raport z działalności - Prezydent Legnicy

Komentarze

Transkrypt

raport z działalności - Prezydent Legnicy
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
RAPORT
Z DZIAŁALNOŚCI
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
od 16.12.2005r. do 19.01.2006r.
Legnica, styczeń 2006r.
1
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
W analizowanym okresie prezydent miasta – w związku z okresem świąteczno –
noworocznym – uczestniczył w licznych spotkaniach środowiskowych, organizowanych z tej
okazji. Interesował się także przygotowaniami do legnickiej edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Odbył również robocze spotkania z Radą Sportu, radą konsultacyjną
ds. szkolnictwa wyższego oraz społeczną radą konsultacyjną ds. organizacji pozarządowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta.
Prezydent miasta:
przyjął 10 projektów uchwał Rady Miejskiej, kierując je do zaopiniowania komisjom
problemowym Rady Miejskiej,
wydał 9 zarządzeń, między innymi w sprawach:
-
zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2005,
-
zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Legnicy na rok 2005.
podjął 76 postanowień, w tym między innymi:
-
w sprawie zbycia nieruchomości:
lokali mieszkalnych - 44 postanowienia,
lokali użytkowych – 2 postanowienia,
-
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia weryfikacji ofert na
realizację zadań dotyczących: przeciwdziałania patologiom społecznym oraz opieki nad
dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych wychowawczo,
-
w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w Urzędzie Miasta Legnicy,
-
w sprawie powołania komisji przetargowych – 7,
-
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„TBS” sp. z o.o. (w zamian za udziały) – dot. wniesienia prawa własności nieruchomości
przy ul. Złotoryjskiej (kompleks JAR) – działki niezabudowane nr 27, 28, 2/57, 2/56 oraz
działki zabudowane nr 2/4 i 24 o łącznej pow. 1,8984 ha,
-
w sprawie powołania komisji konkursowych i ustalenia zasad przeprowadzenia
konkursów ofert na stanowiska: inspektora ds. finansowych związanych z opracowaniem
i realizacją budżetu w Referacie Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Finansowym,
poborcy w Referacie Egzekucji w Wydziale Finansowym, podinspektora ds. scalania i
podziałów nieruchomości w Wydziale Geodezji i Mienia,
-
w
sprawie
przekazania
nieruchomości
w
administrację
Zarządowi
Gospodarki
Mieszkaniowej (budynek niemieszkalny oraz garażowy przy ul. Zielonej 13 of.),
-
w sprawie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego (dz.
przy ul. Jaworzyńskiej 260),
2
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
Staromiejskiego
Centrum Legnicy,
-
w
sprawie
rozpatrzenia
wniosków
złożonych
do
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar
Legnica,
-
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu obowiązujących w 2006 r. za dzierżawę
gruntów stanowiących własność Gminy Legnica, zabudowanych obiektami użytkowymi,
wydzierżawianych bezprzetargowo,
-
w sprawie powołania komisji kwalifikującej materiały geodezyjne do przekazania do
Archiwum Państwowego oraz brakowania dokumentów z zasobu przejściowego miasta
Legnicy.
WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ
Inicjatywa uchwałodawcza – przekazane projekty uchwał w sprawie:
-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy – północny zespół przemysłowy,
-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy kwartału zabudowy Chojnowska – Lindego – Lotnicza – Żołnierska,
-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy Chojnowska – Żołnierska – Lotnicza,
-
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północnej zabudowanej części lotniska w Legnicy,
-
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,
-
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Obszaru
Staromiejskiego Centrum w Legnicy,
-
nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy,
-
nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy,
-
nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. H. Karlińskiego w Legnicy,
-
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
Materiały sprawozdawcze i informacyjne:
-
Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie inwestycji lokalnych i udziału w
nich mieszkańców Legnicy w 2005 r. – Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta.
-
Informacja o dostosowaniu zakładów opieki zdrowotnej do wymagań określonych w
nowych przepisach Ministra Zdrowia – Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej.
3
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
Informacja w sprawie przewidywanego pozyskiwania funduszy zewnętrznych na różne
programy Unii Europejskiej – Komisja Budżetu i Finansów.
-
Funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjnego w Legnicy – Komisja Spraw Obywatelskich i
Rodziny.
Prezydent Miasta zapoznał się również z opiniami i wnioskami następujących komisji
problemowych Rady Miejskiej:
-
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
-
Komisji Rewizyjnej,
-
Komisji Budżetu i Finansów,
-
Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej,
-
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta,
-
Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny.
