Wieści rabiańskie 5(145)2014

Komentarze

Transkrypt

Wieści rabiańskie 5(145)2014
Pismo Samorządu Lokalnego
Gminy Raba Wyżna
http://www.rabawyzna.pl/wiesci.html
e-mail: [email protected]
ISSN 1734-7130
Biuletyn Informacyjny
Nr 5 (145)/2014
Uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Raba Wyżna
16 listopada 2014
(niedziela)
wybory
samorządowe
Chodnik przy drodze
powiatowej w Sieniawie
Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 958 w Rabie Wyżnej
Lokale wyborcze czynne
od godz. 7:00 do 21:00
Więcej informacji str. 4-6
wieści
inwestycje
samorządowe
2
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
C hodniki przy drogach
powiatowych
Chodnik przy drodze powiatowej w Rabie Wyżnej
C hodnik przy drodze
Chodnik przy drodze powiatowej w Podsarniu
Dobiega końca realizacja inwestycji prowadzonej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu, polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Podsarnie, Sieniawa i Raba Wyżna. Łączna długość nowopowstałego chodnika wynosi ok. 1 kilometr. Trwają prace przy budowie chodnika w Harkabuzie i Skawie, gdzie
jeszcze w bieżącym roku wykonany zostanie kolejny kilometr
chodnika. Dzięki realizacji tego typu inwestycji podnoszone
jest bezpieczeństwo pieszych korzystających z dróg. W Rabie
Wyżnej wykonana została nawierzchnia asfaltowa o długości
ok. 600 mb.
P rzebudowa centrum wsi
Rozpoczęły się prace przy realizacji zadania „Przebudowa
centrum wsi w Rabie Wyżnej etap II”. Zadanie polega na wykonaniu dwóch placów o nawierzchni asfaltowej oraz na wykonaniu ścieżki spacerowej z kostki brukowej przy cmentarzu
parafialnym w Rabie Wyżnej. Zadanie dofinansowane zostało
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
za pośrednictwem LGD Przyjazna Dolina Raby.
Zakończone zostało zadanie związane z modernizacją drogi transportu rolniczego Bogdałówka w Rabie Wyżnej o długości 200 mb. Nawierzchnia żwirowa o wartości
49 tys. zł, z czego 10 tys. stanowi dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego.
wojewódzkiej
Trwają ostatnie prace przy budowie chodnika wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 958 w Rabie Wyżnej, która rozpoczęta została w ubiegłym roku. Zakres wykonywanych prac obejmuje budowę 5 km chodnika oraz oświetlenia ulicznego przy
tym chodniku. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z chodnika oraz kierowców podążających w kierunku Zakopanego. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego, przy wsparciu
radnych wojewódzkich.
Z imowe utrzymanie dróg
Rozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg,
w którym wyłoniono:
Skawa - „JANBRUK” 34-713 Skawa 32
Raba Wyżna - F.H.U. Kowalczyk 34-721 Raba Wyżna 165
Rokiciny Podhalańskie - F.H.U.PETRIX Piotr Szaflarski, Rokiciny
Podhalańskie 131
Bukowina Osiedle i Harkabuz - Zakład Usług Stolarskich Michał Sarniak Podsarnie 41 a, 34-721 Raba Wyżna
Podsarnie - Murarstwo Bachula Józef Podsarnie 50, 34-721
Raba Wyżna
Sieniawa - Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Dziwisz,34-721
Raba Wyżna 406 a
Bielanka i "górna część" Raby Wyżnej - Usługi Budowlane Piotr
Król 34-721
Raba Wyżna 726 a
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania p. Kazimierz Wsół
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Raba Wyżna 55, tel: 18 26 88 950
Drogi powiatowe na terenie gminy Raba Wyżna będą obsługiwały firmy:
1. Raba Wyżna - Klikuszowa FHU „KAL-TRANS” Sp.j. Kalata Szaflary os. Nowe 6 e
2.Harkabuz-Piekielnik oraz Raba Wyżna-Podwilk FHU Export-Import Józef Kondys Podwilk 337a
3.Skawa-Raba Wyżna oraz Rabka Zdrój-Skawa-Naprawa „Rapsług” Grażyna Rapacz Spytkowice 603 a
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
wieści samorządowe
3
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
I nformac je wójta
01.10.2014 – Raba Wyżna – ćwiczenia zarządzania kryzy-
K oniec kadenc ji
R ady G miny
sowego "Akcja Woda"
02.10.2014 – Raba Wyżna – rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół w Skawie w sprawie bezpłatnego przewozu
mieszkańców
03.10.2014 – spotkanie z przedstawicielami firmy opracowującej budowę urządzeń retencyjnych w korycie rzeki
Skawa, celem zabezpieczenia zabudowań mieszkalnych
05.10.2014 – Raba Wyżna – jubileusze par świętujących
50-cio i 60-cio lecie pożycia małżeńskiego
08.10.2014 – Mszana Dolna – spotkanie wójtów i burmistrzów w programie "Odnawialne źródła energii w Mszanie
Dolnej i gminach partnerskich"
08.10.2014 – Raba Wyżna – obrady komisji w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody wójta dla nauczycieli
09.10.2014 – spotkanie z wojewodą Jerzym Millerem,
w którym wziął udział zastepca wójta
10.10.2014 – Raba Wyżna – przy Gimnazjum im. Ojca
Świętego Jana Pawła II odbyło się sadzenie cisów, w ramach
projektu realizowanego przez Nadleśnictwo
10.10.2014 – Raba Wyżna – ocena wniosków z zakresu
Odnowa i rozwój wsi, przez Radę LGD
12.10.2014 - Raba Wyżna – stowarzyszenie Aktywni Rabianie zorganizowało "Święto ziemniaka"
16.10.2014 - Raba Wyżna – rozstrzygnięcie przetargu na
zimowe utrzymanie dróg
17.10.2014 – Skawa - wizja lokalna w sprawie firmy KOLIKO – w dawnej zlewni mleka
21.10.2014 – Kraków – podpisanie dwóch umów na realizację folderu o gminie oraz mapy gminy
22.10.2014 – Nowy Targ - podpisanie aktu notarialnego
z Parafią p.w. SBM w Rabie Wyżnej
22.10.2014 – spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie budowy chodnika w roku 2015
24.10.2014 – Modlnica- spotkanie planistyczne w sprawie zlewni rzeki Skawy
26.10.2014 – Raba Wyżna – uroczystości jubileuszowe
25-lecia Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w których
wziął udział wójt, zastępca oraz sekretarz gminy
26.10.2014 – Rokiciny Podhalańskie – zakończenie realizacji projektu "Żyj zdrowo, na sportowo" realizowanego przez
Klub Sportowy Szarotka, w którym wziął udział wójt
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
W związku z upływem kadencji Rady Gminy Raba Wyżna
oraz wójta gminy, która trwała w latach 2010-2014, w dniu 06
listopada odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Gminy.
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie stawek podatków na 2015 rok oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie, Sieniawa i Podsarnie.
G. Stachura
K onsultac je rocznego
programu współprac y
z organizac jami
pozarządowymi
Realizując obowiązek wynikający z ustawy, gmina Raba
Wyżna przeprowadziła konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w zakresie Rocznego Programu Współpracy. Spotkanie w tym temacie odbyło się 14 października w Urzędzie
Gminy. Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń oraz
klubów sportowych, którzy realizują zadania związane z programem. Spotkanie prowadził sekretarz gminy Pan Robert
Migiel oraz pracownicy urzędu gminy w osobach Pana Stanisława Krauzowicza i Pani Estery Możdżeń.
G.Stachura
Od dnia 06 października 2014 na terenie gminy realizowany jest bezpłatny przewóz dla mieszkańców gminy Raba
Wyżna w kierunku Harkabuza. Przewóz odbywa się w poniedziałek, czwartek i piątek.
8:20 - wyjazd ze skrzyżowania w Harkabuzie - Podsarnie-Podwilk-Spytkowice i Raba Wyżna
(centrum)
11:45 - Raba Wyżna (przystanek
przy ZGKIM) - Spytkowice - Podwilk Podsarnie - Harkabuz skrzyżowanie
Bezpłatny przewóz jest odpowiedzią na liczne wnioski
mieszkańców zgłaszane do Urzędu Gminy.
