Opracowanie bazy danych

Komentarze

Transkrypt

Opracowanie bazy danych
„Opracowanie bazy danych – zakres informacji, kryteria, cel,
założenia, podkatalogi, podgrupy oraz wypełnienie”
Andrzej Rybka
Listopad, 2010
1
„Opracowanie bazy danych – zakres informacji, kryteria, cel,
założenia, podkatalogi, podgrupy oraz wypełnienie”.
Baza danych, jako niezbędny element do efektywnego zarządzania klastrem
Baza danych firm mogących być potencjalnymi partnerami przedsiębiorców zrzeszonych
w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym może stanowić bardzo efektywne narzędzie do
zbierania, przetwarzania i aktualizacji informacji kluczowych do nawiązywania i rozwijania
kontaktów kooperacyjnych. W dzisiejszym świecie dostęp wiarygodnych informacji, które
można wykorzystać nie tylko budowaniu efektywnego kosztowo łańcucha poddostawców,
budującego konkurencyjność i innowacyjność klastra, a zarazem więc i regionu. Może to
również skuteczne narzędzie w zakresie identyfikacji potencjalnych inwestorów z sektora
lotniczego, zarówno z kraju jak i zagranicy, w stosunku do których powinno przygotować
się kampanię promocyjną województwa wielkopolskiego, jako atrakcyjnego miejsca dla
innowacyjnych projektów inwestycyjnych.
Baza danych powinna być jednym z głównych elementów platformy informacyjnej, dzięki
której zbierane informacje będą chronione i bezpiecznie przetwarzane, a dostęp do niej
będą mieć wyłącznie uprawnione osoby. Jej rozwinięcie w przyszłości mogłoby również
zwiększyć możliwości innowacyjne przedsiębiorstw i instytucji klastra w następujących
polach:
2
- generowanie pomysłów, realizację projektów i wdrażanie nowych rozwiązań.
- tworzenie nowych trendów, koncepcji i modeli na temat produktów, procesów lub
modeli działalności gospodarczej;
- tworzenie samoorganizujących się społeczności, które wspierają rozwój nowych
produktów i ich modeli biznesowych za pomocą inteligencji zbiorowej
Proces tworzenia bazy danych mógłby obejmować następujące etapy:
1. Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb i ofert firm. Działanie to miałoby na celu
pomoc dla małych średnich firm w zorganizowaniu dla nich wspólnej strategii
działania oraz w przypadku małych firm w sprecyzowaniu oczekiwań wobec
przyszłych partnerów. Wspólna baza danych i wspólna strategia pozwoliłaby na
wzmocnienie roli poszczególnych, często bardzo małych firm, jak również i
umożliwiłaby im promocję, a przez to wzmocnienie pozycji na rynku.
2. Stopniowe bazy danych firm zrzeszonych w klastrze przemysłowym w
Wielkopolsce. Wspólna baza miałaby na celu wzmocnienie pozycji małych firm i
korzystanie z niej przez potencjalnych inwestorów jak również szerszą kooperację
pomiędzy poszczególnymi członkami klastra w celu wzmocnienia ich siły ofertowej.
3. Budowę bazy danych firm kooperujących z firmami z klastra.
4. Stworzenie bazy danych potrzeb kadrowych i badawczych firm zrzeszonych w
klastrze.
5. Stworzenie mechanizmu wymiany informacji po rejestracji w systemie, mającego
na celu bezpieczna wymianę materiałów bardzo często będących materiałami
przeznaczonymi do użytku wewnętrznego.
6. Bieżące aktualizowanie bazy danych przez jej administratora, działającego w
imieniu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.
Przy tworzeniu i rozbudowie bazy danych, Wielkopolski Klaster Lotniczy mógłby
wykorzystać doświadczenia w tym zakresie Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, który jest pierwszym i największym klastrem
3
lotniczym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, reprezentującym obecnie 85
przedsiębiorstw przemysłu aerokosmicznego.
Przykłady stosowanych baz danych, w tym utworzonych i wykorzystywanych przez
innowacyjny klaster przemysłowy „Dolina Lotnicza”
Klaster „Dolina Lotnicza” jest zlokalizowany w południowo – wschodniej Polsce. Wynika to
z uwarunkowań historycznych, zwłaszcza powołanie przez rzad RP do życia w latach
1930-tych Centralnego Okręgu Przemysłowego, które spowodowały, iż branża lotnicza
zaczęła rozwijać się intensywnie w tamtej części Polski już przed II wojną światową.
Przeprowadzona głęboka restrukturyzacja przemysłu lotniczego latach 1990-tych oraz
napływ inwestycji zewnętrznych przyczyniły się do intensywnego rozwoju branży lotniczej
w ostatnich latach. W chwili obecnej w województwie podkarpackim oraz częściowo
lubelskim i śląskim ( okolice Bielska - Białej) zlokalizowanych jest około 90% polskiego
przemysłu lotniczego. Obszar ten słynie z produkcji i serwisowania zróżnicowanych typów
samolotów. Przedsiębiorstwa tu zlokalizowane wytwarzają:
o Samoloty sportowe, pasażerskie, rolnicze, szkoleniowe i biznesowe
o Helikoptery
o Szybowce
o Silniki
o Części silników, przekładnie
o Inne elementy i akcesoria lotnicze.
W celu dalszego rozwoju regionu wiodący przedsiębiorcy związani z lotnictwem podjęli
historyczną decyzję. Dnia 11 kwietnia 2003 zostało powołane do życia Stowarzyszenie
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.
Cele Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”:
4
1. Organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
2. Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego
w regionie
3. Dalszy rozwój badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie lotnictwa
4. Współpraca i rozwój przemysłu lotniczego i uczelni wyższych, które będą
promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy w przemyśle
lotniczym
5. Promocja polskiego przemysłu lotniczego
6. Wspieranie przedsiębiorstw z przemysłu lotniczego
7. Wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z
przemysłem lotniczym.
Głównym celem „Doliny Lotniczej” jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w
jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne
produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów.
Zadania szczegółowe:
o
Polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
o
Stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego
kosztowo łańcucha dostawców
o
Przyciąganie inwestorów zagranicznych
o
Rozwijanie współpracy z innymi europejskimi ośrodkami przemysłu
lotniczego
o
Promowanie współpracy przemysłu lotniczego z uczelniami technicznymi,
instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi
„Dolina Lotnicza” jest największym i najbardziej znanym polskim klastrem. Jest również
jednym z najbardziej liczących się lotniczych klastrów w Unii Europejskiej.
Mimo, że od klaster „ Dolina Lotnicza” ma z założenia charakter regionalny i jego
członkami są przedstawiciele firm z południowo-wschodniej Polski, to istnieją również
5
bliskie kontakty i współpraca z firmami lotniczymi województwa wielkopolskiego, Pratt &
Whitney Kalisz oraz VAC Aero Kalisz, które stanowią fundament rozwoju Wielkopolskiego
Klastra Lotniczego. Przedstawiciele obydwu tych firm aktywnie włączają się do działań,
zarówno Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, jak również Centrum Zaawansowanych
Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza, które zostało powołane w celu rozwijania
współpracy pomiędzy polskim przemysłem lotniczym i ośrodkami naukowo – badawczymi.
W tym kontekście, doświadczenia SGPPL „Dolina Lotnicza” z tworzenia baz danych na
potrzeby klastra mogącym bardziej być pomocne przy budowie bazy danych i platformy
informacyjnej przez Wielkopolski Klaster Lotniczy.
W latach 2005-2006 SGPPL „ Dolina Lotnicza” zrealizowało projekt „Rozwój i promocja
klastra firm lotniczych województwa podkarpackiego“ INTERREG III C ADEP wraz z
partnerskimi regionami z Finlandii i Irlandii. Celem projektu był rozwój i promocja klastra
innowacyjnych firm z branży lotniczej w woj. podkarpackim poprzez m.in. budowę
specjalistycznego portalu zawierają bazy danych firm, bazy ofert i zapotrzebowań firm
związanych z branżą lotniczą, bazy potrzeb kadrowych i badawczych.
Projekt został
uznany za wzorcowy i został zaprezentowany przed europarlamentarzystami i członkami
Komisji UE w Brukseli.
6
W celu usprawnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy członkami klastra jak również z
korzystania z istniejących baz danych, utworzony został INTRANET „Doliny Lotniczej”,
dostępny jedynie autoryzowanym i zarejestrowanym członkom oraz partnerom
Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza” .Ten dział portalu internetowego „Doliny Lotniczej” ma
na celu wymianę informacji, ofert i wiadomości pomiędzy członkami klastra, czyli pełnić
funkcję bezpiecznej platformy internetowej klastra. Informacje mogą być przeglądane i
edytowane po zalogowaniu i podaniu hasła.
Poniżej widok strony do logowania się do INTRANETU w portalu www.dolinalotnicza.pl
7
Dalsza rozbudowa i modyfikacje istniejących baz danych „ Doliny Lotniczej” były
prowadzone sukcesywnie w kolejnych latach, m.in. w ramach realizacji następujących
projektów:
1. projekt finansowany z programu INTERREG III A/Tacis CBC Polska – Białoruś Ukraina „Rozwój i promocja transgranicznego polsko – ukraińskiego klastra
lotniczego”. Celem projektu było stworzenie sprawnego, opartego na technologiach
informatycznych,
systemu
wymiany
informacji
-
bazy
danych
o ofertach
i zapotrzebowaniu polskich i ukraińskich firm w branży lotniczej, zainicjowanie
współpracy z ukraińskimi ośrodkami badawczymi, promocja klastra lotniczego.
Projekt miał również na celu współpracę z ukraińskimi uczelniami wyższymi –
8
Politechniką Lwowską, które będą promować nowe koncepcje oraz rozwijać sektor
badawczo-rozwojowy w przemyśle lotniczym we współpracy z uczelniami polskimi.
Jednym z efektem realizacji projektu było utworzenie bazy danych ukraińskich firm i
instytucji lotniczych, jako potencjalnych partnerów dla podmiotów klastra „Dolina
Lotnicza”
2. projekt „WSPÓLNE NIEBO – rozwój i integracja innowacyjnego klastra Dolina
Lotnicza”,
współfinansowany z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
Unii
Europejskiej w ramach ZPORR. Przedsięwzięcie opierało się na wykorzystaniu
najlepszych
praktyk
europejskich
w
zakresie
rozwoju
sieci
powiązań
przedsiębiorstw, pozyskiwania i analizy danych na temat oferty i potrzeb firm,
wspierania kontaktów pomiędzy nauką i gospodarką oraz nawiązywaniu kontaktów
biznesowych. W ramach projektu, m.in.
kluczowych,
która
posłużyła
do
zdefiniowano i utworzono listę słów
zbudowania
wyszukiwarki
internetowej,
poprawiającej zdecydowanie efektywność w korzystaniu z bazy danych.
9
Przy tworzeniu oraz aktualizacji bazy danych pomocne też było partnerstwo
SGPPL
„Dolina Lotnicza” z ECARE+ ( European Communities Aeronautics Research),
porozumieniem klastrów z obszaru Unii Europejskiej, mającego na celu wspieranie MŚP z
branży lotniczej.
Kryteria doboru informacji przy tworzeniu bazy danych
Podczas procesu tworzenia, rozbudowy i aktualizacji bazy danych niezwykle istotne jest
określenie priorytetów dotyczących doboru i klasyfikacji informacji.
Zupełnie inne kryteria będą brane przy budowaniu bazy danych firm oraz bazy ofert i
zapotrzebowań przedsiębiorstw związanych z branżą lotniczą, niż kryteria, które będą
stosowane podczas tworzenia bazy potrzeb kadrowych i badawczych.
Specyficzne kryteria muszą być określone przez członków Wielkopolskiego Klastra
10
Lotniczego, przy współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami samorządowymi oraz
przedstawicielami świata nauki z województwa wielkopolskiego. Kryteria te musza brać
pod uwagę zarówno potrzeby przedsiębiorców przemysłu lotniczego zrzeszonych w
klastrze, jak również powinny być spójne z Regionalną Strategią Innowacji i Regionalna
Strategią Rozwoju. Powinna być również uwzględniona również długofalowa polityka
regionalna dotycząca przyciągania strategicznych inwestorów zagranicznych.
Kompleksowym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie w najbliższym czasie badań
foresightowych dla Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem sektora lotniczego,
który może stać się jedną z ważnych specjalizacji regionu. W badania powinni zostać
włączeniu zarówno przedsiębiorcy jak i inni ważni regionalni akcjonariusze, którzy maja
wpływ na rozwój sektora lotniczego w województwie wielkopolskim, przede wszystkim
naukowcy specjalizujący się w dziedzinach związanych z lotnictwem i
materiałoznawstwem, przedstawiciele władz samorządowych i regionalnych instytucji
otoczenia biznesu oraz dziennikarze z regionalnych i branżowych czasopism.
Podczas przeprowadzania regionalnego foresightu uczestniczy powinni wziąć udział w
badaniach metoda Delhi. Metoda ta jest ankietą ekspertów, w której w drugiej rundzie
ankiety rezultaty z pierwszej rundy zwracane są, jako wyniki. Posiada ona elementy,
przepowiadające oraz normatywne. Dostarcza ona również rezultaty zarówno jakościowe
jak i ilościowe. Metoda delficka jest to ankieta sterowana przez grupę monitorującą,
zawiera kilka rund grup, ekspertów, którzy są anonimowi między sobą. Metodologia
powinna wykluczyć dominacje poszczególnych indywidualnych osób i ich wpływ na innych.
Głównym użytkownikami metody Delphi są przedsiębiorstwa. Odbiorcami metody są
zwykle podmioty zainteresowane wiedzą na temat przyszłości, więc obok firm
użytkownikami byłyby również instytucje badawcze, dziennikarze, nauczyciele a także
studenci i uczniowie, jak również samorząd województwa wielkopolskiego.
Jednak, w niedługiej perspektywie czasowej, znacznie szybszym i bardziej realnym
sposobem ustalenia priorytetrów dotyczacych kryteriów doboru informacji przy tworzeniu
11
bazy danych byłaby metoda „burzy mózgów” z udziałem firm i instytucji członkowskich
Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Metoda jest optymalna do stosowana w grupach i ma
na celu wspieranie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów, generowania nowych
pomysłów i większej akceptacji proponowanych rozwiązań. Podczas sesji uczestnicy
powinni wyrażać swoje pomysły całkowicie otwarcie, wszystkie pomysły powinny być
zapisane, nie wolno krytykować lub osądzać wypowiedzi innych, a wyniki powinny być
ocenione po pewnym czasie. Korzyści, jakie wynikają z dobrze zorganizowanej „burzy
mózgów” są liczne. Jest to na pewno szybki i oszczędny sposób opracowywania
rozwiązań. Dzięki temu, że członkowie klastra wpónie uczestniczyliby w procesie decyzyjnym stałby się on łatwiejszy. „Burza mózgów” oferuje nowe sposoby zachęcania
również do twórczego myślenia, co prowadzi do rozwiązywania problemów jak i
usprawniania działalności klastra. Wspólnie wyłonione tą metodą kryteria doboru
informacji przy tworzeniu bazy danych uzyskałyby bez problemu akceptację podmiotów
Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.
Słowa kluczowe oraz wyszukiwarka – ich rola w korzystaniu z bazy danych
Niezależnie znaczenia kryteriów doboru informacji przy tworzeniu bazy danych, bardzo
istotną kwestią jest dostępność do samej bazy, funkcjonalność z jej korzystania i
optymalne wykorzystanie z jej zasobów przez użytkowników. Na początku, przy
niewielkiej liczbie firm umieszczonych w bazie, stosunkowo łatwo można odnaleźć
wszystkie poszukiwane informacje. W takim wypadku, wystarczające jest umieszczenie
firm w bazie w kolejności alfabetycznej. Jednakże, przy rosnącej liczbie firm w bazie
danych, odnalezienie przez użytkownika przedsiębiorstwa o poszukiwanym profilu lub
ofercie kooperacyjnej staje się coraz bardziej uciążliwe i zniechęcające. Dlatego też
niezbędne wydaje się określenie słów kluczowych, charakterystycznych dla
poszczególnych firm umieszczonych w bazie danych, a następnie wykonanie
wyszukiwarki, która powinna być ważnym elementem w planowanej do utworzenia przez
Wielkopolski Klaster Lotniczy platformie informacyjnej.
12
Ostateczna lista słów kluczowych, odpowiednich dla bazy danych klastra powinna zostać
określona przez samych członków Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Jednakże, w celu
porównawczym, poniżej zostaje zaprezentowana lista słów kluczowych, która została
zdefiniowana przy konsultacji z kilkudziesięcioma firmami członkowskimi klastra „Dolina
Lotnicza”. Stanowiła ona bazę do wykonania wyszukiwarki w kilku językach w portalu
internetowym www.dolinalotnicza.pl i jest wysoko oceniana za skuteczność i
funkcjonalność przez jej użytkowników z wielu krajów.
Słowa kluczowe w wyszukiwarce portalu SGPPL „Dolina Lotnicza”:
ARTYKUŁY DO OBRÓBKI ŚCIERNEJ
CZĘŚCI I ZESPOŁY PODWOZI
CZĘŚCI O SPECJALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MAGNETYCZNYCH I ŚLIZGOWYCH
CZĘŚCI OPTYCZNE
CZĘŚCI ZE STALI NIERDZEWNEJ I STOPÓW
DYFUZORY RURKOWE
GONDOLE
KOŁA ZĘBATE
KADŁUBY
LOGISTYKA
ŁOPATKI ROBOCZE I KIERUJĄCE TURBIN
ŁOPTAKI SPRĘŻAREK
ŁOPTAKI TURBIN
ŁOŻYSKA
LUTOWANIE TWARDE W PRÓŻNI
MATERIAŁY DLA BADAŃ NDT
MATRYCE ODLEWNICZE
METALE DO PRODUKCJI AEROKOSMICZNEJ
MODERNIZACJA OBRABIAREK
NARZĘDZIA DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO
13
NIEORGANICZNE POWŁOKI LAKIERNICZE
OBSŁUGA CELNA
OBRÓBKA CIEPLNA
OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA
OBRÓBKA ELEKTRO-CHEMICZNA
OBRÓBKA SKRAWANIEM
ODKUWKI: ŁOPATEK, WIRNIKÓW, KÓŁ ZĘBATYCH, WAŁÓW
ODLEWY ZE STOPÓW MG, AL.
OSŁONY SILNIKÓW
PIECE PRÓŻNIOWE
PODZESPOŁY DLA ŚMIGŁOWCÓW I SAMOLOTÓW
POMPY OLEJOWE
POWŁOKI GALWANICZNE
POWŁOKI PLAZMOWE
PRODUKCJA PODZESPOŁÓW DO SAMOLOTÓW
PRZEKŁADNIE
PRZYRZĄDY DLA PRZEMYSŁU LOTNICZGO, REMONTY URZĄDZEŃ
RURKI
SKRZYNKI NAPĘDÓW
SPECJALNE NARZĘDZIA TNĄCE
TRANSPORT LOTNICZY
USŁUGI TRANSPORTOWE
USZCZELNIENIA
URZĄDZENIA POMIAROWE
WAŁKI
WIRNIKI TURBIN
ZATĘPIANIE OSTRYCH KRAWĘDZI
ZAWORY
ZESPOŁY KOMPOZYTOWE DLA SZYBOWCÓW I SAMOLOTÓW
14
Bezpieczna wymiana informacji/ danych przez użytkowników bazy
Przy założeniach dotyczących budowa bazy danych umożliwiającej wymianę danych on
line., powinno rozważyć się utworzenie dwóch integralnych części obsługiwanych przez
jednego administratora. Baza danych posiadałaby więc część ogólnodostępną,
zawierającą informacje, które nie są poufne i mogą być przekazywane poza strukturę
klastra. W tej części mogłyby przedstawione być profile firm członkowskich
Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz ich oferta kooperacyjna dla klientów zarówno z
regionu i kraju, jak i zagranicy. Prezentowane mogłyby być również oferty inwestycyjne,
składające się z dostępnych terenów pod inwestycje dla inwestorów z branży lotniczej, jak
również listy przedsiębiorstw poszukujących inwestora strategicznego, partnerów do
wspólnych projektów badawczo – rozwojowych lub przedsięwzięć typu join- venture.
Druga część bazy danych, zawierająca informacje do użytku wewnętrznego, byłaby
natomiast dostępna wyłącznie dla autoryzowanych podmiotów klastra, po zalogowaniu się
do systemu i wprowadzenia odpowiedniego hasła, przydzielonego przez administratora
reprezentującego Wielkopolski Klaster Lotniczy zarejestrowanym jednostkom. W ramach
dalszej współpracy, powinien zostać wypracowany efektywny system wymiany informacji
on line dla instytucji zainteresowanych oraz firm zrzeszonych w klastrze.
Kategoryzacja informacji/ technologii/ firm w bazie danych
Aby baza danych była przejrzysta i funkcjonalna dla użytkownika, zgromadzone w niej
informacje muszą być ustandaryzowane oraz podzielone na odpowiednie kategorie.
Zasady dotyczące kryteriów doboru informacji zostały opisane powyżej, ich kategoryzacja
powinna wynikać bezpośrednio z ustaleń podjętych przez członków Wielkopolskiego
Klastra Lotniczego.
będzie
z
Z kolei, kategoryzacja firm umieszczonych w bazie danych wynikać
przeprowadzonej
przez
klaster
identyfikacji
ofert
i
zapotrzebowań
poszczególnych przedsiębiorstw, a następnie opracowania ich profili oraz określenie słów
kluczowych charakterystycznych dla każdej z firm.
15
Najbardziej skomplikowany wydaje się proces standaryzacji oraz kategoryzacji technologii
lotniczych stosowanych w firmach Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Przy ich
opracowaniu należałoby wziąć pod uwagę specyfikę firm lotniczych z województwa
wielkopolskiego
i
ich
specjalizację.
Ważnym
czynnikiem
jest
dotychczasowe
doświadczenie wiodących firm lotniczych z Kalisza w obróbce szybkościowej ( HSM) oraz
procesach specjalnych i powłokach żarodyfuzyjnych, które są kluczowe przy produkcji
części do turbinowych silników lotniczych, pracujących w ekstremalnie wysokich
temperaturach. Dlatego też, niezbędne będzie w bazie danych przejrzysta kategoryzacja
technologii niezbędnych do wykonywania produktów Wielkopolskiego Klastra Lotniczego,
które stają się specjalizacją regionalną, jakimi są podzespoły lotniczych silników
turbinowych, a w szczególności:

koła zębate i przekładnie

wałki

rurki
Bardzo istotną sprawą będzie również identyfikacja i standaryzacja technologii, które będą
wdrażane i rozwijane w najbliższym czasie, zarówno w innowacyjnych firmach przemysłu
lotniczego, jak również w planowanych do utworzenia specjalistycznych ośrodkach B+R na
terenie Wielkopolski, w tym przede wszystkim:


Centrum Rozwojowe Kół Zębatych
Centrum Rozwojowe Procesów Specjalnych
Zasady dotyczące identyfikacji, standaryzacji oraz kategoryzacji technologii, odpowiednich
dla bazy danych klastra muszą ostatecznie zostać określona przez samych członków
Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Jednakże, jako wzór, na który można się oprzeć lub
użyć w celu porównawczym, poniżej zostaje zaprezentowana propozycja ogólnego
schematu kategoryzacji składającego się z czterech głównych grup technologii
stosowanych w polskim przemyśle lotniczym, z podziałami na podgrupy:
16
PROPONOWANA KATEGORYZACJA TECHNOLOGII LOTNICZYCH
Grupa T1
TECHNOLOGIE WYKONYWANIA METALOWYCH ELEMENTÓW ZESPOŁÓW
NAPĘDOWYCH I PRZEKŁADNI ORAZ PODWOZI SAMOLOTÓW
Podział technologii ze
względu na wykowany wrób
lub zamierzony cel
Podgrupa
T1.1
Nazwa
Technologie
kształtowania
części
metalowych
Podział technologii ze względu
na metody wykonania
Kod
Nazwa
T1.1.1
Wykonywanie części i
elementów
oprzyrządowania
metodami odlewania
T1.1.2
Wykonywanie części
metodami kuźniczymi
T1.1.3
Wykonywanie części
poprzez formowanie
plastyczne
T1.1.4
Wykonywanie części
metodami obróbki
ubytkowej
17
Podział technologii ze
względu na wykowany wrób
lub zamierzony cel
Podgrupa
T1.2
T1.3
Nazwa
Technologie
podnoszenia
właściwości
mechanicznych
i użytkowych
materiału
Technologie
łączenia
elementów
metalowych
Podział technologii ze względu
na metody wykonania
Kod
Nazwa
T1.2.1
Technologie
podnoszenia właściwości
mechanicznych
materiału w skali
objętościowej
T1.2.2
Technologie
uszlachetniania i
ochrony warstwy
wierzchniej
T1.3.1
Spawanie
T1.3.2
Zgrzewanie
T1.3.3
Technologie łączenia
elementów metodami
lutowniczymi
T1.3.4
Technologie łączenia
elementów za pomocą
klejenia
18
Podział technologii ze
względu na wykowany wrób
lub zamierzony cel
Podgrupa
T1.4
Nazwa
Podział technologii ze względu
na metody wykonania
Kod
Nazwa
Technologie wykonywania elementów z drutu
Grupa T2
TECHNOLOGIE STOSOWANE DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW DO BUDOWY KADŁUBÓW
PŁATOWCÓW I ŚMIGŁOWCÓW ORAZ METOD WYKONYWANIA CZĘŚCI DO NAPĘDÓW
LOTNICZYCH Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH
Podział technologii ze
względu na wykowany
wrób lub zamierzony cel
Podgrupa
Nazwa
Podział technologii ze
względu na metody
wykonania
Kod
Nazwa
Wykonawstwo
specjalnych
T2.1.1
aparatów
kierujących
T2.1
Wykonawstwo
Technologie
śmigieł
wykonywania
płatowców i
elementów z
T2.1.2 helikopterów
zastosowaniem
oraz niektórych
kompozytów
elementów
kabin i osprzętu
Wykonawstwo
kadłubów oraz
T2.1.3
elementy
samolotów
19
Podział technologii ze
względu na wykowany
wrób lub zamierzony cel
Podgrupa
Nazwa
Podział technologii ze
względu na metody
wykonania
Kod
Nazwa
Wykańczanie
T2.1.4 elementów
kompozytowych
Łączenie
elementów
kompozytowych
T2.1.5
z elementami
z innych
materiałów
T2.2
Technologie
wykonywania
elementów ze
szkła
organicznego
Technologie
kształtowania i
T2.2.1
obróbki szkła
organicznego
Grupa T3
TECHNOLOGIE MONTAŻU
Podział technologii ze względu na wykowany
wrób lub zamierzony cel
Podgrupa
T3.1
Nazwa
Technologie tapicerskie
20
Podział technologii ze względu na wykowany
wrób lub zamierzony cel
Podgrupa
Nazwa
T3.2
Technologie montażu i remontu
oszkleń w zespołach lotniczych
T3.3
Technologie montażu dużych
zespołów lotniczych
T3.4
Technologie montażu instalacji i
wyposażenia elektrycznego oraz
przeciwpożarowego
Grupa T4
METODY KONTROLI PROCESÓW TECHNIKI TESTOWANIA I BADAŃ CZĘŚCI ORAZ
PODZESPOŁÓW
Podział technologii ze
względu na wykowany
wrób lub zamierzony
cel
Podział technologii ze względu
na metody wykonania
Kod
Kod
T4.1
T4.1
Nazwa
Metody badań
nieniszczących
Metody badań
nieniszczących
T4.1.1
Nazwa
Techniki badań
ultradźwiękowych
Techniki badań z
T4.1.2 rentgenowskich i
izotopowych
Techniki badań
T4.1.3 penetracyjnych
penetracyjną
21
Podział technologii ze
względu na wykowany
wrób lub zamierzony
cel
Podział technologii ze względu
na metody wykonania
Kod
Kod
T4.2
Nazwa
Nazwa
Zintegrowane
systemy
Techniki monitorowania i
T4.2.1
monitoringu
kontroli procesów
i kontroli procesów
Lista adresowa firm zrzeszonych w klastrze
W chwili obecnej rozwój Wielkopolskiego Klastra Lotniczego znajduje się w fazie
początkowej ( tzw. embrionalnej). Zadania koncentrują się na określeniu najważniejszych
celów, planów działań priorytetowych, nawiązywania pierwszych kontaktów z
potencjalnymi partnerami, itd. Formalnie członkami Stowarzyszenia jest na dzień
dzisiejszy 4 podmioty, reprezentujące przemysł lotniczy, wszystkie maja lokalizację w
Kaliszu. Ze względu na ich oficjalną przynależność, adresowa firm członkowskich
powinna być kompleksowa, zawierać informacje potrzebne dla codziennego
funkcjonowania klastra, jak również do przygotowywania wspólnych projektów, oraz być
uzupełniana na bieżąco. Poniżej lista adresowa firm zrzeszonych w Wielkopolskim
Klastrze Lotniczym z najbardziej istotnymi informacjami dla koordynatora klastra.
