Wydawca: Wydawnictwo i\lu:1sklc Pmnarua ul. F. Ratajczaka 44

Komentarze

Transkrypt

Wydawca: Wydawnictwo i\lu:1sklc Pmnarua ul. F. Ratajczaka 44
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Wydawca:
Wydawnictwo i\lu:1sklc Pmnarua
ul. F. Ratajczaka 44, 61-~28 P07nań
wmpnsnania.pl
Redakcja: Karol
S7.aladzJń~kl
Projekt graficzny: ~ lichal Ciesielski
Korekta: :\nna .\Jowotruk
Skład i przygotowanie do druku: \'foJClech S7\·bim·
Studin Graliczne \\·~·dawnictwa ).lJcJsklcg:(J Posnarua
Ilustracje: jeśli nic zostalo zaznaczone IOaC7ej,
ze zbiorów .\(arka Zajączkowslaego.
pochnd7ą
Na okladce: grupa olicerów podcza~ ćwiczeń.
\X'idoczna lączruca telefoniczna polou·a LP· \0
\\"Z. 28 l aparat telcfooJCzn~· .-\P-T \\"Z, T
Tomaszów ~laznwicckl, 1918 r. Fotografia ze zbioróu· autol
Druk i oprawa:
Poligralia Janu5z No\\ -ak Sp. z o. o.
62-0Rl Przeżmierowo, \'\'ysogotowo, ul. Zbozowa-
Copyright b~· \'\'ydawnict\\'0 t-.liejslae Posnania, Poznań .201
ISBN 9'8-83-7768-116-9
Poznali 2015, wydanie I
~&
W
1
Książki historyczne
Panner: Grupa Rekonstrukcji
Historyczne1 S1wadron Lączności nr 7
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Spistreści
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
7
Wstęp
Rozdział!
Powstanie i rozwój wielkopolskich
oddziałów wojsk łączności (1919-1921)
l. Formowanie pierwszych pododdziałów i oddziałów wojsk
2. Organizacja i dalszy rozwój wojsk łączności
3. Udział wojsk łączności w działaniach wojennych
13
łączności
Rozdział II
Wielkopolskie oddziały wojsk łączności
w okresie pokoju (1921-1939)
l. 7 Batalion Telegraficzny
2.
3.
4
5.
6.
7.
1.1. Formowanie, organizacja i przeznaczenie oddziału
1.2. Sztandar oddziału
1.3. Odznaka pamiątkowa oddziału
Dywizyjne pododdziały wojsk łączności
Szwadron łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii
Korpus oficerski i podoficerski wojsk łączności
Szkolenie wojsk łączności
Sprzęt i wyposażenie wojsk łączności
Udział w uroczystościach i życie codzienne wojsk łączności
127
127
127
182
193
200
248
267
282
331
352
Rozdział III
Wielkopolskie oddziały wojsk łączności
w działaniach wojennych 1939 r.
391
1. M!>bilizacja i udział wojsk łączności w kampanii wcześniowej 1939 r.
2. Biogramy oficerów i podoficerów wojsk łączności (wybór)
391
520
Zakończenie
571
575
606
611
614
Załączniki
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks osób
Książki historyczne
13
56
76
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Bibliografia (wybórJ
I. Źródła
t. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa-Rembertów (CAW)
Akta:
ArmU "Poznań",
Armii "Pomorze",
Brygad i Grup Łączności,
Departamentu Technicznego J\[jnisterstu."a Spraw \"Oj!>kou}·ch,
Dowództwa Łączności Afinisterstwa Spraw \'(OjskouTch,
Dowództwa Głównego Sil Zbrojnrch w
Dowództwa Frontu Wielkopolskiego,
Dowództwa Okręgu Korpusu nr HI,
byl~m
zaborze pruskim,
Działu ln!ltrukcje, ReguJamin}· i akra prawne,
Relacje,
Inspektoratu Wojsk Łączności 1\(jnj!iremwa Spraw \'\Ojskrrn~·ch,
Inspektoratu Inżynierii i Saperóu;
Ordre de Bataille DowUdzru:a \Xbjska Polskiego,
Per!lonalne i odznacll!en.iowc.· 0ra2 kartoteka powsrańcóu· uielkopolskkh.
Szefosm·a Slużby LącznoSci Naczelnego Dowcidzrn-a \\'Ojsk.a Polskiego.
Druki urz~dowe:
Dziennik Rozkazów \X(Jjskowych 1\lS\\'Ojsk.
0;-dennik Rozkau'nv \'('ojskowych Tainrch MS\\'bjsk.
Dzienniki Rozkutlw DOK nr VII
"Roczniki Oficerskie" 1923, 1924, 1928, 19.12.
Działu
2. lnsrytuł Polsld i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
Relacje, sprawozdania i wspomnienia z udziału w kampanii wrzeSnio"-ej
1939r.: Helindora Cepy, Tad.:u~;m Hoffmana, Z})."''ftunr:z Cham:ok•~·...... ., .·\. Chawn~kiq:<>,
Józefa Gila, Leszk:1 c;rzrbowskiq.,rc>., fl.:nrrk:l Bubn•"·icz:~, Ec.lmunc.l:a ł.:nc~/1:~·
·Kownackic,.,oo, Zcnoną Kt>narski~·g•>.. R••m:~n:l ł.:J.C7)"riski~·.t:•,. J,;_..c-til ł_ukc>rnskl'"/o..,'·
Ryszanlą Malczcwskic,.,..._ Mkczr~lawa Ml.iml~·ra. I,.,.,...:~c,·,r.:u .\lrd.•; H,·n~·ka .\:una.<:1.
Hipolita Puchaczc:wskicgo, Tac.lc:uszą Rnli, Srarusla""" Sinra, Zb,_...,...,,...." _.;Jus7kk-wl~·"..•.
W.
Książki historyczne
Sz}·mczaJr.ą, Srani~lawa WaliiiZcw~kicJ.,Yf>._l<>zc:fa Zai'łca.
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Bibhografra
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
3. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
"Dziennik Poznański''
"Goląb Pocztowy"
"Ilustracja Poznańska"
"Kurier Poznański"
"Nowiny Sportowe"
,.\\'ielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej"
"Żołnierz \\-'ielkopolski''
4. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe,
wPoznaniu
Oddział
Muzeum Narodowego
5. Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu
Maszynopisy i kserokopie opracowań niepublikowanych:
Leonard \\:Jadyslaw, Drganizada i oddziaQ• JJJojsk ląąjlofci.
Leonard \X'Iadysla\1; Bogacki Konrad, Historia Szkol)' Podcborą?Jd; i11!{y11ierii l..4f'{_IIOki.
Jackowski Kazimierz, Zao•s ro:vvojfl i orgaHizadi ll'o/Sk radiotelegraJic'?!l)'Ch JJJ okresie wojll)'
M!Jko-bo!Jzewickiq· (1918-1929).
!\rumski Henryk, StHdium ląci}JOfci Jl' kampaniipolskiq 1939 roku.
6. Muzeum Armii
Niepodległościowych
"Poznań", Oddział
Wielkopolskiego Muzeum Walk
w Poznaniu
lnstmkcja slnżbj• telefoniqp~j na stacjach /l'ojskOII)'Ch JJJ kraju, Główna Księgarnia
Wojskowa, Warszawa 1919.
!Gtalog XII wszechpo!Jkiego poka'(fl gol€bi poeifOIVJ'Cb połączoliego zpokazem gol€bi raSOIV)'th,
drobi" i królików w Poz:!lallill w dniach 6-8 s(J'Ciflia 1939 1:, Poznań 1939.
Folowe aparat)' Te/efrmir-zm, GlóJvna Ksirgamia WqjskOJva, Warszawa 1920.
Sl11żba ląc!(fiOfci- lmtmkga ląC'(flofci 19231:, MSWojsk., Warszawa 1923.
Stade radiotelegrajiq;1e ćwiąebne, przepis)' slużbowe i program szkolmia, MSWojsk.,
Warszawa 1921.
II. Wspomnienia i relacje
Abraham Roman, IV'spom11ienia JJJojenne iftad Wartri Bzm)', \Varszawa 1990.
Adamski Jerzy, "Paderewszczar:y'' w Zbiomit:)' OkriJ!,O//'d Dozorowania Lotniczego
111 Po'?}lallill Jlle '''rześni!l 1939, praca niepublikowana.
Adamski Jerzy, Wrzesin/1939 roku JJ' llloich Jl!spomnieniach, praca niepubtikowana.
Adamski Jerzy, Reladt~ o Okręgowej Zbiornic)' DozoroJvania Lotniczego w Poif1aniu we wrześniu
1939 1; praca rUepublikowana.
Biedermann Tadeusz, Wpomnienia harcerza-powstańca, Poznań 1988.
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
607
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Blażejewicz
Edmund, WJfN»>IIIimill t II!OJI!J, Poznań 1979.
Budziszewski Tadeusz, Mo/f 8IIJH»>I•itttill, Poznań 1988.
Dowbor-Muśnicki Józef, Mojt •sptJmllimill, Warszawa 1935.
Erlnn Józef,~., .U. CytmitR ~fut.Hj, Bole.!awiec 1979.
Erba.n Józef, M'!fr •1/JI»>IIIitllill t Jl!rf!flli• 19J91'0h, Bolesla•iec 1970 (praca publikowana we fragmentach).
Hulewicz Bogdan, Witlldt ~ llllflll/ym ~.Warszawa 19'3.
Iży<ki Wlad)•law, 7 - r.~ w~~ wtJ!Mmtimi<, pna nicpul>lilwo=.
Janta-Polczrński Roman, Wost.g.~ka »' olursit Pn'llllllilllf'itllr:apois~: leitka karttk tt wspomnitli JlllrtgO fXJ1Jt•lli•ka.
Jóźwiak Swtislaw, Frtigmmt wsponmitli t DkrrJII powJtllllill•itlluJp6klr.MtfJ, praca nic:pu·
blikowana.
Kaczmarek Jan, Rrt.q. o tltilllllnill i Df!llflitarft ~ IIF'I!'oiti AIJJiii ,.Ponm~{·
•lumpami ""<'iNiowtJ 19J9 r., Poanaó 1971.
Kaczmarek Jan, Gtlrii wspom11itli t lm ąluJw.ydJ Olll't twi4.tm!Jth t Poa"lfllllinll
Witlltopolsltim i fr«!tim IWJIIlllitm Śltphm, praca niepublikow3na.
Kępiński Jan,Rit.g. t ttHj /JMJ) itmlrpi'"'I}Mj, Poznań 1989.
Kę.zycki Daniel, Z dm potvst..;. wlhpolslekgo, Poznań 2005.
Kutrzeba Tadeusz, a;,.. •ad 8'11"'1 (9-22 ""<';";. 19J9 r.), P'tJ"'I"'k J•/Nmmi *-·
pamipols~w.;'t!"'(!p~.w- .. ""1.';";•19J9r.,Poznań19;7.
LekszyckiMorian,&.loJ't.W.~~19J9...U.pnaniepublil<oo""'
L\czyńskiRoman,&.loJ't~~19J9...U.1991,pmcaniepublil<oo-.na
Merkisz Leonaro, lłllatftt t lumpaNi ""(!i•i!JWtj, 1991, i""" niepublikmnna.
Nogaj Franciszek, Pomitmik p."",,;,. WiJhtpł/1/Urf;o fr"" z WIN. Pn,.,.;,
Wielhpolslt.U 1918/19, Poznań 1968.
P<rlcirny Tadeusz, WtJ-•i<•i•~ pi<rw~• tlDwiJtyplk.J-M ~,;,
Neubranclenburg 1942.
Petelenz-ł.ulwiewicz Roman, T"'Jimiiti """'Ji. [w:] ..Wbjsko Polskie", nr 87, L•-ów 1931
RybkaSmnisl""Z..-Prkt. Kany~ko~k.S-i!TML u·~
1919.
Rzepceki Karo~ p.."~mr;. gnm•iDWr"' Wi<lhpo/sa 21.11.1918, Poznań 1919.
Tomaszewski Jan, Wal.!i • NDiri {Zm~•.J'If'biw-f!y••'t""'i· Rok 1916-1919.
Poznań 1930.
Wrpomn;,";. PowJtlltit6JI lf'it/hJp6/Jhth, oprac. Tokars!O Lesław i Ziołek Jerz~·. Poznarl
1978.
zdN"""""ftttitAiitdrigi"_..;.f>'liW'Ił'•~ 191B-1919r.,Poznań
III. Opracowania
Allntm Dfir~ Ole.rrg11 Korf»lsll "'l- 11, Poznari. 1932.
Albo• l'mtliqlhmJ ~-i N;,p..lkgl.m...m.· z;,,. z""""""' RP 1918-1919.
Poznań 1938.
Jlm.. i broi Sil Zbf9!f'b WiJhtpłk.!i "' loJMIJ 1919-1920, mł. Polak Bo!]u•law,
Koszalin 1988.
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Bauer Piotr, Polak Bogusław, Armia ,,Poznt~~i" u' wqjnie obro111lf! 1919, Poznań 1982.
BOhm T., Od ska11hit~" do Harrenkit:~~o P~Rofon•ialf7t~Jennego w Wielkopolsce (1912-1945).
W(yfkowoli 11' d'"ialalnoid harrmńmwielkopolskit:,_~o, Poznań 2009.
Becker \'\'lodzimierz, Franciszek ldkO\viak, lf?qirka inj;;rnieryjno-saperskie na terenie
IFirlkopolski 1918-1939, Leszno 2011.
Chocianowicz \\'aclaw, Jl? 50-lt:cie pon,stania tl)ższ-.o/ Szkol)· lł7ojmnej 11' WarrzaiJ.'ie,
Londm 1969.
Cieplewicz 1\lieczysław, Wqirko Polskie ''' latarh 1921-1926. Organiza(ja, 11yposażenie,
IIJ'szkolmie, \Vrocła\\'-Warszawa-Kraków, 1998.
14 D)'JI'i?fa Piechol)! 1-sza D)'JPi?Ja Strzelrów Wie/kopol.rkich Jl'lvojnie ipokqju, Poznań 1930.
Czubiński Antoni, Grot Zdzisław, ł>."liśkiewicz Benon, Powstanie Wielkopolskie 19181919, laJ)'S Dziqóll•, Warszawa-Poznań 1983.
Czubiński Antoni, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Gmeza, charakter, znaczenie,
Poznań 1988.
Dahłen \'\laclaw, Organizaq'a i działanie ląqpośd 111 pol11, Warszawa 1927.
Front Wielkopolski 14 listopada 1919-25 marca 1920, Rozka:v· DOJoództwa Frontu, red.
Bogusław Polak, Leszno 2008.
Głowacki Ludwik, 17 Wielkopolska D)'JPiifa Piecboty w kampanii 1939 mkn, Lublin
ł969.
Gadlewski Romuald Jerzy, Bihva nad BZJifCb hisiOIJ'C'{!le studium operaqjne, Warszawa 1973.
Jur!\<' Tadeusz, Bf!Jra 1939, Warszawa 1984.
Kandziora Karol Marcin, Dzialalnofć POUI' JV PoiJIOilifl. P'?)'C?)'IIek do historii Po/skiej
Organizacji U1ojskowq za bom pmskiego ''' latach 1918-1919, Warszawa 1939.
Karwat Janusz, Od idei do crynu. A[]śl i orgallizaq'e niepodleglośdmve 11' PoijlańskienJ wlatach
1887-1919, Poznań 2002.
Kopczewski Marian, Zbigniew I\Ioszumański, Folska obrona przedwlotnit'{.a IIJ latach
1920-1939, Pruszków 1996.
Kozłowski Eugeniusz, Folski C'.'()'" zbroJt!J' w II wojnie światowq. Wt?Jna obronna Folski
1939, Warszawa 1979.
Kozłowski Eugeniusz, WOjsko Polskie 1936-1939, Warszawa 1974.
Kruszyński Bartosz, Poiflmiczyo· w WOjilie polsko-bolszewickiq/919-1921, Poznań 2010.
Król \X'aclaw, Lotniq spod znaku poznmiskiego "krnka", Warszawa 1971.
Księga Chwal;· PiecboD•, Warszawa 1937-1939.
Kurowski Adam, LotnichJ'O Polskie 1v 1939 roku, Warszawa 1962.
Lury Roman, W!at!_ysla»' Komorowski żołnierz trzech 1vojen, Poznań 2014.
Makowski Edmund, Młynarz Kazimierz, Dni klęski~ dni ch1vaf)•. Wponmimia
Wielkopolan zwrzeinia 1939, Poznań 1970.
Nowik Grzegorz, Zanim zlamano "Enigmę': Po/Jki radioJ~')'IViad podqas Wojf1) 1 z bolszelvickq Rogą 1918-1920, Warszawa 2004.
Odrowąż-ZawadzkiZygmunt Ludwik St>.nisław, D':(iqe 14. D)'IPi?Ji Piechoty {Po<Jiańskiej),
Gdańsk 2005.
Polak Bogusław, WOjsko Wielkopolskie 1918-1920, Koszalin 1990.
Polak lrmina, Polak Bogusław, Wojsko Wielkopolskie 1919 1:, cz. II, Koszalin 1990.
Polskie Sil)· Zbrojne IV drugiej 111ojnie Ślviatmv~j. t. I, cz. 1-4, Londyn 1959-1986.
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
PmPs1ań9 .UI/uJpllsry.
Biogramy
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
ęsmiW ~a aVIJt.qptJ!J~ 19111-1919, red.
Pobk Bogusław, t. III, Poznań 2007.
~ds!Ut fortlfilu<jt, red. Polak Bogusław, Poznui l 988.
RM""'ug,. ~; WulhiJ»>ski 1920 <, 'JIM ,JW,...,,;,. "'fllwa:Jd>, r<d. Pnlak
lrmina, Polak Boguslaw, Koszalin 1986.
Rezmer Waldemar, AmtM .. Ptl{"ali" 19J9 r., \'('arszawa 1992
Rogoz.iński Antoni, Zai)•J historii 7 Basalionu Tt'«mftl':(!ltgb .o· PrY.(!I411tM, ~Iilvoauktt,
Wiseonsin USA, praca niepublikowana.
Rybk• Rymrd, K•mił Step,., R.qmk Ofitmki 19J9. j~a• "' J&d 2J.OJ.1919,
Kraków 2006.
Sławiński Kazimierz,Uwira /JM(!ItltiJIUt ltJmis!JJJ, Wmza'\\-a 1975.
SIOJPttile. biografi~·po.tslańcOw •irllwpolsJ:idJ 1918-1919, red. Czubiński Antoni, PoJak
Boguslaw, Poznań 2002.
Szrmankiewicz Zenon, POf!tali ~n acyifliu 1939, Poznań 1985.
Wiśniewski Zbigniew, Wujsle.a~JO 1914-1920, Pruszkó\1.·1998.
Wąjna obronna Po/ski 1939, red. Kozłowski Eugeniusz, \'('anz:n;a 1968.
Wąjsle.m.vt aspekty PO»tslania WitiJwpolsle.itgo 1918-1919, red. nauk. \'('oszc~'ński
Bolesla\\~ Poznań t 985.
Wspomnimia t Powstania WitllvJpolsleitgo, red. Karwat Janusz, Pozruń 2007.
Wyszczclski Lech, Wo/sle.o Pilsmishf!J. W!fsle.o Po/sle.k •• ltJsed 1926-19];, \l':arsmn,
2005.
Wyszczclski Lech, Wąjsle.D PJskit lłll4t«h 1918-1921, \'\'arsza'\\'3. 2006.
Zmys dz;gi~P Wo/tlrmwiapols!Utj "'h141h 1864-1919, red. S1awecki Piott, Wmza•• l99 l.
Zajlł,czkowski Marek, Wąjsle.a lttr.(!IOiti!Pm~M ~le.itgo 1918-19J9.1.f1rys bismrii,
Poznań t 994.
'""""""f·
11),
Z"ZJ<ki Piott, Ph• Moln6'1!NYJIIJ "W'; 'Jk.z ętO.•IIIoinN'I!'""f'J'h"'
Pruszków 1995.
Zimmvski I.ech,~tiwtywlhiJ»>sry•·t.t«h 191'1--1946, Pozrwi 1973.
IV. Strony internetowe
www.katcdrapolowa.pl/ohar}~php
www.stankiewicz.e.pl/index.php
www.wbc.poznan.pl/dlibra
www.oscn.pl/legiony·othermenu-113/19+~sta
imienna picr.nzcj kadr<N-ei
www.radaopwim.gm•.pł/media/pliki/KsiegaCmentamaCharkou:pdf
~polskiinternetcom/skoryna/rodzina.htm
www.polishairforce.pl
www.muzeumwp.pl/o6cerowie
www.pzhgppoznan.pł/historia.php
www.twojcmiasto.gl1Zcta.pl/poznan/1,36048,1694100.html
www.1944.pl/historia/powstancze-biogramr/spis
www.l944.pł/historia/powsrancze-biogramy/Roman-Kizny.
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Wykaz skrótów
AK- Armia Krajowa
AP- Akta Personalne
ASG- Akademia Sztabu Generalnego
bat. art. plot. -bateria artylerii przeciwlotniczej
BB\\'R- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
BR- Batauon Radiotelegraficzny
brclgr- batalion radiotelegraficzny
Bryg. Kaw. - brygada kawalerii
BT- Batalion Telegraficzny
btlgr- batalion telegraficzny
BZTdegr.- batauon zapasowy telegraficzny
Bnx·- Batalion Telegrafistów Wielkopolskich
CĄ\\'- Centralne Archiwum Wojskowe
CBW'- Centralna Bibuoteka Wojskowa
C\X'Ł -Centrum Wyszkolenia Lączności
CWWL- Centrum Wyszkolenia Wojsk Lączności
dac- dywizjon artylerii ciężkiej
dak -dywizjon artylerii konnej
dep. - departament
DF\X'- Dowództwo Frontu Wielkopolskiego
DG - Dowództwo Główne
DGSZ b. zab. pruskiego- Dowództwo Główne Sil Zbrojnych byłego zaboru pruskiego
DŁącz. - Dm\·ódzrwo Łączności
DOGen. -Dowództwo Okręgu Generalnego
DOK- Dowództwo Okręgu Korpusu
DP- d)wizja piechoty
DP leg.- drwizja piechoty legionów
DR\X.!ojsk.- Dzic::nnik Rozkazów Wojskowych
DSW'łkp. - Drwizja Strzelców Wielkopolskich
DTt:ch.- Departament Techniczny
dyon- dywizjon
D\X·l~- Dowództwo \'\.'ojsk tączności
f-On'('- Forteczny Oddział Telegrafistów Wielkopolskich
Gen. Insp.- Generalny Inspektor
GO- Grupa Operacvina
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
GZ- Grupa Zachodnia
IPMS- Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikon;kiego w l..ondyrue
IPN -Instytut Pamięci Narodowej
IWLącz. -Jm;pektorat Wojsk Łącznoki
IWf -Inspektorat Wojsk Technicznych
KG - Kwaten Główna
KG AK - Komenda Gl6wna Armii IUajO\I.-ej
ki - kompania łączno~ci
KM - koni mechanicznych
km - karabin maszynO\\).
KNRL- Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
komp. - kompania
KP- Korpus Polsk.i
kt- kompania relegra6czna
ktz -kompania tc:legra6czna zapasowa
łącz. - łącznośC
MPiT- Ministerst\\u Poczt i Telegrafóu·
MSWojsk. - Ministerstwo Spraw Wojskm~o·ych
MSZ - Ministetst\\u Sptllw Zagranicznych
NAC- Narodowe Archiwum Cyfrowe
ND WP- Naczelne Dowództ\\u Wojsk2 Polsk.iego
NRL- Naczelna Rada Ludowa
NW- Naczelny Wódz
OPL- obrona przeciu·lornicza
OS\VL - Obóz Szkolny Wojsk Łączności
OZDL- Okręgowa Zbiornica Dozorowania Lotniczego
pac -pułk artylerii ciężkiej
pal- pułk artylerii lekkiej
pap - pułk artylerii polowej
PBK- Podołska Brygada Kawalerii
pi- pułk lotniczy
PŁ- Pułk Łączności
POW ZP - Polska Organizacja \'fojskowa Zaboru Pruskiego
pp- pułk pie<hoą·
ps - pilk stnelców
psap-pułk saperów
psk- pułk strzelców konnych
pstn.- pułk strzelców
PSZ - Połskie Siły Zbrojne
pul - pułk ulanów
PW- Przysposobienie Wojskowe
PWP- Przysposobienie Wojskowe Pocztowe
PWR - Przysposobienie Wojskowe Radiotelegraficzne
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
P\XT- Przegląd Wojskowo-Techniczny
SBK- Suwalska Brygada Kawalerii
SBT- Samodzielny Batalion Telegraficzny
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
sek. - sekcja
SG- Sztab Generalny
SGO- Samodzielna Grupa Operacyjna
SL- Straż Ludowa
sl. st. -
służba stała
SSiB- Służba Straży i Bezpieczeństwa
st. spocz.- stan spoczynku
sygn. - sygnatura
t.- teczka
Tech.- techniczny
TS\\' - tajny sztab wojskowy
TIZ- Tmvarzystwo Tomasza Zana
\X'BC- Wojskowa Biblioteka Cyfrowa
\'<'BK- Wielkopolska Brygada Kawalerii
\VI H- Wojskowy Instytut Historyczny
~'iN - ~'olność i Niezawisłość
Wli!WN -Wielkopolskie llfuzeum Walk Niepodległościowych
-w1•dz.- wydział
WPH - Wojsko\\1' Przegląd Historyczny
WSGO ,.Warta" - Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza "Warta"
WSR - Wojskowy Sąd Rejon0\\1'
WSzW- Wyższa Szkoła Wojenna
WUBP- Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
ZPSHGP- Związek Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych
ZWZ- Związek Walki Zbroinei
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Indeksosób
A
Baczyński Stanisław
Abraham Roman 235, 248, 253,
255,257,259,260,261,264,266,
267, 480, 567
Adamczewski Antoni 309, 378
Bajczum Władysław 62
Bajon 118
Balczyńska Aurelia 529
Bałuk 29
Banach Kazimierz 3r
Banaszakjózef 46
Bagińska
Adamczewski Piotr 62, 65
Adamowicz Antoni 168
Adamski 30
AdamskiJerzy 10, 40,122,399,
400,405
Adamski Roman 46
Agryszko 511
Alejski 29
Aleksandrowicz Mieczysław
-<310
Alter 235
Amałowicz
454
Anc Wiesław 435, 439
Anders Otton 90
Anden Władysław 500, 548
Andnejewski Andrzej 46
Andrzejewski Franciszek 46
Andrzcjewsld Stanisław 46, 64
Andziński Kazimierz 167
Argasiński Tadeusz 76, 144, 160,
174, 199,315,325
Augustyniak Jan 302
Awedyk Aniela 535
B
Babiarczyk Bolesław 429, 430
Bac:hońaki Dymitr 80
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
46
Laura 559
Banaszak Roman F, 45. 48, 51,
53, 58, 60, 68, -n, -7, u-, li B.
125, 129, 146, 147, 148, \49,1~1.
153,169, n. n,IB\,193, 268,
269,382,390,423,434.5211,521,
522
Bandrowski 490
Bańcer Antoni 195, 2'76, 363,
rs. 3'8. 379
Baranek Władysław 298,
Bartko\\·ski Jan 441. -l-ł2. -ł(_j~ 1
Bardic: Józef -łó
Bartosik Stefan _;IIBartoszewski Leon 3112
Bartoszkie\\ic:z Franciszek 122
Basiński 356, _i9t t
Basiiiski Wincenty 281
Baszkowski 5fl-ł
Baszkowski Piotr _; 19
Daszyński 3%
Batuta Edmund 3112
Bauer Piou -łl5. 522. SJS. 556.
563
Bączkowski
12
Bączkowski
Franciszek 3g l
Bączkowski Kazimierz 122
Bączyk Jarosław Ił
Bąk Czesław
911
.,31
BarankiewiczWacław 14~.156,
Bąk Stanisław
195,276
Barankiewicz Władysław 210,
309,363
Baranowski 55, r-. -126
Baranowski Władysław l-ł9,
ISO, 155, 176, 17", n. 181, 185.
199,268, 2"6, 309, .rs. 38.1. 5n9.
Bątkie"icz Z~·gmunt 3112
605
Barański Alfons 58, 68, 93, 11Barailski Stanisław -ł6
Barboś Andrzej Stlił
Barczyiiski Stanisław 2łll
Barth 28,29
Bartsch 18, 21,26
Bartkowiak 265
Bartkowialt Antoni 381
Bedlewicz Artur 1-. 6-. 125. 12•1.
51-.
521
Begier Kazimierz l (li
Bejma Franciszek Stl
Benk Edmund 2-1. 2-f:
Bentkowski _-,22
Bentkowski-Prawdzic Zygmunt
-łl-ł, -ł!S. -ł68. -łSS. -łSQ. -ł911,
Stanisław
IS2,
-ł.l-ł. 6ll-ł
Bernacki Paweł !22
Bernas Franciszek l 'l S
Będkowskijan
Stl
Białas .15-ł
Siałasik
Białecki
Wiktor b2• .N.~ ..i%. _i<t•J
215. 211'
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Białeclci
Tadeusz 215,21-,522
Bianchi .f-;"2
Bibrowicz Henryk +09
Biderman Tadeusz 46
Biedermann Helmut 182
Biedrzyński Adam 568
Biegański Tadeusz August 182,
3211, 522, 1,05
Bielawa 122
Bilażewski
32
Bilażewski Zdzisław
Karol Teodor 17, 20, 21, 24, 4S,
522, 523
Biliński 249
Bilski Stanisław 419
Siniakowska Pelagia 546
Blankertz 28
Błaszczyk Jan 64
Błażejewicz Edmund l O, 46, 72,
80,104, 130,278,378,381,384,
Sil, Sl2, 513, Sl4
Błażejewicz Kazimierz 3ó6
Błoński 460
Błotnicki Stanisław 66
Bniński Adolf 35S
Bociański 406
Boczkowski Franciszek 328
Boelka 361
Boettcher 165
Bogacki Kazimierz 21 O
Bogacki Konrad 21S, 414
Bogdański 161,167,168
Bogucki 4S4
Bogucki Wincenty 90
Bogusławska Emilia 560
Bohm 396, 397
Bołtuć Mikołaj 228, 449, 466,
47-,483, 501, 503, 504, 505, 507
Borczyński Stanisław 182, 223
Borecki Kazimierz 119
Borkowski Bolesław Stanisław
41, 7 , 475
Borkowski Henryk 31!7
Borkowski
Książki historyczne
Stanisław
401
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Borowiak Leon Ot l
Buńczkiewicz
Borowski Edmund 64
Borowski Tadeusz 229
Bortnowski Władysław 237,
253, 26S, 330, 46S, 47], 483, S04,
Bura Franciszek 198
506
Boruch Wacław 8, 147, 199,208,
209,210,211, 21S, 216,21 7 ,218,
220,221,276,277,279,291,297,
298, 383, 396, 398, S54, S99
Borzyszkowski 25, S37
Bota Franciszek Alfons 249,
2.1 l, 2S6, 329, 523, 603
Bota Teodora 603
Both Edmund 48
Brawo 55
Brągiel Włodzimierz 147, 149,
ISO, 157, 176,179, 180, 181,199,
210, 21S, 271,276,277,291,306,
423
Brennei Wiktor 301
Bresiński J73
Brodzicz Witold 310
Brawarek Stefan 435
Brużdziński Witold 216
Brzechwa-Ajdukiewicz 502
Brzeski Jan 38, 49
Brzeziński Józef 38
Brzosłowic Telesfor 80
Brzostowicz Feliks 130
Brzozowski Teofil 74, 175, 523,
604
Buceiski 447
Buda Wincenty 496
BudkaJan 90
Budzyński 18
Budzyński Mieczysław 225
Budzyński Wincenty 62
Bukowiecki 390
Bukowiecki Mieczysław 291
Bukowski 120
Buksiński Stefan 182
Bułak 229
Bułuk 527
l 80
Burchardt Bronisław 130
Burzyński 278
Burzyński Józef 230
Burzyński Kazimierz 80, 130
Butkiewicz Zenon 12, 74, 119,
129, 136, 147, 169, 276, 324, 332,
351, 524
ButJer 72
Buzka 59,
c
Centkawski Tadeusz 307
Cepa Heliodor 10, 16, 17, 42,
45, 53, 57, 58, 69, 72, 83, 96, 109,
124,125,169,187,194,201,
204, 212,268,271, 275, 276, 277,
333, 337, 354,359, 371,408,
414,422,439, 440,441,445,447,
456,457,459,461, 464, 480, S24,
525, 526
Cepa Lucjan Marcin 182
Chachaj Włodzimierz 31 O
Chałupka Franciszek 17 5
Chamski Zygmunt 9, 10, 307,
421,441,509
Charoński Adam 229, 231
Chibowski 309
Chimiak 126
Chirowski Wojciech 196,291,
332, 373
Chłapowski Kazimierz 366
Chmiel Adam 277
Chmielewska Marcjanna 550
Chmurzyńska Helena 559
Chocianowicz Wacław 316, 414
Chorąży Stanisław 329
Chudziak 26
Chudzikiewicz Stanisław 230
Churzyński 62
Chwalisz Walenty 214
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Czarnecki Kazimierz 363
Czarnecki Zygmunt 319, 431J.