wieści samorządowe
4
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RABA WYŻNA
z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych
są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
Numer
obwodu
Granice Obwodu
1
Część sołectwa Raba Wyżna
od nr 1 do nr 23,
od nr 556 do nr 859
2
Część sołectwa Raba Wyżna
od nr 24 do nr 555
3
Sołectwo Bielanka
4
Sołectwo Rokiciny Podhalańskie
5
Sołectwo Podsarnie
6
Sołectwo Harkabuz
7
Sołectwo Bukowina-Osiedle
8
9
10
Część sołectwa Skawa
od nr 1 do nr 230,
od nr 524 do nr 761
i od nr 763 do nr 768
Część sołectwa Skawa
od nr 231 do nr 523 wraz z nr 762
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej,
Raba Wyżna nr 29
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej,
34-721 Raba Wyżna nr 41
(Komisja wyznaczona dla celów
głosowania korespondencyjnego)
Szkoła Podstawowa w Bielance,
Bielanka nr 29
Szkoła Podstawowa w Rokicinach Podhalańskich,
Rokiciny Podhalańskie nr 13
Szkoła Podstawowa w Podsarniu,
Podsarnie nr 59
Szkoła Podstawowa w Harkabuzie,
Harkabuz nr 47
Remiza OSP w Bukowinie-Osiedlu,
Bukowina-Osiedle 28C
Sołectwo Sieniawa
Zespół Szkół w Skawie,
Skawa nr 584a
Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawie,
Skawa nr 278
Szkoła Podstawowa w Sieniawie,
Sieniawa nr 92
– Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w obwodach nr 2, nr 8, nr 9, nr 10,
oznaczone są symbolem
- symbol
.
siedziby komisji głosowania korespondencyjnego.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować
korespondencyjnie.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Wójt Gminy
(-)
mgr Andrzej Dziwisz
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
wieści samorządowe
5
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Raba Wyżna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Rabie Wyżnej podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okręg Nr 1
1. KRAUZOWICZ Sylwia Anna, lat 34, zam. Bielanka
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. PIECZARA Józef, lat 61, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KWW PAWŁA
GOSPODARSKIEGO - lista nr 18
3. SERWAN Agnieszka Bogusława, lat 32, zam.
Bielanka
zgłoszona przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
Okręg Nr 2
1. SABURA Grzegorz Tomasz, lat 26, zam. Raba
Wyżna
zgłoszony przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. TEPER Piotr Paweł, lat 48, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
3. SAWINA Adam Jan, lat 74, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KWW - 2014 - ADAMA SAWINY lista nr 22
Okręg Nr 5
1. WOJDYŁA Jadwiga Maria, lat 42, zam. Raba
Wyżna
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. GOSPODARSKI Paweł, lat 39, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KWW PAWŁA
GOSPODARSKIEGO - lista nr 18
3. ANTOLAK-RUST Aleksandra Teresa, lat 36, zam.
Raba Wyżna
zgłoszona przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
4. BIELARCZYK Ewa Stanisława, lat 46, zam. Raba
Wyżna
zgłoszona przez KW RAZEM PODHALE SPISZ
ORAWA - lista nr 21
Okręg Nr 3
1. TARGOSZ Alicja, lat 62, zam. Raba Wyżna
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. GRZĘDA Krzysztof Jakub, lat 36, zam. Raba
Wyżna
zgłoszony przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
Okręg Nr 6
1. MATEJCZYK Sylwia Katarzyna, lat 37, zam.
Sieniawa
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. WĘGLARCZYK Tadeusz Aleksander, lat 70, zam.
Sieniawa
zgłoszony przez KWW - ŻACZEK - lista nr 19
Okręg Nr 4
1. DZIWISZ Zbigniew, lat 42, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
Okręg Nr 7
1. FRANCZAK Andrzej, lat 52, zam. Sieniawa
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. ŁAPKA Daniel Andrzej, lat 33, zam. Raba Wyżna
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
2. LASAK Monika Genowefa, lat 34, zam. Sieniawa
zgłoszona przez KWW - ŻACZEK - lista nr 19
wieści samorządowe
6
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
Okręg Nr 8
Okręg Nr 12
1. ŻĄDŁO Grzegorz Wojciech, lat 38, zam. Rokiciny
Podhalańskie
1. NOWAK Kazimierz, lat 65, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. WOJDYŁA Henryk Józef, lat 54, zam. Rokiciny
Podhalańskie
zgłoszony przez KW RAZEM PODHALE SPISZ
ORAWA - lista nr 21
Okręg Nr 9
1. ŚMIECH Aniela, lat 61, zam. Podsarnie
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. KADŁUBEK Zofia, lat 49, zam. Podsarnie
