pobierz - bip.powiat.nakielski.lo.pl

Komentarze

Transkrypt

pobierz - bip.powiat.nakielski.lo.pl
INFORMACJA
o stanie realizacji
zadań oświatowych
powiatu nakielskiego
za rok szkolny 2013/2014
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
SPIS TREŚCI
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IV.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VI.
VII.
Wstęp
Nabór na przestrzeni lat w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski
Liczba uczniów szkół prowadzonych przez powiat nakielski
Zestawienia porównawcze
Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego
Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia zawodowego z podziałem
na szkoły
Udział uczniów / zespołów w konkursach z podziałem na zasięg i szkoły
Zestawienie ilości wydanych skierowań do kształcenia specjalnego, młodzieżowych
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych
Absolwenci szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
Informacje na temat poszczególnych szkół i placówek publicznych
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Szubinie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie
wykonanych remontów i wyposażenia szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat nakielski
Ocena przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat nakielski
do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Szubinie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
Informacja o szkołach i placówkach niepublicznych wpisanych
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat nakielski
Zestawienie egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest powiat nakielski
3
4
5
8
8
9
10
10
10
13
13
18
22
29
31
40
43
46
49
51
54
57
62
68
68
69
69
70
71
73
73
74
77
78
78
78
79
82
2
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
I. WSTĘP
Zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. 04.265.2572 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nakielskiego, jako organ wykonawczy jednostki
samorządu
terytorialnego,
jaką
jest,
w
tym
przypadku,
powiat
nakielski,
w
terminie
do 31 października każdego roku, przedstawia Radzie Powiatu Nakielskiego, jako organowi
stanowiącemu, informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za poprzedni rok szkolny,
tu za rok 2013/2014. Niniejszy materiał ma na celu, nie tylko wywiązanie się z ustawowego
obowiązku, ale również przekazanie Państwu jak najszerszego obrazu oświaty, reprezentowanego
przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat nakielski.
Niniejszy materiał powstał na bazie sprawozdań nadesłanych przez dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez powiat nakielski oraz dokumentacji zgromadzonej w tutejszym
urzędzie.
3
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Lp
.
Tabela nr 1. Nabór na przestrzeni lat w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski.
Nazwa
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
1.
2.
I LO w Nakle
ZSŻŚ w Nakle
liczba
oddziałów
6
6
3.
ZSP w Nakle
5+1 dd*
152+30 dd*
7
162
5+1dd*
158+30dd*
5+1 dd*
164+46 dd*
5
145
4.
5.
6.
ZSP w Lubaszczu
I LO w Szubinie
ZSP w Szubinie
3+1 dd*
3
3
95+68 dd*
82
90
3 + 2 dd*
2
3 + 1 dd*
90 + 49 dd*
66
89 + 42 dd*
3
2
3+1dd*
77
50
64+16dd*
3
2
2
94
56
62
3
1
2+1 dd*
71
33
64+39 dd*
7.
ZSP w Samostrzelu
2
47
2
57
3
74
2
50
2
50
RAZEM
28+2 dd*
824+98 dd*
26 + 3 dd*
749 +91 dd*
25+2 dd*
707+46dd*
23+1dd*
696+46 dd*
22+1 dd*
626+39 dd*
1.
2.
ZSS w Kcyni
ZSS w Szubinie
10
6
92
70
10
6
89
70
9
6
75
71
10
6
88
66
8
7
62
67
3.
ZSS w Karnowie
12
122
12
122
14
114
13
115
12
113
4.
MOW w
Samostrzelu
6
84
5
84
6
84
6
84
6
84
34
376
34
365
35
344
35
353
33
326
RAZEM
liczba
uczniów
198
160
liczba
oddziałów
5
4
liczba
uczniów
161
124
liczba
oddziałów
5
4
liczba
uczniów
148
136
liczba
oddziałów
5
4
liczba
uczniów
162
108
liczba
oddziałów
4
5
liczba
uczniów
126
137
*dd oddziały dla słuchaczy dorosłych
Uwagi:
1. W ZSP im. W. Witosa w Samostrzelu ujęty jest nabór tylko do szkół ponadgimnazjalnych.
2. Liczebność w szkołach specjalnych i w mow potraktowano całościowo.
3. Dane pochodzą z aneksów wrześniowych 2013 r.
lp.
1.
Tabela. Liczba uczniów szkół prowadzonych przez powiat nakielski w roku szkolnym 2013/2014
nazwa szkoły/adres
rok
typ szkoły
profil/zawód
liczba
nauki
U.
politechniczny
32
politechniczny/niemiecki
30
liceum
medyczny
33
I
ogólnokształcące prawniczy
33
podstawowy z jęz. ang.
34
I Liceum
Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
2.
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Szubinie
II
liceum
ogólnokształcące
III
liceum
ogólnokształcące
I
liceum
ogólnokształcące
II
III
I
3.
liceum
ogólnokształcące
liceum
ogólnokształcące
gimnazjum
technikum
II
zsz
gimnazjum
technikum
III
zsz
gimnazjum
technikum
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu
zsz
IV
5
technikum
politechniczny
politechniczny
medyczny
podstawowy z jęz. ang.
podstawowy z jęz. niem.
matematyczno –
- informatyczny
biologiczno – chemiczny
humanistyczny
podstawowy z jęz. ang.
podstawowy z jęz. niem.
Razem
ogólny
26
25
32
32
28
32
humanistyczny
25
humanistyczny
26
matematyczny
22
ogólny/z j. niemieckim
26
ogólny (2 oddziały)
43
Razem
3 oddziały
technik weterynarii
technik architektury
krajobrazu
technik rolnik
wielozawodowa
3 oddziały
technik weterynarii
technik architektury
krajobrazu
technik rolnik
173
71
28
wielozawodowa
3 oddziały
technik weterynarii
technik architektury
krajobrazu
wielozawodowa
technikum weterynarii
technikum architektury
krajobrazu
Razem
29
61
21
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
32
31
34
32
466
31
22
76
21
21
17
20
379
I
technikum
4.
zasadnicza szkoła
zawodowa
Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława
Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
II
technikum
zasadnicza szkoła
zawodowa
III
technikum
zasadnicza szkoła
zawodowa
IV
technikum
technikum
I
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
II
III
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
liceum
ogólnokształcące
technikum
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
liceum
ogólnokształcące
liceum profilowane
technikum
technik żeglugi
śródlądowej
technik pojazdów
samochodowych
technik eksploatacji
portów i terminali/ technik
pojazdów samochodowych
mechanik pojazdów
samochodowych
ślusarz
elektromechanik pojazdów
samochodowych
technik żeglugi
śródlądowej
technik pojazdów
samochodowych
technik eksploatacji
portów i terminali/technik
pojazdów samochodowych
ślusarz
mechanik pojazdów
samochodowych (2 oddz.)
31
technik żeglugi
śródlądowej (2 oddz.)
technik pojazdów
samochodowych
mechanik pojazdów
samochodowych
ślusarz (2 oddz.)
technik żeglugi
śródlądowej
technik pojazdów
samochodowych
Razem
technik ekonomista
technik handlowiec/
/technik logistyk
technik informatyk
40
technik obsługi
turystycznej
technik logistyk
ogólny
34
ogólny z j. ang.
26
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk
technik obsługi
turystycznej
ogólny
34
26
30
26
ogólny z j. ang.
ogólny z j. niem.
zarządzanie informacją
technik ekonomista
20
22
24
24
25
28
24
29
23
28
43
27
41
29
26
394
29
36
34
31
46 d
17 d
6
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
IV
6.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. prof. E. Chroboczka
w Szubinie
7.
technikum
technik handlowiec
technik informatyk
technik ekonomista
22
30
26
technik handlowiec
technik informatyk
(2 oddz.)
Razem
19
48
I
zsz
wielozawodowa
541+
63 d
94
II
zsz
wielozawodowa
64
III
zsz
wielozawodowa
42
I
zsz
Razem
wielozawodowa (2 oddz.)
200
62
II
zsz
wielozawodowa (2 oddz.)
44
III
technikum
zsz
technikum
19
22
24
IV
technikum
technik ekonomista
wielozawodowa
technik ekonomista/
technik ochrony
środowiska
technik ekonomista/
technik ochrony
środowiska
Razem
Zespół Szkół Specjalnych
w Karnowie
8.
197
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła
przysposabiająca
do pracy
zsz
46
34
24
11
Razem
Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Kcyni
26
115
szkoła podstawowa
gimnazjum
zsz
wielozawodowa
szkoła
przysposabiająca
do pracy
12
25
31
12
9.
Razem
10.
Zespół Szkół Specjalnych
w Szubinie
80
szkoła podstawowa
gimnazjum
przysposabiająca
do pracy
28
29
9
Razem
66
48
11.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Samostrzelu
gimnazjum
36
ZSZ
Razem
Łącznie 2695 uczniów oraz 63 słuchaczy w szkołach dla dorosłych
(dane na podstawie aneksów wrześniowych 2013 r.).
7
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
84
II. ZESTAWIENIA PORÓWNAWCZE
Nauczyciele/wychowawcy
1.
I Liceum Ogólnokształcące pełnozatrudnieni
im. Bolesława Krzywoustego Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
w Nakle nad Notecią
Razem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razem
dyplomowany
Szkoła/placówka
mianowany
stażysta
Lp.
kontraktowy
1. Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego
0
1
7
31
39
1
3
1
1
6
1
0
4
1
8
3
32
9
45
13
1
1
1
5
8
1
2
4
14
21
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Szubinie
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
8
2
21
31
2
4
0
1
7
2
12
2
22
38
1
2
10
27
40
0
1
7
1
9
w Nakle nad Notecią
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
1
0
3
2
17
12
28
21
49
35
1
4
0
8
13
1
6
12
29
48
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
0
0
2
13
15
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
0
1
0
1
0
0
3
13
16
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. prof. Emila Chroboczka
w Szubinie
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
1
9
4
14
0
3
1
3
7
0
4
10
7
21
0
3
11
15
29
Zespół Szkół Specjalnych
w Karnowie
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
0
2
2
4
0
3
13
17
33
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
1
5
6
11
23
0
0
0
0
0
1
5
6
11
23
Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Kcyni
8
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
10.
11.
12.
Zespół Szkół Specjalnych
w Szubinie
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Samostrzelu
Powiatowa Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
w Nakle nad Notecią
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
3
4
11
18
0
0
2
2
4
0
3
6
13
22
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
1
9
12
16
38
0
0
1
-
1
1
0
9
2
13
3
16
7
39
12
Nauczyciele/wychowawcy
niepełnozatrudnieni
Razem
0
1
2
1
4
0
3
5
8
16
Razem
8
54
99
210
371
Nauczyciele/wychowawcy
pełnozatrudnieni
2. Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia zawodowego
Lp.
1.
2.
Szkoła/placówka
I LO
im. B. Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
I LO
im. St. Wyspiańskiego
w Szubinie
ZSP im. W. Witosa
w Samostrzelu
ZSŻŚ im. kmdr.
B. Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
ZSP im. St. Staszica
w Nakle nad Notecią
ZSP im. Wł. Łokietka
w Lubaszczu
ZSP
im. E. Chroboczka
w Szubinie
ZSS w Karnowie
Studia
Studia
Studia
Studia
magipodydoktolicensterski
ploranckie
cjackie
e
mowe
2
Kursy
kwalifikacyjne
2
Kursy metodyczne,
warsztaty, szkolenia,
konferencje
51+5rp
-
-
-
1
1
12+1rp
-
2
-
5
1
40+1rp
-
3
-
2
-
4rp
-
1
-
8
3
55+1rp
-
-
-
1
2
11 + 3rp
-
-
-
1
2
63+1rp
-
-
-
-
-
3+4rp
-
1
-
6
4
1+3rp
10.
ZSS im. J. Korczaka
w Kcyni
ZSS w Szubinie
-
-
-
5
1
1+1rp
11.
MOW w Samostrzelu
-
-
-
8
-
12+2rp
12.
PPPP
w Nakle nad Notecią
Razem
-
-
-
2
-
35 + 1 rp
0
7
0
41
16
288+23rp
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uwaga: liczba nauczycieli biorących udział w konferencjach, szkoleniach itp. (ostatnia kolumna) wynika z tego,
że niektórzy nauczyciele są uczestnikami kilku form dokształcania.
9
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
3. Udział uczniów/zespołów w konkursach z podziałem na szczeble i szkoły
Szkoła/placówka
Lp.
I LO im. B. Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
I LO im. St. Wyspiańskiego
w Szubinie
ZSP im. W. Witosa
w Samostrzelu
ZSŻŚ
im. kmdr. B. Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
ZSP im. St. Staszica
w Nakle nad Notecią
ZSP im. Wł. Łokietka
w Lubaszczu
ZSP im. E. Chroboczka
w Szubinie
Zespół Szkół Specjalnych
w Karnowie
ZSS im. J. Korczaka
w Kcyni
Zespół Szkół Specjalnych
w Szubinie
MOW w Samostrzelu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Razem
Konkursy o zasięgu
powiatowym
Konkursy o zasięgu
wojewódzkim
Konkursy o zasięgu
centralnym
220 uczniów
+ 4 zespoły
120 uczniów
106 uczniów
108 uczniów + 9 zespołów
15 uczniów + 2 zespoły
41 uczniów + 1 zespół
252 uczniów
71 uczniów
15 uczniów
96 uczniów
0 uczniów
29 uczniów
56 uczniów + 10 zespołów
37 zespół
84 uczniów
+ 12 zespołów
17 uczniów + 1 zespół
3 uczniów
2 uczniów
29 uczniów + 1 zespół
12 uczniów + 1 zespół
-
68 uczniów
25 uczniów
8 uczniów
24 uczniów
3 uczniów + 2 zespoły
-
8 uczniów + 1 zespół
18 uczniów
-
57 uczniów
-
8 uczniów
835 uczniów,
22 zespoły
290 uczniów,
5 zespołów
407 uczniów,
17 zespołów
4. Zestawienie ilości wydanych skierowań do kształcenia specjalnego,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
socjoterapii,
specjalnych
ośrodków
szkolno
–
wychowawczych
oraz specjalnych ośrodków wychowawczych
Lp.
Rodzaj skierowania
Liczba skierowań wystawionych na rok
szkolny 2013/2014
1.
Skierowania do kształcenia specjalnego
45
2.
3.
4.
5.
Skierowania do młodzieżowych ośrodków
wychowawczych
Skierowania do młodzieżowych ośrodków
socjoterapii
Skierowania do specjalnych ośrodków
szkolno - wychowawczych
Skierowania do specjalnych ośrodków
wychowawczych
22
11
14
2
5. Absolwenci szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski
Typy szkoły
Liczba
absolwentów
Lp.
Nazwa zespołu szkół/liceum
1.
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Krzywoustego w Nakle nad Notecią
liceum ogólnokształcące
161
2.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Wyspiańskiego w Szubinie
liceum ogólnokształcące
66
10
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zasadnicza
szkoła zawodowa
3.
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu
technikum
weterynarii
technikum
architektury
krajobrazu
4.
5.
Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej
im. kmdr Bolesława
Romanowskiego
w Nakle nad Notecią
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
technikum
samochodowe
technikum
żeglugi
śródlądowej
zasadnicza
szkoła
zawodowa
liceum
ogólnokształcące
liceum
profilowane
technikum
zasadnicza szkoła
zawodowa
6.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
fryzjer
elektryk
technolog robót
wykończeniowych w
budownictwie
mechanik – operator
maszyn i pojazdów
rolniczych
mechanik pojazdów
samochodowych
tapicer
stolarz
murarz
technik weterynarii
3
4
2
1
1
13
technik architektury
krajobrazu
7
Razem
37
technik pojazdów
samochodowych
technik żeglugi
śródlądowej
26
ślusarz
mechanik pojazdów
samochodowych
14
14
Razem
77
-
42
zarządzanie informacją
22
technik ekonomista
technik handlowiec
technik informatyk
26
19
45
Razem
154
mechanik pojazdów
samochodowych
rolnik
ślusarz
tapicer
elektryk
cukiernik
elektromechanik pojazdów
samochodowych
blacharz samochodowy
stolarz
murarz
fryzjer
mechanik operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
2
Razem
11
3
1
2
23
3
1
1
4
2
3
1
4
5
15
1
42
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
technikum
7.
8.
9.
10.
11.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Emila Chroboczka
w Szubinie
Zespół Szkół Specjalnych
w Karnowie
zasadnicza szkoła
zawodowa
publiczne
gimnazjum
specjalne
szkoła specjalna
przysposabiająca
do pracy
zasadnicza szkoła
zawodowa
Zespół Szkół Specjalnych
im. Janusza Korczaka
w Kcyni
szkoła
podstawowa
gimnazjum
zasadnicza szkoła
zawodowa
szkoła
przysposabiająca
do pracy
Zespół Szkół Specjalnych
w Szubinie
szkoła
podstawowa
gimnazjum
przysposabiająca
do pracy
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
w Samostrzelu
Razem
zasadnicza
szkoła
zawodowa
gimnazjum
ekonomiczne
ochrony środowiska
elektromechanik pojazdów
samochodowych
blacharz samochodowy
murarz
cukiernik
fryzjer
mechanik pojazdów
samochodowych
rolnik
ślusarz
monter instalacji
i urządzeń sanitarnych
elektryk
piekarz
13
10
Razem
46
-
14
-
3
monter instalacji
sanitarnych, piekarz
3
Razem
20
-
2
krawiec
6
6
-
2
Razem
16
-
5
-
6
0
Razem
11
krawiec
8
-
14
Razem
22
3
2
1
4
4
4
1
1
1
1
1
652
12
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
III. INFORMACJE NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ
I PLACÓWEK PUBLICZNYCH
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ŁĄCZNIE
PEŁNOZATRUDNIENI
1
7
31
39
NIEPEŁNOZATRUDNIENI 1
3
1
1
6
ŁĄCZNIE
1
4
8
32
45
Dodatkowe informacje:
1 osoba na urlopie, w związku z pełnieniem funkcji z wyboru
2 osoby na urlopie dla poratowania zdrowia – do 31.08.2014 r.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 3
Liczba pracowników obsługowych:
a) 13 ogółem etatów 12,25, w tym: 11 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych,
b) b) W porozumieniu z PUP w Nakle nad Notecią zatrudniono stażystkę na stanowisku
kucharz – od 1.03. do 15.09.2014 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Studia podyplomowe
1.
Edukacja dla bezpieczeństwa
Kursy kwalifikacyjne
1.
Kurs pierwszej pomocy
2.
Kurs sternika
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Reforma programowa w szkole ponadgimnazjalnej – język polski.
2.
Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesie nauczania.
3.
Jak tworzyć program nauczania z języka polskiego?
4.
Jak pracować z uczniem dyslektycznym?
5.
Matura 2015 – nowe wyzwania.
6.
Szkolenia przewodniczących, weryfikatorów i egzaminatorów egzaminu
maturalnego (j. polski, j. ang., j. niem., matematyka, historia, biologia).
7.
Praca w zespole przedmiotowym.
8.
Matura z geografii w 2015 roku.
9.
Kurs e-oceniania.
10.
Matematyka na maturze w 2015 roku.
11.
Szkołą promująca profilaktykę onkologiczną.
12.
Chemia na maturze w 2015 roku.
13.
Akademia dobrych manier.
14.
Język angielski na maturze w 2015 roku – on – Line.
15.
Traditio Europeae – propozycją dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
16.
Praca metodą LdL Nauczanie przez uczenie.
17.
Realizacja przedmiotu historia i społeczeństwo – kontynuacja kursu.
18.
Sprawdzanie osiągnięć uczniów w praktyce szkolnej.
19.
Szkolenie instruktora OC.
20.
Jak zostać nauczycielem mianowanym?
21.
Innowacje i własne programy.
22.
Przedmioty uzupełniające – metodą projektu.
23.
Pomoce elektroniczne na zajęciach z przedsiębiorczości.
24.
Rada szkoleniowa: Działanie szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów.
13
Uczelnia
Liczba
n-li
KPSW w Bydgoszczy
2
CEN w Bydgoszczy
OPZP w Bydgoszczy
1
1
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
OKE w Gdańsku
2
1
1
1
3
12
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CKE w Warszawie
UMK w Toruniu
RCO w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
Nowa Era
UMK w Toruniu
Oxford Universty Press
CEN w Bydgoszczy
Wydawnictwo
3
1
3
3
2
1
3
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
45
CEN w Bydgoszczy
CEN w Bydgoszczy
CEN Bydgoszcz
CEN w Bydgoszczy
EKO – TUR Warszawa
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
25.
26.
27.
28.
Rada szkoleniowa: Wychowawca – lider formalny i nieformalny.
Rada szkoleniowa – Budowanie zespołów nauczycielskich.
Rada szkoleniowa – Podnoszenie efektów kształcenia.
Człowiek – najlepszą inwestycją. Udział w projekcie realizowanym
przez powiat nakielski.
EKO – TUR Warszawa
EKO – TUR Warszawa
EKO – TUR Warszawa
45
45
45
45
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
liczba uczestników
1.
Konsultacje nauczycielskie – wszystkie przedmioty
dla uczniów i rodziców
2.
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów z wszystkich przedmiotów
maturalnych
Koło języka łacińskiego – 1 grupa
Koło historyczne
Projekt zajęć dodatkowych – SZKOŁA SUKCESU
Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego (przygotowanie do konkursów
i olimpiad)
Wymiana młodzieży między I LO w Nakle nad Notecią
a Elsterschlosgymnasium w Elsterwerdzie:
Wrzesień 2013 r.
Czerwiec 2014 r.
realizacja projektu e - Twinning – konferencje
pt. „ Distinguishing Cultures Connect”
wymiana młodzieży HOLANDIA – POLSKA – IX 2013
(wizyta młodzieży polskiej)
wymiana młodzieży HOLANDIA – POLSKA – IX 2013
(wizyta młodzieży holenderskiej)
Wymiana młodzieży HOLANDIA – POLSKA – V 2014
(wizyta młodzieży holenderskiej)
Koło chemiczne
Koło geograficzne
Szkolne Koło Żeglarskie
Szkolny Klub Sportowy: siatkówka, koszykówka, zajęcia w siłowni,
fitness
Wyjazdy na spektakle teatru W. Horzycy w Toruniu – 15 wyjazdów
Wycieczki klasowe i krajoznawcze
dla wszystkich
maturzystów
12
3
15
12
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
liczba h
w tyg.
1h
1h
2h
1h
3h
2h
realizacja
programu
wymiany
wspartej
przez organ
prowadzący
oraz PNWM
w
Warszawie
1h
15
15
12
45
7
14
30
ok. 100 uczestników
(4 grupy)
700 uczniów
350
1h
1h
1h
grupa – 1h
15 grup
12 grup
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp
nazwa konkursu
1.
2.
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
IV Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej
liczba uczniów
biorących udział
3
6
3.
4.
5.
6.
Konkurs „Pegaz na Krajnie”
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Powiatowy Konkurs Chemiczny KWARK
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
4
100
4
3
lp.
nazwa konkursu
1.
Wojewódzki Konkurs Geograficzny „Mapa bez Tajemnic”
2.
XIV Kujawsko – Pomorskie Zawody Matematyczne
im. M. Rejewskiego
Regionalny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu
liczba laureatów
II m.
recytacja: I m., II m., III m.
śpiew: I m., II m.
udział
7 uczniów laureatami
II m.
II m.
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
3.
liczba uczniów
biorących udział
8
liczba laureatów
17
2 uczniów w
zawodach II stopnia
1 finalista
24
etap powiatowy
14
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Międzyszkolny Konkurs Chemiczny
Wojewódzki. Konkurs Wiedzy o UE
Wojewódzki Konkurs Historyczny „Mądra pamięć”
Liga Starożytnicza – Konkurs Wiedzy o Starożytności
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
„Pokaż swój język”
Konkurs piosenki angielskiej w Więcborku
6
3
5
8
5
9
3
Olimpiada „Bezpieczny region”
12.
13.
12
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Pokaż nam język – konkurs języka niemieckiego
15
3
udział
I m.
udział
udział
udział
udział
udział
etap powiatowy:
awans 8 uczniów
do etapu
wojewódzkiego
1 finalista
III m.
Konkursy o zasięgu centralnym
liczba uczniów
biorących
udział
3
2
2 zespoły
liczba laureatów
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
Ogólnopolski Konkurs Literacki
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
VII edycja programu MAM HAKA NA RAKA
4.
1 zespół
5.
6.
Ogólnopolski Konkurs MINIPRZESIĘBIORSTWO –
PRODUKCIK 2014
Ogólnopolski Konkurs – Mój Las
XXXIX Olimpiada Geograficzna
7.
XI Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki
27
8.
9.
Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej
VI Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
5
5
10.
Ogólnopolski Konkurs – wielki test geograficzny
1 zespół
11.
Ogólnopolski Konkurs Geologiczno - Środowiskowy
2
12.
13.
XL Ogólnopolski Konkurs Statystyczny
VI Turniej Geografii Polski “ROMER”
4
4
14.
Ogólnopolski Konkurs „Mój Las” „Wielofunkcyjna
gospodarka leśna w lasach mojego regionu”
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada o diamentowy indeks AGH w Krakowie
2
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego
Konkurs Chemiczny „ALCHEMIK”
Olimpiada Historyczna
IV Ogólnopolski Konkurs Katyński „ Sprzączki i guziki
z orzełkiem ze rdzy”
VIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Krąg”
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG11
Olimpiada j. łacińskiego
5
60- etap szkolny
3
6
3
16
udział
etap wojewódzki
2 zespoły w finale
na etapie centralnym
tytuł laureata dla całego
zespołu
udział
7 uczniów – etap
okręgowy
3 uczniów – etap
okręgowy
udział
1 uczeń na etapie
centralnym
cały zespół indeksy
na UMK w Toruniu
1 uczeń indeks WSZ
w Białej Podlasce
udział
VI m. w zawodach
centralnych
1 uczennica – wyróżnienie
na etapie wojewódzkim
4 wyróżnienia
etap okręgowy
laureat diamentowego
indeksu
etap wojewódzki
etap wojewódzki
udział
udział
etap okręgowy
5 laureatów
4
1 zespół
1
5 wyróżnień
wyróżnienie
finalista etapu okręgowego
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
15
2
7
45
2
2
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Udział i osiągnięcia sportowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rodzaj zawodów
Osiągnięcia
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Indywidualnych Biegach
przełajowych - Paterek
I, II i III m.
Wojewódzki Finał w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Bydgoszcz - Fordon
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych - Paterek
Uliczny Bieg Papieski - Rynek Nakło
Wojewódzki Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych
Bydgoszcz - Fordon
II m.
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Pływaniu - Naquarius Nakło
Okolicznościowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców z Okazji
Święta Niepodległości - ZSŻŚ Nakło
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Piłkę Ręczną Chłopców Mycielewo
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt Mycielewo
Liczba
U.
8
6
I m. dz., IV m. chł.
22
I, II, III m. dz., I, II m. chł.
11
VII m. dz.
11
st. dowolny: II i II m. dz.,
I i III m. chł.
st. grzbietowy
II m. dz., I i II m. chł.
st. klasyczny:
I i II m. dz., I i II m. chł.
st. zmienny:
I m. chł.
10
II m.
12
IV m.
11
IV m.
11
10.
Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców – ZSP Nakło
V m.
11.
