Starosta Kraśnicki

Komentarze

Transkrypt

Starosta Kraśnicki
WYKAZ TELEFONÓW
101
Starosta Kraśnicki
Andrzej Maj
(81) 825 58 99
Wicestarosta Kraśnicki
Mariusz Socha
(81) 825 59 89
Sekretariat Starosty
Maria Sobala – Góra,
Ewelina Jabłońska
(81) 825 58 99, (81) 825 59 89
faks (81) 825 50 52
106
Sekretarz Powiatu
Jerzy Podgórski
105
Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Gawdzik
107
Kierownik Wydziału
315
Z-ca Kierownika Wydziału
[email protected]
[email protected]
[email protected]
(81) 826 17 66
899,490
152
[email protected]
[email protected]
166
(81) 826 17 68
168
Jerzy Kazula
(81) 825 55 95
595
Elżbieta Ćwikła
(81) 826 17 93
Wydział Organizacyjno – Prawny i Kontroli
304
Referat Organizacyjny
Teresa Drzymała
Kadry, sprawy socjalne
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
[email protected]
[email protected]
Wioleta Grzymek – Perlak
(81) 826 18 55
(81) 826 18 55
Renata Rachoń
(81) 826 18 05
205
Ewelina Jabłońska
208
[email protected]
parter
Inspektor bhp, archiwum, stowarzyszenia,
rzeczy znalezione
Informacja ogólna
314
Zaopatrzenie
Ilona Mazurek
(81) 826 18 08
(81) 826 17 94
306
Gospodarka nieruchomościami powiatu
Renata Kuś
(81) 826 18 05
209
Informatyk
(81) 826 17 84
303
Pracownik gospodarczy
Sala konferencyjna
Konstanty Łoboda,
Kamil Wiśniewski
Antoni Ciasnocha, Adam Brytan
104
Kierownik Biura Rady
104
Biuro Rady
306
193
[email protected]
[email protected]
[email protected]
855
855
194
205
184
(81) 826 17 97
(81) 826 18 07
197
207
(81) 826 17 67
168
BiuroRady
315
Magdalena Paluch
Katarzyna Kozak,
Magdalena Piwińska
Referat Kontroli
[email protected]
tel./faks (81) 826 17 67, 68
167
193
Koordynator
Dariusz Grela
(81) 826 17 93
(81) 826 18 58
410
Radca Prawny
Magdalena Pierzchała,
Jadwiga Michałek, Ewa Szewczyk,
Anna Świercz
Paweł Klepacz, Sebastian Wawruch
300
Skarbnik
Zofia Skórska
305
Kierownik
Anna Jach
301
Księgowość
309
[email protected]
[email protected]
858
(81) 825 54 86
486
(81) 826 18 02
(81) 826 18 57
202
Wydział Finansowy
302
305
108
Księgowość
Płace
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu
Państwa
Kasa
Ewelina Rzepecka,
Nina Gazarkiewicz
Mariola Chapska
Katarzyna Surdacka
[email protected]
857
(81) 826 18 03
203
(81) 826 18 06
206
Barbara Dobosz
(81) 826 18 57
857
Zenobia Tchórz
(81) 825 43 80
380
Zbigniew Leziak
(81) 826 17 89
189
Wydział Edukacji i Sportu
206
Kierownik Wydziału
[email protected]
203
p.o. Z-cy Kierownika
Agnieszka Drozd
tel./faks (81) 826 17 90
203
Kierowanie do szkół specjalnych, MOW,
MOS, szkoły niepubliczne
Sprawozdawczość projektowa
Edukacja
Aneta Cichoń,
Agnieszka Lenart,
Katarzyna Bownik
(81) 826 17 90
205
Edukacja, sport
Agnieszka Orzeł – Depta,
Marta Szumna,
[email protected]
(81) 826 17 91
[email protected]
[email protected]
190
190
191
Wydział Komunikacji i Transportu
111
Kierownik Wydziału
Marian Bącal
(81) 826 17 69
115
Z-ca Kierownika
(81) 826 17 75
175
114
Rejestracja pojazdów
tel./faks (81) 826 17 74
174
113
Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa
jazdy i wydawanie praw jazdy,
Małgorzata Pawlikowska
Tadeusz Śliwka, Anna Pastuszak,
Ewa Dekiel, Marlena Jurek, Edyta
Sakłak, Michał Zimowski, Joanna
Ambrożkiewicz, Łukasz Szczygieł
Dorota Sobutka, Anna Dul
[email protected]
[email protected]
(81) 826 17 73
[email protected]
169
173
112
113
115
116
116
generowanie profilu kandydata na
kierowcę
Wykonywanie orzeczeń sądów o zakazie
prowadzenia pojazdów, kierowanie na
egzaminy kontrolne, żądanie akt
Zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie
drogowym, wydawanie zezwoleń na
przejazdy pojazdów nienormatywnych kat.
II i III
Wydawanie dowodów rejestracyjnych,
wyrejestrowywanie, dokonywanie adnotacji
w dowodzie rejestr. (hak, gaz, VAT)
Stacje kontroli pojazdów, licencje na
przewóz osób i rzeczy, zaświadczenia na
przewozy drogowe na potrzeby własne,
ośrodki szkolenia kierowców
Zarządzanie ruchem na drogach
powiatowych i gminnych
Agnieszka Cieślik, Anna Robak
(81) 826 17 72
172
Agnieszka Czerny
(81) 826 17 73
173
Kamil Kapica
(81) 826 17 75
175
(81) 826 18 56
856
Krzysztof Lemiecha, Piotr Buczak,
Dorota Dziurda
[email protected]
(81) 826 18 56
[email protected]
856
Wydział Budownictwa, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
208
Kierownik Wydziału
Mateusz Kaproń
(81) 826 17 85
200
Geolog powiatowy
Dorota Kłudka, Agata Krzyżak
tel./faks (81) 825 52 54
[email protected]
[email protected]
185
254
Referat Budownictwa
Anna Wójcik –Bocian
(81) 826 17 77
Jolanta Partyka, Marta Klepacz,
Agnieszka Wiśniewska
Jan Powęzka,
(81) 826 17 80
(81) 826 17 78
178
Dorota Pioś
(81) 826 17 78
178
Czesław Brodowski
(81) 826 17 79
gm. Gościeradów, gm. Urzędów
Marta Januszczak
(81) 826 17 79
R e f e r a t R o l n i c t w a, L e ś n i c t w a i O c h r o n y Ś r o d o w i s k a
(81) 826 17 81
Kierownik Referatu
Sylwia Zawół
179
179
215
p.o. Kierownika Referatu
216
Architektura i budownictwo – m. Kraśnik
214
gm. Dzierzkowice, gm. Kraśnik
miasto i gm. Annopol, gm. Trzydnik Duży
gm. Wilkołaz
214
212
212
210
211
211
211
217
217
217
202
200
[email protected]
[email protected]
gm. Szastarka, gm. Zakrzówek,
[email protected]
Hałas, ochrona powietrza, pozwolenia
zintegrowane, rekultywacja gruntu
Gospodarka odpadami
Ochrona gruntów rolnych, uzgad.proj.
decyzji o war. zabud., wspólnoty gruntowe
Leśnictwo i łowiectwo, rybactwo
Gospodarka wodna i ściekowa, rolnictwo,
edukacja ekologiczna
177
180
181
Kamila Szlachetka
(81) 826 17 83
183
Iwona Kuczek
(81) 826 17 83
183
Małgorzata Dudek
(81) 826 17 83
183
Magdalena Cielepała
(81) 826 17 82
182
Tomasz Ul
(81) 826 17 82
182
Zbigniew Tkaczyk, Paweł Smoliński,
Gospodarka leśna, ochrona przyrody
(81) 826 17 82
Michał Kondracki
Referat Planowania i Koordynacji Inwestycji
Iwona Tokarzewska,
(81) 826 17 88
Planowanie i strategia rozwoju,
Ewa Opoka,
[email protected]
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
[email protected]
Justyna Mazur
Koordynacja remontów i inwestycji
Kazimierz Mateja
tel./faks (81) 825 52 54
182
188
254
Wydział Spraw Społecznych
207
Kierownik Wydziału
Katarzyna Pawka
(81) 826 17 86
201
Promocja i ochrona zdrowia
Rehabilitacja zawodowa osób
niepełnosprawnych
Katarzyna Michalczewska
(81) 826 17 87
(81) 826 17 87
201
Anna Ciempiel
[email protected]
[email protected]
186
187
187
Wydział Promocji
310
Kierownik Wydziału
Grzegorz Marcinkowski
(81) 826 18 01
[email protected]
201
Referat Kultury i Turystyki
311
Kultura
311
Promocja powiatu i turystyka
Andrzej Gotner
(81) 826 17 92
Agnieszka Walencik,
Katarzyna Socha, Paweł Gąszczyk,
(81) 826 18 00
[email protected]
192
[email protected]
Rzecznik Prasowy Starostwa
Daniel Niedziałek
307
(81) 826 18 04
[email protected]
204
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
414
408
Kierownik Wydziału
Sprawy zarządzania kryzysowego i obrony
cywilnej
Antoni Rachoń
Stanisław Kapica, Sławomir Kloc
(81) 826 11 76
(81) 826 17 70
tel./faks (81) 825 54 66
[email protected]
176
170
405
Sprawy bezpieczeństwa publicznego, tajna
kancelaria
311
308
Kierownik Wydziału
p.o. Z-cy Kierownika
Krzysztof Stec
tel./faks (81) 825 54 66
466
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Leszek Sobański
Jadwiga Sobala
Referat Geodezji
Ilona Komsa,
Justyna Solis-Wilczopolska
(81) 826 41 22
(81) 826 41 14
122
114
(81) 826 41 55
110
109,150
212
Obsługa Interesantów
310
Sprawy techniczno - kancelaryjne
Kozlowska Svetlana
(81) 826 41 09 fax.(81) 826 41 50
212
102
Sławomir Ufniarz
Jan Młynik
(81) 826 41 21
(81) 884 35 41
121
541
Aleksandra Koślak, Grażyna Samolej
(81) 826 41 15
115
Maria Śledzik, Agnieszka Uzarek
(81) 826 41 18
118
Dorota Boczkowska – Spryszak,
Renata Pochodyła,
(81) 825 55 60
560
315
Informatyk
Uzgadniania dokumentacji projektowej
m. Kraśnik
gm. Kraśnik
gm. Szastarka
gm. Dzierzkowice
gm. Trzydnik Duży
gm. Zakrzówek
gm. Gościeradów
gm. Wilkołaz
gm. Zakrzówek
gm. i miasto Annopol
Zmiany podmiotowe
111
313
Zmiany przedmiotowe
306
Kierownik Referatu
Bożena Szwed, Krystyna Brożek
(81) 826 41 11
Kinga Zięba,
(81) 826 41 20
Anna Zdybicka
Refer at Gospodarki Nieruchomościami
(81) 826 41 41
Piotr Goleń
309
312
314
[email protected]
[email protected]
104
Gospodarka nieruchomościami Skarbu
Monika Wcisło, Jarek Dudek,
(81) 825 53 45
[email protected]
Państwa
Ewa Jakubowska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik
Urszula Sokal
(081) 884 47 45
Aneta Rola, Beata Golińska,
(81) 826 41 08
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna
102
ZUD
304
Pracownia map numerycznych
303
105
[email protected]
Mateusz Kubiś
Mariusz Surdacki, Michał Dudek,
Ewa Suchora
(81) 884 35 41
(81) 826 41 21
[email protected]
120
141
345
745
108
541
121
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
201
Monika Kozioł- Jurak
(81) 826 17 87
[email protected]
187
Stanowisko ds. zamówień publicznych
314
Mirosław Pierzchała
(81) 826 18 27
[email protected]
227
Stanowisko ds. promocji gospodarczej
Łukasz Koziarz
308
(081) 458 10 86
[email protected]
286
Wykaz numerów telefonów stacjonarnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku
ul. Kolejowa 6
205
Dyrektor Zarządu
Sławomir Cielepała
206
Zastępca Dyrektora
Tomasz Kremlaś
204
Sekretariat
Milena Pikuła
209
Sekcja Utrzymania Dróg
207
Dział Budowy i Zamówień Publicznych
203
Księgowość i Kasa
208
210
207
-----
Stanowisko ds. Organizacji Ruchu
Sekcja Administracji
Główny Księgowy
Stanowisko ds. BHP i pracowniczych
Obwód Drogowo-Mostowy Nr 1 w
Spławach
Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w
Szastarce
Krzysztof Tomaszewski
Iwona Pietrzkiewicz
Roman Kurkowicz
Tomasz Mierzwa
Beata Drzewna
Magdalena Wolak
Bogusław Wierzbicki
Andrzej Klecha
Antoni Buczak
Marzena Łukasik
(81) 826 41 24
[email protected]
(81) 826 41 25
(81) 826 41 26
faks (81) 825 10 27
(81) 825 21 07
[email protected]
(81) 826 41 23
[email protected]
124
125
126
127
107
123
(81) 826 41 28
128
(81) 826 41 30
130
(81) 825 34 40
(81) 826 41 23
140
123
Jerzy Maśloch
(81) 884 30 71
---
Wojciech Łojek
(15) 871 41 15
---
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
119
122
126
118
127
Dyrektor PCPR
Z-ca Dyrektora PCPR
Stanowisko ds. głównej księgowej/ds.
księgowości
Sekretariat
Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej
Stanowisko ds. realizacji świadczeń
Marek Klimek
Anna Podgórska
(81) 826 18 72 wew. 51
(81) 826 18 64 wew. 16
872
864
Katarzyna Pastuszka
(81) 826 18 64 wew. 17
864
Marlena Gałat
Justyna Mazurek
Dorota Tybulczuk
Angelika Marcinkowska
Magdalena Kania
(81) 826 18 64 wew. 52
(81) 826 18 64 wew. 20
864
864
128
105
Stanowisko ds. domów pomocy społecznej
i ośrodków wsparcia
Pracownik socjalny
Stanowisko ds. pieczy instytucjonalnej
Stanowisko ds. usamodzielnień
wychowanków
21
Zespół ds. rehabilitacji społecznej
31
Stanowisko ds. programów pomocy
społecznej, szkolenia i doskonalenia
zawodowego kadr pomocy społecznej,
doradztwa metodycznego, zasobów
pomocy społecznej, współpracy
z organizacjami pozarządowymi
25
24
864
(81) 826 18 64 wew. 12
864
(81) 826 18 64 wew. 10
880
(81) 825 58 80 wew. 29
880
(81) 825 58 80 wew. 23
880
Krzysztof Pulikowski
(81) 825 58 15 wew. 38
815
Aneta Chęcińska-Baran, Justyna
Sosnówka-Widomska
(81) 825 58 15 wew. 39
815
(81) 825 58 15 wew. 25
815
(81) 825 58 15 wew.26
815
Agnieszka Kołtun
Justyna Sęk
Justyna Mazur
Michał Botner
Katarzyna Skorupa
Teresa Nakielska
Ewa Nowak
115
22
(81) 826 18 64 wew. 35
Małgorzata Matuszewska
Monika Kuś
Stanowisko ds. kadr
Kasa
Informatyk, ABI
104
Machulska Beata
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności - obsługa
petentów
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Iwona Rachoń
Sekretarz Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Agnieszka Konopka
Zespół – gabinet
Środowiskowy Dom Samopomocy
106
30
116
107
10
11
12
14
15
112
Dyrektor ŚDS
Pracownik socjalny
Pracownia życia codziennego
Pracownia kulinarna
Pracownia terapii ruchem
Pracownia arteterapii
Pielęgniarka
Pracownia rękodzieła
Psycholog
Pracownia informatyczna
Pracownia teatralna
Irena Drozd
Justyna Żuber
Anna Iracka-Trela
Katarzyna Bańka
Małgorzata Lamorska
Magdalena Latos
Anna Jarosz
Justyna Ćwikła
Anna Kulesza
Leszek Skowronek
Joanna Piech
(81) 826 18 62
(81) 826 18 62
(81) 826 18 67
(81) 826 18 67
(81) 826 18 67
(81) 826 18 67
(81) 826 18 67
862
880
867
867
867
867
867
(81) 826 18 67
867
(81) 826 18 67
(81) 825 58 80
867
880
Powiatowy Urząd Pracy
1
2
3
4
5
8
7
7A
7B
402
Rejestracja osób bezrobotnych i
poszukujących pracy
Główny Specjalista ds. Informatycznych
Koordynator Referatu Ewidencji i
Informacji
Obsługa osób bezrobotnych i wydawanie
zaświadczeń
Kadry
Obsługa archiwum
Pośrednictwo: pracy, systemu EURES,
osób niepełnosprawnych, , obsługa
cudzoziemców
Kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej
Sekretariat
Dyrektor PUP
Z -ca Dyrektora PUP
Kierownik Wydziału OgólnoOrganizacyjnego i spraw informatycznych
9
Staże absolwenckie, bony stażowe
10
Koordynator Referatu Instrumentów
Rynku Pracy
Prace interwencyjne, roboty publiczne,
jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, grant na
telepracę, pożyczki dla bezrobotnych
11
Szkolenia indywidualne i grupowe, bon
szkoleniowy
Wiesława Hołody
Katarzyna Bańka
Anna Lipiec
Daria Gogół
Dariusz Mikusek
Katarzyna Bryczek
Maria Łazarz,
Magdalena Rostek,
Iwona Zielińska,
Małgorzata Wnuczek-Furmaga
(81) 826 18 11
(81) 826 18 12
(81) 826 18 13
Barbara Wójcik
Joanna Gąciarz
(81) 826 18 77
Jan Mazurek
Paweł Jóźwicki
Paweł Wszelaki
(81) 826 18 19
Adam Zbytniewski
(81) 826 18 18
Aneta Szabat
Andrzej Tybulczuk
Agnieszka Mochol
(81) 826 18 23 tel./fax
(81) 826 18 16
(81) 826 18 17
Marzena Knyś
(81) 826 18 15
Marta Oczak
Sylwia Sokołowska
Anna Taradyś
Iwona Łukasik
(81) 826 18 20
(81) 825 45 17
Jarosław Kowalski
Krzysztof Grzegorczyk
Katarzyna Garbacz
(81) 826 18 21
Prace społecznie-użyteczne,PAI, bon na
zasiedlenie, bon na zatrudnienie,
refundacja składek osób bezrobotnych do
30 roku życia, dofinansowanie osób 50+
400
Koordynator Referatu Świadczeń
Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
bezrobotnych
Monika Widomska
Konrad Skorupa
(81) 825 52 99
Zaświadczenia o okresach zarejestrowania
osób bezrobotnych, Rp – 7
401
401
Specjalista ds. Informacji „ Zielona linia”
Wieloosobowe stanowisko ds. programów
405
402
Główna Księgowa
403
Doradcy zawodowi
404
Obsługa budżetu i Płace, obsługa
Funduszu Pracy, windykacja
405
Finanse EFS
406
Zasiłki, rozliczenia podatkowe PIT – 11
osób bezrobotnych
Koordynator Referatu Usług Rynku Pracy
411
Doradztwo zawodowe
Marta Ciupak
Eliza Łoska
Henryk Śledzik
Joanna Stec
Paweł Sulowski
(81) 825 52 99
Marzena Filin
(81) 826 18 14
Janina Dadej
Magdalena Baran
Beata Sołecka- Lewandowska
Marta Drozd
Agnieszka Jasińska – Kołtun
Magdalena Zielińska
Iwona Majewska
Małgorzata Kwiatkowska Magdalena
Machulak
Edyta Grot
Elżbieta Iwan
Sylwia Kozioł
Joanna Kozub
(81) 826 18 15
Małgorzata Mazurek,
(81) 825 52 99