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo
wielkopolskie
Powiat
M. Kalisz
Gmina
M. Kalisz
Miejscowość
Kalisz
22
Ulica
Elektryczna
Nr domu/lokalu
4A
Kod pocztowy
62-800
NIP
618-188-35-25
REGON
250951196
Numer w KRS
000000975
Numer w Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Nie dotyczy
Profil firmy/ rola w powiązaniu
kooperacyjnym
Producent komponentów do lotniczych silników turbinowych/
potencjalny klient większości firm klastra
Nazwa podmiotu
Forma prawna
MEYER TOOL Poland Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo
wielkopolskie
Powiat
M. Kalisz
Gmina
M. Kalisz
Miejscowość
Kalisz
Ulica
Elektryczna
Nr domu/lokalu
6
Kod pocztowy
62-800
NIP
618-203-82-23
REGON
300366128
Numer w KRS
0000260628
Numer w Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Nie dotyczy
Profil firmy/ rola w powiązaniu
kooperacyjnym
Dostawca narzędzi specjalistycznych dla firm lotniczych
23
Nazwa podmiotu
Forma prawna
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Kalisz” Spółka
Akcyjna
Spółka Akcyjna
Województwo
wielkopolskie
Powiat
M. Kalisz
Gmina
M. Kalisz
Miejscowość
Kalisz
Ulica
Częstochowska
Nr domu/lokalu
140
Kod pocztowy
62-800
NIP
618-004-20-77
REGON
250658668
Numer w KRS
0000071223
Numer w Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Nie dotyczy
Profil firmy/ rola w powiązaniu
kooperacyjnym
Producent tłokowych silników lotniczych i części zamiennych
Nazwa podmiotu
Forma prawna
VAC AERO KALISZ Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo
wielkopolskie
Powiat
M. Kalisz
24
Gmina
M. Kalisz
Miejscowość
Kalisz
Ulica
Elektryczna
Nr domu/lokalu
8
Kod pocztowy
62-800
NIP
618-197-94-90
REGON
251602380
Numer w KRS
0000185958
Numer w Ewidencji Działalności
Gospodarczej
Nie dotyczy
Profil firmy/ rola w powiązaniu
kooperacyjnym
Procesy specjalne dla firm przemysłu lotniczego, pokrycia
Potencjalni nowi kooperanci i partnerzy firm Wielkopolskiego Klastra Lotniczego – z
kraju i zagranicy.
Dla prawidłowego rozwoju Wielkopolskiego Klastra Lotniczego niezbędne jest
nawiązywanie kontaktów z nowymi, potencjalnymi partnerami dla firm członkowskich
klastra. Po nawiązaniu wstępnych kontaktów, należałoby zebrać niezbędne informacje
dotyczące profilu firm, ich ofert lub zapotrzebowań, a następne odpowiednie ich
skatalogowanie w bazie danych klastra. W początkowym okresie tworzenia bazy danych,
najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby nawiązanie kontaktów z firmami sektora
lotniczego i okołolotniczego z Polski oraz sąsiednich krajów – tzw. nowych członków Unii
Europejskiej ( NMS), które mogłyby zostać albo poddostawcami, lub też klientami firm
lotniczych z województwa wielkopolskiego. Poniżej wstępnie zidentyfikowana lista
polskich i zagranicznych firm wraz ze stronami internetowymi, które w niedalekiej
perspektywie czasowej mogą być potencjalnymi nowymi kooperantami i partnerami firm
Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.
25
Polska
Firmy sektora lotniczego
4-AIR AIRLINES
Sp. z o.o.
AERO Sp. z o.o.
www.4-air.com
Agencja Rozwoju
Regionalnego
"MARR" S.A.
Alinox Sp. z o.o.
ANGA
Uszczelnienia
Mechaniczne Sp.
z o.o.
ARKOM Sp. z
o.o.
www.marr.com.pl
ASQUINI Polska
Sp. z o.o.
www.asquini.pl
AVIO POLSKA
Sp.z.o.o.
Aviomechanika
Sp. z o.o.
www.aviogroup.pl
B&M OPTIK Sp.
z.o.o.
www.bmo.pl
B/E Aerospace,
Inc. (Poland)
www.beconsumables.com
www.aero.com.pl
www.alinox.pl
www.anga.com.pl
www.arkom.net.pl
www.aviamechanika.pl
BorgWarner
www.borgwarner.com
Turbo Systems
Poland Sp. z o.o.
Borimex PPUH
www.borimex.pl
CAV Aerospace www.cav-aerospace.pl
Limited Sp. z o.o.
CERTECH Sp. z
o.o.
www.certech.pl
26
CONTI Sp.zo.o.
www.conti.rzeszow.pl
Creuzet Polska
Sp.z.o.o.
www.creuzet.pl
E&K Sp. z.o.o.
www.eik.pl
EC Engineering
Sp. z o.o.
www.ec-engineering.pl
EL-Automatyka
www.el-automatyka.pl
ERKO Sp.j.
www.erko.pl
Eurotech Sp. z
o.o.
www.eurotech.com.pl
Fin Sp. z o.o,
www.brammer.pl
FLY Polska Sp. z www.flypolska.pl
o.o.
Forum Sp. z o.o. www.forumltd.com.pl
Goodrich-Krosno
Sp.z.o.o.
www.goodrich.com.pl
Hamilton
Sundstrand
Polska
Hispano Suiza
Polska Sp. z.o.o.
www.hs-polska-utc.com
[email protected]
Instytut
www.cerel.pl
Energetyki
Oddział Ceramiki
CEREL
Iwamet Sp. z o.o. www.iwamet.com.pl
Kennametal Sp. z www.kennametal.com
o.o.
