kawęczyniak - gmina kawęczyn

Komentarze

Transkrypt

kawęczyniak - gmina kawęczyn
PISMO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMI NY KAWĘCZYN
KAWĘCZYNIAK
UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU
NR 8/13 (329)
NAKŁAD 500 EGZEMPLARZY
SIERPI EŃ 2013
ZAPROSZENIE
Urząd Gminy w Kawęczynie
wraz z ks. Romanem Kows zewiczem
Probos zczem Parafii pw. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich
i Starostami DoŜynek
panią Małgorzatą Rogalską i panem Marcine m Bugałą
zaprasza na DoŜynki Gminno-Parafialne,
które odbędą się w niedzielę 18.08.2013 r. w Kowalach Pańskich.
W programie m.in. :
14:30 - Msza Święta Dziękczynna w kościele parafialnym w Kowalach Pańskich
15:45 – rozpoczęcie uroczystości na placu przy kościele parafialnym,
- konkurs na najpiękniejs zy wieniec doŜynkowy,
- konkurs „Przeciągania liny”
- konkurs kulinarny organizowany w ramach „Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej”
17:30 – biesiadna zabawa z gwiazdą wieczoru Andrze jem Potępom i grupą Fiesta Show
Szczegółowe informacje będą dostępne na plakatach i stronie www.kaweczyn.pl.
ZARZĄD GMINNY ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
I OSP W MILEJOWIE
zapraszają na XLI Zawody Sportowo-PoŜarnicze,
które odbędą się w okolicy straŜnicy OSP w Milejowie
dnia 11 sierpnia 2013 r. o godz. 14:00,
W programie:
- starty młodzieŜowych druŜyn wg CTIF
- sztafeta i ćwiczenia bojowe druŜyn OSP z terenu Gminy Kawęczyn
- zawody sikawek ręcznych i konnych oraz pokazy strojów historycznych
- grochówka straŜacka dla wszystkich
- obficie zaopatrzony bufet
- od godz. 18:00 zabawa taneczna.
Gra zespół „EVENT”. Wstęp wolny.
Z Ŝycia ŚDS w Młodzianowie
Piknik integracyjny
W
dniu 05.07.2013r. odbył się piknik integracyjny
organizowany przez ŚDS Młodzianów. Impreza
rozpoczęła się o godz. 11.00. Program obejmował gry,
zabawy, konkursy z nagrodami oraz smaczny poczęstunek. Główną atrakcją było ognisko i pieczenie kiełbasek.
Pani kierownik ŚDS T eresa Michalska powitała
wszystkich przybyłych gości oraz zaprosiła do wspólnej
zabawy. Wśród gości pojawili się przedstawiciele: ŚDS
śeronice, ŚDS T urek - Matejki, ŚDS T urek - Poduchow-
ne.
Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursy i
gry, chętnych do wzięcia nie brakowało. Zawodników dopingowano w takich konkurencjach jak:
przeciąganie liny, mumia, doskonały kelner oraz
wyborowy strzelec. DuŜym zainteresowaniem
cieszyły się piłkarzyki oraz stół do tenisa stołowego. Po konkursach przyszedł czas na relaks i
smaczne jadło. I tak wszyscy piekli kiełbaski,
śpiewali piosenki, do których przepięknie przygrywał na akordeonie Andrzej Fryt - kierownik
ŚDS z T urku. Niejednego uczestnika muzyka
poderwała do tańca. W trakcie imprezy, kaŜdy
mógł równieŜ poczęstować się
smacznym ciastem, wiejskim chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz
przepysznym Ŝurkiem, które zostały
przygotowane przez pracownię kulinarną.
Piknik integracyjny przebiegł
pomyślnie, sprzyjała piękna aura, a
kaŜdy z uczestników imprezy wyszedł z niej bardzo zadowolony, pokazując Ŝe mimo swej niepełnosprawności i choroby moŜe Ŝyć aktywnie i świetnie się bawić.
Miesięcznik ,,Kawęczyniak’’
Wydawca: Urząd Gminy Kawęczyn 62-704 Kawęczyn
tel. 632885910, fax 632885940
e-mail: [email protected]
bezpłatny miesięcznik ,,Kawęczyniak’’ dostępny jest w placówkach
handlowych na terenie Gminy Kawęczyn oraz w Urzędzie Gminy i na
stronie internetowej www.kaweczyn.pl
2
KAWĘCZYNIAK
I N FO R M AC J A
Gminny Ośrodek Pomocy S połecznej w Kawęczynie informuje o
moŜliwości składania do GOPS
dokumentów dot. doŜywiania
dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2013r.
sierpień 2013
Zakończenie dwuletniego projektu „Przedszkolaki na start”
w gminie Kawęczyn
W
dniu 28 czerwca 2013 roku, popisami artystycznymi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej - Curie w Ka węczynie, dzieci zakończyły swój udział w projekcie „Przedszkolaki na
start”. Swoim występem najmłodsze przedszkolaki potwierdziły nabyte podczas zajęć umiejętności artystyczne
i społeczne.
W dniu 12 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Przedszkolaki na strat”.
W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy projektu to jest:
zespół zarządzający, nauczyciele oraz kadra wspomaga-
nej, w tym specjalistyczne jak rytmika i z
języka angielskiego. Dzieci były objęte
opieką logopedyczną. Rodzice dzieci korzystali z wsparcia psychologa podczas
warsztatów. Organizowane były wyjazdy
na basen, imprezy oraz spotkania z artystami, np. z okazji Dnia Dziecka i innych
świąt. Z okazji świąt maluchy obdarowywane były upominkami i słodyczami. Dla
celów projektu zakupione zostały m. in.
zabawki i pomoce dydaktyczne, meble
szatniowe, materiały plastyczne, środki
kosmetyczne i higieniczne. Realizację projąca. Gościem spotkania był pan Jan Nowak –
Wójt Gminy Kawęczyn. W trakcie spotkania dokonano podsumowania i oceny projektu, który
realizowany był przez Gminę Kawęczyn przy
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
Realizacja projektu trwała dwa lata szkolne
(2011/2012 i 2012/2013). W ramach programu powstały
cztery dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku
2,5-5 lat. Ogółem w projekcie wzięło udział 80 dzieci w tym
jedno niepełnosprawne oraz 86 rodziców. W ramach projektu realizowane były zajęcia z zakresu edukacji przedszkol-
sierpień 2013
jektu koordynowała Arleta Biegańska wraz z asystentem koordynatora panią Eweliną Budą i panią Katarzyną Filipiak-Szymczak specjalistą ds. rozliczeń finansowych. Wyrazy podziękowania naleŜą się dyrektorom
szkół i przedszkola za pomoc i wsparcie przy realizacji
projektu.
Efektem projektu jest nie tylko rozwój dzieci ale równieŜ wzrost umiejętności pedagogicznych ich rodziców.
Trwałym efektem projektu jest utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy
Gminnym Przedszkolu i przy szkołach podstawowych.
Pozwoli to do września 2013 roku objąć opieką młodsze
dzieci, a nie tylko te zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Koordynator
Arleta Biegańska
KAWĘCZYNIAK
3
KAWĘCZYNIAK
HISTORYCZNY
W te j rubryce publikujemy doniesienia z tygodnika „Echo Ture ckie” wydawanego w latach
1924/1939, traktujące o wydarze niach dotycz ących te renu obe cne j
gminy Kawę czyn
Licytacja komornicza
Komornik przy Sądzie Grodzkim w
Sieradzu zamieszkały w Warcie obwieszcza, Ŝe dnia 4 czerwca 1929 r. o
godz. 10 rano w kolonji Tokary gm.
Tokary będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy naleŜący do
Stanisława Człapy składający się z 3
świń itp. oszacowanych do sprzedaŜy
na sumę 500 zł, którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu
sprzedaŜy w dniu licytacji.
Posiedzenie Rady Szkolnej
Dnia 14 czerwca o godzinie 11-ej
przed południem odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Szkolnej. W
porządku obrad między innymi: rozpatrzenie prośby Dozoru Szkolnego gminy SkarŜyn i komitetu budowy szkoły
w Czachulcu w sprawie udzielenia substydjum na budowę szkoły i zezwolenie na wycięcie lasu szkolnego.
Zaginęła ksiąŜeczka wojskowa
Zginęła ksiąŜeczka wojskowa rocznik
1892 wydana przez P.K.U. Kalisz na
imię Stanisława Smaka mieszkańca wsi
SkarŜyn.
Licytacja komornicza
Komornik przy Sądzie Grodzkim w
Sieradzu zamieszkały w Warcie obwieszcza, Ŝe dnia 14 czerwca 1929 r. o
godz. 10 rano w Milejowie gm. T okary
sprzedawany będzie przez licytację
majątek ruchomy naleŜący do Stefana
DroŜyńskiego składający się z 2 jałówek itp. oszacowanych do sprzedaŜy
na sumę 680 zł, którego opis i szacunek przejrzany być mogą na miejscu
sprzedaŜy w dniu licytacji.
Ogłoszenie
Powiatowa
4
Kasa Chorych w T urku
donosiło w 1929 roku
niniejszym podaje do wiadomości osób
zainteresowanych, iŜ powiat T urecki
zostaje podzielony na następujące cztery okręgi kasowe:
1) T UREK, 2) UNIEJÓW, 3) DOBRA,
4) CIELCE, obejmujące swoją działalnością kategorie osób podlegające obowiązkowi ubezpieczenia na wypadek
choroby w myśl art. 3 Ustawy z dnia
19-5-1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 44 poz.
272) uprawnione do świadczeń Kasy,
zaleŜnie od miejsca zamieszkania
wzglę dnie zatrudnione w oznaczonym
dla danego Okręgu Ambutatorjum Kasy.
Okręg I-szy AMBULAT ORIUM KASY CHORYCH w T URKU obejmuje
swoją działalnością:
Miasto T UREK i gminy MALANÓW,
PĘCHERZEW, PIET NO, SKARśYN,
WICHERT ÓW I KOWALE PAŃSKIE!
Przyjęcia lekarzy:
1) Dr. Al. FORDOŃSKI - wtorki od
godziny 12 do 13-ej i piątki od 17 do
19-ej.
2) Dr. W. SAWICKI w poniedziałki,
środy i piątki od 12 do 13-ej, soboty od
g. 11 do 12-ej.
3) Dr. M. SAKS – poniedziałki od
godz. 17 do 18, czwartki od godz. 12
do 13-ej, soboty od godz. 11 do 12-ej.
FELCZER – czynny kaŜdodziennie od
godziny 12 do 14-ej w soboty od 11 do
13.
ARKUSZERKI: Irchin Natalia i Nawrocka Florentyna – udzielają pomocy
połoŜnicom, na zasadzie przedłoŜonych dowodów z Biura Zgłoszeń.
GABINET TERAPII FIZYKALNEJ –
czynny codziennie z wyjątkiem sobót
od godz. 17-ej.
ANALIZY są przyjmowane od godz.
10-ej rano.
SKŁADNICA APT ECZNA czynna
codziennie od godz. 9 do 13.30 i od
KAWĘCZYNIAK
godz. 17 do 19-ej w soboty
od godz. 9 do 13 –ej
BIURO KASY czynne codziennie
od godz. 9-ej do 15-ej w soboty od
godz. 9-ej do 14-ej.
KASA przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty codziennie od 9 do 13-ej.
BIURO ZGŁOSZEŃ czynne codziennie od godz. 8 m. 30 do 13 m 30 i od
17 do 18-ej. W soboty tylko od 8 m. 30
do 13 m. 30.
DYREKT OR przyjmuje interesantów
codziennie od godz. 10 do 13.
LEKARZ NACZELNY urzęduje w
poniedziałki, środy i piątki od godz. 12
do 13-ej p.p.
Okręg 3-ci AMBULATORIUM KASY
CHORYCH w DOBREJ obejmuje swą
działalnością:
Miasto DOBRA i gminy PIEKARY i
T OKARY.
Przyjęcia lekarskie we wtorki, czwartki
i soboty od godz. 12-ej do 13-ej.
ARKUSZERKI: Janicka udziela pomocy połoŜnicom na zasadzie przedłoŜonych dowodów z Ambulatorium w Dobrej.
BIURO ODDZIAŁU czynne codziennie od 8 rano do 12 w południe.
Okręg 4-ty AMBULAT ORIUM KASY
CHORYCH W CIELCACH obejmuje
swą działalnością:
Osada fabryczna CIELCE i gminy
GOSZCZANÓW, GRZYBKI, LUBOLA I OST RÓW WART SKI
Przyjęcia lekarskie we wtorki od godz.
10 do 12 w południe. W czasie kampanii we wtorki i piątki od godziny 10 do
12-ej.
FELCZER jest czynny codziennie od
godz. 8 do 13 i od 16 do 18.
ARKUSZERKI: Auerbach Anastazja w
Warcie udziela pomocy połoŜnicy na
zasadzie przedłoŜonych dowodów w
Ambulatorium .
BIURO ODDZIAŁU czynne codziennie od godz. 9 do 13-ej.
Opracował Andrzej R. Tycz yno
* W większości tekstów zachowana została oryginalna pisownia. Niezrozumiałe słowa opatrzono wyjaśnieniami redagującego.
sierpień 2013
Przetargi w gminie Kawęczyn
1.W dn. 06.06.2013 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony w częściach
na zadanie pn. „Prze budowa nawie rz chni drogi we wnę trznej w Kawę czynie o dł. 115 m oraz prze budowa drogi gminne j Nowy Świat –
Marcjanów o dł. 1284 m”. W dniu, w
którym upłynął termin składania ofert
tj.21.06.2013 r. swoje oferty złoŜyło 4
wykonawców na kaŜdą część. W dniu
28.06.2013r. wyłoniono firmę ROLDRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny,
Roboty Drogowo-Budowlane, inŜ. Rafał Świątek z siedzibą Rajsko 2,
62-860 Opatówek w części I Przebudowa nawierzchni drogi we wnętrznej
w Ka węczynie o dł. 115 w wysokości
65.841,65 zł brutto, w części II Przebudowa drogi gminnej Nowy Świat –
Marcjanów o dł. 1284 m w wysokości
333.151,69 zł brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana
w dn. 08.07.2013 r. T ermin zakończenia robót będących przedmiotem umowy strony ustaliły 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do
dnia 07.08.2013 r.
2.W dn. 18.06.2013 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Usługi w z akresie prac z wiąz anych
z bieŜącym utrz ymaniem dróg na
terenie Gminy Kawęcz yn”. W dniu,
w którym upłynął termin składania
ofert tj. 26.06.2013 r. w/w terminie nie
wpłynęły Ŝadne oferty w związku z
czym przetarg został uniewaŜniony w
dn. 26.06.2013 r. Procedura została
powtórzona 27.06.2013 r., wyznaczając
kolejny termin składania ofert do dn.
05.07.2013 r. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert swoje oferty
złoŜyło 2 wykonawców, w drodze dalszej procedury 17.07.2013 r. wyłoniono firmę PPHU Dawid Kubacki z siedzibą ul. Parkowa 20, 62-709 Malanów
w wysokości 116.850,00 zł brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dn. 29.07.2013 r.
T ermin realizacji zamó wienia do
15.07.2014 r.
3.25.06.2013 r. ogłoszono przetarg
nieograniczony na zadanie pn. „Usługa
polegająca na dostawie mate riałów
dydaktycznych i biurowych w ra-
mach projektu "Nasze dzie ci – nasza
przyszłość - projekt dla szkół Gminy
Kawę czyn". W dniu, w którym upłyn ą ł t er m in sk ła da n ia of e rt tj.
04.07.2013 r. swoje oferty złoŜyło 3
wykonawców w drodze dalszej procedury 08.07.2013 r. wyłoniono firmę
EMIKA Marek Kocik z siedzibą Grabieniec 56A, 62-700 T urek w wysokości 63045,07 zł brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana
w dn. 16.07.2013 r. Termin realizacji
zamówienia do grudnia 2013 r.
4.W dn. 28.06.2013 r. ogłoszono
przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich-Kolonia”. W dniu, w którym
upłynął termin składania ofert tj.
15.07.2013 r. swoje oferty złoŜyło 7
wykonawców, w drodze dalszej procedury 23.07.2013 r. wyłoniono firmę
W E R BU D Ro bo t y Dr o go wo Budo wlane Piotr Pleśnierowicz z siedzibą Pośrednik 1a, 62-840 Koźminek
w wysokości 155.964,00 zł brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dn. 31.07.2013 r.
T ermin realizacji zamówienia
do
13.09.2013 r.
Zapytania ofertowe wg. regulaminu
zamówień publicznych poniŜej 14 000 €
2 0 . 0 6 . 2 0 1 3 r . n a p o d s t a wi e
„Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro” wysłano zapytania ofertowe do 5 wykonawców na
zadanie inwestycyjne pn. „Odnowienie
elewacji z malowaniem budynku komunalnego w Tokarach Pierwszych.”.
W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 28.06.2013 r. swoje oferty złoŜyło 2 wykonawców, w drodze
dalszej procedury 02.07.2013 r. wyłoniono Firmę Budowlaną JAFRA Andrzej Jafra Cisew 143, 62-700 T urek,
na kwotę 16.897,03 zł brutto, umowa z
wy k o n a wc ą z o st a ła p o dp isa n a
08.07.2013 r. T ermin realizacji zamówienia do 07.08.2013 r.
sierpień 2013
4.07.2013 r. na podstawie „Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych,
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro” wysłano zapytania ofertowe do 5 wykonawców na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu
postojowego oraz remont schodów
zewnętrznych przy byłym Ośrodku
Zdrowia w Kowalach Pańskich”. W
dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11.07.2013 r. swoje oferty
złoŜyło 2 wykonawców, w drodze dalszej procedury 12.07.2013 r. wyłoniono Firmę Budowlaną JAFRA Andrzej
Jafra Cisew 143, 62-700 T urek, na
kwotę 19.535,95 zł brutto, umowa z
wy k o n a wc ą z o st a ła p o dp isa n a
18.07.2013 r. T ermin realizacji zamówienia do 26.08.2013 r.
KAWĘCZYNIAK
9.07.2013 r. na podstawie „Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych,
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty
14.000 euro Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych” Zesłpół Szkół im MSC w Ka węczynie wysłał zapytania ofertowe do
5 wykonawców na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dachu łącznika Zespołu Szkół im. MSC w Kawę cz ynie ”. W dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 16.07.2013 r.
swoje oferty złoŜyło 2 wykonawców,
w efekcie wyłoniono Firmę Budowlaną
JAFRA Andrzej Jafra Cisew 143,
62-700 T urek, na kwotę 8.863,06 zł
brutto, umowa z wykonawcą została
podpisana 19.07.2013 r. Termin realizacji zamówienia do 07.08.2013 r.
5
INFO RMACJA
o moŜliwości składania wniosków w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, iŜ od dnia 3 czerwca 2013 roku do 15 września 2013 roku moŜna
składać wnioski w sprawie sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach realizowanego
programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Tureckiego w roku 2013. Środki na finansowanie zadania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
BudŜetu Gminy oraz BudŜetu Powiatu .
Wnioski mogą składać:
•
osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,
•
jednostki organizacyjne powiatu i gmin,
•
parafie posiadające nieruchomość na terenie Powiatu Tureckiego.
Ze środków mogą korzystać rolnicy w przypadku gdy wniosek dotyczy demontaŜu wyrobów zawierających azbest tylko z budynków mieszkalnych.
Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów związanych z demontaŜem, transportem i utylizacją pokryć
dachowych, a takŜe z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zalegających na terenach posesji.
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą:
•
złoŜyć wniosek do Urzędu Gminy,
•
posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie gminy,
•
w przypadku demontaŜu azbestu z pokryć dachowych naleŜy przedłoŜyć potwierdzenie zgłoszenia (lub
uzyskać pozwolenie na budowę jeśli charakter wykonywanych robót tego wymaga) od Starosty Tureckiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Warunkiem koniecznym starania się o objęcie programem jest uprzednie poinformowanie Urzędu (na stosownym druku) o posiadanym azbeście na swojej nieruchomości.
O przyznaniu środków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.
Wnioski wraz z załącznikami naleŜy składać w Urzędzie Gminy Kawęczyn.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 22 lub pod numerem telefonu
63 288 59 32, 63 288 59 27.
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak
IN F O R MAC JA
Gmina Kawęczyn informuje, iŜ podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie akcja dofinansowania usuwania wyrobów z awie rających az be st. Środki na
finansowanie zadania, pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, BudŜetu Gminy oraz BudŜetu Powiatu .
Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z demontaŜem,
transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie obe jmować bę dzie równieŜ ete rnit juŜ z demontowany!
Informacje nt terminów składania wniosków z ostaną umiesz czone na stronie
inte rnetowej Urzę du, na tablicy ogłoszeń w Urzę dzie Gminy i w lokalne j prasie .
Do Mieszkańców Gminy takŜe z ostaną wystosowane odpowie dnie kurendy.
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jest szkodliwy
dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko powaŜnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od
września 1998 roku.
Usuwania wyrobów zawierających azbest moŜe dokonywać tylko specjalistyczna
firma, która posiada stosowne uprawnienia, odpowiedni sprzęt oraz przeszkolonych pracowników.
a.s.
6
KAWĘCZYNIAK
W kaŜdy
poniedziałek
w godzinach
od 7.30 do 8.30
Przewodniczący
Rady Gminy
Kawęczyn
pełni dyŜur
w siedzibie
Urzędu Gminy
w Kawęczynie,
pokój nr 16.
sierpień 2013
Ubój z konieczności tylko poza rzeźnią
Pojęcie ubój z konieczności pojawiło się w przepisach polskiego prawa weterynaryjnego w rozporządzeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej z 22 marca 1928r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa. JednakŜe ubój z konieczności w tamtym czasie
był związany nierozerwalnie z rzeźnią. Jego wprowadzenie do polskiego prawa weterynaryjnego w tym czasie wynikało
z rozwoju zorganizowanego uboju w rzeźniach oraz przywiązywania coraz większej uwagi przez ówczesnego prawodawcę do norm prawnych dotyczących humanitarnej ochrony zwierząt gospodarskich. Normy te z zasady nakazywały dokonywania uboju zwierząt tylko w rzeźni oraz zakładały zmniejszenie cierpienia zwierząt poddawanych ubojowi. Ówczesne
przepisy weterynaryjne tak jak i obecne jako główny powód poddawania zwierzęcia ubojowi z konieczności przywoływały nagły wypadek, któremu uległo zwierzę i trzeba mu niezwłocznie ograniczyć cierpienie oraz ratować tzw. wartość
rzeźną.
Obecnie przepisy prawa dotyczące uboju z konieczności wiąŜą się nierozerwalnie z wejściem w Ŝycie 1 stycznia 2006roku przepisów norm prawa unijnego, a szczególnie rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z
29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniueniu do Ŝywności pochodzenia
zwierzęcego oraz rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady takŜe z 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi. Dogłębna analiza w/w norm UE prowadzi do jednoznacznego
wniosku, Ŝe obecnie ubój z konieczności dotyczy tylko zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi, który uniemoŜliwia
ich transport do rzeźni ze względu na zapewnienia im wymogów dobrostanu zwierząt i odbywa się z tego powodu poza
rzeźnią. Mówi o tym załącznik III sekcji I rozdziału VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004
z 29 kwietnia 2004r.
Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Ŝywnościowego przedsiębiorstwo sektora spoŜywczego ( rzeźnia), które chce
pozyskiwać mięso ze zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności moŜe przyjmować do dalszej
obróbki poubojowej z wierzęta poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią ( gospodarstwo, punkt skupu, miejsce gromadzenia zwierząt) tylko takie które:
1. przed dokonaniem takiego uboju były zdrowe i uległy wypadkowi, który uniemoŜliwił ich transport do rzeźni
2. niezwłocznie ( najlepiej do 2 godz.) po wykrwanieniu zostały w higienicznych warunkach dostarczone do rzeźni
3. zostały poddane badaniu przedubojowemu w miejscu uboju przez lekarza weterynarii i towarzyszy im poświadcz enie
lekarza weterynarii stwierdzające pozytywny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z
konieczności, a takŜe charakter leczenia jakie zastosował lekarz weterynarii wobec tego zwierzęcia
4. posiadają oświadczenie hodowcy, które zawiera informację o toŜsamości zwierzęcia i podawanych mu weterynaryjnych produktach leczniczych oraz innych środkach z wyszczególnieniem daty ich podania oraz okresach karencji
5. posiadają paszport i informację dotycząca łańcucha Ŝywnościowego
Mięso pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności moŜna wprowadzić do obrotu wyłącznie w Państwie
Członkowskim UE, w którym dokonano takiego uboju i musi ono być oznakowane zgodnie z prawem krajowym tj.
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. okrągłym znakiem jakości zdrowotnej.
Jan Radzimski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w T urku
Nasi w Wakacyjnej Lidze
K
ilku piłkarzy „Orła” uczestniczy w
rozgrywkach Wakacyjnej Ligi
Piłki NoŜnej na boisku „Orlik” w Malanowie, co teŜ jest elementem przygotowań do nowego sezonu na pełnowymiarowym bosiku. Gminę Kawęczyn reprezentują dwie druŜyny. Są to FC Kawęczyn i Ciemień, obie grające w grupie
A. Szczególnie dobrze spisują się piłkarze z Kawęczyna. W pierwszym meczu
pokonali Zespół A 3:2. Bramki dla kawęczyńskiej druŜyny strzelili: Grzegorz
Majda - 2, Sebastian Werbiński - 1.
RównieŜ drugi mecz z AC T urkowianka
przyniósł zwycięstwo 6:3. Gole dla na-
sierpień 2013
szej druŜyny strzelili: Grzegorz Majda 2, Jakub Galas - 1, Wojciech Jasiak - 1,
Bartosz Jacek - 1, Mateusz Lejman -1.
Zwycięstwem zakończył się równieŜ
pojedynek z Olimpikiem Czachulec
4:2. Tym razem na listę strzelców wpisali się: Grzegorz Majda -1, Jakub Dudek - 1, Jakub Galas – 2.
Ciemień zaliczył w pierwszym meczu
poraŜkę, przegrywając wysoko 1:5 z
tym samym co Kawęczyn rywalem.
Honorowego gola dla Ciemienia zdobył
Łukasz Janicki. RównieŜ drugi mecz
był dotkliwą poraŜką. Z lokalnym rywalem FC Kawęczyn piłkarze z Ciemienia
KAWĘCZYNIAK
przegrali 1:10, a jedyną bramkę zdobył
Dawid Rosiakowski. Za to kawęczyniacy wzbogacili swój dorobek bramkowy
dzięki celnym strzałom: Jakuba Galas 5, Mateusza Lejmana - 2, Grzegorza
Majdy - 2, Jakuba Dudka – 1.Znacznie
lepszą formę zaprezentowali piłkarze z
Ciemienia podczas meczu z FC T urkowianka, ale i tak ulegli 4:5. Poprawili
jednak bilans bramkowy, a strzelcami
bramek byli: Łukasz Janicki - 2, Sebastian Badowski - 2.
DruŜyna z Kawęczyna przewodzi swojej grupie i jest jednym z faworytów
ligi. Ciemień jest na razie czerwoną
latarnią.
7
Informacja dla rodziców
uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej
oraz uczniów objętych kształceniem specjalnym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818) moŜna ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do uŜytku szkolnego
jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w: klasach I-III lub V szkoły podstawowej
i w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej. N podobnych zasadach udzielana jest pomoc uczniom szkół artystycznych. Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj kwotę
456 zł. W przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc moŜe być
udzielona uczniom, o których mowa w ust. 1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza
kryterium dochodowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie moŜe przekroczyć w gminie
5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do uŜytku szkolnego jest udzielana uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieŜy:
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje równieŜ zakup materiałów dydaktycznych.
Kwota pomocy nie moŜe przekroczyć:
1.
225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, oraz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2.
325 zł – dla ucznia kl V
Wysokość pomocy dla uczniów niepełnosprawnych zaleŜy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz od szkoły do której uczęszcza. Podobnie wysokość pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaleŜy od typu szkoły.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych). Wniosek moŜe złoŜyć inna osoba ( np. nauczyciel, pracownik socjalny) za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 10
września 2013 r.
Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub za świadczenie
o korzystaniu ze
świa dczeń pienięŜnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. Ubiegając się o pomoc w przypadku, gdy dochód
przekracza kryterium dochodowe naleŜy do wniosku dołączyć uzasadnienie. W uzasadnionych przypadkach do wniosku
naleŜy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu podręczników po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników. Zachować naleŜy więc faktury imienne wystawione na ucznia lub rodzica, rachunek lub paragon. W uzasadnionych przypadkach naleŜy przedłoŜyć oświadczenie.
W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszt zakupu tych podręczników i materiałów dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłoŜeniu potwierdzenia
zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.
A. Biegańska
Wójt Gminy Kawęczyn
p r z y j m u j e interesantów w kaŜdy poniedziałek
w godzinach 900 – 1300
8
KAWĘCZYNIAK
sierpień 2013
Sztandar to symbol, świętość.
Jego miejsce jest gdzieś
pomiędzy hymnem narodowym,
a przysięgą wojskową…”
kardynał Stefan Wyszyński
RAZEM UFUNDUJMY SZTANDAR GMINY
APEL
Do Mieszkańców i Instytucji z bliska i daleka!
Rok 2013 jest rokiem, w którym obchodzimy rocznicę 40 lat istnienia Gminy Kawęczyn. Dla upamiętnienia tej
rocznicy Rada Gminy Kawęczyn Uchwałą Nr XXIX/157/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku wyraziła wolę ustanowienia sztandaru i pieczęci Gminy Kawęczyn, powierzając jej wykonanie Wójtowi Gminy Kawęczyn.
Sztandar jest waŜnym elementem tradycji, symbolem dziejowej ciągłości, znakiem trwania w zmieniającym
się świecie oraz znaczenia lokalnej społeczności.
Dlatego teŜ zwracam się z apelem do Mieszkańców oraz Instytucji o finansowe wsparcie idei ufundowania
sztandaru Gminy Kawęczyn. KaŜdy moŜe podarować na ten szczytny cel dowolną kwotę. Dokonujący wpłaty
staje się fundatorem sztandaru i zostanie wpisany do pamiątkowej kroniki fundatorów sztandaru.
Proszę o dokonywanie wpłat: na konto bankowe Gminy Rejonowy Bank S półdzielczy Malanów
O/Kawęczyn Nr 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007 z następującym dopiskiem: "Darowizna na Sztandar
Gminy Kawęczyn" lub w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy w Kawęczynie za stosownym dowodem
wpłaty.
Za okazane wsparcie składam z góry serdeczne podziękowanie.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Wójt Gminy Kawęczyn
/-/ Jan Nowak
Informujemy, Ŝe za pośrednictwem strony internetowej www.eturek.tv działa Telewizja Informacyjna TV Turek. Telewizja relacjonuje
najwaŜniejsze w powiecie tureckim wydarzenia. Porusza teŜ sprawy istotne dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.
Zapraszamy do odwiedzania strony.
Zainteresowanych gruze m
proszę o kontakt:
Ryszard Michalski
śdŜary, tel. 632 886 153
sierpień 2013
Urząd Gminy
Kawęczyn
62-704 Kawęczyn
Centrala Urzędu tel. 63 288 59 10,
63 288 50 14
FAX 63 288 59 40
E-mail [email protected]
Strona internetowa www.kaweczyn.pl
czynny w dni robocze
Od 7.30 do 15.3 0
KAWĘCZYNIAK
9
Informacja
Urzędu
Stanu
Cywilnego
Śluby
Marta Królak
Piotr Pasik
♥♥♥
Dominika Wytlib
Piotr Ścieszek
♥♥♥
Zgony
Genowefa Fryga
†††
Mariusz Orligóra
†††
Sabina Pawlak
†††
Zenobiusz Przygoński
Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, Ŝe w okresie wakacyjnym kompleks
„Moje boisko - Orlik 2012" w Kawęczynie będzie czynny codziennie.
Poniedziałek - Piątek 14:00 - 22:00
Sobota 14:00 - 20:00
Niedziela 15:00 - 20:00
Tel. kontaktowy (rezerwacja terminów):
Marcin Mazurek 663 - 934 - 446
Adrian Konc iak 694 - 265 - 391
10
KAWĘCZYNIAK
sierpień 2013
I Gminny Turniej Trójek Siatkarskich
Dnia 20 lipca 2013 r. na kompleksie 0:2 (10:21, 18:21)
Finał
boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w „DruŜyna Actimela” – „Eklerki” 0:2
„Szlachta” – „Eklerki” 0:2 (8:21, 9:21)
Kawęczynie odbył się I Gminny T ur- (12:21, 14:21)
Organizatorem turnieju był Urząd Gminiej T rójek Siatkarskich. Do udziału „Szlachta” – „Nie wiem jak” 2:0 (21:8, ny w Kawęczynie. Najlepszym druŜyzgłosiły się cztery druŜyny. Były to:
21:10)
nom wręczono pamiątkowe statuetki,
- „Szlachta” – Marcin Skurka, Dominik „DruŜyna Actimela” – „Nie wiem jak” medale, dyplomy oraz nagrody rzeczoTomczyk, Mariusz Gil
2:0 (21:17, 27:25)
we. MVP turnieju został Dawid Ryba- „DruŜyna Actimela” – Kamil Jaroma, „Szlachta” – „Eklerki” 1:2 (21:23, 23- kowski, statuetkę odebrał z rąk KrystiaMateusz Dzikowski, Adam Dzikowski :21, 11:15)
na Krawczyka – Radnego Powiatu T u- „Eklerki” – Dawid Rybakowski, Ja- Me cz o trzecie miejsce
reckiego. Po turnieju zorganizowano
kub Darul, Krystian Jenerowicz
„DruŜyna Actmiela” – „Nie wiem jak” konkurs na najlepszego „gwoździa”,
- „Nie wiem jak” – Mateusz Lejman, 2:0 (21:18, 21:18)
zwycięŜył w nim Adam Dzikowski.
Adrian Lejman, Łukasz Matczak
Organizatorzy postanowili,
Ŝe turniej będzie rozgrywany
systemem kaŜdy z kaŜdym i
po fazie grupowej zespoły z
miejsc III – IV będą grać o
trzecie miejsce natomiast
zespoły z I i II zagrają w finale.
Wyniki fazy grupowe j:
„ Dr uŜyn a Actmie la ” –
„Szlachta” 0:2 (19:21, 21:23)
„Nie wiem jak” – „Eklerki”
Uczestnicy zawodów z wójtem Janem Nowakiem i radnym Krystianem Krawczykie m
sierpień 2013
KAWĘCZYNIAK
11
ZwycięŜyły Kowale Pańskie
Na boisku w Kawęczynie odbył się turniej piłki noŜnej zorganizowany przez Gminny
Klub S portowy „Orzeł” Kawęczyn. ZwycięŜyła druŜyna z Kowali Pańskich, a drugie
miejsce zajął zespół z Kawczyna. Królem strzelców został Wojciech Jasiak.
N
a boisku w Ka węczynie odbył się
turniej piłki noŜnej organizowany przez klub Gminny Klub Sportowy
„Orzeł” Kawęczyn. Zawody pierwotnie miały odbyć się na klubowym boisku w T okarach jednak stan murawy,
który pogorszył się po obfitych ulewach nie pozwolił na ich przeprowadzenie. Dlatego organizatorzy postanowili przenieść miejsce rozgrywek na
boisko sportowe w Kawęczynie. Do
zawodów przystąpiły cztery druŜyny:
Kawęczyn, Kowale Pańskie, Marcjanów i „Burza” T okary. Mecze rozgrywano systemem „kaŜdy z kaŜdym”. W
meczu otwarcia na boisko wybiegli
gracze z Kowali Pańskich i Marcjanowa. Po zaciętym meczu piłkarze z
Marcjanowa pokonali rywali 1:0. Jedyna bramka padła po rzucie karnym. W
drugim spotkaniu zmierzyli się reprezentanci Kawęczyna z druŜyną z Piłkarze „Burzy” musieli uznać wyŜszość
gospodarzy, którzy wygrali 2:0. W
kolejnym spotkaniu Kawęczyn zagrał
z Kowalami Pańskimi. Z zaciętego
pojedynku zwycięsko wyszła druŜyna
z Kowali Pańskich, po rzucie karnym
wykonanym przez Jakuba Galasa wygrała. W czwartym meczu turnieju kibice doczekali się bramki. Tokary zre-
misowały z Marcjanowem 0:0. Zespół
„Burzy” był bliski osiągnięcia remisu
w meczu z Kowalami Pańskimi, jednak w samej końcówce rywale zdołali
zdobyć bramkę. Po tym meczu Kowale
były o krok od zwycięstwa turnieju.
Czekali tylko na rozstrzygnięcie ostatniego meczu pomiędzy Kawęczynem,
a Marcjanowem. Kawęczyn pokonał
piłkarzy z Marcjanowa 2:1. Pomimo,
Ŝe Kawęczyn miał tyle samo punktów
co Kowale Pańskie, zajęli drugie miejsce poniewaŜ o kolejności zdecydował
wynik bezpośredniego starcia.
Klasyfikacja końcowa:
1. Kowale Pańskie 6 pkt.
2. Kawęczyn 6 pkt.
3. Marcjanów 4 pkt.
4. "Burza" Tokary 1 pkt.
Najlepszym strzelcem turnieju został
Wojciech Jasiak, a najlepszym bramkarzem Krzysztof Filipiak. Statuetkę
dla najlepszego gracza turnieju otrzymał Jakub Galas z „Burzy” T okary.
(art.)
Zwycięzcy, druŜ yna z Kowali Pańskich z Prze wodnicz ącym Rady Gminy
Piotrem Ge ble rem i Edwarde m Krawczykiem - Prezesem O rła Kawę czyn.
Przygotowania do sezonu 2013/2014 A - klasy
Pod wodz ą grającego trene ra Mariusz a Purcz yńskie go
piłkarze „O rła” Kawę czyn prz ygotowują się do nowe go
sez onu. Seniorzy trenują na boisku w Tokarach, a juniorzy młodsi na kawę czyńskim „Orliku”. Grupa seniorów uczestnicz y w Wakacyjnej Lidze Piłki NoŜne j w
Malanowie .
Dobra końcówka sezonu napawa optymizmem przed nową
fazą rozgrywek. Piłkarze „Orła” z entuzjazmem rozpoczęli
przygotowania. Seniorzy trenują w T okarach, a młodsi we
wtorki i czwartki o 18.30 na „orliku” w Kawęczynie. Zaplanowano cztery sparingi druŜyny seniorów:
28 lipca (niedziela) Orzeł Kawęczyn-Jaskiniowiec Rajsko
(B-klasa kaliska) mecz w Tokarach
Wyniki spotkań oraz inne aktualności
z działalności GKS Orzeł Kawęczyn
moŜna śledzić na stronie internetowej
www.orzelkaweczyn.futbolowo.pl
4 sierpnia (niedziela) Wicher Dobra (konińska klasa okręgowa) - Orzeł Kawęczyn mecz w Dobrej
7 sierpnia (środa) Orzeł Kawęczyn - MGLKS Uniejów
(łódzka klasa okręgowa) mecz w T okarach
GKS „Orzeł” Kawęczyn organizuje nabór
chłopców z rocznika 2002 i młodsi do sekcji
„Orlik śak”.
Zajęcia będą się odbywać na kompleksie „Moje
Boisko – ORLIK 2012” w Kawęczynie (środy i
soboty w godzinach 18:00 – 19:30)
Treningi będzie prowadził Marcin Mazurek Opiekun Obiektów Sportowych w Gminie Kawęczyn.
Szczegółowe informacje tel. 663 – 934 - 446

Podobne dokumenty