Lipiec – Sierpień 2013

Komentarze

Transkrypt

Lipiec – Sierpień 2013
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
ISSN 1508-4604
GAZETA POWIATOWA
NR 7-8 (261-262)
LIPIEC/SIERPIEŃ 2013
CENA 2,50 ZŁ
(w tym 5% VAT)
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ
IWIERZYCE l OSTRÓW l ROPCZYCE l SĘDZISZÓW MŁP. l WIELOPOLE SKRZ.
W numerze m.in.:
Absolutorium dla
Burmistrza Ropczyc
Węgierscy goście
w Wielopolu Skrzyńskim
Magdalena z Gnojnicy
laureatką konkursu PKOL
Ropczyce stolicą uśmiechu
ROPCZYCE
SPIS TREŚCI
WIEŚCI Z MAGISTRATU ..........................................................................4-5
Andrzej Jedynak
OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA .................................................................6
• XL sesja Rady Miejskiej
trenerem kadry narodowej
SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA ..................................................................7-18
• Absolutorium dla burmistrza Bujaka • Wysokie odznaczenie
dla Jana Kopcia • Odtworzenie infrastruktury obiektów
sportowych w Ropczycach • Szansa dla żołnierzy rezerwy
• OBWIESZCZENIE • Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych • Miejsko-Gminne Zawody SportowoPożarnicze • Przebudowa mostów • Festiwal Podkarpackich
Smaków w Górnie • I Powiatowy Jarmark Produktów Lokalnych
i Tradycyjnych • Aby w gospodarstwie było bezpieczniej
• Wiesław Lada dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Rzeszowie odpowiada na pytania zadawane przez rolników
• Letni czas • Ula na wielkiej scenie • Złote gody małżeńskie
Andrzej Jedynak, trener zapasów i sumo w UKS Lubzina od
1 lipca 2013 roku pełni funkcje trenera kadry narodowej
młodzików oraz kadetów w sumo. Powołanie to jest docenieniem pracy trenerskiej oraz wyjątkowego zaangażowana na
rzecz rozwoju tej dyscypliny.
Ciąg dalszy na str. 52
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH ........19-21
• Biblioteka poleca • Z tęsknoty piszę wiersze • Cała Polska czyta
dzieciom • Słoneczne lato w bibliotece • Noc z Franklinem
• Spotkanie z Joanną Olech • Życie z pasją
NA KARTACH HISTORII ....................................................................................22-23
• Polityka wyznaniowa książąt Ostrogskich
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH ...........................................................24-26
• Plener malarski • Koncert na rynku • Dzień w zagrodzie
• „Rewia” w Chorzelowie • Święto tradycyjnego grania w Gnojnicy
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE ..........................................27, 30-35
• Działania integrujące w przedszkolu • Jaś i Małgosia w Lubzinie • W przedszkolu wcale nie musi być nudno • Magdalena
z Gnojnicy laureatką prestiżowego konkursu PKOL • Klub
bezpiecznego Puchatka • Origami w Gnojnicy • W zdrowym
ciele zdrowy duch • „Najdrożsi rodzice idę dla Was z dumą
przez świat ” • Zagraniczni goście w Zespole Szkół w Lubzinie
• W szkołach promuje się zdrowy styl życia • Najważniejsza jest
profilaktyka • I tylko pamięć została po tej lubzińskiej nocy...
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH .........................................36-38
• Ropczyce stolicą uśmiechu! • Ropczyccy mistrzowie matematyki • Młodzi Europejczycy w ropczyckim liceum • Ropczyckie „hakowiczki” na gali finałowej w Warszawie • Spotkanie
z wymiarem sprawiedliwości • Unijne dotacje dla ropczyckiego
liceum
WIADOMOŚCI Z GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ..........................................38
WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW ........................................................................39
• Młodzież z zespołu Wrzos we Lwowie • Święto szkoły
WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ......................................40-45
• Węgierscy goście w Wielopolu • Koncert pamięci Stanisława
Świerada • XIV Dni Wielopola Skrzyńskiego • Strażacy
ochotnicy rywalizowali w zawodach • Podaj dalej • Konkurs
ortograficzny • Myślę, więc czytam. Czytam, więc wiem • Obchody 58 rocznicy pożaru kina w Wielopolu Skrzyńskim
WIADOMOŚCI Z ZAGORZYC .................................................................................45
• Warsztaty kulinarne z Agencją Rynku Rolnego
TO I OWO ...........................................................................................................46-50
• Wakacyjne porady ogrodnicze • Morwa czarna i Jagoda acai
• I Konferencja Zdrowia już za nami • Zespół przewlekłego
zmęczenia. Może dlatego wyjeżdżamy na wakacje? • Z biletem
relacyjnym taniej na trasie z Przemyśla do Krakowa • Antykoncepcja
PTTK W ROPCZYCACH ...........................................................................................51
• Nowe inicjatywy PTTK w Ropczycach • Rajd jakiego jeszcze nie
było
WIADOMOŚCI SPORTOWE .............................................................................52-53
• Andrzej Jedynak trenerem kadry narodowej • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Sumo • Błękitni mają już
kadrę na nowy sezon • Zawodniczka z Lubziny w Pałacu Prezydenckim • Gminny finał rozgrywek piłki nożnej • Turniej
Firm i Zakładów Pracy - piłka nożna
IEMIA
Z
ROPCZYCKA
GAZETA POWIATOWA
ROPCZYCE 2013
Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce zaprasza
na Dożynki Gminne,
które odbędą się
18 sierpnia 2013 r. w Ropczycach
15:15 Msza św. dziękczynna za zebrane plony w Sanktuarium
NMP Królowej Rodzin w Ropczycach
16:30 Przejście korowodu dożynkowego na stadion RCSiR
17:30 Prezentacje wieńców dożynkowych
oraz okolicznościowe przemówienia
19:00 Program artystyczny:
- występy zespołów ludowych
- koncert zespołu InoRos
- zabawa dożynkowa
W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystości dożynkowe
odbędą się w hali widowiskowo-sportowej
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz.
Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel – red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta
Kaszowska, Marcin Świerad – red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski,
Mateusz Surman – red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce).
Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz. 10.00-12.00 w Centrum Kultury
tel. 17 22-18-228. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów.
Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia „Duet”, tel. 17 87-11-281.
Reklamy prosimy przesyłać na e-mail: [email protected], [email protected]
www.gazeta-ziemiaropczycka.pl
Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Ropczycka” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej
ROPCZYCE
Zagraniczni goście
w Zespole Szkół w Lubzinie
ROPCZYCE
Święto tradycyjnego
grania w Gnojnicy
W dniach 19-23 maja 2013 roku Zespół Szkół w Lubzinie
gościł przyjaciół z Turcji i Hiszpanii w ramach projektu
Comenius. Program pt. Share Values, Share Life” był
realizowany pod hasłem tolerancji. W marcu br. nasza
młodzież miała okazję wyjechać do Turcji. Tym razem
uczniowie i ich opiekunowie z Turcji (z miasta Urganli)
i Hiszpanii (z Madrytu) złożyli wizytę w Polsce.
Ciąg dalszy na str. 33
Fotoreportaż na str. 54
Fot. Piotr Skałuba
Zastępca burmistrza Wiesław Maziarz i sołtys wsi Gnojnica Zenon
Charchut oglądają wystawę fotografii
Warsztaty skrzypcowe, taneczne, plastyczne, koncerty,
wystawy oraz pokazy filmów składały się na Festiwal GalicjaGnojnica, którego druga edycja odbyła się w dniach 5-7 lipca
2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.
Szczegóły na str. 4 i 26
Fotoreportaż na str. 28
Fot. Jadwiga Pięta-Paśko
Publiczność gorąco przyjęła żywiołowy występ pani Albiny Kuraś z kapelą
ROPCZYCE
Wysokie odznaczenie dla Jana Kopcia
Na wniosek Burmistrza Ropczyc i Wojewody Podkarpackiego,
a następnie Ministra Spraw Zagranicznych, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Jana
Kopcia Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w działalności polonijnej oraz za
popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych poza
granicami naszego kraju.
Wręczenia orderu, 8 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim
w Ropczycach, dokonali: Alicja Wosik - Wicewojewoda
Podkarpacki oraz burmistrz Bolesław Bujak.
Ciąg dalszy na str. 8
W 2012 r. prezes Jan Kopeć odebrał z rąk burmistrza B. Bujaka
i przewodniczącego Rady Miejskiej J. Misiury dyplom
Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce
Fot. Piotr Skałuba
WIEŒCI Z MAGISTRATU
WIEŒCI Z MAGISTRATU
II Festiwal Galicja w Gnojnicy
Dolnej
Urz¹d Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1
tel. (17) 22 10 510;
fax. (17) 22 10 555
e-mail: [email protected]
www.ropczyce.eu
Dni pracy: pn.-pt. 7.30-15.30
Przyjêcia stron przez burmistrza
w pi¹tki 8.00-12.00
Boles³aw Bujak – burmistrz
Wies³aw Maziarz – I Z-ca Burmistrza
Robert Kuraszkiewicz – II Z-ca Burmistrza
Jakie sprawy
za³atwisz w Urzêdzie?
Urz¹d Stanu Cywilnego
tel. (17) 22 10 538
sprawy: aktów urodzenia, zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñstwa i inne
Referat Spraw Organizacyjnych
i Obywatelskich
tel. (17) 22 10 520
Ewidencja Ludnoœci
tel. (17) 22 10 526
sprawy: zameldowania, wymeldowania,
dowody osobiste i inne
Ewidencja Dzia³alnoœci
Gospodarczej
tel. (17) 22 20 271
sprawy: zak³adania i prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
Referat Bud¿etu i Finansów
tel. (17) 22 10 540
Referat Podatków
tel. (17) 22 10 546
podatki z terenu miasta
tel. (17) 22 10 545
podatki z terenów wiejskich
Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
tel. (17) 22 10 560, 564
sprawy: decyzje o warunkach
zabudowy, wyrysy z miejscowego
planu, podzia³,
sprzeda¿ nieruchomoœci i inne
tel. (17) 22 10 557
sprawy: spory wodne, wycinka drzew,
decyzje œrodowiskowe i inne
Warsztaty skrzypcowe, taneczne, plastyczne, koncerty, wystawy oraz pokazy filmów sk³ada³y
siê na Festiwal Galicja-Gnojnica,
którego druga edycja odby³a siê
w dniach 5-7 lipca 2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.
Trzydniowy festiwal rozpoczê³y warsztaty skrzypcowe, na których lokalni muzycy zaprezentowali charakterystyczny dla okolic Gnojnicy sposób gry na tym
instrumencie. Podczas imprezy
mo¿na by³o obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ „Z dna szuflady”,
z³o¿ona z dawnych fotografii zebranych przez uczniów szkó³
w Gnojnicy i okolicach oraz
mieszkañców. W koœciele w Górze Ropczyckiej odby³a siê Msza
Trydencka i recital organowy.
Nie zabrak³o tak¿e koncertów
muzycznych po³¹czonych z zabawami tanecznymi. Warsztaty
kulinarne, garncarskie, czy wycinanek rzeszowskich by³y wielk¹
atrakcj¹ dla dzieci. Uczestnicy
warsztatów tanecznych nauczyli siê ludowych tañców z okolic
Gnojnicy oraz tradycyjnych tañców polskich: polki, kujawiaka
i oberka. Odby³y siê równie¿ pokazy filmów dokumentalnych
poœwiêconych muzyce wiejskiej
i obyczajom, koncert „Muzyka
¿ydowska w pamiêci wiejskich
muzykantów”. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich zadba³y o to,
aby wszyscy uczestnicy festiwalu
Jan Kopeæ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
8 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Ropczycach mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Janowi Kopciowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta Ropczyce. Na wniosek Burmistrza
Ropczyc i Wojewody Podkarpackiego, a nastêpnie Ministra
Spraw Zagranicznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronis³aw Komorowski nada³ Janowi Kopciowi – obywatelowi
Rzeczypospolitej Polskiej zamieszka³emu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi
w dzia³alnoœci polonijnej oraz za
Spotkanie z so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli
Referat Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
tel. (17) 22 10 531, 532
sprawy: utrzymania dróg
i ulic miejskich
tel. (17) 22 10 530
sprawy: dodatków mieszkaniowych
Referat Rozwoju Gospodarczego
tel. (17) 22 10 565
Referat Programów Pomocowych
i Rozwoju
tel. (17) 22 10 569
Zespó³ ds. Promocji Gminy
tel. (17) 22 10 559
Po¿ytek Publiczny
tel. (17) 22 10 523
STR. 4
mieli okazjê skosztowaæ tradycyjnych potraw. Na zakoñczenie
festiwalu wyst¹pi³a wêgierska
kapela MuzsikasFolk Ensemble,
wykonuj¹ca muzykê z Siedmiogrodu.
Organizatorami festiwalu byli:
Stowarzyszenie Muzyka Dawna
w Jaros³awiu, Witold Broda
i Andrzej Bieñkowski oraz Wiejskiej Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.
3 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Ropczycach odby³o siê spotkanie
z so³tysami, przewodnicz¹cymi
zarz¹dów osiedli, prezesami jednostek OSP oraz cz³onkiniami
Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Podczas spotkania poruszone zosta-
³y tematy zwi¹zane z funduszem
so³eckim, remontami dróg gminnych w poszczególnych so³ectwach oraz udra¿nianiem rowów melioracyjnych i odp³ywów. Na spotkaniu omówione
zosta³y równie¿ kwestie zwi¹zane z organizacj¹ tegorocznego
popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych. Wrêczenia orderu dokona³a Alicja
Wosik – Wicewojewoda Podkarpacki wraz z burmistrzem Boles³awem Bujakiem, sk³adaj¹c
równie¿ gratulacje i szczere podziêkowania za aktywnoœæ na niwie spo³ecznej, ogromne zaanga¿owanie i postawê patriotyczn¹ godn¹ naœladowania. Odznaczonemu towarzyszy³a najbli¿sza rodzina i przyjaciele,
a tak¿e kierownictwo urzêdu.
œwiêta plonów oraz temat ma
czasie-gospodarka odpadami
komunalnymi. Kierownik Referatu Podatków zapozna³ so³tysów z terminami wydawania ksi¹¿eczek op³at za odbiór odpadów
komunalnych w poszczególnych
so³ectwach. Burmistrz Boles³aw
Bujak podziêkowa³ prezesom
jednostek OSP za organizacjê
Miejsko-Gminnych Zawodów
Sportowo-Po¿arniczych, a cz³onkiniom KGW za aktywnoœæ spo³eczn¹. Zwróci³ siê do zebranych
o ustalenie terminów zebrañ
so³eckich w celu omówienia zasad rozdysponowania funduszu
so³eckiego na przysz³oroczne
remonty dróg i chodników.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIEŒCI Z MAGISTRATU
Zakoñczenie budowy
kanalizacji w Ropczycach
Dobieg³a koñca jedna z najwa¿niejszych i najwiêkszych inwestycji, jaka realizowana by³a
na terenie gminy Ropczyce od
2009 r. Zadanie pn. „Zapewnienie prawid³owej gospodarki
wodno-œciekowej w aglomeracji
Ropczyce – etap I” mia³o na celu
poprawê warunków ¿ycia i zdrowia mieszkañców. Zakres prac
obejmowa³ siedem zadañ
(wszystkie zlokalizowane na terenie miasta Ropczyce w czêœci
centralnej oraz po³udniowo-za-
chodniej), w tym: budowê kanalizacji sanitarnej: os. Chech³y
wzd³u¿ 3-go Maja, rejon ul. Wyspiañskiego, Polnej i Monte Cassino, rejon ZOZ-u przy ul. Wy-
szyñskiego, rejon ul. Witosa
i Sportowej, os. Œródmieœcie, budowê kanalizacji sanitarnej
i deszczowej na osiedlu „Za stadionem” oraz w rejonie ulic
Dêbowej i Topolowej, rozbudowê sieci wodoci¹gowej na os.
Granice, wzd³u¿ ul. Borki Chechelskie. Efektem koñcowym jest
powstanie 30 900 mb kanalizacji
sanitarnej w ramach projektu,
dodatkowo 16 100 mb poza projektem, 11 pompowni œcieków,
900 mb kanalizacji deszczowej
oraz 1 900 mb sieci wodoci¹gowej. W ramach projektu zaku-
piono tak¿e samochód do ciœnieniowego mycia i udra¿niania
kanalizacji, agregat pr¹dotwórczy i pompê, a tak¿e wykonano
5000 m2 dróg asfaltowych i chodników. W rezultacie do kanalizacji pod³¹czono ponad 650
budynków, a do sieci wodoci¹gowej-11. Wykonawc¹ prac budowlanych by³a brzozowska firma WAFRO S.A. By³ to najwiêkszy projekt tego typu w dotychczasowej historii Ropczyc. Ca³kowity koszt projektu to ponad
14,7 mln z³, z czego 6,8 mln z³ to
dofinansowanie z UE.
Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy ZS w Gnojnicy Dolnej
Trwaj¹ prace wykoñczeniowe
w nowej sali gimnastycznej
i przedszkolu przy Zespole Szkó³
w Gnojnicy Dolnej. W ostatnim
czasie wykonane zosta³y tynki,
wylewki, podwieszane sufity oraz
elewacja. Koszt realizacji prac
w ramach II etapu wynosi ok.
3,2 mln z³. Samorz¹d Ropczyc
pozyska³ na inwestycjê dofinansowanie w wysokoœci 480 tys. z³
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Planowany termin oddania
sali i przedszkola do u¿ytku to
paŸdziernik br. Nowa sala gimnastyczna wyposa¿ona bêdzie
w zaplecze sanitarno-szatniowe,
pomieszczenia techniczno-magazynowe oraz antresolê z widowni¹. Dla potrzeb przedszko-
Przebudowa infrastruktury sportowej
la dostêpna bêdzie jadalnia,
kuchnia z zapleczem technologiczno-magazynowym i sanitariatami, sale przedszkolne oraz
zaplecze szatniowo-sanitarne.
Ca³a dwukondygnacyjna czêœæ
po³¹czona bêdzie z istniej¹c¹
szko³¹ specjaln¹ przewi¹zk¹.
Dobieg³y koñca prace przy
przebudowie boiska do gry
w pi³kê siatkow¹ pla¿ow¹ przy
kompleksie basenów k¹pielowych Ropczyckiego Centrum
Sportu i Rekreacji. W ramach
modernizacji wykonana zosta³a
nowa nawierzchnia boiska, wyremontowano kanalizacjê bu-
Termomodernizacja budynków
oœwiatowych
Regulacja potoku NiedŸwiadka
Trwaj¹ prace przy regulacji
potoku NiedŸwiadka w NiedŸwiadzie. Dziêki pomocy pos³a Jana
Burego, Samorz¹d Ropczyc pozyska³ na inwestycjê ok. 250 tys. z³
z Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
w Rzeszowie. Prace polegaj¹ na
udro¿nieniu koryta i umocnieniu
stopy skarpy potoku, w tym na
wycince zakrzaczeñ, usuniêciu
namulisk i nawisów brzegowych,
rozbiórce zniszczonego ubezpieczenia brzegu oraz nowym ubezpieczeniu stopy skarpy. Zadanie
ma na celu zminimalizowanie zagro¿enia przeciwpowodziowego,
dziêki zapewnieniu stabilnoœci koryta potoku i u³atwieniu przep³ywu wody.
Trwaj¹ prace przy termomodernizacji budynków oœwiatowych, na które Samorz¹d Miasta i Gminy Ropczyce pozyska³
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad
1,9 mln z³. Obiekty, które zostan¹ objête pracami to Zespó³
Szkó³ Nr 4 (os. Chech³y), Zespó³
Szkó³ w Ma³ej, Zespó³ Szkó³
w Gnojnicy Dolnej, Zespó³ Szkó³
w Gnojnicy Woli, Publiczne
Przedszkole Nr 1 oraz Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach. W ramach wykonywanych
prac, oprócz docieplenia œcian,
stropów, wykonania elewacji, wymianie ulegn¹ stare okna i drzwi.
Zmodernizowany zostanie równie¿ system centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji przyczyni siê do poprawy efektywnoœci wykorzystania energii cieplnej poprzez ograniczenie jej
strat. Planowana data zakoñczenia prac termomodernizacyjnych to wrzesieñ br.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
rzow¹, wzmocniono skarpy przy
boisku, a tak¿e po³o¿ona zosta³a nowa kostka brukowa przy
dojœciach i placach przy boisku.
Wymianie uleg³o tak¿e ogrodzenie wokó³ basenów.
Modernizacji poddany zostanie tak¿e stadion RCSiR. Przebudowane bêd¹ trybuny, bie¿nia boiska wraz z elementami
drena¿u i sieci wodoci¹gowej,
a tak¿e nawierzchnia rzutni,
skoczni w dal i wzwy¿. Prace przy
tej czêœci zadania rozpoczn¹ siê
pod koniec sierpnia br. i realizowane bêd¹ tak¿e w roku przysz³ym. Na tê inwestycjê Gmina
Ropczyce pozyska³a z dwóch
programów europejskich prawie 5 mln z³.
Budowa parkingu przy ul. Pi³sudskiego
Na prze³omie lipca i sierpnia
zostanie oddany do u¿ytku nowy
parking przy ul. Pi³sudskiego na
osiedlu Œw. Barbary. W ramach
zadania zostanie wykonana rozbiórka istniej¹cych pozosta³oœci
po starych fundamentach, zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, budowa
miejsc postojowych i dróg manewrowych oraz adaptacja istniej¹cych zjazdów. Nowy parking bêdzie posiada³ 82 miejsca
postojowe (w tym dla niepe³nosprawnych). Po jego wykonaniu
samochody osobowe bêd¹ parkowane poza pasem drogowym
przyleg³ych ulic (Armii Krajowej
i Pi³sudskiego), zwiêkszaj¹c tym
samym swobodê ruchu i przepustowoœæ ulic. Inwestycja sfinansowana zostanie ze œrodków
w³asnych Gminy w kwocie
122 773,08 z³.
STR. 5
OBRADOWA£A RADA MIEJSKA
XL sesja Rady Miejskiej
– 17 czerwca 2013 r.
G³ównym tematem 40. sesji
Rady Miejskiej w Ropczycach
by³a ocena wykonania bud¿etu
Gminy w 2012 roku oraz debata
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Ropczyc.
G³ówne wskaŸniki liczbowe
dotycz¹ce wykonania bud¿etu
miasta i gminy Ropczyce minionego roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: po zmianach w ci¹gu
roku plan dochodów opiewa³ na
75.156.502,11 z³, co zrealizowano w wysokoœci 74.642.881,80 z³
czyli w 99,32%. Zaœ wydatki wynios³y 74.740.163,26 z³ przy planie 76.725.683,93 z³. Deficyt wyniós³ 97.281,46 z³, przy prognozowanym na pocz¹tku roku
1.569.181,82 z³. Zad³u¿enie z tytu³u kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych to 23.366.035,75 z³
i stanowi 31,09% dochodów zrealizowanych, przy dozwolonej
granicy 60%.
Stronê rzeczow¹ wykonania
bud¿etu minionego roku, na
podstawie przed³o¿onych sprawozdañ, scharakteryzowa³ burmistrz. Zrealizowano zamierzone zadania w dziedzinie oœwiaty.
Od strony materialnej w tej dziedzinie g³ównym zadaniem 2012
roku by³ ¿³obek (przeprowadzenie postêpowania o przyznanie
dotacji na modernizacjê obiektu oraz wykonanie tej modernizacji, wyposa¿enie obiektu, przeprowadzenie postêpowania
o dotacjê na zatrudnienie kadry
i funkcjonowanie ¿³obka, przeprowadzenie procesu uruchomienia nowej placówki – wszystko zakoñczone przyjêciem dzieci w lutym br.). Równie¿ zgodnie z zamierzeniami przebiega³y
dzia³ania gminnych instytucji
pomocy spo³ecznej. Dobr¹ ocenê nale¿y przyznaæ zaplanowanym i wdro¿onym dzia³aniom
zapisanym w bud¿ecie w dziaSTR. 6
³ach kultury i sportu. Argumentem „za” s¹ tysi¹ce korzystaj¹cych z obiektów sportowych, tysi¹ce wypo¿yczeñ w placówkach
bibliotecznych oraz tysi¹ce
uczestników imprez rozrywkowych i uroczystoœci okolicznoœciowych. Tak¿e po stronie zamierzeñ gospodarczych, tak
w dziedzinie szeroko rozumianej
gospodarki komunalnej, jak
i inwestycji budowlanych roczny plan zosta³ wype³niony (przyk³ady: sala gimnastyczna i przedszkole w Gnojnicy Dolnej, dom
kultury w NiedŸwiadzie, rewitalizacja centrum miasta, boisko
Orlik na Witkowicach, przygotowanie koncepcyjne i planistyczne inwestycji kanalizacyjnych, remonty i modernizacje
dróg i ulic, chodniki, oœwietlenia).
Z wyliczeñ wynika, ¿e w roku
2012 uda³o siê pozyskaæ ponad
11,5 milionów z³ dotacji. Przy
czym nie wszystkie pozyskane
œrodki zosta³y ju¿ wykorzystane,
czêœæ zgodnie z umowami, jest
realizowana jeszcze w roku bie¿¹cym. Ciesz¹c siê z powiêkszenia maj¹tku komunalnego, który s³u¿y mieszkañcom na co
dzieñ, nale¿y mieæ na uwadze to,
¿e w kolejnych latach bêd¹ dodatkowe koszty jego bie¿¹cego
utrzymania. W dziedzinie pozyskiwania dotacji na inwestycje,
do osi¹gniêæ zaliczyæ nale¿y
opracowywanie wniosków zakoñczonych przyznaniem dotacji. Dotacje nie s¹ jedynym Ÿród³em finansowania inwestycji.
Drug¹ czêœci¹ jest udzia³ w³asny
Gminy, w wysokoœci od 20 do
80%. Czêœæ dotacji dotyczy jednego roku, czêœæ obejmuje wiêcej ni¿ jeden rok. Ostatnio gmina Ropczyce otrzyma³a dotacje
na: budowê czterech przyszkolnych placów zabaw dla najm³od-
szych uczniów pn. „Radosna
Szko³a”, termomodernizacjê
czterech szkó³ i dwóch przedszkoli, rozbudowê szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej, zaœ Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych –
na modernizacjê sieci wodoci¹gowej. W tej czêœci obrad, a nastêpnie w czêœci sprawozdawczej
zosta³a omówiona i wyjaœniona
sprawa sporu Gminy z Deutsche
Bankiem.
Po przejœciu ca³oœci procedury oceny wykonania bud¿etu,
Rada Miejska przyzna³a burmistrzowi absolutorium za wykonanie bud¿etu w 2012 roku. Przy
19 radnych bior¹cych udzia³
w g³osowaniu, siedemnastu g³osowa³o „za”, a dwóch przeciw.
Burmistrz podkreœli³, i¿ udzielenie absolutorium to pozytywna
ocena pracy i dzia³añ podejmowanych przez kadrê kierownicz¹
i pozosta³ych pracowników
Urzêdu Miejskiego, jednostek
organizacyjnych oraz spó³ek
gminnych.
Inne uchwa³y podjête na 40.
sesji wynikaj¹ce z ustawowych
kompetencji rady i przyjêtego
porz¹dku obrad dotyczy³y: utworzenia przez Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych w Ropczycach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
odpowiedzi na skargê Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony
Zwierz¹t, spraw bud¿etowych
bie¿¹cego roku, wyboru nowego radnego Jana Gibka do sta³ych komisji rady.
Sprawozdanie z najwa¿niejszych dzia³añ administracji
gminnej, od ostatniej sesji:
gminna komisja do spraw
szkód po ulewnych deszczach
opracowa³a dokument skierowany do Wojewody Podkarpackiego, pod k¹tem pomocy rz¹dowej na niwelacjê szkód na drogach.
infrastruktura drogowa: zakoñczy³y siê remonty cz¹stkowe
i prze³omów dróg. Dobiega
koñca budowa chodników
w Brzezówce i w Ma³ej. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa mostów na Chech³ach i Witkowicach. W najbli¿szych planach jest remont
dwóch dróg: Ma³a – rzeki przez
las i w NiedŸwiadzie (przy pomocy œrodków z tzw. Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
i udzia³u w³asnego bud¿etu
Gminy). Zakoñczy³a siê budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dêbowej i Topolowej. Po przetargu, zlecono budowê oœwietlenia w Lubzinie,
w rejonie „Na stra¿aka”. Obecnie budowany jest parking na
osiedlu œw. Barbary przy ul. Pi³sudskiego (naprzeciw Policji).
przedsiêwziêcia w fazie kontynuacji, realizowane przy pomocy dotacji i udzia³u Gminy:
modernizacja remizy OSP
w £¹czkach Kucharskich, zakoñczenie projektowania „Radosnych Szkó³” (przyszkolne place
zabaw) i przygotowanie do przetargu dla: £¹czek Kucharskich,
Witkowic, NiedŸwiady Górnej,
w opracowaniu znajduje siê dokumentacja dla Gnojnicy Woli,
w toku jest postêpowanie w sprawie zamiany NiedŸwiady Dolnej
na Brzezówkê, finalizuje siê odnowienie boiska pi³ki siatkowej
pla¿owej oraz wymiana ogrodzenia zespo³u basenów k¹pielowych; druga czêœæ tego zadania,
to jest przebudowa bie¿ni na stadionie przeniesiona zosta³a na
przysz³y rok.
modernizacja sieci wodoci¹gowej: Przedsiêbiorstwo
Us³ug Komunalnych oczekuje
na podpisanie umowy dotacji na
dzia³ania modernizacyjne i rozwojowe sieci wodoci¹gowej.
Przed przetargiem wartoœci szacunkowe przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: ca³oœæ przedsiêwziêcia:
ok. 3.383 mln z³, dotacja: ok.
1,927 mln z³. Ogólny zakres rzeczowy: przebudowa ruroci¹gów
wodnych przy ul. Przemys³owej
(1,32 km), ul. Broniewskiego
(250 m), ul. Pa³acowej (650 m),
ul. Rzeszowskiej (1,5 km), na
osiedlu Czekaj (0,7 km), ul. Rataja, przebudowa wodoci¹gu
z rur azbestowo-cementowych
przy ul. Wyszyñskiego (na dwóch
odcinkach 730 m i 485 m). Inne
zadania to wykonanie uzdatniania wody dla Gnojnicy Woli
i Gnojnicy Dolnej oraz monitoring sieci wodoci¹gowej.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Absolutorium dla burmistrza Bujaka
17 czerwca podczas 40. sesji Rady Miejskiej radni zajêli siê roz- przez niego bud¿etu. Burmistrz
patrzeniem sprawozdania finansowego i opisowego Gminy za 2012 Bujak jest dobrym gospodarzem i
rok oraz dyskusj¹ nad wnioskiem o udzielenie burmistrzowi abso- dba o rozwój miasta.
Burmistrz odnosz¹c siê do
lutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za ubieg³y rok.
Z danych liczbowych wynika, ¿e plan finansowy po stronie dochodów zosta³ zrealizowany w 99,32%, zaœ po stronie
wydatków nieco ponad 97%.
Zad³u¿enie z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych
stanowi 31,09% dochodów
zrealizowanych, przy dozwolonej granicy 60% (dok³adne
dane liczbowe podane s¹
w relacji z obrad Rady Miejskiej na str. obok). W 2012
roku Gmina pozyska³a ponad
11,5 miliona z³ dotacji na ró¿nego rodzaju zadania, g³ównie inwestycyjne.
W dyskusji, jaka wywi¹za³a
siê przed g³osowaniem, mo¿na by³o zaobserwowaæ diametralnie ró¿ne stanowiska n/t
oceny pracy burmistrza w ubieg³ym roku. Przewodnicz¹cy
opozycyjnego klubu PIS Witold Dar³ak stwierdzi³, ¿e ma
du¿o zastrze¿eñ do pracy bur-
mistrza. Jego zdaniem burmistrzowi brakuje wizji rozwoju
miasta, a ponadto samorz¹d
nie czyni ¿adnych kroków
w kierunku zurbanizowania
strefy wzd³u¿ obwodnicy. Radny pyta³ równie¿ po raz kolejny o konflikt Gminy Ropczyce z Deutsche Bankiem i utratê 800 tysiêcy z³otych, bêd¹cym konsekwencj¹ przelania
pieniêdzy na niew³aœciwe
konto podane a przez firmê
£¹czbud, wykonawcê Ogródka Jordanowskiego. Nied³ugo
potem firma ta og³osi³a upad³oœæ, a pieni¹dze zamiast trafiæ na konto banku zabezpieczone cesj¹, trafi³y do £¹czbudu. Zupe³nie inaczej pracê
burmistrza i podleg³ych mu
pracowników oceni³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Teresa
Rachwa³. - Klub Ludowo-Samorz¹dowy ocenia pozytywnie dzia³alnoœæ burmistrza i wykonanie
Zginê³a legitymacja szkolna wydana przez Zespó³ Szkó³
Agro-Technicznych w Ropczycach na nazwisko Patrycja
Tomaszewska.
zarzutów opozycyjnego radnego wskaza³, ¿e priorytetem
w gminie Ropczyce jest gospodarka i rozwój strefy ekonomicznej. - Wielokrotnie to powtarza³em- tworzenie klimatu dla
przedsiêbiorców, aby powstawa³y
nowe miejsca pracy, a tak¿e rozwój infrastruktury wokó³ strefy –
mówi³ burmistrz. Odpieraj¹c
zarzut o brak rozwoju w s¹siedztwie obwodnicy przypomina³, ¿e zabiegaj¹c o jej powstanie nigdy nie obiecywa³,
¿e „obroœnie” ona w inwestycje, zw³aszcza w krótkim czasie. Zawsze ocenia³ j¹ w kategoriach bezpieczeñstwa i zminimalizowania ruchu drogowego w mieœcie. Jeœli chodzi
o utratê przez Gminê 800 tys.
powiedzia³, ¿e móg³by osobiœcie odpowiadaæ za ten b³¹d,
gdyby tylko jemu, tak¿e osobiœcie przypisane zosta³y zas³ugi za œci¹gniêcie do Gminy
dotacji przekraczaj¹cych 64
mln z³ (w ci¹gu ostatnich lat).
Przyzna³, ¿e we wszystkich
gminach, które zosta³y oszukane przez £¹czbud nast¹pi³y dymisje skarbników. Burmistrz podkreœli³, ¿e winna tej
ca³ej sytuacji jest w³aœcicielka
£¹czbudu, a pañstwo nie
doϾ chroni uczciwych obywateli.
Po dyskusji odby³o siê g³osowanie, w którym za przyjêciem sprawozdania finansowego z wykonania bud¿etu za
ubieg³y rok by³o osiemnastu
radnych, przeciw jeden, zaœ za
przyznaniem absolutorium
g³osowa³o siedemnastu radnych, a dwóch by³o przeciw. W
tym dniu w g³osowaniach
uczestniczy³o dziewiêtnastu
radnych. Oznacza to, ¿e nie
wszyscy radni z opozycyjnego
klubu podzielali zdanie swego przewodnicz¹cego.
Absolutorium to uchwa³a
rady, w której stwierdza siê, ¿e
burmistrz prawid³owo prowadzi³ w minionym roku bud¿etowym dzia³alnoœæ finansow¹
oraz ¿e bud¿et zosta³ wykonany zgodnie z uchwa³¹ rady.
Inf. w³asna
Centrum Kultury w Ropczycach
zaprasza na warsztaty taneczne
z Maækiem Florkiem,
Serdecznie zapraszamy na
LETNI PIKNIK
który odbêdzie siê 10 sierpnia
na ropczyckim Rynku.
W programie m.in.: konkursy dla dzieci i m³odzie¿y,
pokaz zumby, zabawy i gry planszowe,
wystêpy zespo³ów: ze Szko³a Muzycznej YAMAHA,
£AGODNA PIANKA, h.R.A.B.I.A oraz inne atrakcje.
Pocz¹tek imprezy – godz. 15.30
zwyciêzc¹
I edycji programu
„You Can Dance.
Po prostu tañcz”.
Zajêcia odbêd¹ siê 5 sierpnia:
- o godzinie 10.00 – grupa m³odsza (szko³a podstawowa)
- o godzinie 12.00 – grupa starsza (gimnazjum i szko³y
ponadgimnazjalne)
Piknik i warsztaty s¹ elementami zadania realizowanego przez Centrum Kultury
w Ropczycach pn. „Jesteœmy kulturalni. Dzia³ania artystyczne dla dzieci i m³odzie¿y”
dofinansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura
– interwencje”.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
STR. 7
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Wysokie odznaczenie
dla Jana Kopcia
Ci¹g dalszy ze str. 3
Jan Kopeæ opuœci³ w 1972
roku rodzinne miasto Ropczyce, emigruj¹c do Stanów Zjednoczonych. Od pocz¹tku pobytu Chicago anga¿owa³ siê
w spo³ecznikowsk¹ dzia³alnoœæ
na rzecz integracji mieszkañców Polski po³udniowej. Szybko da³ siê poznaæ jako wielki
patriota i organizator, szczególnie w zakresie zrzeszania rodaków i budowania relacji miêdzyludzkich wœród przebywaj¹cych na emigracji Ropczycan. Swoj¹ aktywnoœæ na niwie
krzewienia polskoœci i pog³êbiania kontaktów z rodzinnym
miastem rozwin¹³ wraz z grup¹
entuzjastów z Ropczyc, na czele z Urszul¹ Gierlak, z któr¹
podjêli decyzjê (w kwietniu
1994 roku) o utworzeniu Klubu Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej w Chicago pod patronatem Zwi¹zku Klubów Polskich. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e
na pierwszym posiedzeniu,
23 kwietnia 1995 roku zosta³
wybrany na prezesa pierwszego Zarz¹du tego¿ Klubu. Funk-
cjê tê piastuje do dziœ i jak
twierdz¹ zrzeszeni w Klubie
Ropczycanie, od chwili powstania jest sercem i dusz¹ stowarzyszenia.
