Specyfik SAD ŻAGAN - Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Komentarze

Transkrypt

Specyfik SAD ŻAGAN - Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Roboty remontowe i renowacyjne w budynku
Sądu Rejonowego w śaganiu ul. Szprotawska 3
Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
65-958 Zielona Góra Pl.Słowiański 1
Opracował Ewa Burnos
kwiecień 2012
1
SPIS TREŚCI:
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Przedmiot zamówienia
str.3
2. Zakres stosowania STWiO
str.3
3. Opis ogólny i charakter zamówienia
str.3
str.4
4. Zakres robót ujętych w STWiO
5. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia
str.4
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH str.5
1. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących
str.5
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów
str.7
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
str.8
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
str.9
III. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Podstawa odbioru robót budowlanych
2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności
3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub robót 10
4. Odbiór materiałów
5. Odbiory międzyfazowe
6. Odbiór końcowy
str.10
str.10
str.10
str.10
str.11
str.12
IV. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
str.13
1. Przygotowanie placu budowy
str.13
2. Rusztowania KOD CPV 45262100-2
str.13
3. Roboty przygotowawcze czyszczenie zewnętrzne budynku
KOD CPV 45452000-0
str.14
4. Sprawdzenie stanu tynków przez opukiwanie i naprawa uszkodzonych
powierzchni tynku KOD CPV 45442300-0
str.14
5. Malowanie naprawionych tynków elewacji KOD CPV 45442110-1
str.23
6. Naprawa obróbek blacharskich
str.23
7. Usuwanie powłok malarskich KOD CPV 45442190-5
Nakładanie powłok antykorozyjnych KOD CPV 45442200-9
Malowanie elementów stalowych krat KOD CPV 45442100-8
str.23
8. Malowanie elementów drewnianych balkonów KOD CPV 45440000-3
str.23
9. Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
str.23
10. Zieleń towarzysząca - naprawa terenów rekreacyjnych KOD CPV 45236290-9 str.23
11. Dokończenie naprawy pokrycia z dachówki
str.24
12.Wymiana starej stolarki na nowe okna drewniane wykonane indywidualnie
KOD PCV 45421132-8, remont starych zabytkowych okien,
drzwi, boazerii KOD CPV 45262690-4
str. 27
13. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
str.29
str.29
14. Uwagi końcowe
2
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH
1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji kompleksu budynków Sądu Rejonowego w
śaganiu przy ulicy Szprotawskiej 3 w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej
opracowanej przez Biuro Projektów Inwestycji Miejskich "BIPROIM" w Zielonej Górze. W
skład elewacji objętych remontem wchodzą (zgodnie z nazewnictwem stron elewacji
zawartym w dokumentacji technicznej części rysunkowej):
- Elewacja północno-wschodnia zewnętrzna,
- Elewacja północno-wschodnia wewnętrzna (bez budynku archiwum),
- Elewacja północno- zachodnia zewnętrzna,
- Elewacja północno- zachodnia wewnętrzna,
- Elewacja południowo-zachodnia wewnętrzna
- Elewacja południowo-wschodnia zewnętrzna (bez elewacji nowego archiwum).
Zakres robót obejmuje skucie i uzupełnienie około 30-40% tynków cementowo-wapiennych,
naprawa pozostałej powierzchni tynków w miejscach rys, naprawa elementów
architektonicznych (gzymsów, boni, płycin, opasek okiennych, kolumnady wejścia),
malowanie elewacji. W zakres remontu wchodzi równieŜ naprawa kilku obróbek blacharskich
gzymsów oraz wykonanie opaski Ŝwirowej wzdłuŜ elewacji w obrębie elewacji zewnętrznej
od strony parku.
Remontem objęta zostanie równieŜ zewnętrzna stolarka okienna (okna zewnętrzne witraŜy) i
drzwiowa (drewniana) oraz wszelkie elementy stalowe krat okiennych występujące na
elewacjach.
2. Zakres stosowania STWiO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branŜy budowlanej ( określana w
dalszej części jako: STWiO)jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i
zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego i wraz z dokumentacją projektową
słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia. STWiO jest zbiorem wymagań technicznych i
organizacyjnych dla inwestycji obejmującej remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w
śaganiu. W szczególności STWiO zawiera wymagania, właściwości materiałów, wymagania
dotyczące wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
3.Opis ogólny i charakter zamówienia
Budynki, których planowany jest remont elewacji znajdują się w obrębie Starego Miasta
śagania. Budynek główny uŜytkowany jest jako siedziba Sądu Rejonowego w śaganiu. W
dniach roboczych w budynku funkcjonują Wydziały Sądu Rejonowego oraz Wydział Ksiąg
Wieczystych. Budynek ten jest obiektem uŜyteczności publicznej. Na rozprawy do głównego
budynku Sądu dowoŜone są równieŜ osoby aresztowane i w tym celu wykorzystywany jest
dojazd bramowy i dziedziniec wewnętrzny.
3.l. Zakres robót objętych dokumentacją projektową
Projektowana inwestycja ma na celu wykonanie remontu elewacji budynku głównego i
budynków przynaleŜnych do Sądu Rejonowego w śaganiu przy ul. Szprotawskiej 3.
Planowane prace remontowe na zewnątrz budynku nie spowodują zmiany układu
funkcjonalnego istniejącego budynku.
Budowlane roboty remontowe obejmują w szczególności:
a) oględziny stanu fasady tynkowanej po ustawieniu rusztowań
b) likwidacja rys, uszkodzeń gzymsów i elementów architektonicznych, ubytków tynku,
skucie luźnego, odspojonego tynku w róŜnych partiach elewacji - w czasie wykonywania
3
w/w robót występuje faza do odbioru.
c) wykonanie nowych tynków: renowacyjnych na cokole, boniowanych na parterze,
tradycyjnych na powierzchniach skutych, zniszczonych tynków
d)gładź tynkowa na całej elewacji oprócz powierzchni cokołu elewacji zewnętrznej
e) naprawa obróbek blacharskich gzymsów,
f) wykonanie opaski drenującej Ŝwirowej wzdłuŜ elewacji zabezpieczającej cokoły przed
odbryzgami wody opadowej
Prace remontowe naleŜy prowadzić wg specjalnie opracowanego harmonogramu pod
bezpośrednim nadzorem inŜynierskim i zachowaniu warunków bhp w odniesieniu do
uŜytkowników budynku i do zatrudnionych pracowników - zgodnie z informacją BIOZ.