zgłoszona przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
3. KARBOWSKI Adam Wojciech, lat 37, zam.
Podsarnie
zgłoszony przez KW RAZEM PODHALE SPISZ
ORAWA - lista nr 21
Okręg Nr 10
1. GRAPA Anna, lat 40, zam. Harkabuz
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
Okręg Nr 11
1. SULARZ Andrzej Józef, lat 57, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. ŻACZEK Józef, lat 47, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW - ŻACZEK - lista nr 19
3. MIŚKOWIEC Ewa, lat 36, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. RAJCA Tomasz Władysław, lat 46, zam. Skawa
zgłoszony przez KW RAZEM PODHALE SPISZ
ORAWA - lista nr 21
Okręg Nr 13
1. STACHURA Krzysztof, lat 55, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. SOBCZAK Edward, lat 61, zam. Skawa
zgłoszony przez KWW - 2014 - ADAMA SAWINY lista nr 22
Okręg Nr 14
1. PIĄTKOWSKA Ewa Bogusława, lat 37, zam.
Skawa
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
Okręg Nr 15
1. PYKA Jadwiga, lat 61, zam. Rokiciny
Podhalańskie
zgłoszona przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA lista nr 17
2. MACIOŁ Piotr Paweł, lat 51, zam. Rokiciny
Podhalańskie
zgłoszony przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Rabie Wyżnej
Stanisława Dziwisz- Franczak
zgłoszona przez KWW - PRAWICA POWIATU
NOWOTARSKIEGO - lista nr 20
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach zamieszczamy na stronie 7.
Obwieszczenia o listach kandydatów do Rady Powiatu znaleźć można na stronie www.nowotarski.pl/bip/
w zakładce wybory samorządowe, natomiast kandydatów do Sejmiku Województwa
na stronie www.malopolskie.pl/bip w zakładce wybory samorządowe.
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
wieści samorządowe
7
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 05 września 2014r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) Wójt
Gminy Raba Wyżna podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą XXIV/172/2012 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 września
2012 r. w sprawie podziału Gminy Raba Wyżna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby wybieranych radnych w okręgach i uchwałą Nr XXXIX/295/2013 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 19 grudnia 2013 r, zmienioną uchwałą
XLVI/365/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia z dnia 19 sierpnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XLVII/370/2014 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 2 września 2014 r., zostały utworzone na terenie Gminy Raba Wyżna następujące okręgi wyborcze dla wyboru Rady
Gminy Raba Wyżna, oraz ustalone ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu.
Informuję również o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 16 listopada
2014r.
Numer
Granice okręgu liczba radnych okręgu 1 BIELANKA, RABA WYŻNA Nr: 688-799 1 2 RABA WYŻNA Nr: : 1-53, 55-132, 139-141, 143-145,149-152,155-163, 165-209, od 800 do końca 1 3 RABA WYŻNA Nr: 54, 133-138, 142, 146-148, 153-154, 164, 210-392, 396, 400 1 4 RABA WYŻNA Nr: 393-394, 397-399, 401-538 1 5 RABA WYŻNA Nr: 395, 539-687 1 6 SIENIAWA Nr: 1-80, 238-324, 330,332, 333, 336 1 7 SIENIAWA Nr: 81-237, 325-329, 331, 334, 338 1 8 ROKICINY PODHALAŃSKIE Nr:28-127, 134-147, 243-245
1 9 PODSARNIE 1 10 BUKOWINA-OSIEDLE, HARKABUZ 1 11 SKAWA Nr: 1-113, 643-721, 760-761
1 12 SKAWA Nr: 114-299
1 13 SKAWA Nr: 300-488, 762
1 14 SKAWA Nr: 489-642, 722-759, od 763 do końca
1 15 ROKICINY PODHALAŃSKIE Nr: 1-27, 128-133, 148-242, od 246 do końca
1 Numery budynków z dodatkowym oznakowaniem literowym przynależą do okręgu z głównym numerem liczbowym. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Urzędzie Gminy, 34-721Raba Wyżna 41, pokój nr 1-07, telefon (18) 26 91264.
Wójt Gminy
mgr Andrzej Dziwisz
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Rabie Wyżnej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Raba Wyżna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Rabie Wyżnej podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raba Wyżna:
1.
DZIWISZ Andrzej Czesław, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Raba Wyżna,
nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KWW ANDRZEJA DZIWISZA
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
w Rabie Wyżnej
Stanisława Dziwisz-Franczak
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
wieści z gminy
8
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
W niedzielne południe 26 października
w Rabie Wyżnej odbyły się uroczystości związane z 25-leciem Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Członkowie koła oraz zaproszeni goście
wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej, po której
udali się na wspólny obiad do Domu Strażaka.
