J-001 - Sklep Semicon

Komentarze

Transkrypt

J-001 - Sklep Semicon
JABEL
®
J-001
Wzmacniacz 2x15W
Uk³ad scalony TDA2030 jest monolitycznym wzmacniaczem du¿ej mocy przeznaczonym
do stosowania w stopniach mocy wzmacniaczy elektroakustycznych.Dziêki strukturze
wewnêtrznej wzorowanej na wzmacniaczach operacyjnych i specjalnie wzmocnionemu
stopniowi wyjœciowemu oraz zintegrowanym uk³adom zabezpieczaj¹cym mo¿na przy jego
u¿yciu zbudowaæ prosty i tani wzmacniacz o wysokiej jakoœci. W zale¿noœci od impedancji
obci¹¿enia i napiêcia zasilaj¹cego wzmacniacz ten pozwala uzyskaæ moc wyjœciow¹ od 2x9W
do 2x15W, przy zniekszta³ceniach nie przekraczaj¹cych 0,2%. Uk³ady scalone powinny byæ
wyposa¿one w radiatory w celu odprowadzania ciep³a przy wykorzystywaniu wiêkszych ni¿ 23W mocach wyjœciowych. Radiatory nie powinny byæ po³¹czone z mas¹ uk³adu wzmacniacza
poniewa¿ wystêpuje na nich ujemne napiêcie zasilania. W celu uzyskania jak najlepszych
parametrów wzmacniacza nale¿y stosowaæ dobrze odfiltrowane napiêcia zasilaj¹ce o
wartoœci nie przekraczaj¹cej +/- 15...18V. Kondensatory elektrolityczne w zasilaczu powinny
mieæ pojemnoœæ przynajmniej po 4700F.
Schemat ideowy
Schemat monta¿owowy
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU
US1, US2................TDA2030
D1,D2,D11,D12.......1N4001-4007
C1,C11.....................1uF/25V
C2,C12.....................22uF/25V
C3,C4,C13,C14........100uF/25V
C5,C6,C7,C15,C16,C17.....100nF
R1,R2,R11,R12..........22kW
R3,R13.......................680W
R4,R14.......................1W
P£YTKA DRUKOWANA
Schemat zasilacza
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:[email protected]