Okolicznościowy Turniej w Tchoukballa - Ślesin
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt ZSŻŚ Nakło
Półfinał Piłki Siatkowej Chłopców w ramach eliminacji Mistrzostw
Powiatu Nakielskiego - ZSŻŚ Nakło
Wojewódzki Finał Piłki Siatkowej Chłopców - Bydgoszcz
Wojewódzki Finał Piłki Siatkowej Dziewcząt - Bydgoszcz
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Tenisie Stołowym Samostrzel
Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w Tenisie Stołowym Szkół Ponadgimnazjalnych - Bydgoszcz
Okolicznościowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców - ZSP Nakło
Okolicznościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - ZSP Nakło
Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Siatkową Dziewcząt
Eliminacje Powiatowe w Piłkę Nożną Chłopców - stadion Nakło
Indywidualne Mistrzostwa Polski Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tenisie Stołowym - Bydgoszcz
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w LA - stadion
Nakło
I i II m.
14
I m.
15
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Bieg im. Klemensa Biniakowskiego – Nakło nad Notecią
II Indywidualne Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu - /basen
Naquarius/
Edukacja dla bezpieczeństwa
26. Konkurs Strażacki „Młodzież zapobiega pożarom”
27. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom”
Olimpiada „Bezpieczny i przyjazny region”
28.
25.
29.
Olimpiada z Obrony Cywilnej
14
I m.
11
V m.
VII m.
I m.
11
15
6
I m.
1
II m.
I m.
turniej międzyklasowy
III m.
12
12
14
VII m. w Polsce
1
II m. chł., III m. dz.
klasyfikacja ogólna II m.
2xI m., II m. i III m. dz.,
I m., II m. i III m. chł.
rywalizacja
wewnątrzszkolna
12
udział
I, II i III m.
awans 8 uczniów
do etapu wojewódzkiego
IV m.
8
7
30
16
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zorganizowane uroczystości i imprezy
Wrzesień:
Uczniowie szkoły zostali laureatami IV edycji Konkursu Katyńskiego „Sprzączki i guziki
z orzełkiem ze rdzy” organizowanego przez IPN w Warszawie. Zadaniem uczestników było
opracowanie karty z albumu w wersji elektronicznej poświęconej sylwetce ofiary zbrodni
katyńskiej. 5 uczniów zostało laureatami – nagroda wyjazd na Ukrainę.
Październik:
W październiku 2013 roku odbyła się XII akcja honorowego krwiodawstwa szkole. Od 2007 r.
organizowane są dwie akcje w ciągu roku szkolnego. W czasie każdej zostaje pobrane ponad 20
litrów krwi. Uczniowie łącznie oddali dotychczas 287 litrów tego bezcennego daru życia. Ostatnio
krew oddało 28 osób.
Listopad:
29 listopada 2013 roku odbył się „Kiermasz Świąteczny”, podczas którego uczniowie
sprzedawali przygotowane przez siebie ciasta, kartki i bombki choinkowe. Udało się zebrać
ponad 750 zł., które przeznaczono na zakup upominków dla dzieci z autyzmem. Prezenty te
zostały wręczone podopiecznym Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle
nad Notecią podczas Imprezy Mikołajkowej.
Grudzień:
Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z powiatu nakielskiego.
Organizatorem imprezy była Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Nakle nad Notecią oraz I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Szkoła
reprezentowana była przez uczniów – wolontariuszy oraz dyrekcję.
Reprezentacja uczniów Krzywoustego udała się z wizytą do Domu Dziecka w Więcborku.
Uczniowie postanowili, że zamiast dawać sobie prezenty z okazji Bożego Narodzenia, przeznaczą
te pieniądze na zakup artykułów szkolnych dla dzieci z domu dziecka. Wartość przekazanych
prezentów wynosiła 720 zł.
Luty:
W liceum odbyła się XIII akcja honorowego krwiodawstwa. Szkolnym Kołem Honorowych
Dawców Krwi opiekuje się Renata Woźny - pedagog szkolny. W tym okresie (7 lat) honorowi
krwiodawcy I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią oddali już
ponad 300 litrów krwi.
Wyjazdy do gimnazjów na terenie powiatów: nakielskiego, pilskiego, sępoleńskiego,
w spotkaniach informacyjnych uczestniczyło łącznie ok. 700 potencjalnych kandydatów do szkoły.
Marzec:
Działalność promocyjna szkoły (spotkania informacyjne w gimnazjach, prezentacja kierunków
kształcenia, opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych).
Kwiecień:
Grupa uczniów, wraz z uczniami ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią
i Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią, brała udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu,
upamiętniającym ofiary Holokaustu.
Czerwiec:
Organizacja II Szkolnych Mistrzostw w Pływaniu – uczestniczyło 35 uczniów, zawody stanowiły
podsumowanie zajęć prowadzonych na pływalni przez cały rok szkolny,
Organizacja II Festynu Rodzinnego w Krzywoustym – uczestniczyło ponad 300 osób.
Realizacja zadań dodatkowych
Wrzesień 2013 r. – wymiana międzynarodowa, szkoła pozyskała z PNWM
w Warszawie 4.500,00 zł. Celem wymiany było pogłębienie stosunków partnerskich.
Każdy z uczestników mógł rozwinąć swoje umiejętności językowe. Uczniowie poznali
lepiej kolegów z Niemiec. Wycieczki do Trójmiasta, Bydgoszczy i Torunia były okazją
do nawiązania przyjaźni z kolegami z Niemiec.
Wrzesień 2013 r. – wymiana międzynarodowa młodzieży – wyjazd młodzieży
I LO w Nakle nad Notecią do Holandii. Projekt ten jest kontynuacją wymian w ramach
SOCRATESA I COMENIUSA. W całej wymianie ze strony holenderskiej uczestniczyło
17 uczniów i 2 nauczycieli. Ze strony polskiej 30 uczniów i 3 nauczycieli.
Od września 2011 r. – kontynuacja realizacji trzyletniego projektu „SZKOŁA
SUKCESU”. W ramach współpracy pozyskano środki na realizację dodatkowych zajęć
17
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
z języka niemieckiego i przedsiębiorczości. Projekt realizowany jest we współpracy
z English Unlimited z siedzibą w Sopocie. Wartość całego projektu ok. 2.000,00 zł.
Listopad 2013 r.– wymiana młodzieży – wizyta młodzieży holenderskiej
w Nakle nad Notecią. Posumowano realizowany projekt.
Maj 2014 r. - wizyta młodzieży holenderskiej w ramach wymiany międzynarodowej.
Projekt jest kontynuacją wymian w ramach SOCRATESA I COMENIUSA. W całej
wymianie ze strony holenderskiej uczestniczyło 15 uczniów i 2 nauczycieli. Ze strony
polskiej 30 uczniów i 3 nauczycieli. We wrześniu 2014 r. młodzież I LO
w Nakle nad Notecią uda się z wizytą do Holandii.
Czerwiec 2014 r. - odbyła się kolejna wymiana młodzieży. Uczniowie I LO
im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią wyjechali do Elsterwerdy. Szkoła
pozyskała od sponsorów środki na pokrycie części kosztów transportu. Wartość
pozyskanych środków wyniosła 2.000, 00 zł.
Czerwiec 2014 r. - rejs żeglarski – Szkolne Koło Żeglarskie zorganizowało trzeci rejs
po jeziorach mazurskich – liczba uczestników 32 uczniów.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
w Szubinie
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
ŁĄCZNIE
PEŁNOZATRUDNIENI
0
1
3
9
13
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
1
1
1
5
8
ŁĄCZNIE
1
2
4
14
21
Dodatkowe informacje:
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego zakończyła jedna osoba – postępowanie
kwalifikacyjne odbyło się w czerwcu. Nauczyciel uzyskał awans.
Urlop dla poratowania zdrowia – 1 osoba.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach 1.
Liczba pracowników obsługowych:
a) 6 ogółem (etatów 6), w tym 6 pełnozatrudnionych (etatów 6 ),
b) od lipca br. szkoła pozyskała z PUP w Nakle n. Not. stażystkę na 6 miesięcy.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Uczelnia
Liczba
n-li
Studia podyplomowe
1.
studia podyplomowe z zakresu informatyki
Uniwersytet Wrocławski
1
Ambasada Hiszpanii,
Instytut Cervantesa,
ORE
1
projekt koordynowany
przez powiat nakielski
GKRPA w Szubinie
KPP w Nakle n. Not.
PPPP
w Nakle nad Notecią
WSiP
22
Kursy kwalifikacyjne
1.
kurs języka hiszpańskiego - program doskonalenia nauczycieli
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
udział w realizacji projektu „Współczesny nauczyciel program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”
2.
konferencja gminna „Razem przeciw przemocy”
3.
konferencja powiatowa „Razem przeciw patologiom”
konferencja powiatowa „Alkohol a przemoc w rodzinie. Razem
4.
możemy więcej”
konferencja „Ogólnopolski Dzień Planowania Kariery”
5.
1
1
1
2
18
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
6.
szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień „ARS-czyli jak
dbać o miłość”
kurs instruktorów NordicWalking
7.
8.
9.
konferencja dla nauczycieli j. niemieckiego „Immer besser zum
neuen Abitur motivieren
wdrażanie nowej podstawy programowej dla przedmiotu
wychowanie fizyczne w szkołach ponadgimn.
Państwowa Inspekcja
Sanitarna
Stowarzyszenie
Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk
WSiP
1
Studium Prawa
Europejskiego w W-wie
1
3
2
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
3.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
Szkolny Klub Przedsiębiorczości
Koło biologiczne
Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
liczba uczestników
14
15
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klub Wolontariusza
Szkolny Klub Europejski „Euroumbrella”
Teatr „Meandry”
Drużyna sanitarna
Koło polonistyczne
SKS
„Szkoła Sukcesu
24
30
20
20
19
35
16
10
liczba godzin w tyg.
1
1-2
praca polega na nadzorze
nauczyciela
1
w zależności od potrzeb
16
2
2
4
5
Konkursy o zasięgu gminnym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki „Moja rodzina”
Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
liczba uczniów
biorących udział
3
3
liczba laureatów
II m.
I m.
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp
nazwa konkursu
liczba uczniów
biorących udział
1.
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
20
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych
5
3.
4.
5.
Wielobój rzeczny
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w LA
Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
11
17
4
6.
7.
III Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Globtroter”
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Koszykówce
Chłopców.
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Koszykówce
Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Siatkówce
Dziewcząt
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt z Okazji Dnia
Kobiet
VI Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Nałogi -droga donikąd”
3
12
II m. dz.
II m. chł.
I m i II m., V m.
chł.
IV m. i V m. dz.
II m. drużynowo
I m. dz., I m. chł.
I m. na 50m. st.
dow. dz., I m. na
100m. st. zm. dz.,
II m. na 50m. st.
grzb. chł., II m. na
100m. st. zm. chł.,
III m. na 50m. st.
klas. chł.
II m.
I m.
12
I m.
10
II m.
12
I m.
1
nagroda gł.w kat.
praca plastyczna
2.
8.
9.
10.
11.
19
liczba laureatów
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
udział Teatru Meandry w VIII Przeglądzie Młodzieżowych
Teatrów Amatorskich „Teatralny zawrót głowy”
Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej w Potulicach
Powiatowy Konkurs Chemiczny „Kwark”
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
7
udział
1
7
3
udział
I i II m.
III m.
VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego
i Niemieckiego „Poliglota”
Powiatowy Konkurs Językowy „Multilingua”
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty
V Międzypowiatowy Konkurs Literacki
„Pegaz na Krajnie i Pałukach”
2
IV m.
4
5
70
3
IV m.
3 laureatów
I m.
1 laureat
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych Biegach
Przełajowych Chłopców
Halowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w Lekkiej Atletyce
2.
3.
4.
5.
XV Wojewódzki Konkurs Młodych Twórców
XV Kujawsko - Pomorska Licealiada w Koszykówce
Dziewcząt
XV Kujawsko - Pomorska Licealiada w Koszykówce
Chłopców
liczba uczniów
biorących udział
3
liczba laureatów
7
5
12
I m. - 400m. chł.,
II m. w trójskoku dz.,
III m. - 300m chł.
1 laureat
VI m.
12
VII m.
liczba laureatów
udział
Konkursy o zasięgu centralnym
lp.
nazwa konkursu
1.
68. Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce
liczba uczniów
biorących udział
2
2.
Mistrzostwa Polski LZS w Lekkiej Atletyce
6
3.
XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
6
4.
7
5.
XII Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych
„Arlekinada 2013 Spektakl „Córki Leara”
XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej
6.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
7.
XII Olimpiada Lingwistyczna
2 w etapie
diecezjalnym
1 w etapie
okręgowym
2
8.
Ogólnopolski Bieg Żniński
5
srebrny medal w
biegu na 400m przez
płotki,
IX m. w biegu
na 3000m
z przeszkodami
mężczyzn
II m. i III m.
w trójskoku juniorek,
III m. w skoku w dal
juniorek.,
II m. w biegu na
400m przez płotki
juniorów,
II m. w sztafecie
4x400m mężczyzn
1 laureat w części
pisemnej i ustnej
etapu okręgowego
udział
udział
udział
1 laureat w etapie
okręgowym
I i II m . w kat.
juniorów
20
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
9.
10.
XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu
Życia
XL Olimpiada Historyczna
13
4
1 laureatka etapu
okręgowego
1 laureat w etapie
okręgowym
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
„Otrzęsiny” klas I
PAŹDZIERNIK
pogadanka dla rodziców na temat: „Internet- korzyści i zagrożenia”,
dyżury pracowników PPPP w Nakle nad Notecią i doradcy zawodowego w ramach Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
Kartoffelfest - Święto Pieczonego Ziemniaka,
pokaz drużyny sanitarnej dla przedszkola i Zespołu Szkół w Łochowie,
organizacja IV Powiatowego Biegu Ulicznego im. Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego,
program artystyczny z okazji Dnia Papieskiego – w szkole oraz w kościele i w szpitalu,
współorganizacja procesji różańcowej ulicami miasta
LISTOPAD
wieczór poetycko - modlitewny na cmentarzu w Szubinie 1 listopada,
połowinki klas II,
realizacja Programu profilaktycznego „… tylko nie pal.”
GRUDZIEŃ
„Wigilia europejska” - impreza zorganizowana przez klub europejski „Euroumbrella”,
Mikołajkowy turniej klubów europejskich,
jasełka,
Powiatowy Konkurs Językowy „Globtroter”
STYCZEŃ
studniówka,
współorganizacja „Tygodnia kolorów” z Gimnazjum nr 2 w Szubinie
LUTY
udział w projekcie „Wizerunek na start”, impreza integracyjno - rekreacyjna skierowana
do nieletnich z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, a także do uczniów szkół
lokalnych, iwent zorganizowało Ministerstwo Sprawiedliwości z projektu systemowego „Poprawa
wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS,
bal licealisty,
Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej,
Link do przyszłości - planowanie kariery zawodowej - spotkanie z p. Lutym młodym profesjonalistą,
uczestniczyło 50 uczniów
MARZEC
Mistrzostwa Szkoły w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt,
wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego „ Mini FCE”,
akcja profilaktyczna „Mam haka na raka”
KWIECIEŃ
drzwi otwarte,
organizacja Gminnego Konkursu Plastycznego „Młodzież kontra alkohol” dla uczniów gimnazjów
z gminy Szubin,
pokaz gimnastyki sportowej - ćwiczenia na równoważni dla uczniów i rodziców,
warsztaty z Tchoukballa - pokaz nowej dyscypliny sportu dla uczniów i nauczycieli ze szkół miasta
i gminy,
współorganizacja Drogi Krzyżowej ulicami miasta w formie inscenizacji,
Dzień Przedsiębiorczości - jednodniowe praktyki dla 10 uczniów,
festyn z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej – współorganizacja
MAJ
VII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Kwark”,
akcja profilaktyczna „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
21
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Multimedialny Powiatowy Konkurs Historyczny - uczestniczyło 20 uczniów z terenu powiatu
CZERWIEC
szkolenie kajakowe dla uczniów w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne „Krzywousty
i Wyspiański jeden brat....”,
spotkanie z historykiem IPN J. Osińskim nt. 25 lat wolności - 90 uczniów.
Realizacja zadań dodatkowych
opieka nad stypendystką programu „Zdolni na start”; stypendystka była uczennicą
klasy I,
realizacja projektu „Szkoła sukcesu” - ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” -16 uczennic z klas III,
premiera dramatu „Córki Leara” oraz przedstawienia „Czar PRL-u”,
przygotowanych przez Teatr Meandry,
udział w XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szubińskim Domu
Kultury.
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa
w Samostrzelu
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
0
NIEPEŁNOZATRUDNIENI 2
ŁĄCZNIE
2
kontraktowy
8
4
12
mianowany
2
0
2
dyplomowany
21
1
22
ŁĄCZNIE
31
7
38
Dodatkowe informacje:
1 nauczycielka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, 2 ukończyło staż
i 1 uzyskał uprawnienia nauczyciela kontraktowego. Liczba nauczycieli na kierowniczych
stanowiskach: 3.
Liczba pracowników obsługowych
9 etatów ogółem, w
(2 osoby zatrudnione na ½ etatu).
tym
8
pełnozatrudnionych,
2
niepełnozatrudnionych,
Zatrudniono na staż 1 pracownika na etacie rzemieślnika (I – IX 2014 r. opłacany
przez PUP w Nakle nad Notecią, podjęto nieudaną próbę zatrudnienia na staż
1 sprzątaczki).
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Studia magisterskie
1.
Studia II stopnia na kierunku architektura
i urbanistyka
2.
Studia II stopnia na kierunku filologia angielska
Studia podyplomowe
1.
Matematyka
2.
Technika
3.
Doradztwo zawodowe i personalne
4.
Pedagogika resocjalizacyjno – penitencjarna
Kursy kwalifikacyjne
1.
Kurs na egzaminatora egzaminu zawodowego
w kierunku technikum architektury krajobrazu.
Uczelnia
Liczba
n-li
UTP w Bydgoszczy
1
UAM w Poznaniu
1
UKW w Bydgoszczy
Gdańska Wyższa Szkoła
Humanistyczna
Warszawska Szkoła Zarządzania
UKW w Bydgoszczy
2
1
OKE w Gdańsku
1
1
1
22
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Jak wykorzystać analizę i interpretację wyników
egzaminów zewnętrznych w procesie
dydaktycznym?
2.
Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając
radość sobie i dzieciom?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
23
Jakim prawem? Kurs z wybranych aspektów prawa
oświatowego.
Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli
o skutecznej komunikacji z uczniem.
Dobra strategia przygotowań do matury 2015.
Projekt ZDASZ TO!
Taktyka na dyslektyka, czyli jak pracować
z uczniem z dysfunkcją.
Matura z j. polskiego 2015. Jak przygotować ucznia
do nowej formuły egzaminu ustnego?
Konferencja: Dziś i jutro polskiej oświaty.
Warsztaty: Cyberprzemoc – czy można się
przed nią ustrzec?
Nowe metody w nauczaniu przedmiotów
matematyczno - przyrodniczych
Couching dla nauczycieli
Konferencja: Budowanie strategii bezpieczeństwa
w szkole.
Konferencja: Procedury związane z przemocą
w rodzinie.
Szkolenie: Nabór elektroniczny.
Współczesny nauczyciel - program wsparcia szkół
i przedszkoli w powiecie nakielskim.
Warsztaty: Działania szkoły na rzecz poprawy
bezpieczeństwa uczniów.
Warsztaty: Modyfikacja egzaminu maturalnego
od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu
w zadaniach maturalnych.
Konferencja: Tekst, styl, gatunek: podstawy wiedzy
o języku na egzaminach zewnętrznych
Warsztaty: Indywidualizacja w procesie nauczania.
Nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Warsztaty: Nur keine Langweille – Vielfaltige
Unterrichsidee
Konferencja: Ketoza krów – różne oblicza
Szkolenie: Najnowsze rozwiązania w technice
nawozowej.
XIV Konferencja DuPont na temat nowoczesnych
środków ochrony roślin.
Szkolenie: Wspieranie wychowawcy w udzielaniu
pomocy psychologiczno pedagogicznej
Warsztaty: Planowanie pracy przedszkola, szkoły,
placówki: Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok
szkolny 2013/2014 z uwzględnieniem zmian
w przepisach prawa.
Warsztaty:
Monitorowanie
forma
nadzoru
pedagogicznego.
Warsztaty: Zmiany w statucie szkoły i przedszkola.
Warsztaty: Metody open space, world cafe, profil
szkoły w analizowaniu i podsumowaniu pracy
Centrum Doskonalenia
w Pile
Nauczycieli
1
Centrum Doskonalenia
w Pile
Nauczycieli
1
kurs internetowy
1
kurs internetowy
1
e- konferencje
1
e- konferencje
1
e- konferencja
1
KPCEN w Bydgoszczy
II Kujawsko - Pomorski Regionalny
Przystanek Pat w Żninie
KPCN w Toruniu
1
1
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy
KPCEN w Bydgoszczy
2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sadkach
Vulcan
W ramach projektu koordynowanego
przez powiat nakielski
KPCEN w Bydgoszczy
1
1
1
2
35
1
KPCEN w Bydgoszczy
2
KPCEN w Bydgoszczy
2
Wydawnictwo LektorKlett
1
Wydawnictwo LektorKlett
1
Lechpol Szubin
KPODR w Minikowie
4
1
DuPont
1
PPPP w Nakle nad Notecią
1
KPCEN w Bydgoszczy
1
KPCEN w Bydgoszczy
1
KPCEN w Bydgoszczy
KPCEN w Bydgoszczy
1
1
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
szkoły – zebranie rady pedagogicznej.
Szkolenie: Edukacja zdrowotna jako
narzędzie w profilaktyce uzależnień dla
koordynatorów programu ARS, czyli
o miłość.
Kurs: Nauczanie słownictwa jako
kształtowania umiejętności językowych.
Kurs: Staż nauczyciela kontraktowego.
skuteczne
szkolnych
jak dbać
Główny Inspektor Sanitarny
w Warszawie
1
podstawa
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile
FRSE w Warszawie
Fundacja Edukacja dla Demokracji
w Warszawie
1
Kurs: Nowoczesny wychowawca – zastosowanie
programu Exel.
Zarządzanie projektami unijnymi.
Swatka, czyli spotkania nauczycieli z Polski
i z obwodu kaliningradzkiego, chcących rozpocząć
współpracę międzynarodową.
1
1
2
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp
nazwa zajęć pozalekcyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klub Młodego Odkrywcy
Kółko turystyczno- krajoznawcze
Kółko geograficzne
Kółko katechetyczne
Kółko wokalno- muzyczne
Kółko informatyczne
Zajęcia nauki gry na gitarze
Kółko teatralne kl. I a gimnazjum
Kółko języka angielskiego
Kółko weterynaryjne, zajęcia przygotowujące
do egzaminu zawodowego
Zajęcia warsztatowe dla uczniów TAK
Kółko florystyczne
Z kulturą za pan brat
Zajęcia z preorientacji zawodowej
Zajęcia socjoterapeutyczne i wyrównawcze
z pedagogiem
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
Zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych z biologii
Zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych z chemii
Zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych z języka angielskiego
Zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych z języka niemieckiego
Zajęcia przygotowujące do egzaminów
gimnazjalnych z historii i wos
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
z historii
Zajęcia przygotowujące do matury z wos
Zajęcia z biologii przygotowujące do matury
Konsultacje z j. polskiego dla maturzystów
Konsultacje z j. angielskiego dla maturzystów
Sport, rekreacja i turystyka
Zajęcia sportowe – piłka nożna
Zajęcia sportowe - piłka siatkowa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
liczba
uczestników
15
15
15
20
10
10
3
12
20
45
liczba h
w tyg.
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
uwagi
17
12
40
21
7
2
1
1
1
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
2
45
10
15
10
2
3
1
1
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
10
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
20
2
art.42 ust.2 lit.a, b KN
10
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
18
2
art.42 ust.2 lit.a, b KN
8
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
2
6
14
10
40
25
20
1
1
1
1
3
2
1
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
24
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
33.
34.
35.
36.
Zajęcia sportowe – tenis stołowy
Zajęcia na basenie
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
12 projektów edukacyjnych
10
15
2
91
37.
38.
39.
13
10
6
40.
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
Zajęcia twórcze z j. polskiego
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
dla dyslektyków
Projekt Pamiętajmy o ogrodach IV
41.
Projekt Pamiętajmy o ogrodach V
35
42.
Projekt Pieskie życie
30
43.
Projekt PO KL Ćwiczę, uczę się, wygrywam
17
44.
Projekt Młodzi specjaliści przyszłością Europy
30
45.
Projekt Szkoła zawodowa świadomym
wyborem
61
30
1
1
1
wg
harmono
gr.
1
1
1
wg
harmono
gramu
wg
harmono
gramu
wg
harmono
gramu
wg
harmono
gramu
wg
harmono
gramu
wg
harmono
gramu
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
art.42 ust.2 lit.a, b KN
projekt finansowany przez
powiat nakielski
projekt finansowany przez
powiat nakielski
projekt finansowany przez
powiat nakielski
projekt finansowany przez
UE
projekt finansowany przez
UE
projekt finansowany przez
FRSE
w Warszawie
projekt finansowany przez
UE
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu gminnym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych Teatralia 2013
V Gminny Konkurs Piosenki Nutki Z Wiśniowego Sadu
II Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Sadki Moja Mała Ojczyzna
Zapobiegajmy pożarom – konkurs plastyczny
Gminny Konkurs Recytatorski - Brzechwowierszowanie
Turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom
I Bieg o Jabłko
III Bieg Niepodległościowy w Sadkach
liczba uczniów
biorących udział
50
2
17
5
9
5
21
20
liczba
laureatów
50
1
3
2
3
5
3
6
liczba uczniów
biorących udział
3
3
1
liczba
laureatów
udział
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
X Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień
Potyczki informatyczne
Żeby Polska była Polską Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej
w Paterku
Konkurs pięknego czytania – czytanie J. Tuwima
Konkurs plastyczno – literacki Nałogi, droga donikąd
Turniej wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom
Czas ucieka, wieczność czeka - konkurs plastyczny na kaligraf
VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
Powiatowy Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii 2014
III Powiatowa Olimpiada Obrony Cywilnej Szkół
Ponadgimnazjalnych
Zabawy językiem niemieckim, angielskim, polskim Potyczki
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
25
3
11
2
13
2
3
3
3
1
1
2 wyróżn.
udział
3
1
udział
IV m.
3
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
językowe
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Piłkę Siatkową Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego Szkół Ponadgimnazjalnych
w Piłkę Siatkową Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłkę
Nożną Chłopców
X Powiatowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie
Stołowym
Turniej Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym z
w Rynarzewie
Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych
zw Lekkiej Atletyce
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych
Chłopców
Powiatowy Turniej Szóstek Piłkarskich Chłopców Szkól
Ponadgimnazjalnych
Powiatowy Turniej Jedenastek Piłkarskich Chłopców Szkól
Ponadgimnazjalnych
Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka
10
III m.
11
III m.
13
IV m.
6
udział
3
V m.
21
Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Olszewce
VI Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem
Burmistrza Nakła
„Multilingua” Powiatowy Konkurs Angielsko - Niemiecki
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Indywidualnych Biegach
Przełajowych szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt szkół
Ponadgimnazjalnych z okazji Dnia Kobiet
Turniej Piłki Nożnej Chłopców Coca Cola CUP 2014
Wielobój rzeczny
Antyreklama palenia papierosów – konkurs fotograficzny
8
13
udział
14
IV m.
15
IV m.
10
10 - II m . –
w kat. szkół
gimn.,
II, III m. w
kat. ind., IV
m.
w kat. szkół
ponadgimn.,
III m . w kat.
ind.
1
1 wyróżn.
1
3
4
34
12
udział
12
1
10
10
12
3
10
udział
12 (II m.)
3
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
nazwa konkursu
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z geografii
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z historii
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j. polskiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j. niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j. angielskiego
II Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek
Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych
Biegach Przełajowych
liczba uczniów
biorących udział
2
10
9
20
8
8
8
2
4
liczba laureatów
udział
udział
udział
udział
udział
udział
w etapie rejon. – 2
1
udział
Konkursy o zasięgu centralnym
lp
1.
nazwa konkursu
Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Olimpus”- sesja
liczba uczestników
15
liczba laureatów
2
26
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
jesienna, wiosenna: j. polski, matematyka, j. niemiecki,
j. angielski, chemia, biologia
Zorganizowane uroczystości i imprezy
Wrzesień:
Koncert artystów z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Październik
Dzień Języków Obcych,
uroczyste obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
ślubowanie klas pierwszych,
wybory Samorządu Uczniowskiego,
współorganizacja imprezy środowiskowej „Hubertus”,
Jan Paweł II Papież rodziny - apel z okazji XIII Dnia Papieskiego,
Halloween,
próbna ewakuacja,
Mój znicz na zapomniany grób,
Tym, którzy odeszli
Listopad
Pamiętamy o patronie Wincentym Witosie – konkurs,
akcja w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
Polska pierwszych Piastów – przedstawienie historyczne,
Święto Niepodległości, Bieg Niepodległości,
Wpadka – spektakl teatralny,
Andrzejki,
dyskoteka andrzejkowa,
wieczór filmowy Strach się bać,
Koncert artystów z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Grudzień
Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły,
wigilia pracownicza,
wigilia szkolna i wigilie klasowe
Styczeń
Żyj kolorowo w ramach akcji Antydepresyjna Szkoła,
Studniówka,
Bal Gimnazjalny,
akcje charytatywne: WOŚP, Na ratunek,
I Koncert Młodych Talentów
Luty
Walentynki,
montaż słowno – muzyczny z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
Koncert artystów z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
Marzec
IV Święto krowy w Samostrzelu- konferencja dla weterynarzy, hodowców i przedstawicieli firm
zajmujących się hodowlą bydła,
Dzień Kobiet,
Święto liczby pi,
Targi Edukacyjne,
wieczór filmowy Strach się bać,
W stronę przyszłości – spotkanie z przedstawicielem PUP w Nakle nad Notecią,
staże zagraniczne w Słowenii i Berlinie w ramach projektu Młodzi specjaliści przyszłością Europy
Kwiecień
Szlachetne zdrowie – obchody Światowego Dnia Zdrowia,
kiermasz ozdób wielkanocnych
Maj
Konstytucja 3-Maja,
Dzień Europy,
27
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
spływ kajakowy na rzece Orla,
internetowy teatr TVP Oskar i Pani Róża,
drzwi otwarte dla uczniów szkół podstawowych,
Teatralia,
Młodzi specjaliści przyszłością Europy – podsumowanie projektu
Czerwiec
Dzień Samorządności, podsumowanie Turnieju klas,
Realizacja zadań dodatkowych
ZSP w Samostrzelu współpracuje z innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi
(współorganizując m.in. imprezy środowiskowe: Hubertus, Teatralia), zakładami pracy
i indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, w celu przeprowadzenia zajęć praktycznych.
Ponadto z: Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
(organizacja szkoleń i konferencji dla uczniów, udział w targach Lato na wsi), Lechpol Szubin
(Święto krowy, Festiwal Odmian w Grocholinie), z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych
w Poznaniu (organizacja oraz pilotowanie rolniczych praktyk zagranicznych dla uczniów
szkoły, wymiana doświadczeń nauczycieli ze szkół rolniczych), gospodarstwem ekologicznym,
gospodarstwami zajmującymi się pośrednio i bezpośrednio produkcją roślin ozdobnych
(Agromis w Łochowie, sady oraz rośliny ozdobne w Ślesinie, Castorama w Bydgoszczy,
A. E. Łassa w Nakle nad Notecią, Mazur w Trzeciewnicy) oraz produkcją zwierzęcą (Stadnina
Koni w Dobrzyniewie, hodowla szynszyli w Bninie, Gospodarstwo Rolne Radzicz – trzoda
chlewna, hodowla bydła mięsnego, RSP Sadki – bydło mleczne), a także Komunalnym
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią,
Stowarzyszeniem Ekologicznym Ziemi Nakielskiej OiKOS i Stowarzyszeniem dla Krajny
i Pałuk, firmami nawozowymi, Stacją Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy
oraz Kołem Łowieckim nr 113 Noteć w Nakle nad Notecią i Kołem Łowieckim nr 22 Łoś
w Potulicach.
realizacja projektów:
 „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo”
realizowany w ramach działania 4.2.POKL na zasadach Programu Uczenie się
przez całe życie Leonardo da Vinci - projekty mobilności – IVT – „Młodzi specjaliści
przyszłością Europy” (całkowite dofinansowanie 261.168,97 zł).
 „Szkoła zawodowa świadomym wyborem” projekt realizowany przez powiat
nakielski, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS.
 „Energia kompetencji”-projekt przeznaczony dla klas I gimnazjum, współfinansowany
ze środków UE w ramach EFS.
 Ćwiczę, uczę się, wygrywam realizowany przez KPCEN w Bydgoszczy,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach POKL Działanie 9.1,
poddziałanie 9.1.2, adresowanym do uczniów gimnazjum, którego celem jest wzrost
wiedzy matematyczno – przyrodniczej oraz językowej poprzez udział w zajęciach
pozalekcyjnych.
 Bażanty na samostrzelskiej ścieżce - dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 20.000,00 zł
Uczniowie w roku szkolnym 2013/2014 brali udział w działaniach wynikających z realizacji
projektu na zajęcia pozalekcyjne: Pamiętajmy o ogrodach V oraz Pieskie życie,
współfinansowanych przez powiat nakielski.
Współpraca partnerska ze szkołą w Słowenii.
28
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
Zatrudnieni nauczyciele
stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
1
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
0
ŁĄCZNIE
1
kontraktowy mianowany
2
10
1
7
3
17
dyplomowany ŁĄCZNIE
27
40
1
9
28
49
Dodatkowe informacje:
Liczba nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 2 osoby.
Liczba nauczycieli odbywających staż na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego – 9.
Liczba pracowników obsługowych:
Stan liczebny kadry niepedagogicznej: 10 ogółem, (etatów 9), w tym-8 pełnozatrudnionych, (etatów 8), - 2 niepełnozatrudnionych/sezonowych, (etatów 1).
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp. Kierunek/nazwa formy
Studia magisterskie
1.
geografia
Uczelnia
Liczba n.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
1
2.
zrządzanie procesami logistycznymi
3.
język niemiecki
Studia podyplomowe
1.
logistyka i transport
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Sposoby diagnozowania uzdolnień
KPCEN Toruń
uczniów
2.
Etyka zawodu nauczyciela
Akademia Kultury Bydgoszcz
3.
4.
Współpraca szkoły z rodzicami
w zakresie wspierania ogólnego –
zrealizowane w ramach realizacji
projektu „Współczesny nauczyciel…”
Stosowanie i wykorzystanie możliwości
dziennika elektronicznego
edukatorzy w ramach projektu realizowanego
przez powiat nakielski
Vulcan
1
1
2
rada
pedagogiczna
rada
pedagogiczna
rada
pedagogiczna
rada
pedagogiczna
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zajęcia wyrównawcze TŻŚ
Koło Geograficzne
Teatr Szkolny
Koło Informatyczne
Szkolna Orkiestra Dęta
Zajęcia sportowe (piłka siatkowa, piłka koszykowa, siłownia,
badminton, tenis stołowy)
Szkolna Liga Halowej Piłki Nożnej
Klub turystyki rowerowej PTTK „Żegluga Nakło”
Przedmiotowe zajęcia wyrównawcze
7.
8.
9.
29
liczba
uczestników
26
5
9
10
40
64
liczba h w tyg.
100
9
w zależności
od klasy
i przedmiotu
art.42 ust.2 lit. b KN
w zależności od potrzeb
art.42 ust.2 lit. b KN
1
1
1
1
63
6
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy szkolne
Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Ekologia w Motoryzacji” – 10 uczestników,
Konkurs Gramatyczny z Języka Niemieckiego – 12 uczestników,
Konkurs Gramatyczny z Języka Angielskiego – 8 uczestników,
Konkurs Wiedzy z Techniki Morskiej – 13 uczestników.
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Powiatowe Zawody Strzeleckie
„Powstanie Wielkopolskie”
Tenis stołowy
Mikołajkowy turniej piłki nożnej
Noworoczny Turniej piłki ręcznej chłopców
Piłka nożna
Piłka nożna
Piłka nożna 11-osób
Piłka nożna 11-osób
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Lekkiej Atletyce
liczba uczniów
biorących udział
6
3
4
12
11
10
10
16
16
8
liczba laureatów
liczba uczniów
biorących udział
29
liczba laureatów
I m.
V m.
udział
I m.
III m.
I m.
II m.
II m.
I m.
III m.
Konkursy o zasięgu centralnym
lp.
nazwa konkursu
1.
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”
-
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
Wielobój rzeczny na Noteci
PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej
LISTOPAD
Święto Niepodległości
GRUDZIEŃ
wigilia szkolna
turniej integracyjny „Wszyscy wygrywamy”
MARZEC
I Turniej „Aktywnie i Bezpiecznie”,
Przegląd Teatrów Amatorskich „Teatralny Zawrót Głowy”
MAJ
Święto Szkoły – Dzień Patrona
I Piknik Motoryzacyjny
Realizacja zadań dodatkowych
Akcja „Żegluga Dzieciom” skierowana do przedszkoli,
„ŚROKA 2013” współpraca przy organizacji Pierwszego Nakielskiego Przeglądu
Środowiskowych Domów Samopomocy,
aktywny udział w działalności Ligi Morskiej i Rzecznej,
zbiórka pożywienia dla schroniska dla psów w Rozwarzynie,
działalność Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi,
realizacja projektu na organizację zajęć pozalekcyjnych dofinansowanych przez powiat
nakielski „Pokonać bariery”,
pozyskanie instrumentu „Lira Orkiestrowa” (wartość 2.500 zł) – darowizna Banku
Spółdzielczego Nakle nad Notecią,
organizacja wyjazdu orkiestry i uczniów na Targi Motoryzacyjne TTM do Poznania,
30
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
teatr szkolny „Grupa teatralna albo nie” – premiera spektaklu „EdypHiob",
kalendarz biurkowy ilość 400 sztuk – darowizna Diamond Poligrafia,
współpraca z Lokalną Grupą Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie organizacji
biegu Doliną Noteci,
organizacja, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, debaty
„Bezpieczeństwo ruchu drogowego”,
udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki,
udział w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej
„WaterWays Expo 2014” w Bydgoszczy,
udział w imprezie „Ster na Bydgoszcz”,
udział w obchodach „Roku Kanału Bydgoskiego”,
realizacja na terenie szkoły projektów unijnych: „Szkoła zawodowa świadomym
wyborem” oraz „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i podszkoli
w powiecie nakielskim”,
realizacja programu „Ortograffiti” dla 6 uczniów,
udział w „Programie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży” Nowego Szpitala w Nakle
i Szubinie Sp. z o.o.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
Zatrudnieni nauczyciele
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ŁĄCZNIE
PEŁNOZATRUDNIENI
0
2
21
12
35
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
1
0
8
13
4
ŁĄCZNIE
1
12
29
48
6
Dodatkowe informacje:
Zakończenie staży na awans zawodowy: 2 na nauczycieli na dyplomowanych.
1 nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, a 1 na urlopie macierzyńskim.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 3.
Liczba pracowników obsługowych:
13 ogółem (etatów 10,5), w tym 10 pełnozatrudnionych (etatów 9), 3 niepełnozatrudnionych
(1,5 etatu).
Szkoła cyklicznie przystępuje do konkursów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Nakle nad Notecią, celem pozyskania dodatkowego zatrudnienia, np. do pomocy
w sekretariacie szkoły. Od września 2013 r. do lutego 2014 r. szkoła otrzymała dodatkowe
wsparcie do pomocy w sekretariacie szkoły.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Studia magisterskie
1.
filologia angielska, magisterskie studia
uzupełniające
Studia podyplomowe
1.
przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli
przedmiotów turystycznych, hotelarskich
i gastronomicznych
2.
Turystyka i Hotelarstwo
3.
Matematyka
4.
Logistyka i Transport
31
Uczelnia
Liczba
n.
UMK w Toruniu
1
WSG Bydgoszcz
1
Akademia Morska w Gdyni
UKW Bydgoszcz
WSG Bydgoszcz
1
2
1
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
5.
„Zarządzanie Oświatą”
6.
Logopedia
7.
Przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe
Kursy kwalifikacyjne
1.
Kurs - egzaminator z zakresu egzaminu
maturalnego z języka polskiego
2.
Konferencje katechetyczne
3.
Ewaluacja wewnętrzna szkoły/ placówki
oświatowej
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Etyka zawodu nauczyciela
2.
Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli
w świetle prawa i obowiązujących przepisów
oświatowych
3.
Szkolenie w ramach projektu „Współczesny
nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli
w powiecie nakielskim”, realizacja oferty: „Jak
pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”
4.
Konferencje organizowane przez wydawnictwa –
historia, WOS
5.
Seminarium w Krakowie w zakresie Holocaustu
6.
Konferencja metodyczna – j. polski
7.
Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego
8.
Kurs języka hiszpańskiego
9.
Szkolenie dla egzaminatorów powtórnego
sprawdzania egzaminu gimnazjalnego z języka
niemieckiego
10. Szkolenie dla przewodniczących zespołów
egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka
niemieckiego
11. Szkolenie dla przewodniczących zespołów
egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z języka
niemieckiego
12. Wdrożenie systemu informatycznego
do e - oceniania
13. Szkolenie„ Matematyk, czyli kto?”
Nowa matura 2015 – konstrukcja egzaminu.
14. Warsztaty z Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
15. „Nauczyciel w praktyce”
16.
17.
18.
19.
Odpowiedzialność i dyspozycyjność w świetle
prawa i przepisów oświatowych
Konferencja – „Kształcimy zawodowo 2014”
Konferencja metodyczna dotycząca kształcenia
zawodowego w zawodzie technik informatyk –
wydawnictwo
Szkolenie dotyczące obsługi platformy
rekrutacyjnej
KPCEN Toruń
WSG Bydgoszcz
KPSW Bydgoszcz
1
1
1
OKE Gdańsk
1
KPCEN
Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie
1
1
EKO TUR
PCiPPS Szczecinek
1
7
w ramach projektu realizowanego
przez powiat nakielski
OPERON NOWA ERA
15
1
Muzeum Galicja
OPERON
OKE Gdańsk
1
1
Szkoła językowa- Happy English
OKE Gdańsk
2
1
1
OKE Gdańsk
2
OKE Gdańsk
1
CKE
3
Nowa Era
3
Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Integracji
Europejskiej w Szczecinie
Rada Pedagogiczna Szkoleniowa
WSiP
WSiP
6
2
rp
6
1
VULCAN
1
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
3.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
Kółko Filozoficzne
Zajęcia dla maturzystów z historii
(Przygotowujące do matury z historii)
Zajęcia fakultatywne z języka polskiego
dla klas maturalnych
liczba
uczestników
10
17
24
liczba godzin
w tygodniu
1
1 + dodatkowo 2h
raz w miesiącu
1
uwagi
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
32
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
33
Dyżur dla uczniów i rodziców
Zajęcia fakultatywne z języka polskiego
dla klas maturalnych
Zajęcia fakultatywne z języka polskiego
dla klas maturalnych
Zajęcia fakultatywne z języka polskiego
dla klas maturalnych
Dyżur dla uczniów i rodziców
Zajęcia fakultatywne z historii i wiedzy
o społeczeństwie
Zbiórki harcerskie
Fakultety z języka polskiego dla klas
maturalnych (III f, III b)
Zajęcia fakultatywne z języka
angielskiego w ramach "karcianej"
godziny
Fakultety z języka angielskiego
dla uczniów klasy IV b, IV c
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I
Konsultacje z języka niemieckiego
Zajęcia fakultatywne dla uczniów klas
maturalnych
Warsztaty językowe
Zajęcia fakultatywne z języka
niemieckiego dla uczniów klas
maturalnych
Zajęcia fakultatywne z języka
niemieckiego dla uczniów klas
maturalnych
Zajęcia przygotowujące do Matury z
języka angielskiego
Zajęcia fakultatywne z matematyki
przygotowujące do matury dla klasy III a
i IV b
Konsultacje dla uczniów klas I b i I d
oraz poprawy sprawdzianów w klasach
I b, I d, II a, II e, III a, III c, III d, IV b
Zajęcia przygotowujące do matury
z matematyki dla klasy III b, III f, IV c,
IV d
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Konsultacje dla uczniów klasy I a
Konsultacje dla uczniów kl. II b
Poprawy sprawdzianów dla wszystkich
uczniów ,pisanie i odpowiadanie
ze sprawdzianów w związku
z nieobecnością
Fakultety w ramach przygotowań
do egzaminu zawodowego
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie technik ekonomista
Fakultet z rachunkowości handlowejprzygotowanie do egzaminu
zawodowego
Fakultet z rachunkowości handlowej –
zajęcia wyrównawcze
Fakultety przygotowujące do egzaminu
zawodowego dla uczniów IV klasy
Technikum (technik ekonomista)
wg potrzeb
2
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
40
1.5
17
2
25
1,5
wg potrzeb
1
8
1
16
wg potrzeb
ok. 20
2
22
2
10
1
6
wg potrzeb
2
1
24
2
4
1
24
1-4
19
1-2
2
1
20
1
30
1
30
1
20
10
26
dla
wszystkich
0,5
1
0,5
1
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
w ramach etatu
dla chętnych
1 co 2 tygodnie
art.42 ust.2 lit. b KN
19
1
art.42 ust.2 lit. b KN
19
1
w ramach etatu
wg potrzeb
1
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
w ramach etatu
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
w ramach etatu
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas
II –gich Technikum ( t.ekonomista i t.
handlowiec) - MT
Tworzenie publikacji na monitorze
w holu szkoły, strony, internetowej
szkoły oraz do instytucji publicznych
i prasy lokalnej
Redagowanie artykułów na stronny
internetowe ( Szkolna, Starostwa
Powiatowego, Kurier Nakielski)
oraz do lokalnej prasy
Projektowanie i stworzenie materiałów
promocyjnych szkoły w ramach
pozyskanych środków zewnętrznych
(rollup, baner, szyld do auli szkolnej)
Spotkania Szkolnego Klubu
Europejskiego
Fakultet z biologii
Fakultet z pracowni ekonomicznoinformatycznej
Zajęcia z przedmiotów turystycznych
Zajęcia uzupełniające z przedmiotów
ekonomicznych dla uczniów
ze wszystkich klas
Zajęcia przygotowujące do egzaminu
zawodowego
Fakultet z biologii, konsultacje z biologii
Fakultet z geografii, konsultacje
z geografii
Fakultety z chemii i fizyki, konsultacje
Konsultacje z informatyki
Zajęcia przygotowujące do matury
z informatyki oraz do egzaminu
zawodowego technik informatyk, stara
formuła
Zajęcia przygotowujące do egzaminu
zawodowego kl. II I IV
Kółko informatyczne
Piłka ręczna chłopców
wg potrzeb
1
art.42 ust.2 lit. b KN
wg potrzeb
wg potrzeb
w ramach etatu
wg potrzeb
wg potrzeb
w ramach etatu
wg potrzeb
wg potrzeb
w ramach etatu
wg potrzeb
wg potrzeb
w ramach etatu
11
15
2
1
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
4
wg potrzeb
1
1
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
6-9
wg potrzeb
w ramach etatu
11
7
2
1,5
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
wg potrzeb
15
10
1
1
1
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
29
1
10
10
1
2
art.42 ust.2 lit.a, b
KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
Piłka siatkowa chłopców
Piłka siatkowa dziewcząt
Piłka nożna dziewcząt (od grudnia)
Piłka nożna chłopców
Piłka koszykowa dz. i chł.
Spotkania z pedagogiem
Zespół instrumentalny i wokalny
(osobno realizowane zajęcia
instrumentalne i zespołu wokalnego)
12
12
10
wg potrzeb
18
5
20
2
2
2
2
2
1
2
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
art.42 ust.2 lit. b KN
zajęcia muzyczne
mające na celu
poznanie
podstawowych
wiadomości z teorii
muzyki, podstawowe
wiadomości i funkcje
instrumentów
muzycznych (gitara
klasyczna ,
elektryczna, basowa,
instrumenty
klawiszowe,
34
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
perkusja), oraz
podstawowe
wiadomości z emisji
głosu , zajęcia
na poziomie
podstawowym
oraz dostosowane
do umiejętności
uczestników.
*”ramach etatu” oznacza – w ramach 40h pracy nauczyciela
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
liczba uczniów
biorących udział
6
liczba laureatów
lp.
nazwa konkursu
1.
Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka
2.
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na tle wydarzeń
międzynarodowych - konkurs powiatowy
III Powiatowa Olimpiada Obrony Cywilnej
Powiatowy konkurs ortograficzny
3
2
20 - etap szkolny,
3 – powiatowy
V m. druż.
udział
4
8
3
1
4
II.m. druż.
3
udział
3
3
udział
II.m. druż.
10
I m. druż.
10
10
3
12
III m.
II m.
2
I m.
2
12
3
4
12
20
1
II m.
udział
2
III m.
I m.
22.
Poliglota
Multiglingua
I Powiatowy Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
„Bliżej pasji, dalej od uzależnień”
Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Zmieniaj nawyki – nie
klimat”
Mistrz Rachunkowości i Finansów, ZSFA Bydgoszcz
I Powiatowy Multimedialny Konkurs Profilaktyczny „Bliżej
pasji, dalej od uzależnień”
Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
– chł.
Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Ręczną Chłopców
Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej chłopców
Wyciskanie sztangi leżąc
Turniej piłki siatkowej chłopców z okazji Dnia
Niepodległości
Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
Trójbój siłowy
Turniej badmintona
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt
i Chłopców
Mistrzostwa Powiatu w LA
16
23.
Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym
6
II m. dz. druż.,
V m. chł. druż.
I, II i III m.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
I m. ind. w kat.
open i kat. kobiet,
III m. druż.
I m.
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
Zawody okręgowe XXVII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Hasło bieżącej edycji „Strefa euro- szansa
czy zagrożenie?”
Zawody okręgowe II Olimpiady Wiedzy Bankowej. Hasło
bieżącej edycji „„Oszczędzam – Inwestuję”
2.
35
liczba uczniów
biorących udział
5
(etap szkolny 30)
3
(etap szkolny 27)
liczba laureatów
udział
udział
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zawody okręgowe IX Olimpiady Przedsiębiorczości.
Hasło bieżącej edycji „Własna firma”
Mistrz rachunkowości UMK
Konkurs wiedzy o programach firmy INSERT-MF
„Wodne inspiracje” – konkurs fotograficzny (Polska
Fundacja Zasobów Wodnych)
„Mój las” – edycja XXVII (Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony
Przyrody)
Mistrzostwa Województwa w Pływaniu
6
(etap szkolny 23)
3
16
2
udział
1
udział
1
udział
liczba uczniów
biorących udział
21
2
liczba laureatów
21
12 zespołów
udział
1 zespół, 18 m.
w kraju
16
8 w półfinale
12
12
2
udział
udział
1
II m.
Konkursy o zasięgu centralnym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
Olimpiada Teologiczna
II Ogólnopolski Konkurs na Niemieckojęzyczną /
Anglojęzyczną Prezentację
Konkurs Wiedzy Biblijnej
I edycja Konkursu Ogólnopolskiego Gra Ekonomiczna
3.
4.
5.
6.
7.
NetMasters Cup – konkurs wiedzy o Internecie
i technologiach informacyjnych
IT Essentials NetRiders 2014
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr
udział
2
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią, w celu opracowania,
przygotowania i przeprowadzenia wspólnych przedsięwzięć,
nawiązanie współpracy z przedstawicielami firm z powiatu nakielskiego,
realizacja projektu ”Ekonomiczne fascynacje”- wyjazd studyjny do Warszawy i Łodzi, zwiedzanie
instytucji oraz rynku hurtowego w Tuszynie,
spotkanie z rodzicami ,
Dzień Języków Obcych
PAŹDZIERNIK
szkolna akcja oddawani krwi, współpraca z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa,
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej (występ zespołu wokalno - muzycznego, szkolnego
kabaretu i scenki teatralne młodzieży),
zorganizowanie szkolnego konkursu filmowego ,,Staszic Jesienią’’ – efekt: film na stronie
www.staszic.info,
szkolna akcja ,,Zdrowego Odżywiania’’,
udział w uroczystości wręczenia dyplomów dla najlepszych wolontariuszy,
spotkanie z licencjonowanym przewodnikiem Republiki Tureckiej dla klas I b i II b,
udział w Tygodniu dla Oszczędzania 24-31 października, podsumowanie podczas spotkania
z dyrektorem Banku Spółdzielczego oraz pracownikiem działu marketingu ( 7 X Gra ekonomiczna),
„Halowa Liga Staszica” – rozgrywki szkolne w piłkę nożną chłopców (cały rok szkolny),
pomoc przy organizacji „Biegu Papieskiego”
LISTOPAD
wykonanie przez młodzież ze szkolnego koła filmowego filmu z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości,
przedstawienie z okazji Święta Niepodległości,
zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego ,,Święto Niepodległości’’,
akcja wykonywania przez młodzież szkolną sztalug dla szkoły na potrzeby konkursów plastycznych
i innych prezentacji,
warsztaty dziennikarskie z Beatą Korzeniowską, dziennikarką radia ,,Złote Przeboje’’,
szkolny konkurs piosenki Anny Jantar,
odbiór Certyfikatu Najaktywniejsza Szkoła w Polsce „Otwarta Firma 2013”,
36
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
wykład poprowadzony dla uczniów technikum informatycznego dotyczący robotyki, prowadzony
przez doktora P. Kotlarza pracownika UKW z Bydgoszczy,
pokazy urządzeń mobilnych przygotowane przez studentów informatyki dla uczniów szkoły,
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców,
współorganizacja szkolnej debaty „Stalking”, KPP w Nakle nad Notecią
GRUDZIEŃ
zorganizowanie szkolnej akcji oddawania krwi (współpraca z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa),
przygotowanie przedstawienia wigilijnego z udziałem uczniów i nauczycieli szkoły – na wzór
programów TV realizowanych „na żywo” z udziałem zaproszonych gości,
szkolny konkurs ,,Kolęd i Pastorałek’’,
szkolny konkurs wiedzy informatycznej i języka angielskiego IT EXPERTS,
koncert kolęd i pastorałek po angielsku i niemiecku,
przygotowanie występu Szkolnej Grupy Kabaretowej podczas uroczystości „Wolontariusz Roku”,
wykład wygłoszony przez pracownika Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią na temat funduszy
unijnych,
wigilie klasowe,
zaplanowanie wspólnego przedsięwzięcia z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią- I TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
Tydzień Informatyki (Computer Science Education Week) – godzina kodowania,
Konkurs IT Experts,
Okolicznościowy Turniej Piłki Nożnej
STYCZEŃ
udział w uroczystości wręczenia nagród i dyplomów dla uczniów, którzy oddali najwięcej krwi
w 2013 r.,
IX edycja koncertu dla rodziców uczniów najbardziej wyróżniających się w różnych dziedzinach życia
szkoły,
szkolny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
cykl zajęć z młodzieżą w ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Nakle nad Notecią,
udział w zawodach okręgowych XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: „Strefa euro–szansa czy zagrożenie?”,
Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
LUTY
„Dzieje Nakła nad Notecią” – konkurs wiedzy o historii miasta,
konkurs wiedzy o życiu i działalności Stanisława Staszica – obchody święta patrona szkoły,
udział w zlocie harcerskim w Występie,
lekcja języka polskiego w kinie „Intertekstualność”,
integracyjne zajęcia z klasami na nakielskim lodowisku,
studniówka klas maturalnych,
I Edycja Dnia Informatyki pod hasłem „Potyczki Informatyczne”, udział szkół gimnazjalnych z terenu
powiatu nakielskiego,
runda rewanżowa Halowej Ligi Staszica,
spotkania klas z doradcą zawodowym z PUP w Nakle nad Notecią
MARZEC
zbiórka żywności dla osób potrzebujących - współpraca z PCK w Nakle nad Notecią,
imprezy integracyjne w ramach pierwszego dnia wiosny: (występy wokalne, instrumentalne oraz mecz
piłki siatkowej nauczyciele – uczniowie,
przygotowanie filmów reklamowych dotyczących kierunków kształcenia szkoły i kół zainteresowań
na potrzeby naboru 2014/2015,
Powiatowy Konkurs Multilingua dla szkół ponadgimnazjalnych,
promocja szkoły-wyjazdy do gimnazjów powiatu nakielskiego na spotkania z młodzieżą i rodzicami,
zaplanowanie i przeprowadzenie „Wykładów o Świecie Współczesnym” przez Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej w Toruniu nt. „Szanse i zagrożenia związane z wstąpieniem Polski do strefy
Euro”, „Działalność Polskich służb konsularnych i dyplomatycznych na świecie”,
zaplanowanie i przeprowadzenie imprezy promującej szkołę: Dzień Przedsiębiorczości: „Moje finanse-moja przyszłość”,
drzwi otwarte szkoły – prezentacje, występy młodzieży, zajęcia w salach lekcyjnych z młodzieżą
gimnazjalną, organizacja stanowisk promujących kierunki zawodowe oraz ogólnokształcące,
37
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
debata nt. wyborów parlamentarnych ,
laboratorium z Linuxa dla uczniów TI poprowadzona przez pracownika naukowego
UKW z Bydgoszczy dr. P. Żmudzińskiego, w ramach współpracy ze szkołą,
Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej – półfinał i finał,
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt z okazji Dnia Kobiet,
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora ZSP im. St. Staszica,
Turniej Trójek Siatkarskich,
warsztaty profilaktyczne prowadzone przez trenerów PTZN w Bydgoszczy.
KWIECIEŃ
zorganizowanie akcji oddawania krwi dla młodzieży szkolnej i mieszkańców Nakła nad Notecią,
przygotowanie filmów reklamowych dotyczących kierunków kształcenia szkoły i kół zainteresowań
na potrzeby naboru 2014/2015,
Konkurs Wiedzy o „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza,
uroczystość z okazji kanonizacji pp. Jana Pawła II i Jana XXIII,
przestawienie „Kopciuszek na wesoło” z okazji finału konkursu ekologicznego i obchodów Dnia Ziemi,
zaplanowanie i przeprowadzenie „Lekcji Europejskich” przez SKE w porozumieniu z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Toruniu,
przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia z PUP w Nakle nad Notecią - II TARGI PRACY
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
wykonanie filmu z IX edycji Dnia Przedsiębiorczości,
zorganizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Zmieniaj nawyki – nie klimat”,
Turniej Piłki Nożnej 11- osobowej – półfinał i finał
MAJ
warsztaty fotograficzne dla młodzieży szkolnej ,,Fotografia to nic trudnego’’,
konkurs wiedzy o czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
konkurs plastyczny z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 25. rocznicy
wyborów czerwcowych 1989 r.,
Powiatowy Konkurs Multilingua dla gimnazjów,
zajęcia dydaktyczne w Borach Tucholskich – ścieżka edukacyjna „Jelenia wyspa” w Gołąbku
(Nadleśnictwo Tuchola),
Przedsiębiorczość w praktyce – spotkanie uczniów z pracownikami Urzędu Skarbowego
w Nakle nad Notecią na temat zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
CZERWIEC
zorganizowanie szkolnej akcji oddawania krwi, współpraca z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa,
udział w konkursie piosenki angielskiej w Olszewce,
wizyta trojga Dzieci Holocaustu (J. Zgrzembska – córka Ireny Senglerowej, A. Kopystyńska,
K. Budnicka) w ZSP im. St. Staszica w Nakle nad Notecią, w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle
nad Notecią oraz w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią,
przedstawienie „Życie w słoiku”,
debata ekologiczna organizowana we współpracy z fundacją Civitas,
udział w I Powiatowym Multimedialnym Konkursie Profilaktycznym „Bliżej pasji, dalej
od uzależnień”,
przeprowadzenie kurs kas fiskalnych,
organizacja: II Letni Obóz Szklarska Poręba 2014 r
Realizacja zadań dodatkowych
współpraca z: I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią,
ZSŻŚ im. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią w organizacji ustnych egzaminów
maturalnych z języka polskiego, w organizacji zespołu sprawdzającego pisemną maturę
z języka polskiego, z PPPP w Nakle nad Notecią w sprawie wniosków i opinii o orzekaniu
ewentualnych dysfunkcji typu dysgrafia, dysortografia i innych;
współpraca z FIRMĄ INSERT- umowa partnerska przy realizacji konkursu
(maj - czerwiec 2014) oraz z innymi placówkami oświatowymi z Ostródy i Bydgoszczy;
współpraca z zakładami pracy oraz instytucjami i szkołami powiatu nakielskiego i innymi
w województwie kujawsko – pomorskim oraz uczelniami wyższymi w zakresie praktyk
38
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zawodowych, kształcenia zawodowego młodzieży, podnoszenia jakości kształcenia,
powiązania teorii z praktyką oraz z wiedzą naukową;
współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą w Salzwedel (Niemcy);
realizacja projektów w ramach grantów powiatowych i innych:
liczba uczniów
ramy czasowe
nazwa projektu
objętych
projektem
2012 r. – 2013 r.
zajęcia pozalekcyjne dofinansowane przez powiat
150
nakielski: Ekonomiczne Fascynacje
2013 r. – 2014 r.
zajęcia pozalekcyjne dofinansowane przez powiat
150
nakielski: Kierunek przedsiębiorczość
01.10.2013 r. projekt: „Obserwator czy inicjator – KIM będziesz
8
- 30.04.2014 r.
jutro?” zorganizowany przez WSG Bydgoszcz
Od 1. 02. 2014
Zajęcia pozalekcyjne dofinansowane przez powiat
20
do 28.11.2014
nakielski: „Z przeszłością w przyszłość”. Szkolna
drużyna harcerska kontynuuje tradycję.”
1.09.2013 r. projekt PO KL realizowany przez powiat nakielski
wg potrzeb
- 31.12.2014 r.
„Szkoła zawodowa świadomym wyborem”,
01.08.2013 r. „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół
- 31.07.2014 r.
i przedszkoli w powiecie nakielskim”.
wg potrzeb
1) współpraca z instytucjami, pozyskiwanie funduszy:
miesiąc
instytucja, z którą
efekty współpracy
współpracowano
grudzień 2013 r.
powiat nakielski
pozyskanie dofinansowania
do wymiany międzynarodowej
luty 2014 r.
powiat nakielski
projekt: Kierunek
Przedsiębiorczość
powiat nakielski
marzec Urząd Miasta i Gminy
- czerwiec 2014 r. w Nakle nad Notecią
marzec 2014 r.
Urząd Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią
marzec 2014 r.
Bank Spółdzielczy
w Nakle nad Notecią
marzec 2014 r.
powiat nakielski
marzec Urząd Miasta i Gminy
- czerwiec 2014 r. w Nakle nad Notecią
39
ilość pozyskanych
funduszy
1.500,00 zł
11.373,00 zł
projekt: Z przeszłością
w przyszłość. Szkolna drużyna
harcerska kontynuuje tradycję.
dofinansowanie do wyjazdu
dla klas I i II TOT
do Trójmiasta
nagrody rzeczowe dla uczniów
biorących udział w konkursie
„Moja finanse – moja
przyszłość+
nagrody rzeczowe dla uczniów
biorących udział w konkursie
„Moja finanse – moja
przyszłość”
nagrody rzeczowe dla uczniów
biorących udział w konkursie
„Moja finanse – moja
przyszłość”
8.690,00 zł
zorganizowanie warsztatów
z profilaktyki uzależnień
dla czterech klas,
zorganizowanie II Letniego
obozu wędrownego Szklarska
Poręba 2014 r.
450,00 zł
2.880,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
2.835,00 zł
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
kwiecień 2014 r.
kwiecień 2014 r.
cały rok szkolny
Młodzieżowe Centrum
Kariery w Nakle
nad Notecią
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Toruniu
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
– Instytut Informatyki
i Mechatroniki
doradztwo zawodowe
-
Pomoc w realizacji konkursu
ekologicznego
1.000,00 zł
wielu uczniów wybiera
kierunki studiów zapewniane
przez ww. Instytut UKW
-
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
ŁĄCZNIE
-
kontraktowy
-
mianowany
2
1
3
dyplomowany
13
0
13
ŁĄCZNIE
15
1
16
Dodatkowe informacje:
2 osoby - urlop dla poratowania zdrowia
1 osoba – zakończenie stażu na stopień nauczycielala dyplomowanego
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 2
Liczba pracowników obsługowych
6 ogółem, w tym 5 etatów – 2 pełnozatrudnionych (etatów - 2), 4 niepełnozatrudnionych.
Nie były podejmowane próby dodatkowego zatrudnienia - brak funduszy PUP w Nakle
nad Notecią na staże.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp. Kierunek/nazwa formy
Studia podyplomowe
1.
Informatyka i zajęcia komputerowe
dla nauczycieli
Kursy kwalifikacyjne
1.
Oligofrenopedagogika
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Procedury egzaminu maturalnego
2.
Procedury egzaminu zawodowego
3.
Kształcimy zespołowo – sieć w ramach projektu
„Współczesny nauczyciel”
Uczelnia
Liczba n.
Wyższa Szkoła
Humanistyczna
w Szczecinie
Towarzystwo
Wiedzy
Powszechnej
w Bydgoszczy
1
Ośrodek
Doskonalenia
i Doradztwa
Zawodowego
Nauczycieli
EDUSPINAKER
2
A. Kamiński,
B. Stasinowska
A. Kamiński
rada
pedagogiczna
rada
pedagogiczna
rada
pedagogiczna
P. Walczak
Uwagi
40
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
4.
Matura z języka polskiego 2015
5.
Kształcimy zespołowo – sieć w ramach projektu Unii
Europejskiej „Współczesny nauczyciel”
6.
Szkolenie dla przewodniczących komisji egzaminacyjnej
na praktycznym egzaminie zawodowym
7.
„ARS – czyli jak dbać o miłość?” Cel: realizacja
programu edukacyjno – profilaktycznego wśród uczniów
i rodziców.
Matura 2015 – „Jesteś na najlepszej drodze”
Language – Matura 2015 z języka angielskiego
Uczeń aktywny na lekcji języka niemieckiego… Łatwo
powiedzieć.
8.
9.
10.
Centrum Edukacji
Nauczycieli
w Bydgoszczy
w ramach projektu
koordynowanego
przez powiat
nakielski
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Gdańsku
Państwowa
Inspekcja Sanitarna
w Bydgoszczy
WSiP
Kurs on - line
Kurs on - line
2
3
2
1
1
1
1
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
1.
2.
3.
Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
Zajęcia specjalistyczne – język niemiecki
zawodowy
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
liczba
uczestników
6
4
5
liczba h
w tygodniu
1
1
łącznie 60 h
Zajęcia specjalistyczne – jęz. angielski zawodowy
5
łącznie 60 h
8
11
9
12
14
6
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
14.
15.
16.
Zajęcia dodatkowe z geografii
Zajęcia dodatkowe z języka polskiego
Zajęcia dodatkowe z fizyki
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas II
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I
Zajęcia wyrównawcze z chemii
Zajęcia dodatkowe z biologii
Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych
dla sprzedawców kl. I
Zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych
dla sprzedawców kl. II
Zajęcia dodatkowe z historii
Kółko wokalno-recytatorskie
Kółko multimedialne
6
10
10
17.
18.
19.
20.
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia fitness
Zajęcia dodatkowe z Wos i EdB
Zajęcia dodatkowe z podstaw przedsiębiorczości
3
6
5
8
1
wg potrzeb
zgodnie z
harmonogramem
1
1
1
1
13.
41
uwagi
w ramach
projektu
unijnego
„Szkoła
zawodowa
świadomym
wyborem”
w ramach
projektu
unijnego
„Szkoła
zawodowa
świadomym
wyborem”
„19 h”
„19 h”
„19 h”
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
21.
22.
23.
Klub Przyjaciół Biblioteki
Szkolne Koło Caritas
Kurs prawa jazdy kategorii B
11
10
23
wg potrzeb
wg potrzeb
łącznie 40 h
24.
Praktyki zawodowe – kucharz w Gocanowie
12
10 dni
w ramach
projektu
unijnego
„Szkoła
zawodowa
świadomym
wyborem”
j.w.
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
Powiatowy Konkurs „Poliglota”, organizator ZSP
w Lubaszczu
I Powiatowy Multimedialny Konkurs Profilaktyczny
pn. „Bliżej pasji dalej od uzależnień”,
organizator KPP w Nakle nad Notecią
Konkurs plastyczny pn. „Szkoła i dom wolne
od przemocy”, organizator PPPP w Nakle nad Notecią
Konkurs plastyczny pn. „Szkoła i dom wolne
od przemocy”, organizator ZS w Potulicach
2.
3.
4.
5.
Rejonowy Konkurs Recytatorski
organizator NOK
liczba uczniów
biorących udział
6
liczba laureatów
3
III m. (grupa)
2
2 wyróżnienia
6
II m. – forma literacka,
III m. – forma plastyczna
i 4 wyróżnienia
wyróżnienie
i kwalifikacja do etapu
wojewódzkiego
3
I m. w kategorii ZSZ
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Zasadach
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
liczba uczniów
biorących udział
3
liczba laureatów
liczba uczniów
biorących udział
2
liczba laureatów
I m. i II m.
Konkursy o zasięgu centralnym
lp.
nazwa konkursu
1.
XIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
udział
Zorganizowane uroczystości i imprezy
PAŹDZIERNIK:
pasowanie uczniów klas I,
Światowy Dzień Bibliotek Szkolnych,
Dni Papieskie (wystawa).
LISTOPAD:
Święto Niepodległości - montaż słowno – muzyczny,
Andrzejki - wróżby i przepowiednie.
GRUDZIEŃ:
akcja charytatywna (pomoc dla schroniska w Rozwarzynie)
Boże Narodzenie – akademia.
STYCZEŃ:
akcja charytatywna – zbiórka odzieży i zabawek dla PCK w Nakle nad Notecią,
WOŚP.
42
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
LUTY:
akademia szkolna z okazji Walentynek
akcja charytatywna „Moja książka dla dzieci” – zbiórka książek z dzieciństwa na Wielkanoc.
KWIECIEŃ:
podsumowanie Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Nałogi – droga donikąd” – wyjazd
do Potulic,
podsumowanie konkursu „Rodzina i szkoła wolna od przemocy” – wyjazd do PPPP
w Nakle nad Notecią.
MAJ:
udział w Jarmarku Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią (stoisko promujące szkołę).
CZERWIEC:
podsumowanie Konkursu Profilaktycznego „Bliżej pasji – dalej od uzależnień”
Realizacja zadań dodatkowych
Realizacja dwóch projektów dofinansowanych ze środków UE, w ramach PO KL, tj.:
„Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”
i „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”. Koordynatorem ww. programów jest powiat
nakielski.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie
Liczba zatrudnionych nauczycieli
Stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
ŁĄCZNIE
0
kontraktowy
1
3
4
mianowany
9
1
10
dyplomowany
4
3
7
ŁĄCZNIE
14
7
21
Dodatkowe informacje:
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach: 3.
Liczba pracowników obsługowych:
10 ogółem, w tym 8 etatów (6 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych/sezonowych
– 2 etaty).
Szkoła nie podjęła próby dodatkowego zatrudnienia pracownika poprzez udział w konkursie
organizowanym przez PUP w Nakle nad Notecią, ponieważ nie spełniała kryterium obowiązku
zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
43
kierunek/nazwa formy
Ogólnopolski program edukacyjny w zakresie profilaktyki
uzależnień
Spotkania metodyczne z biologii
Rola i zadania Młodzieżowej Rady Miasta wobec Ustawy
o Samorządzie Gminnym
Seminarium bolońskie „Zmiany w kształceniu
na poziomie wyższym, co każdy nauczyciel szkoły średniej
wiedzieć powinien?”
III Konferencja Dzieje Regionu Kujawsko - Pomorskiego „W warsztacie, w manufakturze,
w fabryce i w sklepie.”
Nowe zadania bibliotek publicznych w zakresie wspomagania
szkół i nauczycieli
uczelnia
SANEPID Bydgoszcz
liczba n.
24
KPCEN Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty
Bydgoszcz
1
1
Biblioteka UKW
w Bydgoszczy
1
Biblioteka Pedagogiczna
w Szubinie
1
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Konferencja inaugurująca projekt „Szkoła współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej
szkoły”
Matematyka na maturze
Powiatowa konferencja pedagogów
Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie
Trudności okresu dojrzewania
Alkohol a przemoc w rodzinie - razem możemy więcej
Dziecko podmiotem zainteresowania szkoły i sądu
Coaching , Współpraca szkoły ze środowiskiem, Pozyskiwanie
środków pozabudżetowych, w ramach projektu „Współczesny
nauczyciel - program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie
nakielskim.”
Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych
MEN Warszawa
1
Nowa Era
KPP w Nakle nad Notecią,
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
OKE Gdańsk
1
1
OKE Gdańsk
2
PPPP w Nakle n. Not.
PPPP w Nakle n. Not.
PPPP w Nakle n. Not.
SORE
1
1
1
15
VULCAN
2
3
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
koło sportowe - siatkówka dziewcząt
i chłopców
koło teatralne
koło biologiczne
koło języka angielskiego
konsultacje matematyczno - fizyczne
zajęcia rekreacyjno - sportowe
klub wolontariatu
koło języka niemieckiego
koło strzeleckie
ABC ekonomii
przygotowanie do egz. zawodowego ochrona środowiska
koło języka polskiego
koło kulturalno sportowe
działania wspierające - ochrona
środowiska
liczba uczestników
12
liczba h w tygodniu
2
uwagi
42.2 KN
5
8
6
6
9
20
10
25
10
6
1-2
1
1
0,5
1
1
1
1-2
1
0,5
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
4
7
12
1
1
0,5
42.2 KN
42.2 KN
42.2 KN
przygotowanie do egz. zawodowegosprzedawca
konsultacje matematyczne –
przygotowanie do matury
11
3
42.2 KN
15
1
42.2 KN
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
nazwa konkursu
Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty
Konkurs literacki „Moja rodzina”
Wielobój obronny o Puchar Zdobywców
Pociągu Pancernego „Danuta”
Olimpiada Obrony Cywilnej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Powiatowy Konkurs Internetowy „Ludzie
wolności”
IV Powiatowy Multimedialny Konkurs
liczba uczniów biorących udział
1
2
3
liczba laureatów
udział
1
1
2
18
1
2
udział
1
1
1
44
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Historyczny. Powiat Nakielski, dzieje i tradycje
Konkurs fryzjerski - Łabiszyn
Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego w Piłce
Siatkowej Chłopców
8.
9.
1
10
1
drużyna
liczba uczniów biorących udział
10
2
2
8
liczba laureatów
udział
udział
udział
udział
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
1.
2.
3.
4.
nazwa konkursu
Mistrzostwa w Piłce Siatkowej
Olimpiada Obrony Cywilnej
Olimpiada Promocji Zdrowego stylu Życia PCK
Konkurs Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce
im. prof. Kazimierza Sokołowskiego
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
kiermasz podręczników
PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej
LISTOPAD
Rocznica Odzyskania Niepodległości
Światowy Dzień Bez Papierosa
GRUDZIEŃ
Światowy Dzień Walki z AIDS
Jasełka
STYCZEŃ
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
LUTY
Konkurs Rachunkowości
KWIECIEŃ
Powiatowy Konkurs Ortograficzny
MAJ
Rocznica Konstytucji 3 Maja
Światowy Dzień Kosmosu
Świadomy Konsument
Realizacja zadań dodatkowych
zarządzanie kompleksem boisk „Orlik”,
podjęcie działań mających na celu powołanie przy szkole stowarzyszenia,
otwarcie strzelnicy,
realizacja projektu WOLNOŚĆ,
udział w imprezach charytatywnych,
działania na rzecz środowiska - badanie wilgotności i poziomu hałasu w pomieszczeniach
placówek oświatowych na terenie Szubina,
przystąpienie szkoły do ogólnopolskiego projektu MEN „Szkoła współpracy; uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”,
udział w projekcie „Współczesny nauczyciel - program wsparcia szkół i przedszkoli
w powiecie nakielskim”,
organizowanie kursów doskonalenia zawodowego Okręgowego Ośrodka Doskonalenia
Zawodowego,
wyjazdy studyjne w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem”,
wolontariat - współpraca z „Krainą Uśmiechu”,
spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów,
przeprowadzanie próbnych egzaminów zawodowych i maturalnych,
forum energetyki odnawialnej,
45
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
akcja Szlachetna Paczka,
Honorowe Krwiodawstwo,
praktyki zawodowe w Elektrociepłowni w Bydgoszczy w ramach projektu „Szkoła
zawodowa świadomym wyborem”,
współpraca z policją, sądem rejonowym, poradnią pedagogiczno - psychologiczną,
kuratorami sądowymi, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nakle
nad Notecią, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią,
Stowarzyszeniem „Bezpieczne dziecko”, Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
współpraca z Muzeum Ziemi Szubińskiej, Domem Kultury, Rejonową Biblioteką
Publiczną,
współpraca z zakładami pracy szkolącymi młodzież,
promocja szkoły: drzwi otwarte, konkursy dla gimnazjalistów, spotkania z gimnazjalistami
w szkołach w ramach projektu „Wybierz swoje drzwi do kariery”, zawody sportowe itp.
8. Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
ŁĄCZNIE
0
kontraktowy
3
3
mianowany
11
2
13
dyplomowany
15
2
17
ŁĄCZNIE
29
4
33
Dodatkowe informacje:
1 nauczyciel kontraktowy zakończył staż wymagany na stopień nauczyciela mianowanego.
3 nauczycieli mianowanych zakończyło staże wymagane na stopień nauczyciela
dyplomowanego.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 1.
Liczba pracowników obsługowych
7 ogółem (etatów 7), w tym - 7 pełnozatrudnionych (etatów 7).
W roku szkolnym 2013/2014 nie podejmowano prób dodatkowego zatrudnienia
np. na tzw. przygotowanie zawodowe z uwagi na trudne warunki lokalowe.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Uczelnia
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Ochrona danych osobowych
Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki,
Patologii Społecznych w Szczecinku
2.
Metody wychowawcze, dyscyplinowanie
uczniów
3.
Kreatywne nauczanie
4.
Zagrożenia wynikające z fonoholizmu
5.
Jak profesjonalnie opracować koncepcję pracy
szkoły, program wychowawczy i program
profilaktyki – dokumenty niezbędne w pracy
szkoły
Uwaga słuchowa – diagnoza i terapia
6.
Liczba
n.
30
Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli EKO TUR Instytut
Kształcenia w Warszawie
Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli EKO TUR
Instytut Kształcenia w Warszawie
Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki,
Patologii Społecznych w Szczecinku
Niepubliczna Placówka Doskonalenia
Nauczycieli EKO TUR
Instytut Kształcenia w Warszawie
30
Polskie Towarzystwo Logopedyczne
1
30
31
2
46
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
nazwa zajęć
Szkolne Koło Ekologiczno - Turystyczne
Koło Miłośników Przyrody
Szkółka wędkarska
Koło plastyczne
Teatr szkolny „Żak”
Samorząd Uczniowski
Koło sportowo - rekreacyjne
Zajęcia gospodarstwa domowego
Sekcja szachowa
Koło strzeleckie
Koło rękodzielnictwa
Koło Młodego Dziennikarza
Koło historyczne
Koło małych form artystycznych
Szkolne Koło Caritas
Koło języka niemieckiego
Drużyna harcerska „Nieprzetartego
Szlaku”
Koło fizyczne
liczba uczestników
6
5
4
8
6
18
12
3
4
6
4
4
4
2
4
4
14
liczba h w tygodniu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
uwagi
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
art.42.2 KN
3
1
art.42.2 KN
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego w Bydgoszczy
IX Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne „Korczakiada” w Kcyni
Powiatowy konkurs obsługi komputera „Mistrz klawiatury”
w Karnowie
XII Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej w Nakle nad Notecią
Gminny Konkurs Języka Niemieckiego dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych w Nakle nad Notecią
Powiatowy Konkurs Profilaktyczny – „Nałogi – droga do nikąd”
w Potulicach
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
VI edycja międzyszkolnego konkursu przyrodniczo –
ekologicznego „Przez zielone okulary” w Żninie
XV Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy
XI Festyn sportowo – rekreacyjny w Szubinie
Powiatowa Szkolna Liga Strzelecka
Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Mroczy
Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkoły przysposabiającej
do pracy „Wędrówki po Polsce – zwiedzamy województwo
kujawsko - pomorskie” w Bydgoszczy
Konkurs poezji religijnej w Szubinie
Międzyszkolny turniej w piłce siatkowej w Karnowie
liczba uczniów
biorących udział
3
2
2
liczba
laureatów
III m.
I m.
I m.
6
2
I m.
II m.
8
3
wyróżnienia
3
II m.
8
wyróżnienie
7
5
8
3
I m.
udział
I m.
III m.
2
9
udział
III m.
liczba uczniów
biorących udział
9
liczba
laureatów
II m., III m.
3
udział
6
wyróżnienie
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Lekkiej
Atletyce w Sępólnie Krajeńskim
Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Unihokeju
w Bydgoszczy
VI Przegląd Talentów Integracji im. Agnieszki Pawlickiej w Bydg.
2.
3.
47
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
4.
5.
Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w tenisie
stołowym w Sępólnie Krajeńskim
Wojewódzki Konkurs z informatyki „Mistrz Grafiki
Komputerowej” w Toruniu
5
II m.
2
wyróżnienie
liczba uczniów
biorących udział
8
liczba
laureatów
udział
Konkursy o zasięgu centralnym
lp.
nazwa konkursu
1.
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
„Spotkanie u Matki” w Górce Klasztornej
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
„Święto pieczonego ziemniaka” – piknik integracyjno – sportowy,
akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”,
dożynki gminne
PAŹDZIERNIK
uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
LISTOPAD
uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości,
zabawa andrzejkowa
GRUDZIEŃ
warsztaty rękodzielnicze dla uczniów, rodziców i przedstawicieli społeczności lokalej,
szkolna wigilia
STYCZEŃ
szkolny bal karnawałowy
LUTY
Tydzień Projektów,
szkolny festiwal przedstawień profilaktycznych
MARZEC
„Powitanie wiosny” – piknik integracyjno – sportowy,
szkolny konkurs przedmiotowy „Mistrz biologii i chemii”,
szkolny konkurs „Mam talent”,
międzyszkolny turniej w piłce siatkowej,
turniej sportowy „Żyj zdrowo na sportowo” w ramach Programu „Szkoła w ruchu”.
KWIECIEŃ
obchody rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II,
akcja ekologiczna „Sprzątanie świata” przeprowadzona z okazji Dnia Ziemi.
MAJ
uroczystość z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
powiatowy konkurs obsługi komputera „Mistrz klawiatury”,
szkolny konkurs czytelniczy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
szkolny podwieczorek z okazji Dnia Matki,
spotkanie z kolekcjonerem starych autobusów z cyklu „Poznajemy ciekawych ludzi”,
bieg uliczny w ramach Programu „Wychowanie fizyczne z klasą”.
CZERWIEC
piknik sportowo - rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka,
warsztaty plastyczne w Brzózkach,
spotkanie „Podwieczorek Przyjaciół Szkoły”,
szkolny konkurs wędkarski.
48
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Realizacja zadań dodatkowych
Szkoła pozyskuje środki pozabudżetowe, uczestnicząc w projektach ogłoszonych
przez różne instytucje, jak również otrzymuje je od prywatnych ofiarodawców. Współpracuje
m.in. z takimi instytucjami jak: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Profilaktyki w Nakle nad Notecią, Hufcem Harcerstwa Polskiego w Nakle nad Notecią, Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną w Nakle nad Notecią, Polskim Czerwonym Krzyżem,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Warsztatami Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle
nad Notecią, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, kuratorami
sądowymi. Ofiarodawcami są głównie firmy z terenu gminy Nakło nad Notecią oraz Bydgoszczy.
Główni sponsorzy placówki to: hipermarket ”REAL” w Bydgoszczy, firma „MTB Trzebińscy”,
firma transportowa „Krop Trans” Państwa B. W. Kropornickich z Karnowa, piekarnia
Pana Szymona Karolczaka, firma „Zelan” z Nakła nad Notecią, restauracja „Q10”
w Nakle nad Notecią, firma „Lidmann i Megger – blachy stalowe” z Bydgoszczy.
Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią pozwoliła
na zorganizowanie biwaku drużyny harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” w Pieczyskach
nad Zalewem Koronowskim.
Ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Profilaktyki w Nakle nad Notecią udało się zorganizować kilka imprez rekreacyjno - sportowych
na terenie szkoły oraz wyjazdy profilaktyczne.
9. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
Liczba zatrudnionych nauczycieli
PEŁNOZATRUDNIENI
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
ŁĄCZNIE
stażysta
1
1
kontraktowy
5
5
mianowany
6
6
dyplomowany
11
11
ŁĄCZNIE
23
23
Dodatkowe informacje:
1 nauczyciel przebywa na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji funkcji publicznej.
1 nauczyciel - urlop dla poratowania zdrowia od 5 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.
Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego – 1 osoba.
Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - 1 osoba
Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – 1 osoba.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach: 1.
Liczba pracowników obsługowych:
Ogółem 5, w tym pełnozatrudnionych- 4, niepełnozatrudnionych – 1.
Nie podejmowano prób dodatkowego zatrudnienia poprzez udział w konkursach organizowanych
przez PUP w Nakle nad Notecią.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp. Kierunek/nazwa formy
Studia magisterskie
1. pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Studia podyplomowe
1. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
3.
Informatyka i zajęcia komputerowe
dla nauczycieli
Neurologopedia
4.
Pedagogika rewalidacyjna
2.
49
Uczelnia
Liczba n.
KPSW Bydgoszcz
1
Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Szkoleń Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej
i Interkulturalnej
Gdańska Wyższa Szkoła
2
1
1
1
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
5.
Geografia i ochrona Środowiska
Humanistyczna – Gdańsk
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
1
Kursy kwalifikacyjne
1.
z zakresu bibliotekoznawstwa
2.
„Nauczanie przedmiotu „Etyka”
3.
z zakresu oligofrenopedagogiki
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Bydgoszczy
Studium Prawa Europejskiego
Warszawa
Niepubliczny Ośrodek Edukacji Edu
Spinaker w Grudziądzu
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Ocenianie kształtujące jako sposób
Kujawsko - Pomorskie Centrum
podnoszenia efektywności kształcenia
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
2. Konferencja – Pytaj, Badaj, Wnioskuj!
Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej
3.
Jak efektywnie współpracować z Rodzicami
Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych? Patologii Społecznych w Szczecinku
4. Szkolenie – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
P.W. Dariusz Karczewski - specj. ds.
BHP – insp. ds. Ochrony p-poż
2
1
1
22
1
22
20
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
liczba uczestników
1.
2.
3.
4.
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej
Zespół wokalny
Zajęcia wyrównawcze
4
1
5
11
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze
Świetlica poranna
Biofeedback
Zajęcia integracyjne – samorząd uczniowski
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
Zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
Zajęcia sportowe
Biblioterapia
Kółko teatralne
4
6
6
11
8
5
1
2
około 10
liczba godzin
w tygodniu
2
2
wg potrzeb
2
potrzeb
2
1
2
wg potrzeb
2
1
2
2
wg potrzeb
liczba uczniów
biorących udział
7
3
liczba
laureatów
udział
3
12
2
udział
udział
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
plastyczny pt. „Podaj łapę, podaj dłoń”
plastyczny pt. „Bajki Świata” w ramach IV Powiatowego
Spotkania Integracyjnego „Dzień Kultury Europejskiej”
Festyn sportowo - rekreacyjny dla szkół specjalnych
„Mistrz klawiatury”
3.
4.
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
piłka nożna halowa „Sprawni Razem”
konkurs z zakresu pierwszej pomocy Przedmedycznej „Potrafię,
Ratuję, Pomagam”
piłka nożna halowa chłopców do lat 17
3.
liczba uczniów
biorących udział
10
3
liczba
laureatów
udział
udział
10
udział
50
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
próbna ewakuacja przeciwpożarowa
LISTOPAD
Akademia z Okazji Święta Niepodległości,
Szkolny Konkurs Literacki „Śladami legend pałuckich”: „O olbrzymim kamieniu w lesie koło
Annowa”
GRUDZIEŃ
prezentacja filmu o Janie Czochralskim „Wielki powrót”,
szkolne kolędowanie
STYCZEŃ
II Szkolny Turniej Tenisa Stołowego,
III Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy w Bydgoszczy
LUTY
integracyjna zabawa karnawałowa
MARZEC
Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Piłce Nożnej Halowej Chłopców
do lat 17- tu - „Sprawni Razem”,
Szkolny Konkurs Profilaktyczny,
spotkanie autorskie z panią Anną Czerwińską – Rydel
IV Powiatowe Spotkanie Integracyjne: „Dzień Kultury Europejskiej” W zdrowym ciele, zdrowy
duch - szkolny festyn sportowo – rekreacyjny
KWIECIEŃ
Wielkanocny Kiermasz Charytatywny pn. „ Palmy, baranki. Pisanki dla naszej koleżanki”,
V Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej „Ekosong”
MAJ
Dzień Patrona - X Międzyszkolne Spotkanie integracyjne „Korczakiada”.
CZERWIEC
Wiosenny Rajd Pieszy,
próbny alarm przeciwpożarowy,
uroczyste przekazanie raportu z ewaluacji zewnętrznej.
Realizacja zadań dodatkowych
Placówka współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle
nad Notecią, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Miejsko – Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kcyni, Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni,
Przedszkolem Miejskim w Kcyni, kuratorami sądowymi, policją , strażą pożarną oraz innymi
placówkami oświatowymi z terenu gminy Kcynia i powiatu nakielskiego.
10. Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
PEŁNOZATRUDNIENI
0
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
0
ŁĄCZNIE
0
kontraktowy
3
0
3
mianowany
4
2
6
dyplomowany
11
2
13
ŁĄCZNIE
18
4
22
Dodatkowe informacje:
Urlop macierzyński 1.10.2013 r. - 31.03.2014 r. – 1 osoba.
Długotrwałe zwolnienie lekarskie 17.02.2014 r.-23.06.2014 r., a od 24.06.2014 r. – urlop
macierzyński – 1 osoba.
Informacje o zakończeniu stażu na awans zawodowy:
51
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
- awans na nauczyciela mianowanego -1 osoba.
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 1.
Liczba pracowników obsługowych
Ogółem – 5, w tym pełnozatrudnionych – 3.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
L Kierunek/nazwa formy
p.
Studia podyplomowe
1. podyplomowe studia kwalifikacyjne z historii
2. technika, plastyka
3. wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
4. Wczesne wspomaganie i rehabilitacja dzieci
z autyzmem
5.
„Wczesne wspomaganie i rehabilitacja dzieci
z autyzmem”
Kursy kwalifikacyjne
1. „Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci
autystycznych”
Kursy metodyczne
1. Spotkanie metodyczne
2. Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w
świetle obowiązujących przepisów prawa
Uczelnia
Liczba n-li
UKW Bydgoszcz
WSG Bydgoszcz
WSG Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Bydgoszcz
1
1
1
1
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
1
Kuria Diecezjalna
Centrum Praw Człowieka
i Profilaktyki Patologii Społecznych
w Szczecinku
1
1
20
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
5.
7.
nazwa zajęć pozalekcyjnych
Kółko wokalno - muzyczne
Zajęcia sportowe
Zajęcia artystyczne
Zajęcia komputerowe
liczba uczestników
12
16
12
1
liczba h w tyg.
2
2
2
1
Liczba uczniów biorących udział w konkursach
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
Konkurs poezji religijnej
XII Festyn Rekreacyjno - Sportowy
Konkurs ‘KORCZAKIADA”
liczba uczniów
biorących udział
6
1 zespół
2
liczba
laureatów
udział
I m.
III m.
liczba uczniów
biorących udział
3
3
12
liczba
laureatów
III m.
wyróżnienie
wyróżnienie
liczba uczniów
biorących udział
27
17
23
liczba
laureatów
udział
udział
udział
Konkursy o zasięgu wojewódzkim
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
Konkurs „Wędrówki po Polsce”
Konkurs „Przez zielone okulary”
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szubinie
Konkursy wewnątrzszkolne
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
3.
Konkurs „Święta w bieli i czerwieni”
Konkurs recytatorski „O srebrne usta”
Konkurs biblioteczny „Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima”
52
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zorganizowane uroczystości i imprezy
WRZESIEŃ
spotkanie z misjonarzem ks. J Szałkiem – prezentacja multimedialna o pracy misjonarza
w Czadzie,
integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Szubińskim Domu Kultury z okazji
obchodów XV Dni Kultury Chrześcijańskiej,
Dzień Chłopaka – zabawy ruchowe przy muzyce, poczęstunek,
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w SZDK,
ogólnoszkolne spotkanie z policjantem
PAŹDZIERNIK
obchody DEN – uroczysty apel,
Międzynarodowy Dzień Biblioteki Szkolnej,
Dzień Marchewki,
Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego
LISTOPAD
Andrzejki,
apel z okazji Święta Niepodległości
GRUDZIEŃ
spotkanie wigilijne dla mieszkańców Szubina ”W drodze z Szubina do Betlejem”,
spotkanie wigilijne szkolne,
integracja na wesoło (promocja zdrowia – zima),
„Dzień owsianki”
Międzyszkolny turniej piłki nożnej
STYCZEŃ
Tydzień kolorów „Radość bycia razem”,
spotkanie z leśniczym
LUTY
bal karnawałowy,
Dzień Walki z Depresją
MARZEC
organizacja drzwi otwartych,
piknik z okazji pierwszego dnia wiosny
KWIECIEŃ
wieczornica z okazji kanonizacji Jana Pawła II
MAJ
Dzień Matki i Dzień Ojca
CZERWIEC
festyn rodzinny,
spotkanie „W gronie przyjaciół szkoły”.
Realizacja zadań dodatkowych:
pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od firm, banków, sieci sklepów, osób
prywatnych, zwłaszcza na organizację imprez szkolnych,
Ogólnopolska Akcja „Szklanka mleka” z udziałem Zakładu Przetwórstwa Mleka „Mlecz”
w Wolsztynie,
współpraca szkoły z PPPP w Nakle nad Notecią i filią w Szubinie w zakresie Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
współpraca z Komendą Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, strażą pożarną, Sądem
Rejonowym w Szubinie i MGOPS w Szubinie w zakresie profilaktyki i zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom,
udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Integracyjnym w Górce Klasztornej „Spotkanie
u Matki”,
współpraca z WTZ i Przedszkolem Integracyjnym w Szubinie.
53
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ŁĄCZNIE
PEŁNOZATRUDNIENI
1
9
12
16
38
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
1
1
ŁĄCZNIE
1
9
13
16
39
Dodatkowe informacje:
W tabeli nie ujęto osób zatrudnionych na zastępstwo.
Do 31 maja 2014 r. staż na nauczyciela kontraktowego zakończyła 1 osoba, na mianowanego-1 osoba i na dyplomowanego 1 osoba.
Liczba pracowników obsługowych:
18 etatów ogółem, w tym 18 pełnozatrudnionych.
Jedna pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. Na jej miejsce zatrudniona została osoba
na zastępstwo. Czterokrotnie składane były wnioski do PUP w Nakle nad Notecią w sprawie
pozyskania stażysty (na stanowisko wychowawcy i pracownika socjalnego). Wnioski rozpatrzono
pozytywnie.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli/wychowawców:
Lp.
Kierunek/ nazwa formy
Uczelnia
Studia podyplomowe
1.
kosmetologia specjalność
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
fryzjerstwo i stylizacja
W Bydgoszczy
2.
technologia żywności i żywienie
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
człowieka
3.
edukacja w zakresie nauczania
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
biologii i promocji szkoły
4.
poradnictwo psychologiczno Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
- pedagogiczne
5.
doradztwo zawodowe
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
i przedsiębiorczość
w Bydgoszczy
6.
wychowanie fizyczne
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Kursy metodyczne, warsztaty, szkolenia, konferencje
1.
Odważnym komunikatem w agresję
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa
i przemoc
Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy
2.
Jak sobie poradzić ze złością
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa
i gniewem ucznia, rodzica, n-la.
Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy
3.
Metoda dialogu motywującego. Praca
z trudnym nastolatkiem
Pracownia EGO w Bydgoszczy
4.
Harcerski kurs na stopień
Komenda Hufca w Nakle nad Notecią
Przewodnika
5.
"Za kurtyną resocjalizacji"
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Międzynarodowa Konferencja
Naukowa
6
Ogólnopolskie Seminarium
Wyższa Szkoła Gospodarki
Resocjalizacyjno - Penitencjarne
7
Kurs pierwszej pomocy
Ratownictwo Medyczne Waldemar Piszczek
8
Ciąża i macierzyństwo wychowanek
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych
9.
Superwizje zespołu wychowawczego
Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach
Liczba n.
3
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
28
1
41
54
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
rodzaj zajęć pozalekcyjnych
lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SKS
Terapia biofeedback
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia rekreacyjno – sportowe, tenis stołowy i piłka
siatkowa
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:
j. angielskiego przygotowujące do egzaminu
rozszerzonego),
j. angielski (zajęcia dydaktyczno –
- wychowawcze)
j. niemieckiego (przygotowujące do egzaminu
rozszerzonego)
biologii i chemii,
matematyki i fizyki,
j. polskiego,
historii
Koło religijne
Kółko geograficzne
Koło rękodzielnicze
Zajęcia rozwijające z zakresu praktycznej nauki zawodu
Zajęcia wyrównawczo- specjalistyczne krawieckie
Koło teatralne „Awangarda”
Koło muzyczne
Zajęcia z modelarstwa
Pracowania Młodego Filmowca i Fotografa
Koło witrażowe
Koło plastyczno - muzyczne
Koło fryzjerstwo i stylizacja
Działalność harcerska
liczba
uczestników
12
24
125
13
liczba h
uwagi
66
140
226
64
w ramach
etatu
12
15
32
21
26
24
8
40
6
9
48
63
66
33
36
7
8
15
23
6
8
8
10
8
12
12
16
43
30
43
30
121
50
40
32
50
40
40
42
80
art. 42
ust.2 pkt.
2 KN
Ponadto w MOW w Samostrzelu codziennie, w ramach pracy z grupą, odbywają się
różnego rodzaju zajęcia wychowawcze o charakterze rekreacyjno - sportowym,
socjoterapeutycznym, kulinarnym, plastycznym, muzycznym, tanecznym, teatralnym, a także
zajęcia decupage, art clay, arteterapii, choreoterapii, zawodoznawcze itd.
Liczba uczniów biorących udział w konkursach:
Konkursy o zasięgu powiatowym
lp.
nazwa konkursu
1.
.
3.
4.
5.
6.
7.
„Zapobiegamy pożarom”
Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej w Występie
VI Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej w Olszewce
Nałogi – Droga do nikąd
Festiwal Piosenki Harcerskiej
Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”
Rodzina bez przemocy
liczba uczennic
biorących udział
10
4
2
16
12
3
10
liczba laureatów
4
4
2
3
wyróżnienie
wyróżnienie
3
Konkursy o zasięgu ogólnopolskim
lp.
nazwa konkursu
1.
2.
Mistrzostwa Polski Wychowanków MOW w Tenisie Stołowym
XXVI Ogólnopolski Przegląd Teatralny OSPAR w Warszawie
55
liczba uczennic liczba laureatów
biorących udział
3
3
5
wyróżnienie
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Ponadto wychowanki MOW aktywnie uczestniczą w konkursach gminnych, w których
bardzo często odnoszą sukcesy. W roku szkolnym 2013/2014 brały udział między innymi w:
konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w Gminie Sadki,
gminnym konkursie wokalnym „Nutki z wiśniowego sadu” (I m.),
konkursie na najładniejsza kartkę świąteczną,
konkursie małych form teatralnych „Teatralia” w Samostrzelu (I m.),
konkursie grup kolędniczych i jasełkowych.
Zorganizowane uroczystości i imprezy:
WRZESIEŃ
impreza integracyjna „Pożegnanie lata”,
akcja „Sprzątanie świata”
PAŹDZIERNIK
Dzień Edukacji Narodowej,
wernisaż w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej w Bydgoszczy
LISTOPAD
uroczysty apel z okazji Wszystkich Świętych i Zaduszek,
udział drużyny harcerskiej „Mowianki” w Apelu Pamięci z okazji 11 Listopada,
Andrzejki,
Konkurs „Mam Talent”,
Halloween,
organizacja wernisażu „POWIAT NAKIELSKI w obiektywie wychowanek MOW” w Wiejskim
Domu Kultury w Witosławiu
GRUDZIEŃ
Dzień Walki z AIDS,
Mikołajki,
odbiór „Betlejemskiego Światełka Pokoju” podczas uroczystości w Toruniu i przekazywanie
„Światełka” podmiotom i instytucjom z gminy i powiatu ,
wigilia ośrodkowa dla całej społeczności MOW,
wieczerza wigilijna dla wychowanek pozostających w czasie świąt w placówce,
wieczór sylwestrowy w MOW
STYCZEŃ
przyjazd grupy przedszkolnej z Nakła nad Notecią – przedstawienie „Jasełek”,
dyskoteka karnawałowa,
współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sadkach
LUTY
Walentynki,
ferie zimowe: wyjazdy na basen, do kina, na lodowisko
MARZEC
Pierwszy Dzień Wiosny,
„Bal Kontynentów”
KWIECIEŃ
uroczyste śniadanie wielkanocne
MAJ
organizacja Zlotu Harcerzy Hufca ZHP Nakło nad Notecią w Samostrzelu
CZERWIEC
Muzyczny Festiwal Kwiatów w Noc Świętojańską – festyn środowiskowy,
Dzień Dziecka na sportowo
Realizacja zadań dodatkowych
W roku szkolnym 2013/2014 prowadzono wolontariat, sprawowany przez wychowanki MOW,
jako jedną z metod pracy resocjalizacyjno - wychowawczej. W ramach nawiązanych porozumień
wychowanki pracowały jako wolontariuszki w:
Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią,
Centrum Onkologicznym na Oddziale Dziecięcym w Bydgoszczy,
56
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Przedszkolu Integracyjnym nr 2 w Nakle nad Notecią,
Przedszkolu „Wesoła Piątka” w Nakle nad Notecią,
Zawodowej Rodzinie Zastępczej w Samostrzelu,
Przedszkolu „Dobre Ludki” w Sadkach,
Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sadkach,
Schronisku dla zwierząt w Rozwarzynie.
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych:
realizacja dwóch projektów w ramach zajęć pozalekcyjnych dofinansowanych
przez powiat nakielski: „Nie idę na skróty” i „Pokolenia”,
pozyskanie paczek świątecznych dla wszystkich wychowanek w ramach stałej
współpracy ze Stowarzyszeniem „Rotary Klub - Bydgoszcz Brda”,
pozyskiwanie artykułów żywnościowych na uroczystości i festyny organizowane
przez MOW.
Systematyczna współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, takimi jak:
Stowarzyszenie „Rotary Club - Bydgoszcz Brda” w Bydgoszczy,
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „Puella” w Samostrzelu,
Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią,
Gminna Biblioteką Publiczną w Sadkach,
Parafia Rzymskokatolicka w Sadkach,
GOPS w Sadkach,
.
sądy rodzinne wychowanek,
policja.
12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nakle nad Notecią z Filią w Szubinie
Liczba dzieci zdiagnozowanych w roku szkolnego 2013/2014:
Liczba dzieci objętych pomocą łącznie: 1835
Liczba wydanych orzeczeń: 414
Liczna wydanych opinii: 602
Liczba wydanych informacji o wynikach diagnozy: 74
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I Diagnoza
Liczba diagnoz psychologicznych
Liczba diagnoz pedagogicznych
Liczba diagnoz logopedycznych
Komputerowe badanie wzroku „Widzę”
Komputerowe badanie słuchu „Słyszę”
Liczba
1064
1093
331
125
288
Badania przesiewowe 5-6 latków
128
Działalność postdiagnostyczna:
Lp.
1.
2.
3.
4.
II Terapia i poradnictwo:
Terapia psychologiczna
Terapia pedagogiczna
Terapia logopedyczna
Socjoterapia indywidualna
Ilość przypadków Ilość spotkań
141
624
16
214
189
1487
84
383
Lp.
Terapia grupowa/poradnictwo/konsultacje
1.
2.
3.
4.
Terapia psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/socjoterapia grupowa
Terapia i poradnictwo rodzinne
Poradnictwo zawodowe z badaniami
Poradnictwo zawodowe – grupowe
57
Liczba grup/
działań/uczestników
6 grup/107 spotkań
40 przypadków
24 osoby
62 osoby
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
11.
12.
13.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poradnictwo zawodowe bez badań
Porady udzielone w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Młodzieży
i Rodzin w Kryzysie
Punkty Konsultacyjne dla młodzieży na terenie szkół w ramach
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Punkty Konsultacyjne dla rodziców dzieci 5-6 letnich (w poradniach,
szkołach i przedszkolach)
25 osób
96
Poradnictwo indywidualne bez badań dla rodziców
Poradnictwo indywidualne bez badań dla młodzieży
Interwencje kryzysowe
Mediacje
Udział w pracach Zespołów ds. planowania i koordynowania udzielania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach/przedszkolach
Konsultacje z pedagogami/psychologami/logopedami szkolnymi
Konsultacje z nauczycielami
Działania profilaktyczne
Warsztaty dla młodzieży
Warsztaty/prelekcje dla nauczycieli, prowadzenie rad pedagogicznych
Warsztaty/prelekcje dla rodziców
Konferencja Powiatowa "Zagrożenia we współczesnym świecie,
a wsparcie specjalistyczne dla uczniów, szkoły i rodziny. Alkohol a przemoc
w rodzinie – razem możemy więcej” (we współpracy z MGOPS w Nakle
nad Notecią
226 osób
82 osoby
15
15
wg potrzeb szkół
Konferencja Powiatowa dla nauczycieli klas I „Praca w zespole klasowym
zróżnicowanym wiekowo” (we współpracy z KPCEN w Bydgoszczy)
1
Spotkanie autorskie z poetką i malarką, matką dziecka autystycznego,
połączone z wykładem nt. autyzmu (we współpracy z Biblioteką
Pedagogiczną w Nakle nad Notecią)
Organizacja Grupy Dyskusyjnej „Bezpieczeństwo w szkole”
Realizacja Programu autorskiego „Wspólnie przeciwko uzależnieniom
młodzieży gimnazjalnej w gminie Nakło”
Udział w projekcie „Współczesny nauczyciel – program wsparcia szkół
i przedszkoli w powiecie nakielskim” realizowanym przez powiat nakielski
Konkursy plastyczno - literackie dla dzieci i młodzieży
Wycieczka, wyjazd integracyjny nad morze, spotkanie Mikołajkowe
dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
Zajęcia grupowe dla dzieci w czasie ferii zimowych (wspomagające rozwój)
Dzień Otwarty w Poradni zorganizowany w sobotę
Audycje dla Radia Nakło oraz wywiady dla radia i prasy lokalnej
Współpraca z wolontariuszami, szkolenia dla wolontariuszy
Spotkania metodyczne dla pedagogów szkolnych
1
Liczba zatrudnionych nauczycieli
stażysta
PEŁNOZATRDUNIENIE
0
NIEPEŁNOZATRUDNIENI
0
ŁĄCZNIE
0
kontraktowy
2
1
3
mianowany
3
2
5
12 szkół/96 porad
dyżury
269
166
Liczba działań
29
21
47
1
1
1
wg potrzeb
7
wg potrzeb
3 grupy
1
14
wg potrzeb
6
dyplomowany
7
1
8
ŁĄCZNIE
12
4
16
Dodatkowe informacje:
Liczba nauczycieli na kierowniczych stanowiskach – 2.
Awans zawodowy: 1 osoba zakończyła staż i w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała
stopień nauczyciela dyplomowanego.
58
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Liczba pracowników obsługi:
8 ogółem, (etatów 4,65), w tym 2 pełnozatrudnionych, (etatów 2), 5 niepełnozatrudnionych,
(etatów 2,5), niepełnozatrudniony – lekarz (konsultant - psychiatra – 6,40 etatu).
Poradnia z chwilą ogłoszenia przez PUP w Nakle nad Notecią konkursu na organizację staży,
przystąpiła z wnioskami o trzy staże (dla PPPP w Nakle i Filii w Szubinie), które zostały
rozpatrzone wnioski pozytywnie,
od września 2013 r. do grudnia 2013 r.(1 stażystka - Nakło nad Notecią);
od lutego 2014 r. do września 2014 r. (2 stażystki – Nakło nad Notecią, Szubin).
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Lp.
Kierunek/nazwa formy
Studia podyplomowe
1.
psychoonkologia kliniczna
2.
seksuologia
Kursy i konferencje
1.
Terapia behawioralna w teorii i praktyce
2.
Uczeń z zespołem Aspergera i autyzmem
wysokofunkcjonującym w przedszkolu
i szkole
3.
Podstawy terapii poznawczo - behawioralnej
4.
szkolenie „Wsparcie szkoły w zakresie zadań
SORE”
5.
szkolenie z terapii Neurofeedbacka
Uczelnia
Liczba
n.
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
1
1
Poradnia Rubikon Gdańsk
Poradnia Rubikon Gdańsk
1
1
NODN „Poza schematami”
ORE
2
3
ORE
2
6.
szkolenie dotyczące pracy z uczniem zdolnym
Firma Elmiko
1
7.
szkolenie kwalifikacyjne – Słuch obwodowy
i centralne przetwarzanie słuchowe.
szkolenie: „ Jak rozwijać komunikację u osób
ze spektrum autyzmu?”
Konferencja: Neuropsychiatria
i Neuropsychologia
superwizje terapeutyczne
Toruń
1
Poradnia Rubikon Gdańsk
1
UAM w Poznaniu
1
Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Autyzmem i Ich Rodzinom/ Stowarzyszenie
Warszawa
ORE Bydgoszcz
org. KO Bydgoszcz, Szkoła Przykliniczna w
Bydgoszczy
1
psycholodzy policyjni
4
Biblioteka Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
1
KO Bydgoszcz
1
Poznań
1
Bydgoszcz
2
Bydgoszcz
1
8.
9.
10.
„Teoria Umysłu”
„System wspomagania rozwoju szkół”
konferencja „Współpraca szkół i instytucji
w procesie wspierania młodzieży
z zaburzeniami lękowymi w pokonywaniu
trudności szkolnych”
szkolenie: „Interwencje kryzysowe – wsparcie
psychologiczne”
konferencja: „Nowe zadania bibliotek
pedagogicznych w zakresie wspierania szkół
i przedszkoli”
konferencja w KO w Bydgoszczy
dla dyrektorów PPPP
udział w warsztatach: „ Niedokształcenie
mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia.”
udział w konferencji logopedycznej
„Komunikacja drogą rozwoju – różnorodne
metody stymulacji.”
Seminarium Bolońskie – „ Zmiany
w kształceniu na poziomie wyższym –
-co każdy nauczyciel szkoły średniej wiedzieć
powinien?” – wyjaśnienie kierunków
i celowości zmian zachodzących
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
59
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
1
2
2
w szkolnictwie wyższym w Polsce
i w Europie osobom zaangażowanym
w edukację szkolną młodzieży.
Forum „Prawo dziecka do dobrej szkoły”
patronat Poseł na Sejm RP Iwona Kozłowska
Konferencja „ Wczesne wspomaganie szansą
na zintegrowany rozwój dziecka
niepełnosprawnego”
Seminarium regionalne „Opracowanie założeń
merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania
Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego
Rejestru dla uczenia się przez całe życie”
konferencja „Zmiany w kształceniu
zawodowym i ustawicznym, realizacja zadań
z zakresu doradztwa zawodowego”
konferencja szkoleniowa „Nowoczesne
aparaty słuchowe i systemy wspomagania
FM”.
forum „Razem przeciwko przemocy” Szubin
20.
21.
22.
23.
24.
25.
„Rozwiązywanie konfliktów, mediacje
w szkole”
26.
I LO w Szubinie.
1
OSW Nr 2 w Bydgoszczy.
1
Instytut Badań Edukacyjnych w Gdańsku
1
KOWEZiU Warszawa
1
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2
dla dzieci i młodzieży niesłyszącej
i słabosłyszącej w Bydgoszczy
MGOPS w Szubinie
1
NPE PEN Warszawa
16
1
Realizacja zajęć pozalekcyjnych
lp.
rodzaj zajęć pozalekcyjnych
1.
„Przez zabawę edukować – kuglarstwo
sposobem na to.”
liczba
uczestników
12
liczba h
w tygodniu
2
uwagi
zajęcia będą
kontynuowane
w roku szkolnym
2014/2015
Zorganizowane uroczystości i imprezy
PAŹDZIERNIK
konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
LISTOPAD
dzień otwarty w poradni w Nakle nad Notecią i w filii w Szubinie
GRUDZIEŃ
Mikołajki dla rodzin dzieci z autyzmem, konkurs plastyczny dla dzieci,
Konferencja powiatowa dla nauczycieli klas I, zorganizowana we współpracy KPCEN w Bydgoszczy:
„Praca w zespole klasowym zróżnicowanym wiekowo”
STYCZEŃ
spotkanie autorskie z panią Stellą Kelm – pisarką i malarką, matką dziecka autystycznego (we
współpracy
z Biblioteką Pedagogiczną w Nakle nad Notecią), połączone ze szkoleniem nt. autyzmu,
konkurs plastyczny „Zaczarowana choinka” dla dzieci objętych pomocą logopedyczną
LUTY
spotkanie w poradni wolontariuszy z I LO w Nakle nad Notecią z wolontariuszami zagranicznymi
(program Erasmus+), wspólne zajęcia z dziećmi autystycznymi, zajęcia integracyjne, wymiana
doświadczeń,
zajęcia grupowe wspomagające rozwój dzieci w oparciu metodę Paula Dennisona dla dzieci klas I-III,
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
MARZEC
punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich,
60
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
spotkanie Grupy Dyskusyjnej „Bezpieczeństwo w szkole”,
Europejski Dzień Logopedy – I Przegląd Wierszy Logopedycznych pn. „Wierszyki łamiące języki”
KWIECIEŃ
Konferencja Powiatowa – „Zagrożenia we współczesnym świecie. Alkohol a przemoc w rodzinie –
razem możemy więcej” (we współpracy z MGOPS w Nakle nad Notecią)
MAJ
grupowe zajęcia dla dzieci 6-letnich objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
przygotowujące się do klasy I szkoły podstawowej
CZERWIEC
przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jestem w szkole”, przeznaczonego dla
dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym z powiatu nakielskiego,
turnus integracyjny dla rodzin z dziećmi z autyzmem (we współpracy z Bydgoskim Stowarzyszeniem
Pomocy Osobom z Autyzmem)
Realizacja zadań dodatkowych
Pozyskano dodatkowe środki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach plastycznych
i literackich:
z powiatu nakielskiego na konkursy: dla młodzieży „Rodzina i szkoła wolne
od przemocy”, dla 6-latków „Jestem w szkole”, dla dzieci z autyzmem „Jak spędzam czas
wolny z rodziną?”,
z Banku Spółdzielczego w Szubinie na nagrody w przeglądzie „Wierszyki łamiące języki”,
z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii dla gmin Nakło nad Notecią, Szubin i Kcynia
na nagrody w konkursach ortograficznych, w konkursie „Zaczarowana choinka”
oraz na organizację Mikołajek dla rodzin z dziećmi z autyzmem,
na prelegenta i organizację konferencji „Zagrożenia we współczesnym świecie. Alkohol
a przemoc w rodzinie” z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Nakło nad Notecią, dzięki
współpracy z MGOPS w Nakle nad Notecią,
na organizację konferencji „Praca w grupie zróżnicowanej wiekowo” – z KPCEN
w Bydgoszczy.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią realizuje zadania
we współpracy z:
 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – wymiana doświadczeń, konsultacje specjalistyczne,
transfer informacji,
 Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią – organem prowadzącym – wymiana
informacji, konsultacje, realizacja powierzonych zadań, udział w projekcie „Współczesny
nauczyciel – program wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie nakielskim”, realizowanym
przez powiat nakielski,
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią – partnerstwo lub realizacja
wybranych obszarów działań profilaktyczno - edukacyjnych (np. wsparcie rodzin
zastępczych, realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego),
 sądem rejonowym – konsultacje z kuratorami rodzinnymi, obejmowanie pomocą dzieci
i ich rodzin, udział, jako biegli sądowi lub świadkowie, do spraw dzieci badanych
w placówce,
 miejsko - gminnymi ośrodkami pomocy społecznej – przekaz informacji o potrzebach
dzieci, wsparcie rodzin, organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych,
współorganizacja konferencji,
 placówkami oświatowymi – zadania związane z działalnością statutową
i wykraczające poza statutową działalność,
 poradniami – wymiana specjalistów, poszerzanie doświadczeń zawodowych
i wymiana informacji specjalistycznych,
 Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom,
 Młodzieżowym Centrum Kariery i Punktem Pośrednictwa Pracy w Nakle nad Notecią,
61
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
 KPCEN w Bydgoszczy oraz Biblioteką Pedagogiczną w Nakle nad Notecią w ramach
wsparcia dla szkół,
 I LO w Nakle nad Notecią – organizacja grupy wolontariuszy wspierających działania
poradni na rzecz dzieci z autyzmem,
 ze szkołami i placówkami poprzez udział w ewaluacjach zewnętrznych szkół i placówek
(na ich zaproszenie),
 uczelniami - praktyki studenckie,
 zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska w Rozwarzynie (współpraca z DPS w Nakle
nad Notecią),
 liderem projektu Szlachetna Paczka,
 innymi placówkami w miarę potrzeb (m.in.: z poradniami specjalistycznymi, policją,
ośrodkami leczenia uzależnień).
IV. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
W ZAKRESIE WYKONANYCH REMONTÓW I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT NAKIELSKI
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Szubinie
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
1.
2.
Opis zadania
remonty gabinetów, pomieszczeń
piwnicznych i korytarzy
remonty sal lekcyjnych
razem
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
1.
2.
Opis zadania
zakup książek do biblioteki
zakup pomocy dydaktycznych
zakup sprzętu komputerowego
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Kwota
8 856,29 poprawa bezpieczeństwa uczniów i stworzenie
odpowiedniej bazy lokalowej
18 667,37 poprawa bezpieczeństwa uczniów i stworzenie
odpowiedniej bazy lokalowej
27 523,66
Kwota
1 494,88
3 177,10
4 939,80
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
poprawa bazy dydaktycznej
poprawa bazy dydaktycznej
zapewnienie poprawności działania
3.
i bezpieczeństwa infrastruktury informacyjnej
4. zakup mebli i sprzętu gospodarczego
8 761,49 poprawa bazy lokalowej
razem 18 373,27
OGÓŁEM
45 896,93
Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Kcyni
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Ocena celowości zadania (m.in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
modernizacja instalacji elektrycznej
5 499,54 przestarzała instalacja elektryczna i oprawy,
utworzenie nowych punktów
1.
do nowotworzonej pracowni dla cukierników
i kucharzy
2. inne drobne remonty
2 486,59 poprawa bezpieczeństwa uczniów
razem
7 986,13
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Ocena celowości zadania (m.in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
zakup szafek i tablic ściennych,
2 441,00 uzupełnienie wyposażenia
1.
korkowych
2. zakup sprzętu elektronicznego
763,03 wymiana uszkodzonych urządzeń
zakup krzeseł (42 szt.)
3 507,00 wymiana starych i zniszczonych krzeseł
3.
uczniowskich w czterech salach lekcyjnych
4. zakup wyposażenia biblioteki
126,00 uzupełnienie księgozbiorów
62
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
5.
6.
7.
zakup stojaka szatniowego jezdnego
zakup rolet na okna
w pomieszczeniach szkolnych
zakup czterostanowiskowej licencji
MS Office Standard 2013
razem
OGÓŁEM
817,95 przystosowanie pomieszczenia na potrzeby
uczniów – miniszatnia
463,00 ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem
1 155,56 zapewnienie bezpiecznego korzystania ze
sprzętu komputerowego
9 273,54
17 259,67
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
Opis zadania
Kwota
1.
docieplenie i remont dachu
na kuchni
2.
remont pomieszczenia na pracownię
fryzjerską
razem
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
1.
2.
3.
Opis zadania
23 000,00 poprawa bezpieczeństwa uczniów
i pracowników (przeciekanie dachu
i przemarzanie sufitu w kuchni)
2 000,00 remont wykonany w związku z otwarciem
nowego kierunku kształcenia w szkole
zawodowej
25 000,00
Kwota
zakup książek do biblioteki
zakup podręczników
zakup częściowego wyposażenia
w pomoce dydaktyczne pracowni
fryzjerskiej
razem
OGÓŁEM
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
1 400,00 uzupełnienie księgozbioru
1 535,15 zakup podręczników do klasy pierwszej szkoły
zawodowej (fryzjer i kucharz)
1 497,00 otwarcie nowego kierunku kształcenia w szkole
zawodowej
4 432,15
29 432,15
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nakle nad Notecią
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
1.
2.
Opis zadania
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
1 731,08 poprawa estetyki i adaptacja pomieszczeń
malowanie pomieszczeń
malowanie klatki schodowej
(filia w Szubinie)
2 706,00 poprawa estetyki
razem
4 437,08
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opis zadania
Kwota
zakup mebli biurowych
(w tym do filii w Szubinie)
zakup komputera stacjonarnego
i trzech komputerów przenośnych
zakup regałów do archiwum
zakup trzech drukarek
zakup testów do diagnozy
zakup audiometru tonalnego
zakup sprzętu do wykonania sieci
i ochrony bazy danych
zakup licencji MS Office (2 szt.)
razem
OGÓŁEM
63
8 995,53
7 432,21
1 802,20
1 058,00
3 897,19
1 597,50
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
poprawa warunków pracy
poprawa organizacji pracy
poprawa organizacji pracy
doposażenie stanowisk pracy
poprawa pracy diagnostycznej
poprawa pracy diagnostycznej
poprawa organizacji pracy i ochrony bazy
2 664,79 danych
587,94 poprawa organizacji pracy
28 035,36
32 472,44
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
1.
2.
3.
4.
Opis zadania
Kwota
wymiana szyby w drzwiach
wejściowych i montaż okuć
do drzwi przesuwnych odbojowych
(sala gimnastyczna)
remonty pomieszczeń
wykonanie instalacji elektrycznej
i teleinformatycznej w sali
ekonomicznej
wymiana oświetlenia w sali
lekcyjnej
razem
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
1 110,00 zapewnienie bezpieczeństwa uczniów
3 705,00 poprawa warunków pracy, estetyki i wyglądu
pomieszczeń
4 840,00 dostosowanie klasopracowni do prowadzenia zajęć
komputerowych w technikum kształcącym w
zawodzie technik ekonomista
730,00 poprawa warunków ergonomii i higieny pracy
10 385,00
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
Opis zadania
Kwota
zakup sprzętu komputerowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
zakup sprzętu komputerowego
zakup mebli do gabinetów i sal
lekcyjnych
zakup pomocy dydaktycznych
zakup kas fiskalnych (4 szt.)
zakup wizualizera
zakup wyposażenia (odkurzacz,
splitter HDMI, ekran ręczny
do rzutnika)
kasy fiskalne i wagi
8.
9.
zakup prenumeraty czasopism
dydaktycznych
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
57 950,00 przystosowanie sal lekcyjnych, w których
odbywają się egzaminy zawodowe; podniesienie
jakości kształcenia
4 094,00 podniesienie jakości kształcenia, poprawa
warunków ergonomii i higieny pracy
7 540,00 poprawa warunków pracy, estetyki i wyglądu
pomieszczeń
1 575,98 podniesienie jakości kształcenia
6 000,00 podniesienie jakości kształcenia (przedmioty
zawodowe, egzaminy zawodowe)
2 157,00 podniesienie jakości kształcenia
900,00 podniesienie jakości kształcenia, doposażenie
6 076,20 podniesienie jakości kształcenia, zapewnienie
odpowiednich pomocy dydaktycznych do
przeprowadzania egzaminu zawodowego
1 211,68 podniesienie jakości kształcenia
razem
87 504,86
97 889,86
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
OGÓŁEM
Lp.
1.
Opis zadania
naprawy awaryjne
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Kwota
2 559,92 naprawy konieczne, zapewnienie bezpieczeństwa
uczniów i pracowników
17 602,25 poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz wizerunku i
estetyki pomieszczeń
remonty pomieszczeń (malowanie,
wymiana podłogi, wymiana drzwi,
naprawa oświetlenia)
razem
20 162,17
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
Opis zadania
Kwota
1. zakup modeli weterynaryjnych
1 197,74
zakup wykładziny, bieżni
4 511,05
2.
elektrycznej i roweru stacjonarnego
3. zakup sprzętu gospodarczego
2 249,01
4. zakup wyposażenia (krzesła
1 101,34
2.
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
doposażenie bazy dydaktycznej
powiększenie bazy dydaktycznej (doposażenie
siłowni)
doposażenie bazy dydaktycznej
poprawa bazy lokalowej
64
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
obrotowe, stojak do rowerów)
5.
6.
7.
zakup wyposażenia biblioteki
(czytnik kodów kreskowych, stoły,
krzesła, wykładzina)
zakup sprzętu (telewizory – 3 szt.,
lodówka, radiomagnetofony – 3 szt.,
tablica, komputer przenośny)
zakup mebli do czterech
klasopracowni
razem
OGÓŁEM
4 365,34 poprawa bazy lokalowej, estetyki
7 831,13 doposażenie bazy dydaktycznej, poprawa bazy
lokalowej
9 121,68 poprawa bazy lokalowej
30 377,29
50 539,46
Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
Opis zadania
Kwota
modernizacja sieci elektrycznej
5 050,00
1.
i teleinformatycznej
remonty pomieszczeń
5 350,00
(sekretariatu, księgowości,
wygospodarowanie pomieszczeń
2. do przechowywania warzyw,
pomocy dydaktycznych oraz
pomieszczenia na szatnię
dla kucharza)
razem
10 400,00
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
1.
2.
3.
4.
Opis zadania
pomoce dydaktyczne (lodówka,
maszynka do mięsa, kuchenka)
zakup mebli i wyposażenia (szafy
do pokoju nauczycielskiego,
stoliki uczniowskie, stołu i
krzeseł do gabinetu dyr., drabiny)
zakup wyposażenia kuchni
zakup pomocy dydaktycznych
(w tym do pracowni technicznej)
razem
OGÓŁEM
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
zwiększenie bezpieczeństwa danych, poprawa
warunków pracy
poprawa warunków higienicznych, poprawa bazy
lokalowej i estetyki pomieszczeń
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
3 800,83 poprawa jakości kształcenia uczniów w szkole
zawodowej
7 406,83 poprawa warunków ergonomii pracy, estetyki i
bezpieczeństwa uczniów
666,00 poprawa warunków higienicznych
3 628,29 uzupełnienie księgozbiorów, poprawa jakości
kształcenia
15 501,95
25 901,95
Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
naprawa instalacji wodno1 659,99 poprawa warunków lokalowych
1.
kanalizacyjnej
2. modernizacja sieci internetowej
2 257,28 poprawa jakości połączeń internetowych
razem
3 917,27
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
1.
2.
3.
65
Opis zadania
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
zakup zestawu do zabaw i ćwiczeń
1 500,00 poprawa warunków rehabilitacji uczniów
sportowych
zakup pomocy dydaktycznych
628,06 poprawa bazy dydaktycznej
zakup elektronicznego dzwonka
471,61 poprawa warunków pracy
szkolnego
razem
2 599,67
OGÓŁEM
6 516,94
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle Nad Notecią
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
naprawa instalacji wodno2 200,00 poprawa warunków lokalowych
1.
kanalizacyjnej
naprawa instalacji elektrycznej
2 618,08 poprawa warunków lokalowych i zwiększenie
2.
i wymiana głównego złącza
bezpieczeństwa
wymiana instalacji co
14 473,10 poprawa warunków lokalowych, oszczędności
3. wraz z grzejnikami w trzech
w zużywanej energii cieplnej
salach lekcyjnych
malowanie trzech pomieszczeń,
14 806,69 poprawa warunków pracy i estetyki pomieszczeń
4. klatki schodowej i korytarza
w budynku głównym
5. naprawa systemu monitoringu
1 700,00 poprawa bezpieczeństwa uczniów
razem
35 797,87
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
zakup wyposażenia administracji
6 579,00 poprawa warunków i jakości pracy
(komputery – 2 szt., krzesła
1.
biurowe – 2 szt., bindownica,
niszczarka)
zakup wyposażenia pomieszczeń
15 273,79 doposażenie pomieszczeń dydaktycznych
dydaktycznych (zestawy
2. komputerowe – 15 szt.,
projektory – 3 szt., stoliki i
krzesła do dwóch sal lekcyjnych)
zakup pomocy dydaktycznych
7 451,17 doposażenie bazy dydaktycznej
(m. in. elektronarzędzi
3.
do warsztatów, plansz, znaków
żeglugowych, książek)
zakup pomocy dydaktycznych
4 102,32 doposażenie bazy dydaktycznej
(sprzęt sportowy, mikrofon
4.
bezprzewodowy, kolumny
i akcesoria muzyczne)
zakup zasilaczy awaryjnych UPS
1 200,00 zapewnienie ochrony komputerów
5.
(5 szt.)
6. zakup lustra drogowego
605,16 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na terenie szkoły
razem
35 211,44
3. Inne istotne zadania/zakupy
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
budowa wewnętrznego serwisu
1.
800,00 poprawa wewnętrznego obiegu informacji
internetowego
uzyskanie stabilnego dostępu do dziennika
2. wykonanie sieci wifi
8 274,21
elektronicznego
razem
9 074,21
OGÓŁEM
80 083,52
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
Opis zadania
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
remont dachu budynku szkoły
55 762,92 eliminacja zacieków, poprawa bezpieczeństwa
1.
uczniów i pracowników szkoły
remont łazienki uczniowskiej
24 870,41 przywrócenie do użytku niesprawnej łazienki,
2.
poprawa warunków sanitarnych łazienek dla u.
66
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
3.
remont gabinetu pedagoga
9 362,05 poprawa estetyki pomieszczenia
razem
89 995,38
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
Opis zadania
Kwota
zakup mebli do gabinetu
2 135,28 wysokie zużycie, poprawa estetyki pomieszczenia
1.
pedagoga
zakup sprzętu elektronicznego
5 728,70 zużycie sprzętu, poprawa jakości kształcenia
(zestaw komputerowy, komputer
2.
przenośny, urządzenie
wielofunkcyjne)
3. zakup pomocy dydaktycznych
2 337,50 poprawa bazy dydaktycznej
Razem
10 201,48
3. Inne istotne zadania/zakupy
Lp.
1.
Opis zadania
Kwota
wymiana hydrantów przeciwpożar.
razem
OGÓŁEM
Ocena celowości zadania
(m. in. wpływ na warunki BHP)
6 291,00 niska wydajność, poprawa bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
6 291,00
106 487,86
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
1.
Opis zadania
naprawa instalacji elektrycznej
i zimnej wody (internat)
Kwota
2 884,36
naprawa instalacji ciepłej wody
4 800,00
(internat)
3. adaptacja pomieszczenia
1 610,52
na strzelnicę szkolną
razem
9 294,88
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Lp.
Opis zadania
Kwota
zakup sprzętu komputerowego
4 328,01
1. (switch, drukarka laserowa,
adapter, komputery – 4 szt.)
zakup pomocy dydaktycznych
3 618,49
(sprzęt sportowy do sali
2.
gimnastycznej i pomoce
do pracowni ochrony środowiska)
zakup karabinków
3 999,99
3. pneumatycznych do strzelnicy
szkolnej
razem
11 946,49
OGÓŁEM
21 241,37
2.
Ocena celowości zadania(m. in. wpływ na warunki BHP)
poprawa bezpieczeństwa wychowanków,
zabezpieczenie przed porażeniem prądem i zalaniem,
zwiększenie dostępów do toalet i umywalek
zapewnienie dostępu do ciepłej wody, poprawa
warunków sanitarnych
poprawa bazy lokalowej, rozszerzenie oferty dla
młodzieży
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
zapewnienie stabilności działania sieci
komputerowej, doposażenie bazy dydaktycznej,
wymiana zużytego sprzętu
doposażenie bazy dydaktycznej
wyposażenie strzelnicy szkolnej w podstawowy
sprzęt
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
1. Remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
67
Opis zadania
malowanie sal lekcyjnych i wymiana
drzwi
wymiana instalacji elektrycznej
w auli i kuchni
częściowy remont kuchni
remonty pokoi w internacie
zakup okapu do kuchni
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
3 095,50 poprawa warunków bhp
8 780,00 poprawa warunków bhp i ppoż.
8 500,00 poprawa warunków sanitarnych
11 200,00 poprawa warunków bhp
10 300,00 poprawa warunków sanitarnych i bhp, prawidłowa
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
wentylacja w kuchni
razem
41 875,50
2. Wyposażenie (pomoce dydaktyczne i inne)
Opis zadania
1.
zakup stołu do ping-ponga
zakup komputerów przenośnych
z oprogramowaniem (5 szt.)
zakup zestawów komputerowych
(3 szt.)
zakup projektora
zakup ławek na korytarze (10 szt.)
razem
1 050,00 poprawa bazy dydaktycznej
11 369,76 poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli,
wymiana sprzętu
6 750,00 doposażenie bazy dydaktycznej, poprawa warunków
pracy nauczycieli i uczniów
1 359,15 poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli
4 100,00 poprawa bazy lokalowej
24 628,91
OGÓŁEM
66 504,41
2.
3.
4.
5.
Kwota
Ocena celowości zadania (m. in. wpływ na warunki BHP)
Lp.
V. OCENA PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT NAKIELSKI DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
2013/2014
1. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego
w Nakle nad Notecią
Wykonane remonty/inwestycje
w szkole:
remont części klatki schodowej (założenie płytek antypoślizgowych),
kapitalny remont instalacji elektrycznej w auli szkoły,
konserwacja techniczna auli szkoły,
bieżące konserwacja pomieszczeń lekcyjnych (4 klasy).
w internacie:
częściowy remont zaplecza kuchennego (montaż płytek naściennych, sufit, ściany),
kapitalny remont pomieszczeń mieszkalnych dla uczniów (2 pokoje – roboty tynkarskie
i malarskie oraz położenie nowej instalacji elektrycznej),
konserwacja malarska pomieszczeń mieszkalnych dla uczniów na I piętrze (9 pomieszczeń- metoda gospodarska).
Zakupy
wstępnie zamówiono wentylator – wyciąg do kuchni internatu (kolejny etap modernizacji
kuchni, który w sposób trwały odprowadzi wilgoć),
pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki, ekran, rzutnik).
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015:
kontynuacja dotychczasowych działań nastawionych na sukces maturalny uczniów (zajęcia
dodatkowe, monitorowanie realizacji podstawy programowej, doskonalenie zawodowe
nauczycieli),
intensyfikacja działań w zakresie praktycznej nauki języków obcych poprzez zwiększenie
ilości uczniów biorących aktywny udział w wymianie międzynarodowej oraz utrzymanie
stałego trendu – po 2 wymiany w ciągu roku szkolnego ze szkołą holenderską i niemieckim
gimnazjum (w wymianie będzie brało udział łącznie ok. 60 uczniów co stanowić będzie
ok. 15% wszystkich uczniów w szkole),
realizacja cyklu zajęć otwartych w trzech blokach tematycznych (polska szkoła filmowa,
jak rozumieć sztukę, doradztwo zawodowe),
kontynuacja działań promocyjnych szkołę.
