (Parnassius apollo L.) – implikacje dla
programu restytucji tego gatunku w Pienińskim Parku Narodowym. 2001–2003. Wykonawca.
7


PROJEKT BADAWCZY KBN 012/2003-2004 (5161/R03/R04) – „Zależności między południowo
afrykańską rośliną Berkheya coddii i jej naturalnymi konsumentami dla potrzeb bioremediacji
metali”. (”Relations between South-African indigenous plant Berkheya coddii and its natural
consumers for metal bioremediation purposes”). Projekt realizowany w ramach porozumienia o
współpracy naukowej i naukowo-technicznej między Rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki
Południowej Afryki. Grant zespołowy, 2003–2004. Wykonawca.
PROJEKT BADAWCZY KBN N N310 088936 - "Inhibitory enzymów trawiennych jako efektywne narzędzie
w ograniczaniu liczebności populacji zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica
virgifera)." 2009–2011. Kierownik projektu.
Udział w innych projektach:
 2009–2011: Projekt pn. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim
Obszarze Metropolitalnym – FORGOM” realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1: „Projekty
badawcze z wykorzystaniem metody foresight” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Udział w pracach panelu tematycznego
PT4 : „Metropolitalne systemy zarządzania środowiskiem”.


2010–2012: Projekt pn. „Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie
województwa śląskiego – SCENARIUSZE 2050” realizowany w ramach: poddziałania 1.1.1: „Projekty
badawcze z wykorzystaniem metody foresight” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Udział w panelu systemowego
„Scenariusze 2050” oraz panelu horyzontalnego „Scenariusze 2050” jako przedstawiciel panelu
systemowego.
2010–2016 Strategiczny projektu badawczy „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem
i ochroną zbiornika zaporowego – ZiZOZap”. POIG 01.01.02-24-078/09.
Współpraca międzynarodowa
1.
Czynny udział w realizacji Programu TEMPUS/PHARE w projekcie JEP/JEN 2176 w Uniwersytecie
Śląskim. (1994–1997).
2.
Ecophysiological aspects of Chrysolina pardalina Fabricius(Chrysomelidae), development as
a potential phytophagous insect monitoring distribution of Berkheya coddii (Asteraceae), an useful
nickel hyperaccumulator. Wspólny projekt badawczy w ramach umowy między Rządami
Rzeczpospolity Polskiej i Republiki Południowej Afryki o współpracy naukowej i naukowo-technicznej
na lata 2001–2002. Partnerzy projektu: Uniwersytet Śląski; Katedra Fizjologii Zwierząt
i Ekotoksykologii – Polska; Kierownik: prof. dr hab. Paweł Migula, wykonawcy: M. Nakonieczny,
A. Augustyniak. iThemba (National Accelerator Centre); Materials Research Group – Ion Beam
Analysis Division – South Africa; Kierownik: dr Jolanta Mesjasz-Przybylowicz, wykonawca:
W. Przybylowicz.
3.
Relations between South-African indigenous plant Berkheya coddii and its natural consumers for
metal bioremediation purposes. Wspólny projekt badawczy w ramach umowy między Rządami
Rzeczpospolity Polskiej i Republiki Południowej Afryki o współpracy naukowej i naukowo-technicznej
na lata 2003–2004. Partnerzy projektu: Uniwersytet Śląski; Katedra Fizjologii Zwierząt
i Ekotoksykologii – Polska; Kierownik: prof. dr hab. Paweł Migula, wykonawcy: M. Nakonieczny,
A. Augustyniak, E. Głowacka, M. Tarnawska, D. Dróżdż. iThemba LABS; Materials Research Group –
Ion Beam Analysis Division – South Africa; Kierownik: dr Jolanta Mesjasz-Przybylowicz, wykonawca:
W. Przybylowicz, D. Budka.
4.
“Relations between South-African indigenous plant Berkheya coddii and its natural consumers for
metal bioremediation purposes”. Badania dofinansowywane z środków National Research
Foundation (RPA) w ramach porozumienia międzyrządowego RP i RPA, aktualnie kontakty osobiste.
8
iThemba LABS, National Research Foundation, RPA. Koordynator strony polskiej: Paweł Migula.
2010–2012.
5.
„Związki cyjanogenne u europejskich i północnoamerykańskich gatunków z rodzaju Parnassius i ich
roślinach żywicielskich – w poszukiwaniu powiązań z aposematycznym ubarwieniem gatunków tego
rodzaju”. “Cyanogenic compounds in European and North American Parnassius species and their food
plants – searching the link with aposemmatic colorations in this genus”. Finasowanie ze środków
własnych: Uniwersytet Śląski w Katowicach; University of Copenhagen – Dania; Iowa State University –
USA. 1. Plant Biochemistry Laboratory, Department of Plant Biology and Biotechnology and the VKR
Centre of Excellence “Pro-Active Plants”, University of Copenhagen, 40 Thorvaldsensvej, Frederiksberg
C 1871, Denmark. 2. Ecology, Evolution, and Organismal Biology, Iowa State University, 253 Bessey
Hall, Ames, IA 50011, USA. 3. Department of Biological Sciences, University of Cincinnati, Cincinnati,
OH 45221, USA. Partnerzy ze strony polskiej: Mirosław Nakonieczny i Andrzej Kędziorski. Kontakty
osobiste. 2011–2012.
9

Podobne dokumenty