zakładowy układ zbiorowy pracy - NSZZ Solidarność CO-I

Komentarze

Transkrypt

zakładowy układ zbiorowy pracy - NSZZ Solidarność CO-I
ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY
PRACY
CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUTU
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W WARSZAWIE
Tekst jednolity prot. 3
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie zawarty w dniu 1 października 2003r. na podstawie art. 24123 Kodeksu pracy,
pomiędzy:
Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą
w Warszawie 02-781, ul. W. K. Roentgena 5,
reprezentowanym przez Dyrektora - Prof. dr hab. med. Marka P. Nowackiego
a działającymi w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie zakładowymi organizacjami związkowymi:
1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze Komisja
Zakładowa nr 408 w Centrum Onkologii,
2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja
Związkowa przy Centrum Onkologii,
3. Związek Zawodowy Pracowników Centrum Onkologii
4. Oddział Regionalny Związku Zawodowego Onkologów Radioterapeutów przy Centrum
Onkologii,
5. Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Anestezjologów przy
Centrum Onkologii
6. Regionalno -Ośrodkowe Koło Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników
Medycznych Radioterapii przy Centrum Onkologii
7. Terenowy Oddział Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Centrum Onkologii
8. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Techników Analityki Medycznej z siedzibą
w Szczecinie
2
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
POSTANOWIENIA OGÓLNE ............................................................................
4
ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW.................................................
6
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW I INNE ŚWIADCZENIA
ZWIĄZANE Z PRACĄ ............................................................................
8
Wynagrodzenie zasadnicze
10
Zasady przeszeregowania i awansowania pracowników
10
Dodatek funkcyjny
11
Dodatek za wysługę lat
12
Premia regulaminowa
13
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
13
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, w niedziele,
święta, soboty i inne dni wolne od pracy ustalone przez
Pracodawcę
13
Wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych
14
Wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy
15
Wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowych zadań
16
Nagrody
17
Nagroda z Zakładowego Funduszu Nagród
18
Nagroda jubileuszowa
18
Odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy
IV.
V.
21
Odprawa pośmiertna
CZAS PRACY..........................................................................................
POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................
3
21
22
26
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1. TARYFIKATOR WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH I
ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY.
A. Pracownicy naukowi
B. Pracownicy badawczo-techniczni
C. Pracownicy medyczni i inżynieryjno-techniczni
A. Pracownicy ekonomiczni, administracji i techniczni
D. Pracownicy obsługi
E. Stanowiska kierownicze
Załącznik nr 2. TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO.
Załącznik nr 3. TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH.
Załącznik nr 4. REGULAMIN FUNDUSZU PREMIOWEGO.
Załącznik nr 5. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD.
4
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zwany dalej „Układem” tworzy się na podstawie:
1.
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
2.
ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (t. j. Dz.U. z 2001 r.,
nr 33, poz. 388 ze zm.),
3.
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze
zm.),
4.
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w
publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 33, poz. 300).
Art. 2
§1
Układ reguluje:
-
zasady zatrudniania pracowników,
-
prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy,
-
zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą,
-
czas pracy.
§2
Układ obejmuje pracowników Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.
§3
Układem nie są objęci pracownicy Oddziałów w Gliwicach i w Krakowie.
§4
Układ nie określa warunków wynagradzania Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie i jego zastępców.
Art. 3
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Układu stosuje się przepisy Kodeksu pracy oraz
innych ustaw i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
5
Art. 4
Ilekroć w Układzie jest mowa o:
1.
„pracodawcy” - rozumie się przez to: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5;
2.
„pracowniku” - rozumie się przez to: osobę zatrudnioną w Centrum Onkologii-Instytucie
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na podstawie umowy o pracę, mianowania,
powołania;
3.
„pracowniku naukowym” - rozumie się przez to: pracownika posiadającego wymagane
ustawą z dnia 25.07.1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tj. Dz.U. z 2001 r., nr
33, poz. 388 ze zm.) kwalifikacje naukowe, którego podstawowym obowiązkiem jest
prowadzenie działalności naukowej. Pracownik naukowy może być także zobowiązany do
udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pracodawcy;
4.
„pracowniku badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym” - rozumie się przez
to: pracownika posiadającego wykształcenie wyższe lub średnie, do obowiązków którego
należy udział w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywania innych
zadań wynikających z działalności Pracodawcy;
5.
„pracowniku medycznym” - rozumie się przez to: pracownika, który ukończył wyższe
studia medyczne lub średnią szkołę medyczną, jak również pracownika, który uzyskał
wykształcenie wyższe lub średnie inne niż medyczne i posiadane przez niego kwalifikacje
zawodowe mają zastosowanie wyłącznie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
6.
„pracowniku ekonomicznym, administracyjnym, technicznym oraz pracowniku obsługi”rozumie się przez to: pracownika, którego praca polega na zapewnieniu warunków
organizacyjnych i administracyjno-technicznych oraz obsłudze działalności Pracodawcy;
7.
„dotychczasowych przepisach” - rozumie się przez to: przepisy obowiązujące przed dniem
wejścia w życie układu w zakresie nim objętym;
8.
„układzie” - rozumie się przez to: niniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
9.
„stronach układu” - rozumie się przez to: strony, które podpisały niniejszy Układ;
10.
„komórce organizacyjnej” - rozumie się przez to: jednostkę wyodrębnioną w regulaminie
organizacyjnym Pracodawcy;
11.
„zakładowych organizacji związkowych” – rozumie się zakładowe organizacje związkowe,
które zawarły niniejszy Układ,
12.
„ porozumieniu" - rozumie się przez to porozumienie osiągnięte przez Strony Układu w
następującym trybie:
1) każda ze Stron Układu ma prawo wystąpić z propozycją zawarcia porozumienia,
6
2) porozumienie zawierane jest w wyniku negocjacji prowadzonych przez Strony
Układu,
3) termin pierwszych negocjacji wyznaczają Strony Układu nie później niż 14 dnia od
dnia złożenia propozycji porozumienia,
4) w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia
negocjacji, decyzję podejmuje Dyrektor w terminie kolejnych 30 dni.
13.
„Dyrektorze" - rozumie się Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie."
Rozdział II
ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
Art. 5
Pracodawca zatrudnia następujących pracowników:
1) pracowników naukowych,
2) pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,
3) pracowników medycznych i innych pracowników, których praca pozostaje w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
4) pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.
Art. 6
Pracowników
zatrudnia
się
na
stanowiskach
określonych
w
taryfikatorze
wymagań
kwalifikacyjnych i zaszeregowania stanowisk pracy, który stanowi załącznik nr 1 do Układu.
Art. 7
§1
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika
komórki organizacyjnej, w której ma zostać zatrudniony pracownik, po uwzględnieniu wielkości
zadań oraz środków na wynagrodzenie.
§2
Pracodawca będzie dążył do ograniczenia fluktuacji kadr spowodowanej przyczynami nie
dotyczącymi pracowników.
Wszelkie decyzje i działania w zakresie zatrudniania nowych pracowników podejmowane
będą po uprzednim rozważeniu możliwości wykorzystania pracowników już zatrudnionych
w Centrum Onkologii.
7
§3
Pracodawca informować będzie pracowników Centrum Onkologii o wolnych miejscach
pracy (vacat) poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Działu Spraw
Pracowniczych.
Art. 8
§1
Wysokość wynagrodzenia za pracę ustala Dyrektor na podstawie tabeli stawek wynagrodzenia
zasadniczego, która stanowi załącznik nr 2 do Układu z uwzględnieniem posiadanych przez
pracownika kwalifikacji, rodzaju, zakresu i złożoności powierzonej pracy oraz związanej z nią
odpowiedzialności.
§2
Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o
jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie
wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktykę i doświadczenie
zawodowe, a także porównywalną odpowiedzialność i wysiłek.§ 3
Podwładny nie może uzyskać wyższego wynagrodzenia zasadniczego od swojego
przełożonego, z wyjątkiem przypadków określonych w Art.14 § 4.
§4
Nowoprzyjmowany pracownik nie może otrzymać wyższego wynagrodzenia zasadniczego
niż pracownik zatrudniony na takim samym stanowisku, posiadający jednakowe
wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i wykonujący pracę o jednakowej
wartości.
