Odpowiedź

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź
wiip.paip.pl
ISBN 978-83-65057-20-4
9 788365 057204
Karty
ewaluacyjne dla ucznia klasy I
Karty ewaluacyjne dla uczniów klasy I
opracowanie merytoryczne
do programu:
Program nauczania dla klas 1-3 z uwzględnieniem specyfiki
wybranych obszarów miejskich i terenów wiejskich - Wczesnoszkolne innowacje
Człowiek - Najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Agnieszka Ciereszko
Opracowanie graficzne: jeststudio.pl
Poznań, 2015 r.
ISBN 978-83-65057-20-4
Spis treści
Wstęp5
TEST I
11
TEST II
16
TEST III
20
TEST IV
24
TEST V
27
TEST VI
30
TEST VII
34
TEST VIII
38
TEST IX
43
TEST X
48
4
Karty ewaluacyjne
Wstęp
Ocenianie jest jednym z najważniejszych ale i najtrudniejszych działań
dydaktycznych. W procesie tym wykorzystuje się różne rodzaje narzędzi
pomiaru. Do najczęściej stosowanych rodzajów testów należą:
ze względu na rodzaj pomiaru test:
●● różnicujący,
●● sprawdzający jednostopniowy,
●● sprawdzający wielostopniowy;
ze względu na zaawansowanie konstrukcyjne wyróżnia się test:
●●
standaryzowany,
●●
nieformalny, będący przeciwieństwem standaryzowanego;
ze względu na zasięg stosowania rozróżniamy testy:
●● nauczycielskie,
●● szerokiego użytku konstruowane przez wyspecjalizowane firmy;
ze względu na sposób udzielania odpowiedzi wyróżniamy test:
●● praktyczny,
●● ustny
●● pisemny.
Najbardziej pożądane z punktu widzenia dydaktycznego są testy układane przez nauczycieli dla uczniów swojej klasy i swojej szkoły, gdyż
dają one możliwie pełną informację motywująco - korygującą uczniowi i
nauczycielowi.
Test osiągnięć szkolnych jest zbiorem zadań, dostosowanym do określonej treści nauczania w taki sposób, by na podstawie wyniku testowania
można było ustalić, w jakim stopniu treść ta jest opanowana przez ucznia
oraz przeznaczonym do rozwiązania w toku jednego zajęcia szkolnego.
Cechy dobrego testu
Nie jest łatwo zbudować poprawny test sprawdzający wiedzę i umiejętności
uczniów. Stąd przywołanie podstawowych cech tej formy ewaluacji wydaje
Karty ewaluacyjne
5
się bardzo ważne. Według profesora Bolesława Niemierkoi test powinien:
a) być wolny od nadmiaru zadań pamięciowych - czyli taki, którego zadania sprawdzające opanowanie kształconych umiejętności odnoszą się do
dołączonego tekstu. Może to być tekst źródłowy - w wypadku historii;
wycinek mapy - w geografii; rycina, fotografia, utwór literacki - w języku
polskim. Cele, których stopień opanowania jest w badaniu mierzony, powinny
po analizie być określone na poziomie C lub D (poziom umiejętności), a
tylko wyjątkowo A lub B (poziom wiadomości).
b) być bogaty w zadania umiejętnościowe, czyli zawsze należy przyjrzeć
się czasownikowi użytemu w poleceniu skierowanym do ucznia, czy na
pewno zadanie sprawdzi umiejętności uczniów?
c) być bogaty sytuacyjnie i związany z życiem, czyli treść zadania powinna
wypływać z sytuacji, która dla ucznia będzie interesująca.
d) zawierać zadania o naturalnych formach.
e) wskazywać hierarchię sukcesów ucznia oraz powinien wykazywać duże
zróżnicowanie wymagań. Jeżeli uczeń piszący test sprawdzający wielostopniowy zaliczył poziom podstawowy w 75% i w takim samym stopniu
zaliczył poziom rozszerzający i dopełniający - otrzymuje ocenę bardzo
dobrą. W przypadku, gdy uczeń nie osiągnie ustalonej normy na daną
ocenę, a rozwiąże zadanie z wyższego poziomu wymagań, można dokonać
przesunięć brakujących punktów z poziomu wyższego do niższego, ale nie
odwrotnie.
f) być przyjazny w treści i formie. Każdy test powinien zawierać sympatyczną, skierowaną do ucznia instrukcję, z której egzaminowany dowie
się o celu badań, o sposobie rozwiązywania zadań, o zasadach oceniania.
Nie zaszkodzi, jeśli autor doda badanemu otuchy i napisze, że życzy mu
powodzenia.
g) nie powinien być zbyt krótki ani zbyt długi i o umiarkowanych normach
ilościowych. Dobrze jest, jeśli zadania pogrupowane są wg. zasady stopniowania trudności, wg. modułów (działów), w ramach modułów również
może obowiązywać zasad stopniowania trudności.
6
Karty ewaluacyjne
Współczynnik łatwości
Często stosowanym narzędziem pomiaru w ocenianiu zewnętrzny jest
współczynnik łatwości. Odpowiada on na pytanie czy osiągnięcia ucznia są
jego mocną czy słabą stroną. Takie samo pytanie zadajemy wobec klasy,
szkoły, powiatu, województwa. Metodologia obliczania wskaźnika jest bardzo prosta: należy podzielić liczbę punktów uzyskaną do możliwej liczby
punktów. Stopień trudności zadań czy testu, sprawdzianu można w ten
sposób określić, biorąc pod uwagę następujące przedziały:
wartość współczynnika łatwości
stopień trudności
0,00 – 0,19
bardzo trudne
0,20 – 0,49
trudne
0,50 – 0,69
umiarkowanie trudne
0,70 – 0,89
łatwe
0,90 - 1
bardzo łatwe
Współczynnik łatwości jest bardzo ważnym wskaźnikiem, powszechnie
stosowanym w pomiarze dydaktycznym na wyższych etapach edukacyjnych. Stosowanie go w praktyce szkolnej daje nauczycielowi odpowiedź na
pytanie, czy stosowne przez niego narzędzia pomiaru są dostosowane do
ucznia i klasy. W publikacji zamieszczono arkusz exel, dający możliwość
zbadania poprawności konstruowanych przez nauczycieli sprawdzianów i
testów. W dydaktyce wczesnoszkolnej taka forma ewaluacji używanych
narzędzi pomiaru jest jeszcze stosunkowo nowa, ale z uwagi na powszechność stosowania ogólnopolskiego badania trzecioklasistów nastąpi
jej upowszechnienie do opracowania wyników badania.
Etapy konstruowania testu dydaktycznego:
1. Opracowanie koncepcji testu.
2. Analiza treści nauczania z uwzględnieniem celów kształcenia i poziomów
wymagań.
3. Sporządzenie planu testu (na podstawie planu testu można zbudować
różne wersje testu).
Karty ewaluacyjne
7
4. Konstruowanie zadań z uwzględnieniem wersji równoległych testu.
5. Opracowanie edytorskie testu, instrukcji dla ucznia i klucza odpowiedzi.
6. Wstępna analiza zadań i testu z uwzględnieniem zgodności z planem
testu (zadań z poziomu podstawowego powinno być około 50%, z poziomu
rozszerzającego około 30%, a z dopełniającego około 20%).
7. Próbne testowanie i sporządzanie macierzy wyników.
8. Statystyczna analiza zadań i ocena ich jakości.
9. Statystyczna analiza testu i jego ocena.
10. Doskonalenie zadań testu.
W praktyce szkolnej testy, sprawdziany nauczycielski nie są aż tak skrupulatnie – tzn. z zachowaniem powyższych reguł konstruowane. Schemat
ten pokazuje jednak, że narzędzia, którymi mierzymy poziom wiedzy i
umiejętności uczniów powinny podlegać ewaluacji. Może ona wykazać, że
sprawdzian jest zbyt trudny, albo za łatwy, albo nierzetelny, nie mierzy
tego, co założył, że mierzy. Taka weryfikacja daje inną perspektywę interpretacji wyników takiego narzędzia.
Opracowanie testu.
Po przeprowadzeniu testu sporządzamy zbiorczą tabelę wyników testowania. Zadania powinny być uporządkowane zgodnie z podziałem testu
na części według wymagań, a uczniowie powinni być uporządkowani od
najwyższego wyniku do najniższego i podzieleni na dwie grupy połówkowe.
Następnie można obliczyć frakcję opuszczeń, łatwość i moc różnicującą
wszystkich zadań. Łatwość zadania wskaże, jakie zadania i dla których
uczniów były łatwe do rozwiązania, a które trudne. Przy analizie jakościowej większym pożytkiem jest obliczanie łatwości dla poszczególnych
zadań, nie zaś dla całego testu. Taka analiza wskaże, które umiejętności
(mierzone konkretnym zadaniem) uczniowie opanowali w stopniu zadowalającym, a nad którymi muszą jeszcze popracować – tabela exel.
Tabelę, umożliwiającą opracowanie wyników testu przedstawiono poniżej.
(plik exel)
8
Karty ewaluacyjne
Koncepcja publikacji
Karty ewaluacyjne uczniów – opracowanie merytoryczne to publikacja,
będąca pomocą dydaktyczną dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
przeznaczona dla uczniów klas I-III. Celem jej jest dostarczenie nauczycielom przykładów sprawdzianów, testów czy kart pracy, które mają
sprawdzać umiejętności i wiedzę uczniów. Każdy sprawdzian opracowany
został na podstawie danego kręgu tematycznego, zawartego w programie
i podręczniku. Jednak czas wykorzystania danego sprawdzianu może być
różny, uzależniony od tego, czy uczniowie są w stanie takie zadania zrealizować. Zdarzy się pewnie niejednokrotnie, że niektóre polecenia będą
możliwe do realizacji tylko w formie ustnej. Uwaga ta dotyczy szczególnie
uczniów klasy pierwszej. Należy jednak mocno podkreślić, że nie można
tych propozycji traktować jako gotowych rozwiązań. Każdy nauczyciel, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad oceniania, powinien
dostosować swoje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. Stąd
ważne jest, aby potraktować sprawdziany, zawarte w tej publikacji,
jako propozycje, które powinny podlegać modyfikacjom.
Pod każdym testem wypisane zostały z podstawy programowej umiejętności, które tą formą ewaluacji zostają sprawdzone. W ten sposób
nauczyciel ma pewność, że poddaje ocenie ważne umiejętności, zawarte
w w/w dokumencie. Ponadto do każdego sprawdzianu dołączona została
kartoteka, w której umieszczono przy każdym zadaniu opis umiejętności,
jaką to zadanie sprawdza i typ zadania. Ten sposób opisu testu zgodny
jest z zasadami pomiaru dydaktycznego, a poza tym wskazuje na ważną
zasadę, która polega na tym, iż każde zadanie w działaniach ewaluacyjnych powinno być zakotwiczone w podstawie programowej. Określenie typu
zadania zwraca także uwagę na fakt, że niezwykle ważna jest forma,
za pomocą której dana umiejętność jest sprawdzana. Niejednokrotnie to
ona decyduje o stopniu trudności zadania. Poza tym uczniowie poznają
dzięki takim ćwiczeniom formy zadań, które stosowane są w ocenianiu
zewnętrznym.
Schemat oceniania to kolejna forma z zakresu pomiaru dydaktycznego,
będąca sposobem opisu sprawdzianu i zadania. Zawarte w nim zostały
Karty ewaluacyjne
9
następujące informacje:
●● numer zadania,
●● zasady przyznawania punktów,
●● ogólna liczba punktów,
●● przykładowe, typowe odpowiedzi (w zależności
od zadania).
Zasady przyznawania punktów wskazują na fakt, iż nauczyciel może oceniać, a więc punktować różne umiejętności, którymi musi się wykazać
uczeń, realizujący dane zadanie. To od nauczyciela zależy, które, jego
zdaniem, są istotne i jaki jest cel sprawdzianu. Wskazane przez autora
publikacji umiejętności podlegające punktowaniu są tylko propozycją, którą
można a niekiedy należy modyfikować. Zmianie może podlegać także liczba
przyznawanych punktów, w zależności od tego, na którą umiejętność łożony
jest nacisk. Należy jednak zadbać, aby jedna umiejętność nie zdominowała
testu, gdyż jej brak przesądzi wówczas wyniku badania. W ostatnie rubryce
opisu należy zwrócić szczególną uwagę na słowo na przykład. Wskazuje
ono, że nie są to jedyne dopuszczalne odpowiedzi. Zaliczana powinna być
każda odpowiedź poprawna merytorycznie i formalnie, która mieści się w
granicach treści zadania.
Do sprawdzianów dołączona została tabela w programie exel. Dzięki niej
nauczyciel może sprawdzić, czy stosowane przez niego narzędzia ewaluacji
są dostosowane pod względem stopnia trudności do umiejętności i wiedzy
uczniów. Tabela ta daje taką możliwość w zakresie całego testu, ale także
poszczególnych zadań. Jeśli w wyniku analizy okaże się, że jakieś zadanie
było zbyt trudne dla uczniów, to w kartotece testu można sprawdzić,
jaką umiejętność ono sprawdzało. Dzięki tak poprowadzonej analizie łatwo określić, które umiejętności zostały wykształcone przez uczniów w
niezadowalającym zakresie i trzeba jeszcze nad nimi popracować. Frakcja
opuszczeni może stać się także przedmiotem refleksji na przyczyną takiego zjawiska.
Przedstawiona publikacja ma na celu dostarczenie przykładów wykorzystania elementów pomiaru dydaktycznego w procesie ewaluacji.
10
Karty ewaluacyjne
TEST I
1. Połącz rzeczy pasujące do pogody.
koszulka
krótkie
spodnie
czapka
parasol
palto
szal
Karty ewaluacyjne
11
2. Uzupełni luki. Wpisz porę roku lub zjawisko atmosferyczne.
WIOSNA
wysokie temperatury, burze
JESIEŃ
opady śniegu, niskie temperatury
3. Napisz dwa zdania, jak zachować się podczas burzy.
12
Karty ewaluacyjne
4. Policz
a) ile jest kropel na obrazku:
b) ile promieni ma słońce:
c) ile jest chmur na obrazku:
Karty ewaluacyjne
13
Podstawa programowa
Uczeń:
●● wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji,
●● nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych
pór roku,
●● sprawnie liczy obiekty,
●● wyznacza sumy (dodaje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach
zastępczych, poprawnie zapisuje te działania.
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
wie, jak ubrać się odpowiednio do pogody
ZZ na dobieranie
2.
zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
ZO krótkiej odpowiedzi
3.
zna zagrożenia wynikające ze strony zjawisk
przyrodniczych
ZO krótkiej odpowiedzi
4.
liczy obiekty, wyznacza sumy, zapisuje
działania
ZO krótkiej odpowiedzi
Schemat oceniania:
14
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
1.
3 ptk. za poprawne przyporządkowanie dwóch ubiorów do
każdego zjawiska,
2 ptk. za popełnienie jednego
błędu,
1 ptk. za poprawne przyporządkowanie dwóch ubiorów do
dwóch zjawisk,
0 ptk od 4 błędów
Punkty
3
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
słońce- koszula, krótkie
spodnie
deszcz- palto, parasol
śnieg- czapka, szal
Karty ewaluacyjne
2.
3.
4.
3 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis,
4
2 ptk za poprawne pod względem merytorycznym zdania (
po punkcie za każde zdanie),
2
2 ptk za poprawne pod względem językowym dwa zdania
(dopuszcza się jeden błąd),
1 ptk. za 3 błędy,
0 ptk za 4 i więcej błędów,
2
po 1 pkt. za prawidłową
odpowiedź
3
np.
wiosna- roztopy, kwitną
rośliny,
lato- wysokie temperatury,
burze,
jesień- deszcze, silne wiatry,
zima- opady śniegu, niskie
temperatury,
np.:
Nie stój pod drzewami.
Pozbądź się (wyrzuć) metalowych rzeczy.
Poszukaj schronienia w
budynku.
Nie przebywaj w wodzie.
Wyjdź z wody
forma zdania może być różna,
np. zdania oznajmujące ,
6
10
8
Uwaga! Zdania i odpowiedzi z zadania 2 i 3 są tylko przykładowe, nie wyczerpują katalogu
możliwych odpowiedzi. Jeśli uczeń udzieli innych odpowiedzi, nauczyciel decyduje, czy są one
poprawne, czy też nie można ich zaliczyć.
Karty ewaluacyjne
15
TEST II
1. Uzupełnij luki w zdaniach.
Wzywając policje wybieram nr
999 to numer telefonu do
Gdy widzę pożar, dzwonię na nr
2. Czym poruszasz się w mieście. Wybierz z rozsypanki.
rower koń samochód
autobussamolot tramwaj
helikopterpociąg łyżworolki
16
kombajn hulajnoga
Karty ewaluacyjne
3. Co oznaczają znaki. Wpisz cyfry od 1 do 3.
1
2.
3.
Tutaj możesz bezpiecznie przejść
.
Zatrzymaj się
.
Zakaz wjazdu
.
Zakaz zatrzymywania się
.
4. Wpisz prawda lub fałsz (p- prawda, f- fałsz).
Nie musisz się zatrzymać przy jezdni
Spójrz najpierw w lewo
Patrz tylko przed siebie Spójrz jeszcze raz w lewo
i jak nic nie jedzie, przechodź
Karty ewaluacyjne
17
Podstawa programowa
Uczeń:
●● wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji: wie, jak trzeba zachować się w
sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
zna telefony alarmowe
ZO z luką
2.
zna i rozpoznaje podstawowe środki lokomocji
ZZ na dobieranie
3.
wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na
drogach - zna podstawowe znaki drogowe
ZO z luką
4.
wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na
drogach
ZZ typu prawda fałsz
Schemat oceniania:
Zadanie
Punkty
1.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk. za poprawny zapis,
4
2.
3 ptk. za min 5 poprawnych
odpowiedzi,
2 ptk. za 4 poprawne
odpowiedzi,
1 ptk. za 3 poprawne
odpowiedzi,
0 ptk. za 2 i mniej odpowiedzi,
3
997
pogotowia ratunkowego
998
3
tutaj możesz bezpiecznie
przejść- 2
zatrzymaj się- 1
zakaz wjazdu- 3
3.
18
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
Zasady przyznawania
punktów
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź
Karty ewaluacyjne
4.
3 ptk. za 4 poprawne
odpowiedzi,
2 ptk. za 3 poprawne
odpowiedzi,
1 ptk. za 2 poprawne
odpowiedzi,
0 ptk. za 1 i mniej poprawnych odpowiedzi,
Karty ewaluacyjne
4
1.
2.
3.
4.
F
P
F
P
19
TEST III
1. Pokoloruj flagę Polski:
2. Odpowiedz jednym zdaniem na pytanie: Gdzie leży Polska?
20
Karty ewaluacyjne
3. Wybierz godło Polski. Oznacz x.
1
9
9
4
KS
Karty ewaluacyjne
21
4. Odpowiedz na pytania. Zaznacz a, b lub c.
1. Flaga Unii Europejskiej ma:
a) zielone choinki
b) żółte kwiaty
c) żółte gwiazdy.
2. Flaga Unii Europejskiej ma kolory:
a) biało- czerwone
b) niebiesko- żółte
c) zielono- pomarańczowe.
Podstawa programowa
Uczeń:
●● wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje
się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, goło), rozpoznaje flagę Unii
Europejskiej;
●● wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie
i przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak:
kształt, barwa, faktura
22
Karty ewaluacyjne
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
zna flagę Polski
ZO krótkiej odpowiedzi
2.
Wie, gdzie leży Polska
ZO krótkiej odpowiedzi
3.
zna godło Polski
ZZ wielokrotnego wyboru
4.
zna flagę Unii Europejskiej
ZZ wielokrotnego wyboru
Schemat oceniania:
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
Punkty
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
1.
1 pkt. Za poprawny wybór i
usytuowanie kolorów,
1 pkt. za estetykę pracy,
2
biały (góra);
czerwony (dół)
2.
1 pkt. za poprawną odpowiedź,
1 ptk za poprawność zapisu
(dopuszczalny jeden błąd),
2
Polska leży w Europie.
3.
1 pkt. za prawidłową
odpowiedź
1
c)
4.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź
2
1.
2.
Karty ewaluacyjne
c)
b)
23
TEST IV
1. Rozwiąż krzyżówkę.
24
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
Karty ewaluacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
Hasło:
to osoba, która zajmuje się
Podstawa programowa
Uczeń:
●● rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i gród (działka),
●● rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
●● zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
●● pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę
i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).
Karty ewaluacyjne
25
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
potrafi rozpoznać zwierzęta, potrafi odczytać
rysunki, zna litery alfabetu, dba o estetykę
i poprawność graficzną pisma, zna wszystkie
litery alfabetu, pisze wyrazy oraz krótkie
zdania,
1.
ZO krótkiej odpowiedzi
Schemat oceniania:
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
Punkty
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
1 pkt. za każde hasło,
2 ptk. za wpisanie hasła
(za każdy wyraz po jednym
punkcie),
1.
3 ptk za poprawny zapis
(dopuszczalne 3 błędy) :
- 2 ptk. za 6 poprawnie
zapisanych wyrazów,
- 1 ptk. za 4 poprawnie
zapisane wyrazy,
15
1. krowa; 2. pies; 3. kot; 4.
lew; 5. rekin; 6. żyrafa; 7.
świnia; 8. małpa;
9. tygrys; 10. żebra;
Hasło: weterynarz
zajmuje się leczeniem
zwierząt.
- 0 ptk. od 3 poprawnie
zapisanych wyrazów,
26
Karty ewaluacyjne
TEST V
1. Wymień, jakie mamy polskie monety?
DZIESIĘĆ ZŁOTYCH
2. Jeden baton kosztuje 5 zł. Oblicz, ile kupisz batonów za
banknot przedstawiony poniżej.
NARODOWY
BANK
POLSKI
WARSZAWA
23 MARCA 1994
GŁÓWNY
SKARBNIK
JXX8776793
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
27
3. Jaś pożyczył od mamy 5 zł. Dokończ zdanie.
Jaś ma u mamy
. Musi go oddać.
4. Małgosia kupiła w sklepie cukierki za 3 zł i napój za 6 zł.
Ile Małgosia zapłaciła razem za zakupy?
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
Podstawa programowa
Uczeń:
●● zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość
nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
●● zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go,
●● radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie
wymaga dodawania lub odejmowania,
●● zapisuje rozwiązania zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.
28
Karty ewaluacyjne
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
zna będące w obiegu monety
ZO krótkiej odpowiedzi
2.
zna banknot o wartości 10 zł
ZO krótkiej odpowiedzi
3.
zna pojęcie długu
ZO z luką
4.
stosuje zapis cyfrowy i znaki działań, zapisuje
rozwiązanie zadania z treścią
ZO dłuższej odpowiedzi
Schemat oceniania:
Zadanie
1.
Zasady przyznawania
punktów
1 pkt. za grosze,
1 pkt. za złote,
1 ptk. za poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd),
Punkty
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
3
1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy,
1, 2, 5 złotych,
2.
1 ptk. za poprawną rachunkowo odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis,
2
np.
5 + 5 = 10
3.
1 ptk. za poprawną odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis,
2
dług
4.
1 ptk. za poprawny zapis
działania,
1 ptk za poprawność
rachunkową,
1 ptk. za poprawną odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis
odpowiedzi,
4
3.
rozwiązanie: 3 + 6 =
9
4.
odpowiedź: Małgosia
zapłaciła 9 zł za zakupy.
Karty ewaluacyjne
29
TEST VI
1. Połącz piłki, na których są te same figury.
2. Ułóż króliki od największego do najmniejszego. Wpisz cyfry
od 1 do 5.
30
Karty ewaluacyjne
3. Narysuj wór prezentów:
– w lewym górnym rogu
– po prawej stronie Mikołaja
– pod Mikołajem
Karty ewaluacyjne
31
4. Dokończ szlaczek.
Podstawa programowa
Uczeń:
●● ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów
w porównywalnych zbiorach,
●● układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numerując
je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,
●● określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się
na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu)
i rysować strzałki we właściwym kierunku;
●● dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura
jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór
(np. szlaczek).
32
Karty ewaluacyjne
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
zna figury i potrafi je dopasować do siebie,
ZZ na dobieranie
2.
zauważa, że jedna figura jest powiększeniem
lub pomniejszeniem drugiej,
ZZ na dobieranie
3.
określa położenie obiektów względem obranego
obiektu, orientuje się na kartce papieru,
ZO krótkiej odpowiedzi
4.
kontynuuje regularny wzór,
ZO krótkiej odpowiedzi
Schemat oceniania:
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
Punkty
1.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
4
1 pkt. za każde poprawne
dopasowanie figur
2.
4 ptk. za poprawne
uporządkowanie
3 ptk za poprawne uporządkowanie (dopuszczalny 1
błąd),
0 ptk za więcej niż jeden
błąd,
4
997
pogotowia ratunkowego
998
3.
1 ptk. za każdy poprawny
rysunek,
3
po 1 ptk. za każdy poprawny
szlaczek
3
1 ptk za estetykę wykonania,
1
4.
Karty ewaluacyjne
33
TEST VII
1. Odczytaj godzinę na zegarach i zapisz w odpowiednim miejscu.
2. Odpowiedz jednym zdaniem, do czego służy kalendarz.
34
Karty ewaluacyjne
3. Uzupełnij luki.
, wtorek, środa,
piątek,
,
,
4. Napisz, co jest cięższe.
Karty ewaluacyjne
35
Podstawa programowa
Uczeń:
●● w zakresie pomiaru czasu: nazywa dni w tygodniu; orientuje się, do
czego służy kalendarz, rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie,
który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć
i domowych obowiązków,
●● w zakresie ciężaru: różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze;
Kartoteka testu:
zadanie
36
badana umiejętność
typ zadania
1.
rozpoznaje czas na zegarze,
ZO krótkiej odpowiedzi
2.
wie, do czego służy kalendarz,
ZO dłuższej odpowiedzi
3.
zna dni tygodnia,
ZO z luką
4.
różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze,
ZZ na dobieranie
Karty ewaluacyjne
Schemat oceniania:
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
Punkty
1.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk. za poprawność zapisu,
3
9.00;
17.00
2.
1 ptk. za poprawną merytorycznie odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis,
2
np.
Kalendarz służy do odmierzania czasu.
3.
2 ptk. za poprawne zapisy
brakujących dni tygodnia
- 1 ptk za podanie trzech
nazw tygodnia,
1 ptk. za poprawność zapisu
(dopuszczalny jeden błąd),
3
poniedziałek,
czwartek,
sobota,
niedziela,
4.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis,
4
kamienie
samochód
niedźwiedź
Karty ewaluacyjne
37
TEST VIII
1. Kulturalna rozmowa. Pokoloruj odpowiednie okienka.
Wszyscy mówią razem
Słucham innych
Mówię na temat
Krzyczę
Odpowiadam na pytania
2. Uszereguj litery według alfabetu.
E C J P M R A B D W Z
38
Karty ewaluacyjne
3. Odpowiedz na pytania jednym zdaniem.
Co robisz zimą?
Co robi pies?
Co robisz na boisku?
Karty ewaluacyjne
39
4. Połącz wyraz z odpowiednim obrazkiem.
grzebień
kwiaty
statek
lampa
morze
40
Karty ewaluacyjne
Podstawa programowa
Uczeń:
●● wie, jak w kulturalny sposób zwracać się do rozmówcy, mówić na temat, zadać pytania i odpowiadać na pytania innych osób, dostosować ton
głosu do sytuacji, np. nie mówić zbyt głośno;
●● zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty;
●● pisze proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną
pisma (przestyga zasad kaligrafii);
●● rozumienie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje
uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
wie, jak w kulturalny sposób rozmawiać,
ZZ na dobieranie
2.
zna litery alfabetu,
ZO krótkiej odpowiedzi
3.
pisze proste, krótkie zdania,
ZO krótkiej odpowiedzi
4.
odczytuje uproszczone rysunki
ZZ na dobieranie
Schemat oceniania:
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
Punkty
1.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
odejmowanie 1 ptk za każdą,
odpowiedź niepoprawną,
3
Karty ewaluacyjne
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
Słucham innych.
Mówię na temat.
Odpowiadam na pytania.
41
42
2.
3 pkt za poprawne ułożenie
wszystkich liter,
2 pkt. za częściowo poprawne
ułożenie liter (dopuszczalne 2
błędy),
1 ptk za częściowo poprawne
ułożenie liter (dopuszczalne 3
błędy),
0 ptk 4 i więcej błędów,
3
A, B, C, D, E, J, M, P, R, W, Z
3.
2 ptk. za każdą poprawną
merytorycznie odpowiedź
- 1 ptk. dwie poprawne
odpowiedzi,
2 ptk za poprawność zapisu
(dopuszczalny jeden błąd)
- 1 ptk. za zapis (dopuszczalne 2 błędy),
- 0 ptk. za zapis (trzy i więcej błędów),
4
np.
Zimą lepię bałwana.
Pies szczeka.
Na boisku gram w piłkę.
4.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź
4
1 pkt. za każde dobre
przyporządkowanie.
Karty ewaluacyjne
TEST IX
1. Ułóż pytania do podanych odpowiedzi.
Odpowiedź: Jest godzina 12.00.
Odpowiedź: Wafelek kosztuje 2 zł.
Odpowiedź: Mam na imię Ania.
Karty ewaluacyjne
43
2. Połącz:
44
sylaba
k
wyraz
Jaś lubi
Małgosię.
zdanie
słońce
litera
-be-
Karty ewaluacyjne
3. Podpisz rysunki.
CODZIENNA
GAZETA
Karty ewaluacyjne
45
4. Co oznaczają znaki?
Podstawa programowa
Uczeń:
●● mówi na temat, zadaje pytania do podanych odpowiedzi,
●● posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
●● rozumienie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje
uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.
46
Karty ewaluacyjne
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
potrafi zadawać pytania,
ZO krótkiej odpowiedzi
2.
wie, co to jest: wyraz, głoska, litera, sylaba,
zdanie,
ZZ na dobieranie
3.
odczytuje uproszczone rysunki,
ZO krótkiej odpowiedzi
4.
odczytuje znaki informacyjne,
ZO krótkiej odpowiedzi
Schemat oceniania:
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
1.
2 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź
- 1 ptk. za dwie poprawne,
0 ptk. za jedną i więcej niepoprawnych odpowiedzi;
1 ptk za poprawność
interpunkcyjną,
1 ptk za poprawność zapisu.
(dopuszczalny jeden błąd),
Punkty
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
4
np.
Która jest godzina?
Ile kosztuje wafelek?
Jak masz na imię?
2.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
4
sylaba- -bewyraz- słońce
zdanie- Jaś lubi Małgosię
litera - k
3.
1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk za poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd),
4
książka
gazeta (tygodnik, dziennik…)
zeszyt (kalendarz, notes…)
4.
po 1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
1 ptk. za poprawny zapis (dopuszczalny jeden błąd).
4
toaleta męska i damska (dopuszczalne ,,toaleta”),
zakaz palenia
przejście dla pieszych
Karty ewaluacyjne
47
TEST X
1. Połącz, pokoloruj.
apple
lemon
cherry
banana
orange
strawberry
plum
watermelon
48
Karty ewaluacyjne
2. Wpisz brakujące literki.
W
TE
E
L
OR
L
Karty ewaluacyjne
M
NG
PP
E
M
N
BA
S
LO
A
A
C
ER
Y
R
W
E
RY
49
3. Poszukaj wyrazów.
APPLE, BANANA, LEMON, PLUM, STRAWBERRY, CHERRY
50
A
R
H
T
Y
J
S
C
G
J
S
Z
N
D
F
Y
U
H
Q
U
D
C
H
U
J
K
V
E
T
R
C
C
O
B
A
Q
L
R
W
U
S
T
R
A
W
B
E
R
R
Y
F
H
A
P
L
U
M
Y
E
J
W
G
N
P
N
M
O
T
R
H
D
G
G
L
B
A
N
A
N
A
D
F
E
E
D
F
G
H
J
K
Karty ewaluacyjne
Karty ewaluacyjne
4. Jaki jest twój ulubiony owoc? Narysuj i podpisz
51
Podstawa programowa
Uczeń:
●● rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,
●● nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,
●● rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
●● wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie;
posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa,
faktura,
●● ilustruje sceny i sytuacje (realne) inspirowane wyobraźnią,
Kartoteka testu:
zadanie
badana umiejętność
typ zadania
1.
zna nazwy owoców,
ZZ na dobieranie
2.
potrafi nazwać obiekty w najbliższym
otoczeniu,
ZO z luką
3.
potrafi znaleźć wyrazy w piktogramie,
ZZ wielokrotnego wyboru
4.
potrafi zilustrować i nazwać obiekty w najbliższym otoczeniu,
ZO krótkiej odpowiedzi
Schemat oceniania:
52
Zadanie
Zasady przyznawania
punktów
1.
3 ptk. za wszystkie prawidłowe połączenia,
- 2 ptk. za dwa blędy,
- 1 ptk. za trzy błędy,
- 0 ptk. za cztery i powyżej
czterech błędów;
2 ptk. za poprawny dobór
kolorów (dopuszczalny jeden
błąd),
1 ptk. za estetykę pracy,
Punkty
5
Przykładowe, typowe
odpowiedzi (w zależności
od zadania)
aple - jabłko,
lemon - cytryna
cherry - wiśnia
banana- banan
orange - pomarańcza
strawberry – truskawka
plum – śliwka
waterlemon - arbuz
Karty ewaluacyjne
2.
3 ptk. za wszystkie prawidłowe połączenia,
- 2 ptk. za dwa blędy,
- 1 ptk. za trzy błędy,
- 0 ptk. za cztery i powyżej
czterech błędów,
3
3.
1 ptk. za każdą poprawną
odpowiedź,
4
4.
1 pkt. za narysowanie owocu
(owoc i estetyka),
2 ptk. za poprawny podpis:
- 1 ptk. nazwa owocu,
-1 ptk. poprawność zapisu
3
Karty ewaluacyjne
watermelon
plum
orange
apple
lemon
banana
cherry
strawberry
53
Karty
ewaluacyjne dla ucznia klasy II
Karty ewaluacyjne dla uczniów klasy II
do programu:
Program nauczania dla klas 1-3 z uwzględnieniem specyfiki
wybranych obszarów miejskich i terenów wiejskich - Wczesnoszkolne innowacje
Człowiek - Najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Agnieszka Ciereszko
Opracowanie graficzne: jeststudio.pl
Poznań, 2015 r.
ISBN 978-83-65057-18-1
Spis treści
TEST I
5
TEST II
8
TEST III
12
TEST IV
16
TEST V
19
TEST VI
22
TEST VII
26
TEST VIII
29
TEST IX
32
TEST X
36
4
Karty ewaluacyjne
TEST I
1. Policz obiekty w każdej gwiazdce i połącz je z odpowiednimi
liczbami na osi liczbowej.
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
11
.ze
g
12.zegar 3.00
ar
12
.00
11
11.zegar 12.00
.ze
g
12.zegar 3.00
11
.ze
g
ar
ar
r3
12
12
.ze
g
.ze
g
ar
.00
.ze
g
2
Karty ewaluacyjne
3
4
5
ar
.z
.ze egar
ga
r 3 12.00
.00
12
12
11
12
1
.00
.00
11
0
1122.0
.ze0
ga
ar
12
.ze
g
3.0
6
0
ar
3.0
0
3.0
7
0
8
9
10
5
2. Przeczytaj wyrazy. Podziel te wyrazy na sylaby. Podkreśl
litery po: ci, dzi, ni, si, zi.
ciocia budzić niebieski
siano ziemia
Jaką wspólną nazwę noszą głoski odpowiadające
podkreślonym literom?