439
Czarnota-Bojarski Zygmunt
Chyba 122
Cianciara Jan 605
Ciastawski Czesław 62
Cichocki Bernard Ludwik l 82
Cichocki Tadeusz 150, 176, 179,
180, 181,323,439
Cichy Antoni 196
Cichy Stanisław 330, 439, 503,
504
Cieplewicz Mieczysław 9
Ciesielski 122
401,419
Dembiński Czesław r)k. UJ
Czaykowski Andrzej 145
Czekała Antoni 302
Czekotawski 55
Dembiński Włodzimien
Cieszewski Mieczysław 69
Cieślik 232
Czubiński
Cieślińska Juliaona 540
Ciężka
Barbara 29, 35, 37, Sr',
Ciężki
4%
Maksymilian 29, 35, .Y',
45, 526, 527,555
Ciszek 354
Ciszewski Kazimierz 277
Ciszewski Mieczysław 58, 11'
Ciupak Czesław Wiktor 150,
176,177,179,180,181,269,276,
297,424,425,439,496,527,528
Ciupałska
Paulina 567
Cygański Maksymilian 123
Czajka 103, 309
Degler r,..+
Degler Franciszek
Degórski 122
Delong Alfred 231
Czeluściński Stanisław 419,491,
516
Czepik
Stanisław
39-
-1-r
Czerwińsk.i Bronisław
Czerwiński Jan
366
Czosnowsk.i Adam 62, (J5
Czubajózef 214
45
Czyżak
11-
Leon
lfJ2, tl)3
Denkowski ) l l
Derbicha Jan 3Sk
DeNich Stanisław (,2, Xt 1. l )11
DeNidei Tk
Djessert Mateusz 122
Dmochowski 3S4
Dobak Stefan 12S. J..J.lJ. 2rJ\. \11(,_
Dobczyński Wawrzyniec
Dobowa Jad\\iga 1VJ
~fi
DobrowolskiJan 193
Dobrowolski Stanisław 31'12
Dobrowolski Stefan _)3(1
Dobrowolski Wojciech li-
282, 354
Czyżakjózef 182,330
Czyżowski
j"'·
391)
Antoni 9, 23, 534,
538, 55 7 , 568
Czubiński Marian Zenon l 82,
605
Czubiński Stanisław
555
Dolata
Franciszek 3T
Stanisław lJf1
Dolata Tadeusz 65
Doliński
55
Dołęga-Otoski
D
55
Domagałski Mieczysław
45
Dominiczak 44 1(,
Dabas 514
Dadaczek 215, 218
Dahlen Wacław 158, 159, 252,
Domiński 49
Donaj Marian _;l l-
Dordore ·' 1-
253,284, 285, 286, 28-, 29-:"
Dowbor-Muśnickijózef
Czajka Adam 65
Czajka Michał 10, 17, 41, 44, 45,
Danecki Witold I·C 215, T6,
]67
42, 44,-15,
47, 48, 49, 50, 53, 58, 70, 77, 78,
79,81,84,85,102,117,118,128,
Danhofer Eugeniusz l..J.-
Drauszke Ryszard 15
Drecki Edmund 31 q, 529. 605
272, 292, 372
Czajka Nikodem 72, 104, 130,
185, 191,199,275,278,284,291,
374, 380, 423, 511, 512, 513, 514,
Danielak
515
Czajkowski 122
Czapracki 400
Czapracki Ludwik t 75
Dąbrowski
Czaprański Władysław
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Chwirot Franciszek lO, 141, 142,
2"79, 2R5, 293, 29H, 299, 300, 313,
]20, .132, ]36, .150, 387,389,427,
Danielak 122
Czesław 198
Danielewicz
Władysław
Dąb-Biernacki
Dąbek
Stefan 497,498
Stanisław
69. q 1
Drewnowski Kazimierz 115.
116.118.W
Dąbrowski
55
Antoni l 08, l (~9
Dąbrowski
Jan 147,276, 2~0.
Dreyza Jerzy 12K 529
t
Drobiński 359,
Dropiński Bernard . J. S, 4K 51. S.\.
lllJ, 1:-12.2-2
liS,
SS,6(),6.\ 11-.
Stefan 22, 28,281, .16i
4J9, 529
Stefan 2.11
Dąbrowski
r
Dropiński Feliks Henryk l S2.
379, 528
147,528
T2, ";-."\. S-19, 566.56-. s-t
Drelowski
64
-. 311.
r. 56, s-. f\ S, 8f\, S9,
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Droszcz Tomasz 182, F4. 275,
S9-
Dubicki 553
Duczalski Szczepan 161
Duda Ignacy 373
Dudziak Jan 65
Dudziński
Antoni 553
Durczak Franciszek 244, 246
Durski 0 6
Duszyński Ludwik 196, 279,
3011
Dworczak Józef 80
Dworczak Marian 69
Dworczyk Marian 47
Dworczyk Zygmunt 22, 45, 53,
s-, ss, 61 ,r,z, 63, 69, 96, 11 s, 116,
124, 12S, 129,272
Dworecki Piotr 45, SS, 272
Dybizbański 168
Dymarski 360,361, 362, 371
Dymarski Franciszek 140,372
Dymek SS
Dymek Franciszek 122
Dzierzbicki 16 7
Dzierżanowski
Kazimierz 71.
143, 162,318, 329, 3SS, 363,365
Dziurkiewicz 102
Dziurkiewicz Stanisław 65
Dziurnik Paweł 122
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Ertel Zygmunt 1- cc 45. 47,
51, 53, 60, 67, 68, 69, 97, !Ul, 102,
liN, 118,124,125,129,201,214,
272, 2' 4, S311, 6114
Eberhard Friedrich Georg 123
Ekiel SS
Emerling Aleksander 466, 504,
506
ErbanJózef 10,133,134,
135,136,138,139,142,143,144,
146, 14H, 149, 15S, 179,278,
279, 310, 324, :l75, 377, 383,
3H4, 385, 386, 423, 427, 428,
Sil. 512, S13, 514, S30, 542, 592,
61)1
Książki historyczne
Fundament Franciszek 64
G
F
Fabianowski Marian 45, 72, 114,
390
Fabiś
Zbigniew 279, 369, 373,
429
Fabjanowski 112
Fabrowski Zygmunt Stanisław
44, 45, 47, 51, 53, 55, 58,117,272,
280, 531
Fajtek Leon 300
Faury Louis 317
Fedyczkowska Zofia 363
Felcyn Sylwester 46
Ferbiński Tadeusz 315
Fiedorof Stefan 277
Filarecka Stanisława 389
Filarecki Antoni 141, 271, 309,
310, 349, 380, 532
Filcek Marian 278, 291, 366
Filipiak Maria 453
Filler Władysław 1O
Fiszer 18
Flejsierowicz Augustyn 124
Florczak Ludwika Antonina
E
Prysiak Władysław 175
Fuller 203, 205, 3115
552
Florczak Stefan 161
Florkawski 122
Foch Ferdynand 209
Foranowski Franciszek 300
Forecka Teresa 523
Formanowicz Stefan 214
Forysiak Władysław 358
Frank Oswald 356, 358, 375
Frąckowiak 102, 162, 454
FrąckowiakJan 65,212,279,283
Pronczak Władysław 62
Front 509
Gajewczyk Stanisław 65
Gajewski Antoni 122
Gajewski Wojciech 64
Galas Franciszek 302
Galicki Romuald 147, 155,269,
276, 277,281,291, 292,309, 354.
362, 363, 367,368, 369,373, 378,
383, 385, 532
Gałęziowski 533
Garczyk Franciszek 48
Garczyk Michał 210,215, 532,
533
Garliński 35, 37
GawlinaJózef 186, 187
Gąsiorowski Janusz 416
Gąsiorowski Stanisław 62
Gąszczak Czesław 182, 508
Gąszczak Helena 389
Gąszczak Stanisław 278, 291
Gedymin Włodzimierz 409
Generalczyk Edmund 65, 172
Geppert Tadeusz 45, 130
Geppert Edward 66
Gertych 26
Gibka Jan 426, 494
Giedroyć Aleksander 44, 53, 54,
58, 67, 69, 112, 272
Giedroyć Konstanty 32, 44, 53,
54, 55, 63, 88, 124, 272
GilJózef 9, 149, 150, 176, 177,
178,179,181,185,199,268,276,
277, 310, 364, 374, 385, 425, 426,
435, 439, 442, 443, 444, 463, 468,
472,476,481,482,483,486, 488,
492, 493, 518
Gliński Bronisław
Gładysiak
90
122
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
GłowackiLudwik
213,214,223,
224, 22'. 228, 423
Głowacki Wiktor 358
Głowiceki Andrzej 46
Głowiński
83
Głowiński Mieczysław 46
Główczyński
s;, 439, 492
214
GłówkaAleksy
Głuszak 102
GIYdaAlojzyJan 104,124,21;,
218,m
Goebel Kazimierz Fryderyk 36,
114,129,;33
Gogo Wacław 64
Gogolek Alojzy 3;8
Gogolek Igoacy 176, 215, 278,
291, 309, 357, 366, 380
Gogolek Władysław 199
Gogołkiewicz Franciszek 48,
;3, 122. m. 390
Golisch Władysław 215,222
Goliszewski Zbigniew 516
Gołąbka 167
Golębiowski Leon 17, 72, 73, '6,
109,119,390
Gołogórski Jerzy 482
Gomerski 24
Gonia Adam ;2, 278,279,291,
335
Gontarczyk Wiktor 194
Gordon Feliks 49
Gorkowski 244
Gosztoft Roman 362
Gościniak Antoni 65
Gotzman Franciszek 298
Góral Andrzej 441, 442
GóralJózef 74, 129, 147, 149,
175,195,267,272,274,291,292,
309, 335, 380, 390, 441
Góralski Józef 46
Górka Józef 62
Górnicki 245
Górowski 180
Górski 230
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Grabarczyk Marian 298
Grabarczyk Władysław 224
Grabiński Jan 215
Grabowski Jan 358
Grabowski Kazimierz 3/1\
Grabski Stanisław 21
Gracz Damazy 66
Graczyk Kazimierz I.W
Grajek Marek 29, 35, r. ST,
555
Grajewski l 03
Grajewski Marian 185
Grajkawski 113
Grajkowski Jan
Graże"'"icz Edmund 215
Grencel Tadeusz -16
Grochocimski Mieczysław 31JGrochowski Henryk 24Grodzidd Mirosław 213, 231,
232
Grodzki 385
Grodzki Edmund 58, 69, 113
Grolewski Kazimierz 299
Grombica 168
Gronek Witold t-s
Grossmann 65
Groszek Witold 216
Groszkawski 114
Grot Zdzisław 538
Grudziński W, 166, 167, 168
Grudziński Henryk 282
Wo
Grudziński Otto
Gruszka Franciszek 2-1-ł
Grygas Marcin 11Grzebielec Antoni 19Grzechólski 180
Grzegorzewski l03
Grzelak Adam -:--:
Grzesiak Z)·gmunt 515
Grzeszkowiak Hieronim 66, lll9
Grześkowiak Adam 11-
-z ..
Grzcśkowiak. Mieczysław
Sll
Grzdkowiak Stefan -ł6
Grześkowiak Tadeusz Ił Q
Grzęda Antoni 3ł 12
Grzybowski Leszek ..-I'J
Gulcz)-ński Marceli 215
Gunter Romuald 1\'J
GurcZ)-ński 122
Gustou.icz Marian 435
Gustawski -ł/11),44.11.41•1
Gut Władysław 3\11
Gutsche Jerzy August G!,, 2--.
5.H.605
Guttmeyer Feliks T\
H
Hahn 1~.5r
HaUer Józef -. 13, 4~. i i. -K. ("!l.
92. \liS, \\1), 26-.2-3. 5.13. 3-1
Halonga 162. 163
Halse 211
Haluta -5
Hałkie\\icz Marian Nt t
Hamerski Ignacy 161
Harnski Zygmunt 5111
Hauser Edmund -l. IT. 16-.
324. r2
Hegner-Sz)·mański Stanisław
12-. 128
Hermanówna Anastazja 4113
Heruj 122
Herwich Leonard 31 t2
Hibner Leon T
Hlond August .135
H ochfelder Józef 121 l
Hodowany Antoni 236. 26Hoffman Herbert 16Hoffman Jerzy .l52
Hoffman Tadeusz 132.-116
Hoffmann Aniela 33ll
Hoffmann Ignac)· 161
Hoffmann Tadeusz 4b2, -Ib.\
. -_,
HoUy -161,4--1. -1-q
Hołoga Marian -lt1
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
JakliczJózef 464
Jakubowski Michał 65
H uber Karoona 562
H ulewic z Bohdan 20, 21, 23, .18 Jakubowski Tadeusz Józef 17,
7I, I24, I47, 2I4, 215,275, 29I,
Hulewicz Witold Grzegorz li,
292, 366
2~. 38, 4', 49, 53, 58, 79, 109, 117,
Jakubowski Władysław 90
272, 534
Hutek 514
Jamiałowski Feliks I 19
Jamka Stanisław Franciszek 48,
Hykiel 60
I25, I29, 142, 146, 147, 150, 155,
169,176,177,178, I80, I85, 187,
I88, 189,190,193, 194,198,272,
277,323,350,360,362,364,370,
ldkowiak Franciszek li
371, 37i, 385,423,425,444,517,
Idzikawski Edmund 83, 109,
534, 604
202
Janczak Tadeusz 197, 358
ldzior Edward 136, 232, 236,
Janczewski Stanisław 119
23', 245
Janczewski Zdzisław 358
ldzior Krzysztof 138, 237, 239
Janecki Wincenty 45
Ignaczak 230
Jangiewicz Franciszka 564
Ignaszak Władysław 62, 80, l 04, Janiak Antoni 224, 315
130, 218, 291
Janiak Stanisław Bernard 45,
Issmer 400
48, 55, 58, 67, 109,272,281,292,
Iwanowski Wincenty 430, 432
419,535
!wieki Maksymilian 319
Janicki Ignacy 62
Iżycki Mateusz 482
Janicki Paweł 302
lżycki Władysław 10, 142, 143,
Janicki Wacław 46
14', 148,149,156,175,195,199,
Janke Jan 306, 309
271' 276,277,288, 302, 321, 325,
JankoJózef 47,150,175,176,
326, 353, 356, 378, 387, 388
181,199,267,278,291
Janke Zofia 389
Jankowiak Antonina 568
Jankowiak Bronisław 214
JankowiakJózef 125, 126
Jabłeka Mańa 543
Jankowicek 162
Jabłoński 18, 20, 21, 29, 180,363
Jankowski Franciszek 90, l 04
Jabłoński Antoni 328
Jankowski Józef 122
Jabłoński Jan 147, 156, 195, 276,
Jankowski Michał 169,277
302
Jankowski Mieczysław 306
Jackowiak l 02, 132
Jankowski Stanisław 62
Jackowski 473
Jankowski Tadeusz 147, 373,
Jackowski Edward 277, 419
535, 604
Jackowski Józef 387
Janoch a Stanisław Michał 129,
Jackowski Kazimierz 10, 19, 59,
268,273,275,419,535,604
64, 87, IIIJ, III
Janowiak Franciszek 302
Hora Tadeusz Emil 17
J
Książki historyczne
Janowicz Kazimierz 161
Janowski Bolesław 130
Janowski Edward 48, 400
Janowski Tadeusz 117
Janta-Połczyński Roman 29, 30,
31,32
Januszajtis Marian 511
Jarnuszkiewicz 394
Jaroemski 402, 454
Jarocki Stefan 139
Jaroszyński Kazimierz 435
Jasiak 309
Jasiężek Jakub 122
Jasiński Adam Wawrzyniec 405
Jasiński Albin 89
Jasnoch Kazimierz 16, 17, 23,
25, 26, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47,
53, 56, 57, 58, 60, 68, 74, 77, 83,
85, 117, 120, 122, 123, 124, 125,
130, 182, 187,201,268,276,359,
361, 362,384,393,396,399,401,
536, 537
Jastrzębski Adam 122
Jaworski Władysław 214
Jerzyk Piotr 62, 130
Jerzykiewicz Bolesław 182
Jewosiński Wojciech 104
Jezierski Kazimierz 37
Jezierski Leon 429, 498,499
Jeziorkowski Jan 196
Jeziorowski Jan 332
Jeziorski 45
Jędraszak 102
Jędraszak Władysław 64
Jodłowski Stefan 8, 10, 147,
148,150,151,156,176,
178,179,181,195,199,271,
276, 277, 292, 330, 363, 373, 374,
375, 378, 384, 385,439,497, 498,
535
Jonko Mieczysław I80
Joszta Franciszek 37
Józefowicz Marianna 558
J óżwiak Edmund I 24
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
jóźwiak Stanisław
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
10, 16, Ji,
IR, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, ]0, .14, 36, 43, 45, 52, 5.\ 54,
55, 69, 80, 118, 124, 130, 182,268,
282,287,319,361,523,537,538
Judek Ignacy 214
Jujka 90
Jujówna Pelagia 256, 267
Kaczmarska Krystyna 522
Kaczyński Kazimierz 31 (J
KahJ Herman Gustaw IH2
Kajetanowicz Stanisław fC,
Kajser Józef 3":'5
Kalina Aleksy 122
Kalinowski Marian 53!
Kaliński Emil 18~, l 96
Jung 18
KaliiiskiTomasz 199,200
Kaliszak Maria 548
Kałuski Wacław 130
Kędzierski
Kamiński
Kędziora
Jungerman Romuald 37
Jungnickl 18
Juniewicz Adolf 44, 47, 53,58
Kaźmierczak ]I)IJ, 13K
Kaźmierczakjózef 1-ł-.1'!5. ))(i,
11-ł
85, 122, 511
Henryk 182
Juniewicz Władysław 272
Juniewicz-Dunin Zygmunt 124
Kamiński
Junosza-Drewnowski Ignacy
KamyszekJan 26'7
Kandziora Karol \S, 18, 21, 24,
444,445
Kamiński Michał
161
26, T'' 28, 538
Kaniewski· 40()
Jurga Antoni 117
Jurga Stanisław 64
Jurkiewicz Emil 37
K
Kęc Stanisław
r,4
365
Kędzierski Stanisław
Kędzior Jerzy
2:-: l
:1 l ft
231
Kępa Stefan 229
Kępińskijan \(1,
1-3. 3()2. _;9-.
-1-/J(J, 4lJ2, 4(!3, .fCJ4
Kierako\\;cz Józef 315
Kierskia 31 J
Kierych lóR
Czesław
Kieszkowski
103, 182, 20U14
J95.211J,263.r6
Kaniewski Wiktor 12U, 121
Kijak
Kaniewski Kazimierz 53
R-. 112, l l !:l, 14-.153.155,2-2,
r-. 291.202. Juo. 324. 35-. 363.
JFi(J, 39ll, 529
r
Władysław
53, 54, SS.
Kabac Kazimierz 45
Kapera 35,
Kabacińslci
Jan 64, 119, 130
Kabaciński Kazimierz 1O, 47,
Kaplicki 239
Kij ak Włodzimierz 1-
Kapsa Jan 193
KimrnelJózef U9
48, 53, 58, 64, 68, 102, 103, 106,
107, 108, 109, 117, 118, 128, 130,
139, 272, 278, 292, 366, 386, 401'
511,513, 514,590,602
Kaput Józef J \0
King Franciszek 191
Karakuła
Kirchmajer Jerzy 4Jil
Kiszakjakub 911
Kaczkowska Helena 534
Kargol Władysław \6\, 162
Karołewicz Józef 435
T6, 385
Karwat Janusz 523
Klamke Brunon 133
Kaczmarek
Bronisław
Kaczmarek
Czesław
299
80
230
Karczewski 122, 3H3
Kargol
Stanisław
328
Kaźmierz
24, 28, 40
KiślukJan
Kiźny
14-. 156, \93, 24fl,
Kląskała Roman 240
Kleberg Franciszek 50:-!, SlN
Karwatka
KaczmarekJan 10, 16, 22, 40,
Karn•owski 218
41, 42, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 53,
60, 72, 75, 77, 78, 81' 82, 84, 85,
90, 94, 99,102,121,123, 124, 125,
126, 129, 149, 194,248,268,269,
272,278,280,281,317,371,413,
422, 444, 499, 501' 503, 504, 529,
538, 539, 556
Kasprzak 122
Kleniewski
Kasprzak Ignacy 302
Kasprzycki Tadeusz 18-:'
Kaszewski Stanisław 2.lll
Klewenhagen
Kasztelan Jan l H2
Kaufmann Anna 544
Kawczyński
20
Kawecka Zofia 542
Kawlin Kazimierz 31 O
m,
Roman 2-H. 432. 530
Kaczmarek Fabian 64
Kaczmarek Stefan 80
Kaczmarek Tadeusz 298
l·C l 56,
Kaniewski Kazimierz 99, \Ol,
Kantowski .183
Książki historyczne
Kaimierczak Stanisław \K2. 32'J
Kaimierski 24. 365
Kempiński 122
Kempiński Franciszek 214
Kempski Leon _-,n-
Włodzimierz
32tJ
l~_,
Klimczak Marian 256
Klimek Kazimierz 5WJ
Klisiewski 122
Klose Maksymilian 4lJ
Klotkiewicz _152
Kluka 55
KI upiec Kazimierz \6-
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
K.łopotO\vski
Adam 328
Konopka
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Stanisław
_2(,-
Kowaleszyk Franciszek 65
Kowalewska Helena 542
Kłos
Antoni 46
Kłosowski Wincenty 80, 130,
Konopka Walery 256
Kopa Andrzej 39
165, 16H
Kopania Zygmunt 198
Kowalewski Jerzy 236, 276, 324
Kowalewski Jan III
Kopański Czesław
Kowalewski
Kłyszewski
.r
Knie Henryk 46, 48, 182, 248,
269, 272, 320, 425, 439, 539, 577,
591,596
Knie Maksymilian Roman 1'7,
-16,48, 67, "3, 104, 109, 125,214,
4T'
Kopczewski Marian 328, 394
Kopczyńska
Kopczyński
Maria 536
Tadeusz Szymon
196, 249, 251, 252, 256, 259, 260,
265, 266, 277
Kopczyński Zbysław 230
272,320
Koperski 27 S
Knoll-Kownacki Edmund 9,
Kopjas Bolesław 298
169, l 87, 189, l 94, l 95, 226, 227,
Koplewski 248
228,232, 354, 356, 359, 371, 378,
406,412,449,455,461,468,469,
Koppa Marcin 16 7
Korasiewicz Kazimierz Jan 124,
470, 471' 476, 477, 489, 483, 484,
488, 498, 519
129, 146, 147,273, 388, 423, 245,
Kobus Piotr 358
427, 509, SIO, 517, 542
Kobylański Jan 221
Karczewski Marian 292
Kochański Stanisław 499, 506
Końanty Wojciech 20
Kocik 64, 102
Kornacki Henryk 238
Kocimski 27, 28
Kornatowski Stanisław li O
Kogut-Wyrwiński Eugeniusz
Korycki 230
553
Korzeniowski Wojciech 239
Kohutnicki Romuald 393, 400,
Kosicki 309
401
Kosicki Stanisław 197,279,300,
Kolanowski Włodzimierz 419,
358
;r:
Kosicki Tadeusz 439, 490, 492
Kolischer Emil Karol 64
Kosmowski Tadeusz 299, 307
Kołat Henryk 264
Kosowski Wincenty 65, 79, 133,
Kołodziej Stanisław 16 7
152, 162, 163, 165, 166, 168, 225,
Kołodziejek Tadeusz 210, 540,
226,231,269,314,387
605
Kossow Wacław 45, 48, 53, 68,
Komolka 314
69, 79,117,542,605
Komorowski 55
Kostecki Mikołaj Gudelis 405
Komorowski Władysław Jan 45, Kostka Franciszek 302
50, 51, 61, 62, 66, 97, 99,214,272,
Kościelak Jan 279, 300, 378, 382
328, 393, 394, 400, 402, 540
Kościelak Włodzimierz 297
Konarkowski 230
Kośmicki l 03
Konarski Zenon 10, 76,199,325, Kotowicz Florian 110, III, 113,
420, 421' 466, 509
114
Konarzewski Daniel 82, 84, 96,
Kowalczak 309
99,101,102,248,270,531,558
Kowalczak Ludwik 180, 335
Konik Antoni 185
Kowalczyk 55
Książki historyczne
Mieczysław
277,
291,354, 367, 373
Kowaliński 309
Kowalski 103
Kowalski Roman 230
Kowalski Wacław 196
Kozak Marian 328
Kozakiewicz Eugeniusz 11, 185,
187,188,193,212,213,214,216,
224, 232, 250, 263, 343, 423, 440,
509, 542, 549
Kozanecki 383
Kozik 83, 202
Kozłowicz Tadeusz 528
Kozłowski 83
Kozłowski Eugeniusz 9, 226,
227,228, 233,234,235, 247, 258,
259,410,443,455,472,473,475,
476,478,480,484,497, 517
Kózka Ludwik 482
Krajewski Antoni 56, 64, 111
Kraska 383, 401
Krasowski Adam 366
Krauze 90
Krauze Jan 214
Krawczak Roman 72, 130, 349
Kretkowski Feliks 65
Kreutzenbeck 18
Kręc 102
Kroma Stanisław 496
Król 85
Król Wacław 399
Królak 236
Królicki Stanisław 262
Królikowski 168
Kruczkowski Franciszek 124
Kruszewski Jan 497
Kruszewski Zbigniew 584
Krygier Stanisław 117, 124
Krygowski Zdzisław >S
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Kryjam Franciszek 225
Kryjam Jan 307
Krysiński Józef 46
Kryska-Karski Tadeusz 524
Krzeszewski Henryk 425, 426,
439, 492, 496
Knyczkowski Andrzej 391, 431,
447,459
Krzysztoporski Bronisław 90
Krzyśku 102
Krzywicki 136, 427
Krzywicki Włodzimierz 279,
389,439
Krzyżak Franciszek 48
KrzyżakJózef 511
Krzyżak Tadeusz 351
Knyżaniak Edward 254, 256
Knyżowski Jan 299
Ksionda Rościsław 147,156,
172,173,175,177,179,199,273,
276,277,291,330,350,351,362,
363,367,368,373,378,379,380,
515,542
Kubanek Witold 496
Kubiak 99, 135
Kubiak Grzegorz 298
Kubiak Ludwik 104
Kubiak Stanisław 17, 48,49, 51,
53, 68, 80,117,118,121, 122,543,
604
Kubicki 23
Kubisz Józef 230
Kublin Franciszek 66
Kuczkowski Franciszek 117
Kuczkawski jan 125, 126
Kudliński Stanisław 396
Kujawski Wacław 125,126
Kulesza Henryk 129
KulikJerzy 277
Kulpiński 230
Kunda Piotr 504
KurasiakJan 281,291,300,314,
351,390
Kurasiak jerzy 281
Książki historyczne
Kurek 122
Kurka 102
Kurkowska Maria 532
Kurosiak Jan 153
Kurowski Adam .W3, 394. 395,
398, 40"7, 410,445,446
Kurowski Stanisław li 5
Kurowski Władysław 224
Kurpisz 312
Kurth Wiktor 119
Ku stroń Józef 16R
Kusztelski Kazimierz 161
Kuś Wojciech li "7
Kuśnierczak Andrzej 298
Kutrzeba Tadeusz 145,204, 3W,
414,422,423,430,443,456,458,
462, 463, 464, 465, 41>6, 46-, ~-3.
474,477,478,480,481,482,483,
484, 486, 489, 496
Kużmiński Stanisław 392, 405,
406
Kwasek Witold 66
Kwasigroch Józef 58
Kwaśniewski Stanisław 249,
251,256,259,26Kwiatkowski 85, 122
Kwiatkowski Edmund Stefan
53, 58, 69, 127
Kwiatkowski Edward 11 i
Kwiatkowski Kazimierz 214
Kwiatkowski Stanisław 122, 35R
Kwiatkowski Wacław 50-IKwieciński 114
Kwietniewski Władysław 161
L
Lange Teodor 328. 329, 394
Lange Zygmunt 29, 32, -ł-1, -1-R.
52, 53, 54, 64, 69, 85, 8", RX. 90,
130
Langer Gwido Karol 438, 555
Langner 18, 29
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Lapela Stanisław 232
Lascaux 3fJ2
Laszeoko Arystare h (JS. l~1511, nJ. lf~t.tn. t'J-1-.t''~- 2-~.
42.1
Lat)'ński Włodzimierz ~T
Lausz Stefan 138, 1-1-Leandri tr
Leciejewski Henryk lli2. (Jł ~~
Leciejewski Władysła~- 8tJ
l..eCZ)'k
r
Leczyk Wincenty 12-1Leinwand 558
Leja 168
Lekszycki Marian 111.-1-5. Do.
150,1"6,1"". 1"8.181.192.1'>8.
2""'6. 323, 3so. r5. -1-2-1-. -1-2;. ~33.
5o9. 51n, 511.51Lencze\\-skiJan T6. 351l, Tl
3"8,3"9
Lenczewski Tadeusz 13r l, 36R
Lergetporer Henryk Edward
-1-SK-1-59
Leszczyńska-Jaroszewska
Barbara 5-1-5
Leszczyński Franciszek 12CJ.
1-1-5, l·r, 21l\ 225. T6. 291.292.
318.32-1-. -'H 36-.5-1--1-,5-1-5
Leszczyński Stanisław --~o. 1-5.
3"9
Leszczyński Zdzisław 169
Leszczyński Jan ~-Leśniczak Aleksander 161
Lewandowski 210.216. 3tl9, 3lll.
163,16Lewandowski Antoni 21-1Lewandowski Florian l n-~o
Lewandol'"-skiJan Jtli.T3
Lewandowskijózef 9tl
Lewandowski Kazimierz 1~ 1 1,
150. n1. 181. 198, 191>, .lD . .lStl,
]82, -1-23
Lewandowski Leon ~tl. llll, Utl,
2i9,32tl
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Lewandowski Lucjan 169
Lewandowski Marian '":"f!, TS,
191, .r4
Lewandowski Władysław 30(>
Lewicki Anatol 64
Lewicki Wacław 214
Le,\;ttouxjerzy Piotr 44, r, 48,
53, SH, 68, 117, 118, 272, 545
Leżeński
Libiński
iJ3
77
Libner 215,218
.146
Lipczak Józef 196, 34/
Lichoń
Lipiński j j
Lipiński
Jan 119
Stefan 150, 1'6, 177,
1"9, 180,181,276,327,330,439
Lipka 46
Us 402
Lisicki Tadeusz 406, 414, 423,
Lipiński
131,440,443, 445, 446
Lisiewski 280
Li siewski Marian l R2
Lisowski 504
Listowski Antoni 530
Litwinowski 2)6
Lityński 430
Lityński Julian 330
Lorenc 23
Lossow 118
Lu berski l OS
Lubierski Bogdan 277
Lubska Jadwiga 557
Ludkiewicz Maria 560
Ludyga 85
Luśni ak Józef 230
Lutomski Stanisław 167
Luty Roman 51, 62, 99,402
L
Łada Bolesław
Lagodziński
Książki historyczne
320
Kazimierz 191, 370
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Stefan 4k l
Laguna Stefan 74
Laszyk-Kossowska Teresa 256,
Łagoński
26'
239
Roman 9, III, 125,
129, 139, 142, 146, 148, 149, 185,
190,191,194, 195,198,273,275,
293, 359, 361, 370, 382, 388, 399,
406,407,413,416,417,418,419,
424, 425, 430, 437, 434, 435, 436,
439, 443, 445, 448, 449, 454, 455,
456,458, 452, 465, 466,467, 468,
472,488,517,518,519,545,546
Łęcki Marian 299, 307
Łęgowski 23
Łnsiak Józef 197
Łaskoczyński SS
Łubkowski 55
Łuczak 230, 369, 426
Łuczak Czesław 439
Łuczak Ignacy 350, 492
Łukaszewski Bronisław 66
ŁukomskiJózef 10, 17,22,45,47,
49, 50, 51, 53, 58, 75, 96, 109, 116,
117, 118, 125, 129, 268, 269, 272,
275,276, 408,442,443,472, 546, 548
Łukowska Józefa 539
Łyda 281
Łysak Eugeniusz 192, 193, 218,
276, SIO, 512
Łatuszka
Łączyński
M
Mach Jan 366
Machalski Roman 129, 147, 149,
214,224,274,291,300,324,362,373
Machnicki Ludwik 301
Maciejewski Sylwester 173
Maciejewski Wincenty 281
Maesner 72
Majchrzak Stanisław 302
Majda Franciszek 4%
Majerowicz .)H l
MajewskiJan 161
Majewski Stefan 174
Majorek Józef 366
Makowski 247
Makowski Stefan 504
Malczewski 407
Malec Jan 504
Malec Stanisław 119
Malicki Zygmunt 119
Malik Zdzisław 327
Malinowski 114
Malinowski Antoni 486
Malinowski Czesław Julian 182,
224
Malinowski Władysław 444
Malinowski Wojciech 328
Malisz Stanisław 435
Maliszewski Walery 224
Malus Teofil 197,358
Małachowski 309, 514
MałachowskiJózef 375
Małachowski Marian 511
Małecki 278
Małecki Michał 167
Małecki Wacław 62, 80, 104, 130
Małekowa 385
Małocha 275
Mancewicz Władysław 276
ManieckiJan 142,309,330,515
Mankus 165
Mańkowski 409
Mańkowski Edmund 397
Marchlewski Leon 130,281,
335, 441
Marciniak 128
Marciniak Ludwik 90
Marcinkawski Franciszek 378,
382
Marcinkawski Stefan 62
Marcinkawski Władysław 1.15,
198, 364
Marczyński Stefan 118
Marka Stanisław 12R
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Michalak 37,349
Michalak Antoni 117, 124
Michalak Józef l 82
Michalak Tadeusz l 'r, 35M, n~
Michalak Wojciech l r·, 124
Michalski 51-ł
Michalski Józef 196
Michalski Tadeusz 298
Michałowski Wiktor 22, 48, 53,
58, 60, 68, 81, 83, 85, 95,202, T2,
454
Miechowicz Stefan 149, 1-6,
Matujło 114
1811,181,276
Matuszak 42
Mieczyński Wincenty 130
Mielcarski Bernard 402, 403
Marys Roman 496
Mayer Stefan 323
Mielżyński Ignacy 168
Mayssner Bolesław 314
Mierzejewski Tadeusz 58
Mazur 104
Mierzyński Władysław 119
Mazurek 314
Migula Eryk 481
Mazurczak Wiktor 373
Mika Władysław 14-, 156, 195,
Meissner Karol 355
2'0. 276, 2"", 362,373,378,3811,
Meissner Ludwik 122
550
Meliński 83, 85
Mikke Stanisław 5-H
Mendelski Leonard Marian 17, Mikołajczak Edward 298
15, 53, 57, 58, 63, 69, 272, 548, 605 Mikołajczak Jan 223, 358
Mendyka Andnej 256, 267
Mikołajczak Ludwik 303
Merkin Leonard 8, 10, 249, 250, Mikołajczak Tadeusz 319
251, 252, 253, 254, 255,256, 257,
Mikołajczyk Jan 19258, 259, 262, 263,261, 265, 266,
Mikołajczyk Stanisław 526
267,277,297,548,549,594
Mikulski 554
Merklejn Jan 549
Milruiski Józef 257,310
Merklejn Kazimierz Wincenty
MikuJski Stanisław 256
147,249,275,276,356,369,380, 549 Mikusiński-Geniusz Kazimierz
Mertens 18
66
Meyer Jan 130
Milewski Michał 82, ltlll
Meyer Stanisław 83, 129
Milewski Alfred 23, 26
Meyer Stefan 150, 175, 176,181, Milewski Jan 23
198,199,268
MilisiewiczJanJerzy -:--ł, 1'75,
M~żydło Leon 214
369
Miąc:zyński Andrzej 10, 40, 41,
Miller l l,, 216
43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 58,
Miller Bronisława 56J
59, 60, 63, 67, 71, 83, 85, 101,109, Misiorny Stanisław 122
124, 125, 127, 128, 129,201,272,
Miszczak 37
277. 549, 550
Miikiewicz Benon 538
Markiewicz Józef HO
Markowicz 180
Markowski Józef 39fl
Marszałek Maksymilian 65
Maroszewski Artur 187, 198, 378
Masełkawski Otton 228
Maser 2.10
Matczyński Wacław 298
Matceki Stanisław 117
Materne Bronisław 22
MatlakJan Zenobiusz 224
Matousek 365
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
MitcheU lrJ3
Mlynan 2~Modelski Konrad ).13. ~5. k-. R'i,
!o\9
Modelski Ludv.ik 53. 3;
Maderski 1-3
Morano\\icz 112
Morawski .J5-ł
Morawski Franciszek 5l 5
Morawski Jan 166
Morczyński -MorkowskiJózef 1;3,2.91,61•5
Moska Marian .J39, -łlJ2.
Maszczyński 311
Maszczyński Edward 182. 311,
551,6fl5
Moszumański Zbigniew 3~8.
39-ł
MOSZ)ńSki
l H2., 52.2., 563
Zbigniew -ł 11
Mościcki Ignacy liC, 2M l. 353
Mościcki Janusz -ł35
Motecki Stanisław 12-ł
Motz Tadeusz Marian 6115
Mreła Ignacy 1-, 58. 6-, 1f4,
109, 12-ł, 129, 15-, 2.118, 2.15, 2.1-.
22.ll, 2.68. 2.-u. 552.
Mroskowiak Marian T9, 2.99
Mrozko"';ak Marian r .J
Mrugalska-Banaszak 36-ł
Mucha Brunon 12.2.
MuUer Joanna 522.
MU.mler Mieczysław 9, 39łl. 3lJ9,
.to.J, .J05...o-. -łos. -łł.llJ. -tlll. -111
Murawski Franciszek .~n­
Muszyilski -ł02
MoSZ)ński
N
Nadratowski 5ll.J
Nadzieja Henryk l U
Najsarek Adelajda 55.~
Najsarek Bożena 55J
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Najsarek Romuald 124, 129,
144, 145, 146, 148, 1"0, 273, 2C4,
T6, 27"7, 2"8, 281,282, 312, 329,
356, r4, 552, 553
Najsarek Wojciech 553
Namysł Antoni 108
Namysłowski 45
Namysłowski Stefan 66, 118
Namysłowski Władysław 48
Napierała Alfred 400
Napierała Antoni 46
Napierała Władysław 216,222,
223,r5
N arożniak 102
Narożniak Marian 65
Naruszewicz 365
Narzymski Jan 464, 470
N askręcki Leon 232
Nawrocki Ignacy 196
Nędza Henryk 310
Nędzarek Feliks 90
Niedżwiedzińska Antonina 555
Niemirawski Wacław 119
Nieścierawicz Włodzimierz
150,176,180,199,275,276,291,
335, 373, 374, 553, 554
Niewiedcl 135, 365
Niezabytowski Karol 168
Nitecki Mieczysław 365
Niziołek Alfred 402
Nogaj Franciszek 27
Nogaj Stanisław 15
Nonas Henryk 9, 249, 256, 263,
264
Norek Marian 284
Norek Sylwester 373
Nosowicz Zenon 129
Nosowicz Zygmunt 128
Noulens Joseph 29
Nowak 165,318,514
Nowak Czesław 66
Nowak Franciszek 90, 215, 320,
554, 605
Nowak Jan 329
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
NowakJerzy 378
Nowak Stanisław 291
Nowak Sylwester 496
Nowakiewicz Edward 147
Nowakiewicz Władysław 249
Nowakowski l 02, 381
Nowakowski Józef 62
Nowakowski Kazimierz 161
Nowicki 383
Nowicki Anzelm 17, 53, 58, 68,
93,128
Nowicki Kazimierz 298
Nowicki Norbert 229
Nowik Grzegorz 9, 33, 110, 111
N owiński Jan 366
Nykiel Kazimierz 53, 58, 182,
280
Orlicz-Dreszer Gustaw 317, 365,
366, 371
Orłowski 351
Orłowski Stanisław 130, 291
Orłowski Stefan 182
Osiński Aleksander 321, 325,
366, 567
Osiński Władysław 65
Ostankiewicz Antoni 276
Ostańkowicz Antoni 147,605
Ostrowski Józef 62
Ostrowski Stanisław 499
Ostrowski Tomasz Marian 208,
210,211,215,217,218,223,276,
277,297, 517, 554
Owczarek Franciszek 66
Owczarska Marianna 524
o
p
O'Brien de Lacy Patryk 55
Obst Józef 496
Ochlewski 55
Odrowąż-Zawadzki Zygmunt
Ludwik Stanisław 220,221,223
Okocimski 27
Okulicki Leopold 537, 554
Okupnik 230
Olejniczak Józef 298
Olejniczak Marian 62
Olejnik 122
Oleksiak l 02
Olenderek 72, 278
Olenderek Piotr 80, 130
Olesienkiewicz Michał 298
Olszewski Jerzy 248, 249, 267
Olszewski Mikołaj 273, 276,
277,601
Ołdakowski Henryk 428, 429
OmbachJózef 130, 143, 147,
149, 156,209,291,292,324,354,
356, 367
Orleański Tadeusz 244, 246, 247
Pacholczyk Stanisław 239, 240
Paderewski Ignacy 22, 25, 30, 31
Pakuła Mirosław 42, 201, 526
Palacz 122
Palacz Franciszka 532
Paleolog Jerzy 136
PaUuth Antoni 29, 35, 554, 555
Paluch Mieczysław 17, 23, 24,
25, 32, 38, 40, 56, 538
Paluszkiewicz Marian 42
Pankowski Mieczysław 516
Paprocki 504
PasekJan 214
Paszkiewicz Emilia 524
Paubicki 122
Paulus 230
Pawlak 54, 55, 168,436,511, 513,
514
Pawlak Stanisław 141, 161, 279
Pawlicki Wojciech 230
Pawlik Apolonia 540
Pawłowicz Aleks 327
Pawłowski 191,370
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Pawłowski Jan
223, 229
Pawłowski Marian 244
PawulaAntoni 141,349,396,
555
Pawuła Franciszek 64
Pazoła Jan 400
Perkitny Tadeusz 42, 43, 49, 555
Petelenz-Lukasiewicz Roman
82,84
Pędrak 239
Piasecki Julian 553
Piątkowski 210,215
Piątkowski Piott 176, 179, !Hl,
512
Piechocki 30
Piechocki Hieronim t t 9
Piekarski 29
Pieńkowski Stanisław 66
Piettusiński 55
PiętaJózef 214
Pilac:zyński Józef 62
Pilarowski Wincenty 302
PiłsudskiJózef 7, 30, 36, l li,
135, 144,162, 168, 188, 191, 194,
204,278,281,282,353,359,364,
365,366,369,370,371,373,443
Pindela-Emisarski Jan t 92
PiniewskiStefan 147,150,157,
175,177, 199,209,270,276,277,
279,291,367,373,375,378
Piorunowska-Dąbrowicz
Genowefa 229
Piotrowska-Dubik Barbara 182
Piotrowski 122, 383
Piotrowski Edmund 38
PiotrowskiJan 17, 149, 150, 176,
181, 182, 199,268,270,274,278,
423,509
Piskor Tadeusz 509
Piszczał Rozalia 569
Pitak 102
Plachowski 118
Plac:kowski 58
Plackowoki Jao 53
Książki historyczne
Plate Wiktor 276, r.,, 321
Plikal Brunon 127
Pluciński 28
Pluciński Andrzej 64
Pludra 122
Pluta Bronisław 119
Pluta Maksymilian 302
Płachecka Bronisława ;51
Płachta Roman 481
PlomickiJan !SI, 2"2, 2'8. r9.
291,309,382,386,439,498, Sil,
581
Płóciennik Antoni 215,221,222
Pniewski 4-2
Pociasek Stanisław 4(1Podhorodenski 3'71
Pogonowski Kazimierz 1-3
Pogorzelczyk Teofil 139
PohiAnna 52fl
Pohl Maria 562
Pohland Franciszek 319
Pokorny Franciszeki 35
Polak Bolesław 9, 25, 63, 68, 69,
94, 14t, 415, s22, 534,535, ss-.
560,563
Polarczyk Roman 496
Polesiński Władysław 482
Poniatowski 402
Popławski Tadeusz 410, +1-8,
454
Poraziński Franciszek 329
Ponvit Marian 491
Paszwiński 30
Potocka Maria ssPotocki Andrzej Tadeusz 62,
232
Potocki Mieczysław 142. 144.
147, 156, 197, 199, T2, T6. 2"'",
291,292,363, r4. rs. rs. 557
Potocki Roman 39, -łtl, 6ll:!, 6(J.l
Potrawiak 122, 390
Powidzki Wacław 167
Poznal\aki Apolinary 328
Pramiński Wacław 129
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Prandota-Trzciński
Kazimierz
ZdzisławTadeusz 5fJ. ~>(- ~~­
Prusinkic.icz Witold Celestyn
393
Pruszanm~o·ski Leon 523
Pryliński Zygmunt 1fJ 1
Prządka Franciszek 511. r1_, ~~85, ]fi'J.292
Przesiecki Leon -ł1'1
Przestawski 191. r!i
Przewodnik Julian 32K
Prz~·b~·lski 122
Przybylska Jad\\iga 5() l
Przybylski Tadeusz 132
Przybylski Wład~·sław \ł4. 31::..
JHJ, JR4
Przybył
Edmund
25~.
26-
Przybył Paweł )(l-
Przybysz Edmund 253
Przychodny Henryk 113. 2X l
Przymus Józef 12!:1
Puchaczewski Hipolit 232. 235.
236, 276. r;. ;;Puchalski 165
Pudele\\icz Jan 4115
Pufahl Roman 1-.+ł.4), ~3.6-.
68. 69, 82. A~. \t.4, \119, 11-. 12-.
129. 2M!, TO, 558,614
Pukło Aleksander 3 \l t
Q
Quirini
.W.+ł
R
Radke Ryszard 1-ł-ł, \1)9, 2-1.
T6.35tl..r~
Radławski Wiktor l 4-ł
Radławski Zbigniew 1-14, 1~5.
ss:;
Radosławski 2~~
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Radwan Michalina 531
Radz 180
Ranke Edmund 90
Raszewski Kazimierz 71
RatajJózef 14, 196,279
Ratajczak 122, 162
Ratajczak Henryk 104
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
RozroiarekJan
1~1,
l'J.2, ;:;~,496
Ryński
Konstanty Stanisław 51 S
147, 156,210,276,
Ryś Wacław
Razmiarek Józef 64
Rozwadowski 169
Rozwadowski Antoni 70
Rozwadowski Tadeusz 127
Rozynek Piotr 279, 349, 350,
291,367,558,604
Rywocka Teresa 559
Rywocki Aleksander 74, 147,
149,170,175,270,394,559,604
375, 382
Rzepecki Antoni 496
Ratajczak Michał 161
Ratajski Cyryl 355, 365, 372
Rożalski
Jan 113, 114
Rożałowski Roman 265
Rzepecki Karol 15, 22, 27, 39
Ratajski Ziemowit 215
Rattay Zygmunt 41 O, 411
Rożek
Rzysko 55
Rausz
Stanisław
17, 292, 498
Rzewuski 551
Roman 310
Rómmel Juliusz 265, 272, 461,
474,481,483,489
s
Rausz Stefan 165, 16 7
Różaiski
23
Rącia
Różański
Stefan 136, 138, 291
Kazimierz 298
Rączkowski
Recław
68,
Ił O,
Kazimierz 122
Różycki
Sabiniewicz Henryk 352
Jerzy 35
Lucjan 10, 19, 48, 52, 57,
Różyński
124, 248
Rubiś Stanisław
Sadecki Stefan 129
Zygmunt 31 O
Sadowski Stanisław 508
65
Rejewski Marian 35, 37, 555
Rejnert Ryszard 147, !56, 157,
Rubiś
176, l "9, 196, 276, 363, 439
Rudecki Hieronim 197, 358
Samolik 64, 102, 103
Rejter Franciszek 307
Rudnicki Alfons 65
Samotyja- Lenczewski Jan 148,
Re1of 81
Ruge Tadeusz 187
276
Remisz Ludwik 279, 300, 382
Rulewicz Ludwik 279
Reszczyński
Rurnawski
361
Samecki Roman 147, 150, 176,
Wiktor 117
Ruciński
365
181,279
Mieczysław
Sarzyński Jan 119
249
Sas-Skowroński Mieczysław
Reszut Anna Krystyna 564
Retz1aff Lucjan 45, 53, 58, 78,
Runowski 318
215
Rusak 232
Sauer 167, 275
118,124,125
Rusiecki 406
Saurecki
Rewlings 22
Rusinek 180
Sawicki Jan 36
Rezner Waldemar 9
Rust Władysław 182, 330,439,
Richter Józefa 565
390,492
Sawicz WilhelmJózef 341
Sbierzyński Władysław 64
Rochoń Jan 271, 276
Rybacki 28
Schmit Stefan 277
Rogoziński
Rybacki Jan 256
Schon Fryderyk Kazimierz 112,
282
Bronisław
Rogoziński Antoni 22, 45, 307,
Rybarczyk 400
114
508,514
Rybarski 413
Schroeder 26
Rohr Edmund 16 7
Rybiński Bronisław
Rojek Edward 277
558, 605
Rola Tadeusz 4()7, 416,438,461
Role\\icz Ludwik Marian 419, 508
Rybka
Romer Jan 443
Rosinek Zygmunt 298
Rosner Antoni 461,477
Rowiński 40 l
Stanisław
Adrian 215,
Schubert Jan 277
Schubert Józef Albin 74, 559,
28, 29, 40, 522,
528, 529, 532, 535,536, 537, 546,
548, 549, 551, 552, 557, 559, 562,
563, 56 7' 568, 570
Rybotycki 362
Razmiarek 180
Rydz-Śmigły Edward 125, 145,
186,187, 189,251,353,358,360,
Rozroiarek Edward 298
364, 371' 428, 550, 553
Książki historyczne
122
604
Sedlarz
Michał
119
Sendziak Franciszek 108
Senisson Stanisław Antoni 150,
176, 177,178, 179, 180, 181, !93,
269, 275, 276, 290, 297, 324, 379,
382, 384, 385, 559, 595
SerugaJózef 124
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Serwa Maksymilian 302
Sewczyński 122
Seyda Władysław 20, 30
Skiński Ignacy Antoni 215
Siekański Apolanisz 229
Siekierski Andrzej 483, 516
Sieński 102
Sierociński Stefan 247
Siess Henryk 405
Sikora 236, 239
Sikora Franciszek 231
Sikorski 236
Sikorski Roman l 08
Sikorski
Władysław-
s. 248, 2"'6,
Wiktor 45, 53, 6(),
117, 124,272,560,605
Słonimski Władysław 45
Sroka Lotar 3]11
Sroka Marian .ł'HJ
Stachecki W'aleri.an
Słowakiewicz 4Uf J
Słuszkiewicz
StachieY..icz Julian -1-1
StachieY..icz Wacłav. 41',3. -Ur+.
465, ..UJ-. -UJ~
Słuszkiewicz
StachoY..iak \IJ2, ]114
Słupczyński Stanisław
364
Jan 1-:3
Zbigniev.· H, JfJ, ]Jg,
141, 142, 14H, 1-1, 1'6, 1'9, 185,
1!:16, 18H, 189, 191,19"', 199,208,
209,210, 211, 213, 214, 215. 216,
354.361.
2'7, T9, 290, 291, 29-. l IIJ, l 11,
l2l, 112. m. 345, lM, l--.n.
l81, l82, lR', l8'!, 196,198,554,59 l
Stanie\\icz
Sobańsk.i Stanisław
Silewicz Henryk 302
Sobczak Feliks 496
Sint Stanisław 439, 496, 497
Sobczak Wojciech 291, rs
Sobiak Stanisław 63
Siada 166
Stanisław
23, 402, 487
Siupczyński Stanisław
Sobieszczyk Aleksy
Sochaczewski
Władysław 394
Staniewsk.i Edmund 24-t
Stankie\\icz 546
Stapf )!14
Starań Wacław
1%
Stanisław
Stasik Piotr 1112, lll4, ]116, 112
Staszycki 112
333
Staweck.i Piotr 9, 2!"14
Skonecki Zygmunt 185
Sokołowski Bolesław
504
Sta\\iński
Skorupka Antoni 108
Sokołowski Stanisław
366
Sta\\iński
SirorynaJan 28, 48, SS, 59, 88,
559, 560
Sołtyslak
Sołtysiakjózef
Stefaniak Marcin 11_19
Skrętowicz Edward 366
Sosnkowski Kazimierz 145,4-0,
Stefanowski Jan 214
Skrobonia Feliks 298
543
Steinberg Jakub
Sosnowski Kazimierz l 08
Steinborn 21 t\
Steinborn Romuald 225
Skrzeczkawski
Bronisław
144,
147,151,198,268,276,326,350,
369, 374, 378
Skrzeruski
Bronisław
176
109,169, r~
291
r
Sowiński Jerzy
36,
Sowińskijózef
Longin 122,396
Sowiński Stanisław
366
~2.
Sowiński Władysław 6~.
68, 69,117, 118, 127, 129, 130
'5. 76,109, 125, 162. 16-. 168,
Skrzeluski Seweryn 48, 51, 53,
173,273,280,316,31-.324,560
Specht 180
Spikowski Marcin 109
Skrzypczak Andrzej 109
Skrzypczak Franciszek 397
Skrzypczak Tomasz 80, 130,
68, 71, 83,
10~.
1119,
Springer l 02, 439
Sławiński Kazimierz
Sraczyński
405, 507, 508
'l,
Spojda Marian 311, 561, 605
Sporny Bolesław 45, 48, 55, 6-:-,
291,378,379
Skrzypczak Walenty 20, 45, 47,
53
12~.
Springer Andrzej 64
Srebrzyński Józef 186
122
Stefan 39
Stefaniak Kazimierz _l)!l
Skrzeluski Karol 45, 53, 57, 58,
58, 68, 93, 118
Skrzypczak 278
2r
Starosta Lud\\ik 3! 12
(J4
Soja 401
128
311rJ,
r.~
Starkawski Kazimierz SM. l h.
1!\2, 2t\l. 562, 6tl)
Sobkowiak 122. lBl
135
Siwiński Jan 224
Skibińskijózef
-6
43_~
Stachowiak Franciszek 122
Stam Zygmunt 122
Stand.ziak Michał 149. _)IIII,
21',2\H, 220,221,223, 2.B,r6.
525
Siuda
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Słomowicz
1\3
(JI 15
Steiner Jakub 1H2. 223, 562, W5
Steinko Alfons .lT
Stendera
Stanisław
64
StengertJan Tomasz 1). D. 6-,
6!:\,HS, 118.129,14-, 155,2Jl,
232. 2J), 235, 2JH, 2() l, 292. ]f l(l,
JJu. 335, r<J, 3811. .Nu. 3%. 45u.
562, 563
Stengett Tomasz 22.214,232.
3%, 4Sll
Stepan Kamil 43(J, 522, 52H. 52ll.
5J2, 535. 5-'Cl, _:;_;-, )..].5, 54(J, 54t-1.
549,551.552, ss-. 55(1. 562. S<1.l.
173
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
-ł39,
Stojawski
SlD
Stoklaus Franciszek 21 +
Stolarz 51+
Strantz Andrzej 202
Stranz Wojciech 51, 53, SR
Stręk Andrzej 12C
Strojnowski Jerzy .120
Strojny 55
Strok Kazimierz 136
Stronczyński Edmund 124
Strożyński Józef 85
Struczyński Edmund 117
Strużyk 122
Strycki 102
Stryjeńska Zofia 139, 146
Strzelecki F8, 309, 367, 374
Strzelecki Bronisław 580
Strzelecki Leon 266
Strzelecki Marian 122
Stylecki Marian 122
Stylo Bogumił 108
Sugajski Alfons 319
Surma Leon 161
Surpita Zygmunt 161
Suski 340
Swoboda Czesław 117
Swora Ludwik 434
Synosia Władysław 128
Sypniewski Witold 413
Szablewski Bernard 307
Szacherski Zbigniew 260, 262
Szafirska Karolina 545
Szafran
Stanisław
3%, 397
Józef 39(,
Szajewski Leszek 302
Szajka Kazimierz 299
Szafrański
Szaliński
Tadeusz 58, 69
Szałkawski
Szamański
372
Edward 214
Szczepaniak
Stanisław
1.2. 104
Szemiot Michał 413
Szeptycki Stanisław 103, 121,
536
SzewczykTadeusz 150, \i6, \"77,
IC'J, 180,181,276,306
SzkudJarek 492
Szojowa Helena 139
Szpringier Ludwik 43 7
Szulc Tadeusz 147, 149,
153,154,157,174, J79,2SS,276,
291,292,318,354,367,368,375,
37 9
Szurnawski Michał 129
Szwarc Edward 256, 26 7
Szwedziński 142
Szwemin Wiktor 17, 67, 83, 109,
124
Szyfkowicz 514
Szyman Józef 136
Szymankiewicz Walenty 256,
267
Szymankiewicz Zenon 395, 397,
398, 404, 405, 406
ś
Ściborek 383
Ściesiński Bolesław Antoni 330,
423,426,427,439,460,487,488
Śliwiak Michał 161
Śliwiński Stanisław 124
Śliwiński Stefan 117
Śliwowski 248
Śpikowski Marcin 69
Ślusarski Marian 378
Śłoń Franciszek 215
Śmieszalski 64
Śniegocki Stanisław Seweryn
182, 311, 325, 563, 60S
Świderski Zdzisław 129
Świdlik Jan 64
Świerkasz Julian 31 O
Święcka 275
Świgoń Walenty 147
Świtałski 360
T
Szymanowski Kazimierz 54,
55
Szymańska
Szymański
Maria 531,
23, 24, 27, 28, 102,
103, 383
Szymański
Edward 224
Jan 65
Szymański Józef 29
Szymański Leon 198
Szymański Marcin 373
Szymański Marian 80
Szymański Stanisław 382
Szymczak Władysław 240, 244
Szymkowiak 103
Szymkowiak Jan 64
Szymański
Szymkowiak Kazimierz 16 7
64
Szczodrowski 17 3
Szczuba 72
Szczygielski Henryk 309, 320
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Szczygiełski Władyst"'
Stodolny 381
Szystowski 100
Szyszka 103
Szyszko Leon 65
Szyszko Romuald 128
Taczak Stanisław 25, 56
Taczak Teodor 174
Tadeuszak 432, 492
Talikowski 309
Tanaś 85
Tank Adolf 366
Tarczyński 526
Tarkawski Eugeniusz 330
Tarnowski Edward 328
Tasiewicz Witold 310
Tatarzan Władysław 319
Terlecki Teofil 55, 111
Thiele 40
Tittenbrun Bogusław 124
Tkaczyk Zygmunt 279, 300
Tobołska Maria 256, 267
Toczyński Bohdan Konstanty
58
Tojza Czesław 175,291
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
To karzewsld Michał 507, 508
Tomalak Wacław 16, 17, 22, 44,
45, 47, 48, 53, 55, 57, 58, 60, 63,
69, 89, 96, 110, 116, 118, 129,272,
274,563
Tomaszewski 64, 274, 434
Tomaszewski Jan 24, 78, 79
Tomaszewsld Władysław 72,
104, 174,179,185,191, 196,199,
210, 215, 216, 217, 218, 268, 334,
564
Tomaszewski Zygmunt August
149,565
Tomczak 401
TomczakJan 311
Tomczak Kazimierz 358
Tomczak Stanisław 175
Tomczak Stefan 65
Tonliczek 562
Tonliczek Ludwik- s.224
Topolewski Marian 301
Torliński 86
Trapszo Tadeusz 480
Trawczyński Stanisław 167
Trąmp<zyński 21
TrcUa 55
Triff 102
Trochim 55
Trojanek Jan 358
Trompteler 401
Troniewski 55
Trousson 317
Trybuś Hieronim 140, 141,316,
317,511
Trzaskowski 216
Trzciński Stanisław 64
Trzeciak 326
Trzeliński Stanisław 214
TuliszkaMarian 182,215
Tuliszka Mieczysław 167
Tuma Zdzisław 327
Turbański Stanisław 167
Turski 367
TurokiJózef 319
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Turuiski 54, 55
Twachtrnann Jij, 20,21
Tyczyńoki Ignacy 230
Tylikawski Franciszek 13Ji, r3,
375
TyU Henryk z-9, JIJIJ
Tyłmao Stanisław 130
Typrawicz 365
WaDner Alfred Maksymilian
Karot lfi1J, 12-ł. 125. l.Y•. !T.
121!1, 1.21J.135,142. l·B. 144. 141•.
153. 156. 1-3.1--ł.l:-t-. l'J3. 1'1....
199. T3. T-l. 2-5. T6. 2~••. 2!:!1.
2fl2. 324, 3.25. 3(,1. 362. 3f.3. )r..-1.
365. )()(,, 369. :.n), rt. rr). _;kiJ,
386,%6
WaDner Kazimiera 21111
Walusiak Stefan Ludwik .:!2-ł
u
Walczyk Maks)milian 31:11
Wanta Bernard 31-1
Ujejski 153
Wargalla 1"Ulatowski Stefan 215
Warkacki Zbigniew 513. SlfJ
UniejewskiJan 146,291
Wasiadczyk 1.:!2
Uniejawska Ludwika 139
Wasylczuk Klemens 328
Uniejawski 309
Waszkiev.icz 5•1-ł
Unieszewski Zygmunt 291
WaS 11..J.
Urban Hieronim 223, 2.JU
Wawnkiev.icz Leon 3S2
Urbaniak Stanisław 62
Wawrz)uiak 161
Urbaniak Zygmunt 298
Wawrzyniak Mieczysław 31.12
Umik Marian 414
Wa\\TZyniak Stanisław 38~
UzarekJózef 279,300,309,439
Wa\\nyniak Stefan 10-lWa\\TZ)'Diak Władysław 33!-1
Wąsierski Ed"in 29X
V
Wegner l U2. 383
Wegner Jan 6-ł. -H
Van der Coghen Stanisław
Weimann 12.2
Zygmunt 147, 282, 565, 604
Welke Bertold liC
Wencel Edmund 511
Wenski Ed\\in 12S
Wenzel Edmund Heliodor l 5ll.
1-6.1--.1-IJ,ISO. il'li.T6
Wesołowski 236, 398
Wade Harry Herschel 22
Wesołowski Stanisław HO• .J36
Wadzyński Stefan 17, 18, 2ll, 22.
We)·chert Stanisław l QS
-~6. 45, 53, 58, 67, 69. 109. 12-1. r2
Węgrzyn Franciszek .:!-c~
Wagner 26
Wężyk Witold l 1:12
Wagner Jan 63
Wiatr Andrzej 21:1 l
Wagnn Jan 435
Wichniarz Kazimierz 351
Walczakjózef 256
Wieczyński Kazimierz 31"1
Walczyński 38 l, 31B
Walczyński Feliks ISO, 15':', 1-6,
Wielecki ..:!41:1
Wieloch Wiktor 19-.21111, _;o-,
177, 179, 180, IBI, 276,297,.128
.J.l.l,.J.l.J
Wolicki 189
w
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Wienke Bolesław 185, ar:·, !9lJ,
2-H, 291,309, 34C, 362,3-4,3-5,
Sil, 513,514
Wierzbicki -1-69, 4-3
Wierzebawski Władysław H,
149, 362, 36C, 369, ,Ll, 380, SM,
604
Wierzejewski Wincenty 14, 15,
21, 22,28
Wiewiór Stanisław 16 7 , 168
Więcek 239
Więcka Franciszek 139
Więckawski Stanisław 108, l 09,
365
Więckawski Erwin 187, 198, 386
Więckawski Józef 265
Wiłczak Stanisław 103, 56'
Wilczek Stanisław 248,249, 56"7
Wiłczyński Władysław Antoni
H, 124, 3C4, 56', 604
Wiłczyński Zygmunt l 50, 175,
1-6,181,275,323
WiJgocki Marian 182
Wilhelm 341
Wilk Józef 280
Wilkans Julian 365, 366
Wiłkin Jan 149
Wilkowski Roman 114
Wilkowski Stanisław 249
Wilkowski Wacław 276, 369
Winke 167
Winkawski 85
Wiśniewski 454
Wiśniewski Kazimierz 341
Wiśniewski Stanisław 80,214
Wiśniewski Zbigniew 9, 91,117,
568
Witczak 210,215
Witek 533
Witkowski 429
Witkowski Stanisław 279, 300,
32/J, 382
Witkowski Teodor 382
Witkowski Zygmunt 439, 494
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Wize Katarzyna _:;:;,,'-\
Wlekliński
Edmund 83, 202
W/ad Franciszek 187,221,223,
.159, 3B6
Włodarczyk 1113
Włodarczyk Stanisław 65
Wochna 54
Wojciechowski 102, 103, 230,
383, 3911
Wojciechowski Edward Ił
Wojciechowski Jan 64
Wojciechowski Stanisław 166
Wojciechowski Władysław 62
Wojcieszyk Franciszek 122
Wojczak Stefan 65
Wojdanowicz 241, 242, 243
Wojewoda Antoni 214
Wojniewski Józef l 17
Wojtkowiak 309
Wojtkowiak Teodor 3"74, 378
WojtowiczJan 161,167
Wojtyniak 376, 514
Wojtysiak Władysław 267
Wolf 553
Wolikawski 459
Woliszewski Stefan 267
Wolniak Bogusław 437,438
Wolniewicz Franciszek l 04
Wolniewicz Jan 320
Wolska Maria 533
Wolski Edward 315
Woltyński Adam 66
Wołosz Kazimierz 327
Wo/owski 29
Worczyk 57
Woźniak 215
Woźniak Józefa 535
Woźniak Marian 533, 563
Woźniak Tadeusz 55, 88
Woźny Tadeusz 48, 53, 57, 60, 63
Wójcik 230, 555
Wójciński Alfred Wilhelm 604
Wrona Stefan 215
Wroński Alfons Alojzy 507
Wróbel Sil
Wróblewski 30
Wróblewski Józef Bolesław 20,
22, 29, 42, 45, 47, 53, 54, 57, 68,
117,128,129,187,239,268,271,
272,276,307, 329, 354, 371,408,
528, 532, 567
Wróblewski Stefan 328
Wrygas Marian 124
Wypych 103
Wyrwa-Furgalski Tadeusz 552
Wyskota-Zakrzewski Władysław
17, 23, 24, 25, 26, 568
Wysocki 83, 280, 281
WysockiJózef 53, 57, 58, 60, 63,
182
Wysocki Leon 128, 292
Wysocki Lucjan 128
Wysocki Tadeusz 403
Wysocki Waldemar 31 O
Wysocki Zygmunt 72
Wyszczelski Lech 9
Wyszomirski Marian 218
Wyżliński 230
Wzacny Bronisław 104
Y
Younga Jerzy Janusz 490
z
Zabawski Sergiusz 147,351,384
Zaborowski 180
Zaborowski Stefan 68, 117
Zagierski Maksymilian 45, 52,
53, 54, 58, 69, 87, 569, 604
Zagierski Przemysław 52, 569
Zagórski 243, 400
Zahorski Sergiusz 368, 386
Zając Józef 394, 395
Zajączek Henryk 329, 330
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
Rl, 278,
281, 305, 306, 326, _no. 568, 569
Zajdel 383
Zakrzewski 497, 538
Zaleski Adam 50 l, 502
Zalewski 72
Zalewski Stanisław 404
Zalisz 102
ZapaśnikWładysław 150,176,
Zajączkowski Stanisław
177, 179, 180, 181,276
55
Zaręba
Zaręba Kazimierz 302
Zaroski Jan 383
Zarudzki 562
Zarzycki Piotr 420
Zarzyńska Weronika 526
Zasiadczyk 122
ZaspaJózef 299
Zawadzka Katarzyna 553
Zbielleki 102
Zbierski 439, 487
Zbieraki Bolesław 64,319
Zborowski Edmund 161
Zdanowicz 45
Zdenka 506
Zdobych Józef 300
Zeyland 102
Zglióski 281
Zieff 114
Zieleniewski 55
Zieliński 27, 28, 274
Zieliński Aleksander 117, 124
Zielióski Edward 307
Zieliński Florian 281
Zieliński Kazimierz 38, 124,
130,437
Zieliński Leon 62
Zieliński Mieczysław 64
Zieliński Stanisław 139, 147,
231,320,378,380,604
Zieliński Walery 161
Zieliński Władysław 72, 104,
134, 153,291,310,390
Zieliński Zbigniew 127
Książki historyczne
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Zieliński
Zygmunt 59, 96
Zielonka 454
Ziembiński 281
Ziemceki Stanisław l flJ
Zimny Paweł 8, 141. 142. 146,
14R, 149, tso. l-6.r:·-. n:-1. 1-9.
180, 181, r6, zer. 306, 322. Jr.
33o. 3J\, 34-. 351,. -~52, r-. 396,
429, 439, 49R
Zimowski 1-3
Zimowski Lech 8, 433, 43':'
Ziomkowski Tadeusz 481, 4R2
Zmitrowicz Stanisław 399
Znanecki 383
Zwoliński 504
Zygaiski Henryk 35, 555
Zygmaniak Stefan 194
Zygmanowska Helena 139
ż
Żabówkajózef 150, 1-6, ~--.
P8, 179,181,291,329,330,425,
429, 434, 439, 496, s-o
Żagrodzki 23U
:Żak 35, 55, 398
Żeligowski Lucjan 64, 120,31-,
546, 558
:Żerański 209
Żmudzki 102
:Żmura Władysław 64
:Żołubak Edwardjózef 18, 19,
36, 6-. 106, 109, 393,399,400,402
Żongolłowicz Eugeniusz -~56
Żółtowski Czesław l 32
:Żupiński Ignacy 191
Żurek -:'8, 81
Żutartowski 11-ł
Żyto Walenty ':'6
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
u.o·
;:l>~ •e :.:·1; :1 1i " ·' ;•:~ 1 , 1
:;::J\1C'11CI•ol:l:JI'L!' 0,1
'.' aillol'k J )C/f f,; <'11\U!J\~ ~·-;:
· ·.-. ~"':1:•"~ ;w~
o; ...
.',lt<~ l,. :lf'! : )\ "·lk•. ')\f:~ ''(;"
,orn·"
-~~L· w · C ;:.;:J~ ,,
28 !.~;.;
:'jj" .
banno.o\\· l i:kgr i \dmtnl -tr.l( 'o lth'~··· i'' ' ,in.:.:••-1 i•_:n,!.••··rl· - h ! .. ,~: - J;
\,
- Sl\ndr•lll "L!br1rr'1\1 ' 'r;u TU/'.Il>b •x•.k· ·n.r.\ _-,,-_\ :,t,Jq·
, lllll cl:. c. \•• j' .,:_, :
~rronit· n:tp•~: .,.\br•7:dk• 1\1"1 Pd·ud•ki<"Tllu \\ ,,-1~ 1.-Jll\1 Bu, l· .._
\\ · kLai k··lllJT,'<- -,
.\lo.c:ar•t\\-1!\l"r.;j p,,),ki - 11 d<l\\-ood ll"d/lt'Oil• •- n 7• •inl..:r!,...
kon:III"U q!o hudrl\1'1' pr1mnik., w,-,111: pplk \lr'r,-.1 \\.1:lrl<"r. uw \ h,.,,._ , !_,._, \,,,._,:
roml. _l:m \:utnń~kL kpr. "l':.dt·U•/ _):ikuh• •11 -kl. kpt. l.tll .\l.1dl. kpr. h h1.or,i ' ~r,·· · ..,, :u
por. .\darn 1-(r:l~''w~h cho 1r. l,l,!ll.ICI (, , ,_~· ·Id•. ,·h·•r. _1-m ( ~c· rwm•kl. l'h·•r. \ ,;. .,r
Tank. •t. •~t·rt . 1-(:l~lllllr.:r;o IUal<WIIKl. •1. •lt·r;o . .\l.m.Ln h kd,_ ą ,,,~; . 1-: .urmr~.r
Kab:Kirl~ki , ~1. ' l ( f . _k,zr.:f .\Lti•orr.:k i v.-r. ~l.lm•IJI\" ;-.. 1\\ tn•kL lun,l.it• •[.11111 r· •m:1tk:o
,,. tnn u~1~il· 11.1 h'fl"lllr ( 1U.Ir.:h:- B.1t.t!J"n T,:k:.:~-•tiun
\dmini•rr;tnjnl. - :'WII';ldfo lll T.1Uoorol\1-. " ''mp.1111.1 ( lb•łu:._1 l'•·lll••<lll(hl
l Punkr /.boornr 1-.:uni. Kulmm.IC~-jmm r unkf<'m U flll/1 '{">(l "CI'i"
bd~· otłd7i:lly •t;tcjonująn:
- H:uahcm
Sk/a,)nir~-
nr -
ni\·ci:1p c!lll!ltb brla dr.:t11.1Jatl.l d;inllincu l :, u,kl•. w kt< •fl'l uclr:•tnKJ\11 k·•lllP-'!ll<
'=iX pp.- ht.- h:t. ~/1\'.ldro ~n~- h•>n<oro•wl· l~ pul .. - pquk o>r.\7 ··d
1 _;-pp. _
dl iah P\\~ Studc:t. Pow~t:ukr'111 1\\'<1j.1k"w 1td. .\Ll~ll'f• 1\\'.th r••wmo "fir~·rnll'll' n;;.-r
wy Of:t/ jlfJt:J~ł.1\\'j(jdr /.wi:t~ku ( lhrn!l(tl\1' ( l j(IDIII . b o<T\ ch rrprarlllo •ll".l!r ph'/\''
hcml lf111n·
ppJk Tl'l. f>.: a1imll'ft ( .hJ:iflll\\'~~1 j rplk :--wu,/.111" ~\lknl< •W•kr. " f.l/ 1\\'t.Vk <<\1 rr l'll .ol ·
nych InW;lfl~·,lw g<l l ~·hi p•Kif< l\\'ll'h /)(H\. nr \' l / J,· ' n.m,l.cr,·m To •ll'.lfll •r.• .l .. l), •i •n
•l
_luh.lll \\"Jik.lll' •' li ll'CII )., q.J.., '
Lor''. \\' ~udt J!l:ICh popoludtuo 1\\"\rh k·.
1•1\\'l' 0:1 ( .n:l<kh. :1 gl'n. brr.:.:. l lrlic; l )r,-,,,·r wr~..-~~ ! n.t:.:r• •, h 1\\-\ Cl\'I C• •m _._,,,, .,[. '11
u:chnionn·h i ' [)(<fi<<<ITl'h· ·.
J>utlnioo-h· ch,lr.lkln mi:1i1 10 ,,h.-JJ, ,,jr ~. ,1.-jn,-i r• •Uill<'l ,,, j,j,,n,,·.-u J'••r~m:t...•
- pupir.:r~i.l l \hrv:tlk.t 11 hj•1·u !' l_;~ r. \'i pr;.-.I,Jn,-n · 11!.-!.t. kl<•r.- 11 !' ~11 , . . ~ -- 1
rr.d.u
~~_.,,.,.,..,~ l , '~" o:· '' o r, · l · '
Jur•.,~ " ' ' l ;
Książki historyczne
r·
·r·
''l · '
''t:'l''"·' l '' ll•
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
obchodzono 30 lipca, prz<.:d pomnikiem \far~załka odbyła si~ zbi('>rk:t call-go stanu
osobowego batalionu i okoliczności(>WY capstrzrk, który poprowadzi ł m jr \X ' ładyslaw
Wie:rzchowski. :\i a uroczyswść przyb~·l y ddegacjt z pulkó\v rodzajów broni, szefostwa
lącznoS-ci i władz miasra. Kompanię capstrzykową wystawiła l kompania telegraficzna pod dowództwem por. Józefa Ombach a. Dodatkowo wystawiono 20 szeregowych
U roczystoSć zokazjr
od :.łol1ięcia
pomnika·
popiersia Józefa Pilsudskiego
- patrona 7 ST. Poznań.
Cytadela. 28 hpca 1930 r
z pochodniami, których ustawiono w szerokim szpalerze. W/ czasie uroczystości został
odczytany świąteczny rozkaz, po czym kompania capstrzykowa przy diwlękach orkit~tr~· przedefilowała ulicami Poznania po trasie Tama Garbarska, Wielkie Garbary,
ulica Raczyńskich, Wały Jagiełły, Wa ł r Jagiellończyka oraz ulicami Franciszka
Ratajczaka, 3 ~la ja, Poczwwą przez plac Sapieżyński, Wolnicą, Małrmi Garbarami
i Tamą G arbarską. N astę pnego dnia, w godzinach rannych, w kościele garnizonowym odbyło się nabożeństwo, a po nim przegląd i defilada batalionu przed dowódcą OK nr VII. Do defilady oddział wystawił trzy kompanie pod dowództwem
por. Józefa Ombacha (1 kt), por. Mieczysław Kowałewskiego (2 kt) i por. Franciszka
Leszczyńskiego (3 kt). Dowódcami plutonów byli w tych kompaniach podporucznicr: Romuald Galicki, Stefan Piniewski, Turski (ppor. rezerwy), Ryś, Danecki,
Rościslaw Ksionda, Stefan Dąbrowski oraz chor. Lewandowski i st. sie rż. Strzelecki.
Defiladę poprowadził adiurant batalionu por. Tadeusz Szulc. \V rozkazie dziennym oddziału określono ubiór żo łnierzy: "wszyscy oficerowie ( .. . ) ubi('>r sł użbo\\.-')'·
Szereg. ubrania drelichowe, rogatywki, saperki, tornistry ze zrolowanym kocem, bez
menażek, kbk, i ladownica..-2'1.
p,J zakończeniu dt:filady dowódca OK nr VII wrc;czyl wyróżniającym się żoł ­
nierzom o t.hnakj pamiątkowe oddziału , a na jlepszym sportowcom nag rody rzeczowe. Nastt;pnit: \\' s tołówce żo łnierskiej od by ł się wspólny obiad, a później zawody
ftvz•ill. dZ1r:r .n1 7 BT nr 167 z 291ip<:a 1932 r.. (AW. I 326. 11 , t . 4
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Uri.:CZ)'IlollOC\Ior;,ęud
oom..,rka ·nopr~r l·,\
M~r\ZJika Jót~fu Pilludlkr~\jO
na(yladeh
1910 r
P-::unań. 28 1r]Xa
~por!fl\\'t·, fl-,1 ~!\
l a lllalrr r•kll rrll',ł • T .r\1 1<'11 1<- r,·.rTLtl:ll . n.t J. r. .r,
kich ~~~~ci .
\\ - u;~~it· ' 'hdt<ltklw ~w1rt:1 H~f:lii<Jilu ,,. nnrru ]' i \-i r .. ~~ prn,iJ;;,n •
(;t
,r ._;:;,~
.\l:tf•7:tlk:l !1.1 ( ll.!<klli•"l.l! 11-\ •ll\',·1•+11'. (l••J•.I-••]111
ju.kn olic,-r 1 fl"dotin·r o r.r7 •n ·•,·lu • 7rfl ~"lnr h . '\_,.:, ;·;u,u r• ro~·~ t:l rJdpr:t\1':1 \l';tn 1 udn tk lll p••d •rd rl11.rl••'.l'. Tl·:.:•• •.lnll':.!· · ,i:H.r
prn·J p rrmmktcl\l
honorow~
odbyb
11 g:młl .
~l\'
\\'
~klad~ 1r
13 w l>arahr•n•'!\\'l'i ujl·7d7.llni ,·,Jl>~·l:l
oma .\ lars~:alk,)\\·i .
\'fCZt"~llit·j
~h,: · •k••hcmr"CI• •W:r .tk.td,·ml.!
19 m:uc:1 b:tt:llrr'n \\'llłl u,l"ul ,,. ur••CII'•I< •"CI.lch
r·"--'j'·
:.:Jrm7••11••11~- ~ h
r•
na 7!Jir'rrcr 70SUirrdonan~· ~\\'1.\ll'OO\ Tltlk.t7 J t ll'lllll < > .r'.l'.lll•.rrh ,,j, •ti h:ttlhon ud:t/ ~~,- 11.1 m q~- (l• ,j, 11':1_. .l (l• ll'] 7.1 kl >TKh'
( Crl.l\\' j <.Zl'TC,!!H\\'~Th. :\Jq~pnir
1
1
niu na ddibd.,-, kt,·rra J:lk niTkir odb~-ł:t ,j\- n:1 phcu przc:J Pnmmkh.:m \\Jti~'C/Tl"'(l
l' czt:~tniurl~- \\' niq obok kompanlll;jcmu~(l pntłnJJ7JJ i r 1 Ko rpu•u K.lJd, 11- nr ;_
5i pp. SH pp.- b~. 1-ł pal i pr 1hcji p:lristw1r1n·i- lktil.t,l~ r••pr<•w.ld7lł J, '''' rJr:.1 1-\rn:;~.ll
l\.aw:1k-rii " Pmnar\" gen. hn·.~.:. Scrgm<z /.:1hor~ki. - 1-h u!i..n Trkgr~ri,·zm ,,.,_.,u.
1
wi ł do ddib tly tr71' kompanit· tl'lq.:rationr: l kr dm,·o~d~:i l r"r. R"•CJ•bw "- 'l"nJJ.
, kt (liiT. T:H.Il'U~l 1.,·11(7{'\\'(kJ. :'\ .l ,lowP,kr r··J, .,IJn du
2 kt por. T:td... u::7 Stuk i _
r•1r. Rtrmu:lki.J (;.lhcki..:.~··· \\' l'i' .l ' l~· ~lt• •C?Y~'' ''" "''7:.·
l.o lnirut• \1-~-~t:'!pih \\' pb9o~ch i munduu ch ...ul\i~·no_rch 7 r··lm mi t"rnr.:.tr:t·
mi oraz zrolow;lllymi kocami, ho broni, m,·n.l~rk i chldukt>11: _k Jrnll' < 1rr~·::",,.,
~zp~lr:rowi ,,-y~t:\pl li w W_!!:Hrwk.Jch ha k.lr.tbmknl\'1 1 ttrrnbtr••W 1 br.. nu bo•\711.1
Szo:cg1ih· uroc zy~w\ci pr.:cy;nw:J! rn1k.u , l71r nnr ,lt>\\Hlkl , ,,Jd ; ulu 1 !- m.IT'-1
19]4 .: .,lhralion u~uwi , j\' 11:1 uli n \k·i<· \ l.rrr ink..w•kl,·).!• r ' .,__1 <lr•rlll :-r.rr- •'r'>l.l
Kraj•rwq,:tl \\' 9-yku O:ctt·~ni<lll_r m ~ k••lllj'.l lli,- 11· korlumnJrh plul••ll<•ll'l•'h - h.lr.rll••ll
~~:pa.knlln'J-:'1 w~·~n:IC/.(lfl t l
~cy
\\' knlumnic kompanijnej
p!>mi~·dn
uliq
Pt~OI<>\\,1
-• pl.rr.-rn w;.lllt "(l. l k-·lh.-llll<
ustawieni:~ hatalillllll o .i.!"d~. ')Jtl. () ,\!"<11. 'IA5 l).,w, ,,k,t l l~r~·..:u "-"f!'U ' tl nr\ []
Książki historyczne
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
Po od~lon ięciu pomnika
Marszalka Józefa Piłsud~kie go
Poznań. Cytadela,
281ipca 1930 r.
przyjmie raporr od Dowódcy całości, poczem dokona przeglądu oddziaklw. Podczas
e\rangelii i podni e~tenia oddziały prrzenrują broń na sygna ł oddany trąbką. Defilada
o godz. 11 .1 j, Po s końc zo nej mszy św. polowej oddziały ruszą do defilady w następu­
jącej k olejno ści: Korpos Kadetów nr 3, 57 pp, 58 pp, 7 baon saperów, 7 batalion tełegr., Policja Państw., 14 pal itd. \\'czasie defilady przrg r)wać będzie 7 batalionowi
telegr. orkiestra 7 baonu saperÓ\\·. (... )Na trybunę nr II obok zamku mają wstęp oficerowie a ich rodziny za żó łtymi kartarni wstępu. (... ) Be zpośrednio po przedefilowaniu batalion nie za trzymuje się maszerując ulicą Jas ną do koszar"-:; 1• Po zakończeniu
głównych uroc zys tości, po południu, w całym garnizonie odbyły się liczne akademie,
na które zaproszono kadrę z 7 BT- np. na akademię BBWR w Teatrze Wielkim oda la
się delegacja w składzie: mjr Władysław Wierzchowski i ppor. Wacław \\"ilkowski.
Na akademię pocztowców w Dyrekcji Okręgowej Poczt i Telegrafów udali się dowódca jednostki ppłk Alfred Wallner, por. Romoald Galicki i por. Jerzr C.filisiewicz.
Ponadto dla uczczenia imienin l\Iarszalka 19 marca w sali wielkiej Domu Rzemieślnika,
~ taraniem Ogniska Podoficerskiego, odby ła się wieczornica, w czasie które j śpiewano
pitśni patriot}'CZile i recytowano wiersze sławiące czyny i życie Józefa Pilsudskiego.
\\'tym samym dniu na Dworcu Głównym w Poznaniu odsłoni ę to tablicę pamiątko­
wą poświęconą l Marsza łkowi . W uroc zystości wzięły udział delegacje z kompanii
łączn ośc i 14 DP i 7 BT \~t skład zie : ppor. Broni s ław Skrzeczkowski, ppor. Kazimierz
t\lerklejn, sierż. Solrysiak oraz plutonowi Luczak i Fabifu.
O uroczystościach Ś\vięta batalionu obchodzonych w t 937 r. pisała lokalna gazeta:
.. ~ajpiękniejszą chwil<\ z (... ) uroczystclści P(lz nańskiegcl Batalionu Telegraficznego
był apel poległych, kt1Jr y odbył sit; wieczore m na dzi~.:dzińcu koszarowym Cytadeli.
Kompanie- tdcg:rałist()\\' stanęły na dziedzińcu koszar. \X' chwilę po rym przybył
f''Ji:~dZ'JZir:r,r, 1 i ~T
fioz~;,i ljz ltfony
Książki historyczne
z 17 mate.:.
l '134
!.,
( AW, sygn. l. -~26. 11. t 6
7 bT t 17 rndtCil \934 f_, op. cil
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.
Przykładowy rozdział książki: Wielkopolskie oddziały wojsk łączności 1919-1939
mjr Roman
nit:.
http://grzbiet.pl/sklep/wielkopolskie-oddzialy-wojsk-lacznosci-1919-1939/
L:tc nń<. ki
i oJcbr;1ł rap"rt (J.,\r• .J( I cd• "\L
R~··wnooc~nit· ro;bl~- ·n:lł ~~1vrk-m
znajdui'ICI"
gl~-ch
Pt •·-~c:
.....
si~,: n :l tllicJzińcu . \:a•r~,:pntt:
stos. Ja<.kram.; bla.;ki
czorny.
/. .. lm.;r;,
dum..w:tnr p•·mmk \l.•r-;_d L.l
z kok!
p.
~wiada
mir
l.lp.1 ;i l ··.ml.J ..,!c;;1
p. Ill iT / ..tc/ln•k l
' ,.;lrit:rlih Jzinl;inll'( n.1d b . •nm np.<JI JU I mr• .~ ·.1;.:
wyglo~il
przt:ffi ..J\\'lt"nlt"
P'"~~"htC<nk p.i!lllt:Cl h··h.it~r···.l
r··i(
na polu chwal~·- :\pel pokghTh rmptocząl •t~· tr7rkr(Jtmm •I"L.'tukm ·.:r.l tk"ll
\l.trv.ilk.
Józt:fa P!lsud ~kli.:go 1 polc.~l~·ch w ,Juiblr lączlltt ~ CI - I-:.:IZlllllL-r7.l l..lC:toJl!n:<klc:.:"
Przt s r aw~ktcgt •, Paw l m1·~k!cgo 1••. l ..
\\' uroczysto~ciach b:nalionuwych \1·19.1K r.• w pr~t:JJzicn ubchoJ ••II- imh.:ntn ro\l".d
;>.larsnlka, poJodtlzia ly l:tono~ci m.in. z - łH 1 kompanii l;pno,ct 1-1 DP W7h,:ł ;
mh:ial w urocz~·.;rym capm7)-ku na ulicach mi:J-ta i pb.cu \\'ol no~CL \\' CZJ'it: uroC71"1<'
ści wr<.luchano tran<.misii raJimn:i C:lpstrzrku z \\J.r~7:l\I'Y· Z tc:i nbz11 l'l lll.ITCl ko trpu•
ot-iccrski ucn·srnic 7~· 1 w ak:-tdcmi1, która nJb;.·b ~ ~,w b'~n1r ~m bu l)( )J...: nr \'li' '
\\'~·i:ttkowo świ:ł_tccw~· charakter m1al: t•lxhod:· d7ic:~i~,:cit>km p<l\\'~tU\1;1- HT. Z<tr
ganizowanc: 2_) s i t·rpni ~ ]9_)(1 r. (;km·nc: UT<ICl~'Stll~Ci tego ~WI~T.I <lllbdy ~11,: OJ d7lt: ·
(.b:ir\cu kosz:um\Till Cytadeli. \\' przrdJ;icn swi<;t:t o )!OJ/. 15 raJj, , r•'znamkic: nJ,!JI,l
spec jalną :1udycj~· p<l~więc<JO:t rt·mu ~~~·Jarnmu. a 1• ~<>d7. ) t..llt n;l pbcu ktl>l1r• o\1'\' lll
mlb;-·1 si\· okolinno;c i (J\\~· :~pd, w kt• '•rym UC/l·-tn iCll"it licmit zlpru-ll·ni .<:•'~Cle: i ,.rj.
Po kn'•tkim przcmt'm·imiu do\1.,-tdcr lu talionu mjr. ~uni,LIW;I _IJmkJ hrh ,j.,\r"Jc.;
.-\lt'rtd \\'alllll"T ;[<J~rl \\'lrllitc 11· harw:Kh n.Jrt>d<>\ITCh pr7t·J ]'• >lnnlktrm
l :\larszalb Polski 11:1 C;.radcli'' :\.t~r-,·pn~--~n dmJ o~cłhrh ,;,, ~lo>\l'llt.' Uft>UI'I•'•(I.
oddziału ppłk
ft.Kjmenl .Jrty~ulu: ''•c·;-~o.1t.'nl\ ~l.,> .-.~n~l ,),yl, l. ,
Rolk~zrben n,
.Ozo~nn•~
Książki historyczne
· 61 .· 1· nt. or-:.1 1"<!'1< L.:.,; ,",,-, l
Po:n,Joosko- no 1''5. 23 lt<:"<pnt.o
l·> _;,,
Internetowa księgarnia historii i faktu Grzbiet.pl
Uwaga!
Próbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu źródłowego, oryginalne wydawnictwo może wyglądać inaczej.

Podobne dokumenty