(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS508

Komentarze

Transkrypt

(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS508
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Chorionic Gonadotropin
Ready-to-Use
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)
Nr kat. IS508
Przeznaczenie
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Przeciwciała FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Chorionic Gonadotropin, Ready-to-Use, (Dako
Autostainer/Autostainer Plus), są przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Dako
Autostainer/Autostainer Plus. Przeciwciała te są przydatne w identyfikacji komórek zawierających hCG (1) i moŜna
ich uŜyć w celu stwierdzenia obecności elementów trofoblastycznych np. w komórkach guzów zarodkowych (2).
Interpretacja kliniczna wystąpienia lub braku barwienia musi być uzupełniona przez badania morfologiczne
z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa
z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Streszczenie
i informacje ogólne
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) to glikoproteina o masie cząsteczkowej 40 kDa złoŜona w z dwóch
podjednostek α i β. Podjednostka α występuje w hCG, hormonie luteinizującym (LH), hormonie folikulotropowym
(FSH) i hormonem tyreotropowym (TSH), natomiast podjednostka β występuje tylko w hCG, choć jej sekwencja
aminokwasów częściowo pokrywa się z sekwencją podjednostki β hormonu LH (3, 4). hCG jest najwaŜniejszym
markerem komórek trofoblastycznych ciąŜowych, występujących w komórkach syncytiotrofoblastycznych
i komórkach pośrednio trofoblastycznych. Nie występuje w cytotrofoblastach. Ekspresję hCG wykazano takŜe
w niektórych guzach innych niŜ trofoblastyczne np. u 14% pacjentów z nowotworami z komórek wątroby (4). W ciąŜy
stęŜenie hCG w surowicy zwiększa się początkowo w sposób wykładnikowy, następnie osiąga wartość szczytową
przy ok. 100 kIU/L po ok. 10-tym tygodniu po zapłodnieniu. StęŜenie zmniejsza się dziesięciokrotnie przez
następnych kilka tygodni, a następnie odnotowywany jest niewielki wzrost pod koniec terminu (5).
Zobacz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasady procedury, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie odczynu, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie
problemów, 8) Interpretacja wyniku odczynu, 9) Ograniczenia metody.
Dostarczany odczynnik
Gotowe do uŜycia poliklonalne przeciwciało królicze dostarczane w postaci płynnej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i NaN3 o stęŜeniu 0,015 mol/L.
Immunogen
Wyizolowany łańcuch beta hCG.
Swoistość
Podobnie jak większość poliklonalnych przeciwciał przeciwko beta-hCG, anty-hCG wykazuje nieznaczną
reaktywność krzyŜową (około 4%) z hormonem LH (3). Ślady obecności przeciwciał przeciwko innym białkom
osocza ludzkiego usunięto przy uŜyciu absorpcji w fazie stałej.
W badaniach metodą immunoelektroforezy krzyŜowej przy uŜyciu 12,5 µL roztworu Dako nr kat. A0231 na cm2 Ŝelu
i 10 µL stęŜonego moczu kobiety cięŜarnej (15–16. tydzień ciąŜy) pojawia się wyłącznie osad hCG. Nie
zaobserwowano osadu przy uŜyciu stęŜenia przeciwciała 12,5 µL na cm2 Ŝelu w badaniach z 10 µL prawidłowego
ludzkiego osocza. Barwnik: Coomassie Brilliant Blue.
Środki ostroŜności
1. Odczynniki przeznaczone dla przeszkolonych UŜytkowników.
2. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek – azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. StęŜenie NaN3
występujące w produkcie nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne. Jednak w wyniku reakcji NaN3 z ołowiem lub
miedzią, wchodzącymi w skład instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali. Przy
usuwaniu resztek odczynnika uŜywać duŜych ilości wody do przepłukiwania, aby uniknąć gromadzenia się
azydków w instalacji kanalizacyjnej.
3. Podobnie jak w przypadku kaŜdego produktu otrzymywanego z materiału biologicznego, naleŜy stosować
odpowiednie procedury postępowania.
4. NaleŜy stosować właściwe wyposaŜenie ochronne, zabezpieczające przed kontaktem odczynnika ze skórą bądź
oczami.
5. Niewykorzystany odczynnik naleŜy usuwać zgodnie ze stosownymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na opakowaniu. JeŜeli
odczynniki są przechowywane w warunkach innych niŜ podane na ulotce dołączanej do opakowania, UŜytkownik