3. Przeczytaj wiersz Wandy Chotomskiej z książki „Pięciopsiaczki”.
Do czego zachęca autorka?
Pierwsza strona książki
Przypomina drzwi.
Za tymi drzwiami
mieszka cała rodzina:
babcia, mama, tata,
Karol i Karolina;
I psina – Balbina.
Balbina też należy
Do rodziny.
A teraz – otwórz drzwi,
Do tego mieszkania
Można wejść bez pukania.
Wanda Chotomska
6
Karty ewaluacyjne
4. Rozwiąż zadanie.
Kasia kupiła 2 kg pierników, 4 kg krówek i 8 kg
landrynek. Ile razem kilogramów słodyczy kupiła Kasia.
Wykonaj obliczenia i zapisz odpowiedź.
Obliczenia:
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
7
TEST II
1. Wymień nazwy tych drzew, które zrzucają i tych, które nie zrzucają liści na zimę.
2. Ułóż pytanie do zadania i rozwiąż je.
Kupiłem/-am 4l wody. Wypiłem/-łam kilka szklanek
wody, a trzema litrami podlałem/-łam kwiatki. Nic mi nie
zostało.
Pytanie:
Obliczenie:
Sprawdzenie:
8
Karty ewaluacyjne
Odpowiedź:
3. Połącz.
bociany
jaskółki
skowronki
kukułkirudziki
zostają na zimę
dzięcioły
Karty ewaluacyjne
odlatują na zimę
gilejemiołuszki
sroki
sójki
9
4. Do podanych wyrazów zapisz wyrazy zdrobniałe (zdrobnienia).
trawa
zwierzę
7.wzór1
gałąź
lis
5. Odmierz linijką długości obrazków i zapisz wyniki w centymetrach.
10
układ sloneczny
Karty ewaluacyjne
6. Porównaj liczby i wpisz znaki: <, > lub =.
4
8
3
6
10
1
4
4
Karty ewaluacyjne
11
TEST III
1. Wymień 5 nazw polskich miast.
2. Oblicz według wzoru.
10 + 2 = 2 + 10 = 12
12
4 + 3 =
2 + 6 =
5 + 2 =
5 + 5 =
Karty ewaluacyjne
3. Napisz liczbę o 4 mniejszą od:
8
9
10
6
4. Przeczytaj fragment wiersza Jana Brzechwy „Koziołeczek”
i narysuj wybrane zwierzę w nim przedstawione.
A koziołek tylko beczy:
- Jak nie uciec, ojcze drogi?
Przecież sam rozumiesz to:
Ja mam tylko cztery nogi,
A stonoga ma ich sto!
Karty ewaluacyjne
13
5. Pory roku. Podpisz obrazki.
14
Karty ewaluacyjne
Karty ewaluacyjne
15
TEST IV
1. Podaj sąsiednie liczby.
19
21
24
27
39
41
44
47
49
63
52
65
55
67
70
2. Rozwiąż zadanie.
Leśnicy przygotowali 64 drzewka świąteczne.
Zamówionych było 101 drzewek. Ile drzewek powinni
jeszcze przygotować leśnicy?
Odpowiedź:
16
Karty ewaluacyjne
3. Zmień wyróżnione litery w taki sposób, aby powstały nowe wyrazy.
Zapisz je.
rakrakrak
4. Zapisz znane Ci liczby dwucyfrowe – od największej do najmniejszej.
5. Napisz znane Ci przysłowie z kozą.
Karty ewaluacyjne
17
6. Odmierz linijką i zaznacz na zielonej linii 11 cm, a na czerwonej 9 cm.
18
Karty ewaluacyjne
TEST V
1. Oblicz.
10
+4
-8
8
-2
-2
+7
-3
-10
-9
+8
-10
2. W trzech zdaniach napisz do Świętego Mikołaja o tym, jaki prezent chciałbyś/chciałabyś dostać w tym roku pod choinkę.
Karty ewaluacyjne
19
3. Zapisz nazwy miesięcy zimowych i podziel je na sylaby.
4. Uzupełnij luki.
Rok ma
Tydzień ma
miesięcy.
dni.
Rok dzieli się na
kwartały.
W środę jadę do kina, a za 5 dni będę u babci na wsi.
Babcia zobaczy mnie w 20
Karty ewaluacyjne
5. Napisz życzenia noworoczne dla koleżanek i kolegów z klasy.
Karty ewaluacyjne
21
TEST VI
1. Oblicz, sugerując się rysunkami.
+
+
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
+
=
+
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
12.zegar 3.00
=
+
+
22
=
Karty ewaluacyjne
2. Oblicz, uzupełniając luki w tabelach.
x 1
x 3
x 4
0
1
3
5
7
9
0
3
7
6
2
4
0
1
2
3
4
5
3. Ułóż pytanie, rozwiąż zadanie, zapisz odpowiedź.
Krzesełko na wyciągu narciarskim zabiera 4 osoby. 20
dzieci chce wjechać na szczyt góry.
Pytanie:
Karty ewaluacyjne
23
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
4. Zapisz 5 wyrazów z literką „ó”.
24
Karty ewaluacyjne
5. Podkreśl zdania, w których opisana jest pomoc dla ptaków.
Niszczenie gniazd.
Budowa karmników.
Rzucanie okruszyn chleba.
Lekceważenie chorych ptaków
Karty ewaluacyjne
25
TEST VII
1. Pod zegarem zapisz, która jest godzina.
11.zegar 12.00
12.zegar 3.00
12:00
11.zegar 12.00
26
12.zegar 3.00
Karty ewaluacyjne
2. Uzupełnij luki.
9.00 rano to 21.00 (wieczorem).
12.00 w południe to
3.00 rano to
(w nocy).
(po południu).
14.00 (po południu) to
(w nocy).
3. Zapisz pod spodem, jak nazywa się człowiek na ilustracji. Połącz
z obrazkiem odpowiednie zdanie.
Odkrył Amerykę
Wynalazł żarówkę
Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce
Karty ewaluacyjne
27
4. Odpowiedz w jednym zdaniu: kim jest astronom?
28
Pl
ut
on
ar
on
Ch
un
pt
Ne
rn
tu
Sa
W
en
us
Zi
em
ia
M
ar
s
5. Uzupełnij luki.
Karty ewaluacyjne
TEST VIII
1. Oblicz.
Mama Kasi wyjeżdża do Grecji w drugim tygodniu lipca.
Dzień, w którym wyjeżdża, oznaczony jest w kalendarzu
liczbą dwucyfrową, w której liczba dziesiątek to 1,
a liczba jedności to 9. Napisz, jaki to dzień.
Mama Kasi wyjechała do Grecji 22 sierpnia i wróciła po
7 dniach. Którego dnia miesiąca mama Kasi wróciła do
domu?
Mama Kasi wyjechała do Grecji 14 września i wróciła 23
września. Ile dni mama Kasi spędziła w Grecji?
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
29
2. Ułóż zadanie do działania, rozwiąż je i zapisz odpowiedź.
10 : 2 =
Zadanie:
Rozwiązanie:
Odpowiedź:
3. Podaj tytuł swojej ulubionej baśni oraz opisz w jednym zdaniu, co
Ci się w niej najbardziej podobało.
30
Karty ewaluacyjne
4. Uzupełnij luki, wpisując „ż” lub „rz”.
art
adko
ubr
ołnie
5. Dopisz wyrazy według wzoru.
kaczka - kaczuszka
pszczoła –
lis -
auto -
mysz -
Karty ewaluacyjne
31
TEST IX
1. Odczytaj temperaturę w stopniach Celsjusza na termometrach
obok i zapisz wynik.
25 c
F
38 c
C
F
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
C
Uzupełnij zdanie odpowiednim związkiem wyrazowym: „na
dół”, „do góry”.
Ciepłe powietrze unosi się
,
to znaczy, że jest lżejsze od zimnego powietrza.
32
Karty ewaluacyjne
Części ciała:
2. Podpisz części ciała.
głowa, oko, nos, ucho, usta, szyja, ręka, brzuch, noga, kolano, dłoń, sto
Karty ewaluacyjne
33
3. Połącz nazwy zwierząt z odpowiadającymi im rysunkami.
chomik
krowa
świnia
kura
oko, nos, ucho, usta, szyja, ręka, brzuch, noga, kolano, dłoń, stopa
pies
kot
żółw akwariowy
mysz
34
Karty ewaluacyjne
4. Uzupełnij zdania.
Mama Janka ma na imię Jola.
Jola ma męża Jacka.
Jacek to
Janka.
Jacek ma ojca Tadeusza.
Tadeusz to
Janka.
Janek ma siostrę Ulę.
Mama Uli ma na imię
.
5. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy krajobrazów: nadmorski, nizinny, górski.
