pewłER3ENLĄ p€^tg,\€łlzłB,tlll^pllegNg splERĄNlA

Komentarze

Transkrypt

pewłER3ENLĄ p€^tg,\€łlzłB,tlll^pllegNg splERĄNlA
RZĄD GlllINY BRALIN
OFERTA R-EALTZACJI ZADAN]A PUBLIc
lpr.
Ss,
ż§i6 -t]3- 0
3
l_,n,. _l{9?.l_?.,|§...,^t
(Dala l
..,."..
nn.§c. /.zenii oEr.}
łypelnia orga. admini§naci
j pOlrhczic]]
ORGANIZACJI POZARZĄDoWEJ(-YCH)/ PoDM]OTUCóW). o KTóRYM(-YcH) MowA W ART 3IJST,
USTAWY Z DNIA 2,1KwlETNlA 2003r. o DZIAŁALNOSCI PoZY'lKU PUBLlcZNEGC)
I
o WoLoNTARIACIE (Dż, U, z 20 ] 0r, Nr 234. poz, l536)l)
RFAT.TZAC.lI ZADANlA PUBLICZNEGo
Up ,,w,§?ę_c,li!!anię
y
?nk!:9si9 k!lt!]I}:fi?Yp,złę_j ] §p9rfu
(rod7J.]
zJdinD |!bltrneeo?
l
Qlw_ąJly Tq!_ięj T§n!§ąst_o]!9}Le€q \y Mr]iliqiyicą_c_h_
(tyfu l zad.iia publicznego)
w okresie od 0l,03 do 22,0J.2016r,
pewłER3ENLĄ
W
FoRMlE
splERĄNlA REALIZACJI ZADANIA pLlCZNECo])
p€^tg,\€łlzłB,tlll^pllegNg
PRZEZ
o§P _M
rh_o_
isę
(olean .dmlń§tmcii p bliczne])
składaDa na podstawie pEepisów dzlału II rozdziału 2 (ątt, ]9a) usra\ły z dnia 24 kwietnia 2003I.
o dzia}alności pozytklt publicznego i o wo]onrariacie
,
0cl]oTN CZA SiBAż POZAFNA
ilN]cHOlłlcE
63-640 BHAL]N
N]P619_10-28_023
I.
]]
r!
Dane of€rentr/ofer€ntó{
]r
nazwa: ocholnic7-n straz ?9źaI!ą w Mliqb9lilic4!]l
r|forrna
prawna:r)
(
) fundac.]a
( ) kościelna osoba p.alyDa ( ) kościehrajednonka o.ganizacrjlra
( ) Spółdzielnia
soc]alna
(
) inlrd
,
,
.cjcśrz.lub cwidencji l 00000]]208
:i
nLuner !v Krajo\D,m Reje§lrze Sądow],tn, w inn}m
4}
data u,pisu, reje§tracji lub ut$.orzenia:ór 03 08,2001r.
5),nr
NlP:,6]"9, ]0? 80
2j
nr REGON: 300.179683
mjejSco\ość: Naniclros]cc,12 ul
I
dzjelnica lub nrnajednostka pomocnicza ''
gmnra: Bralnr porv ial:l) kgpinski
woje$,ództwo: lręI]!apq]*lę
kod
pocźo{):6J 6,10 pocźa: Bra]in
faks
itp:]1
§+-Dunret tachunku banko\łego: 6] 84]] 0000 0302 ó058 2000 000l
nazia
bankrr:
SBL Kępno ioddż]ąlBla]]!