Art. 9
§1
Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia polityki kadrowej, zgodnie z celami działania
określonymi w statucie, uwzględniającej warunki pracy i płacy przy poszanowaniu dorobku
naukowego i zawodowego pracownika oraz jego godności osobistej.
8
§2
Pracodawca zobowiązuje się przestrzegać zasady równego traktowania w zakresie
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania
polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną,
a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub
niepełnym wymiarze czasu pracy.
§3
Zakładowe organizacje związkowe będą odpowiednio do swych uprawnień i możliwości
współdziałać z Pracodawcą na rzecz realizacji polityki, o której mowa w § 1.
§4
Pracodawca obowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi na terenie
1.
Centrum Onkologii w Warszawie.
2.
Pracodawca będzie dążył do przeciwdziałania mobbingowi m.in.
poprzez doskonalenie struktur i form zarządzania w Centrum Onkologii oraz
organizowania szkoleń pracowników w tym zakresie, stosownie do posiadanych
możliwości finansowych,
3.
Pracodawca i zakładowe organizacje związków zawodowych
współdziałają w tworzeniu właściwej atmosfery w miejscu pracy i koleżeńskich
zachowań wśród pracowników.
Art. 10
§1
Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami
Pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 350 godzin w roku
kalendarzowym.
§2
W takim przypadku czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przekroczyć
przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.
9
Rozdział III
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ
Art. 11
§1
Na zasadach określonych w niniejszym rozdziale ustala się następujące składniki wynagrodzenia
za pracę:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek funkcyjny,
c) dodatek za wysługę lat,
d) premia regulaminowa,
e) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
f) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, w niedziele, święta, soboty i w dni
wolne od pracy ustalone przez Pracodawcę,
g) wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych,
h) wynagrodzenie za czas pozostawania w gotowości do pracy,
i) wynagrodzenie za wykonywanie dodatkowych zadań,
j) inne dodatki, świadczenia i wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących
przepisów,
k) nagrody,
§2
Pracownikowi przysługuje ponadto:
a) nagroda z zakładowego funduszu nagród,
b) nagroda jubileuszowa,
c) odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
d) odprawa pośmiertna.
§3
Wielkość planowanych środków finansowych na wynagrodzenia, określa Dyrektor Centrum
Onkologii w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi przy uwzględnieniu:
a) aktualnych warunków ekonomiczno-finansowych Pracodawcy,
b) obowiązujących stawek wynagrodzeń.
10
c) poziomu zatrudnienia.
§4
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wszystkie składniki
wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.
§5
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr
31, poz. 267 z późn. zm.) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w
ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia
obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku
chorobowego,
2.
wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby
zawodowej lub choroby przypadającej w okresie ciąży – w okresie wskazanym w
pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia obliczonego według
zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
3.
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik naukowy
zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących
przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Art. 12
§ 1
Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i dodatkiem funkcyjnym oraz premią
regulaminową płatne jest w kasie Centrum Onkologii w ostatnim dniu miesiąca, jeżeli ten dzień
jest dniem wolnym od pracy , wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
§2
Pozostałe składniki wynagrodzenia płatne są z dołu do 15 dnia następnego miesiąca.
§3
Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie przekazywane będzie na rachunek bankowy
wskazany przez pracownika.
11
WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
Art. 13
§1
Miesięczna
stawka
wynagrodzenia
zasadniczego
ustalona
dla
danego
pracownika,
przysługująca za pełny wymiar czasu pracy nie może być niższa niż określona w tabeli stawek
wynagrodzenia zasadniczego dla przyznanej kategorii zaszeregowania.
§2
Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze odpowiadać powinno kwalifikacjom pracownika i
rodzajowi powierzonej pracy.
§3
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego oblicza się dzieląc miesięczną stawkę
wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę
godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym.
ZASADY PRZESZEREGOWANIA
I AWANSOWANIA PRACOWNIKÓW
Art. 14
§1
Awansowanie pracownika polega na podwyższeniu kategorii zaszeregowania oraz zwykle
zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego i związane jest ze zmianą stanowiska pracy.
