oświadczenie - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st
Załącznik nr 2A
do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania
i Ochrony Danych Osobowych nr 4/2015
-------------------------------------Imię i nazwisko
członka ZI/ grupy roboczej
-------------------------------------nazwa instytucji
OŚWIADCZENIE
o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Poniżej oświadczam, że w dniu.......................... zostałam/-em przeszkolona/-ny
z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / tekst
jednolity Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm./ wraz z aktami wykonawczymi do niej,
w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Gen.J.Bema 91.
Szkolenie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody e-learningowej.
Materiał szkoleniowy zamieszczony został na stronie internetowej OPS pod adresem:
http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/szkolenia-e-learningowe.
Data i podpis osoby składającej oświadczenie …...........................................................................

Podobne dokumenty