PODJĘTE DECYZJE
1. W dziedzinie aktywizacji gospodarczej i ograniczania skutków bezrobocia
Prezydent miasta postanowił:
ogłosić nabór ofert na zbycie lokalu użytkowego nr 1 w budynku wielolokalowym przy ul.
Wrocławskiej 62/64,
wydzierżawić do 31 grudnia 2006 r. teren przy ul. gen. Bora Komorowskiego (dz. nr 53/8
obręb Piekary Osiedle) pod lokalizację dwóch tablic reklamowych Agencji Promocji
Handlu i Usług „Intermedius z Legnicy,
wydzierżawić bezprzetargowo lokal przy al. Rzeczypospolitej 101 Pani Irenie Bochnik –
krawiectwo.
2. W dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska
Prezydent miasta postanowił:
odstąpić od żądania zwrotu udzielonej Pani Irenie Piechowicz bonifikaty przy sprzedaży
mieszkania komunalnego przez gminę (Pl. Wolności 3/8),
przeznaczyć mieszkanie przy ul. B. Chrobrego 8/3 na wynajem jako lokal socjalny,
w myśl Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/122/99 z dnia 26 lipca 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy
z tytułu należności pieniężnych umorzyć należności czynszowe nieściągalne za:
mieszkanie przy ul. Inwalidów 2/4 – 6.791,49 zł, mieszkanie przy ul. Kartuskiej 72/7 –
6.652,76 zł, mieszkanie przy ul. Kartuskiej 18/1 – 7.642,75 zł, mieszkanie przy ul.
Moniuszki ½ C m. 5 – 13.911,58 zł, mieszkanie przy ul. Daszyńskiego 16/8 – 6.812,51 zł,
4
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
przyjąć procedury udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach
lokomocyjnych, zawierające m.in. takie oto ustalenia: podpisać porozumienia z lekarzami
weterynarii w sprawie udzielania pomocy zwierzętom rannym, uległym wypadkom,
informacje dot. zwierząt (domowych, dzikich), mogących stanowić zagrożenie, uległych
wypadkom lokomocyjnym, zabitych i padłych, przyjmuje od 7.oo do 22.oo dyżurny
operacyjny Straży Miejskiej, a od 22.oo do 7.oo – służba dyżurna Komendy Miejskiej
Policji,
rozpocząć procedurę sprzedaży mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców
w
budynku przy al. Rzeczypospolitej nr 133 (obiekt przejęty po wojskach FR).
3. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami
Prezydent miasta postanowił:
wyrazić zgodę na dzierżawę gruntów rolnych na poprawę warunków zagospodarowania
istniejących posesji – czynsz na poziomie 1 % wartości gruntu, tj. 88 zł/m kw. plus
podatek VAT,
odstąpić od prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych: w obrębie Piekary Osiedle –
dz. nr 1751/30, 1751/36, 1751/37 i 1751/38, dz. nr 1751/33 i 1751/34, dz. nr 1802/20, dz.
nr 1802/2, w obrębie Ochota – przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich dz. nr 98 i nr
99, w obrębie Bartoszów przy al. Rzeczypospolitej – dz. nr 2/28, 2/29 oraz udział
557/10000 w działce nr 2/23, w obrębie Przybków – dz. nr 97 przy ul. Fiołkowej.
W analizowanym okresie gmina sprzedała 45 mieszkań na rzecz ich dotychczasowych
najemców, jedną nieruchomość zabudowaną oraz trzy działki na poprawę warunków
zagospodarowania istniejących działek budowlanych. Ponadto oddano w użytkowanie
wieczyste dwie działki oraz sprzedano prawo własności 65 działek, w tym 64 zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz jedną
zabudowaną budynkiem użytkowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Dokonano także zamiany prawa własności 2 działek niezabudowanych położonych przy pl.
Słowiańskim na udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki
38.
W 2005 r. gmina sprzedała 912 mieszkań, w tym dwa mieszkania wolne oraz 25 lokali
użytkowych, w tym dwa lokale wolne.