Pracownik podlega awansowaniu do wyższej kategorii zaszeregowania po nabyciu wyższych
kwalifikacji lub stażu pracy zgodnie z Taryfikatorem Wymagań Kwalifikacyjnych i
Zaszeregowania Stanowisk Pracy.
§2
Przeszeregowanie pracownika polega na zwiększeniu stawki wynagrodzenia zasadniczego w
granicach przyznanej kategorii zaszeregowania w związku z pozytywną oceną pracy, ze
zwiększeniem zakresu obowiązków, podniesieniem kwalifikacji.
12
§3
Pracownikowi podejmującemu zatrudnienie po przerwie związanej z zawieszeniem stosunku
pracy w związku z czynną służbą wojskową, urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym
- ustala się wynagrodzenie zasadnicze dostosowane do aktualnych kwalifikacji pracownika oraz
obowiązujących zasad wynagradzania.
§4
Pracownik o długoletnim stażu pracy w Centrum Onkologii, nie krótszym niż 10 lat, który
złoży oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę w ściśle określonym terminie na
zasadzie porozumienia stron , w związku z przejściem na emeryturę- może zostać
przeszeregowany w okresie ostatnich dwóch lat pracy corocznie w wysokości do 20 % stawki
osobistego zaszeregowania nie mniej jednak niż o 200 zł. w pierwszym roku po złożeniu
wniosku o rozwiązanie umowy o pracę i o 150 zł. w drugim roku.
W przypadku, gdy umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w terminie 12 miesięcy od złożenia
wniosku, o którym mowa powyżej przeszeregowanie pracownika nie może być mniejsze niż
o 350 zł.
DODATEK FUNKCYJNY
Art. 15
§1
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, głównego specjalisty oraz radcy
prawnego przysługuje dodatek funkcyjny.
§2
Wykaz stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość określa załącznik
nr 3 do Układu.
§3
Wysokość dodatku funkcyjnego określana jest w stosunku procentowym do wynagrodzenia
zasadniczego.
13
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
Art. 16
§1
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok pracy do 20% po 20
latach pracy.
§2
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie
okresy zatrudnienia, udokumentowane świadectwami pracy.
§3
Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z
mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą
uprawnienia pracownicze.
§4
W przypadku, gdy praca stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu o którym mowa w § 1, nie
podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
§5
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany za okresy miesięczne:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
§6
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
14
PREMIA REGULAMINOWA
Art. 17
1. Pracownikowi przysługuje prawo do premii regulaminowej.
2. Zasady premiowania określa regulamin funduszu premiowego stanowiący załącznik nr 4 do
Układu.
DODATEK ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH
Art. 18
§1
Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek na zasadach określonych w Kodeksie
pracy, z zastrzeżeniem § 2.
§2
Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje za pracę w godzinach
nadliczbowych przypadających w dniach wolnych od pracy dla pracownika, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
DODATKOWE WYNAGRODZENIE
ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ, W NIEDZIELE, ŚWIĘTA, SOBOTY I
INNE DNI WOLNE OD PRACY USTALONE PRZEZ PRACODAWCĘ
Art. 19
§1
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej, z zastrzeżeniem § 2, przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
§2
Pracownikom medycznym zatrudnionym w systemie pracy zmianowej, w komórkach
organizacyjnych zapewniających całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje zamiast
wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 65% godzinowej
stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.
15
§3
Pracownikom, o których mowa w § 2, za pracę w niedziele, święta, soboty i inne dni wolne od
pracy ustalone przez Pracodawcę przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 45%
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze
dziennej.
§4
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do pracowników medycznych zatrudnionych w
systemie równoważnego czasu pracy.
§5
Przepisy § 2 i § 3 stosuje się do sanitariuszy i salowych zatrudnionych w systemie równoważnego
czasu pracy i w systemie pracy zmianowej.
WYNAGRODZENIE
ZA PEŁNIENIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH
Art. 20
§1
1. Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy medyczni mogą być
zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego.
2.
Do wynagrodzenia za prace w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się
odpowiednio przepisy art.1511 § 1-3 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 2.
§2
Przy ustalaniu wynagrodzenia za dyżur medyczny przyjmuje się normy czasu pracy
określone w Art. 28 § 6 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
§3
Zasad wynagradzania, o których mowa w przepisach art.1511 § 1-3 Kodeksu pracy, nie
stosuje się do lekarzy stażystów, których zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.
16
WYNAGRODZENIE
ZA CZAS POZOSTAWANIA W GOTOWOŚCI DO PRACY
Art. 21
§1
Pracownicy, o których mowa w art. 20 § 1, mogą zostać zobowiązani do pozostawania poza
zakładem pracy w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.
§2
Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje
pracownikowi, o którym mowa w art. 20 § 1 wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego.
§3
W przypadku wezwania do zakładu pracy pracownikowi, o którym mowa w art.20 § 1 przysługuje
wynagrodzenie jak za czas pełnienia dyżuru medycznego.
§4
Pracownicy inni niż wymienieni w art. 20 § 1 mogą zostać zobowiązani do pozostawania w
gotowości do pracy poza zakładem pracy. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do
pracy przysługuje tym pracownikom wynagrodzenie w wysokości 35% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku wykonywania pracy w wyniku wezwania,
pracownikowi zamiast wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pracy przysługuje
wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100%
wynagrodzenia zasadniczego.
§5
Pracownikowi, który stawił się do pracy w wyniku wezwania, przysługuje zwrot kosztów dojazdu
do zakładu pracy i powrotu do miejsca zamieszkania w wysokości wynikający z przedstawionej
faktury lub wysokości iloczynu ilości przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr
określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U.
nr 27, poz. 271 z późn. zm./ Fakt stawienia się do pracy na wezwanie winien być potwierdzony
przez Kierownika komórki organizacyjnej, która wezwała pracownika.
17
WYNAGRODZENIE ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH ZADAŃ
Art. 22
§1
1.
Za wykonanie dodatkowych zadań nie objętych zakresem obowiązków w ramach
obowiązującego czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.
Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują pracownicy biorący udział w dodatkowym
zadaniu, proporcjonalnie do swojego wkładu pracy.
3.
Dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest za okres wykonywania dodatkowych
zadań.
§2
Wykonanie dodatkowego zadania powierza Kierownik komórki organizacyjnej, po
uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem warunków jego wykonania i wynagradzania.§ 3
Powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań nie może negatywnie wpływać na
wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych, ponadto powinno uwzględniać
kwalifikacje i umiejętności pracownika.
§4
1.
Wykonanie dodatkowych zadań potwierdza Kierownik komórki organizacyjnej,
który wnioskuje do Dyrektora o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia.
2.
Decyzję o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia podejmuje Dyrektor Centrum
Onkologii.
§5
1.
Dodatkowe wynagrodzenie jest wypłacane ze środków na wynagrodzenia lub
dodatkowych środków nie pochodzących z podstawowych źródeł finansowania Centrum
Onkologii.
2.
Wysokość środków na wynagrodzenia za wykonywanie dodatkowych zadań
pochodzących z funduszu na wynagrodzenia nie może przekraczać w okresie jednego
roku 8 % środków planowanego funduszu.
§6
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia następuje w terminach wypłaty wynagrodzenia
pracowników.
18
NAGRODY
Art. 23
§1
Za szczególne osiągnięcia w pracy lub wykonanie zadań mających istotne znaczenie dla
funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii pracownikowi może być przyznana nagroda.
§2
Nagrody przyznaje Dyrektor na uzasadniony wniosek Zastępcy lub Pełnomocnika Dyrektora bądź
Kierownika komórki organizacyjnej.
§3
Nagrody mogą być przyznawane za okresy kwartalne, roczne lub zgodnie z decyzją Dyrektora.§ 4
Wysokość nagród oraz terminy ich wypłaty uzależnione są od osiągnięć pracowników oraz
sytuacji ekonomiczno-finansowej pracodawcy.
NAGRODA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD
Art. 24
§1
Pracownikom przysługuje prawo do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród.
§2
Zasady tworzenia zakładowego funduszu nagród, przyznawania i wypłaty nagród określa
Regulamin Zakładowego Funduszu Nagród, który stanowi załącznik nr 5 do Układu.
