I. Cele Imprezy -popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację

Komentarze

Transkrypt

I. Cele Imprezy -popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację
I. Cele Imprezy
-popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację
(InO) jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
-nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności
posługiwania się mapą w terenie
-spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
II. Organizatorzy
Klub Imprez na Orientację „Inochodziec“ przy
Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie
Komitet Organizacyjny:
Kierownik Imprezy, budowniczy tras- Sławomir
Juraszewski Przodownik InO PTTK leg. nr 497
obsługa bazy: Anna Rzucidło, Jarosław Bąk, Paweł
Jamroz, Marcin Niedziela, Paweł Szarlip
III. Współorganizatorzy
Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Lublin
IV. Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w sobotę 5-go listopada 2011
roku w Lasach Kozłowieckich koło Lublina. Usytuowanie
bazy Imprezy: od drogi Lublin - Lubartów przy leśniczówce
Kopanina należy skręcić w asfaltową drogę na zachód.
Odległość od głównej drogi ok. 1000m. Dojazd: samochodem
(przy Bazie znajduje się leśny parking) lub autobusem PKS
bądź komunikacją prywatną (bardzo często kursy z dworca
głównego PKS w Lublinie). Należy wysiąść na przystanku
przy Leśniczówce Kopanina. Położenie bazy- patrz schemat
na końcu regulaminu.
V. Forma i kategorie
Impreza ma charakter turystyczny; przeprowadzony
zostanie jeden etap, w formie scorelaufu oraz jeden mini etap
„bieg po jeden punkt”.
Na trasie scorelaufu zadaniem uczestnika (drużyny)
jest potwierdzenie punktów kontrolnych (PK) o jak
największej łącznej wartości punktowej. Im dalej od bazy
umieszczone są PK, tym większa jest ich wartość.
Potwierdzenia PK należy dokonać w określonym limicie
czasu (ok. 90min).
Trasy piesze:
TF- trasa familijna. Rodzice z dziećmi. Drużyny 2-5
osobowe
TP- trasa początkujących- dla tych, którzy wiekowo
kwalifikują się do kat. TS i TJ, lecz jeszcze nigdy nie
startowali w turystycznych InO; drużyny 2-3 osobowe
TD- trasa dla dzieci, bardzo łatwa, urodzeni w 1995
roku i młodsi; drużyny 2-3 osobowe
TJ- trasa dla juniorów, urodzeni w latach 1992-94;
start indywidualny
TS- trasa dla seniorów (=starych wyjadaczy),
urodzeni w 1991 roku i starsi; start indywidualny
Trasy rowerowe:
TR- trasa rowerowa; dla tych, co na rowerach :-).
Start indywidualny,
TRF- trasa rowerowa, familijna. Dla rodziców z
dziećmi. Drużyny 2-5 osobowe.
Uwaga: aby dana kategoria została uruchomiona w
terminie regulaminowym muszą się na nią zgłosić minimum 3
drużyny!
VI. Klasyfikacja i punktacja
Klasyfikacja, z uwzględnieniem specyfiki scorelaufu,
wg zasad współzawodnictwa i punktacji w turystycznych InO
opracowanych przez Komisję InO ZG PTTK. W „biegu po
jeden punkt” czas (liczony z dokładnością do 1 sekundy).
VII. Mapy
Czarno- białe, w skali 1:10000, 1:15000.
VIII. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenie uważa się za pełne tylko po spełnieniu
wszystkich czterech poniższych warunków:
 Wpłaceniu wpisowego do dnia 02.11.2011 (w
przypadku wysyłania zgłoszenia pocztą- do dnia 28.10.2011).
Wpisowe przyjmuje Oddział Miejski PTTK w Lublinie,
Rynek 8 (kod: 20-111); wpisowe można także wpłacać na
konto (podajemy na życzenie)
 Dołączeniu do zgłoszenia (w przypadku wpłaty na
konto) kopii dowodu wpłaty. Oryginał należy okazać przy
zgłoszeniu się w sekretariacie imprezy.