Jan Kopeæ jest osob¹, której
otwarta postawa i zaanga¿owanie, pracowitoœæ i umi³owanie
polskoœci wp³ynê³y na decyzjê
o powo³aniu go w 2005 roku
na stanowisko wiceprezesa
Zwi¹zku Klubów Polskich
w Ameryce Pó³nocnej. Jego
empatia i ¿yczliwoœæ w odniesieniu do drugiego cz³owieka przejawia siê nie tylko
w interpersonalnych kontaktach, ale tak¿e we wspó³dzia³aniu z organizacjami charytatywnymi nios¹cymi pomoc
najs³abszym, najubo¿szym
i poszkodowanym w wyniku
kataklizmów. Mogliœmy siê
o tym przekonaæ w 2009 r., kiedy po niszcz¹cej powodzi
w Ropczycach, prezes Jan Kopeæ przyby³ do podnosz¹cego
siê po kataklizmie miasta, aby
udzieliæ jego mieszkañcom
pomocy i wsparcia.
Jan Kopeæ jest obywatelem
Polski i Stanów Zjednoczo-
Jan Kopeæ z ¿on¹.
nych. Pomimo olbrzymiej odleg³oœci, jaka dzieli jego dwie
Ojczyzny zawsze jest otwarty na
potrzeby najubo¿szych. Do
grona obdarowanych i adresatów rzeczowej pomocy
nale¿¹ m. in. uczniowie Specjalnego Oœrodka SzkolnoWychowawczego w Ropczycach oraz pensjonariusze
Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lubzinie. Wparciem Klubu
ciesz¹ siê równie¿ instytucje
oœwiatowe, kulturalne i sportowe, s³u¿¹ce rozwojowi m³odzie¿y i mieszkañców Ropczyc
i okolic; m.in. Klub Sportowy
„B³êkitni” oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Ropczycach.
an Kopeæ, jako prezes Klubu Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej promuje Ropczyce, jego
dorobek kulturalny i lokaln¹
kulturê na kontynencie amerykañskim, nie tylko wœród
rodaków i Polonii amerykañskiej, ale i w œrodowiskach
rdzennie amerykañskich.
Mimo up³ywu czasu jego przywi¹zanie do Ropczyc i Ziemi
Ropczyckiej jest sta³e i niezmienne. Uwidacznia siê to
w sposób szczególny podczas
corocznie organizowanych
wydarzeñ patriotycznych, religijnych i kulturalnych zakorzenionych w Polsce i polskoœci, a odbywaj¹cych siê w Chicago.
W 2012 roku Rada Miejska
w Ropczycach przyzna³a prezesowi Janowi Kopciowi tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce.
Inf. w³asna
URZ¥D MIEJSKI w ROPCZYCACH, 39-100 Ropczyce, ul.Krisego 1
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoœci
/podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjêty w danej
miejscowoœci, a tak¿e na stronach internetowych w³aœciwego urzêdu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm.) /
Uprzejmie informuje siê, ¿e na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, wywieszony zosta³ do
publicznej wiadomoœci, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Ropczyce, przeznaczonej do:
NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWE
Przeznaczenie do...
oddania w DZIERŻAWĘ
w drodze bezprzetargowej
Na rzecz...
Położenie
Nr działki
Pow. [ha]
Tadeusza Gabryka
Pawła Cioska
Ropczyce
532/17
386/93
0,0493
0,0163
Krzysztofa Pluty
Wiesława Kipy
Heleny Marć
Tadeusza Belczyka
Zbigniewa Marcia
Andrzeja Króla
oddania w NAJEM
w drodze bezprzetargowej
Elżbiety Szajstek
Kacpra Wójcika
STR. 8
Ropczyce1807/60
Pietrzejowa
Okonin
405/2
Ropczyce-Chechły 4020/3, 4020/4
Ropczyce1807/76
Pietrzejowa
Ropczyce
2893
579
Ropczyce
829/13
7615
0,0262
Termin wywieszenia
od
do
6-06-2013
27-06-2013
12-06-2013
3-07-2013
12-07-2013
2-08-2013
6-06-2013
27-06-2013
12-06-2013
3-07-2013
0,05
0,2758
0,0083
0,04
0,0015
0,0013
0,0007
0,0020
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Odtworzenie infrastruktury
obiektów sportowych w Ropczycach
Z koñcem czerwca br. zakoñczy³ siê I etap prac wykonywanych w ramach projektu
pt. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych
w Ropczycach”. Dotyczy³ on
obiektu basenów odkrytych,
na którym wykonany zosta³ remont boiska do gry w pi³kê
siatkow¹ pla¿ow¹, remont nawierzchni z kostki brukowej
i schodów terenowych, skarpy przy boisku i kanalizacji
burzowej i ogrodzenia wokó³
ca³ego kompleksu sportoworekreacyjnego.
Realizacja tego zakresu rzeczowego by³a mo¿liwa dziêki
pozyskanemu przez Gminê
Ropczyce dofinansowaniu
z Unii Europejskiej ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 7 – Spójnoœæ
wewn¹trzregionalna, dzia³ania
7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo
oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódŸ Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.
Przyznana Gminie Ropczyce (zgodnie z zawart¹ w lutym
br. umow¹ o dofinansowanie)
dotacja wynosi ok. 1 mln
30 tys. z³., a wk³ad w³asny stanowi nieca³e 210 tys. z³.
Na pocz¹tku czerwca bie¿¹cego
roku rozpoczêto roboty budowlane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków
oœwiatowych na terenie Gminy
Ropczyce”. Planowany ca³kowity koszt realizacji projektu wynosi 2 538 131,52 z³.
Na realizacjê projektu Gmina Ropczyce pozyska³a dofinansowanie
w
kwocie
1 931 410,97 z³ ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania 2.2 Infrastruktura
energetyczna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.
G³ównym celem realizacji
projektu jest poprawa energoch³onnoœci oraz stanu szeœciu budynków oœwiatowych,
tj. Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy
Dolnej, Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Woli, Zespo³u Szkó³
w Ma³ej, Zespo³u Szkó³ nr 4
w Ropczycach oraz Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2
w Ropczycach poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji polegaj¹cej na
ociepleniu œcian zewnêtrznych, stropodachów, kominów, wymianie okien i drzwi
zewnêtrznych, monta¿u instalacji solarnej, odgromowej
oraz usprawnieniu instalacji
c.o. poprzez p³ukanie instalacji, monta¿ zaworów termosta-
II etap projektu w zakresie
odtworzenia zdegradowanej
infrastruktury obiektów sportowych stadionu, takich jak
remont bie¿ni boiska wraz
z elementami drena¿u i sieci
wodoci¹gowej, skoczni w dal
i wzwy¿ oraz rzutni bêdzie realizowany od kwietnia do
sierpnia 2014 roku.
Zakoñczenie prac przy odtworzeniu infrastruktury sportowej obiektu basenów odkrytych zbieg³o siê z momentem
otwarcia sezonu letniego, co
znacz¹co przyczyni siê do poprawy ich funkcjonalnoœci
i dostêpnoœci oraz wp³ynie na
rozwój ca³ej bazy sportowo-rekreacyjnej Ropczyc.
UM w Ropczycach
tycznych, wymianê grzejników
oraz regulacjê hydrauliczn¹
instalacji. Realizacja dzia³añ w
ramach niniejszego projektu
wp³ynie na obni¿enie kosztów
zu¿ycia energii cieplnej oraz
pozwoli na zachowanie ciep³a
w budynkach bez koniecznoœci ich nieustannego i bezskutecznego dogrzewania.
Celem niniejszej inwestycji
jest równie¿ zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na
terenie gminy poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalne wykorzystanie energii.
Zakoñczenie inwestycji planowane jest na wrzesieñ bie¿¹cego roku.
Sabina Wójcik
Szansa dla ¿o³nierzy rezerwy
Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Mielcu informuje o mo¿liwoœci odbycia æwiczeñ wojskowych. Uczestnictwo w æwiczeniach wojskowych daje mo¿liwoœæ zdobycia bogatych doœwiadczeñ, poznania nowoczesnego sprzêtu wojskowego, a tak¿e poznania ciekawych ludzi.
Æwiczenia wojskowe s¹ p³atne. Za ka¿dy dzieñ æwiczeñ
wojskowych ¿o³nierzowi przys³uguje uposa¿enie zasadnicze
wed³ug posiadanego stopnia wojskowego (szeregowy 70 z³,
kapral 81,25 z³, podporucznik 105 z³) oraz bezp³atne wy¿ywienie i zakwaterowanie. Ponadto ¿o³nierzowi rezerwy po-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
wo³anemu na æwiczenia wojskowe przys³uguje rekompensata za utracone zarobki w przypadku, gdyby wynagrodzenie ze stosunku pracy by³o wy¿sze ni¿ wysokoœæ otrzymanego uposa¿enia.
Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do siedziby
WKU Mielec, ul. Legionów 25 lub kontakt telefoniczny
(17) 7156517, (17) 7156519 w poniedzia³ki w godz. 7.30
do 18.00 oraz od wtorku do pi¹tku w godz. 7.30 d0 15.30,
ewentualnie poprzez e-mail na adres: [email protected]
Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Mielcu
STR. 9
STR. 10
Szko³a Podstawowa w Ropczycach - Granicach,
ul. Leœna 88
Szko³a Muzyczna I stopnia w Ropczycach
ul. Armii Krajowej 7
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
osiedle Granice ulice: Borki Chechelskie, Leœna, Porêby Chechelskie, Witosa – numery nieparzyste od nr. 17 do koñca
i numery parzyste od nr. 24 do koñca
osiedle Pó³noc ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Kolejowa – numer 15, Kraszewskiego, Moniuszki, Pi³sudskiego
– numery nieparzyste od nr. 41 do koñca i numery parzyste od nr. 28 do koñca, Pu³askiego, Rataja
12
Dom Stra¿aka w Ropczycach - BrzyŸnie
ul. Ogrodnicza 36 f
Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Woli
Gnojnica 504
Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Dolnej
Gnojnica 268
Zespó³ Szkó³ w Ma³ej
Ma³a 35
11
so³ectwo: Ma³a
7
Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej
NiedŸwiada 261
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
osiedle Brzyzna ulice: B³onie nr 1, Macha – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do koñca,
Masarska – numery parzyste od nr. 30 do koñca, Mickiewicza – numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste
od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, Spokojna – numery nieparzyste od nr. 7 do koñca i numery parzyste od nr. 10 do koñca
so³ectwo: NiedŸwiada od numeru 81 do numeru 308
6
Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej
NiedŸwiada 40
10
so³ectwo: NiedŸwiada od numeru 1 do numeru 80 i od numeru 309 do koñca
5
Dom Stra¿aka w Okoninie
Okonin 29
so³ectwo: Gnojnica Wola od numeru 382 do numeru 657
so³ectwo: Okonin
4
Zespó³ Szkó³ w £¹czkach Kucharskich
£¹czki Kucharskie 265
9
so³ectwo: £¹czki Kucharskie
3
Zespó³ Szkó³ w Lubzinie
Lubzina 188
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
so³ectwo: Gnojnica Dolna od numeru 12 do numeru 381 i od numeru 658 do numeru 684
so³ectwo: Lubzina
2
Dom Stra¿aka w Brzezówce
Brzezówka 160
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
8
so³ectwo: Brzezówka
1
Numer obwodu g³osowania / Granice obwodów g³osowania
Na podstawie art.16 § 1, art. 61a § 1 oraz art. 13a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.) podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach
i granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, o mo¿liwoœci g³osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe³nosprawnych oraz o wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego
w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 roku.
Burmistrza Ropczyc z dnia 30 lipca 2013 r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych oraz wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego
OBWIESZCZENIE
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Publiczne Przedszkole Nr 3 w Ropczycach
ul. Szkolna 33A
Lokal dostosowany
do potrzebwyborców niepe³nosprawnych
osiedle Pietrzejowa ulice: B³onie – numery nieparzyste od nr. 11 do koñca, Macha – numery nieparzyste od nr. 9 do koñca,
Olszyny, Rolnicza, Spokojna – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna – numery
nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, Wyszyñskiego – numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383
i numery parzyste od nr. 150 do nr. 448
osiedle Witkowice ulice: B³onie – numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do koñca, Cicha, Kolonia,
Macha nr 2, Mickiewicza – numery nieparzyste od nr. 127 do koñca i numery parzyste od nr. 98 do koñca, Pa³acowa, Rzeczna, Dom Stra¿aka w Ropczycach - Witkowicach
Rzeszowska, Sucharskiego, Szkolna – numery nieparzyste od nr. 35 do koñca i numery parzyste od nr. 22 do koñca, Torowa,
ul. Sucharskiego 101 A
Wyszyñskiego – numery nieparzyste od nr. 385 do koñca i numery parzyste od nr. 450 do koñca
osiedle Œwiêtej Barbary ulice: Armii Krajowej, Konarskiego, Pi³sudskiego – numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39
i numery parzyste od nr. 20 do nr. 26C, Siewierskiego
osiedle Œwiêtej Barbary ulica: Udzieli
osiedle Œwiêtej Barbary ulice: Iwaszkiewicza, Parkowa – numery nieparzyste od nr. 19 do koñca, ¯eromskiego
osiedle Œródmieœcie ulice: Dêbowa, Konopnickiej, Korczaka, Lisa-Kuli, Masarska – numery nieparzyste od nr. 1
do koñca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 28, Mickiewicza – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste
od nr. 2 do nr. 70, Najœwiêtszej Marii Panny, Sportowa, Topolowa, Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Witosa – numery
nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 22, Wyspiañskiego
Centrum Kultury w Ropczycach
osiedle Œródmieœcie ulice: Bohaterów Nockowej, Bursztyna, Grendysa, Kiliñskiego, Kochanowskiego, Krisego,
Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, Krótka, Ksiêdza Zwierza, Pi³sudskiego – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29
ul. Bursztyna 1
i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Rynek, Sienkiewicza, S³owackiego, Œwiêtego Floriana, Wyszyñskiego – numery nieparzyste
Lokal wyznaczony
od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 148
dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego
osiedle Œródmieœcie ulice: 3 Maja – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194,
Grunwaldzka, Koœciuszki, Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego – za wyj¹tkiem numeru 2/4, Monte Cassino
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach,
Parkowa – numery nieparzyste od nr 1 do nr. 17 i numery parzyste od nr. 2 do koñca, Polna, Œwiêtej Barbary – numery
ul. Grunwaldzka 19
nieparzyste od nr. 1 do koñca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 32, Zielona – numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 61
i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64
15
16
17
18
19
20
21
22
Wyborcy niepe³nosprawni mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach
g³osowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych w terminie do 25 sierpnia
2013 r. do Urzêdu Miejskiego, pokój nr 18, tel. 17 22 10 526.
Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z póŸn. zm.) oraz wyborca, który
najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 75 lat, mo¿e w terminie do 29 sierpnia 2013 r. z³o¿yæ
wniosek do Burmistrza Ropczyc o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w jego
imieniu.
Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych mo¿e w terminie do 18 sierpnia 2013 r. zg³osiæ Burmistrzowi Ropczyc
zamiar g³osowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak³adek na karty do g³osowania
Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Ropczycach
ul. 3 Maja 424
osiedle Chech³y ulice: 3 Maja – numery nieparzyste od nr. 187 do koñca i numery parzyste od nr. 196 do koñca, Pods³oñce,
Stra¿acka, Œwiêtej Anny, Wiejska, Zielona – numery nieparzyste od nr 69 do koñca i numery parzyste od nr 66 do koñca
14
sporz¹dzonych w alfabecie Braille’a. W przypadku zg³oszenia przez wyborcê niepe³nosprawnego zamiaru g³osowania korespondencyjnego, g³osowanie za poœrednictwem pe³nomocnika jest
wy³¹czone.
Informacje w sprawach: rejestru wyborców, spisu wyborców, udzielenia pe³nomocnictwa, g³osowania korespondencyjnego oraz zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w Ropczycach ul. Krisego 1: w Biurze Obs³ugi Klienta, telefonicznie – 17 22 10 510; 17
22 10 553, lub na stronie internetowej www.ropczyce.umig.gov.pl.
LOKALE WYBORCZE OTWARTE BÊD¥ W DNIU 8 WRZEŒNIA 2013 R. W GODZINACH OD
700 DO 2100
Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca bêdzie obowi¹zany okazaæ obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie to¿samoœci.
Burmistrz Ropczyc
Boles³aw Bujak
Zespó³ Szkó³ im. ks. dr. J. Zwierza w Ropczycach
ul. Mickiewicza 14
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ropczycach ul. Armii Krajowej 6
Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Ropczycach ul. Konarskiego 4
Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Ropczycach
ul. Konarskiego 4
osiedle Czekaj ulice: Dworcowa, Kolejowa – numery nieparzyste od nr. 31 do koñca i numery parzyste od nr. 24 do koñca,
Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Ropczycach
Kwiatowa, £¹kowa, Ogrodowa, Przemys³owa, Robotnicza, Sikorskiego, S³oneczna, Warzywna
ul. Robotnicza 48
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych
13
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
STR. 11
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Informacja o uprawnieniach
wyborców niepe³nosprawnych
w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 r.
Pañstwowa Komisja Wyborcza, w zwi¹zku z wyborami uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonymi w okrêgu wyborczym Nr 55 na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepe³nosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.).
Wyborcy niepe³nosprawni
wpisani do rejestru wyborców
w gminie le¿¹cej na obszarze
okrêgu wyborczego nr 55 (powiaty: dêbicki, kolbuszowski,
mielecki, ropczycko-sêdziszowski, strzy¿owski) bior¹ udzia³
w wyborach uzupe³niaj¹cych do
Senatu na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednak¿e przys³uguj¹ im poni¿sze
uprawnienia.
I. Prawo do uzyskiwania
informacji o wyborach
Wyborca niepe³nosprawny
ma prawo do uzyskiwania informacji o: w³aœciwym dla siebie obwodzie g³osowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych
przystosowanych do potrzeb
osób niepe³nosprawnych, znajduj¹cych siê najbli¿ej miejsca zamieszkania wyborcy niepe³nosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepe³nosprawnego
do spisu wyborców w obwodzie
g³osowania, w którym znajduje
siê lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
terminie wyborów oraz godzinach g³osowania, komitetach
wyborczych bior¹cych udzia³
w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na senatora
i o warunkach oraz formach
g³osowania.
Informacje, o których mowa
wy¿ej, s¹ podawane do publicznej wiadomoœci poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty w danej gminie.
Informacje te, s¹ tak¿e przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego
wniosek, telefonicznie lub w rukowanych materia³ach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym
mowa, wyborca podaje nazwisko, imiê (imiona) oraz adres
sta³ego zamieszkania.
STR. 12
II. Prawo do g³osowania
korespondencyjnego
G³osowaæ korespondencyjnie
mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póŸn.
zm.), w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu
rentowego o:
1) ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy, ustalone na podstawie art.
12 ust. 2, i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone
na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
i emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.
1227, z póŸn. zm.);
2) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) ca³kowitej niezdolnoœci do
pracy, ustalone na podstawie art.
12 ust. 2 ustawy wymienionej
w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do
I gruðó inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do
II grupy inwalidów;
a tak¿e osoby î sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny.
Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony przez wyborcê niepe³nosprawnego wójtowi najpóŸniej
w 21 dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 19 sierpnia 2013 r. (termin wyd³u¿ony zgodnie z art. 9
§ 2 Kodeksu wyborczego).
Zg³oszenie mo¿e byæ dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem
lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawieraæ nazwisko
i imiê (imiona), imiê ojca, datê
urodzenia, numer ewidencyjny
PESEL wyborcy, oœwiadczenie
o wpisaniu wyborcy do rejestru
wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg³oszenie, a tak¿e wskazanie adresu sta³ego zamieszkania,
na który ma byæ wys³any pakiet
wyborczy.
Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ
kopiê aktualnego orzeczenia
w³aœciwego organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoœci.
W zg³oszeniu wyborca mo¿e
za¿¹daæ przes³ania mu wraz
z pakietem wyborczym nak³adki
na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille’a.
Wyborca zostanie skreœlony ze
spisu w obwodzie w³aœciwym dla
miejsca sta³ego zamieszkania
i ujêty w spisie wyborców w obwodzie g³osowania w³aœciwym
dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów g³osowania korespondencyjnego
na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce sta³ego zamieszkania.
Wyborca, nie póŸniej ni¿ 7 dni
przed dniem wyborów, otrzyma
z urzêdu gminy pakiet wyborczy,
który zostanie dorêczony wy³¹cznie do r¹k w³asnych wyborcy, po
okazaniu dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Je¿eli wyborca nie mo¿e potwierdziæ odbioru, dorêczaj¹cy
sam stwierdzi datê dorêczenia
oraz wska¿e odbieraj¹cego
i przyczynê braku jego podpisu.
W przypadku nieobecnoœci
wyborcy pod wskazanym adresem dorêczaj¹cy umieœci zawiadomienie o terminie powtórnego dorêczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to mo¿liwe,
na drzwiach mieszkania. Termin
powtórnego dorêczenia nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 3 dni od
dnia pierwszego dorêczenia.
W sk³ad pakietu wyborczego
przekazywanego
wyborcy
wchodz¹: koperta zwrotna, karta do g³osowania, koperta na
kartê do g³osowania, oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu na karcie do g³osowania, instrukcja g³osowania korespondencyjnego i ewentualnie
nak³adka na kartê do g³osowania sporz¹dzona w alfabecie
Braille’a – je¿eli wyborca za¿¹da³ jej przes³ania.
Na karcie do g³osowania wyborca oddaje g³os, w sposób
okreœlony w informacji znajduj¹cej siê w dolnej czêœci karty do
g³osowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
znakiem „x” s¹ dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie kratki przeznaczonej na oddanie g³osu.
Po oddaniu g³osu nale¿y kartê do g³osowania umieœciæ
w kopercie oznaczonej „Koperta na kartê do g³osowania” i kopertê tê zakleiæ. Niezaklejenie
koperty na kartê do g³osowania
spowoduje, ¿e karta do g³osowania nie bêdzie uwzglêdniona
przy ustalaniu wyników g³osowania.
Zaklejon¹ kopertê na kartê do
g³osowania nale¿y w³o¿yæ do
koperty zwrotnej zaadresowanej
na adres obwodowej komisji
wyborczej.
Do koperty zwrotnej nale¿y
tak¿e w³o¿yæ oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu.
Przed w³o¿eniem oœwiadczenia
do koperty nale¿y wpisaæ na nim
miejscowoœæ i datê jego sporz¹dzenia oraz w³asnorêcznie je
podpisaæ. Niew³o¿enie oœwiadczenia do koperty zwrotnej lub
niepodpisanie go spowoduje, ¿e
karta do g³osowania nie bêdzie
uwzglêdniona przy ustalaniu
wyników g³osowania.
Kopertê zwrotn¹ nale¿y zakleiæ i nadaæ na adres obwodowej
komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty
zwrotnej przedstawicielowi
Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy g³osuj¹cego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda
wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej mo¿e nast¹piæ nie póŸniej ni¿ ostatniego roboczego dnia przed dniem
wyborów.
Wyborca mo¿e, do czasu zakoñczenia g³osowania, osobiœcie dostarczyæ kopertê zwrotn¹
do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje siê na
kopercie zwrotnej.
G³osowaæ korespondencyjne
(na zasadach przewidzianych
dla wyborców niepe³nosprawnych) nie mog¹ wyborcy niepe³nosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach
g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich,
a ponadto wyborcy, którzy
udzielili pe³nomocnictwa do
g³osowania.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
III. Prawo do g³osowania przez
pe³nomocnika
Wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, o których mowa w czêœci I
informacji dotycz¹cej g³osowania korespondencyjnego oraz
wyborcy, którzy najpóŸniej
w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat,
maj¹ prawo do g³osowania za poœrednictwem pe³nomocnika.
Pe³nomocnikiem mo¿e byæ
osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do
g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania.
Pe³nomocnikiem nie mo¿e
byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad
komisji obwodowej w³aœciwej dla
obwodu g³osowania osoby
udzielaj¹cej pe³nomocnictwa
do g³osowania, a tak¿e mê¿owie
zaufania, jak równie¿ kandydaci na senatora.
Pe³nomocnictwo mo¿na przyj¹æ tylko od jednej osoby lub od
dwóch osób, je¿eli co najmniej
jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec,
matka, dziadek, babka, itd.),
zstêpny (syn, córka, wnuk,
wnuczka, itd.), ma³¿onek, brat,
siostra lub osoba pozostaj¹ca
w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli w stosunku
do pe³nomocnika.
Pe³nomocnictwa udziela siê
przed wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzêdu
gminy upowa¿nionym przez
wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporz¹dzania aktów
pe³nomocnictwa do g³osowania.
W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa wyborca sk³ada
wniosek do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek nale¿y z³o¿yæ
najpóŸniej w 10. dniu przed
dniem wyborów, tj. do dnia 29
sierpnia 2013 r. Wzór wniosku
stanowi za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
v pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem na
przyjêcie pe³nomocnictwa wzór zgody na przyjêcie pe³nomocnictwa stanowi za³¹cznik nr
5 do rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji wskazanego wy¿ej;
v kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoœci, je¿eli wyborca
udzielaj¹cy pe³nomocnictwa
w dniu g³osowania nie bêdzie
mia³ ukoñczonych 75 lat;
v kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wydanego
osobie maj¹cej byæ pe³nomocnikiem, je¿eli osoba ta nie jest
ujêta w rejestrze wyborców w tej
samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa.
Akt pe³nomocnictwa jest sporz¹dzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, je¿eli
wyborca zwróci siê o to we wniosku o jego sporz¹dzenie.
Wyborca ma prawo cofniêcia
udzielonego pe³nomocnictwa.
Cofniêcie pe³nomocnictwa nastêpuje przez z³o¿enie najpóŸniej
na 2 dni przed dniem wyborów,
tj. do dnia 6 wrzeœnia 2013 r., stosownego oœwiadczenia wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi
miasta) gminy, w której sporz¹dzono akt pe³nomocnictwa, lub
dorêczenie takiego oœwiadczenia w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g³osowania.
Wyborca, który udzieli³ pe³nomocnictwa mo¿e g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym, je¿eli wczeœniej nie odda³ g³osu
pe³nomocnik. G³osowanie osobiste przez wyborcê powoduje
wygaœniêcie pe³nomocnictwa.
G³osowania przez pe³nomocnika nie przeprowadza siê
w: obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki
zdrowotnej, domach pomocy
spo³ecznej, zak³adach karnych
i aresztach œledczych oraz domach studenckich.
Szczegó³owe zasady w sprawie
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wyborach:
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz wójtów,
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Zamiar g³osowania przy u¿yciu
burmistrzów i prezydentów
miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936). nak³adki powinien byæ zg³oszony
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóŸniej w 14.
IV. G³osowanie w lokalu
dniu przed dniem wyborów, tj.
dostosowanym do potrzeb osób
do dnia 26 sierpnia 2013 r. (terniepe³nosprawnych
Wyborca niepe³nosprawny min wyd³u¿ony zgodnie z art. 9
mo¿e g³osowaæ w wybranym § 2 Kodeksu wyborczego).
Zg³oszenie mo¿e byæ dokonaprzez siebie lokalu wyborczym
dostosowanym do potrzeb osób ne ustnie, pisemnie, telefaksem
niepe³nosprawnych na obszarze lub w formie elektronicznej.
gminy, w której stale zamieszku- W zg³oszeniu nale¿y wskazaæ obje. W tym celu powinien on z³o- wód g³osowania w³aœciwy dla miej¿yæ wniosek o dopisanie do spi- sca zamieszkania wyborcy. W dniu
su wyborców w obwodzie w³a- wyborów obwodowa komisja wyœciwym dla tego lokalu wybor- borcza wraz z kart¹ do g³osowania
wyda wyborcy niepe³nosprawneczego.
Wniosek sk³ada siê w urzêdzie mu, na jego proœbê, nak³adkê na
gminy najpóŸniej w 14. dniu tê kartê. Po oddaniu g³osu wyborprzed dniem wyborów, tj. do ca obowi¹zany jest zwróciæ komidnia 26 sierpnia 2013 r. (termin sji obwodowej nak³adkê na kartê.
wyd³u¿ony zgodnie z art. 9 § 2
VI. Korzystanie z pomocy innej
Kodeksu wyborczego).
Wyborca zostanie skreœlony ze osoby w trakcie g³osowania
spisu wyborców w obwodzie w³a- w lokalu wyborczym
Wyborcy niepe³nosprawneœciwym dla miejsca sta³ego zamu, na jego proœbê, mo¿e pomieszkania.
Informacja o lokalach obwo- magaæ w g³osowaniu w lokalu
dowych komisji wyborczych do- wyborczym inna osoba, w tym
stosowanych do potrzeb osób tak¿e niepe³noletnia. Pomoc ta
niepe³nosprawnych podana jest mo¿e mieæ tylko techniczny chado wiadomoœci publicznej przez rakter; nie mo¿e ona polegaæ na
wójta (burmistrza, prezydenta sugerowaniu wyborcy sposobu
miasta) w obwieszczeniu o nu- g³osowania lub na g³osowaniu w
merach i granicach obwodów zastêpstwie tego wyborcy. Dog³osowania, zamieszczanym, naj- puszczalne jest, aby na ¿yczenie
póŸniej w 30. dniu przed dniem wyborcy niepe³nosprawnego
wyborów, tj. do dnia 9 sierpnia w pomieszczeniu za zas³on¹ przebywa³a osoba udzielaj¹ca pomo2013 r.
cy. Osob¹ t¹ nie mo¿e byæ cz³onek komisji ani m¹¿ zaufania.
V. G³osowanie w lokalu
Natomiast komisja jest obowyborczym przy u¿yciu nak³adki
wi¹zana, na proœbê wyborcy niena kartê do g³osowania
pe³nosprawnego, do przekazasporz¹dzonej w alfabecie
nia ustnie treœci obwieszczeñ
Braille’a
Wyborca niepe³nosprawny wyborczych w zakresie informamo¿e g³osowaæ w lokalu wybor- cji o komitetach wyborczych
czym przy u¿yciu nak³adki na bior¹cych udzia³ w wyborach
kartê do g³osowania sporz¹dzo- oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatora.
nej w alfabecie Braille’a.
Zg³oszenia kandydatów
do obwodowych komisji wyborczych przez pe³nomocników komitetów wyborczych lub upowa¿nione przez nich osoby przyjmowane s¹
do dnia 16 sierpnia 2013 roku (pi¹tek) w godzinach od 730 do 1530
w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach w pokoju nr 202 – II piêtro
Og³oszenie
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), wyznacza siê miejsca
do bezp³atnego umieszczania:
– urzêdowych obwieszczeñ wyborczych: tablice og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim tablice og³oszeñ ul. Rynek
– plakatów komitetów wyborczych: s³upy og³oszeniowe
przy: ul. 3 Maja (za miastem w kierunku Wielopola Skrz.),
ul. Rynek (przy fontannie), ul. Mickiewicza (przy Powiatowym
Urzêdzie Pracy), ul. œw. Barbary (przy TBS), skrzy¿owaniu ulic
Pi³sudskiego i Rataja.
STR. 13
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze
30 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odby³y siê Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze zorganizowane przez Zarz¹d Miejsko-Gminny Zwi¹zku OSP RP w Ropczycach i Burmistrza Ropczyc.
W zawodach, które s¹ doskona³¹ promocj¹ dzia³alnoœci jednostek OSP, udzia³ wziê³y dwie
¿eñskie i dwanaœcie mêskich
dru¿yn z poszczególnych jednostek OSP: Ropczyce-Witkowice,
Ropczyce-Œródmieœcie, Ropczyce-Chech³y, Brzezówka, Lubzina, £¹czki Kucharskie, Ma³a,
Okonin, Gnojnica Wola, NiedŸwiada oraz Gnojnica Dolna.
Samorz¹d Ropczyc reprezentowa³ zastêpca burmistrza
Robert Kuraszkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Józef Misiura oraz wiceprzewodnicz¹cy Grzegorz Bielatowicz. Wœród obecnych byli
równie¿ bryg. Jacek Róg – Komendant Powiatowy PSP
w Ropczycach, W³adys³aw Malinowski – prezes Zarz¹du
Gminnego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach wraz
z wiceprezesami Tadeuszem
Ksi¹¿kiem i Andrzejem Rachwa³em oraz radni Tadeusz
Mi¹so i Edward Maræ.
Wyniki zawodów:
grupa C kobiet: 1. Ropczyce-Chech³y;
2. Lubzina
grupa A mê¿czyzn: 1. Ropczyce-Œródmieœcie, 2. Ropczyce-Witkowice, 3. Ropczyce-Chech³y, 4. Gnojnica Wola 1, 5. Gnojnica Dolna, 6. £¹czki Kucharskie, 7. Gnojnica Wola 2, 8. Lubzina, 9. NiedŸwiada, 10.
Brzezówka, 11. Okonin, 12. Ma³a
W zawodach uczestniczy³o dwanaœcie dru¿yn mêskich
Dru¿yna OSP Ropczyce-Chech³y, zdobywcy III miejsca w grupie mê¿czyzn
Zawody, które sk³ada³y sie
z biegu sztafetowego z przeszkodami 7x50m oraz æwiczeñ
bojowych, by³y sprawdzianem
wyszkolenia i sprawnoœci fizycznej stra¿aków OSP. Prze-
Dru¿yna ¿eñska OSP Ropczyce-Chech³y, zdobywczynie I miejsca w swojej grupie
prowadzi³a je komisja sê- dru¿yny otrzyma³y dyplomy
dziowska z Komendy Powiato- i nagrody ufundowane przez
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar- Burmistrza Ropczyc.
nej w Ropczycach, której przeInf. w³asna
wodniczy³ st. kpt. Stanis³aw
Fot. Piotr Ska³uba
Charchut. Na zakoñczenie
Przebudowa mostów
Trwaj¹ prace przy kolejnych inwestycjach maj¹cych na celu likwidacjê skutków powodzi i poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców. W trakcie kompleksowej przebudowy s¹ mosty na ul. Stra¿ackiej i ul. Szkolnej.
W ramach inwestycji wykona- wany termin zakoñczenia
no tymczasowe k³adki dla pie- prac przy obu obiektach to liszych, dokonano rozbiórki ist- piec br.
Inf. w³asna
Fot. Piotr Ska³uba
niej¹cych obiektów mostowych oraz wybudowano nowe.
Wykonane zostan¹ równie¿
prace przy regulacji rzeki Wielopolki, umocnieniu skarp
i przebudowie dojazdów do
mostu. Ich noœnoœæ wynosiæ
bêdzie 30 ton. Przebudowa
mostów ma na celu uzyskanie
znacznie wiêkszej przepustowoœci tj. œwiat³a mostu, by
w przysz³oœci mosty nie by³y
tam¹ dla fali powodziowej.
Samorz¹d Ropczyc pozyska³
na to zadanie ok. 2,5 mln z³.
Wartoœæ ca³ej inwestycji to
ponad 3,1 mln z³. PrzewidySTR. 14
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie
szych pañ z ko³a. Wspólnie zastanawia³yœmy siê, jaki produkt zg³osiæ do konkursu i postanowi³yœmy
postawiæ na potrawy z dodatkiem
bluszczyka kurdybanka, potocznie
zwanego kudroniem, który by³ nieod³¹cznym dodatkiem do potraw
naszych prababek. Przypuszczam,
¿e niewiele osób o nim s³ysza³o, a to
bylina rosn¹ca w trawie od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni. Ma
okr¹g³e, z¹bkowane liœcie, niebiesko-fioletowe kwiatki i korzenny,
lekko gorzki smak, a przy tym przyspiesza przemianê materii i reguluje trawienie.
Festiwal uda³o siê zrealizowaæ m.in. dziêki wsparciu finansowemu ze œrodków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz samorz¹du województwa.
– W ci¹gu roku ze œrodków KSOW
i PROW na terenie województwa
podkarpackiego realizujemy a¿ 97
podobnych wydarzeñ promuj¹cych regionalne potrawy i zdrow¹
¿ywnoœæ, w tym miêdzynarodowe
targi Ekogala. Nasze województwo zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzglêdem iloœci produktów
zarejestrowanych na Liœcie Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, wpisanych jest
131 produktów – informowa³
Wies³aw Baranowski, dyrektor
Departamentu PROW Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie.
Z naszego powiatu na targach prezentowa³y siê m.in.
Stowarzyszenie Kobiet w Bêdziemyœlu „Grodzianki”, Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w Wolicy Piaskowej, Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich „Szkodnianki” w Szkodnej, Stowarzyszenie Gospodyñ
Wiejskich „Zagorzanki” w Zagorzycach Dolnych.
Inf. w³asna
Impreza by³a okazj¹ do wrêczenia przez Starostê Stanis³awa Ziemiñskiego wyró¿nieñ
wystawcom, których produkty
otrzyma³y tytu³ Produktu Lokalnego. Starosta podziêkowa³ równie¿ wszystkim tym,
którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy. Zwyciêzcy, jak
równie¿ pozostali wystawcy
mieli mo¿liwoœæ prezentacji
swoich produktów.
Na Jarmarku pojawi³o siê
dwunastu wystawców z produktami kulinarnymi i dziesiêciu z rêkodzielniczymi oraz
goœcinnie – panie z Wiœniowej (z powiatu strzy¿owskiego) oraz panie z KGW w NiedŸwiadzie. Uczniowie Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych
przygotowali pokazy kulinarne m.in.: carvingu oraz kilka
potraw: kwaœnicê z kocio³ka,
kebab w prozioku, pstr¹ga
w pokrzywach, czy kurczaka ze
szpinakiem. Zorganizowali
oni tak¿e pokazy kulinarne
w formie konkursów dla dzieci, m.in. na najlepsz¹ kanapkê, czy koktajl, itp. Prezentacjom towarzyszy³y wystêpy okolicznych zespo³ów z Wielopola i Brzezin, NiedŸwiady oraz
m³odzie¿y z ZSA-T w Ropczycach i kapeli rodzinnej „Kurasie” z Lubziny. Nie zabrak³o
licznych atrakcji dla dzieci, tj.
dmuchanych zabawek, przeja¿d¿ek na kucykach, itp. Harcerki z ZHP w Ropczycach
umila³y czas najm³odszym
uczestnikom imprezy organizuj¹c dla nich konkursy i maluj¹c buzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska z produktami lokalnymi
oraz pokazy kulinarne.
Inf. w³asna
Fot. na str. 29
16 czerwca w Górnie (gmina Soko³ów Ma³opolski) odby³y siê
VII Targi ¯ywnoœci Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”,
na których 105 producentów ¿ywnoœci tradycyjnej zaprezentowa³o
135 produktów. Wœród nich znalaz³y siê KGW i Stowarzyszenia
z ropczycko-sêdziszowskiego odnosz¹c spory sukces.
Wœród 10. nagrodzonych
produktów w kategorii „Produkt pretenduj¹cy do miana
produktu tradycyjnego” znalaz³y siê dwa z naszego powiatu. W podkategorii „Napoje
alkoholowe i bezalkoholowe”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa odebra³o
nagrodê za Krwawy dzban.
Natomiast Ko³o Gospodyñ
Wiejskich z Zagorzyc Górnych zosta³o laureatem w podkategorii „Oleje i t³uszcze” za
Mas³o z kudroniem przygotowa-
ne przez Krystynê Ocha³.
– PrzywieŸliœmy na targi, oprócz
mas³a smakowego, tak¿e zupê
z kudroniem i kompot z kudroniem. To zio³o, którego mo¿na u¿ywaæ leczniczo i jako dodatek do
potraw – zachwala potrawy
Anna Przydzia³, przewodnicz¹ca zagorzyckiego KGW.
Radoœci z wygranej nie kryje Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych, przewodnicz¹ca Gminnej Rady KGW
w Sêdziszowie M³p. – To du¿y
sukces i powód do dumy dla na-
Komisja podczas oceny zg³oszonych produktów.
30 czerwca br. przy Domu Kultury w NiedŸwiadzie odby³ siê
I Powiatowy Jarmark
Produktów Lokalnych
i Tradycyjnych
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Nagrodê za zajêcie I miejsca za
„mas³o z kudroniem” odbiera Maria Ocha³ z KGW Zagorzyce Górne (w œrodku)
Fot. Archiwum Urzêdu
Marsza³kowskiego
STR. 15
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Aby w gospodarstwie by³o bezpieczniej
17 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie odby³o siê
uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013”.
W tegorocznej edycji udzia³
wziê³o 184 gospodarstwa rolne z województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad
etapem wojewódzkim konkursu objêli: Jan Bury, pose³
na Sejm RP, Przewodnicz¹cy
Klubu Parlamentarnego PSL,
W³adys³aw Ortyl, Marsza³ek
Województwa Podkarpackiego i Dariusz Sobieraj, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Do etapu wojewódzkiego
komisja konkursowa zakwalifikowa³a dziewiêæ gospodarstw o zró¿nicowanym profilu produkcji i powierzchni.
Pierwsze miejsce zajê³o gospodarstwo Marka Zygarlickiego i Teofila Zygarlickiego
ze Starego Lubliñca w gminie
Cieszanów, drugie – gospodarstwo prowadzone przez Bogus³awê Rz¹sê z Lipia, trzecie
– Tomasza Szpytma z Markowej. Na kolejnych miejscach
uplasowa³y siê gospodarstwa:
Anny Pieczko z Grzêski,
Agnieszki i Tomasza Duma
z ¯yrakowa, Eugeniusza Pawe³czaka z Dulczy Ma³ej, Henryka Pusza z Orzechowiec, Józefa Lubasia z miejscowoœci
Jaszczew i Macieja Miga³a
z Mokrzca. Cenne nagrody
rzeczowe ufundowane zosta³y przez KRUS, Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy w Rzeszowie,
Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie, Podkarpacki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpack¹ Izbê
Rolnicz¹, „Agrohurt”, Agencjê Nieruchomoœci Rolnych
i Towarzystwo Ubezpieczeñ
Wzajemnych „TUW”.
Po spotkaniu laureaci konkursu i zaproszeni goœci
uczestniczyli w degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich z Albigowej.
Podsumowuj¹c wyniki wizytacji gospodarstw rolnych nale¿y stwierdziæ, ze coraz lepsza jest organizacja pracy, zagospodarowanie przestrzeni,
porz¹dek i dba³oœæ o stan techniczny maszyn i urz¹dzeñ.
Z ka¿dym rokiem poprawia
siê estetyka otoczenia w gospodarstwie.
Wszystkim uczestnikom
etapu wojewódzkiego dziêkujemy za udzia³ w tegorocznej
edycji konkursu, zdobywcom
pierwszego miejsca-¿yczymy
powodzenia na etapie ogólnopolskim.
Konkurs jest organizowany
od 2003 r. przez KRUS we
Wies³aw Lada dyrektor Oddzia³u
Regionalnego KRUS w Rzeszowie
odpowiada na pytania zadawane przez
rolników.
Od kilku lat pobieram rentê rolnicz¹, któr¹ KRUS wyp³aca mi raz
na kwarta³, poniewa¿ jestem wraz
z dwójk¹ rodzeñstwa wspó³w³aœcicielem gospodarstwa rolnego
o powierzchni powy¿ej 2 ha. Je¿eli wydzier¿awiê swój udzia³ w tym
gospodarstwie (1/3 tego gospodarstwa), czy KRUS podejmie mi
wyp³atê czêœci uzupe³niaj¹cej
i otrzymam œwiadczenie w pe³nej
wysokoœci?
Wydzier¿awienie udzia³u
we wspó³w³asnoœci gospodarstwa rolnego okreœlonego
w czêœciach u³amkowych nie
daje podstaw do podjêcia wyp³aty czêœci uzupe³niaj¹cej
emerytury lub renty rolniczej.
Zgodnie z przepisami ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników uznaje siê, ¿e rencista (emeryt) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej,
je¿eli ani on, ani jego ma³¿oSTR. 16
nek nie jest w³aœcicielem
(wspó³w³aœcicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha fizyczny lub 1 ha
przeliczeniowy u¿ytków rolnych. Nawet, jeœli wydzier¿awi Pani udzia³ 1/3 w tej wspó³w³asnoœci innej osobie, to
i tak bêdzie Pani nadal wspó³w³aœcicielem gospodarstwa
o powierzchni ponad 2 ha.
Aby wyp³ata czêœci uzupe³niaj¹cej renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy mog³a byæ podjêta w ca³oœci, powinna Pani:
- przekazaæ udzia³ we wspó³w³asnoœci aktem notarialnym
dowolnej osobie (z wyj¹tkiem
wspó³ma³¿onka),
- wydzier¿awiæ ca³e gospodarstwo rolne za zgod¹ wszystkich wspó³w³aœcicieli, z zachowaniem zasad okreœlonych
w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników.
Umowa powinna byæ pisemna,
zawarta na okres co najmniej
10 lat i zg³oszona w ewidencji
gruntów i budynków. Gospodarstwo powinno byæ wydzier¿awione osobie niebêd¹cej
ma³¿onkiem emeryta, rencisty,
jego zstêpnym lub pasierbem
(dzieci, wnuki), ma³¿onkiem
zstêpnych (ziêæ, synowa).
Dzier¿awca nie powinien byæ
osob¹ pozostaj¹c¹ z emerytem
lub rencist¹ we wspólnym gospodarstwie domowym,
- znieœæ wspó³w³asnoœæ gospodarstwa i je¿eli grunty, które uzyska Pani w wyniku tego
podzia³u przekrocz¹ 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy wyzbyæ siê w³asnoœci gospodarstwa.
Mo¿e Pani pozostawiæ sobie
do u¿ytkowania grunty, których powierzchnia nie przekroczy 1 ha fizycznego lub
1 ha przeliczeniowego.
wspó³pracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy.
Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia
w gospodarstwie rolnym. Rolnicy, czêœciej ni¿ osoby wykonuj¹ce inne zawody, nara¿eni
s¹ na niebezpieczeñstwo wypadku przy pracy, utratê zdrowia, a nawet ¿ycia. ¯ycie i zdrowie jest bezcenne, a skutki
nieprzestrzegania zaleceñ
bezpiecznej pracy czêsto s¹
nieodwracalne, wp³ywaj¹c negatywnie na komfort ¿ycia rolnika i jego rodziny. XI edycja
Ogólnopolskiego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2013” odby³a siê pod
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego.
Monika Koszty³a
specjalista OR KRUS
w Rzeszowie
Pobieram rentê rolnicz¹, przyznan¹ na czas okreœlony do maja
2015 r. Czy mogê podj¹æ pracê
zarobkow¹ i nadal otrzymywaæ
tê rentê w dotychczasowej wysokoœci?
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników od 1 stycznia 2013 r. osoby
uprawnione do okresowej
renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy, mog¹ podejmowaæ w czasie pobierania tej
renty dzia³alnoœæ podlegaj¹c¹
obowi¹zkowi ubezpieczenia
spo³ecznego (np. zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹)
i nie utrac¹ prawa do tej renty.
Osi¹ganie przez rencistê
przychodów z tytu³u wykonywania takiej dzia³alnoœci mo¿e
natomiast
spowodowaæ
zmniejszenie lub zawieszenie
renty (czêœci uzupe³niaj¹cej
tej renty) na ogólnych zasadach. Je¿eli osi¹gniête przez
rencistê miesiêczne przychody przekrocz¹ 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (tj. od 1 marca do
31 maja 2013 r. kwotê 2 583 z³
30 gr.) a nie przekrocz¹ kwoty
stanowi¹cej 130% przeciêtne-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
Dni czerwcowe przynios³y podopiecznym Œrodowiskowego
Domu Samopomocy wielu wra¿eñ, nowych odczuæ i motywacji do dzia³ania.
12 czerwca uczestniczyliœmy
we wspólnym œwiêtowaniu
55-lecia istnienia Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie.
Poprzez prezentacje artystyczne dzieliliœmy radoœæ z jubileuszu wraz z personelem
i mieszkañcami DPS-u.
W spektaklu pt. „Zakochany
Pierrot” wyraziliœmy najwiêksz¹ wartoœæ w ludzkim
¿yciu, jak¹ jest mi³oœæ. Atrakcji nie brak³o, uczestnicy spotkania mieli mo¿liwoœæ m.in.
przeja¿d¿ki bryczk¹, lecz równie wa¿n¹ czêœci¹ tego dnia
by³a wspólna zabawa przy muzyce, rozmowy, poczêstunek.
Jednym z wa¿niejszych wydarzeñ miesi¹ca stanowi³
udzia³ w XV Spartakiadzie
Œrodowiskowych Domów Samopomocy Województwa
go miesiêcznego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja
2013 r. – 4 797 z³, 40gr.), wówczas czêœæ uzupe³niaj¹ca renty zostanie zmniejszona o kwotê przekroczenia w/w przychodu, ale nie wiêcej ni¿
o maksymaln¹ kwotê zmniejszenia, tj. nie wiêcej ni¿
o 549 z³, 12 gr. W razie osi¹gania przychodu przekraczaj¹cego kwotê 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia czêœæ uzupe³niaj¹ca okresowej renty rolniczej z tytu³u
niezdolnoœci do pracy ulegnie zawieszeniu.
Natomiast przychody nie
przekraczaj¹ce kwoty 2 583 z³,
30 gr. nie powoduj¹ ani zmniejszenia ani zawieszenia renty.
Œwiadczenie w takim przypadku nadal bêdzie wyp³acane
w dotychczasowej wysokoœci.
O podjêciu dodatkowej
pracy i o wysokoœci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu
nale¿y powiadomiæ organ
rentowy. Ponadto rencista jest
zobowi¹zany powiadomiæ
w terminie do ostatniego dnia
lutego o osi¹gniêtym przychodzie za ca³y poprzedni rok.
Oprac. Barbara Traciak
Letni czas
Podkarpackiego, zorganizowanej 19 czerwca w Pruchniku. W sportowym spotkaniu
uczestniczy³o ponad 600 osób
niepe³nosprawnych, które
nie tyle mia³y mo¿liwoœæ rywalizowania, ale nade wszystko
integracji z uczestnikami innych placówek, wspó³dzia³ania w dru¿ynach, itp. Wyj¹tkowym goœciem, który wzbudzi³
podziw i zainspirowa³ swoj¹
postaw¹ by³ Rafa³ Wilk, dwukrotny mistrz paraolimpijski
z Londynu. Spotkanie z nim
i pami¹tkowa fotografia by³y
prze¿yciem motywuj¹cym do
poszukiwania w sobie wielkich mo¿liwoœci ka¿dego
dnia.
26 czerwca, w gronie cz³onków rodzin podopiecznych
ŒDSw Ropczycach, opiekunów, a nade wszystko – rodziców zorganizowaliœmy Dzieñ
Matki i Ojca. Ze wzglêdu na
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
wzajemne obcowanie dzieñ
ten by³ szczególnym prze¿yciem.
Letni czas obdarowa³ nas
tak¿e przyjemnoœci¹ i radoœci¹ obcowania z natur¹ podczas imprezy plenerowej pn.
„Œwiêtojañskie œpiewanie œrodowiskowych domów samopo-
mocy województwa podkarpackiego i ma³opolskiego”.
Podczas spotkania zorganizowanego przez zaprzyjaŸniony
Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Dêbicy grupa pensjonariuszy z Ropczyc zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci
wokalne w letniej scenerii
parku.
Kolejne dni bêd¹, zarówno
lekcj¹ krajoznawcz¹, jak i wypoczynkiem wakacyjnym,
a sierpieñ wprowadzi nas
w klimaty do¿ynkowe. Z tej
okazji, jak co roku, zaprezentujemy prace rêkodzielnicze
naszych podopiecznych.
W planach jest tak¿e wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej.
Na czas wypoczynku wszystkim czytelnikom ¿yczymy wiele s³oñca oraz piêknych wra¿eñ z wakacyjnych doœwiadczeñ.
M. F.
ŒDS w Ropczycach
STR. 17
SPO£ECZEÑSTWO I GOSPODARKA
W czerwcu br. w Urzêdzie Stanu
Cywilnego w Ropczycach osiem
par z terenu gminy Ropczyce
obchodzi³o z³ote gody ma³¿eñskie. Parom towarzyszy³a najbli¿sza rodzina i znajomi. Magdalena Jarz¹b-Magdoñ, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
w Ropczycach powita³a przyby³ych goœci oraz z³o¿y³a jubilatom gratulacje i najlepsze
¿yczenia.
Osoby, które prze¿y³y w jednym zwi¹zku ma³¿eñskim 50
lat, s¹ nagradzane w naszym
kraju na mocy ustawy z dnia
16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90,
poz. 450 ze zm.) specjalnym
medalem przyznanym przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Ma on kszta³t szeœcioramiennej gwiazdy w œrodku, której z jednej strony jaœnieje napis: Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, a z drugiej
widniej¹ dwie srebrzyste ró¿e.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznaj¹c dostojnym jubilatom medale, przekaza³ im równie¿ ¿yczenia
i gratulacje. Zgodnie z ustaw¹ w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji medalami dokona³
burmistrz Ropczyc Boles³aw
Bujak w asyœcie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Józefa Misiury. Gratuluj¹c jubilatom prze¿ycia wspólnie pó³
wieku, burmistrz im wrêczy³
legitymacje, a tak¿e skromne
upominki i kwiaty.
Inf. w³asna
Z³ote gody ma³¿eñskie
Jubileusz œwiêtowali
pañstwo:
Adolfa i Czes³aw Skórowie,
Maria i Stanis³aw Schabowie,
Waleria i Stanis³aw Goc, Hanna i Tadeusz Samliccy, Helena i W³adys³aw Chmurowie,
Helena i Kazimierz Rusinowie,
Zofia i Mieczys³aw Rojkowie
oraz Helena i Bernard Malscy.
Fot. Piotr Ska³uba
Ula na wielkiej scenie
W tegorocznym koncercie
„Jednego serca, jednego ducha”, który odby³ siê w Rzeszowie ju¿ po raz jedenasty
wyst¹pi³a uczennica Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ropczycach, Urszula Maræ.
Debiutowa³a na wielkiej scenie, wystêpuj¹c u boku takich s³aw, jak Marcin Pospieszalski i Robert Cudzich
z zespo³u New Life’m.
Ula ¿ywio³owo akompaniowa³a na instrumentach perkusyjnych do pieœni „B³ogoSTR. 18
s³awiê ciebie Bo¿e mój”. Jej
wystêp zosta³ bardzo ciep³o
przyjêty przez wielotysiêczn¹
publicznoœæ zebran¹ w rzeszowskim Parku Sybiraków.
Ula by³a bardzo szczêœliwa
i wzruszona tak wspania³ym
wydarzeniem, które z pewnoœci¹ bêdzie zaliczaæ siê do
najwa¿niejszych w jej ¿yciu.
Ca³a spo³ecznoœæ Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego
jest dumna z Uli i sk³ada jej
serdeczne gratulacje.
Katarzyna Gierlach
Pary z gminy Ropczyce obchodz¹ce jubileusz 50-lecia ma³¿eñstwa, które s¹
zainteresowane zorganizowaniem jubileuszu proszone s¹ o skontaktowanie
siê z Urzêdem Stanu Cywilnego osobiœcie, telefonicznie lub za poœrednictwem poczty elektronicznej. W imieniu jubilatów
mog¹ tak¿e wystêpowaæ
ich rodziny.
Kontakt:
Urz¹d Stanu Cywilnego
w Ropczycach
ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce
tel. (17) 22 10 538
e-mail:
[email protected]
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Anna Bikont, Joanna Szczêsna
Pami¹tkowe rupiecie
Wydawnictwo „Znak”
Nak³adem krakowskiego wydawnictwo
„Znak” w 2012 r. ukaza³a siê interesuj¹ca
biografia polskiej noblistki Wis³awy Szymborskiej. Autorki: Anna Bikont i Joanna
Szczêsna opisa³y historiê burzliwych lat
¿ycia poetki przed nominowaniem jej do
Literackiej Nagrody Nobla. W tym kontekœcie warto zauwa¿yæ, ¿e do paŸdziernika 1996 r., czyli do chwili przyznania tej presti¿owej nagrody Wis³awa Szymborska
udzieli³a zaledwie dziesiêciu krótkich wywiadów, w których
ujawni³a niewiele faktów z ¿ycia prywatnego. Dlatego te¿ Pami¹tkowe rupiecie. Biografia Wis³awy Szymborskiej stanowi¹ cenne Ÿród³o informacji o jej przodkach, przyjacio³ach oraz trudnej i skomplikowanej drodze poetyckiego rozwoju.
Autorki, z zawodu dziennikarki, dotar³y za zgod¹ Szymborskiej
do wielu nieznanych dot¹d szczegó³ów z jej ¿ycia prywatnego.
Ponad 400-stronicowy tekst wzbogacaj¹ liczne niepublikowane
dotychczas fotografie. Dziêki temu zabiegowi retrospektywny
portret polskiej noblistki nabra³ powagi i g³êbi, nie trac¹c przy
tym swej lekkoœci i dynamicznej fabu³y. Czytaj¹c tê interesuj¹c¹
biografiê, pe³n¹ anegdot i wierszy, opisów podró¿y i przyjaŸni,
mo¿emy wczuæ siê w klimatu PRL-u oraz poznaæ epokê Szymborskiej i Mi³osza. Ksi¹¿ka urzeka prostot¹, szczeroœci¹ i wra¿liwoœci¹. Po jej przeczytaniu chce siê siêgaæ po wiersze poetki.
Wa¿ne w Pami¹tkowych rupieciach jest równie¿ to, ¿e autorkom
uda³o siê nadaæ ksi¹¿ce charakter, z którego s³ynê³a poetka. Wynika to z licznych cytatów, dowcipów, anegdotek i historyjek.
Jest to ciep³a, dobrze napisana historia ¿ycia poetki, której
1 paŸdziernika 1996 przyznano Literack¹ Nagrodê Nobla za
poezjê, która z ironiczn¹ precyzj¹ pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazaæ siê we fragmentach ludzkiej rzeczywistoœci.
Pami¹tkowe rupiecie s¹ poszerzon¹ i uaktualnion¹ wersj¹ ksi¹¿ki wydanej w1997 r. pt. Wis³awy Szymborskiej pami¹tkowe rupiecie,
przyjaciele i sny, o której sama zainteresowana w jednym z wywiadów powiedzia³a: – Mia³am wielkie szczêœci, ¿e moj¹ biografiê
pisa³y prawdziwe dziennikarki, które wiedzia³y, ¿e cz³owiekowi nie
wchodzi siê z buciorami do duszy.
Iwona Daniel
Czytelnia MiPBP w Ropczycach
Biblioteka w NiedŸwiadzie poleca
super kolekcjê 25 oryginalnych
wydañ komiksów z Tytusem,
Romkiem i A’Tomkiem, autorstwa
Henryka Jerzego Chmielewskiego,
zwanego Papciem Chmielem.
Seria komiksowa wydawana jest
od roku 1957 do dziœ. Pocz¹tkowo publikowana by³a na ³amach
m³odzie¿owej gazety „Œwiat M³odych” (pierwszy raz 25 paŸdziernika 1957), od 1966 – tak¿e w wersji ksi¹¿kowej. Jest to najd³u¿ej ukazuj¹ca siê polska seria komiksowa.
Bohaterami komiksu s¹ harcerze: Romek i A’Tomek którzy
staraj¹ siê ucz³owieczyæ cz³ekokszta³tn¹ ma³pê. Tytusa de Zoo,
posiadaj¹cego, wbrew pozorom, wiêcej cech ludzkich, ni¿
ma³pich. Wyje¿d¿aj¹ razem na obozy harcerskie, podczas których prze¿ywaj¹ wiele przygód. Razem „podró¿uj¹” w rozmaite dziedziny wiedzy w wymyœlnych pojazdach skonstruowanych przez prof. T. Alenta lub A’Tomka. Czêsto akcja ucz³owieczania szympansa doprowadza do bardzo œmiesznych sytuacji. Œwiat w komiksie ukazany jest z humorem, a jednoczeœnie zawiera wiele edukacyjnych przes³añ dotycz¹cych geografii, ochrony przyrody, czy historii („bawi¹c – uczy”).
Komiksy czyta siê go szybko i przyjemnie. Cykl o Tytusie de
Zoo stanowi istotny rozdzia³ w historii polskiego komiksu –
to klasyka polskiego komiksu. Zarówno m³odzi, jak i starsi
czytelnicy, nie bêd¹ siê nudziæ.
El¿bieta Strza³ka
Filia w NiedŸwiadzie
Agnieszka Dembek
Serce z cia³a
Wydawnictwo POLWEN 2013
Nak³adem Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego ukaza³a siê powieœæ Agnieszki Dembek ukazuj¹ca prawdziw¹ historiê egzorcyzmów. Autorka w delikatny i subtelny
sposób omówi³a istotny problem opêtania.
Demon katowa³ j¹ fizycznie, psychicznie i duchowo. By³a nak³aniana do uwodzenia ksiê¿y, zabójstwa swego egzorcysty, wreszcie do samobójstwa.
Kiedy postanowi³a napisaæ tê ksi¹¿kê szatan zaatakowa³ …, patrzy³
jej prosto w oczy, warcza³. – Nie mo¿esz. – powiedzia³. – Nie wolno ci
o mnie mówiæ. Nikt ci nie uwierzy. Nikt tego nie przeczyta.
Ewa Ozga
wypo¿yczalnia dla doros³ych MiPBP w Ropczycach
Z têsknoty piszê wiersze
Biblioteka poleca
Ponadto biblioteka poleca:
G. Brzozowicz: Cejrowski: biografia;
L. Œliwa: Franciszek: Papie¿ z koñca œwiata;
W. Jêdrzejewicz: Józef Pi³sudski 1867-1935: ¿yciorys;
A. Tuszyñska: Oskar¿ona Wiera Gran;
K. Grochola: Trochê wiêkszy poniedzia³ek;
Ch. Chandler: Joan Crawford;
Ch. Chandler: Marlena Dietrich;
Ch. Chandler: Katherin Hepburn
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
7 czerwca w Saloniku Literackim spotkali siê mi³oœnicy poezji
Haliny Poœwiatowskiej. Najpierw
wys³uchano ciekawej historii
¿ycia poetki, któr¹ przedstawi³a
pani Halina Godek. Nastêpnie
czytano liryki, dzielono siê wiadomoœciami i ciekawymi spostrze¿eniami dotycz¹cymi twórczoœci i ¿ycia poetki. Czytelnicy
przygotowali wiele informacji
z ró¿nych Ÿróde³ biograficznych, czêsto informacji ró¿nych,
sprzecznych, dlatego tym bardziej ciekawych dla wielbicieli talentu, któremu nie dane by³o
na dobre siê rozwin¹æ.
Halina, z domu Myga, urodzi³a
siê w Czêstochowie 1935 roku. Jej
¿yciorys naznaczy³a ciê¿ka wada
serca, nabyta w dzieciñstwie, w wyniku powik³añ po anginie. Wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³a Poœwiatowska
na pobytach w sanatoriach i szpi-
talach, w tym zagranicznych. Choroba uniemo¿liwia³a jej normaln¹
edukacjê. Pomimo tego, niezwykle ambitna i pracowita dziewczyna ukoñczy³a filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim i napisa³a
pracê magistersk¹ pod kierunkiem Romana Ingardena. Nastêpnie zaczê³a przygotowywaæ doktorat o dzie³ach Martina Luthera Kinga. Tak¿e ¿ycie uczuciowe
poetki by³o tragiczne. Po wielkich
trudnoœciach i sprzeciwach rodziny wysz³a za m¹¿ za równie¿ chorego Adolfa Poœwiatowskiego.
Po dwóch latach ma³¿eñstwa zosta³a wdow¹. St¹d w jej wierszach
mi³oœæ nierozerwalnie wi¹¿e siê ze
œmierci¹, jest têsknot¹ za szczêœciem i sprzeciwem wobec kruchoœci ludzkiego cia³a.
Agnieszka Szela
Wypo¿yczalnia MiPBP
w Ropczycach
STR. 19
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
S³oneczne lato w bibliotece
Trwa akcja „S³oneczne lato w bibliotece”. Zapraszamy dzieci do udzia³u w zajêciach oraz do bezp³atnego korzystania Internetu.
Zajêcia odbywaj¹ siê wg poni¿szego harmonogramu.
Oddzia³ dla dzieci MiPBP w Ropczycach
poniedzia³ek-wtorek w godzinach 11:00–13:00, a w ka¿d¹
œrodê „Akademia malucha” – zajêcia dla dzieci do lat 3
5-6.08 – Akrostych – uk³adanie akrostychu ze swego imienia; 12-13.08 – Milion w minutê – wykonywanie zadañ wymagaj¹cych sprytu, opanowania, zrêcznoœci i si³y; 19-20.08 –
Sposób na nudê – gry i zabawy: szachy, warcaby, gry planszowe
domino, bierki, puzzle; 26-27.08 – Moje ksi¹¿kowe przeboje –
plakat na najciekawsz¹ ksi¹¿kê przeczytan¹ w czasie wakacji
Filia w Ropczycach – Witkowicach w godzinach 11:00-13:00
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna siê seansem g³oœnego czytania, a ponadto: wtorek – Ropczyce oczami dziecka – zapoznanie z histori¹ miasta; œroda – Mam talent – rozwijanie twórczej ekspresji
dzieci; czwartek – Zabawy z wyobraŸni¹ – tworzenie postaci
bajkowych w ró¿nych technikach
Filia w Gnojnicy w godzinach 11:00-13:00
poniedzia³ek – Dawno, dawno temu… – czytanie baœni, zabawy
z ksi¹¿k¹; wtorek – Stoliczku nakryj siê – gry planszowe; œroda –
Internetowe podró¿e – komputerowe zajêcia edukacyjne
Filia w Brzezówce w godzinach 13:00-15:00
poniedzia³ek – Spotkanie w œwiecie ksi¹¿ki – kluczem do m¹droœci
– g³oœne czytanie, zabawy z ksi¹¿k¹, konkursy literackie; wtorek – Moc pomys³ów na nudê, czyli dla ka¿dego coœ ciekawego –
zajêcia plastyczne, plakat zwi¹zany z ulubion¹ ksi¹¿k¹, pocztówka z wakacji; œroda – Biblioteka ci¹gle w grze – coœ dla cia³a
i umys³u – gry towarzyskie i planszowe, konkursy, uk³adanie
puzzli, kalambury, krzy¿ówki, zagadki
Filia w Lubzinie w godzinach 11:00-13:00
poniedzia³ek – Letnie czytanie na zawo³anie – g³oœne czytanie
i zabawy s³owne; wtorek – Pobudzam fantazjê, umys³ trenujê i od
myœlenia siê nie wymigujê – zabawy literackie i umys³owe: quizy, kalambury, ³amig³ówki, rebusy i zagadki, gry komputerowe; œroda – W zdrowym ciele zdrowy duch – zabawy na œwie¿ym powietrzu
Filia w NiedŸwiadzie w godzinach 11:00-13:00
poniedzia³ek – Poczytajmy, pos³uchajmy – g³oœne czytanie dzieciom i przez dzieci, ilustracje do przeczytanego tekstu; wtorek – Po³udnie z rozrywk¹ – gry planszowe, uk³adanie puzzli;
œroda – Letnie rozmaitoœci – zajêcia komputerowe
Ca³a Polska czyta dzieciom
Wszyscy chcemy, aby nasze
dzieci wyros³y na m¹drych,
dobrych i szczêœliwych ludzi,
dlatego wychowujmy je w mi³oœci do ksi¹¿ek, codziennie
czytaj¹c im dla przyjemnoœci
w domu, przedszkolu, szkole
lub bibliotece. O przysz³oœci
naszego kraju zadecyduje bowiem poziom ludzi, których
wychowujemy dziœ, a do tego
by³a, jest i bêdzie potrzebna
ksi¹¿ka. Wspólne czytanie
jest form¹ m¹drego kontaktu
z dzieckiem i doskona³¹ metod¹ wychowawcz¹.
W³¹czaj¹c siê corocznie
w akcjê „Ca³a Polska czyta
dzieciom” w bibliotece w NiedŸwiadzie bajki czytali g³oœno
zaproszeni goœcie: burmistrz
Boles³aw Bujak, Teresa Bieszczad, dyrektor Zespo³u Szkó³
w NiedŸwiadzie Górnej, Stanis³aw Strza³ka, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Ma³ej oraz Marta Panek, instruktorka plastyki z Domu Kultury w NiedŸwiadzie, która wykona³a
równie¿ piêkn¹, bajkow¹ sceSTR. 20
Biblioteka w Lubzinie tak¿e „czyta” ju¿ od kilku lat,
promuj¹c w ten sposób ksi¹¿kê i rozbudzaj¹c pasjê czytania u najm³odszych czytelników oraz zachêcaj¹c rodziców i nauczycieli do codziennego, przynajmniej 20-
minutowego czytania dzieciom.
Zaproszeni goœcie, panie:
Sylwia Niedzielska-Plezia
i Edyta Worek przeczyta³y opowiadania, których dzieci wys³ucha³y z uwag¹ i ciekawoœci¹, potem chêtnie odpowiada³y na zadawane pytania,
otrzymuj¹c s³odki upominek.
Edyta Bojarska
Filia w Lubzinie
nografiê. Wdziêcznymi s³uchaczami by³y dzieci ze szko³y
podstawowej w Ma³ej i NiedŸwiadzie Górnej.
Na zakoñczenie dzieci zosta³y poczêstowane cukierkami, a zaproszeni goœcie w podziêkowaniu otrzymali od najm³odszych kwiatki. (fot1)
El¿bieta Strza³ka
Filia w NiedŸwiadzie
*****
Ju¿ od dwunastu lat pocz¹tek czerwca w ca³ej Polsce to
tydzieñ czytania dzieciom,
który odbywa siê w ramach
akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Tegoroczne has³o przewodnie brzmia³o „Czytanie
dzieciom – najlepsza inwestycja”.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Noc z Franklinem
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH
Noc z Franklinem
Z pi¹tku na sobotê (5/6 lipca
2013 r.) w oddziale dla dzieci
odby³a siê cykliczna impreza
czytelnicza, przebiegaj¹ca
w tym roku pod has³em „Noc
z Franklinem”. Jej celem jest
popularyzacja i wspieranie czytelnictwa wœród dzieci i zainteresowanie najm³odszych bibliotek¹.
Wszystkich uczestników, a by³o ich 16, wita³ ¿ó³w Franklin.
Na dzieci czeka³y ró¿ne atrakcje, m.in. grill oraz gry i zabawy, którymi jak „z rêkawa sypa³”
Franklin, bawi¹c siê z dzieæmi.
Po zabawie zapoznawczej
w ruch posz³a chusta animacyjna. Po wspólnych harcach
nadszed³ czas na kolacjê.
Z pe³nymi brzuchami przeszliœmy do czytelni, gdzie czeka³y
na zebranych nowe atrakcje.
Po nastaniu nocy, oko³o godziny 22:00 udaliœmy siê do miasta na nocne zwiedzanie Rynku, zaœ po powrocie rozpoczê-
Spotkanie z Joann¹ Olech
13 czerwca w bibliotece w Gnojnicy Dolnej odby³o siê spotkanie autorskie z pisark¹ Joann¹
Olech. Uczestniczy³y w nim
dzieci z klas III-V ze Szko³y Podstawowej w Gnojnicy Dolnej.
Autorka, z wykszta³cenia grafik, pisze i ilustruje ksi¹¿ki dla
dzieci, jest równie¿ krytykiem
literackim. Ukoñczy³a Akademiê Sztuk Piêknych w Warszawie. Jej debiutem pisarskim by³a „Dynastia Mizio³ków”, zabawna powieœæ w formie pamiêtnika, któr¹ zachwycaj¹ siê zarówno rodzice,
jak i ich pociechy. Ksi¹¿ka,
w 1993 r. publikowana w od-
cinkach na ³amach czasopisma „Œwiat M³odych”, rok póŸniej wydana w jednym tomie
otrzyma³a Nagrodê Literack¹
im. Kornela Makuszyñskiego.
W 1997 roku na rynku pojawi³a siê druga powieœæ autorki „Gdzie diabe³ mówi… do
us³ug”. Natomiast „Czerwonego Kapturka” wyró¿niono
w konkursie na Najpiêkniejsze Ksi¹¿ki Roku 2005. Pisar-
³a siê dyskoteka, trwaj¹ca
do póŸnych godzin nocnych.
Nastêpnego dnia, po „wielkim
budzeniu”, porannej toalecie
i œniadaniu dzieciaki wspólne
prze¿ywa³y minion¹ noc. Ju¿
spanie w bibliotece, na karimatach i w œpiworach, a nie,
jak zwykle w domu, w swoich
³ó¿kach, by³o dla uczestników
zabawy wielk¹ atrakcj¹ i ciekawym doœwiadczeniem.
Anna Gajecka,
Renata Szkutak
oddzia³ dla dzieci MiPBP
w Ropczycach
ka publikuje równie¿ artyku³y
na temat literatury w dziennikach: „Gazeta Wyborcza”,
„Rzeczpospolita”, oraz w „Tygodniku Powszechnym”. W jej dorobku twórczym s¹ m.in.: „Trudne s³ówka”, „Pompon na wakacjach”, „Pompon w rodzinie
Fisiów”, „Tytus – superpies”,
„Bolek i Lolek. Bal przebierañców”, „Tadek i spó³ka”.
Na spotkaniu Joanna Olech
opowiada³a o tym, jak zosta³a
pisark¹, zdradzi³a, ¿e aby napisaæ ksi¹¿kê nie potrzeba ukoñczyæ ¿adnej specjalistycznej
szko³y, a pisarzem mo¿e zostaæ
ka¿dy, niezale¿nie od wykonywanego zawodu. Prezentowa³a napisane i zilustrowane
przez siebie ksi¹¿ki, czyta³a
fragmenty „Dynastii Mizio³-
ków”. Zaproponowa³a te¿ zabawê, w czasie której m³odzi czytelnicy wykazali siê znajomoœci¹ treœci Mizio³ków, za co byli
nagradzani cukierkami. Publicznoœæ wybra³a te¿ najbardziej podobnego do Mizio³ka
ch³opca. Dzieci mia³y te¿ za
zadanie wymyœlaæ historyjki
o smoku. W trakcie ich opowiadania autorka rysowa³a tê postaæ. Mi³¹ pami¹tk¹ dla uczestników by³y dedykacje i autografy w ksi¹¿kach, pamiêtnikach
i na specjalnie przygotowanych
kartkach. Atrakcj¹ by³y dla dzieci piecz¹tki z postaciami z ksi¹¿ek. Doskona³y kontakt z czytelnikami sprawi³, ¿e spotkanie
by³o bardzo ciekawe.
El¿bieta Pazdan
Filia w Gnojnicy
wina, Czarnogóra, Albania,
Macedonia, Grecja, Turcja,
Gruzja, Armenia, Iran, Nepal
oraz Indie. Swoimi wra¿eniami podzieli³a siê z m³odzie¿¹
z Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych w Ropczycach. Ciekawe zdjêcia, ukazuj¹ce egzotyczne kraje poznane podczas
wyprawy i komentarz prowadz¹cej, wprowadzi³y uczestników spotkania w klimat niespotykanej i nieznanej rzeczywistoœci. Alicja Popielarz zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania siê
z blogiem prowadzonym podczas wyprawy (www.skorpionynarowerach.blogspot.com),
gdzie szczegó³owo opisuje
swoj¹ wyprawê.
MiPBP w Ropczycach
¯ycie z pasj¹
Ropczycka biblioteka rozpoczê³a nowy cykl spotkañ pod has³em
„¯ycie z pasj¹”. Celem spotkañ
jest prezentacja osób, które posiadaj¹ ró¿ne zainteresowania,
realizuj¹ swoje marzenia, s¹
kreatywni, a to co robi¹, czym
siê pasjonuj¹, sprawia im
ogromn¹ radoœæ.
Cykl rozpoczê³o spotkanie
z pani¹ Alicj¹ Popielarz, ropczycank¹, z wykszta³cenia pedagogiem, która odby³a dzie-
siêciomiesiêczn¹ rowerow¹
podró¿ z Ropczyc do Indii.
Na trasie wyprawy znalaz³y siê
takie kraje, jak: S³owacja, Wêgry, Serbia, Boœnia, Hercego-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
STR. 21
NA KARTACH HISTORII
Stosunki polsko-ukraiñskie doby wspó³czesnej nacechowane
s¹ dobr¹ wol¹ z obydwóch stron. Polska liczy na dobre s¹siedztwo, Ukraina dodatkowo na nasze poparcie w sprawie w³¹czenia do Unii Europejskiej. Na wzajemne relacje nak³ada siê jednak trudna przesz³oœæ, w której istotn¹ rolê odegra³y ró¿nice
kulturowe i religijne. Te ostatnie uk³adane s¹ w ostatnich tygodniach jakby na nowo. Czy dwa s³owiañskie narody, mimo za-
dawnionych animozji mog¹ mieæ wspólny cel w zjednoczonej
Europie?
Redakcja „ZR” proponuje Czytelnikom spojrzenie na dawne dzieje
kresów Rzeczypospolitej oraz dzieje rodu Ostrogskich uwik³anych
w kszta³towanie stosunków religijnych na Wschodzie, prezentowane w I czêœci opracowania ropczyczanina Adriana Nieckarza.
prof. W³adys³aw Tabasz
Polityka wyznaniowa
ksi¹¿¹t Ostrogskich
Zagadnienia wyznaniowe
na Rusi i Litwie od d³ugiego
czasu stanowi¹ istotny element rozwa¿añ wielu historyków. Zainteresowania te dotycz¹ przede wszystkim okresu po Unii Lubelskiej. Uczeni na p³aszczyŸnie religijnej
poddawali analizie znanych
przedstawicieli wielkich rodów Rusi, Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a nastêpnie
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od ich stosunku do panuj¹cego na danym obszarze
wyznania oraz ewentualnej
tolerancji wobec innych
mniejszoœci religijnych, zale¿a³o czêsto uk³adanie siê miejscowych relacji spo³ecznych.
We wschodnich prowincjach
pañstwa szlacheckiego, wspomniana wczeœniej postawa lokalnych mo¿now³adców czêsto determinowa³a ich stosunki z miejscow¹ ludnoœci¹, hierarchi¹ koœcieln¹ oraz innymi
magnatami. W jej wyniku
dany kniaŸ, nierzadko budowa³ swoj¹ pozycjê w kraju,
a tak¿e czêsto wspó³pracê
z królem, b¹dŸ nawet s¹siednimi pañstwami. Bywa³y tak¿e
sytuacje, gdy osobiste preferencje religijne w³aœciciela
ziemskiego, posiada³y fundamentalne znaczenie w kontekœcie wyj¹tkowych zdarzeñ
dziejowych w pañstwie. Mam
tutaj na myœli zw³aszcza Uniê
Brzesk¹, Uniê Lubelsk¹ oraz
1
dzia³ania wojenne w czasie
powstania Chmielnickiego.
W obu przypadkach osobiste
przywi¹zanie do danego obrz¹dku chrzeœcijañstwa mia³o
istotne znaczenie w kontekœcie decyzji podejmowanych
przez bardzo wp³ywowych ruskich kniaziów, takich jak
choæby Ostrogscy i Wiœniowieccy.
Niniejszy artyku³ koncentruje siê na dzia³alnoœci religijnej, przedstawicieli rodu
Ostrogskich. Ten zas³u¿ony
dla historii polsko-litewskiego pañstwa ród, od pocz¹tku
swego istnienia zwi¹zany by³
z Wo³yniem. Naturaln¹ wiêc
kolej¹ rzeczy, poprzez swoich
pierwszych przedstawicieli,
ukszta³towa³ siê religijnie
pod wp³ywem cerkwi prawos³awnej. O stosunkach z chrzeœcijañstwem wschodnim pierwszych Ostrogskich w XIV i XV
wieku nie zachowa³o siê zbyt
wiele informacji. Niemniej
jednak stwierdziæ mo¿na, ¿e
kszta³towa³y siê one prawid³owo. Wp³yw mia³a na to przede
wszystkim jeszcze doœæ du¿a
popularnoϾ
obrz¹dku
wschodniego w domach znanych ruskich kniaziów. Pocz¹wszy od XIV-wiecznych
aneksji Kazimierza Wielkiego, prawos³awie w przy³¹czonych do Polski ziemiach na
wschodzie, by³o upoœledzone
prawnie. Jego status uleg³
M. Roszczenko, Unia brzeska 1596 r., Nad Bugom ì Narvoû. Ukraiñskie
pismo Podlasia, 6 (1996), nr 28, s. 13.
2
T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich, Toruñ 2002, s. 8.
3
Archiwum ksi¹¿¹t Lubartowiczów Sanguszków w S³awucie, t. 1, Lwów
1887, nr 10,14, 15, s. 10, 13, 14.
STR. 22
zmianie wraz z przywilejem
wydanym za panowania W³adys³awa Warneñczyka w 1443
roku. Na jego mocy szlachta
prawos³awna zosta³a zrównana
w prawach z katolick¹ 1 . Na
Litwie natomiast prawos³awni
teoretycznie nie mogli sprawowaæ najwy¿szych funkcji
urzêdniczych a¿ do 1563
roku. Po wzglêdnej stabilizacji, sytuacja zaostrzy³a siê
w XVI, a szczególnie XVII wieku, kiedy popularnoœæ cerkwi wœród ruskich mo¿now³adców znacznie siê zmniejszy³a na rzecz Koœcio³a katolickiego. Ca³¹ sprawê zaogni³a równie¿ kwestia powstania
w Moskwie patriarchatu prawos³awnego w 1589 roku i odpowiedzi na to Rzeczypospolitej w postaci Unii Brzeskiej
w 1596.
Pierwszym
przodkiem
Ostrogskich, którego istnienie faktycznie potwierdzaj¹
dokumenty by³ Daniel. KniaŸ
ten, ¿yj¹cy na Wo³yniu w po³owie XIV wieku, blisko wspó³pracowa³ z synem Giedymina
– ksiêciem Lubartem. Prawdopodobnie te¿ z jego inicjatywy
sta³ siê namiestnikiem wo³yñskiego grodu Ostroga. Nie
mamy zbyt wielu informacji co
do jego dzia³alnoœci religijnej,
niemniej jednak analizuj¹c
póŸniejsze losy jego potomstwa, by³ raczej cz³owiekiem
silnie zwi¹zanym z Cerkwi¹
Herb Ostrogskich
prawos³awn¹. Mia³ co najmniej
czterech synów, z których
pierwszy-Aleksander prawdopodobnie wybra³ ¿ycie jako
mnich w £awrze Pieczerskiej
w Kijowie. Dwaj kolejni-Dymitr
i Micha³ polegli w wielkiej bitwie nad rzek¹ Worskl¹2 . Najbardziej znanym potomkiem
ksiêcia by³ urodzony prawdopodobnie w latach 50-tych XIV
wieku Fedor Ostrogski. Ksi¹¿ê Fedor Dani³owicz Ostrogski w ci¹gu swego ¿ycia utrzymywa³ bardzo dobre relacje
z W³adys³awem Jagie³³¹3 . Charakteryzowa³o siê to g³ównie
wspieraniem króla w jego konflikcie z Witoldem. Taka polityka zaowocowa³a nastêpnie
licznymi nadaniami królewskimi dla ruskiego kniazia4 .
By³y one podstaw¹ przysz³ej
potêgi maj¹tkowej Ostrogskich. Fedor dziêki Jagielle
sta³ siê tak¿e dziedzicznym posiadaczem Ostroga i Zas³awia
oraz namiestnikiem £ucka5 .
Wiemy tak¿e na pewno, ¿e ksi¹¿ê by³ gorliwym wyznawc¹ prawos³awia. Z cerkiewnych przekazów dowiadujemy siê chocia¿by o jego uczestnictwie
w bitwie grunwaldzkiej. Kolejnym przyk³adem aktywnego
zaanga¿owania siê kniazia w religiê obrz¹dku wschodniego
by³a wizyta w Ostrogu metro-
4
AS, t. 1, nr 5-7, 12, s. 5-7, 11.
J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od koñca czternastego wieku. Warszawa
1895, s. 343.
6
T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich…, s. 9.
5
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
NA KARTACH HISTORII
polity kijowskiego Izydora. Zas³yn¹³ on g³ównie na Rusi jako
wielki entuzjasta Unii Florenckiej z oko³o 1440 roku, która
mia³a na sta³e po³¹czyæ Koœció³
katolicki z prawos³awnym.
T. Kempa twierdzi tak¿e, i¿
w czasie unijnej agitacji Izydora na Rusi, równie¿ ksi¹¿ê Fedor aktywnie uczestniczy³
w tym zadaniu6 . Pod koniec
swego ¿ycia ksi¹¿ê wst¹pi³ do
monasteru w £awrze Pieczerskiej w Kijowie. Podobnie jak
jego brat i wielu innych w tym
czasie ruskich ksi¹¿¹t, Fedor
postanowi³ w ten wyj¹tkowy
sposób poœwiêciæ siê Bogu.
Przybieraj¹c imiê zakonne Feodosij (Teodozy), zmar³ jako
sêdziwy starzec najpewniej w latach 40-tych XV wieku, zostaj¹c pochowany równie¿ £awrze
Pieczerskiej. Jego wielka religijnoœæ sprawi³a, i¿ zosta³ poœmiertnie uznany przez rusk¹
Cerkiew za œwiêtego. Mimo
swojej wielkiej pobo¿noœci
charakteryzuj¹cej siê za ¿ycia
hojnoœci¹ dla Koœcio³a prawos³awnego, kniaŸ mia³ równie¿
inn¹ cechê, jak siê póŸniej
okaza³o doœæ charakterystyczn¹
dla ca³ego rodu Ostrogskich.
By³ cz³owiekiem wybitnie tolerancyjnym wobec katolicyzmu,
co te¿ zaowocowa³o fundacj¹
dominikañskiego klasztoru
w Ostrogu 7 . Zapisanie ze
swych prywatnych dóbr cerkwi
Matki Bo¿ej na klasztor ³aciñski mo¿na te¿ rozumieæ jako
jasne przes³anie idei zjednoczenia Wschodniego i Zachodniego chrzeœcijañstwa.
Postêpowanie takie by³o kolejnym przyk³adem na wspieranie przez Ostrogskiego unijnej wizji metropolity Izydora
oraz zgodne wspó³¿ycie na
Rusi obu obrz¹dków chrzeœcijañstwa. Powa¿ne braki w bazie Ÿród³owej niestety uniemo¿liwiaj¹ ustalenie szczegó³ów nadañ ksiêcia na rzecz
Koœcio³a prawos³awnego, nie
ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿
hojnoœæ ta musia³a siê przyczyniæ do jego kanonizacji przez
ten¿e Koœció³. KniaŸ Fedor Dani³owicz Ostrogski przed wst¹pieniem do klasztoru zrealizowa³ siê tak¿e rodzinnie w ma³¿eñstwie z Agafi¹ z Czury³ów.
Owocem ich zwi¹zku by³o piêciu synów i dwie córki. Koleje
losów dzieci Fedora potoczy³y
siê rozmaicie, natomiast najwiêkszy rozg³os uzyska³ syn
Wasyl.
Ksi¹¿ê Wasyl doczeka³ siê
jeszcze silniejszej pozycji politycznej i pewnie te¿ ekonomicznej, ni¿ jego ojciec.
Wspó³pracowa³ œciœle z wielkim ksiêciem Witoldem
a¿ do jego œmierci w 1430 roku. Nastêpnie zwi¹za³ siê blisko politycznie z Kazimierzem Jagielloñczykiem i w znacz¹cym zakresie okaza³ mu
wsparcie w czasie jego konfliktu na Rusi z Œwidrygie³³em8 .
Jagielloñczyk odwdziêczy³
siê za to kniaziowi pewnymi
nadaniami, które mia³y wejœæ
w ¿ycie po œmierci Œwidrygie³³y 9 . O religijnych aspektach
¿ycia ksiêcia niestety nie wiemy zbyt du¿o. Wiadomo na
pewno, ¿e wzorem ksiêcia Fedora by³ tolerancyjny wobec
innych wyznañ przez co zatwierdzi³ przywilej swojego
ojca dla dominikanów
w Ostrogu10 . O jego otwartoœci œwiadczyæ mo¿e te¿ fakt, i¿
¿ona Agafia prawdopodobnie
przed œlubem z nim przesz³a
na katolicyzm przyjmuj¹c imiê
Anna11 . Wygl¹da wiêc na to,
i¿ jeœli nawet aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu religijnym Rusi
to w znacznie mniejszym wymiarze, ni¿ jego ojciec. Oko³o 1448 roku kniaŸ Wasyl Federowicz Ostrogski podzieli³
swe dobra miêdzy dwóch synów. KniaŸ Iwan Wasylewicz
Ostrogski otrzyma³ Ostróg,
a KniaŸ Jurij Wasylewicz
Ostrogski – Zas³aw12 .
Iwan Ostrogski urodzi³ siê
prawdopodobnie oko³o 1430
roku. S³awê zyska³ doœæ szybko jako dobry dowódca wojskowy w czasie potyczek z Tatarami oraz niez³y zarz¹dca
powiêkszaj¹cy swoje w³oœci
poprzez umiejêtne wykupywanie s¹siednich dóbr13. Mamy
informacjê, ¿e podobnie jak
jego przodkowie by³ gorliwym
wyznawc¹ prawos³awia. Œwiadczyæ o tym mia³o miêdzy innymi ufundowanie przez niego
drewnianej cerkwi pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy w Miêdzyrzeczu pod Ostrogiem
oraz s³ynnego monasteru
w Dermaniu14. Mimo, i¿ nie
posiadamy za wiele informacji o stosunku ksiêcia do innych wyznañ, s¹dziæ nale¿y, i¿
w tym wzglêdzie cechowa³a go
raczej tradycyjna u Ostrogskich otwartoœæ religijna. Ksi¹¿ê zmar³ prawdopodobnie
miêdzy lipcem 1466 roku,
a kwietniem 1474. Jego
œmieræ zakoñczy³a pewn¹ epokê w dziejach ambitnego
rodu, który zyskuj¹c coraz
wiêksz¹ si³ê na Rusi, teraz uzyska³ znaczenie w ca³ym pañstwie. Kolejni Ostrogscy uzyskali bowiem ju¿ zdecydowanie znaczniejsze urzêdy
w kraju, co te¿ wzmocni³o tak¿e ich pozycjê i tym samym wyra¿ane zdanie w kontekœcie relacji prawos³awno-katolickich.
Ksi¹¿ê Iwan pozostawi³ po sobie co najmniej troje dzieci,
dwóch synów – Micha³a i Konstantego oraz córkê Mariê15 .
O urodzonym oko³o 1460
roku ksiêciu Konstantynie
mo¿na znaleŸæ sporo informacji. Od wczesnej m³odoœci razem z bratem Micha³em czynnie uczestniczy³ w odpieraniu licznych wówczas najazdów tatarskich na Ruœ. Tak¿e
w czasie konfliktów Litwy
7
14
8
15
AS, t. 1, nr 40, s. 39.
Archiwum ksi¹¿¹t Lubartowiczów Sanguszków w S³awucie, t. 3, Lwów
1890, nr 6, s. 3.
9
J. Wyrozumski, Ostrogski Micha³ [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 24,
Wroc³aw 1979, s. 497.
10
AS, t 1, nr 40, s. 39.
11
T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich…, s. 11.
12
A. Boniecki, Poczet Rodów w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w XV i XVI
wieku, Warszawa 1881, s. 230.
13
AS, t. 1, nr 46, 59, 61, 64-65, s. 44, 56, 57, 60-62.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
z Moskw¹ pod koniec XV wieku obaj odznaczyli siê na tyle
istotnie, i¿ uzyskali przychylnoœæ Aleksandra Jagielloñczyka w postaci nadañ ziemskich 16 . Ze Ÿróde³ wynika,
¿e do 1496 roku ksi¹¿ê Konstanty i Micha³ wspólnie i raczej zgodnie zarz¹dzali swoj¹
ojcowizn¹. Kolejne udane starcia Konstantyna z ordyñcami
sprawi³y, ¿e Aleksander Jagielloñczyk mianowa³ kniazia
na stanowisko hetmana najwy¿szego litewskiego17 . Nominacja wraz z licznymi nadaniami dla niego ze strony Aleksandra sprawi³a, ¿e w ci¹gu 90
lat XV wieku niebywale wzros³o jego znaczenie ekonomiczne, polityczne, a zw³aszcza militarne w kontekœcie
obrony wschodnich rubie¿y
pañstwa 18 . Po œmierci brata
Micha³a oko³o 1501 roku,
Konstanty ju¿ osobiœcie, nadal
przewa¿nie z du¿ymi sukcesami, stawia³ czo³a kolejnym nawa³om tatarskim oraz naciskaj¹cemu coraz mocniej na Litwê pañstwu moskiewskiemu.
Interesuj¹cym etapem ¿ycia
ksiêcia by³a równie¿ niewola
moskiewska. Przyczyni³a
siê ona tak¿e do rosn¹cej s³awy kniazia w kraju i jego szacunku ze strony króla Zygmunta I Starego19 . Ucieczka
z niewoli, bitwa pod Orsz¹
i kolejne sukcesy wojenne
utorowa³y ksiêciu Konstantynowi drogê do kasztelani wileñskiej20 . By³o to wydarzenie
bez precedensu, gdy¿ ta jedna z najwy¿szych godnoœæ
urzêdniczych na Litwie by³a zarezerwowana jedynie
dla katolików21. Awans na takie stanowisko prawos³awnego kniazia, ju¿ tak¿e hetmana
wielkiego litewskiego, œwiadczy³ o jego wyj¹tkowej pozycji
w pañstwie.
(c.d.n.)
Adrian Nieckarz
T. Kempa, Dzieje rodu Ostrogskich…, s. 14.
J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy..., s. 346.
16
AS, t. 1, nr 141, s. 243.
17
J. Wolff, Senatorowie i Dygnitarze Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego 13861795, Kraków 1885, s. 448.
18
AS, t. 1, nr 114-117, s. 113-118.
19
AS, t. 3, nr 108, 112, 149-152, 171, 177, s. 80, 83, 120-124, 144, 156.
20
K. Lewicki, Ksi¹¿êta Ostrogscy w s³u¿bie Rzeczypospolitej, „Rocznik Wo³yñski” 1938, s. 17.
21
K. Chodynicki, Koœció³ prawos³awny a Rzeczypospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa 1934, s. 84.
STR. 23
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Plener malarski
W dniach 10-12 lipca 2013 r. odby³ siê plener malarski
zorganizowany przez Centrum Kultury w ramach projektu pod nazw¹
„Jesteœmy kulturalni. Dzia³ania artystyczne dla dzieci i m³odzie¿y”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Uczestnikami by³y dzieci i m³odzie¿ z terenu miasta i gminy Ropczyce.
Pierwszego dnia uczestnicy
zwiedzili galeriê ropczyckiego
artysty plastyka Adama Sypla,
który zdradzi³ im techniki i tajemnice tworzenia swoich obrazów. W ten sposób przekaza³
im praktyczne wskazówki przydatne podczas dwudniowych
zajêæ w plenerze.
Przez nastêpne dni m³odzi
artyœci stanêli ze sztalugami
na ropczyckim rynku, wzbudzaj¹c ogromne zainteresowanie wœród mieszkañców miasta. Zadaniem malarzy by³o
uchwycenie najpiêkniejszych
miejsc widzianych z perspektywy rynku. Przy pomocy cennych wskazówek malarki i nauczycielki plastyki Haliny
Olechowskiej-Cwanek, Adama Sypla oraz plastyków Centrum Kultury: Katarzyny Borys
i Stanis³awa powsta³o kilkadziesi¹t profesjonalnych
dzie³, które zdobiæ bêd¹ ropczyckie Centrum Kultury.
W imieniu m³odych artystów dziêkujemy opiekunom
i organizatorom przedsiêwziêcia i z niecierpliwoœci¹
czekamy na kolejne.
Katarzyna Borys,
Karolina Dar³ak
Fot. Katarzyna Borys
Dzień w zagrodzie
W ramach projektu
pod nazw¹ „Jesteœmy kulturalni. Dzia³ania artystyczne dla
dzieci i m³odzie¿y”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum
Kultury, zorganizowana zosta³a
wycieczka do Zagrody Garncarskiej w Medyni G³ogowskiej.
Wycieczka odby³a siê 2 lipca,
wziê³o w niej udzia³ 50 osób.
Zagroda garncarska w Medyni powsta³a w 2001 roku.
Tworz¹ j¹ XIX-wieczne budynki mieszkalne z ówczesnym wyposa¿eniem i tradycyjny piec do wypalania ceramiki. W okresie wakacyjnym organizowane s¹ tutaj kilkudniowe warsztaty garncarskie,
a przez ca³y rok odbywaj¹ siê
zajêcie dla grup zorganizowaSTR. 24
Fot. Magdalena Paœko
nych i turystów indywidualnych. Pod okiem garncarzy
dzieci i m³odzie¿ ucz¹ siê toczenia naczyñ na kole, rzeŸbienia w glinie oraz wypalania
ceramiki w piecu.
Takie atrakcje mieli zapewnione uczestnicy wycieczki
do zagrody garncarskiej. Dzieci zwiedzi³y równie¿ galeriê
W³adys³awy Prucnal oraz koœció³ z mozaik¹ ceramiczn¹.
Pod koniec wycieczki na
wszystkich ³akomczuchów czeka³ obiad i œwie¿o upieczone
proziaki z d¿emem i mas³em.
Wszystkie prace, które powsta³y podczas zajêæ garncarskich dzieci przywioz³y do
domu. Dziêkuj¹c dzieciom
i opiekunom za wspólny wyjazd, ¿yczymy udanych wakacji.
El¿bieta £¹ca³a
Karolina Dar³ak
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
„Rewia” w Chorzelowie
30 czerwca 2013 na stadionie
sportowym w Chorzelowie
odby³ siê VI Podkarpacki JarPodczas jarmarku mo¿na
mark Ludowy „Roztañczony Choby³o ogl¹daæ stoiska z tradycyjrzelów 2013”.
W prezentacjach konkursowych wziê³y kapele oraz zespo³y ludowe w trzech kategoriach wiekowych. Wœród najm³odszych wykonawców (6 -9
lat) wyró¿nienie zdoby³a Dzieciêca Rewia Folklorystyczna z
CK w Ropczycach, która na
scenie zaprezentowa³a „Krakowiaka” oraz „Zabawy ludowe z regionu Rzeszowa”.
nym rzemios³em, spróbowaæ
potraw regionalnych oraz skorzystaæ z wielu atrakcji dla
dzieci. By³o weso³e miasteczko, dmuchane zwierz¹tka, balony helowe, wata cukrowa,
lody, zabawki odpustowe.
Dzieci wróci³y do domów pe³ne wra¿eñ, z pami¹tkowymi
podkówkami kowalskimi.
El¿bieta £¹ca³a
Karolina Dar³ak
Fot. Beata Malska
Koncert
na rynku
14 lipca w niedzielny wieczór
na rynku koncertowa³a ropczycka orkiestra dêta.
Fot. Marcin Kisiel
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Dzieñ w zagrodzie
W repertuarze znalaz³y siê
polskie melodie rozrywkowe
oraz utwory kompozytorów niemieckich, austriackich, tak¿e
japoñskich, bardzo odpowiednie na letni, wakacyjny relaks.
Orkiestrze towarzyszy³a grupa ma¿oterek, która zatañczy-
³a do kilku melodii, wzbogacaj¹c koncert wdziêkiem
i urod¹.
Mieszkañcom Ropczyc chyba przypad³a do gustu taka
forma rozrywki, gdy¿ doœæ licznie zjawili siê, aby pos³uchaæ
letniego koncertu.
STR. 25
CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH
Œwiêto tradycyjnego grania w Gnojnicy
W dniach 5-7 lipca w Gnojnicy
Dolnej rozbrzmiewa³a tradycyjna muzyka ludowa do tañca i do
s³uchania. Podobnie, jak w ubieg³ym roku, na drugim Festiwalu
Galicja-Gnojnica królowa³a
muzyka Rzeszowszczyzny, ale
nie zabrak³o melodii regionów
s¹siednich.
Wyst¹pili starzy mistrzowie
z okolicznych wsi, m.in.: Jan
Marek, który wraz z Witoldem
Brod¹ i Danut¹ S¹siadek
z Kamionki poprowadzili
warsztaty skrzypcowe, Iwona
Furmañczyk z Fundacji Korzenie, z pomoc¹ miejscowych
tancerzy prowadzi³a warsztaty
taneczne, na których pojawi³o siê mnóstwo m³odych ludzi, chc¹cych uczyæ siê, jak tañczyæ np. polkê przez nogê.
Festiwal rozpocz¹³ siê w pi¹tek wernisa¿em wystawy fotograficznej „Z dna szuflady”, na
której zaprezentowano dawne
fotografie dotycz¹ce ¿ycia, nie
tylko muzycznego, zebrane
przez uczniów Zespo³u Szkó³
w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy
Woli. Wieczorem w koœciele
w Górze Ropczyckiej odprawiono mszê œwiêt¹ w rycie trydenckim (po ³acinie). Szczególnie uroczystego charakteru nada³a liturgii piêkna
oprawa muzyczna w wykonaniu Bartosza Izbickiego (organy) i Bractwa Œpiewaczego
z Brochowa (œpiew). Kolejn¹
atrakcj¹ pierwszego dnia festiwalowego by³ koncert pieœniarki i poetki cygañskiej
Teresy Mirgi w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.
Uczestnicy Festiwalu mogli
wzi¹æ udzia³ w wielu wydarzeniach towarzysz¹cych: mo¿na
by³o obejrzeæ filmy z muzykantami rzeszowskimi z archiwum
prof. Andrzeja Bieñkowskiego oraz Witolda Brody, uczestniczyæ w spotkaniach poœwiêconych kulturze muzycznej
Galicji, uczyæ siê tañca, lepienia garnków z gliny, a nawet
gotowania tradycyjnych potraw. Codziennie wieczorami
na plenerowej scenie odbywa³y siê koncerty i potañcówki,
które by³y wielk¹ uczt¹ muzyczn¹.
W sobotê zagra³a kapela
„Gacoki” z Gaci Przeworskiej,
„Gnojnica Jazz Band” w sk³adzie typowym dla lat 60/
70tych ubieg³ego wieku: saksofon, akordeon, d¿az. Grana
przez nich muzyka jest dziœ
w³aœciwie nie do us³yszenia.
Nie zabrak³o „Kocirby” - m³odzie¿owej kapeli prowadzonej przez Jarka Mazura, która
kultywuje muzykê pochodz¹c¹ z okolic Kolbuszowej.
Gwiazd¹ sobotniego koncertu by³a kapela Brodów. Podczas niezwykle ¿ywio³owego,
dwugodzinnego koncertu
zagranego bez pr¹du us³yszeliœmy muzykê ¿ydowsk¹, zapamiêtan¹ przez wiejskich muzykantów.
Niedzielny koncert fina³owy rozpocz¹³ Juraj Dufek, znany dudziarz pochodz¹cy ze
s³owackich Bojnic. Przy okazji
obecnoœci, specjalizuj¹cego
siê w grze na dudach, muzyka
ze S³owacji, poruszony zosta³
w¹tek zwi¹zku muzyki polskiej z muzyk¹ S³owack¹ (popularny na RzeszowszczyŸnie
mazurek „Kopa³am studzienkê” posiada tak¹ sam¹ melodiê, jak hymn S³owacji). Wyst¹pili tak¿e: Jerzy Panek, œpiewak z Futomy i niezawodna
Albina Kuraœ z kapel¹ z Lubziny. Pani Albina, mistrzyni
skrzypiec starego pokolenia
zosta³a w tym roku uhonorowana Nagrod¹ im. Oskara
Kolberga za zas³ugi dla kultury ludowej. Festiwalowa publicznoœæ w Gnojnicy tak¿e
doceni³a muzyczny kunszt
pani Albiny gor¹c¹ owacj¹
i g³oœnym „sto lat” odœpiewanym na zakoñczenie wystêpu
kapeli. Prawdziwe muzyczne
mistrzostwo œwiata zaprezentowa³ legendarny wêgierski
zespó³ „Muzsikas”. Muzycy,
którzy wystêpowali na najwa¿niejszych scenach ca³ego œwiata, zagrali w Gnojnicy koncert, sk³adaj¹cy siê g³ównie
z siedmiogrodzkiej muzyki
¿ydowskiej.
Festiwal Galicja-Gnojnica
odby³ siê ju¿ po raz drugi
i dostarczy³ wielu wra¿eñ, nie
tylko muzycznych. To niezwyk³e wydarzenie jest efektem
pracy wielu ludzi. G³ówni organizatorzy to Witold Broda,
prof. Andrzej Bieñkowski,
Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jaros³awiu”, fundacja
Muzyka Odnaleziona, Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Ale Festiwal na
pewno nie móg³by siê odbyæ
bez wielkiego zaanga¿owania
Gnojniczan, zw³aszcza Ko³a
Gospodyñ Wiejskich, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Rady
So³eckiej, Klubu Sportowego
Inter, Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Dolnej (gdzie nocowali
przyjezdni goœcie festiwalowi).
Wszystkim nale¿¹ siê wielkie
podziêkowania i s³owa uznania. Podobnie sponsorom,
którzy wsparli finansowo lub
rzeczowo organizacjê imprezy, a byli to: Starostwo Powiatowe, Gmina Ropczyce, Cukrownia Ropczyce, ZM Invest,
Podkarpacki Bank Spó³dzielczy, Bank Spó³dzielczy w Ropczycach, PZU Maria Oleœ,
Trans-Bet Tomaszewscy, masarnia Paœków z Ropczyc, Kabanospol z Wielopola
Tekst i zdjêcia:
Jadwiga Piêta-Paœko
WCK w Gnojnicy Dolnej
Pokaz baniek mydlanych, gigantyczn¹ skakankê, warsztaty
szczudlarskie, chodzenie po linie te i inne
atrakcje zaproponowali dzieciakom krakowscy artyœci, którzy goœcili w Ropczycach
4 lipca 2013 roku.
Wieczór na ropczyckim
rynku zakoñczy³ siê pokazem ognia, który cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wœród publicznoœci.
STR. 26
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Dzia³ania integruj¹ce w przedszkolu
Cz³owiek jest istot¹ spo³eczn¹. Wiadomo wiêc nie od
dziœ, ¿e potrzebuje otoczenia
innych ludzi, aby radziæ sobie
z problemami, cieszyæ siê sukcesami, byæ szczêœliwym, ¿eby
po prostu móc ¿yæ. S¹ tacy,
którzy lepiej sobie radz¹
z ¿yciowymi zadaniami, którzy
lubi¹ byæ otoczeni przyjació³mi. S¹ równie¿ i tacy, którzy
ci¹gle potrzebuj¹ wsparcia
i czêœciej wol¹ byæ sami. Wiêkszoœæ ludzi jednak nie potrafi
¿yæ samotnie. Aby dane œrodowisko dobrze funkcjonowa³o,
trzeba organizowaæ ró¿ne dzia³ania dla potrzeb integracji
grupy. Integracja wspólnoty to
wzajemne zaufanie i szacunek, wiêŸ emocjonalna, poczucie bezpieczeñstwa. Integracja grupy w przedszkolu to
stworzenie ka¿demu dziecku
takich warunków spo³ecznych, w których ka¿de z nich
bêdzie siê czu³o dobrze i jednakowo wa¿ne, bêdzie mia³o
poczucie wsparcia kolegów,
nauczycieli i rodziców. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e podstawowym zadaniem doros³ych –
rodziców, opiekunów, przedszkola, szko³y jest rozwijanie
pozytywnych relacji dziecka
z innymi.
Takie zadania stawia sobie
Publiczne Przedszkole w Gnojnicy Dolnej. Wychowawcy staraj¹ siê uœwiadomiæ dziecku
wzajemne zale¿noœci miêdzy
cz³onkami grupy. Usi³uj¹ pokazaæ, ¿e grupa jest dla ka¿dego wsparciem, a nie zagro¿eniem. Troszcz¹ siê o tak¹
atmosferê w grupie, aby ka¿de dziecko czu³o siê w niej
bezpiecznie. Starsze dzieci
mog¹ same dojœæ do wniosku,
¿e w grupie mo¿liwe jest wzajemne uzupe³nianie siê. Tak
wiêc nie trzeba byæ mistrzem
we wszystkim, jeœli siê ma fajnych kolegów w grupie.
Tym celom przyœwiecaj¹ zajêcia prowadzone od dwóch
lat w Publicznym Przedszkolu
w Gnojnicy Dolnej, czyli popo³udniowe warsztaty rodzinne.
W czasie cyklicznych spotkañ
rodzice maj¹ okazjê doœwiadczyæ, w jaki sposób poprzez zabawê mo¿na prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ dzieci. S¹ te¿
zachêcani, aby takie rozmaite
zabawy prowadziæ w domu
w czasie wykonywania codziennych obowi¹zków. Zajêcia te
s³u¿¹ równie¿ integracji. Dobra
wspó³praca miêdzy rodzicami,
a przedszkolem wp³ywa na lepsze funkcjonowanie placówki.
Ostatni¹ ciekaw¹ inicjatyw¹
ze strony rodziców by³ piknik
rodzinny, który odby³ siê
w maju w leœniczówce w Gnojnicy. Nie trzeba dodawaæ, ¿e
w czasie zabaw by³o bardzo
weso³o i przyjemnie, a atmosfera – typowo rodzinna. Prowadzone by³y miêdzy innymi
zabawy zapoznawcze, poniewa¿ nie wszyscy rodzice siê
znali, integracyjne oraz wiele
zabaw aktywizuj¹cych. Odby³y
siê ró¿ne konkursy i zawody,
w których rodzice bardzo chêtnie brali udzia³.
Dwuletnie doœwiadczenia
zachêcaj¹ do prowadzenia
podobnych inicjatyw w przysz³oœci.
Przedszkole
w Gnojnicy Dolnej
Jaœ i Ma³gosia w Lubzinie
Dnia 12 czerwca 2013 r. uczniowie z klasy II b ZS w Lubzinie
zaprezentowali „Bajkê Samograjkê” pt „Jaœ i Ma³gosia” Jana
Brzechwy przygotowan¹ w ramach kó³ka teatralnego prowadzonego przez B. Nowack¹.
Na przedstawienie przyby³y
przedszkolaki z Lubziny oraz
uczniowie klas 0, I, IIa i III
oraz rodzice i rodzeñstwo wystêpuj¹cych „aktorów”.
Dziêki odpowiednio dobranym kostiumom oraz oprawie
scenograficznej i muzycznej
mo¿na by³o ³atwiej wyobraziæ
sobie odgrywane sytuacje.
Na zakoñczenie spotkania
wszyscy czêstowali siê ciastkami Czarownicy, które przygotowa³y mamy dzieci, a tak¿e
babcie.
ZS w Lubzinie
W przedstawieniu wziêli udzia³:
Jaœ – Kacper Cesarz, Ma³gosia – Joanna Klocek, Drwal – Kacper Rybski, ¿ona Drwala – Patrycja Cierpia³,
Czarownica – Roksana Œliwa, Wilk –
Filip Ma³oziêæ, Zaj¹c Szaraczek –
Katarzyna Kluk, Je¿ Igie³ka – Marcin Cio³kosz, Wiewiórka Ruda Kitka
– Aleksandra Mardeusz. Narratorzy
– Dominika Sowa i Mariola Wodzieñ.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
STR. 27
Mieszkańcy Gnojnicy przygotowujący się do występu
Warsztaty dla dzieci - wycinanki rzeszowskie i kwiaty z papieru
Przy ognisku zatańczyły dziewczęta z WCK w Gnojnicy
Warsztaty kulinarne potraw regionalnych dla dzieci i dorosłych
Święto
tradycyjnego
grania
w Gnojnicy
Fot. Jadwiga Pięta-Paśko
Warsztaty tańca. Prowadzi Iwona Furmańczyk i miejscowi
tancerze. Gra Witek Broda z rodziną Mielcarków
Występujący i organizatorzy
Wieczorne koncerty stawały się jednocześnie potańcówkami przy najlepszej muzyce
świata
Warsztaty skrzypcowe prowadził mistrz Jan Marek Zwiedzanie wystawy „Z dna szuflady”
z Kamionki (z prawej), z lewej - Witold Broda
ze zbiorów mieszkańców Gnojnicy
Koncert Pieśni Dziadowskich. Śpiew Adam Strug,
Witek Broda - lira korbowa
Uczestniczki konkursu na produkt lokalny i tradycyjny
I Powiatowy Jarmark Produktów Lokalnych i Tradycyjnych
Starosta Stanisław Ziemiński z twórcami ludowymi
i paniami z KGW
Mieszkańcy Niedźwiady i zaproszeni goście uczestniczący w Jarmarku
Grupa taneczna z GOKiW w Wielopolu Skrzyńskim
Zespół śpiewaczy Niedźwiedzanie
Zespół taneczny z ZS w Niedźwiadzie Górnej
Uczennice z ZS w Niedźwiadzie Dolnej
w widowisku regionalnym
Fot. Monika Świder
Dziewczęta z zespołu działającego przy DK
w Niedźwiadzie
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
W przedszkolu wcale nie musi byæ nudno
W Publicznym Przedszkolu
w Lubzinie organizujemy naszym milusiñskim wiele ciekawych imprez i uroczystoœci, na
które zapraszamy równie¿ rodziców i rodzeñstwo.
S¹ to imprezy ogólnoprzedszkolne, w których bior¹
udzia³ wszystkie dzieci. Dziêki nim 3-, 4-, 5-latki wspólnie
siê integruj¹. Starszaki ucz¹
siê odpowiedzialnoœci za
m³odszych kolegów, chêtnie
s³u¿¹ im pomoc¹ i opiek¹. Jest
to tak¿e jedna z form promocji placówki w œrodowisku lokalnym. O roku 2005 realizujemy dodatkowo autorski program edukacji prozdrowotnej
¯yjmy zdrowo i weso³o.
W roku szkolnym 2012/2013
przedszkolaki uczestniczy³y
w licznych imprezach, konkursach, uczy³y siê dbaæ o swoje
zdrowie i bezpieczeñstwo.
Na Jesienny Bal wszystkie
dzieci przysz³y przebrane
w jesienne stroje, które przygotowali im rodzice. By³a
wspólna zabawa z pani¹ Jesieni¹ i s³odycze ufundowane
przez Radê Rodziców. Podczas zajêæ kulinarnych dzieci
samodzielnie przygotowywa³y
sa³atkê z owoców krajowych,
szasz³yki z owoców egzotycznych oraz surówkê z jab³ek
i marchewki (promuj¹c zdrowy styl od¿ywiania), a tak¿e
18 czerwca 2013 r. odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia nagród
w 23. Ogólnopolskim Konkursie
im. Jana Parandowskiego na
opowiadania olimpijskie. Laureatk¹ konkursu zosta³a Magdalena Rz¹sa z Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Dolnej (opiekun Beata Prokop).
Opowiadanie Magdy pt.
„Rezerwowa?”, wybrane spoœród setek prac nades³anych
z ca³ej Polski, zajê³o w konkursie pierwsze miejsce. Nagrody,
ufundowane przez organizatorów, wrêczali m³odym mistrzom pióra: Andrzej Kraœnicki-prezes PKOL oraz Irena
Szewiñska-siedmiokrotna medalistka olimpijska w lekkoSTR. 30
piek³y pierniczki oraz babeczki, które wszystkim bardzo
smakowa³. W andrzejkowy
wieczór, przy zapalonych œwiecach, dzieci wró¿y³y sobie
„przysz³oœæ”, przelewaj¹c wosk
przez dziurkê od klucza. Jak
ka¿e tradycja, na pocz¹tku
grudnia do przedszkola zawita³ tak¿e œwiêty Miko³aj, obdarowuj¹c wszystkich prezentami. Miko³aj zostawi³ tak¿e zabawki dla ka¿dej z grup. Kultywuj¹c œwi¹teczne tradycje
dzieci i pracownicy przedszkola uczestniczyli we wspólnej wigilii. Przy betlejemskiej
szopce z³o¿yli sobie œwi¹teczne ¿yczenia ³ami¹c siê op³atkiem, a potem zasiedli do
œwi¹tecznych sto³ów. W karnawale w Domu Stra¿aka w Lubzinie odby³o siê spotkanie
pod nazw¹ „Karnawa³ z babci¹
i dziadkiem”, na którym
wspólnie bawili siê dziadkowie, rodzice i dzieci. Wiosna
rozpoczê³a siê w Lubzinie
przemarszem przez wieœ barwnego przedszkolnego korowodu z pani¹ Wiosn¹. Wraz
z nadejœciem cieplejszych dni
odbywa³o siê wiele imprez
i spotkañ, tak¿e tych organizowanych w plenerze, m.in.
koncert piosenki przedszkolnej, podczas którego wszystkie
dzieci otrzyma³y pami¹tkowe
dyplomy oraz s³odycze, Œwiêto Flagi i prezentacje na Ryn-
ku w Ropczycach, wyjazd do
Wielopola Skrzyñskiego na
VI Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Przedszkoli pod nazw¹ „Estradka Ma³olatka”, czy wycieczka do teatru
„Maska” w Rzeszowie na spektakl „Tygrysek Pietrek”. Edukacyjny charakter mia³ teleturniej pod has³em „¯yjmy
zdrowo i weso³o”, podsumowuj¹cy temat zdrowia i bezpieczeñstwa oraz
spotkanie „Bezpieczne wakacje”, na którym policjantka
z Wydzia³u Prewencji KPP
w Ropczycach zapozna³a dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania siê podczas wakacji.
Wiele radoœci przynios³a
dzieciom wizyta w jednostce
OSP w Lubzinie, przejazd
wozem stra¿ackim i ogl¹danie
specjalistycznego sprzêtu.
W podziêkowaniu za mi³e
przyjêcie przedszkolaki z³o¿y³y stra¿akom ¿yczenia i wrêczy³y prezesowi Andrzejowi Cierpia³owi laurkê. Poniewa¿
wszystkie przedszkolaki lubi¹
zwierzêta, wiêc chêtnie przygotowywa³y siê do udzia³u
w konkursie recytatorskim
„Wszystkie dzieciaki kochaj¹
zwierzaki”, który zorganizowany zosta³ przez oddzia³ przedszkolny przy ZS nr 4 w Ropczycach. Wielkim prze¿yciem
dla dzieci by³ udzia³ w tradycyjnym œwiêcie przedszkola-
ków, jakim jest „Przedszkolada” inauguruj¹ca obchody
Dni Ziemi Ropczyckiej.
Wszystkie przedszkolaki spotka³y siê w Ropczycach prezentuj¹c siê mieszkañcom
Ropczyc w barwnym programie artystycznym. Podobny
charakter mia³ udzia³ w Festynie Parafialnym w Lubzinie,
na którym dzieci przedstawi³y tance ludowe. Tradycyjnie
ju¿ bardzo uroczysty charakter
mia³a „Herbatka rodzinna”
organizowana w Domu Stra¿aka w Lubzinie z okazji Dnia
Mamy i Taty. Dzieci wyst¹pi³y
przed swoimi rodzicami
w programie artystycznym, nastêpnie wszyscy brali udzia³
w licznych konkursach.
I tak szybko nadszed³ koniec roku przedszkolnego.
Najstarsze dzieci po¿egna³y
siê z przedszkolem, otrzymuj¹c dyplomy ukoñczenia
przedszkola oraz wierszowane
i wyœpiewane ¿yczenia od
m³odszych kolegów. Wszystkie dzieci dosta³y prezenty na
zakoñczenie roku szkolnego.
Dyrektor przedszkola Anna
Bielatowicz dziêkuje Radzie
Rodziców za wspó³pracê
i zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
statutow¹ placówki i ¿yczy dalszych sukcesów w ¿yciu osobistym i zawodowym.
A. Bielatowicz
Fot. na str. 55
Magdalena z Gnojnicy laureatk¹
presti¿owego konkursu PKOL
atletyce, I wiceprezes PKOL,
cz³onkini MKOL.
Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany zosta³ przez Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski za
jedn¹ z najlepszych na œwiecie inicjatyw edukacyjnych
organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.
Warto nadmieniæ, ¿e Magdalena zosta³a tak¿e laureatk¹
konkursu polonistycznego
organizowanego przez Kuratorium Oœwiaty.
Uroczystoœæ wrêczenia nagród. Od lewej Andrzej Kraœnicki, MagdaleBeata Prokop na Rz¹sa, Beata Prokop, Irena Szewiñska
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Klub bezpiecznego Puchatka
W roku szkolnym
2012/2013 uczniowie kl. I Szko³y
Podstawowej im.
J. Brzechwy w Lubzinie realizowali
program edukacyjny
„Klub bezpiecznego
Puchatka” pod patronatem Komendy
G³ównej Policji i Kuratorium Oœwiaty.
Organizatorem programu
by³a firma „Maspex” z Wadowic. Program pomóg³ poznaæ
dzieciom zasady bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹ce w drodze
do szko³y, w szkole i w domu.
Nauczy³ ich rozpoznawaæ ró¿ne zagro¿enia, bezpiecznie
uczyæ siê i bawiæ.
7 czerwca 2013 r. odby³o siê
spotkanie podsumowuj¹ce
program, w którym uczestniczy³a podkom. Dominika
Oleœ z Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach. Policjantka przedstawi³a dzieciom ró¿nego rodzaju zagro¿enia, z jakimi mog¹ siê spotkaæ, nie tylko podczas roku
szkolnego, ale i wakacji. Zapo-
zna³a dzieci m.in. z zasadami
zachowania siê podczas kontaktów ze zwierzêtami,
a przede wszystkim z obcym
psem. Na zakoñczenie
p. Oleœ przeprowadzi³a krótki test wœród uczestników spotkania, obdarowuj¹c dzieci
w nagrodê za wspania³e odpowiedzi naklejkami i znaczkami odblaskowymi.
Drugie spotkanie podsumowuj¹ce program edukacyjny odby³o siê 11 czerwca
2013 r. w jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lubzinie. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem s³ucha³y powieœci o trudnej i niebezpiecznej pracy stra¿aków. Do-
Origami
w Gnojnicy
M³odzie¿ z klasy trzeciej
gimnazjum Zespo³u
Szkó³ w Gnojnicy Dolnej
podjê³a siê zadania, które polega³o na skonstruowaniu ogromnego ³abêdzia w technice origami
(blisko 1,5 metra) w ramach projektu gimnazjalnego,.
Origami jest sztuk¹ sk³adania papieru pochodz¹c¹
z Chin, która rozwinê³a siê
jednak w Japonii i dlatego
uwa¿a siê j¹ za tradycyjn¹ sztu-
kê japoñsk¹. W XX w. ostatecznie ustalono regu³y origami:
punktem wyjœcia mia³a byæ
kwadratowa kartka papieru,
której nie wolno ci¹æ, kleiæ
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
i dodatkowo ozdabiaæ, z której poprzez zginanie tworzone s¹ przestrzenne figury.
Zajêcia z origami rozwijaj¹
myœlenie twórcze, konstrukcyjne, wyobraŸniê przestrzenn¹, sytuacyjn¹, wyostrzaj¹ spostrzegawczoœæ, u³atwiaj¹ zapamiêtywanie, wreszcie ucz¹ prostoty i estetyki. S¹
to lekcje dok³adnoœci, cierpliwoœci i dyscypliny. W³aœnie
podczas tych dzia³añ doskonali siê sprawnoœæ jêzykow¹
i czynnoœci: czytania, s³uchania oraz pisania. Wa¿nym czynnikiem w sk³adaniu papieru
jest jego etapowoœæ, która gwarantuje odniesienie kolejnych ma³ych sukcesów.
W projekt budowy ³abêdzia
zaanga¿owana by³a ca³a klasa.
Uczniowie traktowali to jako
œwietn¹ zabawê i mi³o spêdzony czas. Dzia³ali pod okiem
pani Urszuli WoŸny, która s³u¿y³a pomoc¹, dobr¹ rad¹, a za-
wiedzia³y siê, jak powinny zachowaæ siê w trakcie po¿aru
lub innego zagro¿enia, a tak¿e obejrza³y wóz stra¿acki
i jego wyposa¿enie, mundury
stra¿ackie i ekwipunek osobisty stra¿aka. Dowiedzia³y siê
tak¿e, ¿e stra¿ak nie tylko gasi
po¿ar, ale bierze równie¿
udzia³ w akcjach ratowniczych, np. w czasie wypadku
drogowego. Po pokazie pierwszej pomocy w wykonaniu stra¿aków dzieci same uczy³y siê
udzielaæ pierwszej pomocy
„poszkodowanym” kolegom.
Dziêkujemy wszystkim osobom i instytucjom, które
w ¿yczliwy sposób w³¹czy³y siê
w realizacjê programu „Klub
bezpiecznego Puchatka”
w Szkole Podstawowej im.
J. Brzechwy w Lubzinie.
ZS w Lubzinie
razem by³a pomys³odawczyni¹
tego przedsiêwziêcia.
Na pytanie: – Co s¹dzisz o zrealizowaniu projektu gimnazjalnego w ten sposób? jedna z uczennic odpowiedzia³a: – Moim
zdaniem by³a to œwietna przerwa
pomiêdzy przygotowaniami do egzaminu. Uczyliœmy siê cierpliwoœci a zarazem uspokajaliœmy siê
i wyciszaliœmy. Projekt zrealizowany w ten sposób integrowa³ ca³¹
klasê i pozwala³ na rozwijanie
naszych umiejêtnoœci. Uwa¿am,
¿e wszyscy moi koledzy z klasy podzielaj¹ to zdanie i równie¿ s¹
zadowoleni z tego sposobu wype³nienia uczniowskich obowi¹zków.
Jak widaæ, dla uczniów konstrukcje origami s¹ czyst¹ przyjemnoœci¹, wszystkich wiêc
gor¹co zachêcamy do spêdzania wolnego czasu w ten sposób.
Patrycja Hendzel,
Karolina Paœko
STR. 31
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
¯yczenia oraz relaks dŸwiêkowy
to jest nasz zestaw upominkowy
Z wdziêcznoœci dla Was kochani rodzice
Niechaj wiêc skromne rymy muzyki
zag³usz¹ dzikie wrzaski i krzyki
Niech Was harmonia dŸwiêków przenika,
a bukietem kwiatów niech bêdzie muzyka
W niedzielne popo³udnie,
16 czerwca 2013 r. sala widowiskowa Wiejskiego Centrum
Kultury w Gnojnicy Dolnej rozbrzmia³a œpiewem i muzyk¹.
Bukietami swych talentów m³odzi artyœci z Zespo³u Szkó³
w Gnojnicy Dolnej dziêkowali
rodzicom za dar ¿ycia, mi³oœæ
oraz niewyczerpane dobro, jakiego od nich nieustannie
doœwiadczaj¹. Scenariusz i aran¿acjê utworów koncertu opracowa³a Beata Kosiñska, recytacjê uczniów przygotowa³a Jolanta Mi¹so, a dekoracje wykona³a
Iwona Dar³ak. Wsparcia technicznego udzieli³ dyrektor
Piotr Janowski oraz Jan Strózik.
W tym szczególnym koncercie
nie zabrak³o równie¿ zaproszonych goœci. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili nas: burmistrz Rop-
„Najdro¿si rodzice idê dla
Was z dum¹ przez œwiat ”
czyc Boles³aw Bujak, so³tys Zenon Charchut, prezes ZM Invest S.A. Ropczyce Leon Marciniec, prezes ZNP w Ropczycach Edmund Janowski, emerytowany dyrektor Zespo³u
Szkó³ Stefan Ziobro, przewodnicz¹ca KGW Anna Œwierad
oraz Agnieszka Róg z CK
w Ropczycach.
Dziêki artystycznemu zaanga¿owaniu, pasji, naturalnej
wrodzonej zdolnoœci przekazywania pozytywnych, ciep³ych emocji, wykonawcy zachwycili publicznoœæ. Utwory
rozbudzi³y zmys³y wywo³uj¹c
ogromne wzruszenie. M³odzi
artyœci dostarczyli zebranym
autentycznych doznañ artystycznych, a publicznoœæ nagrodzi³a wystêp gromkimi brawami.
ZS w Gnojnicy Dolnej
nata, przedstawi³a has³o
„W zdrowym ciele zdrowy
duch, zamiast ciastek wybierz
ruch!”
W czasie, gdy uczniowie
bior¹cy udzia³ w konkursie
mêczyli siê nad zadaniami,
wiersze o zdrowym stylu ¿ycia
recytowali Katarzyna Bereœ,
Kamila Plezia i Micha³ Zegar.
Uczniowie klasy V przedstawili scenkê p.t. „S¹d nad papie-
rosem”, która zadziwi³a wszystkich niezwyk³¹ wiarygodnoœci¹.
Po wyczerpuj¹cej, podwójnej dogrywce I miejsce w konkursie zajêli przedstawiciele
Szko³y Podstawowej w Zespole Szkó³ nr 4 w Ropczycach.
W nagrodê otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody
ksi¹¿kowe. Aby nikomu nie
by³o przykro dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez UKS w £¹czkach Kucharskich dostali równie¿ pozostali uczestnicy konkursu.
Konkurs zorganizowali i przeprowadzili: Aneta Rzeczycka
i Wies³aw Macio³ek.
ZS w £¹czkach Kucharskich
W zdrowym ciele zdrowy duch
W Zespole Szkó³ w £¹czkach
Kucharskich odby³ siê w czerwcu w ramach promocji zdrowia
Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Zdrowiu pod has³em „Zdrowe
¿ycie to d³ugie ¿ycie”.
Wziê³o w nim udzia³ piêæ
dru¿yn ze szkó³ podstawowych w Ma³ej, NiedŸwiadzie
Górnej, NiedŸwiadzie Dolnej,
ZS nr 4 w Ropczycach oraz
£¹czek Kucharskich. Gospodarzy i zaproszonych goœci
mile zaskoczy³a piêkna pogoda, tak bardzo wyczekiwana
po wielu dniach deszczu.
Uczestników turnieju powita³
dyrektor ZS w £¹czkach Kucharskich Grzegorz Laska,
który nastêpnie odda³ prowadzenie konkursu uczennicom klasy V: Dominice Ochab
i Natalii Bereœ, Karolinie
Bereœ, Weronice Gorczycy,
Weronice Bochenek i Gabrieli Mardeusz.
Na uczestników konkursu
czeka³ szereg konkurencji
m.in. dmuchanie baloników
na czas, tor przeszkód, krzySTR. 32
¿ówki i test. Najwiêksz¹ niespodziankê sprawi³y wszystkim baloniki, które okaza³y
siê zadziwiaj¹co pojemne;
z piêtnastu, tylko dwa pêk³y
z g³oœnym hukiem.
Jednym z zadañ by³a prezentacja plakatu z has³em prozdrowotym. Nasza dru¿yna
sk³adaj¹ca siê z uczniów klasy
VI: Aleksandry Kukli, Mateusza Marciñca i Damiana Wa-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
Zagraniczni goœcie
w Zespole Szkó³ w Lubzinie
Ci¹g dalszy ze str. 3
„Grupa comeniusowa” uczestnicz¹ca w spotkaniu polskoturecko-hiszpañskim liczy³a
20-tu uczniów. G³ównym koordynatorem spotkania by³a Edyta Worek, pedagog Zespo³u
Szkó³ w Lubzinie.
W niedzielne popo³udnie,
19 maja 2013 roku, obie grupy zagraniczne wyl¹dowa³y na
lotnisku w Krakowie, a nastêpnie przyjecha³y do Lubziny. Pod szko³¹ czekali rodzice
uczniów, którzy przyjêli pod
swoj¹ opiekê goœci. Wszyscy
mieli czas na aklimatyzacjê
i integracjê z nowymi kolegami i kole¿ankami.
Pierwsze spotkanie w poniedzia³kowy ranek by³o pe³ne entuzjazmu i radoœci. Dyrektor Bo¿ena Pyzik przywita³a goœci w szkolnych progach,
pokaza³a sale lekcyjne, pracê
z uczniami oraz salê gimnastyczn¹, na której przygotowano ma³¹ niespodziankê: fotograficzne wspomnienia z Turcji oraz gazetkê z widokami
z trzech pañstw: Turcji, Hiszpanii i Polski.
Po obejrzeniu ekspozycji
uczniowie pojechali do Ropczyc na spotkanie z burmistrzem Boles³awem Bujakiem.
Gospodarz miasta ciep³o
przyj¹³ naszych podopiecznych, opowiada³ o swojej pracy, regionie, jak równie¿ pyta³
o to, jak wygl¹da system szkolnictwa w pañstwach naszych
goœci. Na zakoñczenie spotkania burmistrz wrêczy³ uczniom drobne upominki, zaœ
opiekunom grup piêkne albumy przedstawiaj¹ce powiat
ropczycko – sêdziszowski.
Kolejnym punktem programu by³y warsztaty (w Centrum
Kultury w Ropczycach), które oprócz integracji, podejmowa³y tematykê tolerancji,
wzajemnego poznania, naukê
prostych s³ów i zwrotów w jêzyku tureckim, hiszpañskim
i polskim. Na zakoñczenie
warsztatów wszyscy zatañczyli
taniec belgijski, który dostarczy³ mnóstwo dobrej zabawy.
Po przerwie obiadowej czeka³a na nas dru¿ynowa gra
w krêgle – oczywiœcie grupy
by³y mieszane; w grê mogli siê
w³¹czyæ równie¿ opiekunowie. Zabawie nie by³o koñca.
Po krótkim odpoczynku przyszed³ czas na basen, Niektórzy uczniowie p³ywali, inni
korzystali z sauny, lub groty
solno – jodowej. Jednak najwiêksz¹ frajd¹ okaza³a siê
zje¿d¿alnia.
Na zakoñczenie pierwszego
dnia wizyty, w szkole w Lubzinie odby³ siê wystêp artystyczny Zespo³u Pieœni i Tañca
„Lubsza” oraz specjalnie przygotowane dla naszych goœci:
hiszpañska piosenka oraz taniec brzucha, wystêp taneczny najm³odszych uczniów, a na
koñcu – wspólna dyskoteka.
Wtorek rozpoczêliœmy wycieczk¹ do Europejskiego
Centrum Pamiêci i Pojednania w Pustkowie. M³odzie¿
obejrza³a ekspozycjê historyczno-dydaktyczn¹, pozna³a
historiê zwi¹zan¹ z obozem
pracy w tym miejscu podczas
wojny, a tak¿e zwiedzi³a „Górê
Œmierci”. Odby³y siê tak¿e
warsztaty, które dotyczy³y tolerancji i innych pojêæ z ni¹
zwi¹zanych. Praca warsztatowa
jeszcze bardziej zbli¿y³a
uczestników projektu, poniewa¿ pracowali w grupach mieszanych, mogli wymieniæ doœwiadczenia i kszta³ciæ umiejêtnoœci jêzykowe.
Po po³udniu, w Domu Stra¿aka w Lubzinie, panie z Ko³a
Gospodyñ Wiejskich przygotowa³y dla nas dania regionalne, m.in. pierogi, które bardzo smakowa³y zagranicznym
goœciom. Nasz gospodynie
zadba³y równie¿ o atmosferê
spotkania, wiêc nie zabrak³o
œpiewu i wspólnego tañca.
Kolejnym punktem naszego programu by³o Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
wej. Tam spêdziliœmy ca³e
popo³udnie. M³odsi uczniowie uczestniczyli w zajêciach
tematycznych: robili kwiaty
z bibu³y, starsi zaœ dowiedzieli
siê, jakie znaczenie ma chleb
w tradycji ludowej i poznali
zasady jego wypieku. W³asnorêcznie przygotowali tak¿e
ciasto na „proziaki”, które nastêpnie upiekli i zjedli ze
smakiem. Ca³a grupa dobrze
siê bawi³a; niektórzy po raz
pierwszy mieli mo¿liwoœæ wyrabiania ciasta. Pomimo burzliwej pogody, humory nam dopisywa³y. Obejrzeliœmy jeszcze
kilka chat i przygotowanych
w nich eksponatów, spaceruj¹c po skansenie.
Na zakoñczenie tego¿ dnia
odby³o siê ognisko. Pyszne
kie³baski, kêski miêsne bardzo smakowa³y zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom.
Œroda rozpoczê³a siê bardzo
wczeœnie, bo ju¿ o 6.30 rano.
W tym dniu czeka³a na nas
ca³odniowa wycieczka do Krakowa. Nauczyciele grup zagranicznych byli bardzo podekscytowani, poniewa¿ wiele s³yszeli o tym mieœcie i bardzo je
chcieli zobaczyæ. Zwiedzanie
rozpoczêliœmy od ¿ydowskiej
dzielnicy Kazimierz, która
zwi¹zana jest z has³em przewodnim naszego projektu –
mianowicie z tolerancj¹ dla
odmiennej kultury, „innoœci”
drugiego cz³owieka. Obejrzeliœmy star¹ synagogê, wewn¹trz – synagogê Remuh,
kolejno spaceruj¹c urokliwymi uliczkami Kazimierza –
bazylikê Bo¿ego Cia³a. Z centrum Kazimierza przeszliœmy
do „Fabryki Emalia Oskara
Schindlera”, aby przybli¿yæ
naszym goœciom historiê
mieszkañców Krakowa podczas okupacji. Muzeum i wystawa bardzo zainteresowa³a
zarówno naszych, jak i zagranicznych przyjació³ i zrobi³a
na nich ogromne wra¿enie.
Kolejna atrakcja naszej wycieczki to obiad na „Barce
Augusta”, po którym spacerem wzd³u¿ Wis³y przeszliœmy
na Wzgórze Wawelskie. Zobaczyliœmy katedrê na Wawelu,
dzwon Zygmunta, groby królewskie, a tak¿e dziedziniec
zamkowy. Pomimo zmêczenia,
z Wawelu przeszliœmy siê na
Rynek G³ówny, gdzie oprócz
podziwiania krakowskich Sukiennic i koœcio³a mariackiego, us³yszenia hejna³u, mo¿na by³o zrobiæ upragnione zakupy. Dzieñ zakoñczyliœmy
wspólnym posi³kiem na ul.
Floriañskiej. W drodze do
szko³y w Lubzinie wszyscy byli
bardzo znu¿eni, ale szczêœliwi.
Bardzo szybko minê³y dni
pobytu grupy turecko-hiszpañskiej w Polsce. Kiedy
uczniowie siê ju¿ zintegrowali, czas by³o opuszczaæ Lubzinê i Polskê. Grupa hiszpañska wczeœnie w nocy musia³a
wyjechaæ na lotnisko, turecka
zaœ zd¹¿y³a w czwartek jeszcze
raz siê po¿egnaæ z nasz¹
szkoln¹ spo³ecznoœci¹ i zaraz
potem pojecha³a do Krakowa
na lotnisko.
Zarówno uczniowie, jak i ich
nauczyciele, oprócz upominków, zabrali ze sob¹ wiele wra¿eñ, mi³ych wspomnieñ, pozytywnych emocji. Byli bardzo
wdziêczni za ciep³e przyjêcie,
wspaniale zorganizowany
i wspólnie spêdzony czas,
podczas którego mogli poznaæ nie tylko Polaków, ale
tak¿e nasz¹ kulturê, tradycje,
historiê, zobaczyæ piêkne
miejsca charakterystyczne dla
naszego regionu. Swoj¹
wdziêcznoœæ okazali równie¿
rodzicom uczniów, którzy troskliwie ich przyjêli podczas
pobytu w Polsce. Radoœci
i wdziêcznoœci nie by³o koñca. Miêdzynarodowe spotkanie polsko-turecko-hiszpañskie w ramach projektu Comenius mo¿na uznaæ zatem za
bardzo udane.
Oprac. Edyta Worek
Fot. na str. 54
STR. 33
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
W szko³ach promuje siê zdrowy styl ¿ycia
6 czerwca 2013 r. w Domu Kultury w NiedŸwiadzie zorganizowana zosta³a konferencja mikroregionu Podkarpackiej Sieci Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie rejonu Dêbica z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego pod has³em „Szko³a to mój ma³y-wielki œwiat”.
Organizatorem konferencji
by³ Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej, przy wspó³pracy:
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie, koordynatora PSSZPZ
rejonu Dêbica, Domu Kultury w NiedŸwiadzie, Stowarzyszenia na Rzecz Wsi NiedŸwiada, Zespo³u Szkó³
w Ma³ej oraz Zespo³u Szkó³
Agro- Technicznych w Ropczycach. Patronat Honorowy
sprawowali: Burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak oraz Starosta Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³aw Ziemiñski.
G³ównym celem konferencji by³a prezentacja osi¹gniêæ
szkó³ naszego powiatu w ramach programu Szko³y Promuj¹cej Zdrowie. Program
ten ma s³u¿yæ kszta³towaniu
prawid³owych postaw i przyczyniaæ siê do zdrowego stylu
¿ycia, a tak¿e oddzia³ywaæ profilaktycznie i prewencyjnie na
dzieci i m³odzie¿. Nie chodzi
jednak tylko o szerzenie wiedzy, ale o ugruntowanie zdrowego stylu ¿ycia w codziennych wyborach. Konferencja
mia³a s³u¿yæ tak¿e integracji
placówek oœwiatowych wszystkich szczebli dzia³aj¹cych na
rzecz zdrowia i zdrowego stylu ¿ycia oraz dzieleniu siê
doœwiadczeniami i wymiernymi efektami pracy, pokazaniu
dobrych rozwi¹zañ szko³y we
wdra¿aniu standardów szko³y
promuj¹cej zdrowie. W konferencji uczestniczy³o dwanaœcie placówek oœwiatowych
(124 dzieci i m³odzie¿y) z obszaru dzia³ania Szko³y Promuj¹cej Zdrowie rejonu Dêbica.
By³y to: ZS w NiedŸwiadzie
Górnej, ZS w NiedŸwiadzie
Dolnej, ZS w Ma³ej, ZS
w £¹czkach Kucharskich,
Gimnazjum w Wielopolu
Skrzyñskim, LO w Sêdziszowie Ma³opolskim, LO w Ropczycach, ZS w Ropczycach,
ZSA-T w Ropczycach, ZSZ w
7 czerwca 2013 roku w Zespole
Szkó³ w Lubzinie odby³o siê,
spotkanie z podkom. Dominik¹
Oleœ z Komendy Powiatowej
Policji w Ropczycach zorganizowane w ramach szkolnego
Programu Profilaktyki.
Najwa¿niejsza jest profilaktyka
Uczestniczyli w nim uczniowie szko³y podstawowej (kl. VVI) i gimnazjum (I-III). Tematyka spotkania dotyczy³a odpowiedzialnoœci karnej
nieletnich, cyberprzemocy
i cyberprzestêpczoœci, a tak¿e
zagro¿eñ zwi¹zanych z za¿ywaniem œrodków psychoaktywnych. Policjantka poruszy³a
STR. 34
Sêdziszowie M³p., Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, Miêdzyszkolna Bursa w Ropczycach.
Wœród wielu zaproszonych
goœci znaleŸli siê m.in.: Anna
Szczepanik, koordynator
PSSzPZ rejonu Dêbica, przedstawiciele samorz¹du powiatowego – El¿bieta Wojtasik
i gminnego na czele z burmistrzem Boles³awem Bujakiem,
miejscowi radni, przedstawiciele duchowieñstwa, s³u¿by
zdrowia, policji, placówek kul-
turalnych oraz dyrektorzy i koordynatorzy szkó³ promuj¹cych
zdrowie rejonu Dêbica.
W przygotowanie konferencji od strony finansowej w³¹czyli siê: Burmistrz Ropczyc,
Lokalna Grupa Dzia³ania
Partnerstwo 5 Gmin, Arkadiusz Bêben-dyrektor biura
Podkarpackiej Izby Regionalnej, Stowarzyszenie na Rzecz
Wsi NiedŸwiada, hurtownia
wód Maja, firma „ROLMLEK”
oraz anonimowi sponsorzy.
Inf. w³asna
ki informacyjne dotycz¹ce
œrodków psychoaktywnych,
komiksy o tematyce cyberprzemocy oraz naklejki.
Spotkanie by³o bardzo pouczaj¹ce, a jego tematyka
z pewnoœci¹ przydatna dla
naszych podopiecznych. Dziêkujemy pani podkomisarz za
wspó³pracê i zapraszamy do
naszej szko³y w przysz³oœci.
Inicjatork¹ spotkania by³¹ perównie¿ zagadnienia zwi¹za- szko³y, w szkole, jak i w domu. dagog – Edyta Worek.
Na zakoñczenie spotkania
ne z ogólnym bezpieczeñstwem zarówno w drodze do uczniowie otrzymali broszurZS w Lubzinie
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Z PRZEDSZKOLI I SZKÓ£ GMINY ROPCZYCE
I tylko pamiêæ zosta³a po tej lubziñskiej nocy…
W niedzielne popo³udnie
23 czerwca, pod pomnikiem zbudowanym w ho³dzie pomordowanym (którym opiekuj¹ siê
uczniowie Zespo³u Szkó³ w Lubzinie) odby³y siê uroczystoœci
czci ofiar egzekucji dokonanej
przez hitlerowców w lubziñskim
lesie.
Spo³ecznoœæ ZS w Lubzinie
ka¿dego roku wraca do tych
tragicznych wydarzeñ. Tegoroczna uroczystoœæ tradycyjnie
rozpoczê³a siê odœpiewaniem
hymnu narodowego. Uczestników powita³a dyrektor Bo¿ena Pyzik. Wœród zaproszonych goœci obecni byli kombatanci z ropczyckiego i dêbickiego Ko³a Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy AK, zastêpca burmistrza Ropczyc Wies³aw Maziarz, delegacja Starostwa Powiatowego, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Grzegorz Bielatowicz, proboszcz miejscowej parafii
ks. Ryszard Pietrasik, so³tys
Lubziny Mieczys³aw Cabaj oraz
poczty sztandarowe. Kolejnym
punktem programu by³a modlitwa, której przewodniczy³
ks. R. Pietrasik, a nastêpnie
z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze. Z programem artystycznym opisuj¹cym tragiczne wydarzenia wyst¹pili uczniowie
ZS w Lubzinie. Mottem tej czê-
Uczestnicy uroczystoœci w lubziñskim lesie
Program artystyczny przygotowa³a m³odzie¿ ZS
w Lubzinie
œci by³y s³owa A. Mickiewicza:
Jeœli zapomnê o nich, Ty Bo¿e zapomnij o mnie!. Uroczystoœæ zakoñczono wspólnym odœpiewaniem pieœni „Bo¿e, coœ Polskê”.
Okrutnego mordu dokonano 27.06.1940 r. W tajemniczych okolicznoœciach zamordowano ponad 100 Polaków.
Do dziœ nie uda³o siê ustaliæ
Poczty sztandarowe
wszystkich nazwisk. Wiemy, ¿e
byli wœród nich przedstawiciele inteligencji, ¿o³nierze
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, Narodowej Organizacji Wojskowej,
osoby pomagaj¹ce partyzantom i harcerze. Rozstrzelani
pochodzili z okolic Rzeszowa,
Jas³a i Krosna.
Idea uczczenia pamiêci zamordowanych powsta³a w la-
tach 90. z inicjatywy Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej w Dêbicy, którym obecnie kieruje por. Jan Czapla oraz
miejscowego ks. proboszcza
J. Dudziaka. W okr¹g³e rocznice egzekucji odprawiana jest
zawsze msza œw. Te okrutne wydarzenie zosta³o opisane
w wierszu p. Juliana Króla.
ZS w Lubzinie
W czasie egzekucji m¿y³y deszczowe chmury
P³aka³o niebo nad do³em u stóp góry.
Ucich³ jêk zabitych – echo zmilk³o w dali…
To oprawcy z gestapo mordu dokonali.
Tam buki rosn¹ w pobli¿u pustej mogi³y;
To one miejsce kaŸni w tym lesie znaczy³y;
Te obok p³otu, którym jest pomnik ogrodzony,
Na nich œlad jakby p³aczu – biegnie w dó³ od korony.
Zbrodnia – w lesie na Budowlankach
w terenie górzystym,
Dokonana w roku tysi¹c dziewiêæset czterdziestym,
Ona w pamiêci mieszkañców Lubziny zosta³a –
Tu niemiecka policja wiêŸniów rozstrzela³a.
Faszyzm upad³, przesz³y okupacyjne mroki.
Zosta³y groby – z ludobójczej wrogiej epoki.
O rozstrzelany tu pokolenia pamiêta³y.
Na mogile krzewy i drzewa wyrasta³y.
Na pierwsz¹, w miejscu zbrodni, polow¹ mszê œwiêt¹,
Lud, dostojni goœcie, szli leœn¹ drog¹ krêt¹.
Tu przyby³y: z Dêbicy i z Ropczyc sztandary2,
Modlitwy p³ynê³y i zagra³y fanfary.
Dwudziestego siódmego czerwca ledwie dnia³o.
A w lesie lubziñskim w pochmurny ranek szarza³o;
Trzy samochody z Rzeszowa przywioz³y skazanych
W kajdanach przez gestapowców eskortowanych.
Organizacje z Dêbicy i z Ropczyc decyzjê podjê³y,
By uczciæ tych, których mogi³ê lasy kry³y.
W piêædziesi¹tym ósmym roku ich ekshumowano,
Na cmentarzu w Dêbicy godnie prochy pochowano.
W piêædziesi¹t¹ szóst¹ rocznicê mod³y odprawi³
Ksi¹dz proboszcz Józef3 i rozstrzelanych b³ogos³awi³;
„Wikers”4 i „Szybki”5 g³osili o zbrodni s³owa,
O przera¿aj¹cym morderstwie – by³a ich mowa.
WiêŸniów wprowadzili w las i dó³ kopali,
A w nim rozstrzelanych warstwami uk³adali.
Kule m¹ci³y ciszê, siek³y ludzkie cia³a,
Krew z bezbronnych, z zabitych na ziemiê sp³ywa³a.
W tym dole koœci stu trzech osób znaleziono;
Zaledwie trzydzieœci szeœæ nazwisk ustalono.
Pozostali bezimienni – jako nieznani,
O nich tylko wiadomo: byli Polakami.
Przed pomnikiem sztandary ze czci¹ pochylono,
Poczty odda³y ho³d tym, których tu stracono.
Niech dobry lud przychodzi w te leœne strony,
Pod ten pagórek, bo on krwi¹ polsk¹ zroszony.
Oni Polsce wierni – to by³y ich winy,
Modlitwê wznosili do ostatniej godziny
I pisali: „Z koœci naszych powstanie mœciciel”;
Polegli:1 harcerz, ksi¹dz, lekarz, nauczyciel…
W okolicy Lubziny nigdy nie mieszkali,
Ludzie dla ich pamiêci pomnik zbudowali.
Szko³a i lud o ziemiê skrwawion¹ wci¹¿ dbaj¹,
A tych – nieznanych sobie – modlitw¹ wspieraj¹.
MORD W LESIE LUBZIÑSKIM
(27 czerwca 1940 roku)
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Julian Król,
Lubzina, 23.06.1996 r.
STR. 35
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Zorganizowanie akcji spo³ecznej by³o jednym z zadañ projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, którego byliœmy
uczestnikami. Straconym dniem
dla cz³owieka jest taki, w którym siê nie uœmiechn¹³, dlatego
najlepszym pomys³em na ciekaw¹ akcjê sta³ siê „Ropczycki
dzieñ uœmiechu”.
Do wspólnego uœmiechania siê zapraszaliœmy mieszkañców Ropczyc i okolic poprzez rozdawanie ulotek i rozwieszanie plakatów, które wykonaliœmy dziêki pomocy Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
Wystartowaliœmy wczesnym
popo³udniem. Z Centrum
Kultury wychodz¹: Czerwony
Kapturek, Lisek, Biedronka,
Paj¹k. Radoœni i kolorowi rozpoczynamy misjê: ca³e Ropczyce maj¹ siê uœmiechaæ. Za
uœmiechy nagradzamy lizakami i upominkami najm³odszych przechodniów. Szko³a
Jêzykowa House of English
przyprowadzi³a myszkê House
Mouse wraz z przyjació³mi-¿ywymi maskotkami, chêtnymi do
zabawy z maluchami. Wspólnie z przedszkolakami bawimy
siê, tañcz¹c przy piosenkach
House Mouse. Robimy wystawê prac dotycz¹c¹ dzieciêcych
wyobra¿eñ szczêœcia. Spotykamy siê z mi³ymi reakcjami przechodniów oraz sporym zainte-
Jubileusz 90-lecia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Tadeusza Koœciuszki
w Ropczycach
19 paŸdziernika
2013 r.
Serdecznie zapraszamy na
uroczystoœci jubileuszowe Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników Szko³y. Bardzo prosimy o rejestracjê na czêœæ oficjaln¹ (bezp³atn¹) oraz bal jubileuszowy (koszt 140 z³.) na
stronie internetowej www. loropczyce.info, telefonicznie
pod nr 17 2228 270, lub osobiœcie w sekretariacie szko³y.
Komitet Organizacyjny
STR. 36
Ropczyce stolic¹ uœmiechu!
Wspólne zabawy z przedszkolakami
resowaniem. Powoli nadchodzi najwa¿niejszy punkt akcji.
Na Rynku witamy Wies³awa
Maziarza, zastêpcê burmistrza,
Gra¿ynê Baran, dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Edytê Pazdan, przewodnicz¹c¹
Rady Rodziców LO oraz lokalne media. W czasie trwania
akcji towarzysz¹ nam opiekunowie: Czes³aw Mazurczak oraz
Bartek Grabowy, koordynator
projektu. G³ównym za³o¿eniem projektu by³o stworzenie
pomnika radoœci w postaci
³awki uœmiechu, która sta³a siê
symbolem akcji i œladem pozostawionym przez nas,
uczniów LO. Wstêga zostaje
przeciêta. Ropczyce staj¹ siê
„urzêdowo” stolic¹ uœmiechu.
Na ³awce widnieje upamiêtniaj¹ca ten fakt tabliczka, ufundowana przez Urz¹d Miejski.
Wielk¹ atrakcj¹ imprezy jest
akcja balon do nieba. Na Rynku
s¹ rozdawane ¿ó³te balony wype³nione helem, ufundowane przez Szko³ê Jêzykow¹ House of English. Ustawiamy siê
w kó³ku, wspólnie wykrzykujemy: Ropczycki dzieñ uœmiechu!
i kolejno wypuszczamy balony
do nieba. Nasz¹ akcjê wieñczy
projekcja filmu komediowego
w Centrum Kultury.
Projekt „Ropczycki dzieñ
uœmiechu” zosta³ zrealizowany dziêki hojnemu wsparciu
finansowemu sponsorów oraz
ich pomocy w przygotowaniach. Akcjê wspierali: Urz¹d
Miejski w Ropczycach oraz
pose³ na Sejm Kazimierz Moskal. Partnerem akcji zosta³a
Szko³a Jêzykowa House of English. Podjêliœmy równie¿
wspó³pracê z Centrum Kultury w Ropczycach. Pomocy
udzieli³y te¿ Starostwo Powiatowe w Ropczycach i Rada Rodziców LO.
Serdecznie dziêkujemy
tym, którzy wspierali nasz¹
akcjê oraz tym, którzy tak piêknie uœmiechali siê ropczyckim Rynku. Nie zapominajmy
o uœmiechu na co dzieñ, bo
to najwiêksza i najwa¿niejsza
broñ cz³owieka.
Karolina Rymut
i Beata Ziajor
Ropczyccy mistrzowie matematyki
W zakoñczonym w³aœnie
roku szkolnym 2013/2014
uczniowie ropczyckiego ogólniaka po raz pierwszy wziêli
udzia³ w Mistrzostwach Polski
w matematyce. Zosta³y one zorganizowane w ramach projektu Matematyka innego wymiaru
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jak ka¿dy
konkurs matematyczny, tak¿e i
ten cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Ropczycach. A¿ 25 uczniów podjê³o siê
rozwi¹zywania trudnych, matematycznych problemów.
Wynik s¹ imponuj¹ce.
W kategorii klas pierwszych
I miejsce w powiecie, a III
w województwie zaj¹³ Kamil
Ziobro (kl. Id), II miejsce
w powiecie i VII w województwie wywalczy³a Katarzyna Sieroñ (kl. Ie), III miejsce w powiecie, VIII w województwie
przypad³o Sylwii Adamus (kl.
Ie), IV miejsce w powiecie,
X w województwie zajêli: Dawid Wielgus, Gabriela Rêbisz
i Piotr Szczerba (wszyscy z kl.
Id).
W kategorii klas drugich: na
I miejscu w powiecie i V
w województwie uplasowa³ siê
Grzegorz ¯ak (kl. IId), II miej-
sce w powiecie, a VI w województwie zajê³a Iwona Ziajor
(kl. IIb), III miejsce w powiecie, VIII w województwie wywalczy³ Mateusz Czaja (kl. IIe), IV
miejsce w powiecie i XVI
w województwie zajêli: Dominik
Baljon, Daria Dunaj, Agnieszka
Kozub (wszyscy z kl. IId).
Warto zaznaczyæ, ¿e klasyfikacji ogólnopolskiej Grzegorz
¯ak znalaz³ siê na 93. miejscu,
a Iwona Ziajor by³a 97. Gratulujemy uczniom wspania³ych
sukcesów i ¿yczymy kolejnych
w nowym roku szkolnym.
Agnieszka Smolak
Szkolny koordynator
konkursu
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
M³odzi Europejczycy
w ropczyckim liceum
W Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Ropczycach od kilku lat dzia³a
Szkolny Klub Europejski, który zrzesza m³odzie¿ zainteresowan¹
poszerzeniem wiedzy o kulturze, jêzykach krajów europejskich
oraz miejscu Polski w Europie. Celem przewodnim klubu jest kszta³towanie poczucia integracji oraz przygotowanie m³odzie¿y do ¿ycia
i pracy w zjednoczonej Europie. Opiekunami klubu s¹: Cecylia Szêdzio³, nauczycielka jêzyka niemieckiego oraz Diana Bembenek,
nauczycielka jêzyka angielskiego.
M³odzie¿ chêtnie uczestniczy w lekcjach europejskich
prowadzonych przez wyk³adowców Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie w ramach programu Eurodesk. W tym roku w ramach
lekcji „Euroszanse” i „Europraca” uczniowie zapoznali
siê m.in. z programami finansuj¹cymi dzia³alnoœæ m³odzie¿ow¹ oraz uzyskali informacje
z zakresu pracy, studiów i wolontariatu w Europie. –Tematyka lekcji bardzo nas zainteresowa³a, zw³aszcza, ¿e przed nami
d³ugie wakacje. Wiele osób po
maturze wyje¿d¿a za granicê
i potrzebuje informacji, które mo¿na znaleŸæ na stronach Eurodesk
– mówi tegoroczna absolwentka liceum, Klaudia Dziedzic
z kl. IIIb i dodaje: – Po przeprowadzonym na lekcji quizie okaza³o siê, ¿e wiele osób posiada spor¹
wiedzê na temat jêzyków, wyjazdów zagranicznych oraz miejsc,
gdzie mo¿na otrzymaæ pomoc.
Klub europejski to nie tylko wiedza zdobywana na lekcjach, ale równie¿ indywidualny kontakt z rówieœnikami
ze szkó³ partnerskich z Niemiec oraz Ukrainy. Po realizacji projektu trójstronnego
koordynowanego przez Cecyliê Szêdzio³ we wspó³pracy
z Magdalen¹ Cyrulik, nawi¹za³y siê nowe przyjaŸnie umacniane póŸniej poprzez kontakt mailowy. Klub Europejski
z Ropczyc rozpocz¹³ wspó³pracê z Klubem Europejskim na
Ukrainie prowadzonym przez
Nataliyê Nayavko.
W tym roku bardzo mi³ym
akcentem by³y kartki œwi¹teczne i walentynkowe którymi
wymienili siê nasi klubowicze
ze swoimi kolegami ze szkó³
w Saalfeld w Niemczech
i Novyj Rozdil na Ukrainie.
Cz³onkowie Klubu Europejskiego zaanga¿owani byli równie¿ w przygotowywanie odbywaj¹cego siê co roku Powiatowego Konkursu Translatorskiego oraz Dnia Europejskiego. Podczas obchodów
Dnia Europejskiego zorganizowanego przez opiekunki
klubu oraz Agnieszkê Pietruszkê, cz³onkowie klubu
przygotowali stoisko informacyjne z prospektami, ulotkami i ksi¹¿kami o tematyce unijnej, m.in. w jêzyku angielskim
oraz apel okolicznoœciowy
nadawany przez szkolny radiowêze³. Materia³y informacyjne
dla uczniów pozyskane zosta³y z Punktu Informacyjnego
o UE przy Komisji Europejskiej, Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego
w Polsce oraz Regionalnego
Oœrodka Debaty Miêdzynarodowej w Rzeszowie. W tym
dniu przedstawiciele wszystkich klas wziêli udzia³ w szkolnym quizie wiedzy o Unii Europejskiej, który odby³ siê
podczas lekcji europejskiej.
W ramach tych zajêæ uczniowie mogli wykazaæ siê wiedz¹
z zakresu integracji europejskiej, obejrzeæ ciekawy film
oraz wylosowaæ liczne upominki i s³odycze. Zwyciêzcami
quizu wiedzy o Unii Europej-
skiej zostali uczniowie klasy
IIa: Piotr Nawa³a oraz Mateusz Prag³owski. Drugie miejsce w konkursie zajêli: Adrian
Stachnik z kl. Ia oraz Dawid
Wielgus i Pawe³ Kulig z kl. Id,
którzy uzyskali jednakow¹ liczbê punktów. Trzecie miejsce
w konkursie zaj¹³ Bartosz Krawiec z kl. Ic.
Piotr Nawa³a zapytany o powody jego zainteresowania tematyk¹ unijn¹ odpowiedzia³:
– Jesteœmy obywatelami Polski, ale
tak¿e mieszkañcami Europy, dlatego bardzo wa¿ne jest, ¿ebyœmy
znali otaczaj¹cy nas œwiat, realia
historyczno-polityczne, w których
¿yjemy i kulturê, która nas otacza. Doda³ równie¿, ¿e bardzo
cieszy siê ze zwyciêstwa ale
uwa¿a, ze wszyscy uczestnicy
konkursu zas³uguj¹ na uznanie i zachêca swoich m³odszych kolegów, by interesowali siê tematyk¹ unijn¹ oraz
wszelkimi sprawami dotycz¹cymi ¿ycia w spo³eczeñstwie.
Cz³onkowie Klubu Europejskiego z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na realizacjê kolejnego
projektu trójstronnego, który
odbêdzie siê ju¿ pod koniec
wrzeœnia w przysz³ym roku
szkolnym. Miejmy nadziejê, ¿e
ten projekt równie¿ zaowocuje wieloma nowymi przyjaŸniami i zacieœni wspó³pracê miêdzy szko³ami partnerskimi.
C. Sz.
Ropczyckie „hakowiczki” na gali fina³owej w Warszawie
Dobieg³a koñca VI edycja Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego dla M³odzie¿y „Mam haka na raka”. Ostatnim etapem zmagañ z najgroŸniejszym nowotworem skóry, czerniakiem z³oœliwym by³ udzia³ w konkursie „ZnajdŸ haka na raka”.
Uczestnicy mieli za zadanie
przygotowaæ projekt kampanii reklamowej poœwiêconej
profilaktyce czerniaka, w tym
spotu telewizyjnego. Do fina³u zakwalifikowa³y siê tylko te
spoœród 556 zespo³ów, które
dodatkowo odpowiednio szerzy³y profilaktykê nowotworow¹ w regionie.
Jak wiadomo, ropczyckie
„hakowiczki” walczy³y z czerniakiem bardzo ostro i dlatego 13 czerwca b.r. mia³y przyjemnoœæ uczestniczyæ w gali
fina³owej konkursu w Warszawie. Chocia¿ nie zosta³y laureatkami, to i tak s¹ dumne
z tego, ¿e ich wk³ad w szerzenie profilaktyki czerniaka zosta³ doceniony przez jury konkursu. Same równie¿ zdaj¹
sobie sprawê z faktu, ¿e dla
podniesienia œwiadomoœci
przeciwnowotworowej mieszkañców ziemi ropczyckiej zrobi³y naprawdê du¿o. Warto tu
przypomnieæ tysi¹ce rozdanych ulotek, setki rozwieszonych plakatów, liczne prelek-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Uczestniczki Gali Fina³owej Konkursu w Warszawie
cje dla s³uchaczy w ró¿nych
przedzia³ach wiekowych,
udzia³ w audycjach radiowych,
artyku³y w prasie, czy „Dzieñ
hakowicza” na ulicach Ropczyc. Propagatorki antynowotworowych zachowañ kierowa-
³y siê przes³aniem, ¿e je¿eli
ich dzia³ania uchroni³y, b¹dŸ
uchroni¹ przed nowotworem
chocia¿ jedn¹ osobê, to naprawdê nie szkoda poœwiêconego czasu i energii.
Bo¿ena Piekarska
STR. 37
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W ROPCZYCACH
Spotkanie z wymiarem sprawiedliwoœci
W 2013 roku Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Tadeusza
Koœciuszki w Ropczycach obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. W zwi¹zku z tym zaplanowany zosta³ cykl spotkañ
uczniów z absolwentami szko³y, którzy odnieœli znacz¹cy sukces w ¿yciu zawodowym. Przedstawiaj¹ oni drogi swojej kariery ¿yciowej, wprowadzaj¹ w tajniki wykonywanego zawodu,
a tak¿e wspominaj¹ lata spêdzone w murach naszej szko³y.
Uczniowie klasy II a o profilu humanistycznym mieli okazjê prze¿yæ niezwyk³e spotkanie – z wymiarem sprawiedliwoœci. Szko³ê odwiedzi³ pan
Pawe³ Strzy¿, sêdzia S¹du
Okrêgowego w Rzeszowie.
- SprawiedliwoϾ to oddawanie
ka¿demu tego, co mu siê nale¿y,
bez wyrz¹dzania szkody innym.
– powiedzia³ przyby³y goœæ,
nawi¹zuj¹c do s³ów Sokratesa.
Pan Pawe³ podkreœla³, ¿e
wszystkie dziedziny naszego
¿ycia, nawet te, na które na co
dzieñ nie zwracamy uwagi, s¹
regulowane przez prawo. Przywo³ywa³ ustawy wybrane z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, najwa¿niejszego aktu
prawnego w naszym kraju, na
którym opieraj¹ siê pozosta³e
ustawy. Mieliœmy okazjê zobaczyæ i przymierzyæ togê, bêd¹c¹
w³asnoœci¹ pana sêdziego.
Odczytaliœmy ustawê dotycz¹c¹ stroju sêdziowskiego.
Nawet najdrobniejszy szczegó³, jak iloœæ kontrafa³d, d³ugoœæ karczku, obwód rêkawa,
czy iloœæ ogniw ³añcucha sêdziowskiego okreœlone s¹
przepisem prawnym. Dowiedzieliœmy siê, ¿e ¿abot i obwódki rêkawów stroju sêdziego maj¹ kolor fioletowy, adwo-
Unijne dotacje dla ropczyckiego liceum
go i jêzyka niemieckiego. Bêd¹
to zajêcia edukacyjno- wyrównawcze, które stworz¹ uczniom
ogromn¹ szansê na skuteczne
wyrównywanie zaleg³oœci edukacyjnych i pokonanie trudnoœci w nauce. Przyczyni¹ siê tak¿e do podniesienia ich poziomu wiedzy i umiejêtnoœci z tych
W ramach projektu prowa- przedmiotów.
Zainteresowania, pasje i tadzone bêd¹ warsztaty wiedzy
z matematyki, jêzyka angielskie- lenty uczniowie bêd¹ mogli
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Tadeusza Koœciuszki w Ropczycach rozpocznie w nowym roku
szkolnym realizacjê projektu
z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki pt. „Równaj do najlepszych”.
kata – zielony, radcy prawnego – niebieski, prokuratora –
czerwony, a sêdziego trybuna³u konstytucyjnego – bia³oczerwony. Dodatkiem mo¿e
byæ biret, czyli nakrycie g³owy
sêdziów, adwokatów i prokuratorów, który nie jest jednak
powszechnie stosowany.
Pan Strzy¿ przypomnia³, ¿e
Polska to pañstwo demokratyczne, którego ustrój charakteryzuje monteskiuszowski
trójpodzia³ w³adzy na ustawodawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹ – stanowi ona trójdzieln¹
jednoœæ i spoczywa w rêkach
narodu. Nieod³¹cznym elementem pracy sêdziego i ka¿dego prawnika jest wra¿liwoœæ.
Pan sêdzia stwierdzi³, ¿e gdyby popad³ w rutynê, nie powinien wykonywaæ swojego zawodu. Zapytany o wyrzuty sumienia zwi¹zane z orzekaniem wyroków, odpowiedzia³, ¿e na
szczêœcie nigdy ich nie mia³.
Doda³ jednak, ¿e rozterki zwi¹zane z prowadzonymi sprawami czêsto spêdza³y mu sen
z powiek, bo z s¹du zawsze ktoœ
wyjdzie z poczuciem krzywdy,
gdy¿ naturalnym odruchem
cz³owieka jest uznawanie w³asnej racji. Ta cecha le¿y u podstaw szczególnie polskiej mentalnoœci. To, co nas otacza, nie
jest tylko bia³e lub tylko czarne. Jest mnóstwo kolorów
i odcieni szaroœci, a prawda
nie jest niekiedy tak oczywista,
jak mog³oby siê wydawaæ.
Gdy przyszed³ czas na pytania, mogliœmy zaspokoiæ
nasz¹ ciekawoœæ dotycz¹c¹ studiowania prawa i dalszej kariery oraz perspektyw zawodowych po ukoñczeniu kierunków, których, jak doda³ goœæ,
jest bardzo wiele. Pan sêdzia
zachêci³ nas do wyboru prawa, podkreœlaj¹c, ¿e jeœli ktoœ
chce siê uczyæ, niezale¿nie od
renomy uczelni i trudnoœci
wybranego kierunku, osi¹gnie swój cel. Trzeba robiæ to,
co nas interesuje i to, do czego mamy predyspozycje.
Beata Ziajor
Karolina Rymut
rozwijaæ w ramach kó³ wiedzy:
medycyny, automatyki cyfrowej,
matematyki w finansach, jêzyka angielskiego w medycynie.
Prowadzone bêd¹ równie¿
warsztaty skutecznego uczenia
siê poprawiaj¹ce koncentracjê, zapamiêtywanie, twórcze
myœlenie. Powstanie Szkolny
Oœrodek Kariery, dziêki któremu uczniowie zdobêd¹ wiedzê
na temat w³asnych predyspozycji zawodowych i uzyskaj¹
pomoc w wyborze optymalnej
œcie¿ki rozwoju edukacyjno-zawodowego. Ponadto baza szko³y zostanie znacz¹co doposa¿ona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. programy
komputerowe, laptopy, podrêczniki.
Na pewno uczniowie wykorzystaj¹ szansê, jak¹ stwarza im
projekt, bo wiedza jest najlepsz¹ inwestycj¹ na przysz³oœæ.
LO Ropczyce
WIADOMOŒCI Z GMINY SÊDZISZÓW MA£OPOLSKI
Jednym z wielu elementów uroczystoœci zorganizowanej w Zespole Szkó³ Zawodowych w Sêdziszowie Ma³opolskim z okazji Dnia
Matki by³ pokaz sukien œlubnych
i wieczorowych. Uczennice klas:
I FI i II FI wyst¹pi³y jako modelki
prezentuj¹ce suknie i makija¿
okolicznoœciowy, natomiast z klas:
III FI i czêœæ z II FI pracowa³y nad
stylizacj¹ fryzur pod okiem Bogus³awy Jaworek i Ma³gorzaty Drozd.
STR. 38
W Zespole Szkó³
Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie odby³ siê
konkurs fryzjerski w którym uczestniczy³y reprezentacje wielu
placówek z województwa podkarpackiego. Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Sedziszowie M³p.
reprezentowa³y: Natalia Rudny z modelk¹
Aleksandr¹ Mastej oraz Sylwia Œwider z modelk¹ Monik¹ Rolek. Ucznennice bra³y udzia³
w konkursie pod has³em: Fryzura inspirowana
w³asn¹ fantazj¹.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIADOMOŒCI Z GMINY OSTRÓW
M³odzie¿ z zespo³u Wrzos we Lwowie
W dniach 3-5 lipca Zespó³ Pieœni i Tañca Wrzos, dzia³aj¹cy
przy GCKiS w Ostrowie goœci³ we
Lwowie, na zaproszenie tamtejszego Domu Twórczoœci Dzieciêcej.
By³a to rewizyta za zesz³oroczne wystêpy lwowskiego zespo³u Wyspa Dzieciñstwa w gminie
Ostrów. We wrzeœniu grupa ta
wyst¹pi³a, na zaproszenie dyrektora GCKiS Przemys³awa
£agowskiego, na Do¿ynkach
Gminnych w Kozodrzy.
Przygotowania zespo³u Wrzos
do tej wymiany osi¹gniêæ zespo³ów ze Lwowa i z gminy
Ostrów trwa³y ponad dwa lata.
Wyjazd by³ form¹ nagrody dla
cz³onków ZPiT Wrzos i grupki
rodziców zaanga¿owanych w
wieloletni¹ pracê spo³eczn¹ na
rzecz promocji naszej gminy.
W pierwszym dniu pobytu we
Lwowie zespó³ da³ koncert
w domu kultury dzielnicy Szewczenki. Po wystêpie m³odzi Ukraiñcy zabrali m³odzie¿ z Polski nas
na dyskotekê w klubie wybudowanym na Euro 2012.
Drugiego dnia zwiedzaliœmy pomniki historii polskiej
kultury, a mianowicie zamki
w Podhorcah i w Z³oczowie.
Wra¿enia by³y niezapomniane. Wieczorem m³odzie¿ spotka³a siê na warsztatach tanecznych w czasie których
Polacy uczyli siê tañców ukraiñskich, a Ukraiñcy-polskich
tañców narodowych.
Na zakoñczenie pobytu we
Lwowie odwiedziliœmy Cmentarzu Orl¹t Lwowskich i pomodliliœmy siê za dusze wszystkich
pochowanych na Cmentarzu
£yczakowskim. Potem byliœmy
na Wysokim Zamku góruj¹cym nad Lwowem, nastêpnie
zwiedziliœmy stary Lwów.
W wycieczce uczestniczy³
so³tys Woli Ocieckiej Tadeusz
Kalita, któremu cz³onkowie
zespo³u i ich rodzice s¹ bardzo wdziêczni za wieloletnie
wspomaganie dzia³alnoœci
zespo³u. Serdecznie dziêkujemy wójtowi Gminy Ostrów
i dyrektorowi GCKiS Ostrów
za sfinansowanie naszej wyprawy.
Jadwiga £omnicka
œniu w mury placówki zachêca³a scenka prezentuj¹ca wartoœci
tej szko³y. Zebrani mogli œmiaæ
siê z zabawnych piosenek, a tak¿e zachwyciæ powa¿nymi utworami wykonanymi przez utalentowanych uczniów. Syntez¹ dorobku by³a prezentacja multimedialna o gimnazjum.
Zaproszeni goœcie us³yszeli
o realizowanych programach
oraz obejrzeli prezentacjê aktualnie przygotowywanego
programu „M³odzi w dzia³aniu”. Na zakoñczenie m³odzi
goœcie otrzymali foldery o szkole oraz s³odkie upominki.
alim
Œwiêto szko³y
4 czerwca 2013 r. by³ wa¿nym dniem dla Publicznego Gimnazjum w Ostrowie. Tego dnia uczniowie
i nauczyciele mieli okazjê zaprezentowaæ zalety
swojej szko³y, podczas „Dnia otwartych drzwi”,
który zorganizowany zosta³ z myœl¹ o uczniach
klas VI z Ostrowa, Kozodrzy, Skrzyszowa, a tak¿e
ich rodziców.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ tak¿e wa¿ni goœcie, tj. wójt Gminy Piotr Cielec, radni, wychowawcy klas VI
oraz przedstawiciele Rady
Rodziców Publicznego Gimnazjum. Wszystkich serdecznie powita³a dyrektor Maria
Wielgus, gospodarz szko³y.
Program œwiêta by³ bogaty.
Szóstoklasiœci mieli mo¿liwoœæ
zwiedziæ szko³ê, obejrzeæ wystêpy artystyczne przygotowane
przez gimnazjalistów, wystawê
prac, kroniki szko³y, wydarzeñ
sportowych i konkursów oraz
zapoznaæ siê z osi¹gniêcia
uczniów. Do przyjœcia we wrze-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
STR. 39
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
W maju 2013 r., na zaproszenie prorektora Uniwersytetu
Preszowskiego prof. PhDr.
Petera Konya, delegacja na
czele z przewodnicz¹cym Rady
Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego prof. W³adys³awem
Tabaszem, dyrektorem Gminnego Oœrodka Kultury i Wypoczynku Marcinem Œwieradem oraz przedstawicielem
biznesu Jerzym Traciakiem,
z³o¿y³a wizytê w mieœcie Bodrogkeresztur (Wêgry).
W ramach rewizyty goœci³a
w gminie Wielopole Skrzyñskie i siedzibie Rady Powiatu
Ropczycko-Sêdziszowskiego,
delegacja z Bodrogkeresztur
na czele z burmistrzem Józefem Májerem. Po serdecznym
przywitaniu na wielopolskim
Rynku przez wójta Gminy Czes³awa Lejê delegacja z³o¿y³a
wieniec przy pomniku ofiar
po¿aru baraku szkolnego-kina
z 1955 r., nastêpnie uda³a siê
do Ropczyc, gdzie w siedzibie
Rady Powiatu przyj¹³ j¹ przewodnicz¹cy Rady prof. dr hab.
W³adys³aw Tabasz. Tam omówiono zasady wspó³pracy
i wspólnej wymiany kultural-
STR. 40
Wêgierscy goœcie w Wielopolu
nej pomiêdzy miastem Bodrogkeresztur, a Gmin¹ Wielopole Skrzyñskie i Powiatem
Ropczycko-Sêdziszowskim.
Goœcie zwiedzili Ropczyce,
a w godzinach wieczornych
uczestniczyli w zawodach sportowo-po¿arniczych rozgrywanych na stadionie GOKiW
w Wielopolu Skrz. Sprawi³o im
to wielk¹ przyjemnoœæ poniewa¿, jak wspomnieli, w ich miejscowoœci, licz¹cej 1200 mieszkañców, nie ma ochotniczej
stra¿y po¿arnej. Najbli¿sza jednostka stra¿acka znajduje siê
w Tokaju oddalonym od Bodrogkeresztur 6 km i jest to
stra¿ po¿arna pañstwowa.
Uczestnicz¹cy w zawodach Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryg. Jacek
Róg zapozna³ naszych goœci
z zasadami s³u¿by stra¿aków
z PSP i OSP. Profesor W³adys³aw Tabasz, jako rodak brzeziñski, w imieniu proboszcza
i dziekana ks. Józefa K³osowskiego, zapozna³ naszych goœci
z histori¹ regionu i zabytkowego koœcio³a p.w. Œw. Miko³aja
w Brzezinach. W niedzielê delegacja Bodrogkeresztur zwiedzi³a gminê Wielopole Skrzyñskie oraz schron z II wojny œwiatowej w Stêpinie. W godzinach
popo³udniowych, podczas
Dni Wielopola Skrzyñskiego
goœcie z Wêgier przekazali wójtowi gminy flagê Wêgier oraz
zaprosili samorz¹d i mieszkañców Wielopolszczyzny do odwiedzenia Bodrogkeresztur,
gdzie znajduj¹ siê wspania³e
winnice z dobrym, tokajskim
winem. Zaproszenie zosta³o
przyjête, a samorz¹d Gminy
Wielopole Skrzyñskie (mo¿e
tak¿e samorz¹d Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego) sk³adaj¹c rewizytê, podpisze umowê o dwustronnej wspó³pracy.
informacja w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Koncert pamiêci
Stanis³awa Œwierada
23 czerwca 2013 roku w koœciele parafialnym w Wielopolu Skrzyñskim odby³ siê I Miêdzynarodowy Koncert Chórów im. Stanis³awa
Œwierada pod honorowym patronatem przewodnicz¹cego Rady Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego prof. nadzw. dr hab. W³adys³awa Tabasza.
Stanis³aw Œwierad by³ wieloletnim dyrektorem Oœrodka
Kultury w Wielopolu Skrzyñskim oraz za³o¿ycielem i dyrygentem Chóru Rolników.
Prowadzi³ równie¿ chóry o takiej samej nazwie „Echo”
w Jaœle i Wiœniowej. Otrzyma³
wiele odznaczeñ oraz nagród
za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na
rzecz rozwoju kultury w gminie Wielopole Skrzyñskie,
a tak¿e poza jej granicami.
Zmar³ 20 czerwca 2012 r. Koncert odby³ siê w pierwsz¹ rocznicê pogrzebu. Przed koncertem delegacje wszystkich chórów z³o¿y³y kwiaty na grobie
Stanis³awa Œwierada. Po³¹czone chóry odœpiewa³y pieœni:
„W mogile ciemnej” oraz „Salve Regina” oddaj¹c w ten
sposób ho³d zmar³emu dyrygentowi.
Koncert rozpocz¹³ siê msz¹
œw. w intencji Stanis³awa Œwierada, któr¹ koncelebrowali:
ks. Andrzej Mucha, ks. Franciszek Motyka, ks. Jacek Tomaszewski, ks. W³adys³aw Depa,
ks. Tadeusz Kukulski i ks.
Marek £¹czkowski. Kazanie
wyg³osi³ ks. Andrzej Mucha.
Organizatorem koncertu by³o
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Wielopolskiej im. Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyñskim, zaœ wspó³organizatorami: Gminny Oœrodek Kultury i Wypoczynku w Wielopo-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
lu Skrzyñskim oraz Parafia
p.w. Najœwiêtszej Marii Panny
Wniebowziêtej w Wielopolu
Skrzyñskim. W koncercie
uczestniczy³y: chór mieszany
ze Œvidnika (S³owacja), chór
„Echo” z Wiœniowej, chór
„Echo” z Jas³a, Chór Rolników
z Wielopola Skrzyñskiego,
chór „Gloria” z Brzezin, chór
mieszany z Glinika oraz zespó³
wokalny „Seniores” z Nawsia.
Goœcinnie wyst¹pi³ chór
„Consonans” z Publicznego
Gimnazjum w Wielopolu
Skrzyñskim. Koncert mia³
charakter konkursu. Wystêpy
wszystkich chórów ocenia³a
komisja w sk³adzie: Stanis³aw
Strza³ka-przewodnicz¹cy, Tomasz Andreasik-sekretarz oraz
Zbigniew Mikuszewski-cz³onek. Trzy pierwsze wyró¿nienia otrzyma³y chóry:
ze Œvidnika (S³owacja), Wiœniowej i Jas³a. Pozosta³e chóry otrzyma³y równorzêdne wyró¿nienia.
Po koncercie cz³onkowie
wszystkich chórów w budynku
GOKiW degustowali potrawy
regionalne przygotowane
przez panie ze Stowarzyszenia
Gospodyñ Wiejskich „Nawsianki”. Kolejne edycje Miêdzynarodowego Koncertu
Chórów im. Stanis³awa Œwierada bêd¹ siê odbywaæ corocznie na przemian w Wiœniowej
oraz w Wielopolu Skrzyñskim.
Projekt dofinansowano ze
œrodków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Robert Kolebuk
STR. 41
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
XIV Dni Wielopola Skrzyñskiego
6 lipca, w ramach obchodów
XIV Dni Wielopola Skrzyñskiego, na nowo otwartym
kompleksie boisk sportowych
„Orlik 2012” odby³ siê Turniej w Mini Pi³ce No¿nej Szkó³
Podstawowych o puchar wójta Gminy Wielopole Skrzyñskie. W rozgrywkach uczestniczy³y reprezentacje trzech
szkó³: z Glinika, Brzezin oraz
Wielopola Skrzyñskiego.
W wyniku rywalizacji systemem „ka¿dy z ka¿dym” pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna SP
w Wielopolu Skrzyñskim
w sk³adzie: Artur Sikora, Dominik Cabaj, Dawid Gawron,
Sewer yn Pieprzak, Micha³
Kuœ, Rafa³ Kuœ. Na drugim
miejscu uplasowa³ siê zespó³
ze SP w Gliniku, a na trzecim
– ze SP w Brzezinach. Puchary oraz pami¹tkowe dyplomy
wrêczyli: wójt Czes³aw Leja
oraz dyrektor Gminnego
Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim
Marcin Œwierad. Po po³udniu
odby³y siê jeszcze Gminne
Zawody Sportowo-Po¿arnicze,
a wieczorem dyskoteka.
Drugi dzieñ obchodów Dni
Wielopola rozpocz¹³ siê programem dla dzieci pt. „Cyrkowe show dla dzieci” w wykonaniu artystów ze Lwowa. potem na scenie prezentowa³y
siê zespo³y artystyczne dzia³aj¹ce przy GOKiW: kapela lu-
dowa z Nawsia, zespó³ tañca
nowoczesnego „Red Angels”,
zespó³ wokalny „Têczowe kropelki”, soliœci, gmina orkiestra dêta OSP z Brzezin. G³ówny punktem czêœci artystycznej by³ program kabaretowy
pt. „Filozofia ma³¿eñska”
w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych
w Ropczycach.