4.Zakres robót ujętych w STWiO
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
4. l .Przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy
4.3. Robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych
4.5.Zagospodarowanie terenu- opaska drenująca Ŝwirowa i zieleń
STWiO obejmuje cały zakres robót zasadniczych, prac towarzyszących i tymczasowych.
Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.
5.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia
Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót zgodnie z
Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W części szczegółowej specyfikacji
umieszczono opisy grup i klas robót zawierające w szczególności wymagania niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości uŜytych materiałów oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla robót remontowoadaptacyjnych budowlanych:
Kod podstawowy 45453000-7
45262100-2
45452000-0
45442300-0
45442300-0
45261310-0
45442110-1
45442190-5
45442100-8
45440000-3
45111200-0
45233250-0
45236290-9
45261900-3
45421132-8
45262690-4
Roboty remontowe i renowacyjne
Rusztowania
Roboty przygotowawcze-czyszczenie zewnętrzne budynku
Sprawdzenie stanu tynków przez opukiwanie
Naprawa uszkodzonych tynków
UłoŜenie zaprawy
Malowanie elewacji na tynku gładkim
Usuwanie powłok malarskich i nakładanie powłok
Malowanie elementów stalowych balustrad
Malowanie elementów drewnianych balkonów
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Roboty nawierzchniowe
Zieleń towarzysząca-naprawa terenów rekreacyjnych.
Remont i konserwacja pokryć dachowych
Instalowanie okien
Remont starej stolarki okiennej
4
IL WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
l. Wymagania w zakresie robót podstawowych i towarzyszących
l. l .Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
Wszelkie roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania a takŜe
wskazanymi w dokumentacji technicznej. Obowiązkiem Wykonawców robót jest
dostarczenie wymaganych atestów ( dopuszczeń i certyfikatów) wszystkich zastosowanych
materiałów i urządzeń. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją techniczną, STWiO oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora
(zwanego dalej InŜynierem Kontraktu) oraz Inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
l.2.Czas realizacji i koordynacja wykonania.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram
robót, wykaz materiałów, wykaŜ maszyn i urządzeń oraz technologii stosowanych przy
wykonaniu robót określonych Kontraktem. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie
błędy i pomyłki podczas wykonywania robót, jeśli wymagać będzie tego InŜynier kontraktu
(inspektor nadzoru -robót). Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie
przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego wynikające ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami przepisów, programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera kontraktu.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków
Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje InŜyniera kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i
STWiO, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
l .3.Realizacja robót w warunkach jesienno-zimowych. Prowadzenie robót w okresie
zimowym zwiększa ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzględnić wykonanie tych prac
w swojej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest opracować niezbędną dokumentację
techniczno-organizacyjną, w której ustala się metody wykonywania poszczególnych robót,
sposób magazynowania i ewentualnego podgrzewania materiałów, zakup ewentualnych
domieszek do spoiw, potrzebnego sprzętu i urządzeń oraz zmodyfikuje projekt
zagospodarowania placu budowy i układ dróg dojazdowych oraz opracuje osłony stanowisk
roboczych itp. Ustanawia się równieŜ nadzór techniczny nad robotami w okresie niskich
temperatur, gdyŜ konieczne jest zwiększenie kontroli jakości robót i przestrzegania zasad bhp
i ppoŜ. Roboty zimowe prowadzone są;
- na otwartym powietrzu
- w budynkach zamkniętych, ale bez urządzeń grzewczych. Wybór metody wykonywania
robót i zaopatrzenia budowy w potrzebne urządzenia zaleŜy w znacznym stopniu od
spodziewanej średniej temperatury miesiąca i naleŜy do obowiązków Wykonawcy. Roboty
wykończeniowe nie powinny być wykonywane w temperaturze niŜszej od +5c, tynkarskie i
malarskie nawet powyŜej +10C.
5
l .4.Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego.
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego naleŜy do
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie naleŜy w szczególności:
- zatrudnienie kierownika budowy
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i
Art.42 pkt.2 Prawa Budowlanego.
l. 5.Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na
budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem moŜliwości
technicznych realizacji zgodnie z przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i
rozwiązań technologicznych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną
w następującym zakresie:
a) dokumentacja budowlana
b) przedmiary robót
l.6.Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww.
dokumentacji nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych
obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest moŜliwe wyłącznie przed
złoŜeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek- zapytanie ofertowe Wykonawca powinien
złoŜyć do Zamawiającego przez upływem terminu do składania ofert ( zapytań do SIWZ).
Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie
zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w
dokumentacji technicznej. JeŜeli jest to moŜliwe do wniosku naleŜy dołączyć dokument
potwierdzający, Ŝe wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. W
trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi
przypadkami:
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( w tym przypadku
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków
finansowych).
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być kaŜdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne, równieŜ potwierdzone przez projektanta.
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe,
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego ( precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów
równowaŜnych o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami wskazanymi w
specyfikacji.
l. 7. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy i inne wymagania. Remontowany
obiekt ma spełniać wymagania określone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (art. 7, pkt. l Prawa Budowlanego),
c) Normach UE,
6
c) Polskich Normach,
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do
obrotu i stosowania w budownictwie.
l.8.Zakres prac wynikający z przedmiaru robót
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności
towarzyszące opisane w załoŜeniach ogólnych i załoŜeniach szczegółowych dotyczących
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych załoŜeniach warunki techniczne wykonania robót,
załoŜenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną
pozycją przedmiaru.
l. 9.Prace towarzyszące i tymczasowe.
Pracami towarzyszącymi i tymczasowymi są wszystkie niezbędne prace jak równieŜ
wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania.
Roboty te naleŜy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt naleŜy przewidzieć w
kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących naleŜy przede wszystkim zaliczyć:
- przygotowanie placu budowy w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora
- dostawę rusztowań, która jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez
Wykonawcę.
- zabezpieczenie przed zabrudzenie elementów nie podlegających pracom remontowym (np.
dach, gzyms okapowy, główne drzwi wejściowe, brama wjazdowa, stolarka okienna) w
trakcie robót, oraz nakłady na ich końcowe mycie i czyszczenie
- dokumentacja budowlana powykonawcza (w zakresie uzgodnionym z Inwestorem)
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów
2. l .Materiały
Wykonawca po podpisaniu kontraktu jest zobowiązany do przedstawienia dla wszystkich
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek.
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające
wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać
świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne z Normami UE i Polskimi Normami oraz
wytycznymi branŜowymi.
Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy nieodpłatnego, wykonania próbnych
powierzchni do 2 m2 pod kątem prawidłowości stosowanych rozwiązań i spodziewanych
efektów prac remontowych. Ilość i usytuowanie próbnych powierzchni ustala Zamawiający.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązania techniczne niŜ przewiduje
dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i
być co najmniej równorzędne.
ZastrzeŜenia przeciw wykonaniu, takŜe pojedynczych pozycji, powinny zostać zgłoszone
przed podpisaniem kontraktu; późniejsze reklamacje, protesty nie będą uznane, nie będą mieć
wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszą zakresu gwarancji.
Cechy materiałów musza wykazać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez
przedstawiciela Zamawiającego.
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, sprawdzania i
7
badania materiałów w celu udokumentowania, Ŝe dopuszczone materiały w sposób ciągły
spełniają wymagania STWiO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu
budowy, bądź złoŜenia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego
materiałów nie odpowiadających wymaganiom STWiO. KaŜdy rodzaj robót, w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z przedstawicielem Zamawiającego lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie naleŜącym do osób trzecich,
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWiO, Wykonawca uzyska wstępna
zgodę od przedstawiciela Zamawiającego, a następnie stosowne zezwolenia od właściciela
terenu i przedłoŜy je InŜynierowi Kontraktu.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiO przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
InŜyniera kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uŜyciem
materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być zmieniany bez zgody
InŜyniera kontraktu i Projektanta. Decyzja InŜyniera dotycząca akceptacji lub odrzucenia
materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji
technicznej, STWiO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji. InŜynier Kontraktu
uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.
2.4. Atesty materiałów
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi kontraktu.
Materiały uznane przez InŜyniera kontraktu za niezgodne z wymogami, musza być
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli InŜynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały pierwotnie
nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego.
KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez InŜyniera kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezapłacone.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w
STWiO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników. Podstawowy oraz
8
drobny sprzęt (samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły,
elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zaleŜności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt
uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWiO lub w projekcie organizacji
robót. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do
wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.
4.Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie obniŜą
jakości wykonywanych prac i nie pogorszą właściwości przewoŜonych materiałów a takŜe
zapewnią bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu i organizacja transportu
materiałów i wywozu gruzu winna zapewnić prowadzenie prac zgodnie z technologią,
warunkami umowy i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciąŜeń na osie, czystości pojazdu i innych
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom Kontraktu, na polecenie InŜyniera Kontraktu zostaną usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na własny koszt.
9
III. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH
l. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:
- umowa z załącznikami
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- formularz cenowy
- przedmiar robót
- kosztorys ofertowy
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.
- wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń
- projekt budowlany
- przepisy techniczno-budowlane i Normy,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych
- zapisy w dzienniku budowy.
2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych
materiałów z dokumentami wymienionymi w pkt. 2.7.1 ( podstawa odbioru robót) jako
podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu
zgodności z wymaganiem. JeŜeli wady nie są istotne, nie obniŜaj ą wartości uŜytkowej i nie
zwiększają kosztów eksploatacji obiektu moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu na
następujących warunkach:
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona o l
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10%
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z
tym elementem zostanie wydłuŜony o 3 lata
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10%
wartości elementów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji
3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub robót
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze
występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy
kierownik robót.
4. Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. Jakość
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do
obrotu i stosowania w budownictwie. NaleŜy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane
materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Materiały
dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres
stosowania i sposób stosowania.
10
5. Odbiory międzyfazowe.
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:
- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego, zabezpieczenia i
oznakowania rusztowań,
- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do remontu, ich oczyszczenia i
uzupełnienia ubytków,
- sprawdzenie przygotowania podłoŜy pod malowanie,
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy,
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie,
jakości połysku, twardości powłoki itp.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych
naleŜy sporządzić protokół lub wpis do dziennika budowy.
5. l .Odbiór robót tynkowych
Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego przygotowania,
naleŜy podłoŜe oczyścić.
Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6,
dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Zaleca się aby tynki zwykłe i tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm
na l mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niŜ 3 mm
na l mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni ściany.
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być
większe niŜ 3 mm na l mb.
PowyŜsze tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych
odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
11
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
6. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót
zawartych w umowie. Odbiór końcowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją,
sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin.
- sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach,
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte,
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich
przeprowadzić naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich zakończeniu.
12
IV. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
l. Przygotowanie placu budowy
Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczęciem budowy
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania placu budowy, który
obejmuje:
1) ogrodzenie placu budowy- co najmniej strefy niebezpiecznej, placów składowych,
budynków tymczasowych i barakowozów,
2) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza naleŜy opomiarować,
3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza - do istniejącego złącza
kablowego naleŜy podłączyć rozdzielnię budowlaną z licznikiem energii
4) budynki tymczasowe lub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe. Nie przewiduje się
moŜliwości wykorzystania pomieszczeń w remontowanych budynkach dla potrzeb zaplecza
budowy;
5) daszki ochronne, oświetlenie placu budowy, wyposaŜenie przeciwpoŜarowe itp.
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń,
zanieczyszczeń i skaŜeń przez Wykonawcę. Koszty związane z przywróceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. JeŜeli istniejące
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zieleń itp. są uszkodzone lub zdewastowane to
Wykonawca zobowiązany jest podczas przekazywania placu budowy sporządzić
inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i l egz. Tej dokumentacji
przekazać dla zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i
przygotowanie placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotników. Zapewnienie
warunków pracy właściwych pod względem bhp jest warunkiem koniecznym jaki
Wykonawca obowiązany jest spełnić. Przed rozpoczęciem robót z wykonania
zagospodarowania placu budowy naleŜy dokonać stosownego odbioru.
2. Rusztowania KOD CPV 45262100-2
2. l .Rusztowania ramowe zewnętrzne Wyszczególnienie robót:
1. Wyrównanie terenu
2.MontaŜ i usztywnienie rusztowań
3. MontaŜ z pionów komunikacyjnych
4. Zawieszenie drabinek
5. UłoŜenie pomostów roboczych i zabezpieczających
6. MontaŜ poręczy ochronnych i desek krawęŜnikowych
7. Zakotwienie rusztowań
8. MontaŜ daszków nad wejściami
9.DemontaŜ rusztowań
10. Oczyszczanie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.
2.2.Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Wyszczególnienie robót:
l .Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczającej
2.Zdjęcie siatki.
3. Roboty przygotowawcze czyszczenie zewnętrzne budynku KOD CPV 45452000-0
Przy pomocy wybranej metody czyszczenia dokonuje się czyszczenia powierzchni ze
wszelkich zabrudzeń ( zwietrzenia, porosty, mech, glony, grzyby, zasiedziały brud,
doczyszczanie pobudowane - zabrudzenia z cementu, wapna, silikonu, usuwanie rdzy) Prace
13
przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaŜ rusztowań, zdjęcie
obróbek blacharskich), sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, wykonanie obróbek
blacharskich, montaŜ balustrad, demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół
budynku
4. Sprawdzenie stanu tynków przez opukiwanie i naprawa uszkodzonych powierzchni
tynku KOD CPV 45442300-0
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zbadać przyczepność tynku przez opukiwanie ( dźwięk
przytłumiony świadczy o tym, Ŝe tynk nie jest związany z podłoŜem). W przypadku gdy tynk
nie jest związany z podłoŜem naleŜy go zbić.
Powierzchnie zachowanego tynku gładkiego naleŜy dokładnie zmyć ciśnieniowe, usuwając
stare powłoki malarskie.
Stary nakropek usunąć ręczne lub mechaniczne wybraną metodą, po usunięciu zmyć
powierzchnie usuwając resztki zaprawy, kurzu i brudu.
Tynk uszkodzony powierzchniowo, o dobrej przyczepności do podłoŜa podlega naprawie
przez zamkniecie rys oraz wypełnienie ubytków zaprawą REMMERS VERBUNDMORTEL
lub materiałem równowaŜnym.
4.l. Tynki renowacyjne cokołów (technologia REMMERS lub równowaŜna)
4.1.2. Zakres robót
Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo.
Tynki te zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
murach, szczególnie w obiektach zabytkowych.
Obecność zbyt duŜej ilości wody powoduje zimą szkody mrozowe, woda transportuje
szkodliwe sole, które krystalizując rozsadzają strukturę cegieł, kamieni naturalnych i zapraw
w murze, poza tym woda stanowi niezbędny warunek rozwoju glonów, mchów i grzybów.
Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłoŜach naleŜy stosować
materiały, które są odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej
strukturze oraz umoŜliwiają szybkie wysychanie podłoŜa. Wymagania takie spełniaj ą tynki o
właściwościach zgodnych z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół
Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytków).
4. l .3.Właściwości tynku renowacyjnego wg WTA
ZAPRAWA ŚWIEśO ZAROBIONA
KONSYSTENCJA (rozpływ po 30 s)
17,0±0,5cm
brak wymagań
gęstość objętościowa
ZAWARTOŚĆ PORÓW POWIETRZNYCH
powyŜej 25% obj.
zdolność zatrzymywania wody
powyŜej 85%
urabialność (rozpływ po 15 min)
najwyŜej o 3cm mniejszy niŜ rozpływ
po 30 s
ZAPRAWA STWARDNIAŁA
gęstość objętościowa
poniŜej 1,4 kg/dm3
opór dyfuzji pary wodnej µ
poniŜej 12
wytrzymałość na zginanie βbz
---wytrzymałość na ściskanie βd
1,5-5 MPa
stosunek wytrzymałości βd / βbz
ponizej 3
kapilarne podciąganie wody W24
powyŜej 0,3kg/m2
wnikania
wody
h
poniŜej
5 mm
głębokość
porowatość
powyŜej 40% objętości
14
odporność na sole
odporny
4.l.4. Elementy systemu renowacji (system REMMERS lub równowaŜny), spełniającego
wymogi WTA, materiały z atestem PZH :
- wykonanie powłoki hydro izolacyjnej przez naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego
SULFATEXSCHÄMME,
- obrzutka z gotowej zaprawy VORSPRITZMÖRTEL,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SANIERPUTZ SPEZIAL lub
SANIERPUTZ -stara biel,
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą FEINPUTZ, naprawa elewacji zabytkowych ze
sztukaterią zaprawą FEINZUGMÖRTEL, renowacja elewacji zaprawa VERBUNDMÖRTEL,
- gruntowanie ścian preparatem HYDRO-TIEFENGRUND,
- malowanie farbami silikonowymi, SILICONHARZFARBE LA.
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa,
rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100p.3.1.1.
MATERIAŁY SYSTEMU REMMERS
4.l.4.l. SULFATEXSCHLAMME
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam
uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod
ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną oraz
odpornością na mróz i siarczany. Dane techniczne:
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna: W24:< O, l kg/m2h0'5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ< 200
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo wodą.
4.1.4.2. VORSPRITZMÖRTREL,
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność
nakładanych później warstw tynku.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A l
Głębokość wnikania wody: po l godz. h > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo wodą.
4.1.4.3. SANIERPUTZ SPEZIAL
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, takŜe jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: szary.
15
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: szary
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. l godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: CS II (1,5-5 N/mm2 )
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ < 12
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A l
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo wodą.
lub SANIERPUTZ -stara biel
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, takŜe jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor; star biel
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. l godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ < 12
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A l
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo wodą.
4. l .4.4. FEINPUTZ
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca
się do filcowania, do stosowania na podłoŜach mineralnych podczas napraw tynkówe i
renowacji elewacji.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. l,2kg/dm3
Kolor: stara biel
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i
domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: CS II ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2-h0'5
Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): µ < 25
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo wodą.
FEINZUGMÖRTEL
Do napraw i renowacji sztukaterii na elewacjach, jako zaprawa do ciągnienia gzymsów, lizen,
profilii, do prac sztukatorskich na zewnątrz.
Dane techniczne :
16
Uziarnienie 0,5mm
Gęstość nasypowa: ok. l,5kg/dm3
Kolor: stara biel
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, wypełniacze i domieszki,
Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna: w24 < 1,0 kg/m2
Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): µ < 18
Materiał budowlany niepalny, klasa materiału A1,
VERBUNDMÖRTEL
Stosowana jako zaprawa klejąca, zbrojona, szpachlowa i naprawcza przy renowacji
spękanych elewacji tynkowanych (głębokości nawet kilku centymetrów). Powierzchnie na
zewnatrz budynku na zakończenie pokryć powłoka malarską SILICONHARZFARBE.
Dane techniczne :
Uziarnienie 0,5mm
Gęstość nasypowa: ok. l,4kg/dm3
Kolor: stara biel
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, wypełniacze i domieszki,
Wytrzymałość na ściskanie: >5 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,2 kg/ m2h0'5
Czas oczekiwania między kolejnymi cyklami roboczymi ok.10h, zaleŜnie od temperatury
4.1.4.5. HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających
I hydrofobizujących.
Dane techniczne
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3
Temperatura zapłonu: niepalny, wodorozcieńczalny
Wygląd: mlecznobiały płyn
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia naleŜy czyścić na świeŜo wodą.
4. l .4.6. SILICONHARZFARBE LA.
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.
Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej Ŝywicy silikonowej. Pigmenty tlenkowe, odporne na
światło i alkalia Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zaleŜnie od koloru Lepkość: odpowiednia do
nakładania wałkiem lub pędzlem,
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powłoki:
Przepuszczalność pary wodnej: Sd < 0,05 m
ZuŜycie materiału wynoszące 0,3 l/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm
Współczynnik nasiąkliwości: w < 0,1 kg/m2-h0'5
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gładka
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłoŜach: > 0,6 N/mm2
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Skłonność do brudzenia się: niewielka
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil,
17
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia naleŜy czyścić na świeŜo wodą.
4.1.5. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoŜa - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki,
młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgławicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieŜna, przy małych ilościach mieszarka z
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów antysolnych - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka,
pędzel,
- do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca, paca
gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego naleŜy stosować
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami,
- do nakładania preparatu gruntującego po powłoki malarskie - pędzel, szczotka, wałek lub
niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,
- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).
4.1.6. Wykonanie robót
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.
4. l .6. l. Przygotowanie podłoŜa
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co
najmniej 80 cm powyŜej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do
głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki
malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie naleŜy stosować
duŜych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w
przypadku mniejszych powierzchni naleŜy przecierać ściany szczotkami drucianymi.
4.1.6.2.0brzutka
Na przygotowanym podłoŜu naleŜy wykonać obrzutkę stosując zaprawę
VORSPRITZMÖRTREL. Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg
zaprawy i wymieszać za pomocą mieszadła, aŜ do uzyskania jednorodnej konsystencji
odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. l godz.
Po przygotowaniu podłoŜa naleŜy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę cienką warstwą.
Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni. ZuŜycie: ok. 3 kg/m2.
4.1.6.3. Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść SANIERPUTZ SPEZIAL (kolor szary) lub
SANIERPUTZ (kolor stara biel), w warstwie o wymaganej grubości (co najmniej 20 mm w
przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia i co najmniej 25 mm w przypadku
stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia).
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg i intensywnie
wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min., aŜ do uzyskania
właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić
odpowiednią ilość podawanej wody w zaleŜności od zastosowanego podajnika ślimakowego.
18
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. l godzina.
Po przygotowaniu podłoŜa nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu
tynkarskiego. Tynk renowacyjny nanosi się w warstwie o grubości co najmniej 15 mm.
ŚwieŜo nałoŜoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilŜoną łatą ząbkowaną
a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni,
moŜna ją ostroŜnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się
ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. JeŜeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej,
drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym
zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach moŜna nakładać tynk drobnoziarnisty z zaprawy FEINPUTZ,
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych,
nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa
się je, gdy tynk stęŜeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.
4.1.6.4. Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej,
drobnoziarnistej faktury.
Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg zaprawy
Remmers intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki
przeciwbieŜnej) przez ok. 3 minuty, aŜ do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 2 h - zaleŜnie od temperatury.
PodłoŜe musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem zaprawy FEINPUTZ,
podłoŜe naleŜy je zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych.
W momencie nakładania podłoŜe powinno być matowo wilgotne.
Po przygotowaniu podłoŜa, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą łaty
ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku moŜe
wynosić 2-5 mm. Po 30 - 60 minutach zaprawę FEINPUTZ, moŜna filcować. Pracować
świeŜe na świeŜe - unikając pozostawiania śladów łączenia.
ZuŜycie: 1,5 kg/m2 na kaŜdy mm grubości.
4.1.6.5 Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą
dyfuzyjnie farbę SILICONHARZFARBE LA. po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem
HYDRO-TIEFENGRUND. Obydwa materiały są gotowe do uŜycia.
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy
silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłoŜach. W razie potrzeby
powierzchnie osłaniać plandekami.
HYDRO-TIEFENGRUND (preparat gruntujący)
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego
urządzenia natryskowego.
ZuŜycie: ok. 0,2 l/m2 zaleŜnie od chłonności podłoŜa.
SILICONHARZFARBE LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch
cyklach roboczych.
ZuŜycie: 0,3 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw na tynk gładki
4.1.7. Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace naleŜy wykonywać zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego
System tynków renowacyjnych REMMERS (lub równowaŜnego) wymaga utrzymania
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. WaŜne jest tu nie tylko zachowanie
reŜimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale równieŜ
19
odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten
uzaleŜniony jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
a) Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
b) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
c) Wykonawca powinien posiadać przyrządy umoŜliwiające kontrolę jakości
wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
d) KaŜda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upowaŜnioną jednostkę. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału naleŜy przeprowadzić niezbędne
badania.
e) W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
f) Wykonawca powinien prowadzić bieŜący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych
dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
Badania tynków, w tym takŜe tynków renowacyjnych naleŜy przeprowadzić w sposób podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umoŜliwić ocenę pod kątem następujących
wymagań:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakość zastosowanych wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoŜa,
- przyczepność tynków do podłoŜa,
- grubości warstw tynku zgodnie z tabelą w punkcie 5.5,
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi
warstwami,
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
4.1.8. Obmiar robót
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów
Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m. Ilość
tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
4.2.Tynki zwykłe
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub
20
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub
mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.
Tynki zwykle ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-1 01 00 p. 3 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.3.1.1.
- PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-1 01 OOp.3.3.2.
4.2.1. Zakres robót.
Wykonane będą w miejscach odkucia starych zniszczonych, odparzonych tynków
4.2.2.Materiały.
Zaprawa: do wykonywania tynków zwykłych powinna odpowiadać wymaganiom norm
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
4.2.2. l. Piasek: powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych" a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcję róŜnych wymiarów, wymiarów mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-05
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany l, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
4.2.2.2.Cement.
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PNB-19701; 1997 „Cement powszechnego uŜytku.
4.2.2.3. Wapno.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszonego lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
4.2.3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z
- mieszarki do zapraw lub agregatu tynkarskiego z pompą,
- przenośnych zbiorników na wodę.
21
4.2.4. Wykonanie robót
- Warunki przystąpienia do robót
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem , Ŝe w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C.
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".
- Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godzinny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą.
Przygotowanie podłoŜa
- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10%-owym
roztworem szarego mydła Nadmiernie chłonną powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć 24 h
wcześniej wodą.
Wykonywanie tynków zwykłych
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100p.3.3.1.
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubości tynków zwykłych zaleŜności od ich kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B- 10100.
- Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. -Gładź
naleŜy
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy wapienno- cementowe: tynków nie
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji l :4: l,
4.2.5. Kontrola jakości robót
Badania w czasie odbioru robót
- Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoŜy,
-mrozoodpomości tynków zewnętrznych,
-przyczepności tynków do podłoŜa,
-grubości tynku,
-wyglądu powierzchni tynku,
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Tynk uszkodzony powierzchniowo, o dobrej przyczepności do podłoŜa podlega naprawie
22
przez zamkniecie rys oraz wypełnienie ubytków zaprawą VERBUNDMORTEL lub
materiałem równowaŜnym.
5. Malowanie naprawionych tynków elewacji CPV 45442110-1
Wykonanie robót
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą
dyfuzyjnie SILICONHARZFARBE LA (farba silikonowa) po wcześniejszym zagruntowaniu
środkiem HYDRO-TIEFENGRUND. Obydwa materiały są gotowe do uŜycia.
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy
silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłoŜach. W razie potrzeby
powierzchnie osłaniać plandekami.
HYDRO-TIEFENGRUND (preparat gruntujący)
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego
urządzenia natryskowego.
ZuŜycie: ok. 0,2 l/m2 zaleŜnie od chłonności podłoŜa.
SILICONHARZFARBE LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch
cyklach roboczych.
ZuŜycie: 0,3 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw na tynk gładki
6. Naprawa obróbek blacharskich
OBRÓBKI BLACHARSKIE - Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubości
od 0,5 mm do 0,6 mm
7. Usuwanie powłok malarskich KOD CPV 45442190-5
Nakładanie powłok antykorozyjnych KOD CPV 45442200-9
Malowanie elementów stalowych krat KOD CPV 45442100-8
Elementy stalowe naleŜy oczyścić z nalotu, istniejących warstw farby, odrdzewić (stopień
odrdzewiania 2) i dokładnie odtłuścić.. Na wypadek gdyby z jakichkolwiek powodów
spawanie podczas montaŜu okazało się niezbędne, naleŜy po ukończeniu prac spawalniczych
starannie oczyścić spawy szczotką drucianą i pomalować je podwójnie farbami
antykorozyjnymi.
Grubość powłoki renowacyjnej w miejscu spawania musi być min. 0,3mm większa niŜ
warstwa pierwotna.
Elementy stalowe malowane farbą olejną - malowanie zabezpieczające. Po zabezpieczeniu
antykorozyjnym grubość powłoki renowacyjnej musi być min. 0,3 mm większa niŜ warstwa
pierwotna.
8. Malowanie elementów drewnianych balkonów KOD CPV 45440000-3
Elementy drewniane stolarki drzwiowej. Wszystkie elementy tego typu występujące w
elewacji naleŜy impregnować ciśnieniowe a następnie pomalować wg istniejącej kolorystyki.
Kontrola robót:
Polega na sprawdzeniu: jakości materiałów, gatunku farb, przygotowania podłoŜa, ilości
warstw, grubości i jednolitości barwy warstw.
9.Roboty ziemne KOD CPV 45111200-0
Dokumentacja wykonawcza w zakresie robót ziemnych obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie wykopów pod opaskę Ŝwirową
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami,
23
- wyrównanie terenu.
Usuwanie darni i ziemi roślinnej naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót
ziemnych.
Wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia osi oraz punktów wysokościowych przy
swoich robotach. W zakresie robót pomiarowych związanych wchodzą w szczególności:
- tyczenie osi,
- wyznaczenie charakterystycznych rzędnych,
- utrwalenie punktów w sposób uniemoŜliwiający przypadkowe zniszczenie oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10.Zieleń towarzysząca - naprawa terenów rekreacyjnych KOD CPV 45236290-9
Częścią integralną zagospodarowania jest urządzenie terenów zielonych. Do zakładania
trawników i nasadzeń moŜna przystąpić po wykonaniu wszystkich prac zagospodarowania,
usunięciu gruzu i odpadów budowlanych oraz wykonaniu prac agrotechnicznych. Wykaz
materiału roślinnego wraz z określeniem obszarów zielonych ujęto w specyfikacji do projektu
budowlano wykonawczego.
Kontrola robót:
Obowiązkowej kontroli podlegają prace związane z:
- wykonaniem i przygotowaniem podłoŜa, stopnia kultywacji, nawoŜenia, składu
próchniczego, spulchnienia i nawilgocenia,
- obmiarem robót, ilością przesądzeń i gatunków,
- wyprofilowaniem i wyrównaniem terenu pod trawniki,
- zabezpieczeniem krzewów (siatki, paliki).
ZałoŜenia trawnika naleŜy uznać za prawidłowe, gdy rozkrzewienie trawy pokryje całkowicie
powierzchnię darni.
11. Dokończenie naprawy pokrycia z dachówki KOD CPV 45261900-3
Do wykonania :
- demontaŜ istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z ołatowaniem,
- ułoŜenie folii wiatroizolacyjnej, nowych łat i kontrłat
- ułoŜenie nowego pokrycia dachu dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę,
- wymiana obróbek blacharskich z blachy tytn-cynk,
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk,
- wywóz gruzu z rozbiórki,
11.1 Materiały
Wszystkie materiały stosowane do robót dekarskich powinny mieć:
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich oraz być oznakowane CE
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta
Na opakowaniach materiałów do robót dekarskich powinien się znajdować termin
przydatności do stosowania
2. l . Folia wiatroizolacyjna dot. B-01.02
Folia o paroprzepuszcalności > 1000g/m2/24h
2.2. Dachówka ceramiczna dot. B-01.03
Stosować dachówkę ceramiczną karpiówkę 18*38cm Ŝłobkowaną jak w części
wyremontowanej, gąsiory BTS, o parametrach przewyŜszających PN-EN 490:2000 i PN-B12020 i DIN EN 1034:
mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa niŜ 2%, wytrzymałość 950N.
- Łączniki: Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub
24
wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
2.3. Blacha tytanowo-cynkowa
(do obróbki blacharskiej) wg PIM-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.4. Rynny i rury spustowe blachy tytan-cynk, w kolorze srebrny metalik
11.2 Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.
11.3. Transport.
Sposób transportu i składowania materiałów powinien być zgodny z
wymaganiami Producenta poszczególnych materiałów.
11.4. Wykonanie robót.
11.4. l . DemontaŜ istniejącego pokrycia wraz z podkładem
— Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych naleŜy teren ogrodzić i oznakować zgodnie
z wymogami BHP,
— Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.(Dz.U. Nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
— Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
11.4.2. UłoŜenie foli wiatroizolacyjnej i podkładu pod dachówkę.
UŁOśENIE FOLII
— Folię mocuje się do krokwi zszywkami podczas przybijania ołatowania (kontrłat i łat),
które ją dodatkowo dociska do krokwi.
— Folię układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od
najniŜszego pasa,.
— Stosować zakłady wg, następujących zasad: gdy nachylenie połaci dachowej jest większe
niŜ 200 zakłady muszą mieć 15 cm szerokości, a gdy nachylenie jest mniejsze niŜ 200
zakłady naleŜy zwiększyć do 20 cm.
— Na kalenicy i naroŜach dachu, przed połoŜeniem gąsiorów, naleŜy zastosować taśmę
uszczelniającą
- NaleŜy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia
z murem, kominem lub oknem dachowym.
— powyŜej kaŜdego otworu (kominy, okna dachowe) naleŜy wykonać rynnę z dodatkowego
arkusza folii. Arkusz naleŜy włoŜyć pod najbliŜszy od góry zakład między pasami, a dolną
krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze
spadkiem na zewnątrz przeszkody.
— Przy elementach wychodzących ponad dach, folię naleŜy wywinąć ku górze i umocować
do wystającego elementu.
PODKŁAD POD DACHÓWKĘ Wymagania ogólne:
— równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łata
kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i
nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,
— podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
— w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien.
— deska czołowa długości 6,5m, zaimpregnowana środkiem grzybobójczym
— w pasie nadrynnowym naleŜy zastosować grzebień okapowy deski okapowe o szerokości
ok. I 5cm, zaimpregnowana środkiem grzybobójczym
— łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.40x60 mm, zaimpregnowane
środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,
25
— łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na
krokwiach,
— rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia,
— w połaci dachu naleŜy zamontować fabryczny wyłaź dachowy o wymiarach 54x75 mm
wraz z kołnierzem uszczelniającym
11.4.3. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna karpiówką
— Mocowanie kaŜdej dachówki gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi wg wskazań
producenta materiałów pokryciowych.
— przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie.
— dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykać dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie
powinna być większa niŜ l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej
długości rzędu,
— pozostałe wymagania wg PN- 71/B-10241.
— obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy tytan-cynk (srebrny metalik)
— obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
— roboty blacharskie z blachy tytan-cynk moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niŜszej od -15°C.
— robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
11.4.5. Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk, w kolorze naturalnym (srebrny metalik)
— montaŜ rynien dachowych
. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niŜ 20 mm.
. Rynny powinny być mocowane za pomocą haków systemowych do rynien z blachy
ocynkowanej, powlekanej
. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0.5 %
. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej niŜ brzeg wewnętrzny.
. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób aby swobodnie
wchodziło w rurę spustową.
— montaŜ rur spustowych
. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości 2 m.
. Rury spustowe powinny być łączone na zakład długości minimum 20 mm
. Rury naleŜy mocować do ściany za pomocą przykręcanych obejm.
. Obejmy mocować do ściany za pomocą kołków.
11.4.6. Ławy i stopnie kominiarskie
— Stopnie i ławy kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego.
Szerokość ław kominiarskich powinna wynosić, co najmniej 250mm, a grubość 50mm.
— Podparcie ław powinny stanowić podpórki stalowe z otworami do przymocowania desek i
z dwoma nóŜkami wbitymi w krokwie. Rozstaw podpórek powinien wynosić około 2m na
odcinkach poziomych i około l m na odcinkach pochyłych.
— Wyłazy dachowe z otworem wyjściowy 45x55cm. OścieŜnica z profili z tworzywa
sztucznego. Skrzydło z profili aluminiowych w kolorze naturalnym, otwierane w prawo lub
lewo. Okno ze zintegrowanym kołnierzem.
— Haki bezpieczeństwa ocynkowane, w kolorze pokrycia rozmieścić na dachu zgodnie z
normą PN EN 363, PN EN 517 i PN EN 795 i instrukcją producenta
11.5. Obmiar robót
Powierzchnię według rzeczywistych obmiarów powierzchni dachu w m2 w naturze.
26
12. Wymiana starej stolarki na nowe okna drewniane wykonane indywidualnie
KOD PCV 45421132-8,
remont starych zabytkowych okien, drzwi, boazerii KOD CPV 45262690-4
Część istniejącej najbardziej zniszczonej stolarki podlega wymianie na nową wykonana
według indywidualnych wzorów z zachowaniem poziomego i pionowego elementu
ozdobnego zgodnie z projektem budowlanym. Wymianie podlegają równieŜ parapety
wewnętrzne, stare naleŜy wykuć i osadzić nowe z płyty postforming w kolorze białym,
Pozostałą zabytkową stolarkę okienną naleŜy naprawić i pomalować w zakresie:
opalić istniejące powłoki malarskie, uzupełnić drewniane listwy, szczebliny, okapniki itp.
naprawić lub wymienić klamki z szyldami, uzupełnić szklenie i kitowanie okien, pomalować
2xkrotnie farbami ftalowymi w kolorze białym,
Remont i renowacja szaf wbudowanych - opalenie starej farby i pomalowanie, dopasowanie
skrzydeł, naprawa okuć i szyldów.
Dokończenie malowania skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (od strony wewnętrznej
pomieszczeń) w kolorze ciemny orzech farbą matową,
12.1 Materiały
Drewno - do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10–16%.
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz farby do gruntowania.
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować:
- farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN76/6115-38.
Szkło - do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Kity - do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
12.2. Wykonanie robót
12.2.1. Wymiana okien drewnianych na okna drewniane:
- prace zabezpieczające i porządkowe
- demontaŜ starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeŜnic) z wyniesieniem, wywozem i
utylizacją na wysypisku materiałów z demontaŜu,
- montaŜ nowych okien drewnianych, krosnowych (jednoramowych) lub skrzynkowych
zgodnie z przekrojami poszczególnych typów okien, z nawiewnikami po 2 szt/okno,
podział jak okna istniejące, wykonanych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, okna
wykonane z materiału-sosna lita-kantówka klejona warstwowo, sucha, przekroje
konstrukcyjne elementów skrzydeł i ościeŜnic zgodne z załączonymi rysunkami okien
zabytkowych, podział skrzydeł jak okna istniejące, wszystkie skrzydła okienne uchylnorozwierne, wsp. przenikania ciepła 1,4 W/m2*K, kolor biały, szklenie szybą zespoloną o
wsp. przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, okucia uchylno-rozwierane, zaczep antywywaŜeniowy
- uzupełnienie tynków na ościeŜach wewnętrznych,
- wykonanie gładzi gipsowych 2-warstwowych na ościeŜach wewnętrznych,
- dwukrotne malowanie ościeŜy wewnętrznych farbą emulsyjną
27
-uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim ościeŜnicy ze starym parapetem zewnętrznym
- wykucie strych i załoŜenie nowych parapetów wewnętrznych z Postformingu szer. 30 cm
w kolorze białym z obrobieniem,
- demontaŜ okuć ze starej stolarki okiennej i przekazanie Inwestorowi
1. Wymiana okien drewnianych na okna PCV:
12.2.2. Naprawa starych okien drewnianych
- demontaŜ skrzydeł okiennych, naświetli, drzwi balkonowych w celu naprawy,
- szlifowanie drewnianych powierzchni ościeŜnicy i opasek,
- dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ubytków powierzchni ościeŜnic i opasek;
- wymiana i regulacja okuć,
- wymiana zniszczonych i uszkodzonych zamków, klamek i rozetek, regulacja okuć,
- gruntowanie powierzchni drewnianych, malowanie podkładowe,
- malowanie nawierzchniowe powierzchni drewnianych,
- wymiana przeszklenia uszkodzonego,
- uzupełnienie okitowania szyb kitem pokostowym,
12.3. Kontrola jakości robót
OścieŜnice okien zespolonych powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania.
Do mocowania nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeŜnic naleŜy sprawdzić dokładność
wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeŜnica.
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni
ościeŜa, ościeŜe naleŜy oczyścić i naprawić. OścieŜnice powinny być dostatecznie
zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach
przenoszenia obciąŜeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane naleŜy
zabezpieczyć przed przesunięciem się aŜ do uzyskania wymaganej wytrzymałości
ściskanie, nie mniej jednak niŜ 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeŜnicy naleŜy
dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. Ustawienie ościeŜnic
(dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 1 mm na 1m wysokości okna
jednak nie więcej niŜ 2 mm na całej długości elementu ościeŜnicy) Sprawdzenie
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeŜach (w zaleŜności od wysokości
i szerokości od 4 -10 punktów) zgodnie z normą oraz instrukcją montaŜu załączoną
przez producenta okien. Ustawione ościeŜnice powinny być zabezpieczone przez
podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeŜnic naleŜy odgiąć do poziomego
połoŜenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie moŜna było je osadzić. Kotwy
powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeŜnicach
powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproŜa nie był większy niŜ 250
mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Między powierzchnią profili ościeŜnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową
naleŜy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale
plastyczną masą uszczelniającą.
Osadzenie parapetów naleŜy wykonywać po osadzeniu, zamocowaniu i uszczelnieniu
okien. NaleŜy wykuć w pionowych powierzchniach ościeŜy bruzdy dostosowane do
grubości parapetu. NaleŜy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w
kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montaŜowej lub silikonie. Przed
osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem naleŜy
zaszpachlować silikonem. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.
Kontrola malowania – sprawdzenie pokrycia równomiernego nawierzchni.
28
12.4. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeŜnic,
świetlików. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
13. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Wszelkie roboty wykończeniowe naleŜy wykonać zgodnie:
- ze sztuką budowlaną,
- przepisami prawa budowlanego,
- warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, a takŜe wskazanymi w
Projekcie Wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,
- i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Wykonawczym.
14. Uwagi końcowe
1. W specyfikacji określono wymagania stawiane przy wykonywaniu robót w ujęciu
kodowanych nazw występujących we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) robót objętych
Zamówieniem.
2. Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest Przedmiar robót, w którym określono
szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot zamówienia.
29

Podobne dokumenty