REGULAMIN KONKURSU

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU
„#WielkiDzienPszczol” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „#WielkiDzienPszczol” (dalej
„Konkurs”).
2.
Konkurs jest prowadzony przez Starcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska
44A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004341, NIP: 527-23-37-041, kapitał zakładowy
50000 zł (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919
i 921 kc. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator
działa na zlecenie Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150
Kruszwica, ul. Niepodległości 42 (dalej „Klient”).
3.
Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności
za przeprowadzenie Konkursu.
5.
Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 08.08.2015 r. o godzinie 5:00, a zakończenie w dniu
14.08.2015r. o godzinie 23:59.
6.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej
„Uczestnik”).
7.
W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
a)
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. z siedzibą w Kruszwicy;
b)
Starcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą
uprawnienie do nagrody.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
8.
W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie
warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a)
zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie określonymi w niniejszym
Regulaminie;
b) przyjść na Wielki Dzień Pszczół (dalej „event”) organizowany przez Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” S.A. w dniu 8 sierpnia 2015 roku, lista miejsca znajduje się na stronie
internetowej https://www.facebook.com/events/856133844468854/
1
c)
podczas Eventu zrobić sobie zdjęcie ze swoimi bliskim i opublikować je na jednym z
kanałów internetowych na Facebooku (z ustawieniami publicznymi), na Instagramie,
Twitterze lub blogu z hashtagiem konkursowym: #WielkiDzienPszczol (dalej „Zadanie
Konkursowe”).
9.
W czasie trwania Konkursu Uczestnik może dodać dowolną liczbę Zadań Konkursowych.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania
Konkursowego, w szczególności w przypadku:
a)
zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych,
propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b)
zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient
podmiotów;
c)
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i
praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
d)
gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego
i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
11.
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią
Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto,
Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
12.
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia,
że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie
przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
a)
podaje nieprawdziwe dane;
b)
jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia
społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają
uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub
z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami poprzez kanały komunikacji podane
przez nich w formularzu kontaktowym.
NAGRODY
13. W Konkursie przyznawane będą nagrody dla jednej osoby w postaci Aparat FUJIFILM Instax
mini 8 Żółty o wartości 329,00 zł dalej „Nagroda Główna”) oraz pięć nagród w postaci Woda
perfumowana Marc Jacobs Honey spray 30ml każda nagroda o wartości 158,00 zł (dalej
„Nagroda Pocieszenia”) Nagroda Główna oraz Nagroda Pocieszenia w dalszej części
regulaminu zwane będą dalej łącznie „Nagrody”.
14.
Do każdej Nagrody dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości
danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej
dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego
urzędu skarbowego przez Organizatora.
2
15.
Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
16.
W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła
komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).
17.
Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając
atrakcyjność tematyki, oryginalność i walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego oraz
na tej podstawie wybierze 1 (jedno) zwycięskie Zadanie Konkursowych, którym autorom zostanie
przyznane prawa do Nagrody Głównej oraz 5 (pięć) zwycięskich Zadań Konkursowych, którym
autorom zostanie przyznane prawa do Nagrody Pocieszenia.
18.
W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci
prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
19.
Organizator po ogłoszeniu listy zwycięzców Konkursu poprosi laureatów o kontakt na wskazany
adres e-mail w celu ustalenia danych niezbędnych do wysłania Nagród.
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
20.
Nagrody w Konkursie zostaną wysłane na koszt Organizatora po zakończeniu całego Konkursu.
Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
21.
Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent
pieniężny.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
22.
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników
Konkursu na adres: Starcom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, 02-672
Warszawa.
23.
Reklamacja powinna zawierać:
a)
dopisek na kopercie: „Reklamacja –#WielkiDzienPszczol”;
b)
wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie
kontaktowego nr tel. komórkowego);
c)
uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d)
podpis reklamującego.
24.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie … dni od dnia wpłynięcia
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie
pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od dnia
rozpatrzenia reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3
25.
Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w
celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez
Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego
zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika
Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych
danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym
podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
26.
Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.
27.
W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
28. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie
internetowej bit.ly/KujawscyZapylacze_regulamin oraz w siedzibie Organizatora.
4

Podobne dokumenty