Umowy o pracę na czas określony w praktycznych kazusach

Komentarze

Transkrypt

Umowy o pracę na czas określony w praktycznych kazusach
Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:
Umowy o pracę na czas określony w praktycznych kazusach
Szkolenie o pułapkach i niespodziankach w przepisach prawa
22 lutego 2016 r. jest bardzo ważną datą dla wszystkich, którzy zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi. W tym
dniu zaczęły bowiem obowiązywać przepisy, które radykalnie zmienią m.in. zasady zawierania i rozwiązywania umów
o pracę na czas określony. Program szkolenia stanowi swoiste kompendium informacji o zmianach w Kodeksie pracy,
zaś omówienie nowych rozwiązań prawnych następuje w oparciu o kazusy zaczerpnięte z praktyki zawodowej trenera.
Ta forma zajęć ma szczególne znaczenie z uwagi na różnorodność stanów faktycznych, w których praktycy będą
musieli zastosować nowe rozwiązania.
Miejsce szkolenia:
Hotel Radisson Blu Gdańsk, ul. Długi Targ 19 Gdańsk
Godzina szkolenia:
09:00
Data szkolenia:
26.04.2016
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony:
Jakie limity liczbowe i czasowe wprowadzają nowe przepisy?
Czy wystąpienie przerwy w zatrudnieniu będzie wpływało na stosowanie nowych ograniczeń?
Czy limit odwołujący się do okresu zatrudnienia wymaga ciągłości zatrudnienia na podstawie kolejnych
umów o pracę na czas określony?
Jak liczyć okres 33 miesięcy w przypadku ciągłości zatrudnienia, a jak w przypadku wystąpienia przerw w
zatrudnieniu?
Jakie są konsekwencje zawarcia umowy o pracę na czas określony na okres dłuższy niż wynikający z Kodeksu
pracy?
Czy możliwe jest przerwanie rachunku 3 kolejnych umów o pracę na czas określony?
Czym jest data zawarcia umowy o pracę i jakie ma ona znaczenie dla przekształcenia umowy o pracę na czas
określony w umowę o pracę na czas nieokreślony?
Czy przy przekształceniu umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony konieczne
jest potwierdzenie pracownikowi na piśmie rodzaju umowy?
2. Zawarcie umowy o pracę na czas określony poza nowymi limitami:
Do jakich umów o pracę na czas określony nie będziemy stosować nowych ograniczeń?
Jakie postanowienia będziemy zawierać w umowach o pracę na czas określony, aby nie podlegały one nowym
ograniczeniom?
Jakie będą skutki pominięcia dodatkowych postanowień po zmianach w przepisach prawa?
Czy spod nowych limitów wyłączać będziemy tylko umowy, które takie limity przekraczają bądź przekroczą?
Jak zawierać umowy o pracę na czas zastępstwa, aby nie podlegały nowym ograniczeniom?
W jakich sytuacjach możliwe jest zwarcie umowy o pracę na czas określony w celu wykonywania pracy
dorywczej bądź sezonowej?
W jakich sytuacjach będziemy mieli do czynienia z kadencją, która uzasadni zawarcie umowy o pracę poza
ustawowymi ograniczeniami?
Jakie obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy mogą uzasadniać zawarcie umowy poza limitami?
W jakich sytuacjach zawarcie kilkuletniego kontraktu uzasadni zawarcie umowy o pracę na okres dłuższy niż
33 miesiące?
jakich umowach zawartych poza limitami należy informować PIP?
Czy informację kierowaną do PIP można zastąpić przekazaniem kopii umowy o pracę?
Jaki będą skutki zlekceważenia obowiązku poinformowania PIP o zawarciu umowy o pracę na czas określony
zawieranej poza limitami, a jakie będę skutki wykonania wskazanego obowiązku ze zwłoką?
Jakie będą działania inspektora pracy wobec umowy zawartej z naruszeniem ustawowych ograniczeń?
Czy inspektor pracy będzie mógł ustalać istnienie stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę na czas
nieokreślony na drodze sądowej?
3. Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony:
Czy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć każdą umowę na czas określony w nowym stanie prawnym?
Jakie okresy wypowiedzenia obowiązują po zmianach w przypadku umów na czas określony?
Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa w nowym stanie
prawnym?
Czy z trwających umów o pracę na czas określony należy usunąć klauzule o dopuszczalności ich
wypowiedzenia?
W jakich przypadkach już 22 lutego 2016 r. pracodawca miał obowiązek zaktualizowania informacji o
dodatkowych warunkach zatrudnienia w zakresie obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia?
Czy zawierając umowę o pracę na czas określony w dniu 22.02.2016 r. strony może obowiązywać już
3-miesięczny okres wypowiedzenia?
Czy wypowiedzenie umowy na czas określony może wymagać wskazania przyczyny oraz przeprowadzenia
konsultacji związkowej w nowym stanie prawnym?
Jak potraktować wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie okresu wypowiedzenia
przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony?
W jaki sposób strony mogą w nowym stanie prawnym skracać bądź wydłużać okres wypowiedzenia umowy o
pracę na czas określony?
Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę na czas
przez pracodawcę?
4. Przepisy przejściowe wdrażające nowe rozwiązania prawne:
Jakie okresy wypowiedzenia będą miały zastosowanie do umów wypowiedzianych przed wejściem w życie
zmian?
Czy po wejściu w życie zmian będzie można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony zawartą na