+-Dazwiska i imiona osób npoważnion_vch
a)
b)
c)
J"ą§ek
do reprezentowanja ofelenld]eĘ.eił]€\Y:r'
G9gó]. pręzę9 o§P
- !ączg!!] ik o§P
Kąrp,lMą\ą członekoSP
].V_!ąlę!§Z
Lęp-ta
+0|nazwa, adles ile]elbn konrakb\ł,"r ]€dnostki
Ką.olMgkii_
bezpoł edn]o s,ykonuj_accj zadanie. o ](tórym nroła \ ofulcic'
Mnicho\łice55a,3.63-640
Blaljn
535 0:5 ]09
++osoba upoważDiona do §kladania u,jaślieti dol}czacych ofert] (nnię
Kalol
Mąką
Mnich owjce j 5 ąlj, §j:ółtl
B|ąli!
i
naz.wisko
ora7.1
1.lclbnLl
,5]J:Oj ):2!9
++przedmioi działalnośc]po7},tku publicznego:
działalnośćnieodplarna poż},tku publicZncgo
Rg?}l]jn],i§ )n]śl,od 9?łonkpI
§P kult!§, fiZycznej i spq4q pqą provadzenie dziiła]ności]lultLnthro
oświatowej i rozllwkowe],
dzia}a]nośćodp}atna poz}tkx publicZnego
0cHOlt]ii,'l l'
il
l:,Ą
j
POżAINA
lailii,r'! ]C E
6 3.ł1! B l]At lN
l,!
N]P6].] , ]
,]q_O2r
+4|leżeli oferenll€'fuł€Ę€irl
p.owadzi]pro\yadZa
l
a)
numer y.piSu do tejeslrU prZedSiębiorców
b)
przedn1iotdziałalJrościgoSpodarczei
dział!lnośćgo§podalcZa:
NlE Do fYCZY
tnformacja
o
ż przytocz€niem
§po§obi€
reprezentlcji of€rentó\Y
podstaiYy pr.\ynej
wobec
o]
organ
adlninist!,żcji pulrliczncj wraz
NIE DOTYCZY
III.
szczególoiYy zalrrc§ rzeczowy zadaDia pUblicznego propono\Yancgo do realizncji
l, hrollJ.hrrżllĘr\.ltI. /.d.nl.
pUL,|ic/ll€go
Na projekt Składa się olga.izacja ds,udniowcso Gobola. niedziela) o§Vartego furnieju tenisa Stolowego \i okl.sj.
od nrarca do maja ]0]6r Udżiał {eźmie ok, 50 osób z terenu a;min) Braln] Tlllniej odbęd,je sie $ Do.l!
LUdo,!)m w Mnichowicach W kazde] kategorii nagrodzonc żoslaną 3 najlcpszc osob] puchala]n; i dyp]o]narni,
2, opis
potrzeb w§kazujących na konicczność,t}konania Zadania publicznego. opis ićh prżycz],n oraz
BI"k akl}wnościfi7.}czDcj wślód dzjcci, }odziezr" olazdolos]}ch w d)scypIinieja|(imjesttenjs \l()kn!}.
Chęć zaszczepienia w ludziach,vłaściwcjku]tq nzyczrej,
Popl l"n,,dc]a lel
i,.,Jj,s.!,,. lJ,/.j:]l li
i. ol
/oo$i(.e
adresrtów 7adania Dubliczn
G.up,] docelową jesl każd}-, młodzież oraz dorośli z Gmn]y Bral1|,
ok, 20 osób doros\ch, 20 osób lnłodzieźyj dzieci olaż ]0 kobiel,
1.
Uzżsldnienie potrzcbv dofinanSowania z dotacii in§est}cji Z$iazan),ch Z realizac]ą zadanja pllbL]c,ncgo,
śzczegółlościT \łskazanjem, w iakisposób ptz],cż)l]isie to do pod\l,ższenia lqrdqĄLrąĘryJ|Zs!]i]]]4
L!
Pla8niem} W na§zynr biedn)m so}ectlrie uafakc}jnić to \lydarzenie sport(lvc cickas,ymi nagtodanj ]akinri sa
puchaly, §tahtetk]. d)plom}, by \\ przyszlości przyciqgnąć licżnc grcno Llcżestnikół
5.