4. W dziedzinie poprawy funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych
Prezydent miasta postanowił:
w związku z wykorzystaniem miejsc w internacie zaledwie w 50 %, w tym połowę
stanowili studenci, od stycznia 2006 r. ograniczyć funkcjonowanie internatu przy Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących poprzez zawieszenie opieki w soboty i
5
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
niedziele (uczniowie będą ewentualnie kwaterowani w tym czasie w internacie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 4), co spowoduje ograniczenie zatrudnienia nauczycieli o 1
etat i personelu administracyjno – obsługowego o 4 etaty oraz zlikwidować z dniem 31
sierpnia 2006 r. internat przy ZSTiO, przenosząc do tegoż obiektu internat Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z ul. Piechoty. Zaoszczędzone w ten sposób środki
zostaną przeznaczone na remont internatu. Obiekt przy ul. Piechoty przeznaczy się na
inny cel. Aktualnie w mieście funkcjonują dwa internaty niepubliczne – jeden prowadzony
przez ASPN „Miedź” przy ul. Żółkiewskiego 8 oraz internat prowadzony przez Zakon
Franciszkanów przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym – ul. o. Zbigniewa i Michała 1,
przekazać Zarządowi Dróg Miejskich realizację inwestycyjnych zadań drogowych:
przebudowa mostu na rzece Wierzbiak w ciągu ul. Koskowickiej, przebudowa ul.
Wrocławskiej, budowa zatoki autobusowej na ul. Sudecka/Koskowicka, budowa ścieżek
rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego, odwodnienie jezdni ul. Spokojna – wiadukt PKP.
5. W dziedzinie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i sportu
Prezydent miasta postanowił:
zwiększyć o 20 tys. zł limit finansowy na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul.
Roosevelta 27,
przejąć 17 osobowy autobus marki Volkswagen LT – 46 od Fundacji na Rzecz Dzieci
Zagłębia Miedziowego, która zakupiła pojazd w 2004 r., (pojazd był współfinansowany
przez PFRON),
zaakceptować listę stypendystów w zakresie sportu kwalifikowanego osiągających
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2005 r.
– w myśl uchwały nr XXXIX/400/05 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2005 r.
Przyznano 13 stypendiów po 1.200 zł. Będą one wypłacane od stycznia do czerwca
2006r. Rada Sportu, powołana przez prezydenta miasta, pozytywnie zaopiniowała
złożone wnioski.
KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
-
Prezydent miasta zapoznał się z wynikami przeprowadzonych kontroli w :
Legnickiej Bibliotece Publicznej,
Legnickim Centrum Kultury.
-
Prezydent miasta zapoznał się z wynikami przeprowadzonych kontroli w:
Miejskim Przedszkolu nr 14,
Miejskim Przedszkolu nr 16,
Szkole Podstawowej nr 1,
6
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
Galerii Sztuki,
Miejskim Przedszkolu nr 18
i zalecił przekazanie ww. jednostkom zaleceń pokontrolnych.
PRZYJMOWANIE MIESZKAŃCÓW
W analizowanym okresie prezydent miasta przyjął w indywidualnych sprawach 12 legniczan,
występujących z interwencją w następujących sprawach:
pomocy w znalezieniu pracy (2 osoby),
odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty (2 os.),
wykupu mieszkania (2 os.),
lokali użytkowych (2 os.),
działalności Straży Miejskiej,
przydziału mieszkania z komunalnych zasobów,
pomocy w umieszczeniu dziecka niepełnosprawnego w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci
i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchu „Persona”,
wymeldowania.
Natomiast zastępcy prezydenta przyjęli 20 mieszkańców. W siedmiu przypadkach
interweniowano w sprawach przydziału mieszkania z komunalnych zasobów. Występowano
ponadto w sprawie złego stanu technicznego wnętrza blokowego przy ul. Chojnowskiej 5,
remontu klatki schodowej przy ul. Działkowej 34, naprawy pieca i okna w budynku przy ul.
Tarnopolskiej 1, odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, wykupu mieszkania.
INWESTYCJE, REMONTY
-
W realizacji znajdują się następujące inwestycje:
modernizacja nawierzchni drogi z odwodnieniem ulicy Kilińskiego,
modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny,
modernizacja stadionu sportowego przy Alei Orła Białego,
modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowej, Goździkowej (część) i Czerwonych
Maków (część),
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej na ul. Wielogórskiej,
zbiorcza droga południowa – modernizacja ulicy Grabskiego na odcinku od ul. Kościuszki
do ul. Wojska Polskiego,
kontynuacja robót w Akademii Rycerskiej,
kontynuacja robót w I Liceum Ogólnokształcącym.