okres krótszy niż 6 miesięcy?
W jakich sytuacjach staż pracy przepracowany przed zmianą przepisów prawa będzie wpływał na długość
okresu wypowiedzenia w nowym stanie prawnym?
W jakich sytuacjach długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie uzależniona
wyłącznie od stażu pracy przypadającego po zmianie prawa?
Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie nowelizacji będą miały znaczenie dla
nowych limitów?
Ile umów i na jak długi okres czasu będzie można zawrzeć w sytuacji, gdy w dacie wejścia w życie nowych
przepisów będzie trwała umowa o pracę na czas określony?
Jak należy kwalifikować sytuację, w której na datę wejścia w życie nowelizacji przypada krótkotrwała
przerwa w zatrudnieniu, zaś w nowym stanie prawnym strony zwierają ponownie umowę o pracę na czas
określony?
W jakich przypadkach konieczne będzie uzupełnienie trwających umów o pracę na czas określony o
dodatkowe postanowienia?
Czy dodanie nowych postanowień będzie konieczne w przypadku każdej umowy o pracę na czas określony
zawartej w dotychczasowym stanie prawnym (np. również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas
zastępstwa)?
Czy wymagane prawem zmiany w treści trwających umów o pracę na czas określony będzie można
wprowadzić wypowiedzeniem zmieniającym?
jakich zmianach wprowadzanych do umów o pracę trwających w dacie wejścia w życie zmian trzeba będzie
poinformować PIP?
W jaki sposób nowe przepisy będą oddziaływały na wieloletnią umowę o pracę zawartą przed wejściem w
życie zmian?
5. Umowa o pracę na okres próbny w nowym stanie prawnym:
Ile maksymalnie umów o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć w nowym stanie prawnym?
W jakich sytuacjach możliwe będzie ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny?
Czym się różni rodzaj pracy od określonego w umowie o pracę stanowiska?
W jakich sytuacjach przerwa w zatrudnieniu umożliwi ponowne zawarcie przez strony umowy o pracę na
okres próbny?
Czy jeśli zawrzemy umowę o pracę na okres próbny krótszy niż 3 miesiące to możemy ponownie posłużyć się
tym rodzajem umowy przy pracy tego samego rodzaju?
Czy zawarcie umowy o pracę na okres próbny może nastąpić po okresie zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę innego rodzaju?
Czy zmieniając rodzaj pracy możemy rozwiązać dotychczasową umowę i zawrzeć umowę o pracę na okres
próbny?
Czy zawarcie umowy o pracę na okres próbny z naruszeniem przepisów spowoduje zawarcie umowy o pracę
na czas nieokreślony czy też zawarcie umowy o pracę na czas określony wchodzącej do limitu „3/33”?
6. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy:
W jakich sytuacjach dopuszczalne jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
W jaki sposób sformułować oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia
pracy?
Czy „w okresie wypowiedzenia” i „w związku z wypowiedzeniem” to synonimy?
Czym się różni zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy od udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie
wypowiedzenia?
W jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
Czy możliwe będzie zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy poza okresem wypowiedzenia?
7. Wybrane zagadnienia związane z zatrudnieniem terminowym:
Jakie są skutki zaniechania obowiązku zaktualizowania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
Czy możliwe jest poinformowanie pracownika w początkowej informacji dodatkowej o przyszłych zmianach
w warunkach zatrudnienia?
czym należy pamiętać ustalając uprawnienia urlopowe przy zatrudnieniu terminowym?
Jak przenieść uprawnienia urlopowe na kolejną umowę o pracę?
Czy porozumienie z pracownikiem w kwestii przeniesienia prawa do urlopu musi mieć formę pisemną?
Jak uprościć obowiązek wydawania świadectwa pracy potwierdzającego okres przepracowany na podstawie
terminowych umów o pracę w przypadku trwającego zatrudnienia?
W jaki sposób określić wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w świadectwie pracy w przypadku jego
przeniesienia na kolejny stosunek pracy?
Czy można ująć w jednym harmonogramie czasu pracy okresy zatrudnienia wynikające z dwóch
następujących po sobie umów o pracę?
Jak rozliczyć czas pracy w przypadku, gdy w trakcie okresu rozliczeniowego następuje rozwiązanie bądź
nawiązanie umowy o pracę?
Jak określić termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony, aby rozliczenie czasu pracy nie było
kłopotliwe?
Jak zawrzeć umową szkoleniową z pracownikiem zatrudnionym na podstawie terminowej umowy o pracę?
Na co należy zwrócić szczególną uwagę stosując przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich w odniesieniu
do pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony?
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i badania lekarskie przy zatrudnieniu terminowym.
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-30-60.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rozpoczęcie szkolenia:
26.04.2016 09:00
Ilość godzin:
5
Miejsce szkolenia:
Hotel Radisson Blu Gdańsk, ul. Długi Targ 19 Gdańsk
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:
490,00 zł
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:
602,70 zł