protokół nr xxxv-2009

Komentarze

Transkrypt

protokół nr xxxv-2009
P R O T O K Ó Ł
Nr XXXV/2009
z posiedzenia Rady Gminy Bielawy odbytego w dniu 14 sierpnia 2009 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Bielawy.
Godz. rozpoczęcia – 10.20
Godz. zakończenia – 15.00
Porządek
o b r a d:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz zatwierdzenie proponowanego porządku
3.
4.
5.
6.
7.
8.
obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko w związku z powodzią w 2009 roku
c) zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
d) sprzedaży nieruchomości położonych w pasie drogowym autostrady A-1 na rzecz Skarbu
Państwa
e) sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Brzozów stanowiących
własność Gminy Bielawy
f) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wola Gosławska stanowiącej
własność Gminy Bielawy
g) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
h) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
i) wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banerze Związku Międzygminnego
„Bzura”
j) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
Korespondencja
a) przedstawienie pisma Pana Władysława Pietrzaka
Interpelacje i zapytania radnych
Wolne wnioski i informacje
Zakończenie posiedzenia
2
Ewidencja podjętych uchwał:
Lp.
Nr uchwały
1.
XXXV/146/2009
2.
XXXV/147/2009
3.
4.
5.
XXXV/148/2009
XXXV/149/2009
XXXV/150/2009
6.
XXXV/151/2009
7.
8.
XXXV/152/2009
XXXV/153/2009
9.
XXXV/154/2009
10.
XXXV/155/2009
w sprawie:
Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego
Udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko poszkodowanej w
wyniku czerwcowej powodzi w 2009 roku
zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielawy
sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność
Gminy Bielawy
sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bielawy
wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy
niż 3 lata
wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banerze
Związku Międzygminnego „Bzura”
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
3
II część
-
streszczenie przebiegu obrad:
Ad pkt 1.
Obrady XXXV sesji Rady Gminy Bielawy V kadencji (2006-2010) otworzył o godz. 10.15 Pan
Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady stwierdzając jednocześnie kworum, uprawniające Radę do
podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 Radnych (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 1 do
niniejszego protokołu).
Radni nieobecni na sesji Rady: Sławomir Kowalski.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Pan Sylwester Kubiński
- Wójt Gminy
Pani Dorota Kubiak
- Skarbnik Gminy
Pani Jadwiga Domańska Bilska
- Inspektor w Urzędzie Gminy
Pani Stanisława Błaszczyk
- Inspektor w Urzędzie Gminy
Pan Przemysław Włodarczyk
- Inspektor w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady dla przypomnienia przedstawił proponowany porządek obrad, który został
przesłany radnym w zawiadomieniach – do którego nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady proponowany porządek obrad dał pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
W związku z powyższym Rada Gminy uchwaliła porządek obrad w brzmieniu jak poniżej:
Porządek
o b r a d:
1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum oraz zatwierdzenie proponowanego porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko w związku z powodzią w 2009 roku
c) zmiany w budżecie gminy na 2009 rok
d) sprzedaży nieruchomości położonych w pasie drogowym autostrady A-1 na rzecz Skarbu
Państwa
e) sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Brzozów stanowiących
własność Gminy Bielawy
f) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wola Gosławska stanowiącej
własność Gminy Bielawy
g) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu
h) wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
i) wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banerze Związku Międzygminnego
„Bzura”
j) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie przekształcenia Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
5. Korespondencja
a) przedstawienie pisma Pana Władysława Pietrzaka
6. Interpelacje i zapytania radnych
4
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie posiedzenia
Ad pkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół Nr XXXIV/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku był do wglądu w biurze Rady Gminy w
okresie miedzy sesjami oraz wyłożony przed obradami dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych czy mają uwagi do protokołu – czy protokół
odczytać?
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Radni w głosowaniu:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
przyjęli protokół bez odczytywania.
Ad pkt 3.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w
okresie między sesjami (od 30.06.2009 r. do 13.08.2009 r.), które stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego protokołu.