powinien je zweryfikować. Nie ma jednoznacznych oznak świadczących o niestabilności tego produktu. Z tego
względu jednocześnie z badaniem próbek pochodzących od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach
laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia
technicznego firmy Dako.
Przygotowanie
próbek i materiały
dodatkowe
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(116659-002)
Dako Denmark A/S
IS508/PL/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
(50x) (nr kat. K8000/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8000/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Wykonanie odczynu
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat.
K8010). W oprogramowaniu Autostainer/Autostainer Plus firmy Dako wstępnie zaprogramowano etapy odczynu
i czasy inkubacji, które są aktywne podczas korzystania z następujących protokołów:
Protokół wzorcowy: FLEXRTU2 (dawka odczynnika 200 µL) lub FLEXRTU3 (dawka odczynnika 300 µL)
Autoprogram: hCG (bez barwienia kontrastowego) lub hCGH (z barwieniem kontrastowym)
Dla etapu „Auxiliary” naleŜy ustawić opcję „rinse buffer” w programach barwienia ≤10 szkiełek. W przypadku
programów barwienia >10 szkiełek etap Auxiliary naleŜy ustawić na „none”. Zapewnia to porównywalne czasy
płukania.
Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego aparatu. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym aparacie Dako
Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału oraz sposobów jego przygotowania
i powinny być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez patologów
z róŜnym nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako
w celu uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe – w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną za pomocą EnVision FLEX Hematoxylin (Dako
Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. K8018). Zaleca się stosowanie niewodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować łoŜysko, natomiast we
wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak opisany dla tej
tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative Control, Rabbit
(Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. IS600).
Interpretacja odczynu
Przeciwciała dają odczyn cytoplazmatyczny.
Charakterystyka
wydajnościowa
Tkanki prawidłowe: W komórkach łoŜyska w pierwszym trymestrze przeciwciała dają odczyn z licznymi
ziarnistościami cytoplazmy komórek syncytiotrofoblastycznych, takŜe w trakcie egzocytozy (1).
Tkanki nieprawidłowe: Przebadano 189 próbek pobranych z wyciętych jąder z guzami zarodkowymi (95 czystych
nasieniaków i 94 nowotwory inne niŜ nasieniaki). W 8% próbek nasieniaków i w 30% próbek nowotworów innych niŜ
nasieniaki stwierdzono obecność hCG w syncytiotrofoblastach i komórkach o charakterze zbliŜonym do
syncytiotrofoblastów nabłoniaka kosmówkowego złośliwego. W kilku przypadkach rak in situ w kanalikach
nasiennych sąsiadujących z guzami dawał odczyn dodatni ze względu na hCG (2).
Piśmiennictwo
1. Morrish DW, Marusyk H, Siy O. Demonstration of specific secretory granules for human chorionic gonadotropin in
placenta. J Histochem Cytochem 1987; 35:93–101.
2 Jacobsen GK, Jacobsen M. Alpha-fetoprotein (AFP) and human chorionic gonadotropin (HCG) in testicular germ
cell tumors. A prospective immunohistochemical study. Acta Path Microbiol Immunol Scand Sect A 1983;
91:165–76.
3. Mehta HC, MacDonald DJ. A sensitive enzyme immunoassay specific for human chorionic gonadotrophin. Clin
Chim Acta 1982; 121:245–50.
4. Leong AS-Y, Cooper K, Leong FJW-M. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology; London: Oxford
University Press; 1999. p. 25–6.
5. The National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Choriogonadotropin testing: Nomenclature,
reference preparations, assay performance, and clinical application; Approved guideline. NCCLS document
I/LA10-A (1–56238–314–0) NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087–1898 USA;
1996.
Objaśnienie symboli
Numer katalogowy
Temperatura przechowywania
ZuŜyć przed
Wyrób medyczny do
diagnostyki in vitro
Zawartość wystarcza na <n>
testów
Producent
Sprawdzić w instrukcji
stosowania
Numer serii
(116659-002)
Dako Denmark A/S
IS508/PL/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17