Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Komentarze

Transkrypt

Pozew o rozwód bez orzekania o winie
Warszawa, ……………………………
Sąd Okręgowy
dla Warszawy Pragi
w Warszawie
I Wydział Cywilny
Powódka: ...................................imię, nazwisko, adres
Pozwany: ....................................imię, nazwisko, adres
POZEW
o rozwód bez orzekania o winie
W imieniu własnym wnoszę o:
1. Rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie związku małżeńskiego
powódki.................................... (imię, nazwisko, nazwisko rodowe)z pozwanym
................................(imię, nazwisko), zawartego w dniu....................... w Urzędzie
Stanu Cywilnego w ...................................
dowód:
1. odpis aktu małżeństwa
2. ze związku małżeńskiego urodził się syn/córka.................................................... obecnie
mający.........lat
dowód:
2. odpis aktu urodzenia dziecka
3. powierzenie obojgu rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim
dzieckiem stron, z ustaleniem iż miejsce zamieszkania dziecka będzie przy matce oraz
zapewnienie ojcu nieograniczonych kontaktów osobistych z
synem/córką..........................................
4. Zasądzenie od pozwanego alimentów na rzecz małoletniego syna stron w wysokości
........................ zł miesięcznie, płatnych do rąk powódki do dnia 10 każdego miesiąca
z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki.
5. Niewydawanie decyzji odnośnie korzystania ze wspólnego mieszkania.
6. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm
przepisanych.
UZASADNIENIE
W roku.......................... strony zawarły związek małżeński. Wkrótce po jego zawarciu
okazało się jednak, że strony mają zupełnie odmienne charaktery, system wartości i
oczekiwania względem siebie. Mimo wszystko małżonkowie starali się utrzymać ten związek
idąc sobie nawzajem na ustępstwa. Jednakże po pewnym czasie okazało się, że występujące
pomiędzy nimi różnice zachowań i charakterów są nie do pogodzenia. Łączące strony uczucie
również osłabło i wreszcie małżonkowie zaczęli się do siebie odnosić jak zupełnie obce sobie
osoby. Po około pięciu latach trwania małżeństwa nastąpił poważny kryzys- strony
zaprzestały kontaktów fizycznych i zaczęły prowadzić osobne gospodarstwa domowe. Od
tego czasu zarówno powód jak i powódka znaleźli sobie nowych partnerów. Rok temu
pozwany wyprowadził się z domu i zamieszkał ze swą nową partnerką.
Obie strony zdają sobie sprawę z tego jak poważne konsekwencje emocjonalne dla ich
dziecka może mieć powzięta przez rodziców decyzja o rozwodzie. Dlatego też zarówno
powódka jak i powód zrobią wszystko co tylko jest możliwe by ich dziecko nie odczuło
daleko idących skutków rozstania się rodziców i by miało jak najlepszy kontakt zarówno z
matką, jak i z ojcem. Dlatego też obie strony będą nadal sprawowały władzę rodzicielską zaś
powód wspólne mieszkanie zostawił żonie i dziecku.
Ponieważ rozkład pożycia małżeńskiego stron jest zupełny i trwały zaś z podanych wyżej
powodów dalsze utrzymywanie związku byłoby nie tylko bezcelowe ale wręcz niemożliwe,
wnoszę jak w powództwie.
Załączniki:
3. odpis pozwu,
4. odpis aktu małżeństwa,
5. odpis aktu urodzenia dziecka,
6. zaświadczenie o wysokości zarobków powódki.

Podobne dokumenty