Wójt poinformował o unieważnionym przetargu na modernizację hydroforni w Starym Waliszewie.
Najniższa oferta opiewała na kwotę 204 tys. zł., a w budżecie zaplanowano na ten cel tylko 40 tys. zł.
Wójt rozmawiał z dyrekcją WZUW-u Łowicz gdzie uzyskał zapewnienie, iż firma doprowadzi jakość
wody do wymogów Sanepidu za znacznie mniejsze pieniądze.
Ponadto Wójt mówił:
- o spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział w Łodzi w
sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz mienia komunalnego Gminy Bielawy niesprzedanych
nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sobota, Walewice i Borów Łazinek. Dobrze
byłoby na jedno z najbliższych posiedzeń Rady poprosić przedstawiciela Agencji o dokładne
przedstawienie sprawy,
- o spotkaniu Wójtów w sprawie powołania Lokalnej Grupy Działania. Wiąże się to z pozyskiwaniem
środków na działalność KGW, Rady Sołeckie, jednostki OSP.
Ad pkt 4.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy poinformował radnych, że proponowana pożyczka w
wysokości 585.273 zł. będzie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego w
budżecie gminy na 2009 rok pn. „Termomodernizacja w kompleksie budynków szkolnych w
Bielawach”.
Prace już trwają, wygrała firma sprawdzona, która przeprowadziła termomodernizację budynku
Urzędu Gminy. Koszt całej inwestycji to suma 791.657,10 zł. (brutto).
Radny Dariusz Topolski pytał o termin zakończenia robót. Ponadto Radny ubolewał , że do
prowadzonej na tak dużą skalę inwestycji nie włączono „Domów Nauczyciela” w Bielawach.
5
Radny Władysław Pietrzak pytał czy włączono salę gimnastyczną. Co z remontem dachu na
wymienionej sali?
Na poruszane problemy odpowiedzi udzielił Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy
- termomodernizacja kompleksu budynków szkolnych w Bielawach – termin zakończenia prac
planowany jest na listopad 2009roku. Roboty wewnętrzne będą zakończone do końca wakacji. Na
zewnątrz będą utrudnienia trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, rusztowania będą
osiatkowane, autobusy będą zajeżdżać z drugiej strony szkoły . Domy Nauczyciela nie włączono do
inwestycji ze względu na brak akceptacji ze strony radnych.
- sala gimnastyczna również nie jest włączono do termomodernizacji. Co do dachu na sali
gimnastycznej to wykonawca kolejny raz dach poprawił ale leci w innych miejscach. Trzeba będzie
przymierzyć się do położenia nowego dachu z blachy.
Radny Władysław Pietrzak uważa, że wykonawcę należałoby pociągnąć do odpowiedzialności są
sprawy arbitrażowe oraz Sąd.
Na tym dyskusję zakończono.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
„zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego”, który
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/146/2009
która stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
b) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodzko w związku z powodzią
w 2009 roku.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy w swoim wystąpieniu nawiązał do powodzi, która dotknęła
Polskę południowo-wschodnią pod koniec czerwca bieżącego roku. Marszałek Województwa
Podkarpackiego skierował prośbę o pomoc dla najbardziej potrzebujących. Nie pozostając obojętnym
na apel gospodarza regionu, którego mieszkańcy ucierpieli w związku z żywiołem, wójtowie powiatu
łowickiego na wspólnym spotkaniu rozważali możliwość zorganizowania pomocy przez gminy
powiatu łowickiego. Padła propozycja Wójta Gminy Łowicz aby pomóc finansowo Gminie Kłodzko,
gminy większe po 10 tys. zł, mniejsze po 5 tys. zł. Propozycja Wójta Gminy Bielawy to udzielenie
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 5 tys. zł.
