Uchwała Nr XXXVIII/400/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XXXVIII/400/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 11 kwietnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Poz. 1356
Data: 2014-04-11 11:48:25
UCHWAŁA NR XXXVIII/400/2014
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół,
nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Końskie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 42 a ust.1 w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska
w Końskich uchwala,co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku:
1) pedagog – 23 godziny;
2) psycholog – 23 godziny;
3) logopeda – 23 godziny;
4) doradca zawodowy – 23 godziny;
5) specjalista realizujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych,
rewalidacyjno-wychowawczych – 23 godziny.
zajęć
oraz
§ 2. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
i specjalistycznych dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Końskie,
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin określa się według wzoru:P = (x1 + x2 + …) : (x1 : y1 + x2: y2 + …) gdzie:
P - oznacza tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli; x1, x2 – oznacza tygodniową liczbę
godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu, rodzaju zajęć; y1, y2 – oznacza liczbę
godzin pensum dla danego przedmiotu, rodzaju zajęć.
2. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnej godziny, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5. godziny zaokrągla
się w dół, a co najmniej 0,5 godziny i więcej zaokrągla się w górę.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 1356
3. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru
stanowią godziny ponadwymiarowe.
§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem
zajęć a wymiarem określonymw poniższej tabeli:
Lp.
1.
Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin
dziennie, liczącego:
- do 3 oddziałów
- 4 i więcej oddziałów
2.
3.
- do 3 oddziałów
- 4 lub 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu, liczącej:
Wicedyrektor szkoły /zespołu/
6.
10
8
6
10
8
5
3
Tygodniowy wymiar zajęć wicedyrektora
szkoły (zespołu) jest o 4 godziny wyższy
niż dyrektora tej szkoły (zespołu).
Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej
lub filii pozostałych szkół /zespołu/, liczących:
- do 4 oddziałów
- 5 i więcej oddziałów
5.
15
12
Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin
dziennie, liczącego:
- do 4 oddziałów
- 5- 6 oddziałów
- 7-12 oddziałów
- 13 i więcej oddziałów
4.
Tygodniowy wymiar zajęć
Kierownik świetlicy i klubu środowiskowego,
w tym świetlicy i klubu profilaktycznowychowawczego, świetlicy i klubu
terapeutycznego, liczącego:
- do 30 wychowanków
- od 31 do 100 wychowanków
- od 101 do 150 wychowanków
- powyżej 150 wychowanków
Kierownik świetlicy szkolnej
12
10
20
16
14
12
18
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 1356
§ 4. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć obniżenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określone § 3 lub zwolnić dyrektora przedszkola, szkoły lub
zespołu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora .
§ 5. Na uzasadniony wniosek dyrektora placówki oświatowej Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może
obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć, w przypadku przydzielenia mu innych zadań istotnych dla realizacji celów statutowych placówki,
wykraczających poza zakres dydaktycznych i wychowawczych obowiązków nauczyciela.
§ 6. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Burmistrz Miasta i Gminy Końskie może
przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że
z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.
§ 7. Wymiar zajęć ustalonych zgodnie z § 3 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych
nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi
zastępstwo.
§ 8. 1. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/276/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom
pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga,
psychologa i logopedy oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym
wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 317, poz. 2355).
2. Umowy zawarte z nauczycielami z uwzględnieniem zapisu § 4 uchwały wymienionej w ust. 1 zachowują
ważność do 31 sierpnia 2014 roku.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

Podobne dokumenty