19
NAGRODA JUBILEUSZOWA
Art. 25
§1
Za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa w wysokości:
– po 20 latach pracy
– 100% wynagrodzenia miesięcznego
– po 25 latach pracy
– 125% wynagrodzenia miesięcznego
– po 30 latach pracy
– 150% wynagrodzenia miesięcznego
– po 35 latach pracy
– 200% wynagrodzenia miesięcznego
– po 40 latach pracy
– 300% wynagrodzenia miesięcznego
– po 45 latach pracy
– 400% wynagrodzenia miesięcznego
pod warunkiem przepracowania co najmniej 5 lat w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii
Skłodowskiej-Curie.
§2
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie
zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§3
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy
uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
§4
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do
nagrody.
§5
Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody jubileuszowej, jeżeli w jego
aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
§6
Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika
prawa do tej nagrody.
20
§7
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi
w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie
przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc
zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia
nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za
urlop wypoczynkowy.
§8
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności
do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej
brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się
w dniu rozwiązania stosunku pracy.
§9
Jeżeli w dniu wejścia w życie Układu albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających
zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających
dotychczas wliczeniu, pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród,
wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
§ 10
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie Układu, albo w dniu wejścia w życie przepisów, o
których mowa w § 9, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia,
a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego
stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody
wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
§ 11
Postanowienia § 9 i § 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym
pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego
stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabywa w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§ 12
Pracownikowi zatrudnionemu w dniu wejścia w życie Układu, który przed tym dniem nabył
prawo do nagrody jubileuszowej, przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych
21
wlicza się także te okresy, które zostały mu wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody
jubileuszowej, do której nabył prawo przed tym dniem.
§ 13
Pracownik, który podjął zatrudnienie po dniu wejścia w życie Układu, nabywa prawo do nagrody
jubileuszowej na zasadach ustalonych w §§ 1-11.
ODPRAWA PIENIĘŻNA Z TYTUŁU PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ
LUB RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
Art. 26
§1
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności
do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługuje
jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jego okres zatrudnienia wynosi
mniej niż 10 lat,
2) czteromiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli jego okres zatrudnienia wynosi
co najmniej 10 lat.
§2
Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących
przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
§3
Pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.
ODPRAWA POŚMIERTNA
Art. 27
§1
W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego
rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby - rodzinie przysługuje od
pracodawcy odprawa pośmiertna.
22
§2
Wysokość odprawy, o której mowa w § 1 jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u
Pracodawcy i wynosi:
a) jednomiesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
b) trzymiesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
c) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.
§3
W zakresie nieuregulowanym w § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.
Rozdział IV
CZAS PRACY
Art. 28
§1
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub
innym miejscu pracy wyznaczonym do wykonywania pracy.
§2
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie
obowiązków pracowniczych.
§3
Za porę nocną uważa się czas pracy między godz. 22.00 a godz. 6.00.
§4
Czas pracy pracowników, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie
37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w
trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem § 6.
§5
Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem lub organizacją pracy, czas pracy może być przedłużony
do 12 godzin na dobę.
W takim przypadku czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na
tydzień w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Przepisu tego nie stosuje się do pracowników, o których mowa w § 6.
§6
23
Czas pracy pracowników zatrudnionych:
I.
1) na stanowiskach:
- lekarzy
- pielęgniarek,
- techników medycznych,
- laborantów,
- sanitariuszy (salowych) w:
- Zakładach Teleradioterapii,
- Zakładzie Radiodiagnostyki,
- Zakładzie Brachyterapii,
- Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej,
- Samodzielna Pracownia Mammografii Przesiewowej i Diagnostycznej
- Samodzielna Pracownia Rezonansu Magnetycznego.
2) na stanowiskach:
- fizyków,
- techników,
- inspektorów ochrony radiologicznej
w Zakładzie Fizyki Medycznej
3) na stanowiskach:
- inżynierów elektroników,
- techników,
w Dziale Gospodarki Aparaturowej
jeżeli do podstawowych obowiązków określonych w zakresie czynności w/wym. pracowników
należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania
jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub
wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących
urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie
jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych
za pomocą źródeł promieniotwórczych lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub
24
c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z
działalnością, o której mowa w lit. a) i b).
II.
1) na stanowiskach:
- lekarzy,
- techników medycznych i laborantów,
- pielęgniarek,
- laborantów sekcyjnych w:
w Zakładzie Patologii,
w Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Nowotworów Narządu Rodnego
jeżeli do podstawowych obowiązków określonych w zakresie czynności w/wym.
pracowników
należy:
a) przygotowywanie preparatów lub
b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych,
c) wykonywanie sekcji zwłok lub
d) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
e)
pomoc
przy
wykonywaniu
sekcji
zwłok
oraz
badań
patomorfologicznych
i
toksykologicznych, lub
f) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
III.
1) na stanowiskach:
- techników medycznych
w Pracowni Fizjoterapii Zakładu Rehabilitacji, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy
kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów,
wynosi 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień na tydzień, w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
§7
Wykonywanie obowiązków pracowniczych polegających na przy przygotowywaniu i podawaniu
leków cytostatycznych w Oddziale Chemioterapii Dziennej nie może trwać dłużej niż 5 godzin na
dobę.
25
§8
Wykonywanie obowiązków pracowniczych polegających na stosowaniu promieniowania
jonizującego w celach diagnostycznych lub leczniczych w Zakładzie Teleradioterapii przez
lekarzy radioterapeutów zatrudnionych w Klinikach, nie może trwać dłużej niż 5 godzin na dobę.
§9
Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy
1.
wykonujący zawód medyczny, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie
dyżuru medycznego.
2.
Czas pełnienia dyżuru, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do czasu pracy.
3.
Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy
wykonujący zawód medyczny, mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie,
zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym
okresie rozliczeniowym.
4.
Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec
pracowników, którzy nie wyrazili zgody, o której mowa w ust.3.
5.
Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48
godzin na
tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę
na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 10
Rozkład czasu pracy określa „Regulamin pracy" i harmonogramy pracy.
§ 11
Wszystkie soboty są dniami wolnymi od pracy.
Art. 28a
§1
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego
odpoczynku a w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, z
zastrzeżeniem § 2.
§2
Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku, o którym
1.
mowa w ust.1, powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru
medycznego.
2.
W przypadku uzasadnionym organizacją pracy pracownikowi, który może
być zobowiązany do pełnienia dyżuru medycznego, przysługuje w każdym tygodniu
26
prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku udzielonego w okresie
rozliczeniowym nie dłuższym niż 14 dni.
3.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 29
§1
Pracodawca tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości corocznego odpisu
podstawowego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych ( Dz.U. nr 43, poz. 163 ze zm. ).
§2
Zasady przeznaczenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady
korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych.
Art. 30
Układ zawiera się na czas nieokreślony.
Art. 31
§1
Zmiany w Układzie dokonywane są w drodze protokołów dodatkowych.
Do protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Układu.
§2
Wnioski o zmianę postanowień Układu, powinny zawierać:
1) uzasadnienie zgłaszanej propozycji i treść proponowanego zapisu układowego,
2) wyszczególnienie grupy pracowniczej, jakiej proponowany zapis miałby dotyczyć i jej
liczebność,
3) spodziewane skutki finansowe wprowadzenia proponowanego zapisu ze wskazaniem, w
miarę możliwości, źródła jego sfinansowania.
27
Art. 32
§1
Układ rozwiązuje się:
1) na podstawie zgodnego oświadczenia stron Układu,
2) z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron Układu.
§2
Oświadczenie o rozwiązaniu Układu, bądź jego wypowiedzeniu, następuje w formie pisemnej.
Okres wypowiedzenia Układu wynosi 6 miesięcy.
Wypowiedzenie Układu przez jedną ze Stron powoduje obowiązek natychmiastowego
przystąpienia Stron do negocjacji treści nowego Układu.
§3
Postanowienia Układu tracą moc obowiązującą z dniem jego rozwiązania. Warunki umów o pracę
lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunków pracy, wynikające z
dotychczasowego Układu, obowiązują także po rozwiązaniu Układu do upływu okresu
wypowiedzenia tych warunków.
Art. 33
§1
Strony Układu zobowiązują się do przestrzegania postanowień Układu.
§2
Wyjaśnień treści postanowień Układu dokonują wspólnie jego strony w formie pisemnej.
W razie rozbieżności w wyjaśnianiu treści Układu, Strony przystąpią do negocjacji celem
wypracowania wspólnego stanowiska.
Art. 34
§1
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie Układu nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych
określonych w załączniku nr l do Układu zobowiązani są uzupełnić wykształcenie w okresie 5 lat od
dnia wejścia Układu w życie.
28
§2
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może zwolnić pracownika z obowiązku uzupełnienia
wykształcenia, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
określonych w załączniku nr l tabela F.
Art. 35
§ 1
Pracodawca lub osoby przez niego upoważnione zobowiązane są do udostępniania pracownikowi
tekstu Układu.
§2
Strony informować będą pracowników o możliwości skorzystania z wyjaśnienia treści Układu
przez każdą ze Stron, która go podpisała.
§3
Pracownik ma prawo do dokonania odpisów i kserokopii Układu na koszt własny.
Art. 36
§1
Raz w roku, w maju, Strony Układu dokonają oceny realizacji postanowień Układu, w
szczególności w zakresie:
-
dostosowania do sytuacji ekonomiczno-finansowej Pracodawcy,
-
sytuacji socjalnej pracowników i ich oczekiwań,
-
przestrzegania postanowień Układu przez jego Strony.
Ocena winna być sporządzona w formie pisemnej. W przypadku uzgodnienia konieczności
wprowadzenia zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, Strony podpiszą protokół
dodatkowy.
§2
W razie potrzeby, spotkania Stron Układu, odbywać będą się w uzgodnionym terminie na
wniosek którejkolwiek ze Stron.
29
Art. 37
§1
Ze względu na sytuację finansową Pracodawcy, Strony Układu mogą zawrzeć porozumienie o
zawieszeniu stosowania u Pracodawcy w całości lub w części Układu, na okres nie dłuższy niż 3
lata.
§2
Porozumienie, o którym mowa w pkt 1, podlega zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy.
§3
W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się z mocy prawa wynikających z
Układu warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku
pracy.
Art. 38
Z dniem wejścia w życie Układu korzystniejsze postanowienia Układu zastępują z mocy prawa
wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umów o pracę lub innego aktu
stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
Postanowienia Układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze
wypowiedzenia dotychczasowych warunków umów o pracę lub innego aktu stanowiącego
podstawę nawiązania stosunku pracy.
Art. 39
Załączniki nr 1-5 stanowią integralną część niniejszego Układu.
Art. 40
Układ sporządza się w 12 jednobrzmiących egzemplarzach, które zostaną zarejestrowane.
Art. 41
Układ wchodzi w życie z dniem zarejestrowania, z mocą obowiązującą od 1 października 2003r.
30
DYREKTOR CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUTU
im. Marii Skłodowskiej-Curie
/ Prof. dr hab. med. Marek Nowacki /
NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze
Komisja Zakładowa nr 408
w Centrum Onkologii
Związek Zawodowy
Pracowników Centrum Onkologii
/ Mgr Barbara Germel /
/ Adam Nawrot /
Z.O.Z. Związków Zawodowych
Anestezjologów przy Centrum Onkologii
Ogólnopolski Zw. Zaw.
Pielęgniarek i Położnych Z.O.Z.
przy Centrum Onkologii
/ Dr. med. Anna Łukaszewska /
/ Teresa Kankiewicz /
R-O. Koło Ogólnopolskiego Zw. Zaw.
Techników Medycznych Radioterapii
przy Centrum Onkologii
Oddział Regionalny Zw. Zaw.
Onkologów Radioterapeutów
przy Centrum Onkologii
/ Ewa Zielińska /
/ Dr med. Małgorzata Pilichowska /
Terenowy Oddział Zw. Zaw.
Pracowników Bloku Operacyjnego,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
przy Centrum Onkologii
/ Małgorzata Grzesiuk /
31