Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 46

Komentarze

Transkrypt

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 46
Nr 46
październik 2011
Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany
W NUMERZE:
♦ DoŜynki we Franknowie
♦ Sprzątanie świata
♦ Głotowo- Kalwaria
Warmińska
♦ Kronika policyjna
♦ Znikające kasztany
♦ Jesieni smak
♦ Co dobre, to się szybko
kończy...
♦ Zarządzanie kryzysowe
- atak terrorystyczny
♦ Gminna Liga Sołecka
zakończona
♦ Dzień pieczonego
ziemniaka
♦ KrzyŜówka
FRANKNOWO
14 października o go-
dzinie 9.30 w Szkole
Podstawowej we Franknowie odbył się apel z
okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Jego organizatorem był Samorząd Uczniowski. W
święto oświaty nauczyciele i pracownicy szkoły mogli obejrzeć występy uczniów. Były to
pełne humoru scenki ze
szkolnych lekcji przeplatane piosenkami. Przedstawienie
rozśmieszyło wszystkich widzów. Na koniec nauczycielom i pracownikom obsługi zostały złoŜone gorące Ŝyczenia.
Martyna Pizoń i Natalia Puławska -uczennice kl. IV
GIMNAZJUM W JEZIORNACH
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypadł w piątek. Dzień ten był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie mieli dłuŜszą chwilę na rozmowę z wychowawcą, kolegami i koleŜankami z klasy. Przybyli
równieŜ po to, aby uczestniczyć w uroczystym apelu
przygotowanym przez ich kolegów i koleŜanki z klasy IA.
Po spotkaniu z wychowawcą, wszyscy udali się na halę
sportową, gdzie przewodnicząca szkoły, Weronika Adamiec, powitała gorąco wszystkich zebranych. W tym uroczystym dniu mieliśmy
zaszczyt gościć nauczycieli emerytów,
nauczycieli obecnie uczących, wszystkich
pracowników szkoły. Wśród zgromadzonych gości, znaleźli się absolwenci naszego gimnazjum, którzy złoŜyli Ŝyczenia
swoim dawnym nauczycielom. Ten fakt
szczególnie cieszy, bo świadczy o tym, Ŝe
pamiętają i jeśli są z nami w takim dniu,
to mile wspominają spędzone tu chwile.
Scenariusz uroczystości składał się z
dwóch części.
Pierwsza cześć- to piękne słowa podziękowania wypowiedziane wierszem, skierowane do nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, za trud włoŜony w wychowanie i nauczanie.
Druga cześć- to przedstawienie pt. „Pierwszy nauczyciel.”
Na zakończenie Pani Dyrektor złoŜyła wszystkim pracownikom szkoły Ŝyczenia i podziękowała młodzieŜy za
przybycie. Uczniom z klasy Ia: Natalii Okrój, Kamili Kołodziejskiej, Dawidowi Mikołajczykowi, Natalii Szydłowskiej, Natalii Rutkowskiej, Oliwii Świątkowskiej,
Marcie Wierzbickiej, Wioletcie Trojanowskiej, Jakubowi
Samsel, Pawłowi Wilczopolskiemu i Piotrowi Koziołowi
serdecznie dziękujemy za wspaniałe przedstawienie.
GraŜyna Nachiło
SZKOŁA PODSTAWOWA
W JEZIORANACH
Czternastego października w Szkole
Podstawowej w Jezioranach obchodziliśmy święto wszystkich pracowników
oświaty ustanowione na pamiątkę utworzenia na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji
Narodowej, czyli państwowego urzędu
do spraw szkolnictwa. Tym razem
Święto Edukacji spędzaliśmy wraz z
uczniami w sali gimnastycznej.
Obchody Dnia Edukacji rozpoczęły
się o godzinie 9:00 na boisku szkolnym.
Bractwo rycerskie z Gniewu pod przewodnictwem Jana z Ordowa przywitało
wszystkich zebranych wystrzałami ze
średniowiecznej broni miotającej, a następnie przemówienie rozpoczęła pani
dyrektor Jolanta Kazimierczyk.
Jan z Ordowa zaprosił wszystkich do
sali gimnastycznej na pokaz średniowiecznej sztuki wojennej, który wzbudził wiele emocji wśród zebranych. Po
pokazie bractwo zaproponowało
uczniom i nauczycielom udział w turnieju rycerskim. MoŜna było wykazać
się róŜnego rodzaju umiejętnościami:
między innymi strzelaniem z łuku, walką przy uŜyciu broni obuchowej. KaŜdy
mógł takŜe wybić monetę w mennicy
rycerskiej. Zabawa trwała do godziny
11. Po wyczerpujących zmaganiach
wszyscy udali się do sal lekcyjnych, by
wspólnie świętować.
Monika Łukomska
- Janie, czy cytryna ma nóŜki?
- Nie, panie hrabio.
- Psiakrew, znowu wcisnąłem kanarka do herbaty.
Przychodzi facet do dentysty:
- Dzień dobry, mam pewien problem.
- Jaki?
- Wydaje mi się, Ŝe jestem ćmą.
- Hm, to panu jest potrzebny psychiatra a nie dentysta!
- Wiem... Ale u pana paliło się
światło.
Student pyta kolegi:
- Co jesteś taki przygnębiony?
- Wywalili mnie z uczelni...
- A za co?!
- A skąd mam wiedzieć? Pół roku
mnie tam nie było!
2
Nauczycielka po latach spotyka
ucznia.
- No co tam teraz robisz?
- Wykładam chemię.- odpowiada
uczeń.
- Ooo no proszę. A gdzie??
- W Biedronce.
Na egzaminie na prawo jazdy egzaminator pyta podstępnie:
- Co pani zrobi, jeŜeli po przejechaniu pięciu kilometrów stwierdzi pani, Ŝe zapomniała pani kluczyków?
- Zjadę na pobocze, włączę światła
awaryjne, wysiądę z samochodu i
sprawdzę, co za matoł pchał mnie
taki kawał drogi.
Jasiu chwali się Sebastianowi co
dostał na gwiazdkę:
- Sebastianie zgadnij co dostałem
na gwiazdkę?
- Nie, nie wiem co?
- Trąbkę, ona jest super!
- Mówiłeś, Ŝe dostaniesz coś lepszego niŜ trąbkę.
- Ale ona jest super, dzięki niej zarabiam 10 zł dziennie.
- W jaki sposób?
- Tata daje mi Ŝebym przestał trąbić.
Idzie mały Jaś z mamą i zobaczył
łysego:
- Mamo, mamo, ten pan jest łysy!
- Cicho bo usłyszy!
- To ten pan nie wie, Ŝe jest łysy?
- Jasiu, skąd masz bilet na mecz? - pyta
wujek.
- Tata mi dał.
- A on nie idzie?
- Na razie szuka swojego biletu.
Patrycja Ostałowska
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
11 września 2011 roku odbyły się
doŜynki we Franknowie. Rozpoczęły
się mszą św. w Kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Katarzyny. Po mszy wieniec doŜynkowy
został przeniesiony z kościoła na
świetlicę wiejską. A tam wszyscy
goście zostali przywitani piosenką
„Dobry dzionek wam” w wykonaniu dziewcząt z Franknowa. Na
doŜynki przybyli m.in. p. Maciej
Leszczyński – burmistrz, p. Władysław Daliga – zastępca burmistrza, p. Urszula Pasławska – wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego. Na ten
dzień Szkoła Podstawowa we
Franknowie przygotowała występy artystyczne. Została odegrana
scenka dotycząca współczesnego
gospodarza i jego rodziny. Następnie czas gościom umilały pio-
senki i muzyka akordeonu. Gospodarze zadbali o dobry poczęstunek.
Wszyscy dobrze się bawili. Pogoda
tego dnia dopisała, bowiem świeciło
piękne słońce.
Joanna Złotucha- uczennica kl. VI
23 września 2011 roku Szkoła Podstawowa we
Franknowie przyłączyła się do akcji Sprzątanie Świata – Polska 2011. Wszystko zaczęło się od apelu,
podczas którego pani Lidia Kania – Tyc przekazała
nam informacje o regionach sprzątania. O godzinie
12. 00 ruszyliśmy w teren z foliowymi workami i
rękawiczkami. Sprzątanie przebiegało sprawnie, a na zakończenie pracowitego dnia otrzymaliśmy cukierki.
Akcja ta odbywa się we Franknowie od wielu
lat. Jednak w tym roku miała szczególny charakter, gdyŜ zostali włączeni do niej gimnazjaliści - byli uczniowie naszej szkoły.
Izabela Skorupa - uczennica kl. V
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
3
GŁOTOWO
Kalwaria Warmińska
Około czterech kilometrów na
zachód od Dobrego Miasta, leŜy
mała wieś Głotowo (spotyka się
teŜ nazwę Glotowo). Pierwsze
wzmianki o Głotowie związane są
z pojawieniem się we wsi sołtysa z
Ornety, Wilchela, a pierwszymi
mieszkańcami byli Prusowie. W
1300 r. nastąpił najazd pogańskich
Litwinów.
Mieszkańcy wynieśli wówczas z
kościoła Najświętszy Sakrament,
by uchronić go przed profanacją,
zakopując go w znacznej odległości od świątyni. Wieś została
zniszczona, a kościół spalony. Po
wielu latach pewien rolnik znalazł
ukryty w ziemi kielich, a w nim
nienaruszoną hostię. Jak głosi legenda woły ciągnące pług uklękły,
podkreślając tym samym niezwykłość tego wydarzenia. Wiadomość o cudownym znalezieniu
hostii rozeszła się wśród ludu, kielich przeniesiono w procesji do
kościoła w Dobrym Mieście. Tymczasem hostia po raz kolejny wracała do Głotowa na miejsce, gdzie
była zakopana. Wobec woli boŜej
wzniesiono kościół ku czci BoŜego Ciała (około połowy XIV wieku), który w XVIII w. poddano
Pomysłowość
mieszkańców
naszej
gminy
nie zna granic.
Młoda para z miejscowości Zerbuń
wpadła na pomysł jak podratować
swój budŜet domowy. Pomysł był
prosty, wystarczyło wykorzystać
komputer. Nasza para zauwaŜyła,
iŜ na portalu allegro dobrze sprzedają się telefony komórkowe mar4
rozbiórce
i
wzniesiono
nową świątynie.
Historia
Kalwarii Warmińskiej wiąŜe się z mieszkańcem Głotowa, Janem
Mertenem,
który po powrocie z Ziemi
Świętej
postanowił
wybudować
kalwarię wzorowaną
na
jerozolimskiej.
Przywiózł nawet
małe kamyczki z Jerozolimy traktując
je jako relikwie, umieszczone w późniejszych kaplicach. Budowa kalwarii, rozpoczęta w 1878 roku, trwała szesnaście lat. W pracach brało udział
kilkadziesiąt tysięcy wiernych,
którzy ręcznie pogłębili wąwóz z
rzeczki Kwieli. W zadrzewionym
wąwozie wzniesiono czternaście
kaplic (neoromańskie i neogotycki: „Apple iPhone G4”. Korzystając z wymienionych portali, nabyli
kilkanaście telefonów marki
„Iphone 4G” (chińskiej produkcji),
za te aparaty zapłacili po około
450 zł. za sztukę. Następnie nabyte aparaty wystawili w katalogu oryginalnych produktów firmy „Apple”. Internauci na licytacjach podbijali ceny aparatów