Ponadto szkoła w roku szkolnym 2014/2015 zamierza kontynuować i rozwijać następujące obszary
swojej działalności:
68
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz edukacji młodzieży (PNWM
w Warszawie, Polskim Towarzystwem Matematycznym),
współpracę z OKE i CKE w ramach standaryzacji zadań maturalnych (szkoła została
wskazana do standaryzacji zadań),
tworzenie warunków w celu zachowania bezpieczeństwa uczniów w szkole i dobrego
przepływu informacji na linii rodzice – szkoła,
kontynuacja ruchu olimpijskiego,
pozyskiwanie środków w ramach programów SOCRATES – COMENIUS,
rozwój wymiany międzynarodowej w ramach nowych środków europejskich – LET*S GO
OVER BRIDGE – eTwinnig,
współpraca z instytucjami lokalnymi Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią,
NOK oraz PPPP w Nakle nad Notecią,
pozyskiwanie środków na renowację polichromii ściennych.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
Wykonane remonty/inwestycje
odnowienie pracowni historyczno – geograficznej, renowacja parkietu i gablot, wymiana
drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia, malowanie,
remont instalacji co (wymiana odcinka rury),
zabudowa rur i malowanie części szatni i klatki schodowej z szatni na parterze.
Zakupy
nie dokonano istotnych zakupów.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
wdrożenie reformy programowej w klasach trzecich,
poprawa jakości pracy szkoły szczególnie w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
przygotowanie merytoryczne i organizacyjne do zmiany w zakresie matury ustnej z języka
polskiego,
poprawa wyników matury pisemnej z matematyki.
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
Wykonane remonty/inwestycje
remont 12 sal lekcyjnych (robocizna częściowo ze środków rady rodziców),
usunięcie krat: suterena, pracownia komputerowa,
założenie rolet w 8 klasach,
budowa woliery dla ptaków, pergoli i trejarza, nasadzenie roślinności (wrzosowisko,
nasadzenia wokół pergoli),
częściowa naprawa nawierzchni boiska asfaltowego,
wymiana podłogi w 1 klasopracowni (robocizna częściowo ze środków rady rodziców),
wymiana oświetlenia w 3 pracowniach.
Zakupy
środki czystości,
farby,
kafelki,
kleje,
pomoce dydaktyczne: 2 telewizory z dostępem do komputera, 3 radiomagnetofony, meble
do 4 pracowni, glebogryzarka, walec ogrodowy, tablica.
69
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
promocja szkoły, w szczególności propagowanie oferty edukacyjnej ZSP w Samostrzelu,
udział w imprezach promujących szkolę: Targi Ogrodniczo - Rolnicze w Minikowie,
Jarmark św. Wawrzyńca i inne,
współpraca ze środowiskiem, organizacja imprez tj. „Hubertus”, „Teatralia”, „Święto
krowy”, Festiwal Odmian w Grocholinie i inne,
przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, egzaminu gimnazjalnego,
maturalnego, zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
analiza wyników egzaminów zewnętrznych, opracowanie raportów i wdrażanie wniosków
w celu poniesienia jakości pracy szkoły,
przygotowanie wyposażenia i ubieganie się o uzyskanie upoważnienia do utworzenia
ośrodka egzaminacyjnego dla potrzeb technikum weterynarii, technikum rolniczego,
technikum architektury krajobrazu,
nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami egzaminacyjnymi w celu zapewnienia
możliwości zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez uczniów,
motywowanie nauczycieli do innowacyjnych działań i podnoszenia kwalifikacji
i umiejętności zawodowych i wychowawczych, w tym zdobywanie uprawnień
egzaminatora,
profilaktyka agresji i przemocy w szkole,
współpraca z innymi podmiotami świadczącymi pomoc uczniom, celem podniesienia
jakości pracy szkoły (RSP w Sadkach, ODR Minikowo, SK Dobrzyniewo, Lechpol,
gospodarstwa indywidualne, UG w Sadkach, organizacje pozarządowe i inne),
współpraca z policją, sądem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle
nad Notecią i innymi podmiotami świadczącymi pomoc uczniom, zgodnie z ich
potrzebami i sytuacją społeczną,
prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
udział w imprezach i konkursach powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
uroczystościach patriotycznych,
kontynuacja współpracy i wymiana młodzieży z partnerską szkołą w Słowenii,
realizowanie projektów grantowych, w tym finansowanych przez powiat nakielski,
projektów z PO KL :
 Bażanty na samostrzelskiej ścieżce – finansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu,
 Pamiętajmy o ogrodach VI - projekt na zajęcia pozalekcyjne finansowany
przez powiat nakielski,
 Pierwsze kroki do sukcesu – Erazmus - projekt na doskonalenie zawodowe
nauczycieli języka angielskiego i geografii,
 Kolejny sukces - projekt finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację
Wolności, realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska
Wiejskiego, adresowany do uczniów gimnazjum ZSP w Samostrzelu,
 Szkoła zawodowa świadomym wyborem - kontynuacja projektu realizowanego
przez powiat nakielski w ramach PO KL,
kierunki pracy zgodne z priorytetami MEN i KO w Bydgoszczy.
4. Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
Wykonane remonty/inwestycje
wykonanie nowej sieci internetowej WiFi na potrzeby dziennika elektronicznego,
malowanie 3 sal i warsztatu obróbki ręcznej,
remont wejścia do klatki schodowej budynku E,
remont schodów wejściowych do warsztatów szkolnych oraz 2 sal (darowizna PZU),
wymieniono instalację co w 3 salach.
70
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zakupy
15 komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej,
komputer stacjonarny (darowizna rady rodziców).
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych przygotowywać egzaminy
próbne w obszarach, z którymi uczniowie mają trudności,
monitoring wdrażania reformy kształcenia ogólnego i w zawodach,
wdrożenie dziennika elektronicznego,
aktywizowanie współpracy z rodzicami zwłaszcza w obszarze absencji uczniów,
w ramach wydatków na pomoce dydaktyczne wymienić komputery w pracowni
komputerowej,
nauczyciele dążąc do rozpoznania ucznia zdolnego w szkole powinni rozmawiać
z rodzicami na temat uzdolnień i zainteresowań uczniów na zebraniach z rodzicami, bądź
w trakcie rozmów indywidualnych,
należy przeprowadzić kolejne szkolenie rady pedagogicznej w zakresie stosowania metod
aktywizujących w pracy z uczniem,
wskazane jest rozbudowanie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkole,
należy promować uczniów odnoszących sukcesy poza szkołą na terenie naszej placówki,
jak i poza nią poprzez ukazanie ich talentów i sukcesów,
przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w obszarze wymagania: „Rodzice są partnerami
szkoły”.
Dodatkowe informacje
W ramach darowizny Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego
w Nakle nad Notecią otrzymała Lirę Orkiestrową.
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Nakle nad Notecią
Wykonane remonty/inwestycje
wydatkowano kwotę 57.950 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego:
21 zestawów komputerowych z monitorem i oprogramowaniem, 1 laptop,
1 urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor multimedialny,
rozpoczęto remont sanitariatów przeznaczonych dla chłopców na II piętrze,
w szkole funkcjonowała tylko jedna toaleta męska, ponieważ druga ze względu
na stan urządzeń hydraulicznych, była wyłączona z użytkowania, prace
remontowo – hydrauliczne, pozwoliły na dopuszczenie do użytku toalet, zgodnie
z zaleceniem Sanepid-u, jednak sanitariaty wymagają kapitalnego remontu, którego w tym
roku szkoła nie przeprowadzi, z uwagi na brak środków w planie finansowym na ten cel,
wymieniono oświetlenie w klasopracowni geograficznej, zużyte i niezgodne z przepisami
BHP i ergonomią pracy, prace wykonali pracownicy szkoły,
wymieniono pękniętą szybę w drzwiach wejściowych na salę gimnastyczną,
założono instalację elektryczną i teleinformatyczną pod 20 stanowisk komputerowych
w sali ekonomicznej,
wyremontowano gabinet wicedyrektora (szpachlowanie, szlifowanie, malowanie ścian
i sufitu, wymiana oświetlenia),
wyremontowano gabinet pedagoga – renowacja parkietu, malowanie ścian sufitów,
wymiana oświetlenia ,
wykonano remont osłon na drzwi do magazynu w sali sportowej oraz inne drobne naprawy
w salach, na korytarzach i ciągach komunikacyjnych szkoły.
71
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zakupy
meble do gabinetu wicedyrektora (2 szafy, biurko, stół, krzesła),
meble do gabinetu pedagoga, 6 krzeseł,
szafka do sali nr 4 i szafę na segregatory do sali nr 9,
na potrzeby egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec
zakupiono 4 kasy fiskalne,
na potrzeby biblioteki szkolnej meble: biurko oraz dwa stoliki, a także zamykany na klucze
kontener.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
I. Wdrażanie dalszych działań przygotowujących szkołę do kolejnych etapów reformy
edukacji, zwłaszcza w zakresie szkolnictwa zawodowego, do zdawania egzaminów
z poszczególnych kwalifikacji w zawodach. Kolejne egzaminy odbędą się w sesji letniej-w czerwcu 2015 r. we wszystkich zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec,
technik informatyk oraz technik obsługi turystyki – stara i nowa formuła.
II. Kontynuacja działań w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej:
mających zapewnić bezpieczeństwo uczniów i innych osób przebywających na terenie
szkoły lub podczas wszelkich zajęć i wyjazdów organizowanych poza szkołą,
mających na celu podniesienie efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie przygotowania
uczniów do zdawania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi
turystyki, technik logistyk oraz technik informatyk,
mających na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych,
mających na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w sportowych zawodach
międzyszkolnych,
w zakresie uczestnictwa w regionalnych i szkolnych programach zdrowotnych,
mających na celu doskonalenie współpracy z rodzicami uczniów,
dotyczących doskonalenia współpracy z organizacjami i instytucjami oraz pracodawcami
środowiska lokalnego,
w kierunku pozyskiwania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki oraz biwaki
profilaktyczne dla młodzieży - w dużej mierze ze środków EFS, przy współpracy
z organem prowadzącym szkołę – powiat nakielski oraz dofinansowanie pozyskiwane
od Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMiG
Nakło nad Notecią,
w kierunku pozyskania funduszy na rozwój wymiany międzynarodowej młodzieży (pisanie
wniosków w programie ERAZMUS +),
podjęcie działań służących pozyskaniu funduszy na praktyki i staże międzynarodowe
zakończone uzyskaniem certyfikatów dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik
obsługi turystyki (Program ERAZMUS +),
służących dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i zwiększeniu
perspektyw zatrudnienia absolwentów,
doskonalenie procesu edukacyjnego w czasie zajęć lekcyjnych, szczególnie w zakresie
indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami w nauce,
w bieżącym roku szkolnym pozyskano zarówno młodzież bardzo zdolną, jak i tę
z minimalną ilością punktów na świadectwach gimnazjalnych,
wzmocnienie roli praktyk zawodowych w procesie przygotowania uczniów do wejścia
na rynek pracy.
III. Dbałość o mienie szkoły, inwestycje i remonty:
ciągła dbałość o wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne-zwłaszcza w zakresie dostosowania warunków do przygotowania młodzieży,
a następnie do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach
kształconych przez szkołę w nowych kwalifikacjach, tworzenie nowoczesnych pracowni
i laboratoriów, dbałość o bezpieczeństwo i estetykę szkoły,
72
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
kontynuacja działań mających na celu promocję szkoły w środowisku.
Dodatkowe informacje
Dzięki współpracy z organem prowadzącym szkołę, zwłaszcza z wydziałem edukacji
oraz z wydziałem rozwoju, udało się pozyskać pieniądze, pochodzących z EFS na zwiększenie
atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły w ramach zajęć pozalekcyjnych, a także na środki
dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć (2 kasy fiskalne, 2 wagi elektroniczne, 2 czytniki kodów
i 2 metkownice dla zawodu technik handlowiec, a wkrótce szkoła otrzyma 3 laptopy dla zawodu
technik ekonomista). Dziesięcioro uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk
odbywało w grupach trzy- lub czteroosobowych dwutygodniowe praktyki wakacyjne w firmie
LOGON w Bydgoszczy. Wszyscy uczestnicy wysoko oceniają wartość tej praktyki. Całość,
włącznie z dojazdami i posiłkami, finansowana była w ramach projektu.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu
Wykonane remonty/inwestycje
nie wykonano żadnych remontów
Zakupy
nie dokonano istotnych zakupów
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015:
wdrażanie i
monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
i w zawodach,
realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2014/2015
 podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności
określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności w zakresie matematyki,
 profilaktyka agresji i przemocy w szkołach,
 edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych,
doskonalenie organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
wykorzystanie zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
Dodatkowe informacje
Realizacja projektu UE „Twoja szansa na sukces”, we współpracy z CKU Toruń,
skierowanego do społeczności lokalnej, w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym.
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie
Wykonane remonty/inwestycje
naprawa instalacji elektrycznej w internacie,
naprawa instalacji wodnej w piwnicy internatu,
naprawa instalacji zimnej wody – toalety w internacie,
naprawa instalacji ciepłej wody w internacie.
Zakupy:
Materiały na remonty wykonane metodą gospodarczą:
farba do malowania kuchni,
materiały do naprawy instalacji elektrycznej,
bateria do zlewu w kuchni internatu,
materiały do naprawy instalacji wodnej,
rura zlewozmywakowa (kuchnia),
73
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zakup materiałów do wykonania stołu strzeleckiego,
farba do malowania strzelnicy,
materiały do remontu sieci elektrycznej strzelnicy,
materiały do naprawy i konserwacji kosiarki,
materiały do naprawy toalet przy sali gimnastycznej,
materiały do naprawy toalet na I i II piętrze,
materiały do naprawy krzeseł i stolików uczniowskich,
zakup żyłki do kosiarki spalinowej,
switch (zakup w celu utrzymania stabilności sieci komputerowej szkoły)
Ponadto:
drukarka,
adapter do bezprzewodowego połączenia laptopa z projektorem,
wykładzina do obicia stanowisk strzelniczych ,
gaśnice do pracowni informatycznych,
aparat telefoniczny do sekretariatu,
skaner do księgowości,
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost wskaźników zdawalności
egzaminów zewnętrznych,
promocja szkolnictwa zawodowego i nowego kierunku kształcenia - technik
logistyk z edukacją wojskową,
współpraca pomiędzy wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w procesie
wychowania uczniów (realizacja projektu ,,Szkoła Współpracy”),
poszukiwanie nowych form współpracy z pracodawcami uczniów - młodocianych
pracowników,
poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły (projekty),
organizacja jubileuszu 40-lecia szkoły (m. in. projekt- Losy absolwentów szkoły),
zapewnienie
bezpieczeństwa
uczniom
w
czasie
zajęć
organizowanych
przez szkołę,
podnoszenie jakości warunków nauki i pracy,
współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę,
promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach
oraz do wolontariatu.
8. Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie
Wykonane remonty/inwestycje
wyremontowano sekretariat szkoły,
wygospodarowano pomieszczenie na pomoce dydaktyczne,
wymalowano jedną salę,
zmodernizowano sieć teleinformatyczną.
Zakupy
materiały dydaktyczne, zgodne z nową podstawą programową,
szafki dla uczniów,
urządzenia, które poprawiły jakość funkcjonowania sieci teleinformatycznej.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
Plan pracy szkoły zakłada rozwój we wszystkich obszarach działania z wykorzystaniem jej
mocnych stron i poprawieniem słabych.
74
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
UNOWOCZEŚNIENIE BAZY I WYPOSAŻENIA SZKOŁY:
wygospodarowanie większego pomieszczenia na bibliotekę szkolną, która ma pełnić
funkcję centrum multimedialnego,
wzbogacanie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne,
dostosowanie trawiastego boiska szkolnego do gry w piłkę nożną.
WYCHOWANIE I OPIEKA:
diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych,
organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej uczniom
i rodzicom,
tworzenie klimatu wychowawczego dającego poczucie bezpieczeństwa i sprzyjającego
harmonijnemu rozwojowi uczniów,
realizacja działań wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki
szkoły,
egzekwowanie zgodnie z prawem wewnętrznym właściwych zachowań uczniów,
wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z ideami patriotyzmu i demokracji,
organizowanie „apeli informacyjnych” mających na celu integrację społeczności szkolnej,
diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego,
realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia,
realizacja projektów „Szkoła dobrze wychowana” oraz „Wychowanie fizyczne z klasą”,
prowadzenie zajęć z zakresu socjoterapii,
wspieranie samorządności uczniów poprzez działania samorządu uczniowskiego,
współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami m.in. „Sprawni Razem”,
„Olimpiady Specjalne”.
ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO I TERAPEUTYCZNEGO:
rozpoznawanie specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów – badanie oczekiwań
i zainteresowań,
systemowe działania szkoły w zakresie motywowania uczniów do nauki, budowanie
poczucia własnej wartości uczniów,
umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów
nauczania do możliwości i potrzeb uczniów – doskonalenie indywidualnych programów
edukacyjno – terapeutycznych,
stosowanie różnorodnych modeli nauczania – uczenia się, wykorzystywanie zarówno
modeli behawioralnych, społecznych, rozwoju osobowości,
wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych – podejmowanie działań,
np. w zakresie indywidualizowania procesu edukacji, wykorzystując doświadczenia
pedagogiki Marii Montessori, planu daltońskiego, czy też neurodydaktyki,
podnoszenie efektywności działań w zakresie terapii i rehabilitacji z pełnym
wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych ułatwiających
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się
do poprawy wyników nauczania,
analizowanie różnymi metodami wyników egzaminów zewnętrznych – formułowanie
i wdrażanie wniosków,
organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych, w oparciu o współpracę między
nauczycielami,
efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć,
stwarzanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się poprzez wyjaśnianie celowości
podejmowanych na lekcji działań,
aranżowanie przestrzeni edukacyjnej, sprzyjającej podniesieniu efektywności nauczania,
udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.
75
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ:
edukacja w szkole będzie zorganizowana w taki sposób, aby rozpoznać problemy
i możliwości każdego dziecka oraz rozwijać ich indywidualne zainteresowania,
szkoła zaoferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, ich sposób prowadzenia musi
dostarczać uczniom radość, zadowolenie i satysfakcję,
świetlica szkolna działać będzie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci
i ich rodziców, organizowane będą wartościowe formy spędzania czasu,
w szkole będą codziennie organizowane wspólne posiłki dla wszystkich uczniów szkoły,
uczniowie będą zasiadać do obiadu razem z nauczycielami i dyżurującymi tego dnia
rodzicami,
szkoła będzie utrzymywać bliski kontakt z rodzinami swych uczniów, rodzice mogą liczyć
na system wsparcia i stałego doradztwa w sprawach dotyczących problemów
wychowawczych i rozwojowych dzieci,
założenie stowarzyszenia oświatowego „Impuls” reprezentującego rodziców, nauczycieli,
przedstawicieli społeczności lokalnej, wspierającego działalność szkoły,
ambicją szkoły będzie tworzenie centrum lokalnej kultury, imprezy, święta, uroczystości
rodzinne mogą odbywać się na terenie placówki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i norm kulturalno – obyczajowych,
wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej,
unowocześnianie pracowni szkolnych, wyposażenie w tablice multimedialne,
realizacja przedsięwzięć takich jak: warsztaty, kiermasze, projekty, wyjazdy edukacyjne,
konkursy,
utworzenie sieci współpracy nauczycieli, pracowników i rodziców,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ze Związkiem Harcerstwa Polskiego,
„Olimpiady Specjalne”, towarzystwem „Sprawni Razem”,
współpraca z instytucjami naukowymi upowszechniającymi ideę edukacji.
WSPÓŁPRACA Z RODZIACAMI, W CELU OPTYMALIZACJI SPRAWOWANIA
OPIEKI NAD UCZNIAMI:
wzajemna wymiana informacji o uczniach – postępy ucznia w nauce, zachowanie w grupie
rówieśniczej, pasje i zainteresowania, problemy i trudności wychowawcze, problemy
zdrowotne, komunikowanie wszelkich zmian zachodzących w szkole i jej otoczeniu,
wykorzystywanie opinii rodziców do dalszych działań,
współudział rodziców w planowaniu pracy wychowawczej i działań w zakresie
profilaktyki,
zapoznanie rodziców z prawem szkolnym – statut, plan pracy szkoły, szkolny program
wychowawczy, szkolny program profilaktyki, zestaw programów nauczania, plan lekcji
i zajęć pozalekcyjnych,
partycypacja rodziców w życie szkoły – wypracowywanie wspólnych działań,
wolontariat rodziców, czyli wykorzystanie umiejętności rodziców oraz ich czasu,
który mogą poświęcić na pracę w szkole – rodzicielskie dyżury w szkole,
szerokie wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez atrakcyjne szkolenia
prowadzone metodami warsztatowymi oraz udział w programach zdrowego stylu życia,
które mogą być organizowane dla całych rodzin – wygospodarowanie miejsca do wspólnej
pracy,
organizowanie wzajemnych grup wsparcia, które omawiają problemy i wymieniają
doświadczenia,
angażowanie rodziców we wspólne projekty prowadzone razem z dziećmi jako propozycja
na wspólne spędzanie czasu, np. warsztaty rękodzielnicze,
wspólne uczenie się w domu w oparciu o kalendarz pracy domowej,
zaangażowanie rodziców do uczenia dzieci tego, co sami dobrze wiedzą i potrafią.
76
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
WSPÓŁPRACA SZKOŁY I SRODOWISKA LOKALNEGO:
identyfikowanie potrzeb i możliwości środowiska lokalnego,
współdziałanie z organem prowadzącym szkołę – organizowanie wspólnych działań
na rzecz edukacji, realizacja zaleceń i wniosków przewidzianych prawem,
organizowanie imprez szkolnych, turniejów sportowych, szkoleń, wystaw tematycznych
we współpracy instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
prowadzenie przez szkołę działań na rzecz lokalnego samorządu, rodziców, organizacji
pozarządowych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, policji, centrum pomocy
rodzinie, miejskiej biblioteki publicznej, pracodawców,
podejmowanie działań w lokalnej społeczności promujących wartość uczenia się
np. warsztaty dla dorosłych (m. in. warsztaty rękodzielnicze), akcje społeczne, szkolenia
(np. w zakresie praw człowieka), debaty z udziałem członków lokalnej społeczności,
podejmowanie działań ze środowiskiem lokalnym, mających na celu rozwijanie
zainteresowań uczniów, kształtowania pożądanych postaw, pogłębianie wiedzy.
9. Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni
Wykonane remonty/inwestycje
malowanie jednej sali lekcyjnej,
modernizacja instalacji elektrycznej w jednej sali lekcyjnej,
wykonanie balustrady otwartej przestrzeni na klatce schodowej.
Zakupy
radiomagnetofon (2 szt.),
krzesła do sal lekcyjnych,
stojak szatniowy.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
nacisk na przygotowanie uczniów do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,
aktywizowanie uczniów w procesie dydaktycznym, motywowanie ich do pracy,
zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, w tym rozwijanie ich zainteresowań,
zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zarówno w czasie lekcji, jak i w czasie
przerw, na zajęciach pozalekcyjnych,
aktualizowanie dokumentacji szkolnej,
współpraca z organami szkoły,
inwestowanie w kadrę pedagogiczną – umożliwianie nauczycielom rozwoju zawodowego
pod kątem awansu zawodowego i udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego,
zakup sprzętu komputerowego,
doposażanie izb lekcyjnych w pomoce dydaktyczne,
wykonanie opaski odwadniającej, osuszenie ścian budynku i drenaż wokół budynku,
profilaktyka agresji i przemocy,
organizacja warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli na temat cyberprzemocy,
zakup wyposażenia i sprzętu kuchennego do sali zajęć praktycznej nauki zawodu kucharz,
stwarzanie sytuacji motywujących wszystkich uczniów do aktywnego udziału w procesie
dydaktycznym,
kontynuowanie działania sprzyjającego życzliwej i przyjaznej atmosferze,
kontynuacja diagnozy wstępnej oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
i poddawanie jego corocznej ewaluacji,
kontynuacja indywidualizacji procesu dydaktycznego.
77
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
10. Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie
Wykonane remonty/inwestycje
pomalowano hol, 1 pomieszczenie klasowe i 1 administracyjne
Zakupy
nie dokonano istotnych zakupów
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
modernizacja posiadanej bazy lokalowej,
wyposażenie pracowni komputerowej w komputery dla uczniów,
ścisła współpraca z MGOPS w Szubinie, kuratorami, rodzicami uczniówm celem
przeciwdziałania wagarom,
utrzymywanie przynajmniej powyżej średniej wyników dydaktycznych uczniów
na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
dalsze pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zajęcia pozalekcyjne i uroczystości
dla uczniów.
11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
Wykonane remonty/inwestycje
wyremontowano pomieszczenie na pracownię fryzjerską (częściowo wyposażono),
wymalowano i zdezynfekowano środkiem grzybobójczym:
 sufit w kuchni głównej,
 sufity w magazynach spożywczych,
zainstalowano siatki ochronne na oknach magazynów spożywczych.
Zakupy
nie dokonano istotnych zakupów
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
wdrożenie nowych kierunków kształcenia zawodowego (fryzjer i kucharz),
zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów teoretycznych w zawodzie
krawiec,
podniesienie jakości kształcenia gimnazjalnego w zakresie matematyki,
zmniejszenie liczby ucieczek z placówki,
rozwijanie wolontariatu wychowanek na rzecz różnych instytucji.
12. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nakle nad Notecią z Filią w Szubinie
Wykonane remonty/inwestycje
pomalowano 1 gabinet, sekretariaty, pomieszczenie przeznaczone na składnicę akt,
klatkę schodową w filii w Szubinie,
doposażono sekretariaty i gabinety w niezbędne meble, dostosowane do potrzeb
pracowników i klientów,
założono archiwum zakładowe (składnicę akt) oraz przeprowadzono archiwizację
dokumentów poradni,
dokonano okresowego przeglądu gaśnic proszkowych, a także instalacji elektrycznej,
szybów wentylacyjnych, hydrantu w filii w Szubinie,
naprawiono ksero w siedzibie placówki.
78
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zakupy
domena i hosting ppppnaklo.pl i dostęp do serwera, w celu utrzymania strony internetowej,
pomoce dydaktyczne, testy (w tym – Test WISC-R oraz Screningowy Audiometr Tonalny
z Testami Centralnymi do badania słuchu), publikacje specjalistyczne,
zakupiono i zamontowano w filii w Szubinie zewnętrzny serwer (bank danych
informatycznych z routerem), ze względu na unowocześnienie sieci bezprzewodowego
internetu i zabezpieczenie danych pracowników i klientów,
dostęp do portalu oświatowego oraz publikacje kadrowo – księgowe,
trzy laptopy, komputer stacjonarny, 2 drukarki,
licencja na oprogramowanie Microsoft Office oraz licencja programów użytkowych,
dwa uaktualnienia programu logopedii, a także pakiety edukacyjne „Emocje
w przedszkolu” oraz „Materiały do pracy z uczniem niepełnosprawnym”.
