Wprowadzenie do psychologii

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie do psychologii
Kod przedmiotu
05.8-08-11-F/01
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
Nazwa przedmiotu
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII
Jednostka prowadząca
Instytut Filozofii Socjologii i Psychologii
Kierunek studiów
Fizyka, studia stacjonarne I-go stopnia, specjalnośc nauczycielska
Rok, semestr,
formy zajęć i liczba godzin
Kierownik i realizatorzy
Przedmioty wprowadzające i
wymagania wstępne
Rok
Semestr
II
III
Formy zajęć
Wyk.
Konw. / Ćw.
Lab.
Punkty
ECTS
30
30
-
3
Wykład: dr Andrzej Tarnopolski
Ćwiczenia: dr Andrzej Tarnopolski
Brak
Ramowy program przedmiotu
Wykład
Psychologia jako nauka. Rys historyczny. Metody badawcze psychologii. Procesy
poznawcze. WraŜenia, spostrzeŜenia. Wyobraźnia i pamięć. Emocje i uczucia.
MySlenie i język. Motywacje. Sytuacje trudne.Stress. Osobowość, cechy i
składniki osobowości.
Ćwiczenia
Funkcje i zadania psychologii. Psychologia w strukturze nauki. Główne nurty
myśli psychologicznej. Kształcenie procesów poznawczych: wyobraźni, uwagi,
pamięci, myślenia, spostrzegawczości. Naturalne metody badawcze: obserwacja,
rodzaje obserwacji. Wywiad i rozmowa. Rozmowa z dzieckiem.
Forma zaliczenia zajęć
Wykład: egzamin. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę – kolokwium.
Metoda dydaktyczna
Wykład, ćwiczenia: zajęcia praktyczne
Literatura
1. Zimbardo P.G. Psychologia i Ŝycie. Warszawa 1999
2. Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z., Podstawy psychologii dla nauczycieli.
Warszawa 1976.
3. Przetacznikowa M., Makiełło JarŜa G., Podstawy psychologii ogólnej.
Warszawa, 1989 i wszystkie nowsze wydania.
4. Rylke H., W zgodzie z sobą i uczniem Warszawa 1993.
5. Loy McGinnis A., Sztuka motywacji. Warszawa 1993 i wszystkie nowsze
wydania.

Podobne dokumenty