Hutnik-WH nr 9 2016

Komentarze

Transkrypt

Hutnik-WH nr 9 2016
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM HUTNICTWA
ORGAN STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE
Tom LXXXIII (83)
WRZESIEŃ 2016
Nr 9
PRASA FACHOWA
HUTNIK
SIGMA-NOT
www.sigma-not.pl
WIADOMOŚCI HUTNICZE
Miesięcznik
SPIS TREŚCI
CONTENTS
Prace naukowe / Scientific papers
BELLA P., BUČEK P., RIDZOŇ M., MOJŽIŠ M., PARILÁK L'. ....................................................................
Numerical simulation of cold drawing of multi-rifled seamless steel tubes
Symulacja numeryczna ciągnienia na zimno rur stalowych bez szwu z wewnętrznym żebrowaniem
385
BORKOWSKI J., PŁACZEK G., ANDZEJEWSKI D. .................................................................................................
Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu alumninium 5754
Examination of the possibility of rolling the extruded profile of aluminum alloy 5754
388
BULZAK T., TOMCZAK J., PATER Z. .................................................................................................................
Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych
Influence of die parameters on the geometry of extruded twist drills
390
GRONOSTAJSKI Z., JAŚKIEWICZ K., CHORZĘPA W. ..........................................................................................
Analiza procesu tłoczenia elementu nadwozia pojazdu samochodowego ze stopu magnezu AZ31
Analysis of stamping process the vehicle element of the AZ31 magnesium alloy
393
HYRCZA-MICHALSKA M. ............................................................................................................................................
Problemy oceny tłoczności materiałów metalicznych
Drawability evaluation problems of metallic materials
398
JÓŹWIK P., POLKOWSKI W., RUSZ S., SCHINDLER I., MIKUSZEWSKI T., BOJAR Z. ......................
Walcowanie wysokotemperaturowe taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al
High temperature rolling of Ni3Al –based intermetallic alloy strips
401
KAZANA W., MARSZOWSKI K. ...................................................................................................................................
Kompozytowe spoiwo Ti-Cu-Ni do lutowania tytanu i jego stopów
A Ti-Cu-Ni brazing composite for titanium and its alloys
406
KAPUSTOVÁ M., SOBOTA R., BÍLIK J. ...............................................................................................................
The Research of Forgeability of Magnesium Alloy at Warm Forming Temperatures
Badania podatności do kucia stopów magnezu w podwyższonych temperaturach
410
KUC D., NIEWIELSKI G., BEDNARCZYK I., SCHINDLER I. ...........................................................................
Wpływ temperatury walcowania i warunków chłodzenia na właściwości i mikrostrukturę stali 23MnB4 przeznaczonej do spęczania na zimno
Influence of rolling temperature and cooling conditions on the properties and microstructure of steel 23MnB4 indicated
for cold-heading
413
2016 r.
HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE
s. 384
MIGAS D., KUC D., DROZDOWSKI K. ....................................................................................................................
Właściwości mechaniczne i mikrostruktura odkuwek matrycowych ze stopów magnezu
Mechanical properties and microstructure of die forgings magnesium alloys
417
MORAVEC J. ......................................................................................................................................................................
Unconventional cavity forming using a machine tool
Niekonwencjonalne formowanie wgłębne z użyciem obrabiarek
420
MUTWIL K., CIEŚLA M., JUNAK G. .........................................................................................................................
Wpływ przeróbki plastycznej na charakterystyki mechaniczne łuków rurowych ze stali 14MoV6-3
Effect of plastic working on mechanical characteristics of tube bends made of the 14MoV6-3 steel
425
PIEJA T., MALINOWSKI T., HOJNY M., TRZEPIECIŃSKI T. ........................................................................
Analiza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604
Termo-mechanical analysis of warm forming process of AMS5604 stainless steel sheet
428
PERZYŃSKI G., KUC D. ..............................................................................................................................................
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali manganowo-aluminiowej walcowanej na gorąco
The microstructure and mechanical properties of aluminum hot-rolled manganese steel
433
Rubryki tematyczne/ Thematic section
WYNALAZKI I UDOSKONALENIA HUTNICZE ........................................................................................................
INVENTIONS AND METALLURGICAL IMPROVEMENTS
436
KRONIKA ...........................................................................................................................................................................
THE CHRONICLE
437
KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL STAFF
Redaktor Naczelny / Editor in Chief: Prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Redaktorzy Tematyczni: Prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz, Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński, Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Malinowski, Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
Redaktor Statystyczny: Dr hab. inż. Bolesław Machulec, Prof. w Pol. Śl.
Redaktor Techniczny: Dr inż. Robert Wieszała
Okładkę projektował: Prof. Artur Starczewski. Korektor: Mgr Magdalena Białek
RADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD: Prof. zw. dr hab. inż. ������������
Henryk Dyja �����������������������������������������
(przewodniczący), Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Derda, Prof. Dr. Ing. Mária Fröhlichová (Słowacja, Technická Univerzita, Košice), Prof. zw. dr hab. inż. ��������
Franciszek Grosman, Prof. Dr. Ing. Rudolf Kawalla (Niemcy, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung), Prof. Dr. Ing.
Imre Kiss (Rumunia, University Politehnika Timisoara), Prof. Dr. Ing. Jiři Kliber (Czechy, VŠB Technická Univerzita v Ostravé), Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Prof. dr hab. inż. Józef Paduch, Prof. Dr. Ing. Ivo Schindler (Czechy, VŠB Technická
Univerzita v Ostravé), Prof. dr Victor Żymła (Francja, Ecole Centrale Paris, Laboratoire de Genie des Procedes et Materiaux),
Dr inż. Bożena Gajdzik (sekretarz).
Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są recenzowane. Artykuły publikowane w czasopiśmie
Hutnik-Wiadomości Hutnicze w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 punktów.
WWW.HUTNIK-WH.COM.PL
Adres redakcji: 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 13, skr. poczt. 221, tel./fax (32) 256 17 77
e-mail korespondencyjny redaktor naczelny: [email protected], e-mail redakcja: [email protected]
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń reklamowych
Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, tel.: (22) 818-09-18, 818-98-32, fax: 619-21-87
Internet: http://www.sigma-not.pl, Prenumerata: e-mail: [email protected], Informacje: e-mail: [email protected], Sekretariat: e-mail: [email protected], Dział Reklamy i Marketingu: ul. Ratuszowa 11,
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, tel./fax (22) 827 43 65, 619 22 41 wew. 215, e-mail: [email protected]
Format A4. Papier kredowy kl. III, 61 X 86 g/m2. Druk ukończono we wrześniu 2016 r.