WYKONAWCA Nazwa firmy: . REGON . NIP . adres firmy: . tel/fax

Komentarze

Transkrypt

WYKONAWCA Nazwa firmy: . REGON . NIP . adres firmy: . tel/fax
Załącznik
Nr sprawy
WYKONAWCA
Nazwa firmy:
.
REGON
.
nr 7 do SIWZ
11/CPD/PN/SERKLIM2011/201O
NIP
.
adres firmy:
.
tel/fax
.
NIP
.
REGON
.
WYKAZ WYPOSAŻENIA
I URZĄDZEŃ
Wykaz
wyposażenia
zakładu
ZAKŁADU
TECHNICZNYCH
urządzeń
technicznych
dost~pnych
Wykonawcy
w celu realizacji zamówienia, wymagany jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym
Jeżeli
Wykonawca
Uwagi
Nazwa urządzenia
Lp.
polega
na
potencjale
do powyższego wykazu dołączyć pisemne
technicznym
zobowiązania
innych
podmiotów
należy
tych podmiotów do oddania
do dyspozycji wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia
....................................
, dnia
.
podpis Wykonawcy

Podobne dokumenty