Rekordowa kąpiel

Komentarze

Transkrypt

Rekordowa kąpiel
W sobot´
28
stycznia w „Gazecie Olsztyƒskiej”
!
ów
ik
ln
te
zy
C
h
yc
sz
na
a
dl
t
en
ez
pr
y
w
ko
àt
wyj
ki Dzieciƒstwa”
Ksià˝
Jedna z ksià˝ek kolekcji „Najpi´kniejsze
Ksià˝ka w cenie Gazety!!!
5406otbp-d -M
REKLAMA
ZBO˚A
PASZOWE
kupi´
Odbiór w∏asnym transportem
MIRPOL-ORNETA
0-55 242-15-00
0-600-050-031
ISSN 1233-9369 Nr indeksu 350176
MORÑG MA¸DYTY MI¸AKOWO ZALEWO
www.wm.pl
Nr 4 (574)
27 stycznia - 2 lutego 2006 r.
220005razr-b -M
SKRÓTEM
Moràg. Po˝ary wybucha∏y raz za razem
◆ BOGACZEWO. Rekordowa
Siarczysty mróz
i wielki ogieƒ
W ostatnim tygodniu mieszkaƒcy naszych rejonów musieli borykaç si´ nie tylko z zimnem.
Po˝ary by∏y równie ucià˝liwe jak mrozy.
kàpiel
W trakcie kàpieli w przer´bli przy 18-stopniowym mrozie
Fot. Archiwum
W ubieg∏à niedziel´ moràskie morsy spotka∏y si´ na pla˝y dawnego Kormoranu nad jeziorem Narie w Bogaczewie. Najwi´ksze problemy, jak zwykle przy wielkich mrozach, amatorom zimnych kàpieli sprawi∏o wyci´cie siekierami przer´bli. GruboÊç lodu na jeziorze przekroczy∏a
bowiem 20 cm. Po krótkiej rozgrzewce na zmian´ do lodowatej wody wesz∏o szeÊcioro Êmia∏ków, w tym jedna
kobieta.
W ubieg∏ym tygodniu przez Polsk´ przesz∏a fala wyjàtkowo siarczystych mrozów. Dzi´ki temu morsy z Moràga
pobi∏y rekord najni˝szej temperatury w jakiej przysz∏o
im si´ kiedykolwiek kàpaç. W czasie kàpieli temperatura
powietrza wynosi∏a minus 18 stopni Celsjusza androma
◆ MORÑG. Zagrajà
dla morà˝an
W sobot´, 4 lutego przed moràskà publicznoÊcià wystàpi
Reprezentacyny Zespó∏ Artystyczny Wojska Polskiego
z Warszawy. — Zespó∏ odwiedzi nasze miasto „przy okazji” koncertu w Olsztynie — wyjaÊnia Waldemar Bobrowski, z którego inicjatywy orkiestra zawita do Moràga. —
ArtyÊci dadzà dwa koncerty: o godz. 16. i 18.
WejÊcówki na koncert sà bezp∏atne. Ich dystrybucja zajkumi
muje si´ Klub Garnizonowy tel. 089 757 92 46.
POMÓ˚MY POGORZELCOM
Joanna Abramczyk w spalonym mieszkaniu
sobotni
wieczór po˝ar wybuch∏ w mieszkaniu na pierwszym pi´trze
bloku przy ul. LeÊnej 30. Od
palàcego si´ oleju, na którym sma˝y∏y si´ frytki, zajà∏ si´ okap kuchenny i tapeta w kuchni.
Mieszkaƒcy
feralnego
mieszkania samodzielnie
starali si´ gasiç zarzewie
ognia.
Bezskutecznie.
Ogieƒ rozprzestrzeni∏ si´
b∏yskawicznie. Doszcz´tnie
sp∏on´∏o
wyposa˝enie
kuchni. Natychmiast zacz´∏a si´ te˝ paliç boazeria
w przedpokoju.
— Pali∏a si´ jak pochodnia — rozk∏ada bezradnie
r´ce Joanna Abramczyk. —
Nasz przypadek mo˝e byç
ostrze˝eniem dla wszystkich, którzy majà w domach boazeri´ na Êcianach.
Po˝ar gasi∏o pi´ç jedno-
W
stek stra˝y po˝arnej. Ewakuowano 30 mieszkaƒców
wy˝szych pi´ter. Czego nie
strawi∏ ogieƒ, stopi∏o si´ od
bardzo wysokiej temperatury lub zosta∏o zalane wodà.
Ca∏e wyposa˝enie mieszkania zosta∏o ca∏kowicie
zniszczone — meble, sprz´t
komputerowy, gospodarstwa domowego i RTV. Domownicy zostali praktycznie w tym, w czym stali.
Czes∏aw Abramczyk zamieszka∏ u syna, natomiast
jego córka Joanna z wnuczkà — u znajomych.
— DostaliÊmy zast´pcze
mieszkanie, ale na razie nie
ma warunków, abym zamieszka∏a tam z siedmioletnià córkà — dodaje Joanna
Abramczyk. — Tato dosta∏
ubrania z MOPS, pomoc zaoferowali mi wspó∏pracownicy ze szko∏y. Potrzebne
jest nam wszystko, ale na
razie jestem w za du˝ym
Fot. Gra˝yna Sobieraj
szoku, aby o tym myÊleç.
Spó∏dzielnia Mieszkaniowa „Narie”, do której nale˝y blok, zareagowa∏a natychmiast.
— Ju˝ tam wchodzimy
i remontujemy — wyjaÊnia
Krzysztof Kawa, prezes
spó∏dzielni. — Po∏o˝ymy
nowà instalacj´ elektrycz-
nà, tynki, mamy ju˝ okna.
Chcemy, by za tydzieƒ by∏o
po remoncie. Nie patrzymy
na razie na koszty. Budynek
jest ubezpieczony i b´dziemy ubiegaç si´ o odszkodowanie u ubezpieczyciela. To
tragedia. Trzeba pomóc tym
ludziom i wspó∏czuç im.
Gra˝yna Sobieraj
Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeç finansowo lub rzeczowo pogorzelców, mogà zaoferowaç swojà pomoc dzwoniàc
pod numer 509 477 917 (tel. Joanny Abramczyk).
REKLAMA – PROMOCJA
IS
KO•M
e AGD •RTV
Twój
region
w
• Mebl
ów
•1001 drobiazg ´
na wag
odzie˝ zachodnia
y towar!!!
codziennie now
cowa 16
Moràg, ul. Dwor
7
tel. 509-667-04
,
P)
(budynek PK
Internecie
www.wm.pl
152905mozm-C -W
PPUH FENS-POL
producent
profil
Royal Europa
OKNA
PCV
drzwi Gerda, parapety,
Po˝ar pozostawi∏ po sobie Êlad równie˝ na elewacji
budynku
Fot. Gra˝yna Sobieraj
˝aluzje i rolety
Moràg, ul. Zamkowa 34, tel. 757-60-88
161505mozm-A -W