pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
2013-10-15
Warunki zaliczenia
Podstawy
ekonomii
Prowadzący:
dr Jacek Rodzinka
• Egzamin pisemny zgodny z wymaganiami Krajowych
Ram Kwalifikacji
• Efekty kształcenia:
• Wyjaśnić rolę i funkcjonowanie podstawowych instytucji
ekonomicznych w gospodarce.
• Wyjaśnić podstawowe zasady zakładania i prowadzenia firm.
• Wyjaśnić funkcjonowanie kluczowych czynników
kształtujących sytuację gospodarczą.
Instytut Badań i Analiz Finansowych
pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29
[email protected]
Plan zajęć:
W1
W2
W3
W4
Co to jest
EKONOMIA???
Pojęcie i przedmiot ekonomii. Geneza i proces kształtowania się ekonomii jako nauki.
Mikro i makroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Zjawisko rzadkości.
Pojęcie i funkcje rynków. Klasyfikacja rynków. Popyt i determinanty popytu.
Przesuniecie krzywej popytu i ruch po krzywej popytu. Podaż i determinanty podaży.
Przesunięcie krzywej podaży i ruch po krzywej podaży. Cena równowagi.
Pojęcie przedsiębiorstwa. Cele działalności przedsiębiorstwa. Główne źródła
finansowania działalności gospodarczej.
Struktury rynkowe. Znaczenie konkurencji. Konkurencja doskonała. Pełny monopol.
Konkurencja monopolistyczna. Oligopol. Współczesne formy monopolu.
W5
Obieg okrężny w gospodarce. Popyt globalny. Mierniki efektu społecznego (PKB, PNB).
W6
Kluczowe pojęcia gospodarki- pieniądz, inflacja, bezrobocie, cykl koniunkturalny,
wzrost i rozwój gospodarczy.
W7
Budżet państwa. Deficyt budżetowy i problem długu publicznego państwa.
W8
Rynki finansowe. Banki i system bankowy. Giełda papierów wartościowych. Fundusze
inwestycyjne. Ubezpieczenia.
Ekonomia to nauka zajmująca się badaniem
podmiotów gospodarczych w dziedzinie
wykorzystania ograniczonych środków,
które mogą być w rozmaity sposób
wykorzystane w sferze produkcji, podziału
i konsumpcji.
http://www.wsiz.rzeszow.pl/kadra/jrodzinka/
Ekonomia odpowiada na
podstawowe pytania:
Rzadkość to luka pomiędzy ogólną sumą dóbr i usług,
których ludzie potrzebują, by zaspokoić swe
potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia.
•
CO?
•
JAK?
•
DLA KOGO?
wytworzyć, aby osiągnąć z tego największy efekt ekonomiczny.
Gdyby nie występowało to zjawisko ekonomia
nie byłaby potrzebna!!!
1
2013-10-15
Podział ekonomii
Wielkości gospodarcze mogą występować w postaci:
• zasobów;
EKONOMIA
MIKROEKONOMIA
• strumieni.
MAKROEKONOMIA
MIKROEKONOMIA –
MAKROEKONOMIA –
patrzy na gospodarkę poprzez
pryzmat maksymalizacji korzyści
jednego przedsiębiorstwa, jednego
konsumenta.
posługuje się w swych badaniach
wielkościami agregatowymi.
Zajmuje się zjawiskami globalnymi,
analizuje procesy zachodzące w
całej gospodarce.
Zasoby –
to wielkości określające nagromadzony stan na określony moment
czasu (wielkość zatrudnienia, bezrobocie, wielkość majątku
państwa).
Strumienie –
określają tempo w jakim zmieniają się określające zasoby
(wielkość produkcji, wielkość dochodu, wydatki).
Wielkości agregatowe –
powstają dzięki połączeniu odpowiednich wielkości mikroekonomicznych.
Dwa nurty ekonomii:
Przykładzik!!!
Ekonomia pozytywna –
zajmuje się wytworzeniem narzędzi i metod analizy
ekonomicznej w celu możliwie najbardziej obiektywnego
opisania rzeczywistości gospodarczej.
Ekonomia normatywna –
zajmuje się wytworzeniem określonej ideologii, sądów
wartościujących mających na celu interpretację różnych
zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.
Przykładowe oceny PORSCHE 911 Turbo (seria 996)
dokonane przez wymyślonych potencjalnych
użytkowników
PORSCHE 911 Turbo (seria 996)
Kryteria oceny:
• Prędkość maksymalna km/h -
305 km/h
• Przyspieszenie 0-100 km/h -
4,2 s.
• Zużycie paliwa l/100 km -
12,9 l/100 km
• liczba miejsc (os.) -
2 os.
Dane gospodarcze Polski
Kawaler /
panna
Bezdzietne
małżeństwo
Małżeństwo
z 2 dzieci
Małżeństwo
emerytów
Prędkość
Za mała
Do przyjęcia
Do przyjęcia
Do przyjęcia
Przyspieszenie
Za słabe
Bardzo dobre
Rewelacyjne
A co to jest?
Stopa inflacji
Stopa bezrobocia
Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie w
gospodarce
narodowej
2477,23 zł
Zużycie paliwa
OK
Do przyjęcia
Zbyt duże
Nie do
przyjęcia
Liczba miejsc
OK
Do przyjęcia
Zbyt mała
Do przyjęcia
Ten sam samochód, te same osiągi mogą być w różnorodny
sposób interpretowane z zależności od przyjętej ideologii,
sposobu i stylu życia, czy też od powiadanej sytuacji materialnej,
społecznej, czy kulturowej.
Wzrost PKB
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6,8 %
6,8 %
4,8 %
1,7 %
3,9 %
4,3 %
1,0 %
2,5 %
4,2 %
3,5 %
2,6 %
4,3 %
14,8 %
11,2 %
9,5 %
12,1 %
12,4 %
12,5 %
2691,03 zł
2943,88 zł
3102,96 zł
3224,98 zł
3399,52 zł
2

Podobne dokumenty