7
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
Zakończone zadania:
21 grudnia dokonano odbioru budowy parkingu z dojazdem do pawilonu przy ul.
Gwiezdnej 35,
21 grudnia dokonano odbioru nasadzenia 50 drzew w Parku Bielańskim w zamian za
wycinkę 10 drzew na nasypie stadionu sportowego przy Al. Orła Białego,
23 grudnia zakończono odbiór kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul.
Okrzei,
12 stycznia rozpoczęto odbiór końcowy rozbudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 5
przy ul. Chojnowskiej.
-
Zakończono remonty w następujących placówkach:
Szkole Podstawowej nr 4 – remont szatni uczniowskich (69.900 zł) i korytarza na drugim
piętrze (5.100 zł),
Zespole Szkół Ekonomicznych – remont dwóch sal lekcyjnych (11.675 zł).
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
-
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 Euro:
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,
obejmującego obszar dawnej wsi Piątnica – przetarg nieograniczony – rozstrzygnięty 23
grudnia – Biuro Urbanistyki i Architektury sp. z o. W Jeleniej Górze,
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,
obejmującego obszar dawnej wsi Przybków – przetarg nieograniczony – rozstrzygnięty
23 grudnia – „Geoplan” s.c. Wrocław.
PRZETARGI
-
W okresie od 16 grudnia 2005 r. do 19 stycznia 2006 r. przeprowadzono jeden przetarg
ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych. W jego wyniku ustalono
najemców na 4 lokale.
ZIMOWY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Kosztem blisko 90 tys. zł z budżetu miasta zostały przygotowane różnorodne formy
spędzenia ferii zimowych przez uczniów legnickich szkół. Dodatkowe 10 tysięcy złotych
organizatorzy zimowego wypoczynku otrzymają, decyzją prezydenta miasta, z funduszu
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na opłacenie
kosztów wycieczek, zbiorowych wyjść do kina, teatru itp.
8
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
Dziesięciodniowe turnusy półkolonii w Szkole Podstawowej nr 4 przewidziano dla 150 dzieci,
a w Szkole Podstawowej nr 7 – dla 120 dzieci. Młodzieżowe Centrum Kultury przygotowało
dwa pięciodniowe turnusy dla 60 dzieci. Również Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy zorganizował wypoczynek feryjny dla swych własnych podopiecznych.
Podczas ferii czynne były szkolne świetlice i sale gimnastyczne oraz dostępne były kryte
pływalnie przy ul. Mazowieckiej, Polarnej i Grabskiego.
PÓŁKOLONIE
SP 4 – ul. Piastowska 3, tel. 076 723 31 03(04)
SP 7 – ul. Polarna 1, tel. 076 723 88 11
MCK – ul. Mickiewicza 3, ul. Rataja 24, tel. 076 723 33 40
Zapisy w placówkach. W programie: zajęcia świetlicowe, wyjścia do kina, wycieczki,
rozgrywki sportowe. Listę dzieci zwolnionych z całkowitej odpłatności przygotowują komisje
kwalifikacyjne w szkołach.
W MCK prowadzone będą również otwarte dla wszystkich dzieci pozostających podczas ferii
w Legnicy nieodpłatne zajęcia plastyczne. Odbywać się będą rozgrywki tenisa stołowego
oraz projekcje w Kinie Młodego Widza.
SDK „Kopernik”
I turnus: 16–20.01, II turnus: 23-27.01, 9:00-15:00
Koszt jednego turnusu: 30 zł od osoby. Półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat (bez
wyżywienia). W programie: wycieczki autokarowe, zajęcia w modelarni, zabawy i konkursy
plastyczne, zabawy i turnieje sportowe itd.
Legnicka Biblioteka Publiczna
Akcja „Zima w Bibliotece 2006”, LBP (z filiami), ul. Piastowska 22, tel. 076 722 60 21,
www.lbp.lca.pl
Organizowane są zajęcia plastyczne, parateatralne, zabawy świetlicowe, konkursy, quizy.
Odbywają się projekcje filmów wideo, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i plenerowe do
najciekawszych zakątków Legnicy.
Legnickie Centrum Kultury
„Ferie zimowe z LCK”, ul. Chojnowska 2, tel. 076 723 37 00, www.lck.lart.pl
16-27.01, codziennie od poniedziałku do piątku.