27
King & Fowler
Polska Sp. z o.o.
www.aerogistics.com
Kreisler Polska
Sp. z o.o.
www.kreisler.pl
Lotnicze Zakłady
ProdukcyjnoNaprawcze
"Aero-Kros" Sp. z
o.o.
M&M air sea
cargo S.A
MAPAL
Narzędzia
Precyzyjne Sp. z
o.o.
MARCO
EXPORTIMPORT Sp. z
o.o.
Margański &
Mysłowski
Zakłady Lotnicze
Sp. z o. o.
MTU Aero
Engines Sp. z
o.o.
NAFTA-GAZSERWIS S.A.
www.aero-kros.com
www.mumnet.com.pl
www.mapal.com
www.marco.net.pl
www.marganski.com.pl
www.mtu.de/subsites/mtupolska_pl/mtupolska/
www.ngs.com.pl
Nicholsons
www.nicholsons.co.uk
Sealing
Technologies Sp.
zo.o.
Norbert Polska
www.norbertpolska.pl
Sp. z o. o.
P.P.U.H.
www.mam.rzeszow.pl
"M.A.M."
Polskie Zakłady
www.pzlmielec.pl
Lotnicze w Mielcu
Sp. z o.o.
PPH
www.transsystem.com.pl
Transsystem S.A.
28
Pratt & Whitney
Kalisz Sp. z o.o.
PZL Świdnik S.A.
Remog Polska
Sp. z o.o.
Royal-Star Sp. z
o.o.
SANDVIK Polska
Spo. z o.o.
www.pwk.com.pl
Serwis
Samolotów
Historycznych
Technology
Management
Consultants
Poland
Thoni Alutec Sp.
z o.o.
TUV NORD
Polska Sp. z o.o.
www.planeclassic.com
TW Metals
Polska Sp. z o.o.
www.twmetals.com
Ultratech Sp. z
o.o.
VAC AERO Sp. z
o.o.
WALDREX S. C.
Firma Projektowo
Usługowa
Wentworth Tech
Central Sp. z o.o.
Wiet-Pol PPUH
www.ultratech.pl
WSK "PZLKrosno" S.A.
www.wsk-krosno.pl
www.pzl.swidnik.pl
www.remog.de
www.royal-star.pl
www.sandvik.com
http://tm-consultants.com
www.thoni-alutec.pl
www.tuv-nord.pl
www.vacaero.com.pl
www.waldrex.pl
www.wt.com.pl
www.wietpol.com.pl
WSK "PZLwww.wskrz.com
Rzeszów" S.A.
WSK-Tomaszów www.wsk-tomlub.home.pl
Lubelski Spółka z
o.o.
Wytwórnia
www.papiorek.com.pl
Konstrukcji
29
Kompozytowych
Wytwórnia
Zespołów
Kooperacyjnych
Sp. z o.o.
Zakład Kuźnia
Matrycowa
Zakład
Narzędziowy Sp.
z o.o.
Zakład
Narzędziowy w
Świdnku Sp. z
o.o.
Zakład
Nrzędziowy "PZL
- Dębica" Sp. z
o.o.
Zakład
Przetwórstwa
Tworzyw
Sztucznych "PZLMielec" Sp. z
o.o.
Zakład
Zaawansowanych
Technologii i
Konstrukcji
CERMETTECHNIKA Sp.
z.o.o.
Zakłady Lotnicze
"3Xtrim" Sp. z o.
o.
Zakłady
Mechaniczne
Rufus Sp. z o.o.
Zelnar Zakład
Narzędziowy Sp.
z o.o.
ZM "WSKRzeszów" Sp. z
o.o.
www.wzk.com.pl
www.zkmforging.com
www.zn.com.pl
www.zn.swidnik.pl
www.zndebica.pl
www.zptsz.ptc.pl
www.cermet-technika.pl
www.3xtrim.pl
www.rufus.com.pl
www.zelnar.com.pl
www.zmwskrz.com/
30
Firmy branż okołotniczych
AGIMIX POLSKA
Sp.z o.o.
www.agimix.pl
ALMET Sp. z o.o.
Zakłady Metalowe
www.almet.stalowa.net
ANDREX P.P.U.H.
www.andrex.com.pl
CARSMET
www.carsmet.pl
DANREX SERVICE www.danrexservice.pl
Systemy Automatyki
Przemysłowej
DEZAMET S.A.
www.dezamet.com.pl
Zakłady Metalowe
ELEKTROMET
Zakłady Metalowe
www.etobres.com.pl
ELMECO II Zakład
www.elmecomotronik.com.pl
ProdukcyjnoHandlowy
ERG Ośrodek
www.obr-erg.com.pl
BadawczoRozwojowy
FABRYKA MASZYN www.fml.intertele.pl
Sp. z o.o.
FABRYKA
www.fum.pl
URZĄDZEŃ
MECHANICZNYCH
Sp. z o.o.
FANINA S.A.
www.fanina.pl
Fabryka Aparatury
Elektromechanicznej
FURMET Zakład
www.furmet.pl
ProdukcyjnoUsługowo-Handlowy
31
HSW ZAKŁAD
MASZYN
BUDOWLANYCH
Sp. z o.o.
HUTA STALOWA
WOLA S.A.
JASŁOMET Sp.j.
P.P.H.
www.hsw-zmbl.com.pl
KAMAX S.A.
Fabryka Urządzeń
Mechanicznych
KIRCHHOFF
POLSKA
www.kamax.com.pl
KOLTEX P.P.H.U.
www.koltex.com
MEROL Sp. z o.o.
www.merol.com.pl
METALEX Zakład
Metalowy
www.metalex.com.pl
www.hsw.pl
www.jaslomet.pl
www.kirchhoff.pl
NAFTOMET Sp.z
www.naftomet.com.pl
o.o. Zakład
Urządzeń Naftowych
PIĘTKA 3 s.c.
www.pietka.com.pl
POLNA S.A. Zakłady www.polna.com.pl
Automatyki
PROPLAST Sp.z
www.proplast.ptc.pl
o.o.
REM WAR Sp.z o.o. www.rem-war.com.pl
RETECH Sp. z o.o.
www.retech.pl
SEVERT POLSKA
Sp.z o.o.
www.severt.pl
SIP KROSNO
www.sip.krosno.pl
Spółdzielnia. Zakład
Pracy Chronionej
STALMAX Spółka
Jawna
www.stalmax.com.pl
32
STALWO Zakład
Produkcyjno
Usługowy
STOMET Sp.z o.o.
www.stalwo.net
www.stomet.com.pl
TASTA ARMATURA www.tasta.com.pl
Sp. z o.o.
UNIMET P.P.U.H.
www.unimet.pl
WABEX Sp.z o.o.
www.wabex.com.pl
WAFRO MET Sp.z
o.o.
