ESPI 66/2015 (9.12.2015)- Zawarcie znaczącej umowy

Komentarze

Transkrypt

ESPI 66/2015 (9.12.2015)- Zawarcie znaczącej umowy
Raport bieżący nr:
66/2015
Data sporządzenia
9.12.2015
Skrócona nazwa Emitenta:
BRIJU S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat: Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 roku
Spółka zawarła umowę o współpracy handlowej z firma handlową zajmującą się sprzedażą biżuterii i skupem
surowca („Dostawca”), której przewidywana wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży
Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, spełniając tym samym
kryterium uznania umowy za znaczącą. Z tym samym Dostawcą umowę o współpracy w dniu 12 listopada
2015 roku zawarła również spółka zależna od Emitenta – BRIJU SUROWCE BRIJU SECUR Sp. z o.o. Sp.K. O
zawarciu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2015. Przewidywana wartość transakcji,
które na podstawie zawartych umów w okresie 5 lat zostaną zrealizowane pomiędzy Dostawcą a Emitentem
i spółką zależną wynosi 200 mln zł.
Przedmiotem umowy jest dostawa surowców metali szlachetnych (złota, srebra i innych metali szlachetnych
oraz wyrobów jubilerskich) do produkcji wyrobów jubilerskich oraz surowców wykorzystywanych w celach
handlowych („towar”). Warunkiem zrealizowania dostawy towaru jest złożenie przez Spółkę zamówienia w
terminie nie krótszym niż 4 dni przed oczekiwanym terminem realizacji i potwierdzenie tego zamówienia
przez Dostawcę. Cena za towar będzie każdorazowo ustalana pomiędzy Dostawcą i Spółką i będzie wskazana
w zamówieniu potwierdzonym przez Dostawcę. Koszty dostawy towaru i ryzyko jego utraty lub uszkodzenia
w czasie transportu ponosi Dostawca. Zapłata za dostarczony towar nastąpi w terminie 2 dni od dnia
doręczenia faktury. Dostawca jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących
warunków zawartej umowy, realizacji umowy i informacji o Spółce, które uzyskał w trakcie negocjacji i
realizacji umowy, a za naruszenie obowiązku zachowania poufności, Spółka może żądać od Dostawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 20.000 zł za każde naruszenie. Żądanie zapłaty kary umownej nie wyłącza
uprawnienia Spółki do dochodzenia od Dostawcy roszczeń odszkodowawczych przekraczających karę
umowną. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa o współpracy handlowej nie zawiera ilości
towaru, które Dostawca i Spółka są zobowiązani zrealizować.
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, stanowiące podstawę do uznania zawartych umów za
znaczące, wynosiły za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych 523.226.316 zł.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Imię i nazwisko
Stanowisko/funkcja
Jarosław Piotrowski
Wiceprezes Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty