Podstawy analizy EKG

Komentarze

Transkrypt

Podstawy analizy EKG
FIZJOLOGICZNE I
PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY
INTERPRETACJI EKG
Aleksandra Jarecka
CO TO JEST EKG?



Graficzne przedstawienie zmian potencjałów
kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni
ciała
Wielkość i kierunek rozchodzenia się pobudzenia
w sercu są ukazane jako zależność napięcia do
czasu na wykresie składającym się z kolejnych
wychyleń (załamki EKG)
Morfologia załamków EKG (+ lub -) zależy od
położenia elektrod i kierunku rozchodzenia się
potencjału względem danej elektrody
KILKA SŁÓW O HISTORII


W 1887 brytyjski fizjolog Augustus D. Waller ze
Szkoły Medycznej St Mary w Londynie
opublikował pierwszy ludzki elektrokardiogram
W 1889 holenderski fizjolog Willem Einthoven
zobaczył demonstrowaną przez Wallera technikę
na I Międzynarodowym Kongresie Fizjologów w
Bale. (nazwa EKG, rozróżnienie załamków,
udoskonalenie aparatu EKG, EKG przez telefon
1905 r.!)
DLACZEGO PQRST?
5 wychyleń rejestrowanych na zapisie EKG
początkowo oznaczano jako ABCDE. W miarę
rozwoju wiedzy n.t. EKG zaczęto je oznaczać jako
PQRST. Wybór P jest matematyczną konwencją na
używanie liter z drugiej połowy alfabetu. Ponieważ
N i O miały już przypisane inne znaczenie w
matematyce wybór padł na P jako kolejną literę...
TERMINOLOGIA



Załamek- dodatnie lub
ujemne wychylenie
krzywej EKG
Odcinek- fragment linii
izoelektrycznej między
załamkami
Odstęp- fragment
krzywej EKG od
początku załamka wraz
z następującym
odcinkiem do początku
kolejnego załamka
REJESTRACJA EKG




I – na R, + na L
II – na R, + na F
III – na L, + na F
aVR, aVL, aVF oraz
V1- V6 (rejestracja
dodatniego potencjału
względem wspólnej
elektrody odniesienia z
elektrod kończynowych)
ZAŁAMKI, ODCINKI, ODSTĘPY
ZAŁAMKI
ZAŁAMEK P
<120ms, amplituda<3mm
ZESPÓŁ QRS
ZESPÓŁ QRS
60-100ms
- załamek Q – pierwsze ujemne wychylenie
elektrokardiogramu nie poprzedzone dodatnim
- załamek R – pierwsze dodatnie wychylenie
elektrokardiogramu
- załamek S – ostatnie ujemne wychylenie
elektrokardiogramu w zespole
- wydłużenie QRS świadczy o zaburzeniach
przewodnictwa śródkomorowego
ZAŁAMEK T
120-160ms, amplituda<6mm w
kończynowych i <10mm w przedsercowych
-wysokie załamki T mogą być oznaką:
- pobudzenia układu przywspółczulnego,
- hiperkaliemii,
- OZW
-płaskie załamki T są objawem nieswoistym:
- uszkodzenie serca o różnej etiologii,
- pobudzenie układu współczulnego,
- niedokrwistość,
- niedoczynność tarczycy,
- hipokaliemia
ZAŁAMEK T
- głębokie, ujemne załamki T:
- OZW
- dwufazowe (ujemno-dodatnie):
- blok odnogi pęczka Hisa,
- zespół preekscytacji,
- przerost i przeciążenie komór serca.
- naprzemienność załamka T (zmieniająca się
amplituda):
- zwiększone ryzyko VT, VF i NZS
ODCINKI
ODCINEK PQ
40- 100 ms
- odcinek- przewodzenie w AV
- może być ujemny przy przeroście przedsionków,
pobudzeniu układu współczulnego lub w ostrej
fazie zapalenia osierdzia
ODCINEK ST
- odzwierciedlenie fazy plateau
- obniżenie
- niedokrwienie
- NSTEMI;
- uniesienie
- STEMI (tzw. fala Pardeego)
ODSTĘPY
ODSTĘP PQ
120- 200 ms
-przewodzenie SA-AV
Skrócenie:
wariat normy u osób młodych
zespół preekscytacji
rytmy z łącza przedsionkowo- komorowego
komorowe pobudzenia zsumowane
rozkojarzenie przedsionkowo komorowe
ODSTĘP PQ
Wydłużenie:
blok przedsionkowo komorowy wskutek np.:
- ChNS
- hipokaliemii
- leki: adenozyna, amiodaron, digoksyna, BB, CCB
ODSTĘP QT
- czas potencjału czynnościowego komór
- zespoły long QT (nabyte i wrodzone)
SCHEMAT ANALIZY
1. MIAROWOŚĆ RYTMU
2. POCHODZENIE RYTMU
3. CZĘSTOŚĆ RYTMU
4. OŚ SERCA
5. INNE (zaburzenia przewodzenia, bloki odnóg,
wiązek, zawały i niedokrwienia, przerosty, objawy
innych chorób)
MIAROWOŚĆ RYTMU

