Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
InstytutHistoriiUniwersytetuim.AdamaMickiewiczawPoznaniu
zapraszadoudziałuw
Polsko-NiemieckimSeminariumNaukowym
DomOtwarty/DomZamknięty?
EuropaŚrodkowo-WschodniawXX/XXIwieku
edycjaVI
„ZIEMIEODZYSKANE”–nanowo
Poznań17-19listopada2016
Badania naukowe prowadzone nad „Ziemiami Odzyskanymi” mają długą tradycję i specyficzną
dynamikę,związanązprzełomowymiwydarzeniamispołeczno-politycznymiPolskiorazhistorią
relacji relacji polsko-niemieckich. Podejmowali je wybitni przedstawiciele wielu dziedzin nauk
humanistycznych,pozostawiającogromnydorobektwó rczy.
Wostatnichlatachmoż naobserwować upowszechnianiesięnowychtrendó wbadawczych
whumanistyce.Pomagająonewszerszyniż dotychczassposó banalizować irozumieć zjawiska
zachodzące w kulturze. Proponujemy zatem, aby i problematyka „Ziem Odzyskanych” została
objętategotypurefleksją.Uważ amy,ż eprzyszedłczasnapodsumowaniedotychczasowychbadań orazwskazaniedalszychkierunkó w.Uznaliś myzatem,ż ewartoszerokozakreś lić refleksjęnad
„Ziemiami Odzyskanymi” oraz podjąć pró bę jej przedefiniowania z włączeniem nowych ujęć ,
takichjak:
• studiapostkolonialne
• zwrotafektywny
• historiaś rodowiskowaiposthumanistyka
• studianadmaterialnoś ciąorazzwrotkurzeczom
• badaniestereotypó wimitó whistorycznych
• studianadprzestrzeniąmiejskąiwiejską
• problempogranicza,wielokulturowoś ciimigracji
• gender
• historielokalne
• studianadpamięcią
• badaniasocjologicznewodniesieniudoprzemianzachodzącychpo1989roku
Zarysowanypowyż ejkatalogjestzjednejstronyrozproszony,azdrugiejdalekiodwypełnieniai
moż ebyć poszerzanyoinnezagadnienia.Jednocześ niepragniemypodkreś lić ,ż ezależ ynamtakż e
naobszernymwłączeniuperspektywyniemieckiej.
Do udziału w konferencji zapraszamy badaczki i badaczy reprezentujących moż liwie szeroki
zakres dyscyplin humanistycznych oraz tych nauk, któ re swoje pola badawcze definiują na
pograniczuhumanistykiinaukprzyrodniczychorazś cisłych.
Zgłoszenia wraz z abstraktem (250-300 słó w) oraz kró tką notką biograficzną (ok. 100 słó w)
należ y przesyłać do 15 kwietnia 2016 na adres dr hab. Macieja Michalskiego:
[email protected]ł[email protected]
Powiadomienieoprzyjęciunakonferencjęzostaniewysłanewkońcukwietnia2016.

Podobne dokumenty