pdf , 43 KB - Izolacja

Komentarze

Transkrypt

pdf , 43 KB - Izolacja
IZOLACJA
RB 12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
12
/
2008-07-02
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Informacja o postępowaniu sądowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
W dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał informację, Ŝe Sąd Apelacyjny w Pozaniu oddalił apelację Spółki w sprawie
odszkodowania za uniewaŜnienie decyzji o przekazaniu części nieruchomości, które były w uŜytkowaniu
wieczystym "IZOLACJI - JAROCIN" S.A.
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
63-200
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jarocin
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Poznańska
24-26
(ulica)
(numer)
062 747-04-00
062 747-04-15
(telefon)
(fax)
[email protected] ja-jaroc in.pl
www.izolac ja-jaroc in.pl
(e-mail)
(www)
6170001616
250569806
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-07-02
Piotr Widawski
Prezes Zarządu
2008-07-02
Mirosław Gołembiewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty