pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
ZARZĄDZENIE NR 53/2016
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia
31 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 z późn.zm.)1) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 203/2015 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2015 r.,
zmienionym zarządzeniem nr 18/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 84:
a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Główny Księgowy – stanowisko samodzielne – symbol „FB-IV.”; ”;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Oddziałem Realizacji Budżetu kieruje Główny Księgowy Budżetu Wojewody,
a Oddziałem Księgowości – Główny Księgowy.”;
2) w § 85 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) realizacja lub zlecanie zadań wynikających z programów rządowych, w tym
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”, „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” oraz
„Bezpieczna+”.”;
3) w § 87:
a) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„ 6) Oddział Nadzoru Instancyjnego – symbol „WG-VI.”.”;
b) w ust. 3:
- w pkt 2 w lit. b uchyla się tiret pierwsze - trzecie;
- w pkt 4 uchyla się lit. b;
1)
ustawa została zmieniona ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1960).
1
- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w zakresie nadzoru instancyjnego - prowadzenie postępowań administracyjnych w
trybie odwoławczym i nadzwyczajnym w sprawach:
a) odszkodowań z tytułu nabycia przez jednostki samorządu terytorialnego własności
nieruchomości pod budowę dróg powiatowych i gminnych,
b) wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotu nieruchomości byłym właścicielom z
różnych tytułów prawnych,
c) zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości oraz na wejście na grunt przy
realizacji inwestycji,
d) oddawania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd i naliczania opłat z
tego tytułu oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,
e) ustanawiania i wygaszania prawa trwałego zarządu na nieruchomościach
przeznaczonych pod drogi powiatowe i gminne,
f) stwierdzenia nabycia mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa z mocy prawa na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ W ramach wydziału, który zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną, działa
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, w skład której wchodzą: Oddział
Nadzoru Geodezyjno–Kartograficznego – symbol „GK-I.” i Oddział Katastru i
Nieruchomości, w tym zamiejscowe stanowisko pracy w Łomży – symbol „GK-II.” Do zadań
Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:”;
4) § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 88. 1. Wydziałem Rolnictwa i Środowiska kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy
dyrektora.”;
5) w § 91 w ust. 4 w pkt 9:
a) lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„ - przeprowadzanie kontroli jednostek systemu, jednostek współpracujących z systemem,
podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podmiotów
prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy doskonalące
dyspozytorów medycznych,”,
b) lit. j otrzymuje brzmienie:
2
„j) weryfikacja wniosków i wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników
medycznych i dyspozytorów medycznych oraz wgląd do kart doskonalenia zawodowego
ratowników medycznych i dyspozytorów po zakończeniu okresu edukacyjnego,”;
c) w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l) weryfikacja formalna wniosków podmiotów ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę
podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz przekazywanie
wniosków i informacji dotyczących terminu i miejsca prowadzenia kursów na terenie
województwa do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;”;
6) w § 93:
a) w ust. 2:
- uchyla się pkt 1 i 2,
- w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Oddział Administracyjno-Gospodarczy – symbol „BOU-VIII.”.”;
b) w ust 3 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecikiem i dodaje się pkt m w
brzmieniu:
„m) koordynowanie spraw w zakresie zamówień centralnych realizowanych przez
Centrum Usług Wspólnych, w tym zbieranie potrzeb w skali Urzędu, opiniowanie
dokumentów przetargowych, nadzór nad realizacją umów;”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu oraz dyrektorom
wydziałów i biur, których dotyczą zmiany.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia następnego po dniu podpisania.
WOJEWODA PODLASKI
Bohdan Paszkowski
3

Podobne dokumenty