 Podaniu następujących danych: imię i nazwisko
uczestnika, skład drużyny, kategoria, rok urodzenia, jednostka
zgłaszająca (klub, szkoła, miasto itp.), adres (wskazany także
e-mail i/lub telefon)
 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania
w sekretariacie imprezy pisemnego zezwolenia rodziców na
udział w imprezie. Musi się w nim znaleźć zdanie
potwierdzające znajomość tego regulaminu przez rodziców.
Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą
wyłącznie po bezpośrednim uzgodnieniu z kierownikiem
imprezy drogą elektroniczną ([email protected]), telefoniczną 607
929 736).
Dodatkowych informacji udziela Kierownik (e-mail i
telefon jak wyżej). Jakiekolwiek uzgodnienia z innymi
osobami nie będą honorowane!
Wysokość wpisowego:
dzieci, uczniowie, studenci- 5 zł
pozostali - 6 zł
członkowie Klubu InO „Inochodziec“- 1 zł (przy
terminowym zgłoszeniu)
Uwaga: zgłoszenie po terminie = brak gwarancji
otrzymania pełnych świadczeń.
IX. Świadczenia
-komplet map dla każdego uczestnika
-dla drużyny: zasady współzawodnictwa i punktacji
oraz inne przydatne informacje z zakresu turystycznych InO
-regulamin techniczny
-potwierdzenie punktów do Odznaki Imprez na
Orientację (OInO- 2x1 pkt.), oraz Odznaki Turystyki Pieszej
(OTP- ok. 10 pkt.), i Kolarskiej Odznaki Turystycznej
-możliwość weryfikacji OInO (do małej złotej
włącznie)
-końcowy protokół dla jednostki zgłaszającej
-szkolenie dla początkujących
-najprawdopodobniej (pogoda?) ognisko z
kiełbaskami na zakończenie
-dyplomy do minimum 3- go miejsca w każdej
kategorii
-niespodzianki na trasach i po ich zakończeniu....
X. Ramowy program Imprezy
08.07- rozpoczęcie pracy sekretariatu
08.27- rozpoczęcie szkolenia
9.30- odprawa techniczna
9.45- start pierwszego uczestnika
od ok. 12.00- ognisko (pogoda?), podliczanie
wyników, odciskanie pieczęci, wpisy do książeczek i ich
weryfikacja
ok. 13.30- ogłoszenie wyników i zakończenie
Imprezy
XI. Obowiązki uczestników
-pełen zaangażowania i dobrego humoru start
-punktualne przybycie na miejsce zbiórki
-przestrzeganie Karty Turysty- zakaz palenia tytoniu i
picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci
-stosowanie się do zaleceń Kierownictwa, oraz Zasad
Czystej Rywalizacji (m.in. używajmy wyłącznie map
dostarczonych przez organizatorów, nie używajmy telefonów
komórkowych ani żadnych innych środków łączności, a także
przyrządów do nawigacji np. GPS)
XII. Postanowienia różne
-zgłaszający mają obowiązek ubezpieczyć się we
własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność
-osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Imprezie
wyłącznie pod opieką dorosłych i za pisemną zgodą rodziców
-Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
-Kierownictwo ma prawo zdyskwalifikować osoby
(drużyny) łamiące powyższe ustalenia
-protesty wyłącznie pisemne w min. dwóch kopiach
na papierze kancelaryjnym przyjmuje Kierownik do 9 minut
po wywieszeniu wyników; po tym czasie wyniki stają się
ostateczne
-ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Kierownictwa Imprezy
-regulamin ten, a po Imprezie protokół, można
znaleźć na naszej stronie internetowej:
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNOKRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE
KLUB IMPREZ NA ORIENTACJĘ
„INOCHODZIEC“
W LUBLINIE
www.ino.lublin.pttk.pl
Organizatorzy serdecznie zapraszają
regulamin
turystycznego
scorelaufu
pieszo-rowerowego
Lasy Kozłowieckie k. Lublina, 05.11.2011r.