Główne kierunki pracy planowane w roku szkolnym 2014/2015
zorganizowanie konferencji powiatowej na temat: „Zagrożenia we współczesnym świecie”
– cz. IV (dot. zaburzeń psychicznych u młodzieży),
zorganizowanie konferencji dla nauczycieli klas I szkół podstawowych, z uwagi
na obniżenie wieku obowiązku szkolnego,
zorganizowanie imprez integracyjnych oraz konkursów, m.in. dla dzieci
niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także dla młodzieży, w zakresie doradztwa
zawodowego, dyslektyków oraz dzieci objętych terapią logopedyczną,
zorganizowanie spotkań integracyjnych oraz metodycznych z pedagogami, psychologami
i logopedami szkolnymi, a także szkoleń dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
przy współpracy z KPCEN w Bydgoszczy oraz Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiej
w Bydgoszczy z Filią w Nakle nad Notecią oraz w Szubinie,
poszerzanie zakresu konsultacji indywidualnych dla nauczycieli na terenie szkół
i przedszkoli;
rozwijanie działalności i poradnictwa zawodowego we współpracy ze szkołami, PUP,
Młodzieżowym Centrum Kariery i Cechem Rzemiosł Różnych,
rozwijanie działalności terapeutycznej i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców
(w tym terapii grupowych),
rozbudowywanie strony internetowej poradni oraz różnych form propagowania wiedzy
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapeutycznej w społeczeństwie
poprzez ulotki, poradniki, artykuły do prasy, audycje radiowe itd.,
kontynuacja szkoleń pracowników pedagogicznych w zakresie nowego systemu wspierania
szkół i przedszkoli,
organizacja wspólnych szkoleń rady pedagogicznej oraz nauczycieli szkół, z zakresu
tematycznego związanego z sygnalizowanymi przez rodziców i nauczycieli trudnościami
(np. wiek dojrzewania i rozwój seksualny uczniów upośledzonych umysłowo, praca
z dziećmi z zaburzeniami psychotycznymi).
VI. INFORMACJA O SZKOŁACH I PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH
WPISANYCH DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH,
PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT NAKIELSKI
Do zadań powiatów należy prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Szkoły wpisane do ewidencji prowadzonej przez powiat nakielski, otrzymują na podstawie art. 90
ust. 3 ustawy o systemie oświaty dotację na każdego ucznia, w wysokości nie niższej niż
50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia pod warunkiem, że osoba prowadząca
niepubliczną szkołę/placówkę oświatową poda organowi dotującemu, tu powiatowi, planowaną
79
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni nie jest szkołą, lecz placówką oświatową niepubliczną,
mimo to jest ona również objęta dotacją powiatową na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy o systemie
oświaty. Szkoły oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Kcyni, wpisane do powiatowej
ewidencji, otrzymują dotację na słuchacza/wychowanka w ciągu całego roku szkolnego
z podziałem na miesiące, która może być wykorzystywana wyłącznie na pokrycie wydatków
bieżących szkoły/placówki. Szczegółowy tryb udzielania oraz rozliczania dotacji określa uchwała
nr XXIX/312/2013 RADY POWIATU NAKIELSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół
publicznych i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania.
Wnioski zostały złożone do projektu budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok
przez osoby prowadzące szkoły/placówki niepubliczne we wrześniu 2014 r. Ostateczna kwota
przekazywanych pieniędzy do szkół i placówek niepublicznych jest ustalana na podstawie
aktualnej liczby uczniów/wychowanków w szkole/placówce w poszczególnych miesiącach
bieżącego roku budżetowego.
TABELA nr 1. Liczba słuchaczy i wychowanków (stan na 1.06.2014 r.)
liczba słuchaczy i wychowanków
2011 r.
395
TABELA
nr
2.
Niepubliczne
uczniów/słuchaczy/kursantów
2012 r.
287
szkoły
i
placówki
2013 r.
258
oświatowe
2014 r.
277
posiadające
Lp.
Nazwa szkoły/placówki
Typ szkoły/placówki
1.
Specjalny Ośrodek
Wychowawczy
w Kcyni
specjalny ośrodek
wychowawczy
2.
Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych Nr 1
„Albert” w Występie
Niepubliczne Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
KURSAL
Ośrodek Kształcenia
Zawodowego BZDZ
w Nakle nad Notecią
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
Występ ul. Wiejska 1
89-100 Nakło nad Notecią
placówka kształcenia
ustawicznego
ul. Gimnazjalna 11
89-100 Nakło nad Notecią
Marek Starczewski
ul. Mieszka I 2
89-333 Osiek nad Notecią
placówka kształcenia
ustawicznego
ul. Dąbrowskiego 18
89-100 Nakło nad Notecią
szkoła policealna
dla dorosłych
kształcąca w zawodzie
technik bhp
ul. Mrotecka 1A
89-100 Nakło nad Notecią
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Fordońska 120 85- 739
Bydgoszcz
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Fordońska 120 85- 739
Bydgoszcz
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
ul. Mrotecka 1A
89-100 Nakło nad Notecią
3.
4.
5.
6.
Policealna Szkoła
Zawodowa
Bydgoskiego Zakładu
Doskonalenia
Zawodowego
w Nakle nad Notecią
Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych Zespołu
Szkół dla Dorosłych
przy Ośrodku
Kształcenia
Zawodowego w Nakle
nad Notecią
Adres szkoły/placówki
ul. Dworcowa 8 89-240
Kcynia
Osoby prowadzące
Stowarzyszenie
ORDO EX CHAO
ul. Mazowiecka 12 00-048
Warszawa
Edukacja Dorosłych „Albert”
Sp. z o.o.
ul. Rumińskiego 6 85-030
Bydgoszcz
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Fordońska 120 85- 739
Bydgoszcz
80
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Niepubliczna
Policealna Szkoła
Zawodowa Zespołu
Szkół dla Dorosłych
przy Ośrodku
Kształcenia
Zawodowego w Nakle
nad Notecią
Kolegium Królewskie
– Liceum
Ogólnokształcące dla
Dorosłych w Nakle
nad Notecią
Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące
dla Dorosłych
„PRZYSZŁOŚĆ”
Centrum Edukacji
ATUT Północ
szkoła policealna
dla dorosłych
kształcąca w zawodzie
technik administracji
ul. Gimnazjalna
89-100 Nakło nad Notecią
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Fordońska 120 85- 739
Bydgoszcz
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
Nakło nad Notecią,
ul. Bydgoska 24, 89 –100
Nakło nad Notecią
ECAL Polska sp. z o.o.
ul. Litewska 34, 30-014
Kraków
liceum
ogólnokształcące
dla dorosłych
Mycielewo 6, 89 –240
Kcynia
Mariusz Nowowiejski
ul. Wł. Bełzy 52/59 85-863
Bydgoszcz
placówka
oświatowo-wychowawcza
Jarosław Jastrzębski,
Ireneusz Tracz,
Jacek Maciejowski
Koszalin, ul. Morska 35
75-216 Koszalin
11.
Szkoła Techniczna
Zespołu Szkół BZDZ
w Kołaczkowie
12.
Diagnoserw
czteroletnie technikum
dla młodzieży
kształcące w zawodzie
technik logistyk
placówka oświatowo-wychowawcza
Przedszkole nr 2,
ul. Dąbrowskiego 16,
89-200 Szubin,
Przedszkole nr 3,
os. Łokietka 6,
89-100 Nakło nad
Notecią,
Przedszkole w
Minikowie,
89-122 Minikowo,
Przedszkole w Ślesinie,
ul. Kazińska 1, 89-121
Ślesin
ul. Szkolna 6,
Kołaczkowo
89-200 Szubin
13.
Training House
7.
8.
9.
10.
81
placówka oświatowo-wychowawcza
Nakło nad Notecią,
ul. Gimnazjalna 4, 89-100
Nakło nad Notecią
Nakło nad Notecią,
ul. Gimnazjalna 4, 89-100
Nakło nad Notecią
Bydgoski Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Fordońska 120 85- 739
Bydgoszcz
Dawid Stramowski
Chrząstowo 4
89-100 Nakło nad Notecią
Iwona Wencka - Stramowska
Chrząstowo 4
89-100 Nakło nad Notecią
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
VII. ZESTAWIENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SZKOŁACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST POWIAT NAKIELSKI.
WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W 2014 ROKU
szkoła
ZSS
w Karnowie
szkoła
ZSS
w Szubinie
liczebność
4 uczniów
min
wynik w punktach
max
średni
11
liczebność
min
3 uczniów
31
29
20,75
wynik w punktach
max
średni
36
33
*wynik średni w województwie kujawsko – pomorskim – 25,02 pkt.
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 ROKU
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
GH - P
KLASA (8 os.)
CZĘŚĆ
GH - H
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
GM - M
GM - P
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
Marx.
średni
31%
66%
56%
42%
85%
70.3%
18%
50%
37,4%
32%
61%
44,6%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
82
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY (8 os.)
min.
max.
średni
45%
78%
60,9%
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. J. KORCZAKA W KCYNI
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
KLASA (5 os.)
GH - P
CZĘŚĆ
GH - H
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
GM - M
GM - P
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
Marx.
średni
41
78
59
70
91
78
39
54
51
39
57
49
JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY (5 os.)
min.
max.
średni
63
83
47
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SZUBINIE
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
GH - P
KLASA (2 os.)
83
CZĘŚĆ
GH - H
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
GM - M
GM - P
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
41%
66%
53,5%
79%
79%
79%
54%
61%
57,5%
68%
71%
74%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY (2 os.)
min.
max.
średni
73%
75%
74%
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W SAMOSTRZELU
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
GH - P
KLASA (16 os.)
CZĘŚĆ
GH - H
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
GM - M
GM - P
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
22
81
46,5
27
67
42,5
4%
43 %
18,1
21
46
34,1
JĘZYK ANGIELSKI
POZIOM PODSTAWOWY (10 os.)
JĘZYK NIEMIECKI
POZIOM ROZSZERZONY (8 os.)
POZIOM PODSTAWOWY (6 os.)
POZIOM ROZSZERZONY (2 os.)
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
15
65
37,2
10
25
17,6
28
43
35,8
18
23
20,5
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
84
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
KLASA
(liczba os.)
GH - P
CZĘŚĆ
GH - H
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
GM - M
GM - P
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
KL III a ( 24)
28
91
71,1
18
85
58,0
14
89
48,5
21
79
50,9
KL III b (17)
19
72
56,0
19
64
45,9
18
75
36,6
14
64
41,3
Klasa III c (19)
38
88
61,7
24
76
45,5
0
68
31,1
21
68
45,1
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
POZIOM PODSTAWOWY (41 os.)
POZIOM ROZSZERZONY (33 os.)
POZIOM PODSTAWOWY (18 os.)
POZIOM ROZSZERZONY (15 os.)
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
min.
max.
średni
15
100
54,4
8
98
35,5
25
90
49,5
8
73
24,8
ŚREDNIE WYNIKI W %
GMINA NAKŁO
GMINA KCYNIA
GMINA SZUBIN
GMINA SADKI
POWIAT
WOJEWÓDZTWO
KRAJ
85
GH-P
63
58
60
60
61
65
68
GH-H
55
50
57
49
54
58
59
GM-M
42
37
44
36
41
45
47
GM-P
46
45
48
43
46
50
52
JA-P
51
56
64
67
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
JA-R
32
38
42
46
JN-P
57
60
46
53
50
54
JN-R
24
34
35
39
GH – P – z zakresu j. polskiego
GH – H - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
GM – M - z zakresu matematyki
GM – P - z zakresu przedmiotów przyrodniczych
JA/N – P-z zakresu języka angielskiego/niemieckiego poziom podstawowy
JA/N – R- z zakresu języka angielskiego/niemieckiego poziom rozszerzony
WYNIKI POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2014
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. BOLESŁAWA ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ
STARA FORMUŁA
ŚREDNI WYNIK w %
ZAWÓD
LP.
LICZBA
ZDAJĄCYCH
ZDAWALNOŚĆ w %
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY
szkoła
województwo
kraj
1.
technik pojazdów
samochodowych
24
72,25%
65,83%
79,83%
83,33%
82,20%
78,93%
2.
technik żeglugi
śródlądowej
22
55,45%
65,45%
77,50%
72,73%
65,40%
55,00%
3.
mechanik pojazdów
samochodowych
14
70,57%
75,50%
87,93%
92,86%
65,40%
74,34%
4.
ślusarz
13
59,23%
60,77%
90,54%
84,62%
47,90%
63,08%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 75
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
86
NOWA FORMUŁA
lp.
kwalifikacja
A37 – planowanie
i prowadzenie żeglugi
po śródlądowych drogach
wodnych i morskich wodach
wewnętrznych
M18 – diagnozowanie
i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów
samochodowych
1.
2.
średni wynik
liczba zdających
zdawalność w %
etap pisemny
etap praktyczny
szkoła
województwo
kraj
27
57,22%
95,52%
74,10%
74,10%
63,93%
32
62,41%
94,25%
84,38%
83,30%
82,10%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 59
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ
STARA FORMUŁA
ŚREDNI WYNIK w %
LP.
1.
2.
3.
ZAWÓD
technik informatyk
technik ekonomista
technik handlowiec
LICZBA
ZDAJĄCYCH
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY
ZDAWALNOŚĆ
w%
43
25
18
53%
66,72
66,71
62%
70,36
66,47
87%
77,54
73,39
62%
80%
76%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 89
87
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
Zdawalność
w woj. kujawskopomorskim
w%
57,5%
74%
68,4%
NOWA FORMUŁA
technik informatyk
lp.
1.
liczba zdających
kwalifikacja
E.12 – montaż
i eksploatacja urządzeń
techniki komputerowej
średni wynik
zdawalność w %
etap pisemny
etap praktyczny
51,66%
90%
29
Zdawalność
w woj. kujawsko-pomorskimw %
Etap pisemny
Etap Praktyczny
71%
50,6%
58,7%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 29
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LUBASZCZU
LICZBA ZDAJĄCYCH
LP.
ZAWÓD
1.
2.
ZDAWALNOŚĆ w %
OKE
IZBA
RAZEM
RAZEM
kucharz małej gastronomii
sprzedawca
mechanik pojazdów
samochodowych
1
1
0
0
1
1
100,00
100,00
3
0
3
66,67
4.
stolarz
3
1
4
100,00
5.
rolnik
mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
elektromechanik
pojazdów
3
0
3
100,00
1
0
1
100,00
1
2
3
100,00
1
1
1
1
1
0
3
13
2
1
4
14
50,00
100,00
75,00
92,86
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
samochodowych
cukiernik
tapicer
elektryk
fryzjer
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
88
12.
murarz
0
5
5
100,00
13.
blacharz samochodowy
0
1
1
100,00
14.
ślusarz
0
1
1
100,00
Liczba uprawnionych do egzaminu: 44
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU
STARA FORMUŁA
LP.
ZAWÓD
LICZBA
ZDAJĄCYCH
ŚREDNI WYNIK W %
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
ZDAWALNOŚĆ
EGZAMINU
PRAKTYCZNY
W%
1.
2.
technik weterynarii
technik architektury krajobrazu
13 absolwentów
tegorocznych
82 %
66,9 %
87,8 %
92,3 %
5 absolwentów
ubiegłorocznych
77,2 %
61 %
89,9 %
100 %
18 absolwentów
łącznie
80,7 %
65,3 %
88,3 %
94,4 %
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
89,2 %
Zdawalność w woj. pomorskim
87,5 %
Zdawalność w kraju
86,10%
7absolwentów
tegorocznych
55,71 %
61,43 %
63,57 %
28,58 %
2 absolwentów
ubiegłorocznych
41,00 %
42,50 %
53,50 %
0%
9 absolwentów łącznie
52,44 %
57,22 %
61,33 %
22,23 %
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
89
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
38,5%
3.
mechanik pojazdów
samochodowych
Zdawalność w woj. pomorskim
32,6%
Zdawalność w kraju
38,66%
3 absolwentów
tegorocznych
64%
61,66%
91,66%
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
65,4 %
Zdawalność w woj. pomorskim
68 %
Zdawalność w kraju
4.
mechanik-operator pojazdów i
maszyn rolniczych
74,34%
3 absolwentów
tegorocznych
75,33 %
56,66 %
84,33 %
100 %
1 absolwent
ubiegłoroczny
78 %
35 %
91%
100 %
4 absolwentów łącznie
76 %
51,25 %
86 %
100 %
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
85,6 %
Zdawalność w woj. pomorskim
87 %
Zdawalność w kraju
5.
6.
7.
sprzedawca
technolog robót wykończeniowych
w budownictwie
tapicer
100 %
2 absolwentów
86,62%
60 %
30 %
85 %
100 %
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
54,4 %
Zdawalność w woj. pomorskim
26,7 %
Zdawalność w kraju
79,23%
2 absolwentów
tegorocznych
74 %
52,5 %
92,5 %
100 %
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
86,7 %
Zdawalność w woj. pomorskim
86,6 %
Zdawalność w kraju
93,07%
1 absolwent
48 %
40 %
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
82 %
0%
90
Zdawalność w woj. kujawsko-pomorskim
81,8 %
Zdawalność w woj. pomorskim
75 %
Zdawalność w kraju
84,09%
NOWA FORMUŁA
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikację R.09. w zawodzie technik weterynarii oraz M.01. w zawodzie
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych przeprowadzonego w sesji maj-czerwiec 2014
Lp.
1.
Kwalifikacja
R.09. prowadzenie chowu, hodowli
i inseminacji zwierząt
ŚREDNI WYNIK w %
LICZBA
ZDAJĄCYCH
21
ETAP PISEMNY
ETAP PRAKTYCZNY
Średni wynik 61,66 %
Zdawalność etapu pisemnego
95,23%
Średni wynik 87,14 %
Zdawalność etapu praktycznego
85,71%%
Zdawalność egzaminu w kraju
2.
M.01. użytkowanie pojazdów,
maszyn, urządzeń i narzędzi
stosowanych w rolnictwie
2
Średni wynik 46,5 %
Średni wynik 94 %
Zdawalność etapu pisemnego 50% Zdawalność etapu praktycznego
100%
Zdawalność egzaminu w kraju
91
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
ZDAWALNOŚĆ
EGZAMINU w %
81,00%
43,00%
50 %
71,20%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE
STARA FORMUŁA
ZAWÓD
LP.
1.
2.
3.
4.
ŚREDNI WYNIK w %
LICZBA
ZDAJĄCYCH
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY
ZDAWALNOŚĆ
w%
13
70,62
71,92
79,38
76,92
10
56,4
51,5
62,8
30
1
90
65
93
100
76
100
96
-
technik ekonomista
technik ochrony
środowiska
rolnik
elektryk
(z ubiegłego r. szk.)
1
5.
piekarz
1
48
55
6
stolarz
(z ubiegłego r. szk.)
1
70
45
100
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 64
NOWA FORMUŁA
lp.
1.
kwalifikacja
liczba zdających
A.35-planowanie
i prowadzenie działalności
w organizacji
18
średni wynik
etap pisemny
etap praktyczny
58,22
76,66
zdawalność w %
38,88
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 18
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
92
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KARNOWIE
STARA FORMUŁA
LP.
1.
ZAWÓD
monter instalacji
i urządzeń sanitarnych
ŚREDNI WYNIK w %
LICZBA
ZDAJĄCYCH
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY
ZDAWALNOŚĆ
w%
1
54%
45%
78%
100%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 2
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych w kraju uzyskało 86, 08% absolwentów,
natomiast w województwie kujawsko-pomorskim zdawalność wyniosła 77,6%
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI
STARA FORMUŁA
LP.
ZAWÓD
LICZBA
ZDAJĄCYCH
CZĘŚĆ I
ŚREDNI WYNIK w %
CZĘŚĆ II
PRAKTYCZNY
ZDAWALNOŚĆ
w%
1.
krawiec
2
52
43
83
50%
2.
kucharz małej
gastronomii
3
55
47
83
66,6%
Liczba osób uprawnionych do egzaminu: 7
Na stronie OKE w Gdańsku czytamy, że w województwie kujawsko-pomorskim egzamin zawodowy według STAREJ FORMUŁY zdało i otrzymało
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 5 633 z 8 372(67,3%) wszystkich absolwentów techników i szkół policealnych, którzy przystąpili
do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu). Natomiast NOWĄ FORMUŁĘ egzaminu zawodowego zdało i otrzymało świadectwa
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 4774 z 7493 (63,7%) wszystkich zdających, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu części lub odpowiedniej
części egzaminu).
93
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014 ROKU
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią
Część pisemna
przedmiot
biologia
chemia
fizyka i astronomia
geografia
historia
informatyka
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o
społeczeństwie
część ustna
przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które zdały
Nie określa się
Nie określa się
Nie określa się
Nie określa się
Nie określa się
Nie określa się
111
56
161
161
76,7 %
77,5 %
54,4 %
56,0 %
100 %
100 %
100%
99,4%
Nie określa się
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik średni
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
które zdały
Nie określa się
Nie określa się
Nie określa się
111
76,4 %
99,4 %
Nie
określa
się
Nie
określa
się
Nie określa się
56
73,3 %
100 %
Nie
określa
się
Nie
określa
się
Nie określa się
161
69,6 %
100 %
161
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
36
42,4 %
24
47,7 %
13
43,8 %
10
54,2 %
3
60,0 %
3
53,7 %
9
35,6 %
38
48,6 %
9
52,3 %
3
39,1 %
19
52,5 %
39
4
16
18
2
65,4 %
56,5 %
63,8
51,3
54,0 %
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
% osób, które zdały egzamin: 99%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
94
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
Część pisemna
przedmiot
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
biologia
chemia
geografia
historia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
25
6
8
8
52
13
65
65
64,54
67,15
51,54
47,48
94,23
100
100
83,10
13
8
4
56,18
49,00
24,00
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:
65
37,04
46,67
46,25
45,50
100
100
50
9
Część ustna
95
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
48,89
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
53
92,45
57,30
13
66,70
100
65
65,40
96,92
% osób, które zdały egzamin: 83,1
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
2
1
33,50
16,00
1
55,00
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią- ogółem maturę zdało 61,11%
technik żeglugi śródlądowej
Część pisemna
Przedmiot
biologia
geografia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
liczba zdających
wynik średni
% osób, które
zdały
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba zdających
wynik średni
liczba zdających
wynik średni
2
2
9
6
15
15
65,22%
66,67%
45,93%
38,12%
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:
34%
37%
88,89%
100,00%
93,33%
73,33%
1
14%
zdawany jako obowiązkowy
Bez określania poziomu
liczba zdających
wynik średni
% osób, które
zdały
9
37,33%
70,00%
6
75,56%
100%
15
58,00%
100%
15
% osób, które zdały egzamin: 73,33%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
96
technik pojazdów samochodowych
Część pisemna
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
liczba zdających
wynik średni
% osób, które
zdały
Przedmiot
biologia
geografia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
2
4
8
12
21
21
37,29%
54,92%
37,68%
30,90%
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
21
15%
41,5%
50,00%
100,00%
80,95%
52,38%
2
2
Część ustna
Liczba zdających:
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba zdających
wynik średni
liczba zdających
wynik średni
55%
52%
zdawany jako obowiązkowy
Bez określania poziomu
liczba zdających
wynik średni
% osób, które
zdały
7
43,33%
100%
11
63,64%
100%
18
61,67%
100%
% osób, które zdały egzamin: 52,38%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią - ogółem maturę zdało 83,70% osób.
liceum ogólnokształcące
Część pisemna
Przedmiot
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które zdały
biologia
chemia
geografia
97
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
5
30,33%
1
34 %
3
39,33%
historia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
17
22
39
39
60,56%
75,68%
44,97%
37,66%
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających: 39
100%
100%
100%
74,36%
11
40,45%
8
72,62%
3
41%
4
7
47%
43,57%
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
17
63,4%
100%
22
77%
100%
39
57,50%
98%
74,36% zdało egzamin ( w kraju 89%)
liceum profilowane
Część pisemna
Przedmiot
historia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
2
8
5
13
13
52,38%
40%
34,46%
30,56%
46%
100%
80%
85%
53,85%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
98
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:13
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
7
71,4%
100%
5
34,7%
100%
13
50%
100%
53,85% zdało egzamin (w kraju 60%).
technikum - technik handlowiec
Część pisemna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:17
99
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
2
33%
100%
15
66,67%
100%
17
55%
100%
17
32,69%
70,59%
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
2
31,5%
100%
15
59,4%
93,33%
17
65%
100%
70,59% zdało egzamin ( w kraju w technikach 71%).
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
technik ekonomista
Część pisemna
Przedmiot
biologia
geografia
historia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
13
12
25
25
55,92%
67%
53,48
40,43%
85%
100%
100%
88%
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
1
1
2
34%
162%
32%
1
70%
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
13
52,9%
84,61%
12
63,3%
91,66%
25
60%
100%
Liczba zdających:25
88% osób zdało egzamin ( w kraju w technikach 71%).
technik informatyk
Część pisemna
Przedmiot
biologia
fizyka i astronomia
geografia
historia
informatyka
język angielski
język niemiecki
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
2
5
2
4
15
33
8
74,8%
63,3%
100%
100%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
28%
27,2%
57%
46%
32,8
7
2
60,6%
62%
100
język polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
41
41
42,9%
45,7%
95%
85%
1
Część ustna
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
33
64,05%
100%
8
53,30%
100%
41
62,50%
100%
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
55%
liczba zdających: 41
85% osób zdało egzamin
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie
technik ekonomista i technik ochrony środowiska
Część pisemna
Przedmiot
biologia
chemia
geografia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
101
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
3
30%
33,33%
12
10
22
22
34,5%
46,6%
36,54%
27%
50%
100%
86,36%
40,90%
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
1
1
1
16
78
69
1
36%
1
4%
Część ustna
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
11
11,27pkt
81,81
10
13,2 pkt
100
21
10,47 pkt
100
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających: -
% osób, które zdały egzamin: - 40,90 %
22
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
technik weterynarii
Część pisemna
Przedmiot
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
biologia
chemia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
7
7
6
13
12
64,4%
57,7%
51,5%
28,5%
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających:
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
12
33,1%
100%
100%
100%
42%
1
2
35%
57,5%
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które zdały
7
68,4%
100%
6
49,5%
83,3%
13
69,2%
100%
% osób, które zdały egzamin: 42
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
102
technik architektury krajobrazu
Część pisemna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które zdały
6
35,7
66,7
1
50
100
7
44
100
7
29
43
Część ustna
Przedmiot
język angielski
język niemiecki
język polski
Liczba zdających: 6
103
zdawany jako dodatkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
liczba
wynik
zdających
średni
zdających
średni
zdawany jako obowiązkowy
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
liczba
wynik
% osób,
liczba
wynik
% osób,
zdających
średni
które zdały
zdających
średni
które
zdały
6
36,2
100
1
47
100
6
47
100
% osób, które zdały egzamin: 50
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
WSZYSTKIE DANE LICZBOWE, DOTYCZĄCE ZDAWALNOŚCI EGZAMINÓW, POCHODZĄ PRZEDE WSZYSTKIM OD DYREKTORÓW SZKÓŁ,
KTÓRZY BEZPOŚREDNIO OTRZYMALI DANE NA TEMAT SWOICH PLACÓWEK Z OKE W GDAŃSKU,
A TAKŻE ZE STRON OKE W GDAŃSKU,
WYDZIAŁ EDUKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W NAKLE NAD NOTECIĄ
10 października 2014 r.
104
KONIEC
MATERIAŁ ZEBRAŁ I OPRACOWAŁ ZESPÓŁ WYDZIAŁU EDUKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ W SKŁADZIE:
MONIKA KIEŁPIKOWSKA - INSPEKTOR
DAMIAN KRÓL – GŁÓWNY SPECJALISTA
WOJCIECH PRZYGODA - INSPEKTOR
POD KIERUNKIEM DYREKTOR WYDZIAŁU EWY SZŁAPY

Podobne dokumenty

Untitled - Nasze kujawsko

Untitled - Nasze kujawsko Krajna – niezwykły region, u którego bram, nad malowniczą rzeką Notecią, leży Nakło. Ludzie upodobali sobie to miejsce na długo, zanim rozpoczęła się oficjalna historia miasta, o czym świadczyć moż...

Bardziej szczegółowo