W programie zajęć: Miniwarsztaty Filmu Animowanego, Feryjne Studio Piosenki, zabawa
karnawałowa dla dzieci, wycieczka do firmy „VITBIS” w Złotoryi, projekcje bajek w kinie
„Piast”.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Ferie zimowe z OSiR-em”, ul. NMP 7, tel. 076862 75 77, www.osir.legnica.pl
-
Feryjny Mundial, 14-27.01, 10:00-14:00, hale sportowe ul. Lotnicza i ul. Sejmowa.
9
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
W mundialu udział biorą uczniowie gimnazjów. Drużynom nadane zostaną nazwy państw –
finalistów Mistrzostw Świata w piłce Nożnej 2006.
-
„Nasze zwierzęta duże i małe” – dziecięca wystawa zwierząt, 21.01, 12:00, hala
sportowo-widowiskowa ul. Lotnicza.
Do udziału w imprezie zaproszeni są młodzi właściciele i hodowcy psów, kotów, świnek
morskich, chomików oraz ptaków i owadów. Zwierzęta oceniać będzie jury złożone z
członków legnickiego oddziału Polskiego Związku Kynologicznego oraz młodzieżowe jury
wybrane spośród publiczności.
-
Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w slalomie gigancie, 23.01, 11:00, stok Łysa Góra k.
Dziwiszowa, wpisowe: 20 zł
W mistrzostwach biorą udział dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 17 lat. Organizator
zapewnia przejazd autokarem.
-
rozgrywki sportowe (siatkówka, koszykówka, unihokej)
-
zajęcia na ściance wspinaczkowej, 16-27.01, 10:00-14:00, hala ul. Głogowska
-
ćwiczenia usprawniające i poprawiające sylwetkę, 16-27.01 (pn., śr., pt.), 11:00-13:00,
siłownia ul. Głogowska
-
zimowe gry i zabawy, 16-27.01, 11:00-14:00, lodowisko Kozi Staw.
Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”
„Ferie z Atrium”, SDK „Atrium”, ul. Pomorska 19, tel. 076 856 11 61
Odbywają
się
m.in.
projekcje
bajek
wideo,
konkursy
plastyczne,
turnieje
gier
zręcznościowych, turniej łuczniczy i tenisa stołowego, bal karnawałowy, wycieczki
autokarowe.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski, ul. Grunwaldzka 2-20, tel. 076 724 51 09
„Ferie z TPD”
14-28.01, codziennie od poniedziałku do piątku, 10:00-13:00, Klub Nauczyciela, ul. Jordana.
W programie: konkursy, turnieje sprawnościowe, wycieczki, zabawy na śniegu i lodzie.
KS „Konfeks”, ul. Grabskiego 24, tel. 076 866 09 87
XIX Ferie z Tenisem Stołowym
16-27.01, codziennie od poniedziałku do piątku, 10:00-12:00, sala ul. Bielańska
UKS „Ogniwo”, ul. Jordana 17, tel. 076 854 12
„Ferie z szachami” 16-27.01.
DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
-
Biuro Prezydenta wydało styczniowy numer informatora „Imprezy kulturalne i sportowe –
styczeń 2006”.
10
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
Wersja informatora oraz inne materiały publicystyczno – informacyjne, w tym m.in. o
podatkach lokalnych obowiązujących w gminie w 2006 r. oraz o planowanych zadaniach
inwestycyjnych i remontowych w 2006 r. ukazały się w bezpłatnym miesięczniku
„Ekspress Legnicki”.
-
Wydano kołonotatnik „Pamiętaj o Legnicy” z reprodukcjami obrazów przedstawiających
Legnicę autorstwa Edwarda Mirowskiego.
-
Wydano pięć wersji kalendarzyków listkowych również z wykorzystaniem reprodukcji
prac E. Mirowskiego.
-
Opracowanie i zlecenie do druku folderu „Sponsor Roku 2005”.
-
W ramach promocji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy zachodniej Legnicy
– Etap I D – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4”, współfinansowanego w
ramach SPO Transport:
zlecono druk plakatu i rozplakatowanie,
zlecono opracowanie graficzne i druk bloczków,
od 19 do 23 grudnia w Telewizji Kablowej „DAMI” prowadzona była kampania promująca
dofinansowaną ze środków unijnych budowę obwodnicy zachodniej.
-
W holu legnickiego Ratusza – jak co roku – można było oglądać wystawę
bożonarodzeniowych szopek ze zbiorów Młodzieżowego Centrum Kultury.
-
Legnicka Fundacja „Zielona Akcja” została wyróżniona przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego w kategorii „Najlepsza inicjatywa”.
SPOTKANIA
-
16 grudnia prezydentowi T. Krzakowskiemu kurtuazyjną wizytę złożyli Rektorzy Akademii
Medycznej we Wrocławiu – prof. Ryszard Andrzejewski oraz Wyższej Szkoły Medycznej
w Legnicy prof. Zbigniew Rykowski. Towarzyszyli im prof. Janusz Bielawski – Prorektor
legnickiej WSM oraz jej Kanclerz Ryszard Pękała. Rozmawiano o doświadczeniach
istniejącej drugi rok Wyższej szkoły Medycznej w Legnicy oraz o perspektywach jej
rozwoju.
-
19 grudnia prezydent miasta wziął udział wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w
spotkaniu wigilijnym dowództwa i policjantów samodzielnego pododdziału prewencji.
-
19
grudnia
prezydent
Legnicy
uczestniczył
w
wigilii
wychowanków
Świetlicy
Terapeutycznej nr 1.
-
19 grudnia wigilijną wizytę w Ratuszu złożyli Biskup Legnicki dr Stefan Cichy, Biskup
Pomocniczy dr Stefan Regmunt oraz Proboszcz Parafii Katedralnej ksiądz prof.
Władysław Bochnak. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent miasta wraz z zastępcami
oraz przewodniczący Rady Miejskiej i legniccy radni.
11
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
20 grudnia prezydent miasta uczestniczył w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych
przez: Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny i LPGK sp. z o.o.
-
20 grudnia prezydent T. Krzakowski wziął udział w otwarciu wystawy „Tradycje i
zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” oraz XVI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
-
21 grudnia prezydent miasta przyjął w Ratuszu Krzysztofa Olszewskiego – prezesa
Zarządu Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie.
-
21 grudnia prezydent miasta przewodniczył nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników
MPK sp. z o.o. Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki,
polegającej na wprowadzeniu zapisu dot. opiniowania przez Radę Nadzorczą wszystkich
dokumentów składanych przez Zarząd spółki Zgromadzeniu Wspólników oraz ustalenia
limitu i terminu podwyższenia kapitału zakładowego.
-
21 grudnia prezydent miasta brał udział w spotkaniu opłatkowym Związku Zawodowego
Emerytów i Rencistów Policji.
-
21 grudnia prezydent miasta wziął udział w spotkaniu wigilijnym, zorganizowanym w
Zespole Szkół Integracyjnych.
-
22 grudnia prezydent miasta spotkał się z dziennikarzami lokalnych i regionalnych
mediów. Konferencja była poświęcona problematyce obrad sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 28 grudnia.
-
22 grudnia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w spotkaniu wigilijnym w Komendzie
Miejskiej Policji.
-
22 grudnia na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Rada Sportu, powołana przez
prezydenta Legnicy. Jest to dziewięcioosobowe, konsultacyjne i doradcze gremium,
opiniujące działania samorządu w sferze finansowania oraz rozwoju sportu i rekreacji. Na
przewodniczącego Rady wybrano Leopolda Korczaka Michalewskiego, Prezesa Zarządu
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy, a na zastępcę Zbigniewa Kajdana –
dyrektora ASPN „Miedź” Legnica. Rada na swym pierwszym posiedzeniu omówiła i
zaopiniowała przewidziane przez prezydenta miasta w projekcie budżetu wydatki na
kulturę fizyczną i sport w 2006 r.
-
27 grudnia – w 87 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – prezydent miasta
wraz z członkami Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na czele z
Czesławem Kowalakiem oraz delegacją uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, noszącej imię
Powstańców Wielkopolskich, złożyli kwiaty na mogiłach czterech uczestników Powstania.
-
27
grudnia
Akcjonariuszy
prezydent
T.
Legnickiego
Krzakowski
przewodniczył
Przedsiębiorstwa
Walnemu
Wodociągów
i
Zgromadzeniu
Kanalizacji
S.A.
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o
kwotę 3.704.200 zł – jest to różnica między wartością prawa użytkowania wieczystego a
12
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
wartością prawa własności nieruchomości będących w posiadaniu spółki. Aktualnie
kapitał zakładowy wynosi 69.006.100 zł.
-
29 grudnia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w Balu Osób Niepełnosprawnych.
-
30 grudnia w legnickim Teatrze Modrzejewskiej prezydent Legnicy T. Krzakowski i
wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Andrzej Pawluszek i Artur Paprota
podpisali porozumienie o wspólnym prowadzeniu Teatru. Porozumienie ma obowiązywać
pięć lat, a najistotniejsze jego postanowienia mówią, że gmina finansować będzie Teatr
kwotą 2,3 mln zł, zaś finansowy udział Marszałka Województwa w każdym roku będzie
nie mniejszy niż 0,5 mln zł.
-
31 grudnia legniczanie wraz z prezydentem miasta powitali Nowy Rok na Placu
Słowiańskim. O północy prezydent T. Krzakowski złożył przybyłym noworoczne życzenia,
a następnie odbył się pokaz sztucznych ogni.
-
3 stycznia prezydent Tadeusz Krzakowski przyjął w Ratuszu Posła na Sejm Grzegorza
Schetynę.
-
6 stycznia prezydent Tadeusz Krzakowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Czesławem Kozakiem uczestniczył w spotkaniu noworocznym z dyrektorami szkół i
placówek oświatowo – wychowawczych.
-
8 stycznia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w XIV Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
-
9 stycznia prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się w siedzibie KGHM „Polska Miedź”
S.A. z Prezesem Zarządu Markiem Szczerbiakiem. Jednym z najważniejszych
zagadnień, omawianych podczas spotkania, były problemy przyszłości Huty Miedzi
„Legnica”. Prezydent przekazał panu prezesowi zaproszenie na najbliższą sesję Rady
Miejskiej. Omawiano też ewentualny udział Kombinatu w dofinansowaniu legnickich
inwestycji w sferze kultury i sportu.
-
9 stycznia prezydent miasta T. Krzakowski przyjął w Ratuszu Jana Szubę – Dyrektora
Narodowego Banku Polskiego Oddział we Wrocławiu. Rozmawiano o przygotowaniach
do emisji dwuzłotówki z wizerunkiem Legnicy w kwietniu 2006 r. oraz o programie pobytu
w Legnicy – na tę okoliczność – Prezesa NBP Leszka Balcerowicza.
-
9 stycznia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w Komendzie Miejskiej Policji w rocznej
odprawie, poświęconej podsumowaniu działalności Policji w 2005 r.
-
10 stycznia prezydent miasta odbył spotkanie z Krzysztofem Błażejczykiem, prezesem
Agencji i Reklamy „Dami” sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Rozmawiano o współpracy w
2006r.
-
11 stycznia prezydent miasta przyjął w Ratuszu przedstawicieli trzech firm, które
zawiązały konsorcjum dla realizacji projektu budowy sieci teleinformatycznej, łączącej
wiele miast z kilku regionów kraju. Uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia są: legnicka
13
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
firma Have, światowy koncern Siemens i Huawei Technologies – powstały przed 20 laty
w Chinach producent sprzętu telekomunikacyjnego.
-
12 stycznia prezydent miasta Tadeusz Krzakowski przyjął w Ratuszu Ambasadora USA
w Polsce Victora Ashe, który przybył do Legnicy z kurtuazyjną wizytą. Prezydent
zapoznał gościa z gospodarczymi, inwestycyjnymi i kulturalnymi walorami Legnicy oraz z
jej historią.
-
12 stycznia prezydent T. Krzakowski przewodniczył Kapitule Sponsora Roku 2005. Na
drugą edycję konkursu wpłynęło 29 wniosków o przyznanie tytułu „Sponsora Roku 2005”
130 podmiotom lub osobom. Wręczenie statuetek i dyplomów nastąpi 27 stycznia
podczas Noworocznego Koncertu.
-
12 stycznia prezydent Tadeusz Krzakowski uczestniczył w noworocznym posiedzeniu
Rady Wykonawczej Związku Pracodawców Polska Miedź w Lubinie.
-
14 stycznia prezydent miasta brał udział w wernisażu jubileuszowej XXV Wystawy
Plastyki Zagłębia Miedziowego, zorganizowanej przez Galerię Sztuki.
-
15 stycznia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym ze Związkiem
Sybiraków.
-
16 stycznia prezydent miasta przyjął w Ratuszu Jana Mormula – Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Legnicy. Rozmawiano o budowie siedziby Urzędu w naszym mieście.
-
16 stycznia prezydent miasta T. Krzakowski odbył w Ratuszu spotkanie z Radą
Konsultacyjną do spraw szkolnictwa wyższego. Prezydent zapoznał się opiniami
środowisk uczelnianych na temat współpracy międzyuczelnianej w 2005 r. oraz
przedstawił wyniki prac samorządu za 2005 r. oraz zamierzenia na 2006r.
-
17 stycznia przyjął w Ratuszu Jacka Librowskiego – dyrektora Hipermarketu Castorama.
Rozmawiano o możliwościach tegorocznej współpracy.
-
17 stycznia prezydent T. Krzakowski uczestniczył w spotkaniu noworocznym,
zorganizowanym przez Sekcję Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
-
17 stycznia prezydent T. Krzakowski brał udział w spotkaniu noworocznym z członkami
Stowarzyszenia Weteranów Pracy.
-
18 stycznia prezydent T. Krzakowski brał udział w noworocznym spotkaniu członków
Cechu Rzemiosł Różnych.
-
19 stycznia prezydent T. Krzakowski przyjął w Ratuszu członków Zarządu legnickiego
Koła Związku Filatelistów. Rozmawiano o przygotowywanej w czerwcu tego roku
Krajowej Wystawie Filatelistycznej.
-
19 stycznia prezydent miasta T. Krzakowski spotkał się ze Społeczną Radą
Konsultacyjną do spraw organizacji pozarządowych, jaka niedawno ukonstytuowała się w
Legnicy, powołując na swego przewodniczącego Mirosława Jankowskiego z Legnickiego
14
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Rada reprezentuje blisko 200 organizacji
pozarządowych zarejestrowanych w Legnicy. Szef samorządu podkreślił wielkie
znaczenie aktywności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.
WYDARZENIA
-
16 grudnia w Akademii Rycerskiej odbyła się, przygotowana przez Stowarzyszenie
Kobiety Europy, czwarta już Wigilia Narodów – świąteczne spotkanie przedstawicieli
różnych nacji i mniejszości etnicznych związanych z Legnicą i Dolnym Śląskiem.
-
17 grudnia – „Kutia Basket Show” – Turniej trójek koszykarskich w hali sportowej przy ul.
Lotniczej, zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
-
17 grudnia – w Teatrze Modrzejewskiej – występ Kasi Stankowskiej, która wykonała
standardy jazzowe i kolędy.
-
20 grudnia – otwarcie wystawy XVI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych i wystawy
„Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje” w MCK przy ul. Mickiewicza.
-
21 grudnia odbyło się podsumowanie realizacji projektu, współfinasowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, „Twoja wiedza – Twój sukces”, a realizowanego
przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Legnicy. Program skierowany był do 16 – 18 letnich
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięła w nim udział 40 osobowa grupa uczniów
Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych,
pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych.
-
27 grudnia – w 87 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – przedstawiciele
samorządowych władz Legnicy z prezydentem T. Krzakowskim, członkowie Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Czesławem Kowalakiem oraz delegacja uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1, noszącej imię Powstańców Wielkopolskich, złożyli kwiaty na
mogiłach czterech uczestników Powstania. Oddano w ten sposób hołd pamięci
Honorowego
Obywatela
Legnicy
Stanisława
Miśka,
Dionizego
Knasta,
Józefa
Romanowskiego i Mariana Grzelczaka.
-
28 – 29 grudnia – Puchar Pocieszenia Dzikich Drużyn – turniej halowej piłki nożnej 24
drużyn, zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
-
5 stycznia – w Caffe Modjeska odbył się koncert „Neuringer & Mazur”, którego
organizatorem był Jazz Club BLUE MONK.
-
6 stycznia – w Akademii Rycerskiej – wernisaż wystawy – Reportaż z planu „Labirynty
kultury”.
-
8 stycznia – Legnicki Jarmark Staroci, zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników
Legnicy „Pro Legnica”.
15
Raport Prezydenta – styczeń 2006 r.
================================================================================
-
8 stycznia – XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na legnickim Rynku –
występy legnickich zespołów, aukcja gadżetów i dzieł sztuki. Ośrodek Sportu i Rekreacji
serwował śląskie kluski z sosem węgierskim. Na ulice miasta wyszło 317 wolontariuszy.
Podczas Finału zebrano w naszym mieście ok. 76 tys. zł.
-
10 stycznia w DK „Atrium” – V Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek.
-
14 stycznia – w Galerii Sztuki wernisaż XXV Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego
„Moje krajobrazy”.
Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski
16

Podobne dokumenty