nawet do 1400 zł. Interes kwitł
do czasu aŜ oszukani nabywcy
chińskich wyrobów zaczęli dochodzić swoich roszczeń.
Nasi sprzedawcy odpowiedzą
teraz za oszustwo, za co grozi im
kara pozbawienia wolności od 6
Kościół
Kapliczka Stacji XII
kie) Męki Pańskiej. Terenem wokół kalwarii oraz kapliczkami zajmują się poszczególne rodziny we
wsi, osoby starsze i siostry zakonne.
Z. Sadza
Korzystałem z pracy zbiorowej
”Warmia i Mazury” oraz Wikipedii
miesięcy do 8 lat, oraz będą musieli uregulować roszczenia kilkunastu osób pokrzywdzonych.
Mł. asp. Robert Huszcza
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
Znikające kasztany
Babie lato, złota jesień i kasztany.
Kasztany w róŜnych fazach rozwoju
są zapowiedzią zmian pór roku i jak
co roku zakwitają w maju. Na ich
piękne kwiaty najbardziej czekają
maturzyści i zakochani. Pełnia wiosny. śycie. Matury. Kasztany były i
są natchnieniem poetów. Słynna
kwesta z filmu „Stawka większa niŜ
Ŝycie”, „najlepsze kasztany są na
placu Pigalle...”.
Kasztanowiec, pospolicie kasztan, w Europie króluje od 500 lat.
Do Polski został sprowadzony przez
Stefana Batorego z Półwyspu Bałkańskiego w XVII w. jako drzewo
ozdobne. W XIX w. był głównie
drzewem przydroŜnym. Sadzono je
teŜ przy rezydencjach królów, pałacach, dworach jako oznaka wytworności i majestatycznej wspaniałości.
Z tych czasów pozostały jeszcze
gdzieniegdzie wspaniałe aleje często chronione jako pomniki przyrody np. w Krakowie, Gdańsku,
Pszczynie, Raciborzu czy Warszawie. Puławy nazywano polskimi
Atenami, poniewaŜ znane były w
całej Europie z ogrodów przy rezydencji Czartoryskich, w których
kasztanowce miały szczególne miejsce.
Dziś kasztanowce w całej Europie
powoli umierają i nie ma dla nich
ratunku! Sprawcą jest malutki owad
szrotówek kasztanowcowiaczek.
Szrotówek kasztanowcowiaczek
Długość ciała dorosłego osobnika
to tylko 3-4milimetry. Pojawia się
od kwietnia do września wydając 3,
4 pokolenia. Dorosła ćma składa
20-40 jaj.
Cykl rozwojowy
Pierwsze dorosłe osobniki szrotówka, wykluwające się z zimująśarłoczne larwy szrotówka
William Young: Chata.
Wydawnictwo Nowa Proza. 2009
To bez wątpienia jedna z bardziej
interesujących ksiąŜek, na jakie miałam przyjemność natknąć się, na przełomie ostatnich wakacji. Spektrum
emocji, które nieodzownie towarzyszyły podczas czytania tej powieści,
niejednokrotnie przyprawiły mnie o
dreszcze. To opowieść o człowieku, o
jego walce wewnętrznej w obliczu
tragedii, a takŜe o jego zawiłych relacjach z Bogiem. Zawczasu ripostuję,
iŜ bynajmniej nie jest to Ŝaden religijny bełkot, a przepiękna opowieść o
naszym jestestwie, i o nas samych.
To powieść o walce z samym sobą,
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
cych w opadłych, niezagrabionych
liściach poczwarek, składają jaja
pojedynczo, wzdłuŜ głównego unerwienia liści. Larwy pierwszego stadium wgryzają się do wnętrza blaszki liściowej. W ten sposób powstają
Ŝerowiska owada, zwane minami,
które osiągają długość 3-4 cm. Na
jednym liściu moŜe być nawet 700
min.
Najgorsze jest to, Ŝe poczwarki
szrotówka mogą przetrwać mroźną
zimę, a gorące lato przyśpiesza cykl
rozwojowy i szkodnik ten jest w
stanie wytworzyć aŜ 5 pokoleń!
Szrotówek przywędrował niesiony
przez wiatr i koła samochodów do
Polski z Macedonii. Zaatakowane
drzewa bronią się, ponownie jesienią zakwitając, by wydać nasiona.
Zaburzony cykl Ŝycia drzewa nie
pozwala przygotować się do zimy.
Są one słabe i przemarzają, a w
konsekwencji po około 10 latach
obumierają. Szkodnika tego zaobserwowano na jaworze, klonie zwyczajnym, składa nawet jaja na lipie.
POMÓśMY KASZTANOM!
Tak brzmi apel Europy. Zapytacie; - jak to robić? Teraz jest na to
najlepsza pora. Proponuję GRABIĆ
LIŚCIE KASZTANÓW I JE PALIĆ!
M. Gajdasz-Smalec
kiedy człowiek gnieździ się w smutku
i melancholii, zamiast po prostu kochać. Zatem to równieŜ powieść o miłości, o tym, Ŝeby kochać bez Ŝadnych
warunków i planów. Bowiem jeśli
ktoś ma oczekiwania względem drugiego człowieka, znaczy to, iŜ przeraźliwie obawia się niewiadomej, jaką
jest przyszłość i wynik działania, stąd
próbuje kontrolować jego zachowanie.
KsiąŜkę zasadniczo czyta się na bezdechu. Powieść pozbawiona moralizatorskich pobudek, pełna za to wraŜliwości i uroku. Momentami smutna i
dramatyczna, momentami radosna i
ciepła. Serdecznie polecam zarówno
młodym jak i starszym czytelnikom.
K. E. Semen - Siekaniec
5
22 października odbył się coroczny tradycyjny Hubertus w
Stajni „Elf” w Dercu. Pogoda jak
na zamówienie sprzyjała całej imprezie, piękne słońce zagrzewało
do walki o lisią kitę. Jako pierwsze odbyły się zmagania młodszych jeźdźców dosiadających
rumaki w wersji mini. Lisia para
jeździec-kuc, a byli to Weronika
Łukaszewicz i Geniunio byli tak
szybcy i zwinni, Ŝe pozostali
uczestnicy mieli niemały problem
Ŝeby ich dogonić. W końcu po
zaciekłym pościgu lisa zerwała
Dominika Dreźniak na kucyku o
imieniu Gigant reprezentująca
gospodarzy. W gonitwie tej wzięło udział 7 kuców reprezentujących stajnie w Dercu (5 kuców),
w Dągach (1 kuc) i w Barczewku
(1 kuc). Puchar dla zwycięzcy,
ufundowany przez Burmistrza
Jezioran, wręczył, w imieniu Burmistrza, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jezioranach pan Zbigniew Czabrycki.
6
Kolejnym punktem programu
był konkurs funny games, czyli
zmagania zręcznościowe. Na starcie stanęło aŜ 17 par. Rywalizowali ze sobą zarówno jeźdźcy na
koniach jak i na kucach, analizując osiągnięte czasy - bez straty
dla tych drugich. Tor przeszkód
najszybciej pokonali reprezentanci Stajni Maltanka z RóŜnowa,
którzy zajęli pierwsze trzy medalowe miejsca.
Po zakończeniu fynny games
jeźdźcy udali się w teren aby dobrze rozgrzać i troszkę zmęczyć
konie przed pogonią za lisem.
Licznie przybyli goście natomiast
mogli w tym czasie
rozgrzać się herbatką i posilić specjalnie na tą okazję ugotowaną grochówką
oraz bigosem, jak
równieŜ mogli posmakować specjałów wędliniarskich
ufundowanych przez
Zakłady Mięsne
Krokus z Krokowa,
zagryzając chlebem
przygotowanym
przez Piekarnię Jaskółka równieŜ z
Krokowa. RównieŜ
Stowarzyszenie
„Nasz Derc” pomogło w
organizacji imprezy, jego
członkowie i przyjaciele
upiekli pyszne ciasta.
Kulminacją dnia była
pogoń za lisem w wykonaniu duŜych koni. Tu w
rolę lisicy wcieliła się
gospodyni Ewa Gajewska na koniu Elf, na ogonie siedziało jej jeszcze 8
koni. Jeźdźcy w tym roku
byli doskonale przygotowani i nie dali lisicy zbyt
długo walczyć. Królową
polowania została Daria
Kulpaka na koniu Tarda z Maltanki. Wszyscy jeźdźcy dostali pamiątkowe medale, a zwycięŜczyni
puchar Burmistrza Jezioran.
Cała impreza była bardzo udana, zgromadziła ponad 100 osób.
Jako impreza cykliczna doskonale
wpisuje się w kalendarz gminy.
Dzięki przychylności Burmistrza i
Rady Miejskiej oraz przyjaciół
Stajni Elf będzie nadal kontynuowana promując jazdę konną i
zdrowy, sportowy tryb Ŝycia.
Ewa Maculewicz
i Waldemar Gajewski
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
W dniu 27 sierpnia 2011 roku w Wójtówku odbyła się impreza rekreacyjnointegracyjna kończąca wakacje pn. "Co dobre, to się szybko kończy". Organizatorami
byli Sołtys Sołectwa Wójtówko oraz OSP
Wójtówko. W zabawie udział wzięło około
70 dzieci z całego sołectwa. Przy niezawodnym akompaniamencie muzycznym
Mariusza Szutkowskiego, który bezpłatnie
uŜyczył nam własnego sprzętu, dzieci i
młodzieŜ bawiły się do godziny 20.00. Po tej
godzinie rozpoczął się dancing dla dorosłych.
Pragniemy serdecznie podziękować naszym
stałym sponsorom: Zakładom Mięsnym
"Potorscy", Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Wójtówko.
Wiesław Budrewicz
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
11.00 Msza Święta (Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Jezioranach)
12.00 Przemarsz ulicami miasta
12.15 Uroczyste rozpoczęcie (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach)
12.30 Koncert (Utwory Marka Grechuty)
13.40 Spotkanie wszystkich mieszkańców przy kawie
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
7
W dniach 11-12 października 2011
roku na terenie powiatu olsztyńskiego
przeprowadzono powiatowe ćwiczenia
obronne pn. "Przygotowanie administracji samorządowej do przeciwdziałania
skutkom działań terrorystycznych w
okresie podwyŜszenia gotowości obronnej państwa”. KaŜda gmina określiła
rodzaj największego zagroŜenia i pod
tym kątem prowadziła działania zmie-
nauczyciele i uczniowie gimnazjum,
wykonała wiele prac z zakresu analizy
zagroŜenia oraz określiła kierunki działania dla poszczególnych instytucji i
słuŜb. Działania gminne, wsparte operacją jednostek antyterrorystycznych z
Olsztyna, zakończyły się pełnym sukcesem.
ZagroŜenie terrorystyczne - poradnik
Efektywność wszelkich działań ukie-
rzające do przygotowania się na wypadek jego wystąpienia. Gminy Jeziorany i
Biskupiec uznały, iŜ zagroŜenia terrorystyczne pojawiają się coraz częściej w
róŜnych krajach i nie moŜna wykluczyć
ich wystąpienia na terenie Polski. Epizod w Jezioranach związany z zagroŜeniem terrorystycznym i wzięciem zakładników w gimnazjum oraz podłoŜeniem ładunku wybuchowego w Urzędzie
Miejskim w Biskupcu potraktowano
jako instruktaŜ dla władz samorządowych i przedstawicieli róŜnego rodzaju
instytucji i słuŜb, na wypadek wystąpienia tego typu zagroŜeń. Siedemdziesięciu obserwatorów, przedstawicieli instytucji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego obejrzało ewakuację
gimnazjum, obserwowało teŜ działania
władz gminnych i policji w czasie akcji
uwalniania
zakładników.
Wszyscy
uczestnicy i obserwatorzy zostali przeszkoleni przez przedstawiciela Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z
zakresu zasad postępowania na wypadek
wystąpienia zagroŜenia terrorystycznego.
Gmina Jeziorany, a w szczególności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Posterunek Policji, OSP, MOPS,
słuŜba zdrowia, a ponadto dyrekcja,
runkowanych na przeciwdziałanie aktom
terroryzmu jest pochodną skuteczności
słuŜb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju i gotowości społeczeństwa do
wspierania tych działań oraz wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za
wspólne dobro.
8
I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU
Terroryzm, to szeroki termin oznaczający uŜycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu
zastraszenia, przymuszenia, lub okupu.
Skutki terroryzmu mogą obejmować
znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna,
telekomunikacja, komunikacja miejska.
W strukturach polskiej policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko - pirotechniczne, specjalnie przygotowywane do
tego, aby zapobiegać i stawiać czoła
aktom terroru.
Jednym z moŜliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na
tym, Ŝe nie rozróŜnia on "swoich" czy
"obcych", natomiast pistolet (broń) zostaje wycelowany w konkretna osobę,
porywa się równieŜ określonego człowieka.
Jego ofiarą moŜe stać się kaŜdy, kto
będzie przebywał w pobliŜu miejsca
wybuchu. Nie mają na to wpływu jego
poglądy polityczne lub stan majątkowy.
Ofiarą moŜe stać się równie dobrze matka z dzieckiem na spacerze, czy teŜ
emeryt wychodzący z banku.
W przypadku ataku terrorystycznego,
szczególnie bombowego o podłoŜu politycznym, w większości przypadków
ofiarami są ludzie, którzy nie maja nic
wspólnego z działaniami przestępczymi!
Zamach bombowy niesie ze sobą negatywne skutki ale często zdarza się, Ŝe
zanim nastąpi eksplozja bomba zostanie
w taki lub inny sposób ujawniona. Tak
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
więc specjaliści posługują się równieŜ
terminem "incydent bombowy".
Incydent bombowy - to sytuacja,
stwarzająca zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia przez podłoŜenie lub groźbę podłoŜenia materiału lub urządzenia wybuchowego
Właściwe zachowanie w przypadku
wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle waŜne dla przebiegu zdarzenia, jego
skutków i działania specjalistów policyjnych.
Informacji o zagroŜeniu incydentem
bombowym nie wolno bagatelizować
ani lekcewaŜyć.
ZAPAMIĘTAJ!
♦Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;
♦Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na
wybuch, akcja jest szybsza od reakcji;
♦Jeśli widzisz "bombę", to ona "widzi"
teŜ ciebie, a to oznacza, Ŝe jesteś w polu
jej raŜenia.
II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA
ZAGRO śENIA INCYDENTEM
BOMBOWYM.
Podstawową cechą terroryzmu jest to,
iŜ nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o moŜliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak
więc trzeba zwracać uwagę na to co
dzieje się w najbliŜszym otoczeniu, np.
na zakupach, w podróŜy, podczas
uczestnictwa w imprezach masowych
(np. na koncertach muzycznych) lub
uroczystościach religijnych i innych
miejscach, gdzie przebywa duŜa liczba
osób.
Zainteresowania i uwagi wymagają:
♦rzucające się w oczy lub po porostu
nietypowe zachowania osób;
♦pozostawione bez opieki przedmioty,
typu: teczki, paczki, pakunki itp.;
♦osoby wyglądające na obcokrajowców;
♦osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
♦samochody, a w szczególności busy,
furgonetki, parkujące w nietypowych
miejscach tj. w pobliŜu kościołów, stadionów lub innych miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe terrorysta
nie zawsze moŜe być odmiennej narodowości i wyróŜniać się z tłumu szczególnym wyglądem.
O swoich spostrzeŜeniach poinformuj
słuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu lub policję.
III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROśENIA INCYNasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
DENTEM BOMBOWYM
2.Na miejsce zagroŜenia incydentem
Oto kilka rad, przygotowanych przez
ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
MoŜesz przygotować się na wypadek
powitania tego typu zagroŜenia w budynku uŜyteczności publicznej, tzn.:
♦zawczasu pomyśl, którędy moŜna się
ewakuować w pośpiechu z budynku,
metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne;
♦zwróć uwagę na cięŜkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być
przesunięte, zrzucone lub zniszczone
podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy
z najbliŜszego otoczenia.
NaleŜy równieŜ pamiętać o tym, aby
nie przyjmować od obcych osób Ŝadnych pakunków oraz nie pozostawiać
bagaŜu bez opieki.
JeŜeli jesteś osobą, która przyjęła
zgłoszenie o podłoŜeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego
istnieje podejrzenie, Ŝe moŜe on stanowić zagroŜenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:
♦słuŜbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;
♦administratorowi terenu, na którym
zdarzenie ma miejsce;
♦policji lub straŜy miejskiej (tam, gdzie
jest powołana).
Informacji takiej nie naleŜy przekazywać niepowołanym osobom, gdyŜ jej
niekontrolowane
rozpowszechnienie
moŜe doprowadzić do paniki i w konsekwencji
utrudnić
przeprowadzenie
sprawnej ewakuacji osób z zagroŜonego
miejsca.
Zawiadamiając policję naleŜy podać
następujące informacje:
♦rodzaj zagroŜenia i źródło informacji o
zagroŜeniu (informacja telefoniczna,
ujawniony podejrzany przedmiot);
♦treść rozmowy z osobą informującą o
podłoŜeniu ładunku wybuchowego;
♦numer telefonu, na który przekazano
informację o zagroŜeniu oraz dokładny
czas jej przyjęcia;
♦adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
♦opis miejsca i wygląd ujawnionego
przedmiotu;
Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
Ogłoszenie alarmu bombowego oraz
procedury postępowania w czasie zagroŜenia "bombowego"
1.Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
bombowym naleŜy wezwać słuŜby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straŜ poŜarną, pogotowie gazowe,
pogotowie wodno- kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
3.Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją.
4.NaleŜy bezwzględnie wykonywać
polecenia policjantów.
5.Przy braku informacji o konkretnym
miejscu podłoŜenia "bomby" uŜytkownicy pomieszczeń słuŜbowych powinni
sprawdzić swoje miejsce pracy i jego
bezpośrednie otoczenie pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
6.Pomieszczenia
ogólnodostępne
(korytarze, klatki schodowe, windy,
toalety, piwnice, strychy) oraz najbliŜsze
otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub
słuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
7.Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ, a o ich lokalizacji naleŜy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
8.Po ogłoszeniu ewakuacji naleŜy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to
sprawnie i bezpiecznie opuścić zagroŜony rejon.
9.Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu
twojej pracy naleŜy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
10.Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego
oraz jego neutralizacją zajmują się
uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.
Jak powinieneś zachować się po
otrzymaniu informacji o podłoŜeniu lub
groźbie podłoŜenia "bomby"
♦Podczas działań związanych z neutralizacją "bomby" zastosuj się do poleceń
policji.
♦Ciekawość moŜe być niebezpieczna jak najszybciej oddal się z miejsca zagroŜonego wybuchem. Po drodze informuj o zagroŜeniu jak największe grono
osób, będących w strefie zagroŜonej lub
kierujących się w jej stronę.
♦Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu
ewakuacji w obiektach publicznych, np.
supermarketach, halach widowiskowosportowych, kinach niezwłocznie udaj
się do wyjścia zgodnie ze wskazaniami
administratora budynku lub wskazaniami upowaŜnionych osób.
♦W przypadku włączenia parkingu w
strefę zagroŜenia, nie "ratuj" na siłę
swojego samochodu - Ŝycie jest waŜniejsze.
Jan Kujawski
9
sport * sport * sport
30 września 2011 na stadionie w
Piszewie odbyła się ostatnia kolejka
Gminnej Ligi Sołeckiej Jeziorany
2011. Do rywalizacji przystąpiło
pięć sołectw – Piszewo, Radostowo,
Kostrzewy, Zerbuń, Wójtówko. Mecze odbywały się na boiskach wiejskich sołectw startujących w rozgrywkach. Po rundzie wiosennej na
czołówkę wysunęła się Wójtówka,
która w kaŜdym spotkaniu walczyła
do samego końca. W rundzie jesiennej z rozgrywek zostało wycofane
sołectwo Zerbuń, gdyŜ po niestawieniu się na dwa mecze zostali zdyskwalifikowani z rozgrywek.
W meczu ostatniej kolejki Radostowo wzięło górę nad WKS Piszewo i wygrało całe spotkanie 3:1.
Spotkanie wyrównane i na bardzo
wysokim poziomie ale to szczęście
zwycięstwa uśmiechnęło się do druŜyny z Radostowa.
10
Na koniec zostały wręczone nagrody:
- najlepszy bramkarz – Marek Budrewicz (Huragan Wójtówko)
- najlepszy strzelec – Andrzej Płociński (Huragan Wójtówko) - 12
bramek
- najlepszy zawodnik – Łukasz Kobryń (WK S Piszewo)
- Mistrz Ligi – Huragan Wójtówko
KaŜda druŜyna otrzymała pamiąt-
kowe dyplomy i medale a wyróŜnieni zawodnicy indywidualne statuetki
ufundowane przez OSiR w Jezioranach.
Efektem końcowym rozgrywek
było wspólne grillowanie. JuŜ teraz
pragniemy zaprosić wszystkie sołectwa do wzięcia udziału w rozgrywkach w przyszłym roku. Dobra zabawa gwarantowana.
J. śmijewska
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
sport * sport * sport
22 września 2011 na Stadionie
Miejskim w Jezioranach Ośrodek
Sportu i Rekreacji zorganizował dla
dzieci dzień pieczonego ziemniaka.
O godz. 10:00 opiekunowie wraz
z dziećmi udali się na stadion, gdzie
juŜ od wczesnych godzin płonęło
ognisko a w Ŝarze piekły się ziemniaki. Po przywitaniu przez dyrektora OSiR dzieci zaśpiewały piosenkę
i powiedziały wierszyk w ramach
podziękowania za zorganizowanie
ogniska. Mali uczestnicy z apetytem
zajadali pieczone ziemniaki. W między czasie na murawie zostały zorganizowane zawody – wyścigi z
przeszkodami, bieg z piłką itp. Dodatkowo moŜna było pograć w piłkę
noŜną. Na skraju boiska pani fotograf robiła zdjęcia, by potem kaŜde
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.
dziecko mogło pokazać rodzicom swoje
fotografie. Po licznych zabawach dzieci w końcu mogły
udać się na pieczone
kiełbaski – apetyty
dopisywały, podobnie jak pogoda, która
została zamówiona
przez opiekunów
wycieczki.
Na końcu kaŜdy
uczestnik został odznaczony medalem za udział w zawodach. Na koniec jeszcze grupowe
zdjęcie, które będzie pamiątką na
długie lata. Dzień pieczonego ziemniaka symbolizuje nadejście złotej
jesieni. Ognisko dla maluchów oka-
zał się strzałem w dziesiątkę, miejmy nadzieję Ŝe na powrót wiosny i
topienie marzanny równieŜ będzie
piękna pogoda i równie doborowa
zabawa.
J. śmijewska
11
Poziomo:
1. Załatwienie sprawy byle jak,
odnotowanie
7. Utrzymuje łoŜyska przy Ŝyciu
8. Prawy dopływ Kury
11. Rodak, ziomek
16. Dział geologii, określa wiek
warstw skalnych
17. Kareta, karoca
20. Stan w płn. Brazylii
24. WyŜej niŜ major
25. Element krystianii, odciąŜenie
tyłów nart
28. Potoczna nazwa narkotyku
33. Przedstawiciel projektu
34. I SLD i odpowiedni kandydat
do małŜeństwa
35. Małyszowy sprzęt
Pionowo:
1. Drzewo z rodziny brzozowatych
2. Rozbłysk uŜywany zwłaszcza do
celów wojskowych
3. Niemiecki tancerz, twórca baletu
„Zielony stół” i „Big City”
4. Mały promyk
5. Podstawa giełdy
6. Częsta przyczyna poŜaru
9. Moda z przeszłości
10. Dla osadzonego szkocka
12. Z kremem
13. Znana dzielnica Tel-Awiwu
14. Od 1963 roku Malawi
15. Świąteczny karp
17. Piwniczy, znawca wina, kawy,
herbaty
18. Świętuje 27 marca
19. Część stroju księdza
21. Zabierający głos
22. Po drzewie
23. Śląska gra w karty
26. Krasa, czar, powab
27. Przenoszenie przedmiotów
przez prądy morskie
29. L.a. 86
30. Dzielnica Warszawy znana z
bitwy w 1831 roku
31. Powell, sprinter jamajski, były
rekordzista świata
31. Miasto nad IłŜanką
Ilość liter "F": ............................................................
Ilość liter "G": ...........................................................
imię i nazwisko:.........................................................
adres:..........................................................................
telefon:........................................................................
NASZE JEZIORANY, NR 46, PAŹDZIERNIK 2011 r.
Rozwiązanie krzyŜówki polega na podaniu ile razy w krzyŜówce występują litery F i G.
Rozwiązanie krzyŜówki na oryginalnym kuponie wyciętym z gazety moŜna składać do 15.11.2011 r. w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania i ogłosimy w następnym numerze
gazety. Do wygrania nagroda o wartości 50 zł. Autorem krzyŜówki jest
„Jóźwa”.
Redaktor Naczelny: Zbigniew Sadza
Redakcja Gazety: Katarzyna Edyta Semen - Siekaniec, Patrycja Ostałowska, Jagoda śmijewska, Elwira Nojman-Kieza, Katarzyna Borówko,
Maria Gajdasz-Smalec, Joanna Potorska, Katarzyna Pańczyszyn.
Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka, korekta: Krystyna Banasiuk
Siedziba redakcji: Jeziorany, ul. Konopnickiej 13 budynek D (I piętro)
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
NUMER TELEFONU DO REDAKCJI: 606 751 903 E-MAIL: [email protected]
www.jeziorany.com.pl/?id=gazeta
12
Nasze Jeziorany, Nr 46/październik 2011 r.

Podobne dokumenty

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 30

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 30 akcje charytatywne, podczas których licytowane są prace plastyczne dzieci z Ośrodka. Dla jakich uczniów przeznaczona jest szkoła? D.S. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Co oferujecie swoim ucz...

Bardziej szczegółowo

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 44 lipiec

Gazeta Lokalna Mieszkańców Miasta i Gminy Jeziorany Nr 44 lipiec Sasha Popaz, który po występach z polskimi artystami pokochał Polskę i od kilku lat mieszka w naszym kraju. Sasha Popaz, to show-man, mistrz klasycznych przebojów światowych, takich wykonawców jak:...

Bardziej szczegółowo

Gazeta nr 64

Gazeta nr 64 znanej!), która to przekazała im potrójną dawkę energii. Na dwie godziny przed zaplanowanym pokazem na sali pojawiła się profesjonalna wizażystka oraz fryzjerka. W czwartek 17 lipca o godzinie 17.0...

Bardziej szczegółowo

Gazeta nr 70

Gazeta nr 70 Historia Tłokowa (niem. Lokau) Miejscowość została założona 10 czerwca 1318 roku (w źródłach jest też druga data 24 kwietnia 1321 roku) przez biskupa warmińskiego Eberharda z Nysy. Wieś miała obej...

Bardziej szczegółowo