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie gmin:
Raba Wyżna Pan Andrzej Dziwisz oraz Spytkowic Pan Franciszek Sidełko, prezes Banku Spółdzielczego Pani Halina Szewczyk, Zastępca Wójta Pan Rafał Grygorowicz, Starosta Pan Krzysztof Faber, Radna Sejmiku Małopolskiego Pani
Barbara Dziwisz, Przewodniczący Rad Gmin ze Spytkowic i Raby Wyżnej, Księża z parafii Raba Wyżna, Sekretarze gmin Raba Wyżna i Spytkowice, Kierownik GOPS oraz Sołtysi.
W trakcie spotkania odbyło się wręczenie Honorowych Złotych odznaczeń dla zasłużonych członków oraz dobrodziejów.
Były też dyplomy uznania od Zarządu Głównego Związku, które wręczyła Przewodnicząca Zarządu Okręgowego Pani Wanda
Szelągowska i Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Myślenicach Pani Władysława Kłępa. Listy gratulacyjne od Wójta Gminy
Spytkowice i Wójta Gminy Raba Wyżna wręczyli seniorom ich autorzy. Podczas uroczystości zebrani obejrzeli prezentację multimedialną "Historia koła". Zarząd koła złożył podziękowania sponsorom i dobroczyńcom, wręczając drobne upominki. Wielu
zacnym gościom serdecznie dziękujemy za obecność.
S maki ziemniaka
Realizując projekt dofinansowany z PROW 2007-2013,
Stowarzyszenie "Aktywni Rabianie" przygotowało święto ziemniaka. Spotkanie odbyło się w Rabie Wyżnej, a każdy uczestnik mógł spróbować wspaniałych potraw z ziemniaków tj. zupa ziemniaczana, moskole, sałatka ziemniaczana lub babka ziemniaczana. Wspólną biesiadę przy ognisku
umilił śpiew i muzyka. W spotkaniu wziął udział zastępca wójta Pan Rafał Grygorowicz.
G. Stachura
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
fot. Kamil Faber
J ubileusz K oła E mery tów
wieści z gminy
9
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
D obre maniery u na jmłodszych
W dniu 9 października br. odbyły się ciekawe zajęcia w grupie rękodzielniczo - artystycznej przy świetlicy Quo vadis w Sieniawie. Przeprowadziła je wolontariuszka. Temat: " Dobre maniery - inwestycja w przyszłość". Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedziała się jak pięknie nakrywać stoły, jak wykorzystać ekologiczne ozdoby, jak pięknie spożywać pokarmy, itd. Zajęcia obserwowali rodzice i Rada Świetlicy "Quo Vadis?". Odbył się również konkurs na najpiękniej ubrane nakrycie do spożycia pokarmów, degustacja niecodziennych przystawek... Słowem pożyteczna i dobra zabawa. Kierownik świetlicy dziękuje P. Małgorzacie Matuszek za wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. Program realizowany ze środków gminy Raba Wyżna.
Teresa Rusnak
P odziękowanie
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej składa z serca płynącą wdzięczność za wspieranie i wkład finansowy naszych działań przez okres 15-tu lat. Szczególną wdzięczność wyrażamy za uczestniczenie w uroczystościach podsumowujących ten okres w dniu 20.09.2014 roku, który jest rokiem Kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II.
Serdecznie dziękujemy jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwisz za odprawienie koncelebrowanej
uroczystej Mszy Świętej oraz za poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Antoniemu Zuziakowi, Księżom Asystentom POAK, Panu Prezesowi Janowi Wilkowi, Prezesom i członkom oraz sympatykom Archidiecezji
Krakowskiej. Panu Wójtowi Gminny Raba Wyżna Andrzejowi
Dziwiszowi za wręczenie pamiątkowych medali. Dziękujemy
Panu Posłowi Edwardowi Siarce, Panu Staroście Krzysztofowi
Fabrowi i Panu Burmistrzowi Miasta Nowy Targ Markowi Fryźlewiczowi oraz wszystkim zaproszonym gościom a także całej
naszej Parafii Raba Wyżna.
Życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz dalszej
współpracy, odwagi w podejmowaniu działań na rzecz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zapewniamy też o naszej modlitwie za ludzi dobrze czyniących o dobrym sercu.
