Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w

Komentarze

Transkrypt

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych
w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Komórka organizacyjna, w której
znajduje się rejestr lub ewidencja
Nazwa rejestru lub ewidencji
2
Samodzielne stanowisko ds. kontroli
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
Wydział Organizacyjny i Zarządzania
Kryzysowego
27
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
28
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
29
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
3
Rejestr kontroli zewnętrznych w urzędzie
Akty normatywne własne – Zarządzenia Starosty
Rejestr uchwał Rady Powiatu
Centralny rejestr wniosków o udostępnienie informacji
publicznej
Rejestr petycji
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
Rejestr interpelacji i wniosków radnych
Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Powiatu
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Zbiór aktów prawa miejscowego
Rejestr kancelaryjny korespondencji przychodzącej
Rejestr skarg i wniosków
Ewidencja delegacji służbowych
Ewidencja emerytów i rencistów własnego urzędu
Ewidencja osobowa, legitymacje własnych pracowników
Biuro Rzeczy Znalezionych
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu
Ewidencja fundacji
Ewidencja osobowa, legitymacje pracowników powiatowych jednostek
organizacyjnych
Rejestr umów
Rejestr porozumień
Ewidencja szkoleń pracowników
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Lista osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
Księga orzeczeń lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
Ewidencja Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności
Gospodarczej
30
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
34
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
32
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
33
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Rejestr pozwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej
34
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
35
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Rejestr instytucji kultury
36
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja kierowców
37
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja osób, którym wygenerowano profil kandydata na kierowcę
38
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja osób bez uprawnień
39
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja pojazdów
40
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja instruktorów
41
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja wykładowców
42
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców
43
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja innych podmiotów prowadzących szkolenie
44
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja stacji kontroli pojazdów
45
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Ewidencja projektów zatwierdzonych organizacji ruchu
46
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
47
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr instruktorów nauki jazdy
48
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr uprawnień diagnostów
49
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
50
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym
51
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
52
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
53
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
osób /rzeczy
54
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
55
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub
transportu odpadów, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
56
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
57
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
Rejestr przetrzymywanych zwierząt
58
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
59
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
60
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Rejestr Aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
Rejestr wniosków o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela
mianowanego
Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej
Ewidencja gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych (gmin):
Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie – obszar
wiejski (część gminy Opole Lubelskie), Poniatowa – obszar wiejski
(część gminy Poniatowa), Wilków, obejmuje informacje dotyczące
gruntów
Ewidencja gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych (gmin):
Chodel, Opole Lubelskie – miasto (część gminy Opole Lubelskie),
Poniatowa – miasto (część gminy Poniatowa), obejmuje informacje
dotyczące: gruntów, budynków, lokali
Rejestr cen nieruchomości (określonych w aktach notarialnych) i
wartości nieruchomości (określonych w operatach szacunkowych,
których wyciągi przekazywane są przez rzeczoznawców majątkowych)
61
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Ew62idencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
62
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
63
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
64
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
65
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu
66
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Rejestr wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej
67
Wydział Architektury i Budownictwa
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
68
Wydział Architektury i Budownictwa
Rejestr decyzji o pozwolenie na budowę
69
Wydział Architektury i Budownictwa
Rejestr wniosków i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
70
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem
Ewidencja nieruchomości – stanowiących własność Powiatu Opolskiego
Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie
wieczyste
Ewidencja materiałów i zbiorów danych gromadzonych w powiatowej
części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Podobne dokumenty