Infor,,acja, czy ry ciągu ostatnich 5 l.t ofercnt/oftreDci] otrzymal/otrzymali ) dot.cję na dofinansoNanle
inwcsl)cji zWiązanych z reatizacją Zadania pub]iczncgo z podanicnr in$,est},cji, kt(]lc losnly dot]n.nsown.e.
udzielil dofinanSo§,
NI}]
DoIYCZY
6. Zaklrdrn.
cele realizacii zadania Dubticzn
o oraz §Dosób ich
realizacii
Wyłonicnie grxp], (]l osób) najlepiej glljących w lenisie slo]o\[lnr z terenu Gnrin} Bmlitr oraz naglodz.ni. ich
haranri, śatuelkami oraz
0cIIJTN]Cli
|,!
_]j
lAl
\ lc !]0 iv lC
POlABNA
e3_i;lt FRAt
t
N
{]P6lę,l0,26_023
Dom Ludolv} w N,lnichowicach
]Vliichołice 42. 6]-640 Bralin
Na projekt składa się d§xdnjo\ły ot\yaiy Tlnrjej Tenlsa slolo\ł€go w Mnichowjcaclr $, naśępU ac}ch
kategoriach. w soboie rywalizację rozpocznie nrłodzieżi szkoła podśa$,oła,gimna7.]unr oliż dzie!!c7eta
do lat 16. natomiast s,niedzielę mecże rcZesrają dotośli w naslępujących g pachi kob]el\ ó,l ],r l]
nrcżcz}źni od lal ]7 do ]0, mężcz)-źni od lat 31 do 50 olaz
1,
5]-
Prz)golo§anie inflast.uklury pod organizację zawotlóB §portow},ch]
n rrieie odbywać się bę.ta § Domu Ludo$lm w Mnichorvicach. klóly zostairic nalrl \u|.t]L t\ p żel
_
władze gminy.
żakup nagród d]a uczcsinikóiv
2.
Rozpoczęcie plac zcspo]rl organiżac)jneso olaż odpowiedżiaLnego ża zadanie ,.otBatceo Tunrieju
TeniSa stotowego !v Mnichowicach" w 0],03-]2,05.20l6r,:
, po§ołanje onjb lealizując_vch zadanie oraż §olonlalius7r,
-Svnenrlozgl]ĄvekzoStanicopracoiran),lLlZplzed7d,!odani,]esltoU7a]eżrjo.cod]ic7b)3Mc/)
_j, ot\varcie li rricjll.
- Sobota rozcgranie neczów g,up]
.
.
.
szkola podstawo$a,
simnaz.junl
dzie\yczęla od ]at ]ó
W}łonienie 3 osób nailcpiej grających Z kazdei katcgor]i i przyznanje nnaglód,
Niedziela: lozeg.aDic nleczów glup j
. kobie§, od lat l]
. mężczyźni od lat 17 :]0
. nreżc4,Zni od laL ] ]-50
. mężc7}ź.iod lat 5]+
Wylonienie 3 osób najlepiej grajacych
Z
kazdel kalegorii i pr7},z]raDic inr nagród
4, sporządzenie sprawozdania nre.ytolycznego i f']nansosego ż przepLo\ładzonego turniąu
i] c
! ! l ! ll ] 4
],4
,, ]
r
/l
,
i {]lA
i] anIV!'aF
6ij.5_.1ar !rAtlN
l]lP€1,:"lt.?8,023
l]
|lA
Zadanie DubIiczne rea]i7o\!ane \! okrcśie od
Poszc7egó]ne dzjałania w za](re§ie
Terminy realizacji
rea Ljzo\Ą anego zadania publicznegoLJ]
posZcżegóhych dzia]ań
Oferetrt IUb inn} podrniot odpowicdZia]n),
za działlnic,l żakl csic rcal jżo\ ancgo
jnfi,asl.uktury pod
organizację
vvynajenr sali
- Zakup
nagród
Malżcc m, ] :0]ó
organizacyjnego:
roZgl]Ąvek
Ma.żec maj 20ló
OSP N4.ichos,ic.
ol\łarcie tunrieju,
*
gim]lazj un].
]ó
niedziela:
-
ikobiei_v od lat l7,
+mężcz}źniod lat
]7 do 30,
łnrężcz_vźriod ]at
31do50i
+nęźcz}źliod lat
5l
maj 20l6
w^\,1,ż
sporządZelrie
Matzec
mai 20i6
osP
N4nicholvice
l0. Zakladanc rczulta
W ranrach realizacji zadania ok,50 o§ób (dzjeci. mlodziez)- , kobiet ] ]neżcązn) skolz}sla / ż!j!ć sporlo$)clr,
dżięki ten]u Zwieksza Swoje żai]rteresowanic ta dysc]pliną spolto\ya Tunriele dadzq możlju,ośćspta(dzenia
swoich unricjctności, bardziej Zmoryvują olaż zaclęcą do dalszego.oz\oiu
Zostanie w],różnionych
2l Z§ycięZcólv,
7ośranie wi7erunek wsi oraz
0cHOTt]|r,"l,rilż
|v]i;i!.|r
63_6Ji]
i]
\lP6]!r i.
B
!]l]
P
L]żA,]
0E
R^L lN
]:6_02lr
|i
lt
tV.
Ka]kulacja przćłi.]y}vżnych kosztó\r realizacj
1,
i zadan
ia publicznego
Ko§ztorYs ze względu na rodzaj ko§ztów:
Lp
!
} (\l Zt)
(,",l)
żl
i
Kosz§ nrcrylolcżnc
\t]onie
oSt
'] po
M!lc,h9}ł]i!9
l) Zakupplclr
ólv,
srafuelek. Dedali.
lI
2l
56
2
j0
]0
l,.1
12
E
8
Ko\1y obslugil"żadatia
publiczrego. § qń kosż}
admi]]i\tla.),jnc po stlonrę
oSP Mnlc]ro$,ic_e (iażi!a
Ill
]!nc koszt],.
l}nr kosż§,
\!}!osżenia i prcDrccli |o
stronic o5P, Mljcho$,icc
(naz§a Oićrenia]L)]
l
1v
5.1
2,
]
l ]5,4
l]30
4ż
l]
l
l80
l50
Prze}vidywane źródta finansowania zadania pUbliczlcgo
ll80
Wnrcskowana kwoia dotacii
ślodki finansowe wla§ne
2
j,
Środki nllanso,ve
L
1?
0l)
\v
ż rn!ch łódeł ogólenr
s)
z1
la0
l]
]l
(środki t']nan§owe M,ym]eIjon.
\Ą oldlf i oo_at\ _d-e. o,, za,al i o,,ol Llne.ro
Środkj fLnansowe Z innyclr źLódet public7D]-ch (\ł sZczególności] dolacje,
budżetu pańSl$.a ]ub budżetu jednostki sanorzad! lerytorialneqo. fUndusĄ
^
ll
celowvch. środkiz tundusz! sh,ukturalnych)
Wk]ad o§obo!v!_ (w §rn świadczen ia ,Volonbrnlsz} i praca śpolcczna cżlonkó\y]
()gółem rśrodkiwvmienjo.e w nkl ]-4]
]
]]0
t]cH(jj ! li]l
|il|!
zl
i
iI;r
.,%
]00
",,;
rlż Ptl/AINA
L]
.l] ae
{i3,r4i lri,ĄL
lilP6ii],i,] 28,023
l',]
j,
FiDansowe środkiz innych źródcl pUblicżnych]]
Informacja o l)-tn. c4
s,nio§ek (ofeńa]
Nazlva organu adnrin jstracji
j
IublicZnej ]ub iinel jednośk
(*
5ekto|a fi nansów publicżn)ch
o prż),Zl1anie Ś.odko{
zoStał(-a) LoZpalrzon,!(-a)
poz}-§!!rie. cZ} rez nie
')
Tennjn lo7pai],7enil
$. prż}padku snioskÓ!\
(olin) rjeIo7patl7on}ch
do czasu ,k]żenia njnjcisż!,i
został( a)jeszcze
l
A Kl'N
lL
j
T,\ K,NIF],
TAKł,llE'
T^l(NIE:)
l.,l"
v.
l,,,.l(r9,ne!
lnDe wrbrane
l.
n-\leliP
ll,,..li!
o/ol
l
ilfornacie dotyczące zadania publicznego
Zasobi, kadros,e prze{id)v,ane do wJrkorąslania prz.v Lealizacji zadan]a publicznego]]]
Scdzia glówny
S€dziowie ponrocDjcz]
],
Za§ob]r rzeczowe oferenta/olcrentór\
]
prze§idy,!alre do \D kolz}-stania
p]
Zy lcaliZac iżadania'
]
1-okalDom Ludowl w Mniclnnvicach
Sprżęt nagłaśniaj_ac)
Stołt do tenisa
]
Dorychczaso\ye doświadczenia w realiżacji żadań pUblic7n)ch podobnego todzaju (Ze wsL(azatjcnr. klólc
Zadań realizowane b!lr lve lvspólprac} z adm]ni§tracją publicżna)
7
t}.h
osoba odpowjedzialna (Karo1 Nląka) ma doś\iadczenie w poCtobn}ch zadaniach.
Olganiżacja,.TtIrnie.ju Solectu o Puchar Wójta Gnrin),Br:llin" z dnia 0],0].2016r. lra
lespolc szkó} im KS, N.lichała lł7.v,!al} i Rodziny SaLonon(ny, No\re] usi KsiąZęcej.
-l
lntbnnacja, c7y olcrelrt]oferencirjprzewiduje( 4)Zlecać realizację iadan]a publiczncgo ł trybje, o któr\lr] nro$t
\ł art l6 usl. 7 u§taw} ż dnia 24 kwienria 200.]l o dzia}alności poźrtku i o lrolonrnl]acie
NIL DOTYCZY
oświadczanrGt). źe:
i)
propono§anc żadanie publiczne
w calościlnieścisie \
zaktesie dziala]ności połlk! l)Ublicżnego
rcl, T,j.
,
AFt)ą
?:jl
.
!itL |l
b:.{ ]tr
|\] oi:in
'9 ]2'
2)
])
ofereDtŁo]].felit€*rl;
w ramach Składanęj ofer§, przclvidujcmy F6ł,l€ra]}ielni€
pobieran ie]} op}at od adresató,l 7adatid,
)związany(_ni) ninie]SZą ofeńą od dnia 0l,03,20] 6r,,;
ofelentleferen€i)je§i]są
,1) s.zaklesie zlvją,an}m z otwart}m konhlrsern
5)
6)
7)
ofeń. w t}rn z grolnadzenien, przclllażanieln i plżckaż}\vanieri]
dlD}ch osobo\y}ch, a także ,vprowadzaniem ich do syslemaN ilrfomatycznych. osob],, który.h re dane do§cZźi,
złożyl_v Stosowne oświadczenia Zgodnie z usla\yżi z dnia 29 sieTnia l997r o ochronie danych ośobo$}ch
(Dz U, Z]002l, Nl ]0l. poz,926 zpó^- m1-):
oiarenro{brefieilr Składający niniejszą ofetę nie,al€ga( ja)i?+Ę[email protected]) z oplacanienl należnościz 1)lLll!
Zobowiązań podatkoiychrskladek na ubezpiecz€nia sPolcczne]];
dafle określone w części I n in iej szej ofeĄ są zgodnc ż Kl aj ow],n ReJesitem Sadov ) nr/*łś€+Ę €*+d€!€Ji
;
ws7.}slkie podanc w ofercic otaż za}ącznikach jnfonnacje są zgodnc z lktuainyln stane]n prannym
(podp]s osoby upoważnionej
lub podpis), osób upo!vażnion),ch
do sk]adania oś,\jadczcń \oli\l ]jnieniu
oterenla]ofele.t.]\!')
Dń^ 0.7..aj..2ą/ć.,. ., ., ..,.,
.
Za}acZniki:
l
2
]
,1
Kopia aktualnego odpisu z Kraioweso Rejestru sadowego, innego re]estru lub ewidencji:r',
W prłpadku s,yl]oru innego sposobu reprezentacii podnriotó\y sk]adając}ch ofetę wspa)lną niż \]1likaiac,"
Z K]ajowego Re]cstru Sądowego lub nlnego \!}aściwego leje§lru dokun]ent tol\yicldZd].lL,. Lr]]ńl\i7riLr.
do dzia]ania,v jm jenia olircnta(-óW),
Kopia sprawozdaDia lner}lol}cżnego ifinansos,eso Za lok 20]5
Kopia Sialutu osl'
PośrviadcźenieZlożenia ofetv]']
Adnotacje urzędowc"]
0clOiN
i.,
i/l
\
l\i
,
|]
lnż
i,
|)
itL i 'r.]lril]i]A
t
(l
.
t]:-ałi Enł| \
i
lj 6 1 ! .
..
8 ,023
|)
2)
NiepotIż9bne5kleśl,ć
Rodlx]crn 1ldania
]dśjcdno htb
\viecci żadari plbjirn).h o[Ie{Lonych
2003r o dżialal,rościpozrlkLl p!blicżlcgo io lrolontalkcie,
\ Ut il Usia\] 7
anra
],| Jliehil
]] Keżd}żofeLeńló\rsklidłqcych.le]lęN5]ró1]]4p.Ze.Lśla§ia$!ocda!. Kolc !iofcleńc]dol.łcżi ą{laślnl.poL.
.|) l:orma pkwna ożnacla lonrę dzia]ali.ści orginiżlcji pożerżq.o$ej.Pdnlnnu leJnoj(i olgalri-c] nl,j
oklć!].ńąnapodsla{ie obo{i4żUją.lc| pżepisó$. ll szcżceólnoścr silnv!ĘszenLc ituodacc..soh! |r]!§tc l ]et]no{ki
orgatizacyjne d/iżtżtjące nd pod\la\r!e
oSiosulku Państ\!a
do int}ch
l]żelislnl o
slosunl(u Pańs§,a do Kościola (a1o]Lckiceo
koścjo]ó*, i ż\!iążkó} $].rannnvrch
N R/ecz)ptslohlej lblski.'i,
o|ażo!sdanci[h \oitid
\l),aa!ia, jcż.li ich cclc statuiowc obelnui4 D]o\lnd^!]. dżialal,rości|oż},ik!publicż!.eo, lczti.§rkrc k]Ulr)
ochotnicż. stiaze pożarnę ol:V rnne Na]eżt lazlacż)ć odpowicdni4 lormę ]Ub }]rj\la ńnr.l
Podać nl/\Vę \llaścnlcgo tc. cśn]lub c\idąrcji
\I zalcźnoścjodleso. *jdkiłrosób organizacia lub podnrioll]osslal,
Osiedlć. so lectwo lL]b inn! jcdlostlia ponrcor jola \!) pchiclic D i9obo\lid^o* c Nl]e/] s ) lch lić. cżc]i żadan c
i
5)
6)
7)
do lcalizacjl ma b)ć
8)
leJlil.łine §
obtębic dme] ]ednoslki
lR]Poio\lilc
Nic lryFl]riić W przypadku ,!iasia śdec7nego \\ arsżaN}
Do1!.ży odd2ialós icrcnorv!.h. l)lu.ól!ek i ii!}ch jedDoslek o].Eanizic},it]).h
,b,,,.,,,,o,,,l, ,,l rl' l ,i;, 1,o, oe,',,,l
n]
Nalcżj-.lre!lić,.z} podslau,a !! zasad,
q ]ko
otń),\!!lróln.j
olircnta
n0]]nril
\$llo\c,
I
h
|]clne
Na]ez:" rr!pe]]|jć, i.s iznd!nLc
określonc u jtl{L]cie, pchomocn c§Ń. ]rl.kunL c7) leż ilna
lodstlla
Do(].ż\
l] \\'!Pełrić ltko lv pl,,yl.dku !biegaiia si§ o doliiannNtlic iNves{]cIj
12) oprs ir!\i 1r)ć spó n} z ]rdl]o|.gDme i kosżtoĄscm \\r p.ż,lpidlN o|el1) \V'Ejhćj na]ćl) \sklzNć aollaln} lloiżi!|
d/i]ań $ l nadr rc4]iz.jj lidania publiczDego m]ędz) sH.daiacynri .]i.{ę \lstljl,]ą.
]3) \\ lrlDono8lamie nalcz! podać te|nrjń} lozpoczęc]x iżakońcżcDia pos7czególn!ch ri/illari olaż ]jc7bo\c.[r.sL.ni.
skalidżialań p]łto$anych pr4,tcal]zacjj 7ddnia plblrc7nego ((żn mial adckwahlcn (]la dmćgo la.ilria ]rubL./nćgo,
np liclba §li.dczcń Udzic]at}ćh 1)godnioso. nriesięć7nic, licżba elrcsallnl]
].1) opŚ zgod!) ż kos4orlser],
j) Nale4 o!śićzikladanc Ezul tal! /atliiia plbliczn ego cł będą n\łłle.ru rv l.kiD SlopniL] lcoLi7d.ia / lanii ]rlz]c7]|]
]
s]c do rc7§ląl ńia problclru spolec7iego jub żaIaeod7ijego negil]tne !kUlki
ló) \alcż! ulvżElędDjć lśżlstki.pla!o\!ane koszl!. s sżc7egól ]ścizaL(upu ud!_q.7akupl r^cżl, v]J]a_qloLli,i
l]) Doltcż!,.d)!ic 1łsPerańin żada!ia publicziego
18) \ależ} $pi\rć kosż§ bcżpośIcdiio l{iążane ż cclcnr tiliżo§anego /aLlJ ii n!bLicżneeo,
w prż),padk! or!.t} \vspLihc kolc ni otllcnci dol.acża a do tabelj infonnacje o §}o]d] koslldch
20) \ule4, rvpsać koszł /rvj4/ane ż obslu.gą i alininistrcją realj/.nan.go żadanii, którc ż\iUanć \.ll]!]](or]\uit]n
dralań o chankie!lc dłlinismc)jlr),m, |adlol.ż,!!r i]oitro]ntń, § i}!r obśu.P3 lj |a| \o§ | j t!atrt4 Plo ci]|
,&0\c9o \/n!
21] W),pelnięn]ć fukUhi§$De unroż]isia żarYalclc § lmosic pośuno\rićnia, o klórylr !ro$a \ § ló
l
dnia
15
lraq,
i
lo]illki
Slolccz|el
UDowlj slalo\llqcego /alącznik fu 2 do trżlożqdzcnk \4]ni\tra
elu(hir ]|]0l
wspm\lic \!7oru ofcl§, i lllnowcgo \vloru lmos} dolrcż.arych reali/x|i 2dauii pUblicżn.eo ony \/.]! §t'i{oZ(id]r
]
7$J,konanialeeożadatiaD.ttc4jedynicot!ń}nspiłanklealr/acjizdilriapUblicznceo.
o lsilifikacjach osób, k!ne bęrL.ł zalnld i.!. plz) Ic!lrl&li / a]]ji P!hl].ż!..po.or!/.lIiLitilir.lch
2ż\ Iirfounacjc
\vol.nnriL]sz_|\ł!lżllrallkUoli.1!\lspó1&,iIuLc/}FLż]Porł\lk.nićżisob)kadlo\cdoLl\5ll!tr]ji.)dr]rnr.]iletlaI
§ !]/]|adk! olcn] \lsPiln. nalcz] Dr/]|.I/DJk.|e żmob\ [.c^]le do d)spon,lil,]c]]
]J) Np lokal.,I]!lęl, nratcliali
nmenl fakryczr}
W}petiji olPan admnri§lrećii tubli.żnci
2.1] od pis
2j)
mU 5i
lryć /aodny ż aknlaln}m
n] j
je od lego. Licdj żoslo ] §
tra\r!] nr, D ielale4
} J
,jaFi]tl l.;l
1,1\;
m)
, ,ll
i].i]i!
aj.],E.ii
p
Fl]iAiNA
1]E
ilil L
|]
\l )a,1.1.,a,.,iB,02?

Podobne dokumenty