Stojak na ulotki A5

Komentarze

Transkrypt

Stojak na ulotki A5
Stojak na ulotki A5
Objaœnienia dotycz¹ wszystkich rodzajów stojaków
Szablonów z tej strony nie u¿ywaæ do projektowania!
Plecy stojaka
Kieszeñ stojaka
Linia ciêcia
Linia ciêcia
KrawêdŸ projektu ( u¿ytek + spad )
Max obszar arkusza przeznaczony
na 1 szt u¿ytku
KrawêdŸ projektu ( u¿ytek + spad )
Przygotowaæ dwa pliki:
- do druku (pdf)- usun¹æ w nim
wszystkie linie oprócz paserów !!!
- do ciêcia (cdr 9.0) - z liniami ciêcia,
bigowania i paserami po³o¿onymi tak samo
jak w pliku do druku
- wszystko rysowane lini¹ w³osow¹
Linia bigowania
Przygotowaæ dwa pliki:
- do druku (pdf)- usun¹æ w nim
wszystkie linie oprócz paserów !!!
- do ciêcia (cdr 9.0) - z liniami ciêcia,
bigowania i paserami po³o¿onymi tak samo
jak w pliku do druku
- wszystko rysowane lini¹ w³osow¹
Ten odcinek linii mo¿na modyfikowaæ
wg w³asnego pomys³u ale tak, by na arkuszu
zmieœci³o siê 6 szt kieszeni
Nie zmieniaæ kszta³tu ani po³o¿enia innych linii!
Te trzy boki stojaka (bez podstawy)
mo¿na dowolnie modyfikowaæ nie
przekraczaj¹c obszaru wyznaczonego
przez magentowy (
) prostok¹t
Otwory do mocowania kieszeni
Nie zmieniaæ ich wzajemnego po³o¿enia
(mo¿na przesuwaæ tylko jako grupê )
Zmiana po³o¿enia w górê lub w dó³ zmienia k¹t nachylenia stojaka wzglêdem pod³o¿a.
Pasery wyznaczj¹ce
obszar zadruku
i umo¿liwiaj¹ce spasowanie druku i lini ciêcia
na ploterze