WALTER
www.wafromet..pl
WBW Zakład
Mechaniki Maszyn
www.wbw.com.pl
WOMECH Zakład
Mechaniki Maszyn
ZAKŁAD
PRODUKCJI ŚRUB
[email protected]
ZAKŁAD SILNIKÓW
Sp. z o.o.
www.zelsil.com..pl
[email protected]
www.sruby-zps.pl
Bułgaria
BIG 97 Privat LC
www.bitex.com
Dar-Aircraft Ltd.
www.dar.dir.bg
STIL-BAS
www.stil.bas.bg
Czechy
33
Aero Vochodovy
Ltd. 2000
ATG Ltd.
www.aero.cz
www.atg.cz
AVIA Propeller
s.r.o.
www.aviapropreller.cz
csrc spol. s r.o.
www.csrc.cz
Czech Aircraft
Works, s.r.o
Evektor, spol. S
r.o.
EvektorAerotechnik
FARNAIR Hungary
Ltd. Budapest Maintenance
Flytech Ltd.
Sopron - Mfg
Composit
Ultralight Aircraft
G92 Ltd. Budapest
- A/C Modification
GE Engine
Services
Veresegyhaz Parts Repair
Jihlavan. A.s.
www.airplane.cz
www.evektor.cz
www.evektor.cz
[email protected]
www.axelero.cz
www.euroweb.hu
www.ae.ge.com
www.jihlavan.cz
Jihostroj, a.s.
www.jihostroj.cz
Kossuth Lajos
www.excite.com.cz
Maintenance
Training Shool Aircraft mechanics
and avionics
La Composite
s.r.o.
www.lacomposite.com
34
Letov letecká
vyroba s.r.o.
LZ Aeronautical
Industries,
Inc. (Letecke
Zavody a.s.
Kunovice)
Mikrotechna
Praha, a.s.
www.llv.cz/llv_en.htm
www.let.cz
www.mikrotechna.cz
PBS Velka Bites,
a.s.
www.pbsvb.cz/
SPEEL PRAHA
Ltd.
www.speel.cz
SVUM a.s.
www.svum.cz
T.E.S.L.A. CZ
www.teslacz.cz
Technometra
Radotin, a.s.
TeST s.r.o.
www.technometra.cz
www.test.infoline.cz
UNIS, spol s r.o.
www.unis.cz
Walter Prague, a.s.
www.walter.cz
Zlín Aviation s.r.o.
[email protected]
Litwa
AB Kauno
aviacijos
www.omnitel.net
gamykla
AB Sportinė
Aviacija
www.lak.lt
Apatas Ltd
www.apatas.com.lt
35
Aurela, Ltd
www.aurela.lt
AviaBaltica
Aviation Ltd. www.aviabalt.kaunas..net
Aviavilsa
www.aviavilsa.lt
Aviavilta Ltd
www.aviavilta.lt
Elsa Ltd.
www.takas.lt
Helisota Ltd.
www.helisota.lt
AVIAVILTA
www.aviavilta.lt
Kaunas
Aviation
www.omnitel.net
Plant
Mindaugas
www.malisauskasMlalisauskas kaunasair.lt
Company
NERKA
www.nerka.lt
Orlaivis Ltd.
www.omnitel.net
Oro
navigacija
www.ans.lt
UAB
“Termikas”
www.termikas.com
UAB
Europarama www.europarama.lt
Rumunia
Aerostar
www.aerostar.ro
INAS SA 1
www.inas.ro
Turbomecanica SA
36
A-E Electronics
www.aee.ro
Aerofina
www.aerofina.ro
AUTOMATICA - S.A.
www.automatica.ro
AVIOANE CRAIOVA
S.A.
www.acv.ro
Bitnet
www.bitnet.info
BS C ROMAERO S.A.
www.romaero.ro
CSA - INCAS
www.incas.ro/csa
ELECTROMAGNETICA
S.A.
www.electromagnetica.ro
Electromecanica
www.elmec.ro
Elprof
www.elprof.ro
Geosystems
IAR Brasov
www.geosystems.ro
www.iar.ro
INAV SA
www.inav.ro
Intergis
www.intergis.ro
Microelectronica S.A.
www.microel.ro
OPTOELECTRONICA2001 SA
www.optoel.com
37
ORGANIZATIA
ROMANA
PENTRU
IMPLEMENTAREA
SISTEMELOR
www.its-romania.ro
ProOptica
www.prooptica.ro
Rartel
www.rartel.ro
ROMSYS
www.romsys.ro
ROSEAL S.A.
www.roseal.topnet.ro
SIMULTEC S.A.
www.simultec.ro
UTI Systems
www.uti.ro
Słowacja
Aeropro, s. r. o. www.aeropro.sk
Aerospool spol.
s. r.o.
www.aerospool.sk
38
PSLM –
Považské
strojárne
www.pslm.sk
Letecké
motory
Way Industry, a. www.wayindustry.sk
s.
Aeroprogres
www.aeroprogres.sk
Ltd.
Aerotech
Slovakia, s. r. o. www.aerotech.sk
AGO
Engineering
s.r.o. 10-49
Aircraft and
Helicopters
Overhaul
Factory – LOT:
Letecké
opravovne
Trenčín
Aircraft repair
plant in
Banska
Bystrica –
LOBB
www.ago.sk
www.lotn.sk
www.lobb.sk
AIRTRANS INT.
s.r.o.
www.airtrans.net
ALES a.s.
www.ales.sk
BAE systems
www.hawk.sk
CD engineering www.cdsro.sk
39
Comp-Let s. r.
o.
www.complet.sk
Ing. Makara
Jozef
www.aeroshop.sk
- AERO SERVIS
Tech-Mont
Helicopter
www.techmont.sk
Company, s. r.
o.
Virtual Reality
Media, a. s.
www.vrmillennium.sk
Virtual Reality
Media a. s. –
VRM; Trenčín,
www.vrm.sk
Slovakia
Willing
International
s.r.o.
www.willing.sk
Węgry
ADMATIS Ltd.
www.admatis.com
AGRO-AERO
2000 Szeged
Alcoa Aerospace
Products
Nemesvamos
AnaLogic
Computers Kft
www.agroaero.hu
www.alcoa.hu
www. analogiccomputers.com
Aviatronic Ltd.
Budapest
www.avia.kfkipark.hu
AviCraft Ltd
www.avicraft.net
Bekes Ltd.
www.bekes.hu
40
BL-Electronics
Corvus Aircraft
Ltd.Balloszög
Datakart
Geodezia Ltd.
www.bl-electronics.hu
www.corvusaircraft.com
www.datakar.hu
Dendrit Ltd
www.dendritglobal.hu
EDAG Ltd
www.edag.hu
Elektro-Metall
Paks KFT
www.eme-in.hu
FARNAIR
Hungary Ltd.
www.farnair.hu
Flame Spray
Hungary Ltd
www.flamespray.hu
G92 Ltd.
Budapest
www.budata.hu
Gergely Air
Service Ltd
www.gergelyairkft.hu
Hungaerotech
Ltd.
www.hungaerotech.hu
Mesziair Ltd.
www.mesziair.hu
Kotem Hungary
www.kotem.com
MTA
Szamitastechnikai
es
www.sztaki.hu
Automatizalasi
Kutato
MŰBER Ltd.
