D³ugosz w s³onecznej Italii - VI Liceum Ogólnokształcące w

Komentarze

Transkrypt

D³ugosz w s³onecznej Italii - VI Liceum Ogólnokształcące w
VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach
D³ugosz w s³onecznej Italii
Autor: Jaros³aw Bloch
16.05.2010.
Zmieniony 16.05.2010.
Po raz kolejny potwierdzi³o siê powiedzenie, ¿e pod koniec kwietnia D³ugosz przywozi do Bibione pogodê. W tym
roku przywie¼li¶my do W³och pogodê czerwcow±. Przez ca³y okres pobytu ¶wieci³o s³oñce a temperatury nie
spada³y poni¿ej dwudziestu stopni, maksymalnie osi±gaj±c nawet dwadzie¶cia osiem stopni i to w cieniu. Przy takich
temperaturach woda w Adriatyku, który w okolicach Bibione jest do¶æ p³ytki, nagrzewa³a siê bardzo szybko i kto chcia³
móg³ skorzystaæ te¿ z k±pieli w morzu cieplejszym i bardziej s³onym ni¿ nasz Ba³tyk.
Bibione - Latarnia o zachodzie S³oñca
W takich okoliczno¶ciach wszystkim dopisywa³y humory i z pewno¶ci± wyjazd ten pozostanie d³ugo w pamiêci
ka¿dego uczestnika wycieczki. Tym bardziej, ¿e oprócz wylegiwania na pla¿y zwiedzili¶my szereg ciekawych miejsc
takich jak Wenecja, Werona, Padwa, Aquilea i Triest. Widok staro¿ytnych i ¶redniowiecznych zabytków, by³ tym bardziej
atrakcyjny, gdy¿ mogli¶my podziwiaæ te zabytki w pe³nym s³oñcu. W takich warunkach pogodowych nawet aparat
fotograficzny robi lepsze zdjêcia.
Bêdziemy wspominaæ te¿ pobyt w Gardalandzie, najwiêkszym w pó³nocnych W³oszech lunaparku, którego jedyn± wad±
jest to, ¿e czas w nim tak szybko mija. Mimo to kto chcia³ i siê nie ba³, skorzysta³ nawet kilkakrotnie z atrakcji, które
oferuje Gardaland. Tym bardziej, ¿e takich rollercoasterów pró¿no szukaæ w chorzowskim Weso³ym Miasteczku oraz w
innych miastach Polski.
Pogoda we W³oszech skoñczy³a siê wraz... z naszym wyjazdem i w kolejnym tygodniu tury¶ci, którzy tam przyjechali
zastali zimno i deszcz. W najbli¿szym czasie na stronie D³ugosza pojawi siê fotoreporta¿ z wycieczki do s³onecznych
W³och.
prof. Jaros³aw Bloch
http://www.dlugosz.katowice.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 15:29

Podobne dokumenty