Instrukcja obsługi do świateł rowerowych LED

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi do świateł rowerowych LED
CZ
Lampy rowerowe LED
LED světla
na kolo
Zestaw 2 szt.
sada 2obsługi
ks
Instrukcja
Szanowni Klienci! Dziękujemy za okazanie zaufania
i wybór
produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego
Návod
ktego
použití
wVážený
pełni zadowoleni.
Zalecenia
wkterou
niniejszej
instrukcji
opisują
zákazníku, děkujeme
Vámzawarte
za důvěru,
jste nám
projevilobsługi
nákupem
tohotozasady
výrobku.prawidłowego
Věříme, že s nímużytkowania
budete plně
produktu.
zachować,
aby móc výrobku.
z niej skorzystać
momencie.
spokojen. Instrukcję
Tento návodnależy
slouží pro
správné používání
Uchovejtew
jejdowolnym
pro jeho případné
další použití.
Skład zestawu:
Složenílampy
sady: przedniej
- uchwyt
• držáklampy
předního
světla
- uchwyt
tylnej
• držák
zadního světla
- lampa
przednia
• přední
světlo
- lampa
tylna
• zadní světlo
- instrukcja
obsługi
• návod
Zasilanie (baterie nie są dostarczane z produktem)
Lampa
przednia:
3 x nejsou
AAA 1,5součástí
V
Napájení
(baterie
balení)
Lampa
1,5VV
Přední tylna:
světlo :23 xx AAA
AAA 1,5
Zalecamy
używanie
jakości baterii alkalicznych.
Zadní světlo
: 2 x AAAnajwyższej
1,5 V
Jeżeli
nie używasz
lampy
przezalkalické
dłuższybaterie.
okres, wyjmij z niej
Doporučujeme
používat
kvalitní
baterie,
aby uniknąć
wycieku
elektrolitu
i związanego
Pokud světlo
delší dobu
nepoužíváte
vyjměte
z nim
zabrudzenia
styków.
baterie
abyste zamezili
jejich vytečení a následné
oxidaci kontaktů.
Sposób
użycia:
- włóż baterie do obu lamp,
Použití
- w lampie: przedniej baterie należy umieścić
• vložte do obou světel baterie
w pudełku dla nich przeznaczonym, wyjmowanym
• do předního světla se vkládají baterie do batepo odkręceniu pokrywy w tylnej części lampy,
riového pouzdra, které vyjmete ze zadní části
- w lampie tylnej baterie należy umieścić w komorze znajdującej
světla po vyšroubování uzávěru
się za rzędem diod LED, po zdjęciu czerwonego szkiełka,
• do zadního světla se vkládají baterie podél řady LED diod po odklopení červeného krytu
Uwaga: podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość!
- wsuń
przednią
tylną na
w uchwyty,
a uchwyty
při vkládání
bateriíi dbejte
jejich správnou
polaritu!załóż na kierownicę (lampa przednia) i trzonek siodełka (lampa
Pozn.:lampy
tylna),
• přední
i zadní světlo
upevněte
do držáků
a jejich pomocí
je připevněte
řídítka Po
(přední
světlo)
tyčmoże
(zadníposłużyć
světlo)
- lampę
przednią
załącza
się i wyłącza
naciskając
przycisk
w jej tylnejnaczęści.
wyjęciu
jejazsedlovou
uchwytu,
•jakopřední
světlo
se zapíná i vypíná stiskem tlačítka v zadní části. Po vyjmutí z držáku, lze použít jako běžná ruční svítilna.
ręczna
latarka,
• zadní světlo
se ovládá
stiskem
žlutého
na zadním
krytu (trvalé
několik(światło
režimů přerušovaného
blikání). światła
- świeceniem
tylnej
lampy
zarządza
się tlačítka
naciskając
żółty przycisk
nasvícení
tylnej +ściance
stałe + kilka trybów
migającego).
Ochrana životního prostředí
Ochrona
środowiska
naturalnego
Informace
k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení
Informacje
utylizacji
urządzeń
i elektronicznych
Po uplynutídotyczące
doby životnosti
produktu
nebo v elektrycznych
okamžiku, kdy by
oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního
Poodpadu.
upłynięciu
czasusprávné
żywotności
produktu
w momencie,
kiedy naprawa
jest nieekonomiczna,
niezdarma.
wolno wyrzucać
Za účelem
likvidace
výrobku lub
jej odevzdejte
na určených
sběrných místech,
kde budou přijata
produktu
odpadów
domowych.
dokonać
właściwej
utylizacjiprevenci
produktu,
należy oddać
go do wyznaczonego
Správnoudo
likvidací
pomůžete
zachovat Aby
cenné
přírodní zdroje
a napomáháte
potenciálních
negativních
dopadů na životní
miejsca
zbiórki,
przyjęty
nieodpłatnie.
prostředí
a lidskégdzie
zdraví,zostanie
což by mohly
být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
Dokonując
prawidłowej
pomagasz
zachować
cennemohou
zasobybýt
przyrodnicze
i wspomagasz
nebo nejbližšího
sběrnéhoutylizacji
místa. Při odpadów
nesprávné likvidaci
tohoto
druhu odpadu
v souladu s národními
předpisy uděleny
prewencję
pokuty. przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Dalszych
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej
likwidacji
tego rodzaju
odpadów
może
nałożona
kara
zgodnie
z przepisami
Baterie nevhazujte
do běžného
odpadu,
alezostać
odevzdejte
na místa
zajišťující
recyklaci
baterií. krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni
Servis
ich
recykling.
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny
Serwis
uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
Jeżeli
po zakupieniu
uvedenými
v návodu kproduktu
použití. stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu
stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś
zmiany
w se
produkcie
lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Záruka
nevztahuje
• na přirozené
opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
Gwarancja
nie obejmuje:
• na servisnízużycia
zásahy související
se standardní
údržbou
výrobku
čištění,
dílů podléhajících
běžnému opotřebení …)
- naturalnego
elementów
pracujących
produktu
w (např.
trakcie
jegovýměna
normalnego
użytkowania,
• na závady
způsobené vnějšími
vlivy (např.
klimatickými konserwacją
podmínkami, prašností,
použitímwymiana
apod.)
- czynności
serwisowych
związanych
ze standardową
produktunevhodným
(np. czyszczenie,
elementów
•zużywających
na mechanická
důsledku pádu
výrobku, nárazu,
siępoškození
podczas vnormalnego
użytkowania
itd.),úderu do něj apod.
•
na
škody
vzniklé
neodborným
zacházením,
přetížením,
použitím
nesprávných
dílů,
nevhodného
příslušenství
či
nevhodných
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,
nástrojů apod. użytkowanie itp.),
nieodpowiednie
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
U reklamovaných
výrobků,
kterénieodpowiedniego
nebyly řádně zabezpečeny
proti mechanickému
poškození
při přepravě
nese riziko případné
- szkód
powstałych
w wyniku
obchodzenia
się z produktem,
używania
nieodpowiednich
škody
výhradně
majitel.
akcesoriów
bądź
narzędzi itp.
ZaDodavatel
uszkodzenia
mechaniczne
produktu
powstałe
w wyniku
si vyhrazuje
právo na reklamowanego
případné změny v návodu
k použití
a neručí
za možnénieprawidłowo
tiskové chyby. zabezpieczenia
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada
CZ 1
za błędy powstałe w druku.
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

Podobne dokumenty