Obchody XIV Dni Wielopola zakoñczono zabaw¹ taneczn¹
z zespo³em „Ancora”. W obchodach Dni Wielopola Skrzyñskiego uczestniczy³a delegacja
z Wêgier, z miasta Bodrogkeresztúr na czele z burmistrzem
Jòzsefem Màjerem.
Katarzyna Sikora
Fot. Waldemar Galas
STR. 42
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Stra¿acy ochotnicy rywalizowali w zawodach
6 lipca 2013 roku w ramach obchodów Dni Wielopola Skrzyñskiego na obiekcie sportowym Gminnego OSP Nawsie i OSP Brzeziny
Oœrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyñskim rozegrane zosta³y Gminne Zawody Sporto- (dru¿yna II). W grupie C (kobiece dru¿yny po¿arnicze)
wo-Po¿arnicze.
Ich celem by³o m.in. zmobilizowanie jednostek OSP
do intensywnego szkolenia
po¿arniczego, ocena stanu wyszkolenia po¿arniczego i popularyzowanie wœród spo³eczeñstwa zagadnieñ ochrony
przeciwpo¿arowej.
Organizatorami zawodów
byli: Zarz¹d Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych RP w Wielopolu Skrz., Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Ropczycach oraz samorz¹d Gminy na czele z wójtem
Czes³awem Lej¹. Goœciem
honorowym zawodów by³a delegacja z Wêgier, z miasta Bodrogkeresztúr pod przewodnictwem burmistrza Jòzsefa
Màjera. Zawody zaszczycili
swoim udzia³em równie¿:
prof. W³adys³aw Tabasz, wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie, przewodnicz¹cy
Podaj dalej
Biblioteka GOKiW w Wielopolu Skrzyñskim, jako biblioteka wiod¹ca w II rundzie
PRB otrzyma³a mikrogrant
Podaj Dalej w wysokoœci 1000
z³. Zosta³ on przeznaczony na
pokrycie kosztów czterech
spotkañ z przedstawicielami
bibliotek
partnerskich
z Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku, Miejskiej
Biblioteki w Dynowie i Gmin-
Burmistrz Jozsef Majer wrêcza nagrodê zwyciêzcom zawodów, dru¿ynie z Brzezin.
Fot. Waldemar Galas
Rady Powiatu w Ropczycach,
bryg. Jacek Róg, Komendant
Powiatowy PSP w Ropczycach
oraz Czes³aw Leja, wójt Gminy Wielopole Skrz.
Zawody, które ocenia³a komisja powo³ana przez Komendanta Powiatowego PSP
w Ropczycach, sk³ada³y siê
z dwóch konkurencji: sztafety
po¿arniczej i æwiczenia bojonej Biblioteki w Dynowie z/s
w Bachórzu. Dwa mia³y charakter wirtualny (zosta³y zrealizowane za pomoc¹ komunikatora internetowego Skype), dwa odby³y siê w bibliotece w Wielopolu.
Spotkania pozwoli³y lepiej
siê poznaæ, by³y dowodem na
to jak wiele mo¿na nauczyæ siê
od siebie nawzajem poprzez
wymianê doœwiadczeñ oraz
konkretne przyk³ady z codziennej pracy.
W.Œ
wego. Dru¿yny OSP bior¹ce
udzia³ w rywalizacji otrzyma³y
nagrody pieniê¿ne na zakup
sprzêtu lub umundurowania
stra¿ackiego, dyplomy i puchary. W grupie A (mêskie
dru¿yny po¿arnicze)
I miejsce zajê³a OSP Brzeziny (dru¿yna I), II – OSP Wielopole Skrz., a III – OSP Glinik. Na kolejnych znalaz³y siê:
I miejsce zajê³a dru¿yna OSP
Glinik.
Nagrody wrêczyli: burmistrz
Bodrogkeresztúr, prof. W³adys³aw Tabasz i wójt Czes³aw
Leja.
Zarz¹d Oddzia³u Gminnego ZOSP RP w Wielopolu
Skrzyñskim sk³ada podziêkowania wszystkim jednostkom
OSP za przygotowanie dru¿yn
i uczestnictwo w zawodach,
komisji sêdziowskiej – za
sprawne i fachowe przeprowadzenie zawodów oraz wójtowi
Gminy za ufundowanie nagród. Szczególne podziêkowania kierujemy pod adresem goœci – delegacji z Bodrogkeresztúr, panu W³adys³awowi Tabaszowi i bryg. Jackowi Rogowi za zaszczycenie
swoj¹ obecnoœci¹ naszych zawodów. Dziêkujemy widzom za
dopingowanie dru¿yn uczestnicz¹cych w zawodach. Do zobaczenia na kolejnych zawodach w 2014 r.
Jerzy Siuta
Konkurs ortograficzny
W finale konkursu ortograficznego Zostañ mistrzem ortografii organizowanego przez bibliotekê w Wielopolu
Skrzyñskim uczestniczy³o 18 osób, uczniów klas V-VI, wy³onionych podczas wczeœniejszych eliminacji.
Zwyciê¿czyni¹ konkursu zosta³a Joanna Piêkoœ z Wielopola Skrzyñskiego, drugie miejsce zajê³a Aleksandra Kut
z Brzezin-Berdechowa, a trzecie-Dorota Przywara z Glinika. Wyró¿nienia przyznano: Iwonie Cholewie z Brzezin,
Monice Siuta z Wielopola Skrzyñskiego oraz Iwonie Zygmunt z Brzezin.
I.Œ
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
STR. 43
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Myœlê, wiêc czytam. Czytam, wiêc wiem.
Ksi¹¿ka odgrywa wa¿n¹ rolê
w ¿yciu dziecka. Szwedzka
Akademia Literatury Dzieciêcej opracowa³a siedemnaœcie
zalet czytania ksi¹¿ek, warto je
poznaæ i wzi¹æ je sobie do serca:
v ksi¹¿ka pomaga nam rozwijaæ jêzyk i s³ownictwo. Uczy
nas wyra¿aæ myœli i rozumieæ
innych
v ksi¹¿ka rozwija myœlenie.
Dostarcza nam pojêæ myœlowych i nowych idei, rozszerza
nasz¹ œwiadomoœæ i nasz œwiat
v ksi¹¿ka pobudza fantazjê,
uczy budowaæ obrazy w wyobraŸni
v ksi¹¿ka dostarcza nam
wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim,
o czym chcielibyœmy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej
v ksi¹¿ka rozwija nasze
uczucia i zdolnoœæ do empatii. Wyrabia w nas umiejêtnoœæ
wczucia siê w czyj¹œ sytuacjê
v ksi¹¿ka dodaje si³ i zapa³u. Dostarcza nam rozrywki
i emocji. Mo¿e rozœmieszyæ
lub zasmuciæ. Mo¿e pocieszyæ
i wskazaæ nowe mo¿liwoœci
v ksi¹¿ka mo¿e stawiaæ pytania, które anga¿uj¹ i pobudzaj¹ do dalszych przemyœleñ
v ksi¹¿ka uczy nas etyki.
Sk³ania do namys³u nad tym,
co s³uszne, a co nie, co dobre,
a co z³e
v ksi¹¿ka mo¿e wyt³umaczyæ
rzeczywistoœæ i pomóc w zrozumieniu zale¿noœci
v ksi¹¿ka mo¿e udowodniæ,
¿e czêsto pytanie ma wiêcej,
ni¿ jedn¹ odpowiedŸ, ¿e na
problem da siê spojrzeæ z ró¿nych stron. Mo¿e podpowiedzieæ inne sposoby rozwi¹zywania konfliktów, ni¿ przemoc
v ksi¹¿ka pomaga nam zrozumieæ siebie. Odkrycie, ¿e s¹
inni, którzy myœl¹ jak my, ¿e
mamy prawo do swoich odczuæ i reakcji, umacnia nasze
poczucie w³asnej wartoœci
v ksi¹¿ka pomaga nam zrozumieæ innych. Lektura ksi¹¿ek pisarzy z innej epoki, innego œwiata, i odkrywanie, ¿e
ich myœli i odczucia nie ró¿ni¹ siê od naszych,buduje tolerancjê dla innych kultur
i zapobiega uprzedzeniom
v ksi¹¿ka jest naszym towarzyszem w samotnoœci. £atwo
wzi¹æ j¹ ze sob¹ i czytaæ gdzie-
W GLINIKU
BIBLIOTEKA
A
ZAPR SZA
BIBLIOTECE
W
E
J
C
A
K
A
W
NA
.08.2013 R.
-9
7
H
C
IA
N
D
W
e
ry planszow
k, G
Czytanie baje
e
Gr y pisemn
£amig³ówki,
e
cko-plastyczn
Zajêcia litera
STR. 44
kolwiek. Z biblioteki mo¿na
j¹ wypo¿yczyæ za darmo i nie
trzeba pod³¹czaæ jej do pr¹du
v ksi¹¿ka jest czêœci¹ naszego dziedzictwa kulturowego.
Dziêki niej mamy wspólne
doœwiadczenia i punkty odniesienia
v dobra ksi¹¿ka dla dzieci,
któr¹ mo¿na czytaæ na g³os,
przynosi radoϾ dzieciom
i doros³ym. Buduje pomost
miêdzy pokoleniami
v ksi¹¿ka dla dzieci to
pierwsze spotkanie z literatur¹ – nieograniczonym œwiatem, z którego czerpiemy
przez ca³e ¿ycie. To bardzo
wa¿ne spotkanie, gdy¿, jeœli
nie zostanie zmarnowane,
poka¿e, ile mo¿e daæ dobra
literatura
v literatura dzieciêca wzbogaca kulturê kraju. Daje pracê wielu ludziom: pisarzom,
ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, ksiêgarzom, bibliotekarzom. Literaturê dzieciêc¹ mo¿na równie¿ eksportowaæ przynosz¹c krajowi dochód i uznanie za granic¹
udzia³ ponad 50 uczestników
z klasy III i IV szkó³ podstawowych z terenu gminy. W finale, 19czerwca, o najlepsze
miejsca walczy³o 25 uczniów.
Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹ca: Renata Rogowska –
Be³ch (nauczycielka w przedszkolu w Wielopolu), Dorota
£uszcz – zastêpca dyrektora
GOKiW oraz Magdalena Tabarz – instruktorka GOKiW,
wy³oni³a zwyciêzców i przyzna³a wyró¿nienia.
Czytelnikom bibliotek GOKiW w Wielopolu Skrzyñskim te zalety ksi¹zki s¹ dobrze znane, a œwiadczy o tym
ich liczny udzia³ w konkursie
piêknego czytania ph.
„Wszystkie dzieci piêknie czytaj¹” W tegorocznych eliminacjach konkursu wziê³o
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplomy i s³odycze, a laureaci
nagrody ksi¹¿kowe. Bardzo
serdecznie dziêkujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom i komisji za udzia³ i pomoc w konkursie.
W.Œ
Wyniki konkursu
s¹ nastêpuj¹ce:
w kategorii klas III: I miejsceZuzanna Szymañska z Nawsia,
II miejsce-Gabriela Bieszczad
z Glinika, III miejsce-Gabriela
Wojnarowska z Brzezin-Berdechowa. Wyró¿nione zosta³y:
Milena Wójcik z Wielopola
i Joanna Kipa z Glinika.
2 kategorii klas IV: I miejsce-Natalia G¹sior z Brzezin-Berdechowa, II miejsce-Sylwia Szyd³o z Nawsia, III miejsce-Piotr
Gruszka z Glinika. Wyró¿nienia
otrzyma³y: Alicja Wójcik z Glinika i Aleksandra Ziarnik z Wielopola.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIADOMOŒCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYÑSKIE
Obchody 58 rocznicy
po¿aru kina w Wielopolu Skrzyñskim
W 58 rocznicê po¿aru
kina przy Pomniku Ofiar
Spalonych w Wielopolu
Skrzyñskim odby³y siê
uroczystoœci rocznicowe, które corocznie gromadz¹ nie tylko mieszkañców Wielopola, ale
równie¿ cz³onków rodzin
ofiar. Wielu z nich by³o
naocznymi œwiadkami
po¿aru i choæ minê³o
wiele lat trudno im zapomnieæ tamten widok.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œw. odprawion¹ przez ks.
Marka £¹czkowskiego. Oprawê
liturgiczn¹ do mszy sprawowa³
Chór Rolników z Wielopola
Skrzyñskiego pod dyrygentur¹
Karola Ksi¹¿ka. Czynny udzia³
w uroczystoœci wziê³a równie¿
Próbna Dru¿yna Harcerska im.
Ofiar Po¿aru Kina z Wielopola
Skrzyñskiego oraz Harcerze
z Hufca w Ropczycach na czele
z komendantk¹ Wiolett¹ Czemarnik i zastêpc¹ komendantki Genowef¹ Zygmunt.
Po mszy œw. Chór Rolników
wykona³ oratorium „Spod
krzy¿a spalonych”. S³owa do
oratorium napisa³ prof. W³adys³aw Tabasz, a muzykê
skomponowa³ Stanis³aw Œwierad (nie¿yj¹cy ju¿, wieloletni
dyrygent Chóru Rolników
z Wielopola Skrzyñskiego).
GOKiW w Wielopolu Skrz.
WIADOMOŒCI Z ZAGORZYC
Warsztaty kulinarne z Agencj¹ Rynku Rolnego
12 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych
odby³y siê warsztaty kulinarne
dla uczniów klas I-III zorganizowane przez Oddzia³ Terenowy
Agencji Rynku Rolnego wspólnie
z Zespo³em Szkó³ Spo¿ywczych
w Rzeszowie. W zajêciach
uczestniczy³o 65-ciu uczniów.
Podczas warsztatów dzieci,
poprzez zabawê, utrwala³y sobie zasady zdrowego od¿ywiania oraz poznawa³y zalety owoców i warzyw, które nie s¹ bez
znaczenia dla ich prawid³owego rozwoju. Jak powiedzia³
uczestnicz¹cy w spotkaniu
z uczniami Andrzej Wróbel,
dyrektor Agencji Rynku Rolnego, warsztaty organizowane
s¹ w celu popularyzacji programu „Owoce w szkole” oraz
promocji zdrowego od¿ywiania wœród najm³odszych.
Dzieci z zaciekawieniem
patrzy³y na kucharzy w bia³ych
strojach i ogromn¹ iloœæ warzyw, owoców i ró¿nych miseczek. Po quizach i zgadywankach, w których wziêli udzia³
wszyscy zdobywaj¹c „zdrowe”
nagrody, przysz³a kolej na wykonanie, pod okiem przysz³ych kucharzy z Rzeszowa,
koreczków, owocowych sa³atek
i koktajli oraz kanapek. Warsztaty zakoñczy³y siê wspólna
degustacj¹. – Taka kolorowa
i smaczna edukacja zachêci dzieci do czêstszego siêgania po owoce
i warzywa, a przecie¿ wiemy, ¿e
„czym skorupka za m³odu nasi¹knie, tym…”. Bardzo siê cieszê, ¿e
nasze wspólne dzia³ania z dyrektor szko³y El¿biet¹ Koziar¹ przynios³y efekty w postaci m.in. reali-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Wrêczenie nagród uczniom w konkursie literackim i plastycznym. Od
lewej: Andrzej Wróbel, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie,
El¿bieta Koziara, dyrektor miejscowej Szko³y Podstawowej oraz Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych
Fot. arch. OT ARR Rzeszów
zacji tych warsztatów. Agencja
Rynku Rolnego w tym roku organizuje w ca³ym województwie tylko 16 takich spotkañ edukacyjno-kulinarnych – mówi Barbara Traciak so³tys Zagorzyc Górnych.
Podczas warsztatów dzieci
zaprezentowa³y weso³¹ i bar-
dzo dynamiczn¹ czêœæ artystyczn¹, po której rozstrzygniêto konkurs literacki i plastyczny tematycznie zwi¹zany
z owocami i warzywami. Nagrody wrêczyli dyrektor ARR
Andrzej Wróbel i Barbara Traciak so³tys Zagorzyc Górnych.
inf. w³asna
STR. 45
TO I OWO
Wakacyjne porady ogrodnicze
Koniec lata jest u nas zazwyczaj
s³oneczny i ciep³y. Wiele roœlin
jeszcze kwitnie, ale zaczynaj¹
siê te¿ pierwsze zbiory. Kolorowe rabaty i przysmaki z w³asnej
grz¹dki to nagroda za pracê
w poprzednich miesi¹cach. Prac
pielêgnacyjnych nadal jest wiele, ale nie zajmuj¹ ju¿ tyle czasu, co wczeœniej. Uwaga, d³u¿sze noce sprzyjaj¹ rozwojowi
chorób grzybowych wielu roœlin.
Trzeba wiêc dok³adnie siê im
przygl¹daæ, by móc w porê zainterweniowaæ.
Sad, drzewa i krzewy owocowe
Kontynuujemy letnie ciêcie drzew – wiœni, czereœni, jab³oni, grusz i brzoskwiñ.
W pierwszych dniach sierpnia przeprowadzamy ciêcie jab³onek, których owoce dojrzewaj¹ pod koniec sierpnia lub
na pocz¹tku wrzeœnia. Podczas ciêcia usuwa siê lub skraca silne przyrosty roczne, zas³aniaj¹ce dostêp œwiat³a do
owoców w œrodkowej czêœci
korony drzewa. Dziêki temu
jab³ka bêd¹ dorodniejsze.
Ciêcie przeœwietlaj¹ce wiœni
i czereœni przeprowadzamy
natomiast po zbiorach, z regu³y w drugiej po³owie sierpnia.
Wycinamy cienkie ga³¹zki,
STR. 46
które zbytnio zagêszczaj¹ korony drzew. Po zbiorze owoców
wykonujemy równie¿ ciêcie
œliw. W celu rozluŸnienia
i zmniejszenia koron pojedyncze konary wycinamy ca³kowicie lub skracamy za odpowiednio ukierunkowanym
odga³êzieniem. Aby zmniejszyæ ryzyko infekcji chorobowych, rany po ciêciach smarujemy preparatem Topsin lub
Funaben 03 PA (ten drugi
szczególnie przyda siê na zrakowacenia i zgorzele).
Zaraz po zbiorach przeœwietlamy krzewy porzeczek tak,
aby œwiat³o dociera³o do ca³ego krzewu. Usuniête stare
pêdy nied³ugo zostan¹ zast¹pione nowymi. Podobnie postêpujemy z krzewami agrestu. Po zbiorze tradycyjnych
(niepowtarzaj¹cych owocowania) malin nale¿y usun¹æ
wszystkie pêdy, które owocowa³y w bie¿¹cym roku. Warto
usun¹æ te¿ nadmiar pêdów,
które maj¹ owocowaæ w roku
przysz³ym.
Planujesz jesieni¹ posadziæ
drzewka lub krzewy w sadzie?
Warto, abyœ w sierpniu wysia³
nasiona roœlin na zielony nawóz (np. Facelii). Pozwoli to
wzbogaciæ glebê w substancje
organiczne i poprawi strukturê gleby.
W po³owie miesi¹ca warto
za³o¿yæ na pnie drzew opaski
z papieru falistego; pozwol¹
one wy³apaæ g¹sienice owocówki œliwkóweczki. We wrzeœniu
opaski zdejmiemy i palimy.
Drzewa i krzewy ozdobne
liœciaste
Przestajemy nawoziæ wszystkie drzewa i krzewy, aby nie
pobudzaæ tegorocznych pêdów do wzrostu i pozwoliæ im
zdrewnieæ przed zim¹. Tylko
jeœli zdrewniej¹, bêd¹ mia³y
szansê przetrwaæ zimowe
ch³ody. Ostatni raz przycinamy ¿ywop³oty, aby rany po ciêciu zd¹¿y³y siê dobrze zabliŸniæ do zimy. Opryskujemy
ró¿e przeciwko czarnej plamistoœci i m¹czniakowi oraz
wierzby przeciwko rdzy (wra¿liwe s¹ na ni¹ zw³aszcza odmiany miniaturowe szczepione
na pniu), np. preparatem
Baymat lub ekologicznym Bioseptem.
Je¿eli na roœlinach zauwa¿ymy mszyce lub g¹sienice, stosujemy jeden z preparatów
owadobójczych. Zabieg powtarzamy trzy razy w odstêpach
tygodniowych.
Iglaki
Druga po³owa lata to najlepszy czas na sadzenie i przesadzanie iglaków, a tak¿e krzewów zimozielonych. Przed
nadejœciem zimy zd¹¿¹ siê
dobrze ukorzeniæ i zim¹ nie
bêd¹ nara¿one na przesuszenie. M³ode krzewy kupowane
w pojemnikach w ci¹gu kilku
pierwszych dni po posadzeniu
wymagaj¹ jedynie intensywnego podlewania. Roœliny z tzw.
go³ym korzeniem (wykopane
z gruntu przed sprzeda¿¹)
trzeba nie tylko obficie nawadniaæ, ale te¿ os³oniæ na dwa,
trzy pierwsze tygodnie parawanem z agrow³ókniny lub juty.
Jeœli zauwa¿ymy pierwsze
symptomy chorób lub ¿erowania szkodników, stosujemy
odpowiednie preparaty. Sosny dotkniête osutk¹ (objawy
tej choroby grzybowej to: plamy na ig³ach, a póŸniej br¹zowienie opadanie igie³ z ca³ych ga³êzi) opryskujemy Antracolem. Na tujach i œwierkach
kar³owych mog¹ pojawiæ siê
przêdziorki. Zwalczamy je
preparatem Provado Plus. Je¿eli na ga³¹zkach œwierków pokaza³y siê wiosn¹ podobne do
ma³ych szyszeczek galasy, to
znaczy, ¿e drzewa atakowane
s¹ przez ochojniki. W³aœnie
teraz trzeba zniszczyæ larwy,
które wylêg³y siê z galasów.
Stosujemy Decis lub Sumi-alpha.
Z iglaków, w drugiej po³owie sierpnia (po zahamowaniu wzrostu) po raz ostatni
przycinamy te¿ choiny, cyprysiki, cisy, ja³owce i modrzewie.
W tym miesi¹cu wykonujemy
te¿ ostatnie ciêcie ¿ywop³otów
z drzew i krzewów zrzucaj¹cych
liœcie na zimê.
Trawnik
Koñczymy nawo¿enie trawnika. Dalsze nawo¿enie w póŸniejszym terminie mo¿e przyczyniæ siê do gorszego zimowania darni i w konsekwencji
utrudniæ jej regeneracjê na
wiosnê.
„Eden-Ogrody Marzeñ”
Us³ugi Ogólnoogrodnicze
Krzysztof Zegar
39-106 £¹czki Kucharskie 183
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
TO I OWO
Morwa
czarna
Morwa czarna to gatunek
drzewa z rodziny morwowatych osi¹gaj¹cy wysokoœæ od 10
do 15 m. Wystêpuje dziko
w Azji Mniejszej. Uprawiana
jest w Europie po³udniowej
oraz w Ameryce Pó³nocnej
w regionach o ³agodnym klimacie. Owoce morwy czarnej
s¹ kulistego lub owalnego
kszta³tu i osi¹gaj¹ d³ugoœæ do
2,5 cm. Owocostany przypominaj¹ z wygl¹du je¿yny:
s¹ zbudowane z kilkudziesiêciu bardzo drobnych orzeszków, otoczonych miêsistymi
listkami okwiatu. Owoce te s¹
bardzo soczyste, ciemnoczerwone, o s³odko-kwaœnym smaku i dojrzewaj¹ przewa¿nie
w sierpniu.
Od XVI wieku jagody, kora
oraz liœcie morwy czarnej s¹
stosowane w medycynie ludowej. W tradycyjnej medycynie
chiñskiej i tybetañskiej preparat otrzymywany z owoców
morwy stosuje siê w stanach
zapalenia tkanki kostnej
i oko³ostawowej. Niedojrza³e
owoce morwy zaleca siê przy
biegunce, a dojrza³e przeciwko nie¿ytowi ¿o³¹dka i jelit
oraz przy kolkach ¿o³¹dkowych. Napar z dojrza³ych owoców to doskona³y œrodek napotny, rozpuszczaj¹cy œluz,
moczopêdny, ³agodnie przeczyszczaj¹cy. Korê z drzewa
morwowego stosuje siê na
bóle zêbów, natomiast liœci
u¿ywa na uk¹szenia wê¿y. Œwie¿o wyciœniêty sok z korzeni
morwy ma w³aœciwoœci przeciwrobaczne. Œwie¿e owoce
morwy zaleca siê równie¿ spo¿ywaæ w przypadku choroby
wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy.
Obecnie morwa czarna stosowana jest w przypadkach
raka piersi, raka jajnika, zapalenia nadk³ykcia bocznego
koœci ramiennej. Jagody nadaj¹ siê równie¿ na problemy
zwi¹zane z ró¿nego rodzaju zapaleniami oraz w celu zahamowania krwawienia. Morwa
czarna zawiera flawonoidy, kumaryny, taniny, cukry (inwertowany, trzcinowy). Jagody zawieraj¹ tak¿e witaminê A, B1,
B2, C oraz barwnik, który wykorzystuje siê do barwienia
przetworów. Zawieraj¹ tak¿e
kwasy (foliowy, cytrynowy, jab³kowy), karoteny. Stanowi¹ Ÿród³o antocyjanów, pektyn, soli
mineralnych, a wœród nich
bardzo du¿o ¿elaza oraz potasu, wapnia, magnezu i fosforu.
Owoce morwy s¹ niskokaloryczne. sporz¹dza siê z nich
smaczne d¿emy, marmolady,
wykorzystuje do produkcji alkoholi oraz syropów, soków,
kompotów i wina. Owoce mo¿na te¿ suszyæ i kandyzowaæ.
Sok naturalny z owoców: dojrza³e owoce morwy czarnej umyæ,
oczyœciæ z szypu³ek i os¹czyæ.
Przepuœciæ przez sokowirówkê.
Ewentualnie lekko os³odziæ dla
lepszego smaku. Przelaæ do butelek, szczelnie zamkn¹æ i pasteryzowaæ przez oko³o 15 minut.
Przechowywaæ w ch³odnym
ciemnym miejscu. Sok jest nie tylko smaczny – tak¿e wzmacnia
organizm, mo¿na go dodawaæ
do herbaty przy przeziêbieniach,
a tak¿e u¿ywaæ jako p³ukanki przy
owrzodzeniach jamy ustnej i bólach gard³a.
Napar z suszonych owoców:
2 ³y¿ki sto³owe rozdrobnionych
owoców zalaæ szklank¹ wrz¹tku, odstawiæ pod przykryciem na
godzinê, odcedziæ. Piæ po 1/3
szklanki przed posi³kami. Pomaga przy przeziêbieniu z gor¹czk¹, grypie, kaszlu. Jest œrodkiem napotnym.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Odwar z suszonych owoców:
³y¿kê sto³ow¹ rozdrobnionych
owoców zalaæ szklank¹ wrz¹tku, podgrzewaæ na maleñkim
ogniu przez 15 minut, odcedziæ.
Mo¿na dodaæ odrobinê miodu.
Piæ ciep³y. To doskona³y œrodek
napotny, a tak¿e lekko moczopêdny – pomaga miêdzy innymi
przy obrzêkach i opuchliŸnie, reguluj¹c gospodarkê wodn¹ organizmu.
Nalewka z owoców: garœæ
umytych, oczyszczonych z szypu³ek i os¹czonych owoców zalaæ czystym spirytusem, szczelnie zamkn¹æ i odstawiæ w ciemne miejsce na 2 tygodnie. Potem p³yn zlaæ i odcedziæ przez
gazê. W niewielkich iloœciach
u¿ywaæ po posi³kach na wzmocnienie organizmu i przy przeziêbieniach.
Jagoda
acai
Jagoda palmy brazylijskiej
acai wystêpuje lasach Amazonii pó³nocnej w Brazylii. Jagody te rosn¹ na wysokich, nawet do 20 metrów palmach.
Sama jagoda acai w wygl¹dzie
do z³udzenia przypomina
zwyk³¹ borówkê leœn¹, jest tylko nieco ciemniejsza, nabieraj¹c barwy ciemnofioletowej.
Ma stosunkowo tward¹ konsystencjê, du¿e nasienie i bardzo ma³y mi¹¿sz. W smaku
przypomina zwyk³¹ jagodê,
z lekk¹ nut¹ czekolady. Swoj¹
popularnoœæ zawdziêcza w³aœciwoœciom leczniczym, energetycznym i od¿ywczym, dlatego nazywana jest cudem
od¿ywczym. Na rynku polskim
nie mo¿na kupiæ jagody acai
w postaci owocu. Dostêpne s¹
jedynie preparaty w postaci
tabletek. W sprzeda¿y jest
równie¿ proszek z jagód acai.
S¹ w nim zachowane wszystkie
w³aœciwoœci œwie¿ych owoców.
Taki proszek s³u¿y do przygotowania napoju do picia.
Korzyœci dla organizmu ze
spo¿ywania jagód acai:
j zwiêkszenie energii witalnej: sk³adniki od¿ywcze
acai (a przede wszystkim du¿e
iloœci naturalnych lipidów)
zapewniaj¹ niezbêdn¹ dawkê
energii potrzebn¹ do uprawiania sportu, lub po prostu
do wykonywania codziennych
obowi¹zków.
j poprawa kondycji umys³owej: nienasycone kwasy
t³uszczowe z rodziny omega3
s¹ budulcem dla ok. 60%
ludzkiego mózgu. Produkty
¿ywnoœciowe bogate w t³uszcze omega3, w tym jagoda acai,
znacznie zmniejszaj¹ szansê
na zak³ócenia w pracy mózgu
oraz usprawniaj¹ ogóln¹ funkcjonalnoœæ umys³u (w tym czujnoœæ i bystre myœlenie).
j wzmocnienie i zwiêkszenie wydajnoœci organizmu:
korzystne dla organizmu substancje chemiczne w acai
wspomagaj¹ efekt synergii –
wiêkszych i lepszych efektów
procesów zachodz¹cych w organizmie, osi¹gniêtych tym
samym nak³adem pracy. Oznacza to, ¿e organizm pracuje
wydajniej bez koniecznoœci
zwiêkszenia wysi³ku.
j redukcja zmêczenia:
mieszanka niezbêdnych aminokwasów i mikroelementów,
któr¹ zawiera acai, znacznie
przyspiesza regeneracjê energii po du¿ym wysi³ku.
j zwiêkszenie wytrzyma³oœci i pracy uk³adu miêœniowego.
j oczyszczanie organizmu:
jagody acai przez wieki u¿ywano w celu oczyszczenia organizmu z substancji truj¹cych
i szkodliwych. We wspó³czesnym jedzeniu jest tyle uzdatniaczy i konserwantów, ¿e organizm ludzki nie jest w stanie w naturalny sposób siê
z nimi uporaæ.
j polepszenie trawienia
i wypró¿niania: b³onnik pokarmowy jagody acai u³atwia
trawienie i poprawia stan
przewodu pokarmowego,
Ci¹g dalszy na str. 48
STR. 47
TO I OWO
Ci¹g dalszy ze str. 47
w tym odcinka jelita szczególnie nara¿onego na ró¿ne
schorzenia i nieprawid³owoœci – okrê¿nicy.
j ³agodzenie stresu: acai pomaga regulowaæ poziom hormonów odpowiedzialnych za
wydajnoœæ i poprawne funkcjonowanie organizmu w sytuacjach stresowych. Ich nadprodukcja prowadzi do szkodliwych stanów napiêcia nerwowego, natomiast odpowiedni
poziom pomaga przystosowaæ
siê do warunków stresowych
i lepiej je znosiæ.
j spowolnienie procesu
starzenia: sk³adniki energetyczne i silne antyoksydanty
w acai utrzymuj¹ stan maksymalnej wydajnoœci komórek
i potrafi¹ dziêki temu spowolniæ procesy starzenia.
j poprawa funkcjonowania
seksualnego: przeciwzapalne
oraz oczyszczaj¹ce w³aœciwoœci
acai potrafi¹ przeciwdzia³aæ
niep³odnoœci wywo³anej stresem, zanieczyszczeniem œrodowiska, a tak¿e schorzeniami powodowanymi przez wolne rodniki (np. ró¿nymi formami nowotworów).
j poprawa wzroku: sok
z acai, dziêki swym w³aœciwoœciom wzmacniaj¹cym naczynia w³osowate, pomaga zapobiegaæ uszkodzeniom naczyñ
krwionoœnych siatkówki oka
oraz obni¿aj¹ ryzyko wyst¹pienia schorzeñ i komplikacji po
zwyrodnieniu plamki ¿ó³tej.
j wzmocnienie systemu odpornoœciowego: acai wzmacnia uk³ad immunologiczny,
usprawniaj¹c naturaln¹ odpornoœæ organizmu. Beta-sitosterol obecny w acai zapobiega szkodliwemu dzia³aniu hamuj¹cemu reakcje odpornoœciowe organizmu i stymuluje
dzia³anie leukocytów.
j obni¿enie poziomu z³ego cholesterolu i podwy¿szenie poziomu dobrego cholesterolu. Acai to nie tylko bogactwo antyoksydantów, ale
tak¿e i innych substancji od¿ywczych, jak niezbêdne kwasy t³uszczowe.
j obni¿enie poziomu ciœnienia krwi: dziêki fitosterolom (sterolom pochodzenia
roœlinnego) obecnym w b³onach komórkowych jagody
acai mo¿liwe jest skuteczniejsze ³agodzenie objawów schorzeñ zwi¹zanych z nieprawid³owym ciœnieniem krwi. Antocyjaniny w wyci¹gu z acai
chroni¹ naczynia krwionoœne
(¿y³y, arterie i naczynia w³osowate) obni¿aj¹c ich kruchoœæ
i dziêki temu zmniejszaj¹ ryzyko uszkodzeñ ró¿nych czêœci uk³adu krwionoœnego.
j regulacja poziomu cukrów
i t³uszczów: acai posiada wyj¹tkowo niski wskaŸnik glikemiczny i dlatego jest cennym sk³adnikiem diety niskoglikemicznej (redukuj¹cej szkodliwe iloœci cukru we krwi).
j regulacja wagi cia³a: niski wskaŸnik glikemiczny jagody acai œwiadczy te¿ o w³aœci-
woœciach sprzyjaj¹cych utrzymywaniu w³aœciwej wagi i wspomagaj¹cych dietê; acai pomaga kontrolowaæ apetyt
i zmniejsza uczucie g³odu.
j zapobieganie szkodliwemu dzia³aniu wolnych rodników.
j poprawa ogólnego samopoczucia i zdrowia: witaminy
B i inne sk³adniki od¿ywcze
acai ³agodz¹ stres i usprawniaj¹ komunikacjê miêdzy komórkami mózgu, wp³ywaj¹ na
zdrowy sen i regulacjê temperatury cia³a.
j hamowanie objawów i postêpowania ro¿nych chorób,
miêdzy innymi: raka, prostaty, Alzheimera i innych.
j zapobieganie osteoporozie: acai jest bogata w wapñ,
dziêki czemu uzupe³nia niedobory ¿ywieniowe wapnia,
prowadz¹ce do ubytku masy
kostnej i ogólnego os³abienia
koœci.
j ³agodzenie objawów cyklu menstruacyjnego: sok
z acai jest ulg¹ dla kobiet, które cierpi¹ na silne bóle menstruacyjne. Dziêki bogatej zawartoœci wapnia, wyci¹g z acai
okrywa œciankê macicy ods³oniêt¹ przez z³uszczaj¹c¹ siê
b³onê œluzow¹, zmniejszaj¹c
ból spowodowany skurczami
i opuchlizn¹.
j wspomaganie profilaktyki chorób serca: jagoda acai
zawiera polifenole, podstawowy sk³adnik diety poprawiaj¹cej stan serca, u³atwiaj¹ przep³yw krwi i wspomagaj¹ pracê
ca³ego uk³adu krwionoœnego,
zmniejszaj¹c ryzyko zatoru
w naczyniach krwionoœnych.
j przeciwdzia³anie infekcjom bakteryjnym, wirusowym
i grzybiczym. Infekcja bakteryjna, wirusowa lub grzybicza nastêpuje wtedy, gdy zarazkom
uda siê pokonaæ system immunologiczny organizmu. Wyci¹g
z acai zawiera ca³e bogactwo
substancji wspomagaj¹cych
system immunologiczny i udaremniaj¹cych infekcje.
j posiadanie w³aœciwoœci
antymutagennych: przeciwutleniacze zawarte w wyci¹gu
z acai pomagaj¹ zapobiegaæ
uszkodzeniom DNA prowadz¹cym do mutacji i przemian
nowotworowych, dziêki czemu przeciwdzia³a szkodliwym
substancjom takim, jak karcynogeny i mutageny.
j zwalczanie objawów refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego: sk³adniki od¿ywcze acai
(szczególnie szeroka gama
antyoksydantów) pomagaj¹
chroniæ oraz regenerowaæ
zwieracz dolny prze³yku,
uszkodzony wskutek cofania
siê kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej
z ¿o³¹dka do prze³yku. Ich
w³aœciwoœci anty kwasowe
zmniejszaj¹ ryzyko powik³añ,
mog¹cych powstaæ wskutek
zalegania treœci kwasowej
w prze³yku (owrzodzenie, krwawienie, zapalenie krtani).
Eugenia Strojny
Powiatowy Zespó³
Doradztwa Rolniczego
w Ropczycach
I Konferencja Zdrowia ju¿ za nami
Rynek 1/10, 39-100 Ropczyce
Tel. 697 615 008
www.leczkregoslup.pl
STR. 48
I Konferencja Zdrowia odby³a siê 16 czerwca w Centrum
Kultury w Ropczycach. Pierwszy wyk³ad przedstawili: Jolanta i Andrzej Inglot. Przybli¿yli
oni tematy zwi¹zane ze zdrowym od¿ywianiem siê, opowiedzieli jak od¿ywianie wp³ywa na nasze zdrowie. Przedstawili równie¿ nowoczesne
metody badania stanu zdrowia, a s¹ to: mikroskopowa
analiza ¿ywej kropli krwi, czy
badanie w³osa.
Kolejny wyk³ad na tematy
zwi¹zane z krêgos³upem
przedstawi³ Maciej D³uski.
Podczas tego wyk³adu dowiedzieliœmy siê, sk¹d bior¹ siê
problemy z krêgos³upem i jak
sobie z nimi radziæ. Pod koniec wyk³adu zaprezentowany
zosta³ pokaz kilku technik terapii manualnej Yumeiho,
który wzbudzi³ bardzo du¿e
zainteresowanie wœród zgromadzonej publicznoœci.
Nastêpnie o sporcie, a tak¿e o tym, jaki wp³yw na nasze
zdrowie ma aktywnoœæ fizyczna opowiedzia³ Pawe³ Mielniczek.
W ostatnim wyk³adzie Barbara Nycek przedstawi³a, jak
wa¿n¹ rolê w naszym organizmie odgrywa woda.
Podczas trwania wyk³adów,
dziêki Centrum Leczenia
Krêgos³upa i Rehabilitacji
mo¿na by³o skorzystaæ z bezp³atnych masa¿y. Zainteresowanie by³o ogromne, niemal
przez ca³y czas trwania konferencji chêtnych ci¹gle przybywa³o. Mo¿na by³o równie¿ posiliæ siê przepysznymi smako³ykami przygotowanymi przez
gospodarstwo agroturystyczne „Kêdziorówka”. Wszyscy
obecni na konferencji mogli
skorzystaæ z darmowych kon-
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
TO I OWO
Zespó³ przewlek³ego zmêczenia.
Mo¿e dlatego wyje¿d¿amy na wakacje?
Jest takie zmêczenie, które
ci¹gle trwa, czasem ponad pó³
roku i nie ustêpuje po œnie,
a po wysi³ku dochodzi do tego
z³e samopoczucie, nieraz a¿
do omdlenia i wymiotów. Zawsze wystêpuje przy tym upoœledzenie pamiêci i koncentracji, bóle g³owy, stawów
i miêœni, nawet bez wysi³ku.
Nie obserwujê czêsto tej choroby u moich chorych i choæ
Œwiatowa Organizacja Zdrowia w roku 1991 wpisa³a tê dolegliwoœæ na listê chorób neurologicznych, do tej pory wydawa³o mi siê, ¿e nie wystêpuje ona zbyt czêsto u mieszkañców Podkarpacia.
Szacuje siê, ¿e choruje na
ni¹ dwa miliony Amerykanów,
a w Polsce nie czyniono takich
statystyk. Jednak ostatnio,
pewnie ze wzglêdu na coraz
bardziej stresuj¹cy tryb ¿ycia,
coraz czêœciej rozpoznajê tê
jednostkê chorobow¹. Po
pierwsze, zmêczenie jest naprawdê wielkie, nawet trudno poruszaæ rêkami i chodziæ.
Po drugie, dominuje zmêczenie psychiczne, tak, jakby ca³a
energia ulecia³a z cz³owieka.
Po trzecie, pocz¹tek zmêczenia jest nag³y, to „jak grom
z jasnego nieba”, wytr¹ca
w œrodku zajêæ i planów do
tego stopnia, ¿e do tej pory
obowi¹zywa³a teoria, i¿ przyczyn¹ zespo³u przewlek³ego zmêczenia jest infekcja wirusowa.
Zmêczenie jest ciê¿kie, wyniszczaj¹ce dla chorego i trwa
d³ugo. Musi trwaæ ponad
szeœæ miesiêcy, by rozpoznaæ
tê chorobê. Niestety, nie ma
badañ analitycznych, ani testów z krwi, które mog¹ zdiagnozowaæ ten zespó³. Rozpoznanie ma charakter kliniczny, tylko na podstawie objawów, po wykluczeniu innych
stanów chorobowych, które
te¿ doprowadzaj¹ do dramatycznego uczucia zmêczenia.
Musimy odrzuciæ choroby
psychiczne, schizofreniê i zespó³ depresyjny, zaburzenia
od¿ywiania np. bulimiê, choroby nowotworowe i choroby
organiczne mózgu. W pierwszej kolejnoœci zawsze siê staram wykluczyæ u¿ywanie œrodków psychoaktywnych i narkotyków.
Przyczyna choroby nie jest
znana, ale do mnie przemawia teoria, ¿e jej powodem jest
interakcja wielu czynników,
sk³onnoœci genetycznych,
nadmiernej pracy, stresu i z³o¿onych zaburzeñ psychicznych. Wykazano, ¿e w tej chorobie wystêpuje zmniejszona
iloœæ nienasyconych kwasów
t³uszczowych Omega 3 i ni¿sze poziomy cynku w organizmie. S¹ te¿ potwierdzone
dane, które wi¹¿¹ wyst¹pienie
choroby z urazem g³owy przebytym w dzieciñstwie – u takich osób czêstotliwoœæ zespo³u roœnie szeœciokrotnie
w porównaniu z osobami, które urazu nie przeby³y. Okaza³o siê tak¿e, i¿ istnieje opóŸnienie w wydzielaniu melatoniny na koñcu dnia, która wystêpuje po to, by nast¹pi³ sen,
st¹d próby uregulowania preparatami melatoniny.
Generalnie, przed postawieniem rozpoznania musimy wykluczyæ inne choroby.
Nie wolno nam tak¿e przeoczyæ objawów alarmowych
innych chorób nawet zagra¿aj¹cych ¿yciu, np. nowotworów
z³oœliwych. Co do terapii, to
te¿ niestety nasze mo¿liwoœci
s¹ ograniczone, poniewa¿ nie
znamy przyczyny choroby. Zatem leczenie przyczynowe nie
jest mo¿liwe, st¹d pozostaje
jedynie leczenie objawowe.
Mam tu na myœli kuracjê ruchem, codziennie ok. 30 minut, wysi³kiem, który jednak
nie przekracza granicy tolerancji i nie powoduje nadmiernego obci¹¿enia kr¹¿enia, nie daje przekroczenia
docelowej czêstoœci akcji ser-
ca. Leczenie farmakologiczne jest rozczarowuj¹ce i nie
przynosi jednoznacznych
efektów. Podejmujemy próby
leczenia preparatami kory
nadnerczy i preparatami
przeciwdepresyjnymi, mimo,
¿e depresjê, jako chorobê wykluczyliœmy w rozpoznaniu zespo³u przewlek³ego zmêczenia.
Jak widzicie, nie jest to choroba ³atwa do leczenia i na
szczêœcie nie pojawia siê czêsto. Najwa¿niejsza jest profilaktyka: pracowaæ m¹drze, bez
objawów nadmiernego oddawania siê pracy, bo praca bez
odpoczynku ponad 10 godzin
dziennie doprowadza do wypalenia zawodowego, zagra¿a
wystêpowaniem depresji i nie
przynosi radoœci, nawet za
wiêksze zarobki. Odpoczywaæ
te¿ m¹drze, aktywnie, poœwiêcaj¹c czas wypoczynku na takie zajêcia, które przynosz¹
radoœæ. Pisz¹cy te s³owa intensywnie pracuje ju¿ od wielu
lat, ale i wypoczywa intensywnie, aktywnie, najchêtniej
z aparatem fotograficznym
w rêce. Dobrze, ¿e ju¿ nied³ugo przede mn¹ parê dni urlopu, czego i Wam moi drodzy
Czytelnicy serdecznie ¿yczê.
sultacji z naszymi specjalistami, m.in. z Maciejem D³uskim mo¿na by³o porozmawiaæ
o problemach zwi¹zanych z
krêgos³upem. Konsultacji
odnoœnie stanu zdrowia
udziela³a specjalistka, Ela
Gierulska.
Miêdzy wyk³adami mogliœmy podziwiaæ wystêpy tanecznej grupy Vega z Centrum
Kultury w Ropczycach oraz
Zespo³u Pieœni i Tañca „Halicz” dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Wi¹zankê
znanych i lubianych utworów
zagrali dla nas Julian Kluz
(klarnet) i Marek Regu³a
(akordeon).
Bardzo serdecznie dziêkujemy tym wszystkim, dziêki
którym konferencja mog³a siê
odbyæ. Szczególne podziêkowania kierujemy do starosty
powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego Stanis³awa Ziemiñskiego za objêcie konferencji patronatem, gazecie
bezp³atnej „G³os Powiatu” za
patronat medialny. Dziêkujemy pracownikom Centrum
Kultury w Ropczycach na czele z dyrektor Teres¹ Kiepiel
za pomoc w organizacji konferencji. Dziêkujemy sponsorom za wsparcie finansowe:
Podkarpackiemu Bankowi
Spó³dzielczemu w Ropczycach, Bankowi Spó³dzielcze-
mu w Ropczycach, Zespo³owi
Szkó³ im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach, Panu Adamowi Bieszczadowi ze sklepu rowerowego w Ropczycach, pracowni reklamy Askonet w
Ropczycach.
Dziêkujemy wszystkim za
przybycie. Mamy nadziejê, ¿e
I Konferencja Zdrowia pomo¿e nam zmieniæ styl ¿ycia, to
jak siê od¿ywiamy i co robimy,
aby czuæ siê zdrowym.
Ju¿ wkrótce odbêd¹ siê kolejne cykle wyk³adów na temat
zdrowego od¿ywiania siê, oceny stanu zdrowia oraz leczenia
schorzeñ krêgos³upa. Bêd¹ to
krótkie spotkania ze specjalistami o których dowiecie siê
Pañstwo z lokalnych gazet, czy
stron internetowych: www.konferencjazdrowiaropczyce.pl,
www.leczkregoslup.pl, http://
e-coralclub.pl/.
II Konferencja Zdrowia odbêdzie siê w 2014 r.
Obserwujcie nasz profil na
facebooku https://www.facebook.com/IKonferencjaZdrowiaWRopczycach
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Lek. med. Marek Ziajor
specjalista
medycyny rodzinnej
Komitet Organizacyjny I Konferencji Zdrowia: Robert Raœ - Centrum Leczenia Krêgos³upa i Rehabilitacji w Ropczycach;
Agnieszka Róg – Coral Club
Ropczyce; Centrum Kultury
w Ropczycach
Robert Raœ
STR. 49
TO I OWO
Antykoncepcja
Czêstym tematem pojawiaj¹cym
siê w lecznicy jest antykoncepcja u zwierz¹t. Choæ wydaje mi
siê, ¿e kiedyœ ju¿ pisa³em nieco
na ten temat postanowi³em wróciæ do tego zagadnienia.
Niechciane ci¹¿e, a co za
tym idzie, niechciane narodziny, s¹ ogromnym problemem w naszym kraju, szczególnie jeœli pod uwagê wzi¹æ
zwierzêta bezdomne. Ich niekontrolowany rozród móg³by
w szybkim czasie dojœæ do gigantycznych rozmiarów i wymkn¹æ siê spod kontroli.
Ufam, ¿e opracowana nie tak
dawno nowa ustawa o ochronie zwierz¹t, a tak¿e planowana (oby w nied³ugim czasie)
jej nowelizacja doprowadz¹
do poprawy stanu rzeczy
w kwestii zwierz¹t bezdomnych, a tak¿e ich rozmna¿ania.
Ustawodawca nie do koñca
przewidzia³ mo¿liwoœæ wykonania narzuconych przez siebie aktów. Có¿ z tego ¿e nak³ada on na gminê obowi¹zek
zajêcia siê bezdomnymi zwierzêtami, jeœli za tym nie id¹
w parze ¿adne dodatkowe
pieni¹dze. Z tego co wiem,
gminy nie s¹ w stanie poradziæ sobie w pe³ni z mo¿liwoœciami które przewidziano
w ustawie. Gminy powinny
otrzymaæ pieni¹dze na to, by
mog³y zawieraæ z lekarzami
umowy choæby na sterylizacjê
bezdomnych zwierz¹t, szczególnie kotów, które ¿yj¹ nikomu nie szkodz¹c, pod warunkiem jednak, ¿e nie bêd¹
w szalonym tempie siê rozmna¿aæ. Ustawa dopuszcza
usypianie œlepego miotu, lecz
czy nie jest bardziej po ludzku wysterylizowaæ kotkê, która œrednio mo¿e daæ nawet
dziesiêæ koci¹t rocznie?
Ale wróæmy do tematu antykoncepcji. Najpewniejsz¹
i najzdrowsz¹ metod¹ jest sterylizacja. Zabieg taki, czy to
u samca, czy u samicy przeprowadzany jest w narkozie, a zwierzê absolutnie nie jest nara¿one na cierpienie. Zabieg
ten zapewnia zwierzêciu spokojne ¿ycie, bez „huœtawek
hormonalnych”, eliminuje
ca³kowicie niechciane przez
w³aœcicieli rozmna¿anie, ponadto czêsto u samców eliminuje problem znaczenia tere-
nu moczem, a tak¿e zmniejsza ich agresjê. Zabieg sterylizacji w znacznym stopniu eliminuje ryzyko powstania nowotworów.
Inn¹ metod¹ s¹ zastrzyki antykoncepcyjne. Mo¿na je stosowaæ u suk co pó³ roku.
U kotek równie¿ dopuszczone
jest stosowanie takich zastrzyków, jednak w mojej praktyce
zdarzy³o siê kilka razy ¿e kotki,
które dostawa³y zastrzyki nawet
trzy razy do roku potrafi³y dostaæ rujê i zajœæ w ci¹¿ê. Mo¿na
by podawaæ preparat co trzy
miesi¹ce, jednak z ekonomicznego punktu widzenia
lepiej kotkê wysterylizowaæ.
Jeœli ktoœ jednak nie chce siê
zdecydowaæ na zabieg, lub siê
go obawia jest rozwi¹zanie alternatywne, w postaci tabletek
antykoncepcyjnych. Takie tabletki podajemy w równych odstêpach, co tydzieñ. Jeœli podawanie tabletek zaczniemy
w odpowiednim momencie,
przede wszystkim tak, by kotka
nie by³a w ci¹¿y, powinien to
Z biletem relacyjnym taniej
na trasie z Przemyœla do Krakowa
PKP Intercity wprowadzi³o do swojej oferty bilet relacyjny. Dziêki
niemu pasa¿erowie podró¿uj¹cy poci¹gami PKP Intercity na trasie
Przemyœl – Kraków zap³ac¹ za bilety mniej ni¿ dotychczas. Kupuj¹c bilet relacyjny pasa¿er mo¿e liczyæ nawet na 30% oszczêdnoœæ na cenie biletu.
Bilet relacyjny obowi¹zuje na
ca³ej trasie z Przemyœla do
Krakowa. Oznacza to, ¿e zarówno na odcinku Przemyœl
– Rzeszów, czy Przemyœl –
Bochnia, czy £añcut – Dêbica
pasa¿er mo¿e liczyæ na ni¿sz¹,
ni¿ obecnie obowi¹zuj¹ca,
cenê biletu. Przyk³adowo, student korzystaj¹cy z 51% zni¿ki za przejazd z Przemyœla do
STR. 50
Krakowa, poci¹giem TLK, zap³aci nieco ponad 22 z³. To
pierwszy etap wdra¿ania biletu
relacyjnego. Na razie oferta objê³a ponad 100 wybranych relacji wszystkich kategorii poci¹gów PKP Intercity. Docelowo nowy cennik pojawi siê na
ca³ej siatce po³¹czeñ PKP Intercity. Tabelê cen biletu relacyjnego mo¿na znaleŸæ na stro-
nie internetowej przewoŸnika: http://intercity.pl/pl/
site/oferty-promocyjne/oferty-krajowe/bilet-relacyjny.html
Obok biletu relacyjnego korzystn¹ cenowo ofert¹ PKP
Intercity jest promocja Wczeœniej = Taniej. Ka¿dy podró¿ny
kupuj¹cy bilet w normalnej
taryfie z wyprzedzeniem premiowany jest upustem. Z 10%
zni¿ki skorzystaæ mo¿e ka¿dy
kupuj¹cy bilet na minimum
siedem dni przed planowan¹
podró¿¹. Osobom, które
kupi¹ bilet 15 dni lub wczeœniej przed planowanym wy-
byæ skuteczny sposób, choæ
i w tym przypadku mia³em chyba dwa lub trzy przypadki, ¿e
ruja wyst¹pi³a mimo przyjmowania leku.
Tak wiêc jak ju¿ wczeœniej
napisa³em sterylizacja, szczególnie w przypadku kotek,
jest jednak najpewniejszym
zabiegiem, a g³ówne ryzyko
z ni¹ zwi¹zane to narkoza. Jest
to jednak ryzyko znikome.
Rozwój gospodarczy prowadzi nas do coraz wiêkszej selekcji ras i gatunków zwierz¹t
i mo¿na zauwa¿yæ zdecydowane zwiêkszenie zainteresowania kontrol¹ rozrodu i coraz
wiêkszej kultury i œwiadomoœci na temat takiej kontroli.
Cieszy fakt, ¿e coraz rzadziej
s³yszymy o ma³ych kotkach,
które trzeba by³o „utopiæ
w rzece”. Artyku³ ten piszê
wierz¹c, ¿e kiedyœ takie sformu³owania pozostan¹ tylko
gorzkimi wspomnieniami
w pamiêci naszych rodziców.
lek. wet. Dominik Rachwa³
jazdem, przys³uguje jeszcze
wiêksza, bo 15% zni¿ka.
Bilety na przejazdy poci¹gami PKP Intercity mo¿na nabyæ w regularnej sprzeda¿y
w kasach, w Centrach Obs³ugi Klienta, w automatach biletowych na terenie ca³ego
kraju oraz poprzez Internet
i tablety, czy smartfony wyposa¿one w po³¹czenie sieciowe.
Nowoœci¹ jest nowa forma biletu zakupionego drog¹ elektroniczn¹. Pasa¿er ma wybór
pomiêdzy tradycyjnym biletem drukowanym, a QR kodem, który pokazuje podczas
kontroli na ekranie urz¹dzenia mobilnego.
Zuzanna Szopowska
rzecznik prasowy
PKP Intercity S.A.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
PTTK W ROPCZYCACH
Rajd Górski „Klonowy jest organizowany od ponad
30 lat. Trasa tegorocznego, XXXIII rajdu, wiod³a
œcie¿kami Beskidu S¹deckiego.
Po raz pierwszy zosta³ on objêty patronatem honorowym starosty Powiatu Ropczycko-Sêdziszowskiego.
W grupie prowadzonej
przez przewodnika Stanis³awa
Wójciaka wêdrowali uczniowie szkó³ z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego zrzeszeni
w SKKT PTTK Odzia³ Ropczyce i ich opiekunowie:
z Gimnazjum nr 2 (Wies³aw
Szczepanek), ze Szko³y Podstawowej nr 5 (Marek
Ochmañski), ze Szko³y Podstawowej w Nawisu (Robert
Pieczonka), z Zespo³u Szkó³
nr 3 (Lidia Brzostowska),
z Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych (Roman Feret).
Wyruszyliœmy w drogê autokarem, wczesnym rankiem.
Trasa wiod³a przez Wielopole,
Wiœniow¹, Jas³o, Gorlice do
Rytra. St¹d wyszliœmy na piesz¹
wêdrówkê. Niestety, aura sprawi³a nam przykr¹ niespodziankê. Przez Wd¿ary Wy¿ne,
Wietrzne Dziury, Wielk¹ Przehybê, Halê Przehybê, Z³omisty
Wierch, Ma³¹ Radziejow¹,
Rajd jakiego jeszcze nie by³o
Wielki Rogacz, Niemcow¹,
Kordowice oraz M³odów wêdrowaliœmy ju¿ w deszczu i b³ocie po Beskidzie S¹deckim.
Przemoczeni i zmêczeni dotarliœmy pod wieczór do Szko³y
Podstawowej w Rytrze na zas³u¿ony odpoczynek.
Niedzielny poranek powita³
nas znów s³oñcem, którym nie-
stety nie ucieszyliœmy siê zbyt
d³ugo. Po mszy œwiêtej w koœciele Œwiêtego Józefa Robotnika udaliœmy siê do ruin œredniowiecznego zamku w Rytrze. Nastêpnie wyruszyliœmy
w drogê powrotn¹. Strugi deszczu nie przeszkodzi³y nam jednak w rozpaleniu ogniska
i przeprowadzeniu konkursu
Nowe inicjatywy PTTK w Ropczycach
W sobotê 8 czerwca 2013 roku odby³a siê wycieczka
cz³onków PTTK w
Ropczycach do Trzcinicy ko³o
Jas³a, gdzie znajduje siê skansen archeologiczny z pocz¹tków
epoki br¹zu pod nazw¹ „Karpacka Troja” i Odrzykonia ko³o Krosna (gotycka budowla wzniesiona na skale na wysokoœci 452 m
n.p.m.).
Uczestniczy³o w niej 17
osób. Wycieczce towarzyszy³a
mi³a atmosfera i piêkna s³oneczna pogoda. W drodze
powrotnej do Ropczyc zatrzymaliœmy siê w leœniczówce w
Nawsiu, by posiliæ siê pieczonymi w ogniu kie³baskami i
pobiesiadowaæ.
Organizatorem wycieczki
by³ Zarz¹d Oddzia³u PTTK w
Ropczycach na czele z nowo
wybran¹ prezes Zofi¹ Król.
Nale¿y wspomnieæ, i¿ 8 czerwca obchodzony jest jako Dzieñ
PTTK. Z tej te¿ okazji prezes
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
Zofia Król przyjê³a w poczet
PTTK trzy nowe cz³onkinie,
wrêczaj¹c im legitymacje.
Czekamy na dalsze propozycje zwiedzania ciekawych
polskich miejsc.
Krystyna Popielarz
krajoznawczego. Wspólny posi³ek i piosenki turystyczne
pozwoli³y nam zebraæ resztki
si³ na powrót do Ropczyc.
Rajd ten zorganizowany zosta³ w oparciu o za³o¿enia
Szko³y Promuj¹cej Zdrowie.
Mia³ na celu wyjœcie do m³odzie¿y, aby zachêciæ j¹ do zdrowego stylu ¿ycia, aktywnego
wypoczynku na ³onie natury
oraz poznawania walorów ojczystych krajobrazów.
Zapraszaj¹c do dalszych wêdrówek uczestnicy XXXIII
Rajdu „Klonowego” sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania
Panu Staroœcie Stanis³awowi
Ziemiñskiemu za sponsoring. Dyrektor Szko³y Podstawowej w Rytrze Wies³awie Pawlik dziêkujemy za udzielenie
schronienia strudzonym wêdrowcom, zaœ dyrektorom
wszystkich szkó³ uczestnicz¹cych w rajdzie i opiekunom
grup m³odzie¿owych – za „duchowe” wsparcie. Do zobaczenia na szlaku na XXXIV Górskim Rajdzie „Klonowym”
w 2014 roku.
Organizatorem XXXIII
Górskiego Rajdu Klonowego
by³ Oddzia³ PTTK w Ropczycach.
Roman Feret
STR. 51
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Andrzej Jedynak
trenerem kadry narodowej
Ci¹g dalszy ze str. 2
Andrzej Jedynak by³ inicjatorem utworzenia przy szkole
w Lubzinie Uczniowskiego
Klubu Sportowego. Klub powsta³ w 1995 roku i wtedy wiod¹c¹ dyscyplin¹ by³y zapasy
w stylu klasycznym. Po latach
trener Jedynak uleg³ fascynacji sumo (nie rezygnuj¹c z zapasów), rozwijaj¹cym siê
w szybkim tempie w Europie
i w Polsce.
Nasi uczniowie, zawodnicy
UKS Lubzina zdobywaj¹ tytu³y mistrzów Polski i Europy. To
zas³uga ich pracowitoœci i obowi¹zkowoœci, ale przede
wszystkim zas³uga trenera,
który konsekwencj¹, umiejêtnoœciami organizatorskimi
oraz pedagogicznymi wyzwala
chêæ zdrowej rywalizacji
i wspinania siê na najwy¿sze
stopnie podium podczas zawodów krajowych i miêdzynarodowych.
Zarz¹d UKS Lubzina
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Sumo
W dniach 14-15 czerwca
w Pabianicach odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Sumo strefy „C”.
Jest to najwa¿niejsza impreza
w tej grupie wiekowej, gdy¿
punkty zdobyte przez zawodników wliczane s¹ do wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y prowadzonego
przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki. W zawodach wystartowa³o 176 zawodników
z 21 klubów sportowych z czterech województw: ³ódzkiego,
œwiêtokrzyskiego, lubelskiego
i podkarpackiego.
STR. 52
Bardzo wysok¹ formê zaprezentowali sumocy z UKS Lubzina zdobywaj¹c a¿ 7 medali
(w tym 4 z³ote), a tak¿e zwyciê¿aj¹c w punktacji dru¿ynowej ch³opców.
Wyniki:
35 kg – Micha³ Kuku³ka – III m.
45 kg – Kamil Rymut – I m.
50 kg – Hubert Deborowski – I m.,
Micha³ Kisiel – VII m.
60 kg – Bartosz Kot – I m.
65 kg – Bart³omiej Pawlus – I m.,
Jakub Nowakowski – III m.,
75 kg – Jakub Ko³odziej – V m.
Punktacja dru¿ynowa ch³opców:
I m. – UKS Lubzina
II m. – PTC Pabianice
III m. РAgros ZamoϾ
B³êkitni maj¹ ju¿ kadrê
na nowy sezon
Dru¿yna drugoligowych siatkarzy B³êkitnych Ropczyce
skompletowa³a ju¿ prawie
w ca³oœci sk³ad na sezon 2013/14.
- Szukamy jeszcze tylko doœwiadczonego przyjmuj¹cego – mówi Wojciech Baszak, prezes ropczyckiego klubu, dodaj¹c, ¿e celem zespo³u, który w ostatnich sezonach rywalizowa³ o utrzymanie
w lidze, bêdzie teraz walka o czo³owe lokaty w grupie.
Do zespo³u trafi³o trzech nowych zawodników. Wszyscy oni
w minionych rozgrywkach reprezentowali kluby z Podkarpacia.
Przemys³aw Bryliñski to doœwiadczony œrodkowy z drugoligowych
Karpat Krosno, który po czterech latach powraca do ropczyckiego zespo³u. Ogrania na ligowych parkietach nie brakuje te¿
Tomaszowi Kusiorowi, œrodkowemu pozyskanemu przez B³êkitnych z drugoligowego Wis³oka
Strzy¿ów. Nowym atakuj¹cym jest
Grzegorz Barczuk z trzecioligowego AZS UR Rzeszów. Pozostali
zawodnicy w kadrze naszego
drugoligowca to siatkarze, którzy ju¿ reprezentowali B³êkitnych. Sk³ad zespo³u zostanie uzupe³niony trzema juniorami. S¹ to
Micha³ Mich, Patryk Grendysa
i Jakub Andreasik.
Z dru¿yn¹ rozstali siê: œrodkowy Wojciech Gajosz i atakuj¹cy
Wojciech Rusin. Serdecznie
dziêkujemy za wszystko! W zwi¹zku z pozyskaniem do zespo³u
w nadchodz¹cym sezonie
dwóch œrodkowych zarz¹d klubu podj¹³ decyzjê o wypo¿yczeniu na jeden sezon œrodkowego
Mateusza Goryla do II ligowego zespo³u Wis³oka Strzy¿ów.
Trenerem w dalszym ci¹gu
pozostaje Micha³ Betleja, który
przygotowania do nowego sezonu ma rozpocz¹æ 5 sierpnia.
Zespó³ pracowaæ bêdzie na w³asnych obiektach.
Liga ma ruszyæ w ostatni¹ sobotê wrzeœnia, lub pierwsz¹ sobotê paŸdziernika.
Kadra B³êkitnych Ropczyce na
sezon 2013/2014:
rozgrywaj¹cy: Mateusz Sroka,
Marcin Bia³orudzki; atakuj¹cy:
Marcin Dobrzyñski, Grzegorz Barczuk; przyjmuj¹cy: Pawe³ Rusin,
Tomasz Kotyla, Ernest Plizga, Micha³ Mich, Patryk Grendysa; œrodkowi: Przemys³aw Bryliñski, Tomasz Kusior, Kamil Kwiecieñ; libero: Kamil Waszczuk, Jakub Andreasik
W dniach 14-15 wrzeœnia w hali
widowiskowo-sportowej w Ropczycach odbêdzie siê turniej, bêd¹cy jednym z punktów obchodów jubileuszu 50-lecia klubu
„B³êkitni”. Wezm¹ w nim udzia³
dwie dru¿yny II- ligowe: z Warszawy i Zielonej Góry. W planach
jest tak¿e udzia³ w turnieju zespo³u z I ligi. Ju¿ dzisiaj serdecznie
zapraszamy wszystkich kibiców!
KS B³êkitni Ropczyce
Zawodniczka z Lubziny w Pa³acu Prezydenckim
10 lipca 2013 r. w Pa³acu Prezydenckim odby³o siê spotkanie
reprezentantów Polski wyje¿d¿aj¹cych na Œwiatowe Igrzyska
Sportów Nieolimpijskich World
Games 2013 w Cali w Kolumbii
z Prezydentem RP Panem Bronis³awem Komorowskim. Polscy
sportowcy uzyskali kwalifikacje
w dziewiêciu dyscyplinach; w Kolumbii startowaæ bêdzie 33 naszych zawodniczek i zawodników.
Najliczniejsz¹ ekipê stanowi¹ zawodnicy sumo, których a¿ szeœciu
bierze udzia³ w turnieju. Prezydent ¿yczy³ polskim zawodnikom
sukcesów w Kolumbii i przekaza³
im bia³o-czerwon¹ flagê.
W gronie sportowców, którzy
wyje¿d¿aj¹ do Kolumbii znalaz³a
siê zawodniczka sumo z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w Lubzinie Magdalena Macios, która
jako jedna z pierwszych wywalczy³a kwalifikacje w kategorii do 65
kg. Magda to aktualna mistrzyni
Europy m³odzie¿owców w kategorii do 60 kg oraz br¹zowa medalistka Mistrzostw Europy seniorek w kategorii do 65 kg.
W spotkaniu uczestniczy³a
miêdzy innymi Joanna Mucha –
minister Sportu i Turystyki, Andrzej Kraœnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz
Dariusz Rozum – prezes Polskiego Zwi¹zku Sumo.
Za cztery lata Œwiatowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich
The World Games odbêd¹ siê
w Polsce, we Wroc³awiu.
Inf. w³asna
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
WIADOMOŒCI SPORTOWE
Gminny fina³ rozgrywek pi³ki no¿nej
Miejski Stadion w Ropczycach by³ aren¹ gminnego fina³u zawodów w pi³ce no¿nej
szkó³ gimnazjalnych. Po rozgrywkach grupowych (£¹czki
Kucharskie, Ropczyce-Czekaj,
Ropczyce-Mickiewicza) do
strefy fina³owej awansowali
triumfatorzy trzech grup: Gimnazjum nr 1 w Ropczycach,
Gimnazjum nr 2 w Ropczycach oraz Gimnazjum z Ma³ej.
Zwyciêzcami zawodów (jest to
równoznaczne z awansem do
rozgrywek powiatowych) zostali uczniowie z Gimnazjum nr
1, którzy w identycznym sto-
Bartosz Waszczuk, kapitan reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Ropczycach z puchar za wygrany turniej
sunku pokonali rówieœników
z Gimnazjum nr 2 oraz Ma³ej:
5-2. Druga lokata dla ekipy
z Ma³ej, po minimalnej wygranej 1-0 z Gimnazjum nr 2
Pierwsze miejsce w turnieju wywalczy³a dru¿yna Gimnazjum nr 1
w Ropczycach.
w Ropczycach, na drugim uplasowali siê zawodnicy z Ma³ej, a na trzeRCSiR cim – ch³opcy z Gimnazjum nr 2 w Ropczycach.
Turniej Firm i Zak³adów Pracy – pi³ka no¿na
Na Orliku w Witkowicach odby³y siê kolejne zawody Turnieju Firm i Zak³adów Pracy. Do
rywalizacji w pi³ce no¿nej zg³osi³o siê siedem dru¿yn reprezentuj¹cych firmy, urzêdy i zak³ady
pracy z powiatu ropczycko-sêdziszowskiego. Zespo³y gra³y
w dwóch grupach systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a nastêpnie o poszczególne miejsca w turnieju.
Grupê I wygrali przedstawiciele Hispano-Suiza z Sêdziszowa
M³p., którzy pokonali stra¿aków
i reprezentacjê Zak³adów Magnezytowych oraz zremisowali
z dru¿yn¹, która zajê³a II lokatê
w tej grupie-UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.
Drug¹ grupê wygrali przedstawiciele Urzêdu Miejskiego
z Ropczyc po zwyciêstwie z PackSystem oraz remisie z Cerplastem. Bezpoœrednie zwyciêstwo
Pack-Systemu z Cerplastem da³o
temu pierwszemu zespo³owi
mo¿liwoœæ rywalizacji o III miejsce w zawodach. W spotkaniu
o V miejsce dru¿yna Zak³adów
Magnezytowych odnios³a pewne
zwyciêstwo nad Cerplastem.
Mecz o trzeci¹ lokatê by³ bar-
Zdobywcy II miejsca w turnieju – zespó³ HispanoSuiza z Sêdziszowa M³p.
ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 (261-262)
dzo wyrównany, a lepszym zespo³em okazali siê zawodnicy UTC
CCS Manufacturing. Sporo
emocji dostarczy³o spotkanie fina³owe. Obydwa zespo³y zostawi³y du¿o zdrowia na boisku, ale
gra prowadzona by³a bardzo
czysto. Zwyciêsko z tej rywalizacji wyszli reprezentacji ropczyckiego Urzêdu Miejskiego, pokonuj¹c rywali z Sêdziszowa M³p.dru¿ynê Hispano-Suiza 2:1.
Po zawodach dru¿yny otrzyma³y puchary i pami¹tkowe dyplomy.
RCSiR
III miejsce w turnieju – dru¿yna UTC CCS Manufacturing
grupa I
Zak³ady Magnez. – Hispano-Suiza .......... 0:1
Stra¿ – UTC Manufacturing ..................... 0:1
Zak³ady Magnezytowe – Stra¿ ................. 4:1
Hispano-Suiza – UTC Manufacturing ...... 0:0
Zak³ady Magnez. – UTC Manufacturing .. 0:0
Hispano-Suiza – Stra¿ ............................ 5:0
grupa II
Urz¹d Miejski – Pack-System .................. 2:0
Urz¹d Miejski – Cerplast ......................... 0:0
Pack-System – Cerplast .......................... 1:0
mecz o V miejsce:
Zak³ady Magnez. – Cerplast .................... 7:2
mecz o III miejsce:
UTC Manufacturing – Pack-System ........ 2:0
mecz o I miejsce:
Urz¹d Miejski – Hispano-Suiza ................ 2:1
tabela koñcowa turnieju
1. Urz¹d Miejski
2. Hispano-Suiza
3. UTC Manufacturing
4. Pack-System
5. Zak³ady Magnezytowe
6. Cerplast
7. KPP Stra¿ Po¿arna
tabela po dwóch turniejach
(krêgle, pi³ka no¿na)
1. Urz¹d Miejski ................................ 17 pkt
2. Hispano-Suiza .............................. 14 pkt
3. Cerplast ........................................ 13 pkt
4. Starostwo Powiatowe ..................... 9 pkt
5. KPP Stra¿ Po¿arna .......................... 8 pkt
Zak³ady Magnezytowe .................... 8 pkt
7. Pack-System .................................. 7 pkt
8. RCSiR ............................................. 6 pkt
UTC Manufacturing ........................ 6 pkt
10. Bank Spó³dzielczy ......................... 4 pkt
11. ZUK Ostrów ................................... 2 pkt
STR. 53
Zagraniczni goście
w Zespole Szkół w Lubzinie
W przedszkolu wcale nie musi być nudno
BASENY
OTWARTE
Zespół Basenów
Kąpielowych
w Ropczycach
ul. Konarskiego 6
tel. (17) 22 17 604
GABINET
STOMATOLOGICZNY
dr n. med. Robert Brodowski
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
STOMATOLOGIA OGÓLNA
CHIRURGIA; IMPLANTY;
PROTETYKA; KOSMETOLOGIA
FUH
BRODMED
computers
Ropczyce
ul. Rynek 1
pokój 319
tel. 664-192-400
www.e-brodowski.pl
W sprawie reklam prosimy o kontakt: tel. 17 22 18 228
e-mail: [email protected]
lub na adres redakcji (w stopce)
Komputery
Kasy fiskalne
Akcesoria
Papiery do drukarek i kas fiskalnych
SALON SPRZEDAŻY
ul. 3 Maja 34A, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 746
[email protected]
ul. 3 Maja 4, 39-100 Ropczyce
tel. 17 222 85 86
[email protected]
OG£OSZENIA DROBNE
BEZP£ATNIE !

Podobne dokumenty