Składa Zarząd oraz Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej.
Prezes POAK Raba Wyżna
J ubileusze małżeństw
Złote gody małżeństw z terenu gminy Raba Wyżna odbyły się 5 października w Rabie Wyżnej. Jubileusz 50-lecia obchodziło 9 par, a 4 pary świętowały 60-lecie małżeństwa. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. św. Stanisława BM w Rabie Wyżnej, w której uczestniczyli jubilaci wraz z rodzinami. Część oficjalna przygotowana została w Domu Strażaka w Rabie
Wyżnej, gdzie gości powitał Wójt Gminy Pan Andrzej Dziwisz, Przewodniczący rady Gminy Pan Krzysztof Stachura i kierownik
USC Pani Anna Czubernat. Jubilatom wręczone zostały medale Prezydenta RP za "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", a także
dyplomy gratulacyjne i upominki. Goście wzięli udział we wspólnym spotkaniu, w czasie której przygrywała kapela góralska.
G.Stachura
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
komunikaty i informacje
10
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:
Wójt Gminy Raba Wyżna poniedziałki w godzinach 1400 – 1700
Sekretarz Gminy Raba Wyżna codziennie
w godzinach urzędowania 745 – 1545
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna poniedziałki
w godzinach 1500 – 1700 – pokój nr 1-02
tel: sekretariat Urzędu 18 26 91 250 lub 18 26 71143
Placówka Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej
Dyżur całodobowy pod numerem telefonu: 18 26 115 20
Dyżur Radcy Prawnego
w czwartki od godziny 1100 do 1300, pokój 1-02,
jednak w związku z licznymi obowiązkami reprezentacji
gminy na zewnątrz termin ten może ulec zmianie.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie wizyty
u radcy w Urzędzie Gminy tel: 18 269 12 50.
APTEKI
Raba Wyżna 45 C (obok poczty), tel: 18 26 75 734
Godziny otwarcia: pn-pt 730-1800, sobota 800- 1300
Raba Wyżna – w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
tel: 18 26 71 164, Godziny otwarcia: pn-pt 815-1800,
sobota 815-1200, niedziela: nieczynne
Skawa – w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
tel: 18 26 89 143, Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 800-1800, sobota 900-1300
niedziela: nieczynne
Opieka całodobowa
dla mieszkańców gminy Raba Wyżna
W budynku Szpitala w Rabce-Zdroju (wejście jak do Poradni
Chirurgicznej a dawniej Oddziału Ginekologii).
Jednocześnie podajemy nr telefonu dyżurującego tam
lekarza 604 901 902
oraz pielęgniarki 783 294 661
Pod w/w numery należy dzwonić w razie potrzeby w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego (od poniedziałku do piątku) oraz w niedzielę, święta i dni wolne od pracy w godzinach
od 800 do 800 dnia następnego.
Nagłe zachorowania proszę zgłaszać
do Oddziału Ratunkowego w Nowym Targu
999
Dodatkowo w wolne soboty jest czynny Ośrodek Zdrowia
w Rabie Wyżnej w godz. 800 -1200 (telefon 18 26 710 13).
Dyżury dzielnicowych na terenie
gminy Raba Wyżna
Dzielnicowy pełni dyżur w budynku dawnej Policji w Rabie
Wyżnej w dniach:
-wtorek w godzinach od 900 do 1100
-czwartek w godzinach od 1500 do 1700
sierż. Anna Martuszewska
Skawa + zgłoszenia dot.
nieletnich
asp. Tomasz Zygor
Raba Wyżna, Rokiciny Podh., Sieniawa, Bielanka
mł.asp. Marian Hreśka
Podsarnie, Harkabuz,
Bukowina Osiedle
W ykaz
firm uprawnionych do usuwania
odpadów komunalnych stałych
oraz ciekłych z terenu
G miny R aba W yżna
Firma
Telefon
A.S.A. Eko Polska,
ul. Lecha 10,41-800 Zabrze
IB Sp. z o.o., 34-425 Biały Dunajec,
ul.Miłośników Podhala 1
Firma Usługowo – Handlowa
KOMBUD, 34-242 Łętownia 378
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL”, Tylmanowa
Rejonowe Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 84
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.,
ul.Półłanki 64,
30-740 Kraków
Zakłady Komunlane,
ul. Kilińskiego 46 b,
34-720 Rabka- Zdrój
P. Stanisław Czyszczoń
34-720 Chabówka 140
Górna Raba Spółka z o.o.
ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
Danuta Stasiak Podsarnie 135
34-721 Raba Wyżna
„Mati-Pom” Andrzej Przała
ul. Garncarska 52, 34-720 Rabka- Zdrój
Odbiór odpadów
stałych ciekłych
18 265 22 52
X
18 448 85 91
X
18 277 34 07
605 048 910
18 262 50 95
Fax 18 262 53 53
X
X
12 272-17-31
X
12 653 88 55
X
18 26 76 912
18 26 76 081
X
X
18 267 91 41
X
18 26 78 630
X
18 27 71 937
X
18 267 06 94
602 492 283
X
JEŚLI SZUKASZ POMOCY ?
Często wydaje się nam, że zostaliśmy sami ze swoimi
problemami. Nie wiemy, u kogo i gdzie szukać pomocy.
Pozostaliśmy tylko my i nasz problem. Tak jednak nie jest.
Musimy się tylko rozejrzeć wokoło, by dostrzec tych,
którzy chcą nam pomóc. Szukając pomocy dla siebie
lub bliskich, możemy skorzystać z pomocy w zakresie:
- problemów alkoholowych osób uzależnionych
i członków ich rodzin Punkt konsultacyjny w Budynku Urzędu
Gminy (pokój nr 0-10), Punkt Wsparcia i Informacji
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Jeśli w Twojej rodzinie doświadczasz przemocy
lub znasz takie osoby, które cierpią
z tego powodu skontaktuj się z nami.
Formy udzielanej pomocy:
Pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądem
Wsparcie dla ofiar przemocy
Poradnictwo socjalne
Poradnictwo prawne, psychologiczne, terapeutyczne
Budynek Urzędu Gminy (pokój nr 0-13 część przyziemia)
Punkt czynny w każdą środę w godzinach 1000 – 1200
oraz czwartki od 1500 do 1700
Na konsultacje ze specjalistami prosimy umawiać się
z pracownikami socjalnymi lub pod nr telefonu:
Tel: 888 568 305
Terapeuta Uzależnień-mgr Kornelia Hołowczak
Psycholog-mgr Rafał Pawlik
radca prawny – mgr Grażyna Wojdyła
Porad udziela także ks. Norbert Sarota (poniedziałki 1830-1930)
w Domu Parafialnym
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
wieści z gminy
11
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
Uroczystości narodowego święta Odzyskania Niepodległości
zorganizowane zostały w Rabie Wyżnej. Msza św. odprawiona została w intencji samorządowców gminy Raba Wyżna, kończących
kadencję.
Występ artystyczny przygotowali nauczyciele oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Sieniawie, przenosząc wszystkich uczestników w czas walki o niepodległość, aż do jej odzyskania. W koncercie
pieśni patriotycznych wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skawy, która zachwyciła repertuarem oraz poziomem wykonania utworów światowej klasy.
G.Stachura
fot. arch. GOK
B iesiada z K amratami
Mieszkańcy gminy Raba Wyżna w październikową niedzielę biesiadowali z zespołem Kamraty. Na koncert zaprosił organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej. Zespół istnieje już prawie 15 lat wykonując autorskie piosenki, które słychać można na 7 płytach. To już kolejny koncert śląskich
szlagierów w Rabie Wyżnej, za każdym razem spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem.
G. Stachura
S ukcesy dziewcząt
z S ieniawy
W dniu 03 października 2014 r. odbyły się mistrzostwa powiatu nowotarskiego w sztafetowych biegach
przełajowych na dystansie 9 x 800 m. Złoty medal zdobyła sztafeta dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie, która biegła w następującym składzie: Karolina Bocheńczak, Sabina Skupień, Gabriela Górka, Anna
Antolak, Izabela Skupień, Klaudia Cisek, Maria Chowaniec, Weronika Bachula i Kornelia Wójciak. W ostatnich
trzech latach uczennice ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie trzykrotnie stawały na podium, w tym dw razy
zdobyły złote madale. W kwietniu 2015 roku drużyna
będzie reprezentowała powiat na mistrzostwach województwa, gdzie będzie broniła trzeciego miejsca z poprzedniego roku. Twórcą tych sukcesów jest mgr Daniel Siwor.
fot. arch. SP Sieniawa
96. rocznica
O dzyskania N iepodległości
S adzenie cisa pospolitego
autor: G.Stachura
Uczniowie rabiańskiego gimnazjum posadzili 180 cisów, w ramach projektu "Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków". Projekt dofinansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizowany jest przez Nadleśnictwo Nowy Targ. Posadzone cisy utworzą żywopłot. W sadzeniu
drzewek uczestniczyli uczniowie gimnazjum, nauczyciele, wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz oraz przedstawiciele nadleśnictwa.
G.Stachura
Wieści Rabiańskie nr 5/2014
Na tych samych zawodach brązowe medale w sztafecie 9 x 1000 m zdobyli uczniowie ze SP w Sieniawie
w składzie: Jakub Sobies, Adrian Czop, Sebastian Cebulski, Mateusz Wójciak, Paweł Dziurdzik, Kacper Gawin, Dominik Antolak, Kamil Gacek i Maksymilian Wisła.
Dwa dni wcześniej (01.10.2014 r.) odbyły się indywidualne mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych, gdzie złoty medal zdobyła Izabela Skupień,
a srebrne Anna Antolak i Kornelia Wójciak – wszystkie z SP w Sieniawie, złoty medal zdobył również Kacper Latawiec z ZS w Skawie. Uczniowie ci startowali w mistrzostwach województwa małopolskiego
(08.10.2014r.), gdzie złoty medal zdobył Kacper Latawiec, a VIII miejsce zajęła Kornelia Wójciak.
Dziewczęta z Sieniawy zdobyły również Puchar
Burmistrza Rabki Zdrój w biegach przełajowych, a indywidualnie medale zdobyły: złoty – Izabela Skupień,
Kornelia Wójciak, srebrny- Klaudia Cisek i brązowy- Patrycja Demska.
Daniel Siwor
wieści
samorządowe
wieści
z gminy
12
BIELANKA I BUKOWINA OSIEDLE I HARKABUZ I PODSARNIE I RABA WYŻNA I ROKICINY PODHALAŃSKIE I SIENIAWA I SKAWA
G rand P rix
dla S ta A llegro
W dniach 25-26 października w Jabłonce odbył się XVIII
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Stabat Mater. W Festiwalu tym wzięła udział schola Sta Allegro, której trzon stanowią nasi uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły. Dwukrotnie w kategorii zespołów dziecięcych schola zajęła I miejsce i tym samym uzyskała tytuł Grand Prix.
T urniej JU-JITSU
W październiku w Szkole Podstawowej w Nowym Targu
odbył się międzysekcyjny turniej JU-JITSU. Brały w nim udział
dzieci z czterech klubów, trenowane przez p. Artura Szpałek
i p. Edytę Trybuła. Dzieci z Raby Wyżnej poradziły sobie bardzo dobrze.
I miejsce Marcin Łukaszka
I miejsce Julia Kurańda
II miejsce Beniamin Kumorowicz
W grupie Open III miejsce zajęła Iga Sikora.
G. Stachura
W ramach tegoż festiwalu specjalne, indywidualne wyróżnienie za rewelacyjną grę na skrzypcach, otrzymała także
absolwentka naszej Szkoły - Magdalena Dziechciowska.
Ż yj zdrowo na sportowo
fot. G. Stachura
Dobiegła końca realizacja projektu "Żyj zdrowo, na sportowo", którego beneficjentem był
Klub Sportowy Szarotka w Rokicinach Podhalańskich.
W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizowane zostały szkolenia sportowe dla dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia odbywały się przez 2,5
miesiąca i zakończyły spotkaniem, w którym udział wzięli zawodnicy wraz z rodzicami. Projekt
umożliwił aktywne spędzenie czasu wolnego, a także trening piłkarski.
Stowarzyszenie
„Aktywni Rabianie”
serdecznie zaprasza
na
spotkanie
andrzejkowe
22.11.2014 godz.18:00
Dom Strażaka
Raba Wyżna
Program:
wróżby andrzejkowe
degustacja potraw
regionalnych
zabawa taneczna
wstęp bezpłatny
przy muzyce zespołu
Gejzery
WIEŚCI R A B I A Ń S K I E
Pismo Samorządu Lokalnego Gminy Raba Wyżna
Skł ad i druk:
Redakcja: Robert Migiel – redaktor naczelny
Adr e s r edakcji: Urząd Gminy 34-721 Raba Wyżna 41, e-mail: [email protected]
Drukarnia MK s.c. 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel./fax 18 266 48 52, e-mail: [email protected]; www.drukarniaMK.pl

Podobne dokumenty