Ośrodek „Stegny” - Construction Club

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek „Stegny” - Construction Club
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ośrodek „Stegny”
ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
Lokalizacja
Dzielnica Mokotów
zbieg ulicy
Sobieskiego
i Al. Sikorskiego
Lokalizacja
ul. Puławska
ul. Sobieskiego
Ośrodek „Stegny”
Al. Sikorskiego
Al. Wilanowska
Informacje o nieruchomości
• Numer działki ewidencyjnej
3/6 (do niedawna 3)
obręb 1-02-23
 Bz – 9.6870 ha
(tereny rekreacyjnowypoczynkowe)
 Bi – 1.1962 ha
(inne tereny zabudowane)
• Powierzchnia: 10.8832 ha
Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwała Nr XCIV/2807/2010 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
09.11.2010r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu skrzyżowania
ulic Sikorskiego i Sobieskiego
Uchwałą Nr XLII/1299/2008 Rady
Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
23.10.2008r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego rejonu
pod Skocznią – część I.
Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
Nieruchomość położona
obszarach funkcjonalnych:
jest
na
następujących
• B 1.4 US, B 1.1 US, B 1.2 US – tereny usług sportu
• B 1.3 US/ZP – teren usług sportu oraz teren zieleni
urządzonej
• B 1.5 KDw – tereny dróg wewnętrznych
• 17 KPJ – tereny alei pieszo - jezdnych
• 1KDD-Pj – ciąg pieszo – jezdny
• 12 KP – tereny alei pieszych
• 2 KDD-PM – plac miejski
• 3 KDL, 5KDL, 6 KDL, 7 KDL – tereny ulic
• H 12US – przeznaczonym na usługi sportu
Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
B 1.4 US
B 1.3 US/ZP
B 1.2 US
B 1.1 US
H 12 US
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
B 1.4 US
Tereny usług sportu
- Maksymalna intensywność zabudowy
dla działki budowlanej – 1,5
- Maksymalna powierzchnia zabudowy
dla działki budowlanej – 30 %
- Maksymalna wysokość zabudowy –
15 m
- Minimalna powierzchnia
terenu biologicznie
czynnego dla działki
budowlanej – 60 %
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
B 1.3 US/ZP
Tereny usług sportu oraz
tereny zieleni urządzonej
- Maksymalna intensywność zabudowy
dla działki budowlanej – 0,2
- Maksymalna powierzchnia zabudowy
dla działki budowlanej – 10 %
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 8 m, nie więcej niż 2 kondygnacje
- Minimalna
powierzchnia terenu
biologicznie
czynnego dla działki
budowlanej – 80 %
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
B 1.1 US
Tereny usług sportu
- Maksymalna intensywność zabudowy
dla działki budowlanej – 1,2
- Maksymalna powierzchnia zabudowy
dla działki budowlanej – nie określa
się
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 17 m
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
B 1.1 US
Tereny usług sportu
Maksymalna
wysokość
dla
zadaszenia toru łyżwiarskiego z
trybunami
- 30m, wysokość ta
odnosi się tylko do najwyższego
punktu przekrycia toru; maksymalna
wysokość elewacji frontowej od
strony Al. Sikorskiego – 20m
- Minimalna powierzchnia terenu
biologicznie czynnego dla działki
budowlanej – 60 %,
z wyłączeniem terenu
hali sportowej
-
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
- Maksymalna intensywność zabudowy
dla działki budowlanej – 0,5
- Maksymalna powierzchnia zabudowy
dla działki budowlanej – 30 %
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12 m
- Minimalna powierzchnia terenu
biologicznie czynnego dla działki
budowlanej – 60 %,
z wyłączeniem terenu
hal sportowych
B 1.2 US
Tereny usług sportu
Miejscowy Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