(81) 826 18 22
(81) 826 18 14
(81) 826 18 21
(81) 825 52 99
(81) 825 45 39
Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku
43A
Dyrektor
Dariusz Wcisło
(81) 825 01 55
~ 33
[email protected]
~ 37
43
Dział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Działu AdministracyjnoMartyna Jaskóła
(81) 825 00 95
Gospodarczy
Referent
Wioleta Kuśmierz
(81) 825 27 21
9
Szef Kuchni
(81) 825 27 21
~ 39
10
Intendent
(81) 825 27 21
~ 39
42
42A
Główny księgowy
42A
St. Administrator
Dorota Zapalska
Irena Biegaj
Dział Finansowo-Księgowy
Teresa Zaorska
~ 31
(81) 825 00 65
~ 35
~ 35
47
Bożena Oleszek
(81) 825 00 65
Dział Pielęgnacyjno-Terapeutyczny
Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego
Wiesława Łączka
(81) 825 27 21
47
St. pracownik socjalny
Mariola Siek
(81) 825 27 21
~ 38
47
St. pracownik socjalny
Eliza Karaś
(81) 825 27 21
~ 38
45
St. Terapeuta
Karina Lisica –Baran
(81) 825 27 21
~ 40
45
St. Instruktor Kulturalno-Oświatowy
Ewa Rola
(81) 825 27 21
~ 40
45
St. Instruktor Terapii Zajęciowej
Wioletta Kaniowska
(81) 825 27 21
~ 40
45
Psycholog
Iwona Kuśmierz
(81) 825 27 21
~ 40
33
Opiekun Medyczny
Jacek Szczepaniuk
(81) 825 27 21
~ 32
33
St. Pielęgniarka
Dorota Dudzik
(81) 825 27 21
~ 32
33
St. Pielęgniarka
Renata Czuryło
(81) 825 27 21
~ 32
33
St. Pielęgniarka
Marta Sikora
(81) 825 27 21
~ 32
33
St. Pielęgniarka
Ewa Ciepła
(81) 825 27 21
~ 32
33
Pielęgniarka
Ewa Kosikowska
(81) 825 27 21
~ 32
33
Pielęgniarka
Marta Morszczyna
(81) 825 27 21
~ 32
~ 38
Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
5
Dyrektor
Emilia Beata Nicał
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
~ 67
[email protected]
Dział Administracyjny
4
sekretariat-insp.BHP
Maria Kowalczyk
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
~ 40
493
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
~ 36
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
~ 61
(81) 821 31 13
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
Specjalista ds. rozliczeń materiałowych
Anna Prawicka
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
Magazynier
Halina Rachwał
(81) 821 31 34
(81) 821 31 13
Praczka-zarządzająca pralnią
Teresa Siębida
(81) 821 31 34
Budynek mieszkalny fundacji Sue Ryder
St. instruktor terapii zajęciowej(81) 821 31 13
Krystyna Biłgorajska
koordynator
(81) 821 31 34
~ 57
7
Główna księgowa
Elżbieta Sar
8
Starsza księgowa
Dorota Kołbuk
8
Księgowa
Aleksandra Frączek
9
Informatyk
Piotr Bandosz
3
Księgowa - kasjer
Elżbieta Wcisło
1
St. adm.ds. pracown.
Jadwiga Bortacka
6
St.adm.działu adm.gosp.
Bolesław Janik
I
Kierownik Zespołu OpiekuńczoTerapeutycznego
Katarzyna Kępa
starszy pracownik socjalny
Elżbieta Basiakowska
starszy pracownik socjalny
Monika Wójcik
starszy pracownik socjalny
Halina Chapska
starszy pracownik socjalny
Hanna Wójtowicz
~ 38
~ 38
~ 63
~ 37
~ 65
Budynek mieszkalny główny
Parter
Parter
Parter
Parter
~ 48
~ 48
~ 48
~ 48
Zaplecze kuchenne, pralnicze
Szef kuchni
Jan Nieściur
~ 58
~ 58
~ 62
~ 64
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
DPS
Warsztat Terapii Zajęciowej
(15) 838 11 47 tel.
(15) 838 11 04 fax
[email protected]
(15) 838 14 11 tel/fax
[email protected]

Podobne dokumenty