Karty ewaluacyjne
35
TEST X
1. Połącz flagi z odpowiednimi nazwami państw.
Grecja
Włochy
Belgia
Niemcy
2. Oblicz.
3 x 2 =
4 x 2 =
2 x 2 =
5 x 0 =
10 x 1=
36
Karty ewaluacyjne
3. Opisz w trzech zdaniach, jak zamierzasz spędzić letnie wakacje.
Karty ewaluacyjne
37
4. Podaj odpowiednią kolejność etapów wytwarzania miodu.
miód
38
Karty ewaluacyjne
5. Podaj 5 słów, które kojarzą Ci się z teatrem.
Karty ewaluacyjne
39
Karty
ewaluacyjne dla ucznia klasy III
Karty ewaluacyjne dla uczniów klasy III
do programu:
Program nauczania dla klas 1-3 z uwzględnieniem specyfiki
wybranych obszarów miejskich i terenów wiejskich - Wczesnoszkolne innowacje
Człowiek - Najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracowanie merytoryczne: Agnieszka Ciereszko
Opracowanie graficzne: jeststudio.pl
Poznań, 2015 r.
ISBN 978-83-65057-19-8
Spis treści
Wstęp4
TEST I
5
TEST II
10
TEST III
14
TEST IV
18
TEST V
23
TEST VI
27
TEST VII
32
TEST VIII
37
TEST IX
42
TEST X
47
Wstęp
Koncepcja ostatniej części publikacji pt. Karty ewaluacyjne
uczniów – opracowanie merytoryczne – klasa III ma na celu
dostarczenie nauczycielom narzędzi, dzięki którym przygotują
uczniów do ogólnopolskiego badania trzecioklasistów. Zawarte
w niej testy mają taką samą koncepcję, jak testy OBUT.
Podzielone zostały merytorycznie na trzy grupy sprawdzianów.
Pierwsza z nich sprawdza kompetencje humanistyczne
i językowe, druga – odwołuje się do wiedzy naukowej i z życia
codziennego. Ostatnią część stanowią testy sprawdzające
kompetencje matematyczne. Zgodnie z koncepcją arkusza
OBUT pierwsze dwie grupy testów zawierają zadania, które
wynikają z umieszczonego na początku każdego testu tekstu
źródłowego. Stał się on inspiracją do tworzenia wszystkich
zadań znajdujących się w tym teście. Zasada ta nie dotyczy
arkuszy matematycznych, gdyż taką samą koncepcję mają
testy zawarte w ogólnopolskim badaniu trzecioklasistów.
4
Karty ewaluacyjne
TEST I
Siły rządzące instynktem wędrownym
Wstrząsające widowisko rozgrywa się każdego roku
w sierpniu na zachodniosyberyjskim stepie pod
Nowosybirskiem. Wielka kolonia około 100 000 gęsi
gęgaw wychowała właśnie swoje młode, gdy udziela się
jej niepokój wzywający do odlotu. Pragną zerwać się do
wędrówki na swoje zimowiska nad brzegami Gangesu, od
których dzielą je 3 500 km i Himalaje po drodze.
Ale nie mogą ulecieć, bowiem pierzyły się niedawno,
czyli zmieniały upierzenie, a nowe pióra nie odrosły
jeszcze całkowicie. Ale instynkt wędrowny jest nie do
okiełznania. Wyruszają więc w drogę pieszo, kołysząc
się niezgrabnie. Dopiero po 10 dniach i 160 km marszu
upierzenie nadaje się znów do lotu i gęsi z szumem
skrzydeł zrywają się w przestworza.
Jak jednak dochodzi do tego przedwczesnego sygnału
startowego, a więc przyspieszonego wydzielania się
hormonów we krwi odpowiedzialnych za pobudzenie
instynktu odlotu?
Wszystkie zwierzęta żyją nieświadomie według
,,wewnętrznego kalendarza rocznego”. Rządzi on
prawidłowym zachowaniem się zwierząt, regulując gody,
wychowanie potomstwa, odlot na zimowiska i powrót
w rodzinne strony, a także obrośnięcie w tkankę
tłuszczową w odpowiednim czasie. Ażeby jednak to
wrodzone poczucie czasu nie ,,przyspieszało” czy też nie
,,opóźniało” się, musi być regulowane przez zewnętrzny
wyznacznik czasu. Miernikiem tym jest długość dnia.
B. Virtus Droscher, Wędrówki zwierząt.
Karty ewaluacyjne
5
Zaznacz P – prawda, F – fałsz
Ptaki mogą panować nad instynktem wędrownym
P
F
Za instynkt odlotu odpowiedzialne są hormony
P
F
Gęsi gęgaw spędzają lato na Syberii
P
F
Młode gęsi nie wylatują w podróż do ciepłych krajów
P
F
Wyjaśnij, dlaczego ptaki wyruszają w wędrówkę do ciepłych krajów pieszo?
6
Karty ewaluacyjne
W tekście został użyty wyraz kolonia w znaczeniu:
zbiorowisko ptaków
letni wypoczynek dzieci
posiadłość zamorska danego państwa
każda z powyższych odpowiedzi
Ile kilometrów robią ptaki średnio w ciągu dnia, wędrując przed odlotem?
16
20
160
10
Wymień przykłady czterech zjawisk, którymi rządzi instynkt wędrowny:
Karty ewaluacyjne
7
Wypisz z tekstu zdanie wyjaśniające, co jest dla ptaków
zewnętrznym wyznacznikiem czasu.
Tekst Siły rządzące instynktem wędrownym to:
legenda
baśń
opowiadanie fantastyczne
tekst popularnonaukowy
8
Karty ewaluacyjne
Wyjaśnij, jak rozumiesz użyte w tekście określenie: wewnętrzny kalendarz roczny:
Karty ewaluacyjne
9
TEST II
Mieć węża w kieszeni
Był raz pewien człowiek, który, choć nie należał
wcale do biednych, odmawiał sobie wszystkiego. Żył
bardzo skromnie i wolałby raczej, żeby odeszła od
niego żona, niż żeby choć jedna ze zgromadzonych
przez niego monet miała pójść w obce ręce. Wiedział,
ze pewnych wydatków nie da się uniknąć, ale zawsze
chwila regulowania rachunków była dla niego niezwykle
przykra. Podejrzewał też, że jego żona jest kobietą
bardzo rozrzutną. Przyłapał ją bowiem raz na tym, że
kupowała paczkę herbaty. A przecież wiadomo, że do
picia najzdrowsza jest woda, a tej miała w studni pod
dostatkiem za darmo. A do herbaty potrzebny jest
jeszcze cukier i, nie daj Boże, cytryna. Uznał więc, że
skoro ma tak niegospodarną żonę, będzie odtąd zawsze
towarzyszył jej przy zakupach.
Zbliżała się sroga zima, więc żona nalegała, by kupić
ciepłe buty, płaszcze i czapki, bo te, w których chodzili
od piętnastu lat, do niczego się już nie nadawały.
Mąż, choć niechętnie, zgodził się z nią, ale całą
noc rozmyślał, co zrobić, by nie wydać ani grosza.
I wymyślił. Wsadził sobie do kieszeni węża i ruszył
z żoną na zakupy. Żona wybierała towary, mierzyła
płaszcze i buty, ale gdy trzeba było za nie zapłacić,
mąż wytłumaczył jej, że nie może tego zrobić. Pokazał ,
że choć ma w kieszeni dużo brzęczących monet, to siedzi
tam też zwinięty w kłębek wąż. Wąż, który pokąsa
każdego, kto włoży rękę do kieszeni i spróbuje wyjąć
choć jeden grosz.
I tak małżonkowie wrócili do domu w starych płaszczach
10
Karty ewaluacyjne
i butach, a ku wielkiej radości męża wszystkie jego
oszczędności zostały nienaruszone. Od tej pory wąż stał
się jego ulubionym zwierzątkiem i wychodząc na zakupy,
nigdy nie zapominał włożyć go do kieszeni. Tak mogło
zrodzić się przysłowie o kimś, kto nosi węża w kieszeni,
czyli jest skąpy i bardzo niechętnie wydaje pieniądze.
R. Piątkowska, Z przysłowiami za pan brat.
Kto jest głównym bohaterem opowiadania?
Napisz, dlaczego bohater opowiadania postanowił towarzyszyć swojej
żonie przy zakupach? Wypowiedź ujmij w pełnym zdaniu.
Karty ewaluacyjne
11
Żona uważała, że trzeba kupić zimową odzież, ponieważ:
stara była już niemodna
była osobą bardzo rozrzutną
stara odzież byłą już zużyta
chciała dokuczyć mężowi.
Wyjaśnij, dlaczego mąż wrócił z zakupów zadowolony?
onieważ żona kupiła wiele rzeczy po korzystnych
p
cenach
ponieważ żona zapłaciła za wszystkie zakupy
ponieważ nie stracił ani grosza
ponieważ uszczęśliwił żonę
Autor przytoczył historię z żoną kupującą herbatę po to, aby:
pokazać rozrzutność żony
wyśmiać skąpstwo męża
urozmaicić fabułę opowiadania
przestrzec czytelnika przed rozrzutnością
12
Karty ewaluacyjne
Wymień trzy cechy, którymi charakteryzuje się mąż:
Wypisz z tekstu zdanie wyjaśniające, co
znaczy przysłowie: mieć węża w kieszeni.