- Maksymalna intensywność
zabudowy dla działki
budowlanej – 0,5
- Maksymalna powierzchnia
zabudowy dla działki
budowlanej – 20 %
- Maksymalna wysokość
zabudowy - 11 m, 3
kondygnacje
- Minimalna powierzchnia
biologicznie czynna dla działki
– 70 %
H 12 US
Tereny usług sportu
Stan prawny nieruchomości
• własność Miasta Stołecznego Warszawy
Księga Wieczysta Nr WA2M/00320792/8
• administrator – WOSiR
na podstawie Uchwały Nr 607/CXLI/2002 Zarządu Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 14 października 2002r. w sprawie
oddania do bezpłatnego używania zabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych przy ul. Solec 71, ul. Rozbrat 26
i ul. Sikorskiego (dawniej Inspektowej 1), stanowiących ośrodki
sportu i rekreacji
Stan prawny nieruchomości
• Ograniczone prawo rzeczowe
odpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego
użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą
wieczystą nr WA2M/00320973/1 polegającą na:
- prawie przejazdu, przechodu i przesyłu mediów
w pasie gruntu o szerokości 7 m i długości 106 m
- zapewnieniu dostępu w celu dokonania czynności
związanych z budową, eksploatacją, konserwacją
i modernizacja sieci związanych z przesyłem mediów
- ograniczeniu przez m.st. Warszawa
możliwości zabudowy i wprowadzenia
roślinności w tym pasie gruntu
Potencjalne zagrożenia prawne
Porządkowana
sprawa ogródków
działkowych
znajdujących się
na terenie
należącym do
Ośrodka „Stegny”
Potencjalne zagrożenia prawne
Zasiedzenie części działki
o powierzchni 711 m2 na
podstawie postanowienia
z dnia 26.02.2010r Sądu
Rejonowego dla
Warszawy Mokotowa XVI
Wydział Cywilny
(prawomocne z dniem
16.04.2010r.)
Dane techniczne
Infrastruktura Ośrodka „
pełnowymiarowe
lodowisko do gry
w hokeja
(59,5 x 30 m)
pełnowymiarowy
tor do jazdy
szybkiej na lodzie
(400 x 12,5 m)
lodowisko
rekreacyjne
(59,5 x 30 m)
Dane techniczne
Infrastruktura Ośrodka „
• trybuny o pojemności ok. 3 000 osób
• wielofunkcyjny budynek główny
(m.in. dom wycieczkowy, pomieszczenia biurowe,
socjalne i magazynowe, zaplecze odnowy
biologicznej, sala konferencyjna, siłownia, sala
sportowa o powierzchni ok. 350 m2)
• korty tenisowe ziemne (2 szt. otwarte, 7 szt.
przykrytych powłokami halowymi)
• budynek maszynowni (nowoczesny
system chłodzenia i zamrażania
tafli lodowej)
Dane techniczne
Infrastruktura Ośrodka „
• infrastruktura
komunikacyjna
z
drogami
dojazdowymi i wewnętrznymi, systemem miejsc
postojowych dla osób korzystających z Ośrodka
• otwarte tereny trawiaste
Dane Cel sportowo - rekreacyjny„
sport
amatorski
sport
wyczynowy
Dane Cel sportowo - rekreacyjny„
1. stworzenie optymalnych warunków do
uprawiania
różnych
form
aktywności
ruchowej przez wszystkie grupy wiekowe
stołecznego społeczeństwa:
- łyżwiarstwo
- jazda na wrotkach i rolkach
- hokej na lodzie
- curling
- tenis ziemny, squash
- piłka nożna w wersji halowej
- mini golf
Dane Cel sportowo - rekreacyjny„
2. Stworzenie na bardzo wysokim poziomie
techniczno – funkcjonalnym bazy szkoleniowej
dla
uprawiających
sport
kwalifikowany,
umożliwiającej realizację zarówno codziennych
treningów jak i zawodów najwyższej rangi:
- łyżwiarstwo szybkie, short - track
- łyżwiarstwo figurowe
- curling
- a poza sezonem zimowym
gry zespołowe
Ośrodek „Stegny”
wejście główne
Ośrodek „Stegny”
budynek główny
Ośrodek „Stegny”
budynek główny,
tor łyżwiarski
Ośrodek „Stegny”
lodowisko rekreacyjne
Ośrodek „Stegny”
lodowisko do gry w hokeja
Ośrodek „Stegny”
budynek maszynowni
Ośrodek „Stegny”
korty tenisowe
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dziękujemy