Budapest
www.muber.hu
41
Navionics Labs.
Ltd.
Budapest
Notheisz Ballon
Ltd
vwww.navionics.hu
www.notheiszballon.hu
Produktum
Ltd.Budapest
www.produktum.hu
Repszer Ltd.
Budapest
www.axelero.hu
SGF ltd.
www.sgf.hu
SLOT
CONSULTING
LTD
www.slotconsulting.hu
Sotex Ltd. Sopron www.sotex.hu
W.E.T.
www.wet.hu
Automotive
Systems Hungary
Kft.
WINGS Bt
Budapest
www.wingsbt.hu
Naturen
Industrial,
Informatics &
Trading Ltd.
www.naturen.hu
Możliwości współpracy Wielkopolskiego Klastra Lotniczego z SGPPL „Dolina
Lotnicza” w zakresie rozbudowy bazy danych oraz wspólnych działań dotyczących
nawiązywania nowych kontaktów z firmami oraz instytucjami lotniczymi z kraju i
zagranicy.
Przemysł lotniczy był pierwszym i chyba jedynym, któremu udało się z sukcesem
przeprowadzić proces integracji branży poprzez współpracę przy rozwoju inicjatyw
42
klastrowych, tworzenie Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa, czy Centrum
Zaawansowanych Technologii „Aeronet – Dolina Lotnicza”. Istnieje również wiele pól
współpracy dla Wielkopolskiego Klastra Lotniczego z SGPPL „Dolina Lotnicza”, których
efektem byłoby wdrażanie nowoczesnych technologii do firm polskiego przemysłu
lotniczego oraz nawiązywanie nowych kontaktów z firmami oraz instytucjami lotniczymi z
kraju i zagranicy. Inicjatywa powołania do życia Wielkopolskiego Klastra Lotniczego
idealnie wpisuje się w koncepcję rozwoju tzw. „Większej Doliny Lotniczej”, która obejmie
terytorialnie swoim zasięgiem nowe regiony o specjalizacji lotniczej w Polsce oraz
przygraniczne regiony w Słowacji, Czechach i Ukrainie, które są w zasięgu wpływu i
działań klastra „Dolina Lotnicza”
Wydaje się konieczne prowadzenie skoordynowanej i spójnej polityki organizacyjnej i
inwestycyjnej, która będzie komplementarna z potrzebami lotniczych firm województwa
wielkopolskiego oraz przyniesie efekt synergii, zwiększający efektywność wspólnych
działań Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz SGPPL „Dolina Lotnicza”,
Powinna ona polegać na wspieraniu:

stałego wzbogacania kadry naukowo- badawczej o nowych specjalistów

zacieśnianiu współpracy między nauką a przemysłem,

tworzenia nowych, specjalistycznych laboratoriów, w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych przemysłu lotniczego,

ciągłego odnawiania, unowocześniania i rozbudowy istniejącej infrastruktury badawczej
Warunkiem koniecznym realizacji zadań zgodnych z kierunkami badań naukowych i prac
rozwojowych przemysłu lotniczego powinien być rozwój nowych technologii,
skoordynowany ze światowymi trendami w lotnictwie oraz stworzenie infrastruktury
badawczo-rozwojowej, wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę i najwyższej jakości
kadrę naukową. Dla uzyskania ciągłego rozwoju nowoczesnego przemysłu lotniczego
konieczne jest zapewnienie ewolucji wyposażenia laboratoriów, którego jakość będzie
wyprzedzała zaawansowane technologie realizowane w firmach – producentach części i
zespołów sprzętu lotniczego. W najbliższych latach współpraca obu klastrów lotniczych
43
powinna wpierać ich rozwój w dwóch kierunkach: pierwszy to zwiększanie liczby firm
członkowskich, zarówno dzięki inwestycjom międzynarodowych korporacji, jak i włączaniu
do stowarzyszenia małych rodzinnych przedsiębiorstw. Drugi kierunek rozwoju to budowa
biur konstrukcyjnych, inżynieryjnych i laboratoriów.
Konieczna jest również współpraca w działaniach, które będą skierowane za zapewnienie
specjalistów dla firm lotniczych. Przeprowadzone badania wśród firm klastra „ Dolina
Lotnicza” wskazują, że w nadchodzących latach, sektor lotniczy w Polsce będzie
potrzebował około tysiąc wysoko wykwalifikowanych pracowników rocznie. Kadrę
inżynierską powinny zapewnić uczelnie techniczne kształcące konstruktorów lotniczych.
Aby zapewnić uczelniom technicznym wystarczajacą liczbę kandydatów, podjęto już
szereg działań mających na celu zachęcanie młodych ludzi do wybierania studiów
inżynierskich, ( np. Odlotowa fizyka w gimnazjach, Sugestia w liceach, czy Politechnika
dla dzieci,w której biorą udział uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. W
najbliższej przyszłości należałoby również wykorzystać te dobre praktyki „ Doliny
Lotniczej” do zastosowania w województwie wielkopolskim. Kluczowe przedsiębiorstwa
lotnicze skupione w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym powinny również umożliwiać
studentom uczelni technicznych odbywanie praktyk i staży na różnych stanowiskach pracy
w poszczególnych wydziałach zakładów. W związku z dużym zapotrzebowaniem na
operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz innych specjalistów związanych z
przemysłem lotniczym, niezbędna będzie współpraca dotycząca koordynacji programów
nauczania w średnich szkołach technicznych z rzeczywistymi potrzebami przemysłu oraz z
dokształcania absolwentów techników.
Kolejnym ważnym elementem rozwoju współpracy Wielkopolskiego Klastra Lotniczego z
SGPPL „Dolina Lotnicza” w zakresie rozbudowy bazy danych oraz wspólnych działań
dotyczących nawiązywania nowych kontaktów z firmami, powinno być organizowanie
bezpośrednich spotkania przedstawicieli lotniczych firm z różnych krajów z członkami obu
klastrów. Bardzo efektywnymi działaniami mogłyby być wspólne stoiska na
międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, jak również misje gospodarcze
44
dla zagranicznych przedsiębiorców do Polski oraz polskich firm lotniczych za granicę,
organizowane na przemian przez Wielkopolski Klaster Lotniczy oraz SGPPL „Dolina
Lotnicza”, do udziału w których każdorazowo byłyby zapraszane podmioty z obydwu tych
lotniczych klastrów. Towarzyszyć temu powinny intensywne działania promocyjne, m.in. w
formie konferencji prasowych, materiałów reklamowych i wspólnie opracowanych
informacji prezentowanych na stronach internetowych www.dolinalotnicza.pl oraz
wkl.org.pl
Podczas procesu tworzenia i rozbudowy bazy danych, pożyteczne byłyby wizyty studialne
przedstawicieli Wielkopolskiego Klastra Lotniczego w Rzeszowie, podczas których
mogliby oni skorzystać z dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie Stowarzyszenia
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „ Dolina Lotnicza”.
45

Podobne dokumenty