Napisz, jak oceniasz męża. Uzasadnij.
Karty ewaluacyjne
13
TEST III
Nauka o życiu
Geny zawierają chemicznie zakodowane instrukcje
decydujące o wyglądzie roślin i zwierząt oraz działaniu
tych organizmów. ,,Kopia” tych wskazówek jest
przekazywana przez rodziców swojemu potomstwu.
Badania tego zjawiska są częścią ważnej dziedziny badań
naukowych, znanej jako biologia molekularna. Dziedzina
ta zajmuje się budową molekuł (cząsteczek chemicznych)
odpowiedzialnych za życie zwierząt i roślin. W początku
XX wieku naukowcy wiedzieli, że komórki roślin
i zwierząt zawierają substancję chemiczną zwaną kwasem
dezoksyrybonukleinowym (DNA). Do roku 1950 stwierdzili,
że cząsteczki DNA działają jak chemiczny kod informacji,
odpowiedzialny za dziedziczność, lecz nie wiedzieli, jak
one wyglądają i jak funkcjonują. Wielu naukowców badało
to zagadnienie.
Francis Crick i James Watson podjął badania nad
strukturą DNA. Wilkins i Franklin badali DNA, posługując
się zdjęciami rentgenowskimi. Praca ich zdecydowała
o ostatecznym odkryciu budowy DNA i sposobu
przekazywania informacji genetycznych z pokolenia na
pokolenie. W 1953r. Crick i Watson, z kawałków drutu
i plastikowych piłeczek, sporządzili model cząsteczek
DNA. Kształtem przypominał podwójną spiralę,
wyglądającą jak skręcona sznurkowa drabina.
S. Reid, P. Fara, Wynalazcy.
14
Karty ewaluacyjne
Biologia molekularna to dziedzina zajmująca się:
budową cząsteczek chemicznych
dziedziczeniem
życiem roślin i zwierząt
życiorysami naukowców
Wypisz z tekstu nazwę substancji odpowiedzialnej za dziedziczność:
Odkrycie DNA i prace nad nim trwają już od:
XVIIIw.
XXw.
XIXw.
XXIw.
Karty ewaluacyjne
15
Zaznacz; P – prawda, F – fałsz.
Prace nad odkryciem DNA zaprzestano w XX wieku
P
F
Kształtem komórki DNA przypominają plastikową piłeczkę
P
F
Odkryto, że kod DNA przypomina podwójną spiralę
P
F
W XX wieku wiedziano już o istnieniu DNA
P
F
Praca których naukowców zadecydowała o ostatecznym odkryciu DNA?
16
Karty ewaluacyjne
Wypisz z tekstu zdanie zawierające definicję genu.
Wypisz nazwiska czterech uczonych, którzy
zasłużyli się w odkryciu i pracach nad DNA.
Na podstawie tekstu i własnych doświadczeń odpowiedz,
dlaczego rozwój nauki jest bardzo ważny dla życia ludzi?
Karty ewaluacyjne
17
TEST IV
Sport
Ludzie lubią sport. Jedni wolą sporty wymagające
mniej wysiłku, inni siłowe. Sport jest pożądany dla
zdrowia. Pływanie pobudza do pracy wszystkie mięśnie.
Niektóre sporty, np. łucznictwo, mogą być uprawiane
indywidualnie. Inne sporty, takie jak tenis, można
uprawiać parami albo czwórkami. Sporty grupowe, jak
piłka nożna, uczą ludzi wspólnego wysiłku.
Bohaterski bieg
Maraton to bieg na trasie 42,195 km. W 490 roku
p.n.e. pewien żołnierz grecki przebiegł ten dystans, by
powiadomić Greków o zwycięstwie nad Persami. Z wysiłku
zmarł.
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie
Starożytni Grecy organizowali igrzyska co cztery lata.
Kobietom nie wolno było w nich uczestniczyć. Rzut
dyskiem i oszczepem pochodzą z tamtych czasów.
Igrzyska olimpijskie odbywają się co cztery lata
w różnych krajach. Sportowcy z całego świata
współzawodniczą ze sobą. Na ceremonię otwarcia
olimpiady biegacze z Aten w Grecji niosą znicz olimpijski,
który pali się do zakończenia igrzysk. Dzisiaj sportowcy
rywalizują w ponad dwudziestu dyscyplinach sportowych.
Nowe wynalazki zrodziły nowe sporty: wyścigi
samochodowe, lotniarstwo, spadochroniarstwo. Pierwszy
wyścig samochodowy odbył się we Francji, na trasie
z Paryża do Rouen w 1894 roku. Za pierwsze miejsce
18
Karty ewaluacyjne
sportowcy otrzymują medal złoty, za drugie miejsce
medal srebrny, za trzecie miejsce medal brązowy.
Sport i zwierzęta
W skokach z przeszkodami ludzie i zwierzęta rywalizują
ze sobą. Niektórzy ludzie polują na zwierzęta i ptaki.
Jest to ,,krwawy” sport.
J. Elliot, C. King, Ilustrowana encyklopedia dla dzieci/
Zaznacz: P – prawda, F – fałsz
W starożytnych igrzyskach uczestniczyły kobiety
P
F
Maraton to bieg na trasie 42 km
P
F
Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w Grecji
P
F
Idea igrzysk olimpijskich jest kultywowana do dziś
P
Karty ewaluacyjne
F
19
Wypisz przykład sportu:
indywidualnego
uprawianego w parach
grupowego
Które dyscypliny olimpijskie pochodzą z czasów starożytnej Grecji.
Wymień dwie:
20
Karty ewaluacyjne
Wyjaśnij, dlaczego każde igrzyska olimpijskie zaczynają
się od zapalenia znicza olimpijskiego?
Wymień trzy nagrody, które otrzymują sportowcy za
pierwsze, drugie i trzecie miejsce:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Karty ewaluacyjne
21
Wymień trzy sporty, których z pewnością nie uprawiano w starożytnej Grecji:
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wyjaśnij, jak rozumiesz
określenie ,,krwawy” sport.
Podaj dwie przyczyny, dla których należy uprawiać sport:
22
Karty ewaluacyjne
TEST V
Kwoka
Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
,,Grunt to dobre wychowanie!”
Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.
Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
,,Widział kto takiego osła?!”
Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
Zawołała: ,,A to krowa!”
Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:
,,Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!”
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała: ,,Próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa,
Trudno…Wszyscy się wynoście!”
No i poszli sobie goście.
Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?
J. Brzechwa, Sto bajek
Karty ewaluacyjne
23
Traktować coś, kogoś z wysoka znaczy:
obserwować coś, kogoś na wysokości
być zarozumiałym i przemądrzałym
traktować coś/ kogoś zbyt poważnie
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Wskaż punkt, w którym wymieniono zwierzęta zgodnie
z kolejnością ich przychodzenia do kwoki:
osioł, baran, krowa, świnia
baran, świnia, krowa, osioł
osioł, krowa, świnia, baran
świnia, krowa, baran, osioł
Wypisz z tekstu trzy cechy, które zostały użyte na
określenie kwoki:
24
Karty ewaluacyjne
W języku potocznym, aby komuś dokuczyć, często używamy jako
wyzwisk nazw popularnych zwierząt. Tak też zachowała się kwoka.
Wypisz z wiersza nazwy trzech zwierząt, które zostały użyte jako
wyzwiska:
W wierszu użyte zostały rymy, np. kwoka – wysoka. Podaj trzy
pary innych, wypisanych z tekstu rymów:
Odpowiedz na pytanie, które kończy wiersz. Swoją odpowiedź uzasadnij.
Odpowiedź
Karty ewaluacyjne
25
Uzasadnienie
Podaj dwa przykłady zachowań świadczących o dobrym wychowaniu:
Jakie pouczenie wypływa z wiersza Jana Brzechwy?
26
Karty ewaluacyjne
TEST VI
W każde okienko wpisz taką cyfrę, aby wynik był poprawny.
97 – 2
= 69
6 + 7
= 99
Jaka liczba jest trzy razy większa od osiemnastu?
Podaj wynik dzielenia liczby pięćdziesiąt sześć przez osiem.
Karty ewaluacyjne
27
Rozwiąż zadanie
Joanna zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu
polonistycznego. Konkurs odbył się we wtorek. Kolejny
etap ma się odbyć za dwa tygodnie i dwa dni.
W jakim dniu tygodnia powinien odbyć się kolejny etap
konkursu?
we wtorek
w środę
we czwartek
w poniedziałek
Rozwiąż zadanie
Janek narysował prostokąt, o wymiarach takich, jakie
podano na rysunku poniżej.
2 cm
7 cm
Aneta narysowała trójkąt o takim samym obwodzie jak
prostokąt Janka. Trójkąt narysowany przez Anetę miał
wszystkie boki tej samej długości.
28
Karty ewaluacyjne
W zielone pola wpisz długości boków tego trójkąta.
Rozwiąż zadanie
Z prostokąta o wymiarach takich, jak podano na rysunku
poniżej, Marek jednym cięciem nożyczek odciął kwadrat.
Jaki obwód ma ten odcięty kwadrat?
4 cm
7 cm
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
29
Rozwiąż zadanie
Przy wyjeździe z Poznania w stronę Kalisza, na drodze
prowadzącej przez Jarocin, stała tablica.
Jarocin – 71 km.
Kalisz – 144 km.
Ile kilometrów jest z Jarocina do Kalisza?
Obliczenia:
Odpowiedź:
30
Karty ewaluacyjne
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Do szkolnego sklepiku zakupiono pięć i pół kilograma
cukierków pakowanych w paczki po pół kilograma.
Ile paczek cukierków zakupiono do szkolnego sklepiku?
11
16
5
20
Karty ewaluacyjne
31
TEST VII
Stolarz zamontował w pracowni komputerowej siedem pionowych
przegród. Na ile części stolarz podzielił wnętrze pracowni?
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Nowy odkurzacz mamy ma dwie rury. Każda z nich ma
długość 60 cm. Mama wsunęła jedną rurę w drugą na
głębokość 5 cm, tworząc z nich nową długą rurę. Ile
centymetrów ma ta nowa rura?
120 cm
150 cm
110 cm
115 cm
32
Karty ewaluacyjne
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Drogą idzie pięciu pieszych, jeden za drugim.
Uczeń idzie tuż przed staruszkiem.
Młodzieniec idzie tuż przed policjantem.
Turysta idzie tuż przed uczniem, a na końcu idzie
staruszek.
Który z pieszych idzie pierwszy?
staruszek
młodzieniec
policjant
uczeń
Przeczytaj tekst.
W zawodach sportowych uczestniczyło sześciu
zawodników. Wystartowali o godzinie 10:00. Felek
pokonał trasę w pół godziny, a Barbara przybiegła 10
minut po Felku. Ola przebyła trasę w trzy kwadranse.
Ania dotarła do mety kwadrans później niż Janek,
a Wojtek przybiegł na metę ostatni.
Czasy przebycia trasy przez zawodników zapisywano
Karty ewaluacyjne
33
w tabeli. Na podstawie tekstu rozwiąż zadania od 5 do
8.
O której godzinie dotarła do mety Ola?
Rozwiąż zadanie.
O 10.20 zaczął padać deszcz i padał do końca zawodów.
Ile czasu Felek biegł w deszczu?
34
Karty ewaluacyjne
Uzupełnij wszystkie puste miejsca w tabeli.
zawodnik
czas biegu
Felek
Barbara
Ola
Ania
43 min.
Wojtek
Ilu zawodników pokonało trasę szybciej niż Ola?
Karty ewaluacyjne
35
Ile minut wcześniej niż Wojtek przybiegł Janek?
36
Karty ewaluacyjne
TEST VIII
W każde okienko wpisz pasującą cyfrę.
1 8 > 177
15 <
33 < 2 3
3 6 >
31 > 21 W tych liczbach dwucyfrowych zamazano niektóre cyfry.
Tam, gdzie to możliwe, wstaw w okienko znak > albo <.
W pozostałe okienka wstaw znak zapytania?
6
35
47
6
Karty ewaluacyjne
3
8
37
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Agnieszka i Janek zbierają kolorowe widokówki. Agnieszka
zebrała ich 30, a Janek o 11 więcej. Ile kartek zebrał
Janek?
30
41
19
11
Rozwiąż zadanie.
Do wyścigu rajdowego wystartowało wiele samochodów.
Niestety, z powodu awarii, 13 samochodów musiało
wycofać się z wyścigu i do mety dojechało tylko 68
samochodów. Ile samochodów wystartowało do wyścigu?
Obliczenia:
Odpowiedź:
38
Karty ewaluacyjne
Rozwiąż zadanie.
Ania kupiła zeszyt za 3,20 zł oraz długopis za 4,60 zł.
Ile otrzymała reszty z 10 zł?
Obliczenia:
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
39
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Przed wyprawą rowerową tata wlał dwa litry soku do
identycznych butelek o pojemności ćwierć litra. Do ilu
butelek tata wlał sok?
do 2
do 4
do 10
do 6
Rozwiąż zadanie.
Jacek, Piotr i Mietek zbierają medale z zawodów
sportowych. Piotr ma o 8 medali więcej niż Jacek,
a Mietek o 2 mniej niż Piotr. Ile modeli ma Mietek, jeśli
Jacek ma 16 medali?
Obliczenia:
Odpowiedź:
40
Karty ewaluacyjne
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Cztery takie same doniczki ogrodowe ważą łącznie 12
kg.
Ile by ważyło łącznie 6 takich doniczek?
18 kg
12 kg
10 kg
20 kg
Karty ewaluacyjne
41
TEST IX
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Sławek i Krzyś mieli po 25 złotych. Sławek dał
Krzysiowi 6 złotych. Teraz Krzyś ma więcej pieniędzy niż
Sławek.
O ile więcej?
o 12 zł
o 6 zł
o 25 zł
o 31 zł
Przyjrzyj się uważnie tym obliczeniom. Odgadnij, jak powinno
wyglądać kolejne działanie i jego wynik.
Zapisz je w zaznaczonym miejscu.
4 x 11 = 44
44 x 11 = 484
444 x 11 = 4884
4444 x 11 = 48884
42
Karty ewaluacyjne
Oblicz.
98 + 85 =
104 – 98 =
21 × 9 =
84 : 21 =
Rozwiąż zadanie.
Prostokątna działka ma 35 metrów długości i 20 metrów
szerokości.
Ile metrów siatki potrzeba do ogrodzenia tej działki?
Rysunek poglądowy:
Karty ewaluacyjne
43
Obliczenia:
Odpowiedź:
Rozwiąż zadanie
W teatrze są dwie sale. Pierwsza z nich ma 256 miejsc,
a druga – o 104 mniej. Ile miejsc jest w tym teatrze?
400
408
152
360
44
Karty ewaluacyjne
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Hania zaczęła czytać lekturę o 16.22, a skończyła –
o 17.50. Jak długo Hania czytała lekturę?
88 minut
1 godzinę i 20 minut
Półtorej godziny
98 minut
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
W klasie siedziało 24 uczniów. Gdy zadzwonił dzwonek,
większość z nich, oprócz 6, wyszła na przerwę.
Ilu uczniów pozostało w klasie?
18
6
30
24
Karty ewaluacyjne
45
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Kasia wykonała łańcuch na choinkę składający się
z kółek, trójkątów i kwadratów. Kółek zrobiła 45,
trójkątów –o 7 mniej, a kwadratów – o 12 mniej niż
kółek. Ile kwadratów zrobiła Kasia?
35
57
33
70
46
Karty ewaluacyjne
TEST X
Uzupełnij trzy puste pola w tabeli mnożenia.
8
6
48
30
40
Z prostokątnej kartki złożonej na pół wycinamy wzór w sposób
pokazany na rysunku.
Który rysunek pokazuje, jak będzie wyglądała kartka po
rozłożeniu?
Karty ewaluacyjne
47
48
Karty ewaluacyjne
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Z prostokątnej kartki złożonej na pół Ania odcięła
nożyczkami narożnik w sposób pokazany na rysunku.
Wskaż figurę, którą otrzymała Ania, gdy rozłożyła
odcięty narożnik.
Karty ewaluacyjne
49
Zadanie 4.
W dodawaniu
45+2
plama zasłoniła jedną cyfrę.
Wynik tego działania jest większy niż 82. Jaka cyfra
może kryć się pod plamą? Podaj wszystkie możliwości.
Obliczenia:
Odpowiedź:
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
W pracowni komputerowej jest 20 komputerów, 15
zestawów ćwiczeń - część pierwsza i 12 – część
50
Karty ewaluacyjne
druga. Każde dziecko ma otrzymać komplet ćwiczeń
i samodzielne miejsce przy komputerze.
Dla ilu dzieci można przygotować taki zestaw?
20
15
12
17
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Asia ma jedną kartkę w kształcie prostokąta i dwie
w kształcie trójkątów – takie, jak na rysunku obok.
Układa je obok siebie i w ten sposób tworzy nowe
figury.
Karty ewaluacyjne
51
Której figury nie uda jej się ułożyć z tych trzech
kartek?
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Janek ma 166 cm wzrostu, a Jacek 175 cm. Marek
jest wyższy od Janka, ale niższy od Jacka. Na jednej
z tabliczek
zapisano wzrost Marka. Która to tabliczka?
52
Karty ewaluacyjne
165
180
176
170
Rozwiąż zadanie.
W pierwszym koszu jest 18 jabłek, a w drugim – 10
gruszek. Ile jabłek trzeba przełożyć z pierwszego do
drugiego kosza, żeby w obydwu było po tyle samo
owoców?
Obliczenia:
Odpowiedź:
Karty ewaluacyjne
53

Podobne dokumenty