Radni w dyskusji jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem pomocy Gminie Kłodzko co znalazło
odzwierciedlenie w głosowaniu nad projektem uchwały.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
„udzielenia pomocy Finansowej Gminie Kłodzko poszkodowanej w wyniku czerwcowej powodzi w
2009 roku”, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/147/2009
która stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
6
c) Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Dorota Kubiak – Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmiany w budżecie na 2009 rok
zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2009 rok.
Radny Władysław Pietrzak prosił aby przed podjęciem uchwały Wójt zapoznał radnych z kosztami
budowy poszczególnych odcinków dróg zaplanowanych w bieżącym roku, a na które rozstrzygnięto
przetarg.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy poinformował radnych, iż ofertę na zadanie pn. „modernizacja
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Wola Gosławska, Bielawy oraz
Leśniczówka-Sobocka Wieś” wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu
Sp. z o.o. na ogólną cenę brutto: 458.084,42 zł., w tym:
1. na modernizację drogi w Woli Goławskiej – cena brutto – 83.780,45zł (1750m² x 47,87zł/m²),
2. na modernizację drogi w miejscowości Bielawy – cena brutto – 61.582,71zł (1289m²x
47,78zł/m²),
3. droga Leśniczówka-Sobocka Wieś – cena brutto 312.721,26zł. (6.675m² x 46,85zł/m².
Na tym dyskusję zakończono.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie: „zmiany
w budżecie gminy na 2009 rok”, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania: „za” – 14 głosów, „przeciwnych” - 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/148/2009
która stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
d) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielawy.
Pani Jadwiga Domańska Bilska – Inspektor w Urzędzie Gminy poinformowała Radę, iż Gmina
Bielawy na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 29 lutego 2008 roku jest
właścicielem nieruchomości – dróg wewnętrznych położonych w obrębie wsi:
- Stare Orenice, numer działki 6/2 o pow. 0,3935 ha,
- Stare Piaski, numer działek; 106/2 o pow. 0,0052ha, 106/4 o pow. 0,0125ha, 106/6
o pow. 0,1721 ha,
- Oszkowice, numery działek: 244/2 o pow. 0,0172ha, 245/2 o pow. 0,0141ha, 245/4 o pow. 0,0037ha,
146/1 o pow. 0,0097ha,
dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38166.
W dniu 13 sierpnia 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa złożyła Gminie Bielawy ofertę o wykup w/w
nieruchomości o powierzchni ogólnej 0,6280ha za łączną cenę 334 192 zł w tym za naniesienia
255 856 zł, grunt 78 336 zł w obrębie:
- Stare Orenice, nr działki 6/2 pow. 0,3935ha za cenę 303 037zł,
- Stare Piaski, nr działek 106/2 o pow. 0,0052ha, nr 106/4 o pow. 0,0125ha, nr 106/6 o pow. 0,1721ha
za łączną kwotę 20 565 zł,
- Oszkowice, nr działek 244/2 o pow. 0,0172ha, nr 245/2 o pow. 0,0141ha, nr 245/4 o pow. 0,0037ha
za łączną kwotę 10 590zł.
Wykup w drodze umowy w/w nieruchomości położonych w pasie drogowym autostrady A-1 nastąpi
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na rzecz Skarbu Państwa.
7
Ponieważ nie było głosów w dyskusji Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady
przedstawił projekt uchwały w sprawie: „ sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bielawy”, który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/149/2009
która stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
e) Podjęcie uchwały w sprawie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bielawy.
Pani Jadwiga Domańska Bilska – Inspektor w UG poinformowała radnych, iż w obrębie wsi Brzozów
Gmina Bielawy jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerami działek: 211/2,
211/3,211/4,211/6 na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Skierniewickiego z dnia 3
kwietnia 1992 roku, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest Księga Wieczysta nr
19271. Zgodnie z ustaleniami miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bielawy zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/55/2007 Rady Gminy Bielawy z dnia 26.11.2007r. działki nr
211/2, nr 211/3, nr 211/4 leża na obszarach oznaczonych symbolem 6.17.MN przeznaczonym na:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a działka nr 211/6 leży na obszarze oznaczonym
symbolem 6,20. R przeznaczonym na tereny rolnicze. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
położone w obrębie wsi Brzozów zostały oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego, których
wartość wynosi dla działki:
- numer 211/2 o powierzchni 0,1399ha
- 32 610zł
- numer 211/3 o powierzchni 0,1517ha
- 35 360zł
- numer 211/4 o powierzchni 0,1613ha
- 37 600zł
- numer 211/6 o powierzchni 0,2355ha
- 8 010zł.
Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziałem, wyceną, sprostowania
księgi wieczystej i ogłoszeń) w wysokości po 1500zł zostaną doliczone do każdej z w/w działek.
Proponowana cena wywoławcza działki:
- numer 211/2 o powierzchni 0,1399ha
- 34 110zł
- numer 211/3 o powierzchni 0,1517ha
- 36 860zł
- numer 211/4 o powierzchni 0,1613ha
- 39 100zł
- numer 211/6 o powierzchni 0,2355ha
- 9 510zł
Podatek VAT 22% zostanie doliczony dla działek numer: 211/2, 211/3, 211/4.
Sprzedaż tych działek nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego a działka nr 211/6 zostanie
sprzedana w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich. Sprzedaż
działki rolnej nr 211/6 podlega ustawie z dnia 15.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wobec braku głosów w dyskusji – prowadzący obrady Pan Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady
poprosił swojego Zastępcę o odczytanie projektu uchwały.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
„sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielawy”, który stanowi
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
8
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/150/2009
która stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
f) Podjęcie uchwały w sprawie: „sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Bielawy.
Pani Jadwiga Domańska Bilska – Inspektor w UG poinformowała, iż w obrębie wsi Wola Gosławska
Gmina Bielawy jest właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 183 na
podstawie decyzji komunalizacyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach z dnia 12 lutego 1997
roku dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest Księga Wieczysta nr 21001.
Urząd Gminy Bielawy nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wskazanej działki, a Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Bielawy nieruchomość położona jest na obszarach zabudowy o dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej.
Wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie wsi Wola Gosławska została
oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 118 820zł w tym wartość gruntu 33 600zł,
budynku i budowli 84 720zł plus koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w
wysokości 1500zł. Proponowana cena wywoławcza działki numer 183 o powierzchni 0,48ha –
120 320zł.
Kupujący ponosi koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i opłat sądowych.
Następnie wobec braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady
przedstawił projekt uchwały w sprawie: „sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Bielawy”, który stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/151/2009
która stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.
g) Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy poinformował Radę, że Pani Justyna Jakiel zam. Piotrowice
wynajmuje lokal użytkowy tj. pomieszczenie w budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Bielawach
ul. Warszawska 2 (na parterze), o powierzchni użytkowej 11,33 m² wyposażony w instalację wodnokanalizacyjną i elektryczną z przeznaczeniem na prowadzenie działalności zakładu fryzjerskiego na
czas określony począwszy od dnia 01.06.2009r. do dnia 29.08.2009r. Ponieważ zbliża się koniec
terminu obowiązywania umowy Pani Justyna Jakiel zwróciła się do Wójta Gminy Bielawy z
wnioskiem o przedłużenie tej umowy. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym
pozwala na wynajęcie dotychczasowemu najemcy, który wynajmował lokal na podstawie umowy
zawartej na czas oznaczony do lat 3, na kolejny okres nie przekraczający lat 3 za zgodą Rady Gminy.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały w sprawie: „wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu”, który stanowi załącznik
Nr 15 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
9
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/152/2009
która stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.
h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy
niż 3 lata.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy poinformował Radę, że Pan Krzysztof Galiński złożył wniosek
o wynajem budynków magazynowych znajdujących się na nieruchomości gminnej w Chruślinie,
zgodnie z ogłoszonym wykazem, w którym nieruchomość była przeznaczona w posiadanie zależne na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, Wójt w wykonaniu uchwały stosowanie do art. 37 ustawy o
gospodarce nieruchomościami podejmie odpowiednie czynności tj. ogłoszenie w prasie, a następnie
przetarg.
Wobec braku głosów w dyskusji Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił
projekt uchwały w sprawie: „wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości na okres dłuższy
niż 3 lata”, który stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/153/2009
która stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu.
i) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banarze
Związku Międzygminnego „Bzura”.
Pan Przemysław Włodarczyk – Inspektor w UG poinformował radnych, że wpłynęło pismo do Wójta
Gminy Bielawy od Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura z prośbą o wyrażenie zgody na
nieodpłatne umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banerze Związku Międzygminnego „BZURA”.
W dyskusji radni opowiedzieli się za bezpłatnym umieszczeniem Herbu Gminy Bielawy na banaerze
Związku Międzygminnego „BZURA” na okres w którym Gmina Bielawy będzie członkiem Związku
Międzygminnego „BZURA”.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
„wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Gminy Bielawy na banerze Związku Międzygminnego
„Bzura”, który stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu.
Wyniki głosowania:
„za” – 14 głosów
„przeciwnych” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/154/2009
10
która stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
j) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie
przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Pani Stanisława Błaszczyk – Inspektor w UG poinformowała radnych, iż Starostwo Powiatu
Łowickiego wystąpiło z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Łowickiego w
sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu poprzez likwidację następujących
poradni lekarskich:
- otolaryngologicznej
- urologicznej
- dermatologicznej
- okulistycznej
- chirurgii onkologicznej
- reumatologicznej
- gruźlicy i chorób płuc
- poradnię lekarza POZ
- gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej.
Radni w dyskusji negatywnie wypowiedzieli się co do likwidacji wyżej wymienionych poradni co
potwierdzili w głosowaniu nad projektem uchwały.
Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie:
„przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”, który stanowi załącznik Nr 21 do protokołu
Wyniki głosowania:
„za” – 0 głosów
„przeciwnych” – 14 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy B i e l a w y podjęła:
U c h w a ł ę Nr XXXV/155/2009
która stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5.
Korespondencja:
a) Przedstawienie pisma Pana Władysława Pietrzaka zam. Sobota
Pan Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady poprosił swojego Zastępcę o odczytanie Pisma Pana
Władysława Pietrzaka. Wtedy głos zabrał Radny Władysław Pietrzak który w swoim wystąpieniu
zaproponował przedłożenie rozpatrzenia pisma na inne posiedzenie. Propozycję uzasadniał
zbliżającymi się dożynkami aby odbyły się w spokoju bez sporów czy zakłóceń.
Pan Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady był innego zdania, prosił aby radni zostali zapoznani z
pismem Pana Władysława Pietrzaka na toczącej się sesji.
W związku z powyższym Pan Krzysztof Chlebny – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił pismo
Pana Władysława Pietrzaka w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Bielawy –
któremu zarzuca, że nie realizuje i nie nadzoruje zadań wykonywanych przez Urząd Gminy w
Bielawach. Pismo stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.
11
Pan Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady w swoim wystąpieniu stwierdził, iż nie czuje się
winnym. Prosi o konkretne zarzuty pod swoim adresem. Ponadto aby wniosek o odwołanie
Przewodniczącego był zgodny z prawem winien być podpisany przez co najmniej 4 radnych.
Wniosek nie spełnia wymogów formalno-prawnych, a Przewodniczący Rady sam ze stanowiska nie
ustąpi, ponieważ nie czuje się winnym.
Radny Władysław Pietrzak wskazał na co Przewodniczący Rady powinien zwrócić szczególną uwagę i
nadzorować:
1/ dożynki wojewódzkie – dlaczego do chwili obecnej nie ma szczegółowego rozliczenia,
2/ boisko gminne – budowała Firma RETURN nad którą nie było żadnego nadzoru, ta budowa to
wielkie marnotrawstwo, pracowali „nasi” pracownicy i wypożyczony był sprzęt gminy bez żadnej
umowy. Wszelkie usterki jakie były na boisku należało zlecić wykonawcy, jednak nie zachowano
żadnej rękojmi młodzież dostała pozwolenie na korzystanie z boiska przy tylu usterkach, przez to
gmina straciła prawo wniesienia reklamacji. Przez głupotę zmarnowano środki unijne.
Radny pragnie uzyskać informację skąd były brane środki na poprawienie płyty boiska?
Dla Radnego Pietrzaka „nie do pomyślenia był fakt aby w XXI wieku przy naprawie płyty boiska jeden
z pracowników interwencyjnych deskę ciągną a drugi przyciskał”.
Odpowiedzialny za boisko Kostrzewa w dniu 26 czerwca „zbijał bąki”, a Andrzej Michalak kosił
trawę. Przy czym należy nadmienić o panującym bałaganie na boisku oraz w budynku socjalnym.
Radny Pietrzak nie mógł zrozumieć jak Przewodniczący Rady mógł wymawiać koszty „sesji
nadzwyczajnej”.
Tutaj głos zabrał Radny Dariusz Topolski który również ma żal do Przewodniczącego Rady o to, że
odmówił zwołania sesji nadzwyczajnej, a później „wytykał” koszty tej sesji , dla Przewodniczącego
Rady były to stracone pieniądze a zdaniem Radnego sesja ta była bardzo potrzebna.
„Ale nic nie wniosła” odpierał zarzuty Przewodniczący Rady.
Następnie Radny Władysław Pietrzak zarzucił Przewodniczącemu Rady:
- blokowanie reformy oświatowej
- złe rozwiązanie problemu budowy domu ludowego w Sobocie
- nie reagowanie na wysokie koszty modernizacji rynku w Bielawach
- nie reagowanie na prośbę radnego na odwołanie przetargu na działki w Sobocie (przy szkole)
- planowana budowa drogi w Bielawach (przy CPN) – czy to jest najbardziej potrzebna droga w
gminie? Ludzie mają kombajny jeżdżą po 4 kilometry, jakie drogi są w rejonie Łazina?
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej Ireneusz Gralak w swoim wystąpieniu nawiązał
do wystąpienia Radnego Pietrzaka – kierowane zarzuty są pod kątem wszystkich radnych.
Na wielu rzeczach się nie znamy, ciągle się uczymy, czasem wyszło jak wyszło ale to co się robi to
zawsze z myślą dla dobra tej gminy. Boisko – ile razy było to dyskutowane, bez przerwy to samo.
Pan Sylwester Kubiński – Wójt Gminy stwierdził, iż nikt nie chciał żeby to boisko tak wyszło. Dla
przypomnienia po trzech przetargach w listopadzie wyłoniono wykonawcę i to wspólnie z Radą
została podjęta bardzo ryzykowna decyzja, że inwestycję robimy. A później to był już szereg
niepowodzeń – posiana trawa – przyszła ulewa „wszystko usiadło” itd.
Wójt uważa, że sprawa płyty boiska po ostatnim zasiewie trawy powinna być definitywnie zamknięta.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad pkt 7
Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Dariusz Topolski przypomniał o potrzebie przysłania równiarki do Marianowa.
Radny Jerzy Rybus sygnalizował o wyrwach w jezdniach.
Wójt Gminy odpowiedział:
- w sprawie równiarki w Marianowie – jak tylko równiarka będzie na terenie gminy zostanie
12
skierowana również na drogę w Marianowie,
- łatanie wyrw – trzeba będzie zwiększyć środki na drogi i jesienią zamówić jeszcze jeden transport
masy bitumicznej.
Ad pkt 8.
Pan Andrzej Zimiński – Przewodniczący Rady kończąc obrady podziękował radnym oraz osobom
zaproszonym za udział w posiedzeniu.
Obrady XXXV sesji uznał za zakończone.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
Przewodniczący Rady
Krystyna Czekaj
Inspektor w UG
Andrzej Zimiński