OCENA MIN. 3 ZESPOŁÓW RR
NIEMIAROWOŚĆ ODDECHOWA
- różnica między PP <160 ms



Przy przesuwie 25 mm/s => 1mm= 0,04s
Przy przesuwie 50 mm/s => 1mm= 0,02s
POCHODZENIE RYTMU

Rytm= min 3 pobudzenia
Miejsce powstawania:
1) nadkomorowy
- zatokowy
- przedsionkowy
2) z łącza przedsionkowo- komorowego
3) z udziałem drogi dodatkowej
4) komorowy

POCHODZENIE RYTMU
Rodzaj rytmu:
1) zastępczy
2) czynny
3) częstoskurcz
4) trzepotanie
5) migotanie

Morfologia rytmu:
1) jednokształtny
2) wielokształtny

POCHODZENIE RYTMU
RYTM ZATOKOWY




Załamki P przed każdym zespołem QRS
Załamki P dodatnie w I i II (szczeg. w II)
Załamki P ujemne w aVR
Każda inna konfiguracja załamków P w w/w
odprowadzeniach => rytm pozazatokowy!
CZĘSTOŚĆ RYTMU





Przesuw 25mm/s => 300/RR
Przesuw 50mm/s => 600/RR
Rytm niemiarowy- podajemy częstość średnią,
maksymalną i minimalną
Tachykardia= HR>100/min
Bradykardia= HR<50/min
HR= 60/min
HRśr=110, Hrmax= 150, HRmin=75
Tachykardia zatokowa, HR= ok 110
Bradykardia, HR= 30
OŚ SERCA
OŚ SERCA
CO TO JEST?
Jest to wartość kąta uśrednionego wektora
elektrycznego serca w odprowadzeniach
kończynowych.
OŚ SERCA
KOŁO CABRERY
Normogram 0° do
+90°
Lewogram 0° do
-30°
Oś pośrednia -30° do
+90°
Lewogram
patologiczny -30° do
-90°
Prawogram +90° do
+180°
Oś nieokreślona -90°
do +180°
OŚ SERCA
OŚ SERCA
OŚ SERCA
OŚ SERCA
LEWOGRAM I LEWOGRAM PATOLOGICZNYMOŻLIWE PRZYCZYNY:
- przerost lewej komory
- zespół preekscytacji
- zawał ściany dolnej
- poziome położenie serca u osób otyłych z szeroką
klatką piersiową
- blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa
(LAH)
OŚ SERCA
PRAWOGRAM - MOŻLIWE PRZYCZYNY:
- pionowe położenie serca w klatce piersiowej u
osób młodych i szczupłych
- przerost prawej komory
- zawał ściany bocznej
- zespół preekscytacji
- blok prawej odnogi pęczka Hisa
- blok tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (LPH)
I
II
III
PYTANIA?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Podobne dokumenty

Podstawy elektrokardiografii cz

Podstawy elektrokardiografii cz  urządzenie rejestrujące różnice potencjałów z powierzchni ciała ODPROWADZENIE  obwód elektryczny rejestrator + 2 punkty pola elektrycznego  linia ekg z danego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo