Raport bieżący nr 35_2016

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 35_2016
Raport bieżący nr 35/2016
Tytuł: Zmiana uzasadnienia niestosowania dobrej praktyki
Zarząd UNIMOT S.A. ("Spółka", „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
zmianę uzasadnienia nie stosowania zasady z pkt. 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na
NewConnect przyjętych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Nowe oświadczenie o zamiarze stosowania wraz z komentarzem:
„Zasada jest stosowana w zakresie informacji dotyczących uzyskiwanych przychodów w okresach
miesięcznych. Raport będzie publikowany na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
(Rozporządzenie MAR). Dniem publikacji będzie dzień podsumowania miesięcznej sprzedaży.”
Zarząd podjął decyzję o zmianie oświadczenia ze względu na wejście w życie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na
rynku (Rozporządzenie MAR). Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu
rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji
finansowej oraz wyników finansowych emitenta będą publikowane w raportach bieżących jako
informacje poufne. Pozostałe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity - Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad
określonych w dokumencie: „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent

Podobne dokumenty