odpowiedzi na pytania do pożyczki kredytu

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi na pytania do pożyczki kredytu
1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 – krotności
odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
2. Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 3miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 3M w wystarczającym stopniu
zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt
uciążliwa dla stron umowy.
ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ
3. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia pożyczki będą obejmować wartość pożyczki
wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?
ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy
4. Prosimy o potwierdzenie czy odsetki Zamawiający zacznie spłacać na koniec miesiąca, w
którym nastąpiło uruchomienie I transzy pożyczki? W sytuacji odmiennej interpretacji
zapisów SIWZ prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia spłaty odsetek.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
5. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o
wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie
z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień
zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
6. Czy Zamawiający dopuszcza jednocześnie zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z
deklaracją wekslową i umowy cesji z kontraktu NFZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej
prosimy o potwierdzenie, że do Wykonawcy należy wybór rodzaju zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, do Wykonawcy należy wybór
rodzaju zabezpieczenia
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy cesji z kontraktu z NFZ na wzorze
Wykonawcy. Proponowana w załączeniu umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo
określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie
uprawniony do realizacji zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody, umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem
umowy NFZ
8. Czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ
obowiązującej u Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ: zamawiający nie oczekuje złożenia wzoru umowy cesji
9. Prosimy o udostępnienie kontraktu z NFZ
nr 14-00-00530-11/23/03/01/SZP wraz
z aneksem obowiązującym w 2013 r. mającym stanowić zabezpieczenie w przedmiotowej
transakcji.
ODPOWIEDŹ:
informację
załączono
w
uzupełnieniach
na
stronie
internetowej
zamawiającego
10. Dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie konkretnego dnia uruchomienia
środków z pożyczki oraz potwierdzenia, że należy przyjąć, iż środki zostaną uruchomione
jednorazowo w pełnej kwocie, tj. 2.500.000,00 zł.
ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach,
1 transza -30 września kwota 1 100 000,00; 2- transza 29 listopad kwota 1 400 000,00
11. Prosimy Zamawiającego o podanie sposobu obliczania odsetek czy należy przyjąć do
obliczenia odsetek że rok bazowy liczy zawsze 365 dni czy uwzględnić 366 dni (lata
przestępne) oraz faktyczną liczbę dni w miesiącu.
ODPOWIEDŹ: tak, rok obrachunkowy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni
kalendarzowych
12. Prosimy o potwierdzenie, iż faktyczny termin uruchomienia pożyczki nie będzie
wcześniejszy niż wskazany jako właściwy dla obliczenia oferty. Na gruncie ustawy
niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka
konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki.
ODPOWIEDŹ: potwierdzamy terminy jak w pkt 10
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów
wynikających z umowy był sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
14. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek.
ODPOWIEDŹ: 161 łóżek plus 14 noworodkowych
15. Ze względu na brak precyzyjnego określenia możliwości przedstawienia kosztu pożyczki w
postaci prowizji, a co za tym idzie, brak pewności Wykonawców co do oczekiwanego
sposobu kalkulacji ceny ofertowej, prosimy o informację:
A. Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie kosztu pożyczki w postaci prowizji?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie
sposobu jej płatności:
a. Czy będzie płatna w równych ratach wraz z ratami kapitałowymi?
b. Czy będzie płatna w ciągu 14 dni od uruchomienia pożyczki ?
c. Czy będzie płatna przez potrącenie z kwoty pożyczki?
W przypadku wyboru wariantu „b” lub „c” prosimy o określenie maksymalnej wartości
prowizji.
Wykonawca informuje, iż pozostawienie zapisów SWIZ w dotychczasowym
brzmieniu może powodować, iż cały koszt pożyczki zostanie przedstawiony w
postaci prowizji, potrąconej dodatkowo z kwoty pożyczki. Jest to działanie korzystne
z punktu widzenia Wykonawcy, natomiast może okazać się niepożądane ze strony
Zamawiającego, który pozostawiając SIWZ w dotychczasowym brzmieniu nie będzie
dysponował podstawą prawną do odrzucenia takiej oferty.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
16. Prosimy o potwierdzenie, iż ostatnia rata kapitałowa będzie ratą wyrównawczą ze względu
na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki na 60 równe raty.
ODPOWIEDŹ: spłata nastąpi w ratach jak niżej:
1 – 22 000,00, każda kolejna po 42 000,00
17. Prosimy o sprostowanie zapisu zawartego w projekcie umowy pożyczki § 4 ust. 2 czy zapis
dotyczy przedłożenia przez Zamawiającego podpisanej umowy cesji czy ustanowienia cesji,
rozumianej jako przedstawienie przez Zamawiającego umowy cesji oraz zgody NFZ na
dokonanie cesji?
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
18. Jeżeli zapis w umowie dotyczy ustanowienia cesji to czy Zamawiający potwierdza, że
warunkiem uruchomienia środków będzie przedłożenie zgody NFZ na cesję?
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
19. Czy Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie
wszystkich wymaganych zabezpieczeń.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
20. „Ze względu na fakt, iż Zamawiający oczekuje pożyczki opartej na zmiennym
oprocentowaniu, prosimy o wprowadzenie do §2 wzoru umowy, zapisu:
1. Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR __ (dla
depozytów …miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości __
(słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie.
2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR __ z dnia ____, tj.
wartość ________________% p.a. (słownie_________________).
Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR__ ustaloną na
pierwszy dzień roboczy miesiąca rozpoczynającego nowy sześciomiesięczny okres
obowiązywania stopy referencyjnej WIBOR.
3. O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem
poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od terminu obowiązywania
nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy
harmonogram płatności.
4. Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany
Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu
do Umowy.
5. Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych
z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr __ do niniejszej umowy.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
21. Prosimy o potwierdzenie czy odsetki mają być liczone zgodnie z zapisami SIWZ § 2 pkt. k a
więc według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego
spłatę czy zgodnie z zapisami projektu umowy zawartymi w § 3 pkt 4.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
22. Czy Zamawiający zobowiązuje się odnawiać cesję na zabezpieczenia przez cały okres
obowiązywania umowy?
ODPOWIEDŹ: tak, cesja będzie odnawiana przez cały okres obowiązywania umowy
23. Czy zamawiający zgodzi się na dodanie do Umowy zapisu, że koszt w § 3 ust. 1 został
wyliczony w oparciu o wskaźniki przyjęte na potrzeby przygotowania oferty i strony
dopuszczają możliwość jego zmiany, jeśli zaistnieją obiektywne okoliczności to uzasadniające
(np. zmiana terminu wypłaty środków)
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
24. Dla potrzeb obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności
złożonych ofert prosimy o podanie hipotetycznej daty wypłaty całości (lub
poszczególnych transz) kredytu/pożyczki (termin ten nie będzie wiążący dla
Zamawiającego i Wykonawcy – faktyczna wypłata środków nastąpi zgodnie z
warunkami SIWZ)
ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach, 1
transza -30 września kwota 1 100 000,00; 2- transza 29 listopad kwota 1 400 000,00
25. Czy Zamawiający wyraża zgodę, kredyt udzielony został ze środków Europejskiego
Banku Inwestycyjnego? Udzielenie kredytu ze środków EBI będzie wiązało się z
informacją w umowie kredytowej o pochodzeniu środków oraz może wiązać się z
pozyskiwaniem
informacji
dotyczących
realizacji
inwestycji
na
potrzeby
sprawozdawcze. Zgoda na udzielenie kredytu ze środków EBI umożliwi Wykonawcy
obniżenie oferowanej przez niego ceny usługi.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
26. Prosimy podanie następujących informacji dotyczących inwestycji:
a. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji; na jakim etapie znajduje się aktualnie
inwestycja?
b. czy Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT’u inwestycyjnego?
c. struktura finansowania zgodnie z poniższą tabelą (Prosimy wpisać kwoty netto,
jeśli Zamawiający ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego. Jeśli
Zamawiający nie ma możliwość odzyskania VAT inwestycyjnego, prosimy wpisać
kwoty brutto.)
ODPOWIEDŹ: pkt a – ogłoszono przetarg, planowany termin zakończenia inwestycji do
końca października 2013; pkt b – brak możliwości odzyskania podatku VAT; pkt c –
inwestycja w całości finansowana z kredytu/pożyczki
27. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie
starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy , że posiadamy aktualne dokumenty prawne, które
udostępnimy przy podpisaniu umowy
28. Prosimy o podanie informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek
oraz hospitalizowanych w latach 2011 i 2012
ODPOWIEDŹ: informacje dotyczące liczby zatrudnionych zamieszczono na stronie
internetowej zamawiającego w uzupełnieniach. Liczba łóżek 161 plus 14 noworodkowych
29. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa
handlowego w trakcie okresu kredytowania?
ODPOWIEDŹ: Szpital nie potrafi w chwili obecnej udzielić informacji.
30. Prosimy przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na
zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Uchwała Rady Społecznej zamieszczona w załącznikach na stronie
internetowej zamawiającego w uzupełnieniach
31. Czy wypłata kredytu/pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń?
ODPOWIEDŹ: tak, po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia
32. Spłata kapitału ma nastąpić w równych ratach. Czy, w przypadku braku możliwości
równego podzielenia wartości kredytu/pożyczki przez liczbę rat, należy przyjąć, że
ostatnia rata jest ratą wyrównującą?
ODPOWIEDŹ: spłata nastąpi w ratach jak niżej:
1 – 22 000,00, każda kolejna po 42 000,00
33. Czy przy obliczaniu wysokości odsetek należy przyjąć, że rok obrachunkowy (także w
przypadku lat przestępnych) liczy 365 dni a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni
kalendarzowych?
ODPOWIEDŹ: tak, rok obrachunkowy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni
kalendarzowych
34. Czy zmiana oprocentowania będzie następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca
kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość
stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego,
zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną o stałą marżę?
ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy warunki SIWZ
35. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w umowie o konieczności
ustanowienia przez Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia w postaci poręczenia
podmiotu tworzącego SPZOZ w przypadku rozpoczęcia procesu zmiany formy prawnej
Zamawiającego? W przypadku braku udzielenia i pozyskania takiej zgody od podmiotu
tworzącego prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości
postawienia
pożyczki/kredytu
przez
Wykonawcę
w
stan
natychmiastowej
wymagalności, w razie nieuzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę.
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
36. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu/pożyczki zobowiązywała
Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych
finansowych?
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
37. Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu/pożyczki następujących zapisów:
„Kredytobiorca/Pożyczkodawca zobowiązuje się do:
1) dostarczania do Banku w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego
roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli
Kredytobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku;
2) składania Bankowi w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni
po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01
lub bilansu i rachunku zysków i strat;
3) nieprzenoszenia, bez zgody Banku, całości lub części swoich praw i
obowiązków wynikających z umowy kredytu;
4) poinformowania Banku w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu
zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu
tworzącego
właściwego
dla
Kredytobiorcy
w
sprawie
przekształcenia
Kredytobiorcy w spółkę kapitałową.”
1. „Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w
całości lub części umowy pożyczki jeżeli Pożyczkobiorca nie wykonał
obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nieterminowo
reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału lub odsetek. Termin
wypowiedzenia wynosi 30 dni.”
2. „Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w
całości lub części umowy pożyczki jeżeli nastąpiło pogorszenie sytuacji
ekonomiczno-finansowej
w
stopniu
zagrażającym
wypłacalności
Pożyczkobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek
w umownych terminach. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.”
3. „Kredytodawca/Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w
całości lub części umowy pożyczki jeżeli zabezpieczenia spłaty pożyczki
nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich realna
wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni.”
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
38. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki.
ODPOWIEDŹ: głównym źródłem spłaty będą przyszłe przychody z NFZ
39. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US
o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich
nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem
umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że nie posiadamy zaległości w opłatach ZUS i US. Dokumenty
przedstawimy przy zawarciu umowy
40. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych.
Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną
one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu/pożyczki.
ODPOWIEDŹ: opinie zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy
41. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za 2011 oraz 2012 rok: bilans,
rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa do sprawozdania
finansowego, zestawienie zmian
w kapitale
własnym, rachunek przepływów
pieniężnych, raport oraz opinia biegłego rewidenta, uchwała o zatwierdzeniu
sprawozdania i podziale wyniku.
ODPOWIEDŹ: informacje zostały zamieszczone na stronie zamawiającego w załączniku
w uzupełnieniach
42. Prosimy o przedstawienie danych finansowych za I kwartał 2013r.
ODPOWIEDŹ: informujemy, że sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone za
1 półrocze 2013
43. Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (wg stanu na
koniec 2012 r.) – jeżeli występują:
Bilans:

inne środki trwałe,

środki trwałe w budowie,

inne należności krótkoterminowe

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa),

rozliczenia międzyokresowe (aktywa)

pozostałe rezerwy,

inne zobowiązania finansowe (długo- i krótkoterminowe)

inne zobowiązania krótkoterminowe,

rozliczenia międzyokresowe (pasywa)
Rachunek zysków i strat:

pozostałe przychody operacyjne (Od kogo Zamawiający uzyskuje
dotacje? Co obejmuje pozycja „Inne przychody operacyjne”?)

pozostałe koszty operacyjne

przychody i koszty odsetkowe

zyski nadzwyczajne
ODPOWIEDŹ: informujemy, że informacje znajdują się w załączniku w uzupełnieniach we
wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej do bilansu na
stronie internetowej zamawiającego
44. Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności.
ODPOWIEDŹ: główną przyczyną strat jest to, że aktualne ceny usług nie zawierają
rzeczywistych uzasadnionych kosztów ich wytworzenia
45. Prosimy o podanie przyczyny ewentualnej zmiany wartości kapitałów.
ODPOWIEDŹ: informacje zawarte są w załączniku w uzupełnieniach do bilansu na stronie
zamawiającego
46. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na okres kredytowania oraz
przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone.
ODPOWIEDŹ: wzrosty przychodów z NFZ zostały przedstawione w uzupełnieniu do oferty
na stronie internetowej zamawiającego, natomiast pewnych informacji o finansowaniu w
przyszłości przez NFZ nie posiadamy.
47. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo ? Jeżeli nie prosimy o
informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo.
ODPOWIEDŹ: Szpital posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług
48. Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o
wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US wobec
powyższego nie posiada również ugód
49. Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na
koniec 2012 r. lub aktualnej.
ODPOWIEDŹ: Szpital posiada zobowiązania i należności wymagalne.
50. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości
zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej
relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.
ODPOWIEDŹ: nie toczą i nie toczyły się żadne postępowania egzekucyjne
51. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o
wskazanie ich wysokości.
ODPOWIEDŹ: w ostatnich 6 miesiącach i w chwili obecnej nie prowadzone są
postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań
52. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak,
prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu.
ODPOWIEDŹ: nie realizujemy programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego
53. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów i pożyczek Zamawiającego wg stanu na
koniec 2012 r. (lub aktualnego), zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji
finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie,
wysokość zadłużenia na koniec 2012 r. (lub aktualna), termin całkowitej spłaty
zadłużenia, rodzaj zabezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: stan na 31 maja 2013 – kredyt w wysokości 513 359 ,00 z terminem spłaty
2019 r. – zabezpieczenie weksel własny In blanco z deklaracją, pożyczka w kwocie
444 440,00 zł z terminem spłaty 2014 r. zabezpieczenie - umowa cesji z NFZ
54. Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie
informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka
część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej
części.
ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada roszczeń do NFZ na dzień 31.12.2012 z tytułu
wykonanych świadczeń
55. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na
przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu
zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na
środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek
Samorządu Terytorialnego, UE).
ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z
postępowaniem
56. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na
przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu
zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na
środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek
Samorządu Terytorialnego, UE).
ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z
postępowaniem
57. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie
kredytu/pożyczki w postaci:
a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracja wekslową,
b. oświadczenia Zamawiającego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 200% kwoty kredytu,
c. pełnomocnictwa do rachunku bieżącego Zamawiającego,
d. poręczenia podmiotu tworzącego – w przypadku zgody, prosimy o:

podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału,
odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych
kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być
dłuższy niż okres kredytowania),

przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia
wnioskowanej transakcji,

informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji –
jeżeli tak, to do jakiej kwoty?

przedstawienie danych finansowych Poręczyciela,
e. cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ – w przypadku zgody, prosimy o:

podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z
którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki,

przedstawienie kopii ww. kontraktu,

kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja – czy będzie obejmować
wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego,
ewentualnych kosztów egzekucji?

informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest
wolny od innych obciążeń – jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń

zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były
wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek
wyznaczony do spłat kredytu/pożyczki

potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym
okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z
NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek
f.
hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej – w przypadku zgody,
prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
58. Prosimy o udostępnienie biznes planu (ew. kosztorysu) inwestycji, które mają zostać
sfinansowane ze środków z kredytu/pożyczki.
ODPOWIEDŹ: wysokość środków będących przedmiotem postępowania posłuży w całości
na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych zawartych w przedmiocie postępowania
59. Prosimy o podanie okresu realizacji inwestycji. Na jakim etapie znajduje się aktualnie
inwestycja?
ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej ogłoszono przetarg na realizację inwestycji, termin
zakończenia realizacji koniec października 2013 r.
60. Prosimy o przedstawienie zestawienia zawierającego źródła finansowania inwestycji
(wraz z kwotami) wraz z aktualnym stanem ich wykorzystania.
ODPOWIEDŹ: inwestycja w całości finansowana z kredytu/pożyczki
61. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata środków następowała na podstawie
pisemnych dyspozycji Zamawiającego, potwierdzonych fakturami, na rachunki bankowe
wykonawców/kontrahentów?
ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ
62. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do
dnia 05.07.2013r. Bank uzasadnia swoją prośbę koniecznością przeprowadzenia analizy
zdolności kredytowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 Prawa Bankowego, polegającej
między innymi na ocenie finansowej oraz analizie stanu prawnego przedmiotu
finansowania oraz Kredytobiorcy. Analiza ta nie jest możliwa do przeprowadzenia w
okresie zaproponowanym przez Zamawiającego, co ogranicza liczbę banków mogących
wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do wzrostu ceny oferty bankowej.
ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody
63. Wykonawca swoją działalność finansuje z kredytów udzielonych przez banki, które
wymagają od niego dokonywania przelewu przysługujących wierzytelności jako
zabezpieczenia transakcji. Powyższy aspekt jest kluczowym czynnikiem, od którego
zależy udzielenie finansowania i jego koszt. Gwarancja na udzielenie takiej zgody
znacząco obniży koszt pożyczki. Zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.) czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot
tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę
sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z
naruszeniem ww. wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego jest nieważna. Mając
powyższe na uwadze, prosimy o informacje czy po uzyskaniu informacji od Wykonawcy
o zamiarze dokonania cesji wierzytelności z umowy pożyczki na rzecz Banku
finansującego Zamawiający zwróci się do organu tworzącego o wyrażenie takiej zgody i
zaopiniuje ją pozytywnie?
ODPOWIEDŹ: Uchwała Rady Społecznej zamieszczona w uzupełnieniu specyfikacji na
stronie internetowej zamawiającego
64. W przypadku braku udzielenia i pozyskania zgody od podmiotu tworzącego na cesję
zobowiązań wynikających z niniejszego przetargu na rzecz podmiotów finansujących
oferenta (banki) prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w umowie o możliwości
postawienia pożyczki przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności,
w razie nie uzyskania takiej zgody w terminie 30 dni od daty wypłaty pożyczki.
ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wyraża zgody
65. Prosimy o doprecyzowanie celu na jaki ma zostać udzielona pożyczka.
ODPOWIEDŹ: kredyt/pożyczka zgodnie z przedmiotem postępowania
66. Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za poprzednie dwa lata
i pierwsze 2 kwartały obecnego roku (wprowadzenie oraz informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, raport biegłego
rewidenta).
ODPOWIEDŹ: dane zamieszczone w uzupełnieniu specyfikacji na stronie internetowej
zamawiającego
67. Czy istnieje możliwość uzyskania uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale
wyniku za poprzednie dwa lata? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ: tak, uchwały udostępnimy przy podpisaniem umowy
68. Czy Szpital posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy
o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ: nie realizujemy programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego
69. Czy jest możliwe uzyskanie struktury wiekowej należności i zobowiązań – stan na dzień
31.12.2012.r. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ: brak możliwości uzyskania struktury wiekowej należności i zobowiązań
70. Czy możliwe jest uzyskanie zestawienia kredytów, pożyczek wg stanu na 31.12.2012r.
zawierającego: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, kwotę przyznania,
zadłużenie na IV kwartał 2012 r., okres kredytowania oraz zabezpieczenie? Jeżeli tak, to
prosimy o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ: stan na 31 maja 2013 – kredyt w wysokości 513 359 ,00 z terminem
spłaty 2019 r. – zabezpieczenie weksel własny In blanco z deklaracją, pożyczka w
kwocie 444 440,00 zł z terminem spłaty 2014 r. zabezpieczenie - umowa cesji z NFZ
71. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji
jaki był ich poziom w roku 2012, jaki był w latach poprzednich (2010, 2011) oraz jaka
część została uznana przez NFZ?
ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada roszczeń do NFZ na dzień 31.12.2012 z tytułu
wykonanych świadczeń
72. Prosimy o przedstawienie aktualnych dokumentów prawnych: KRS – nie starszy
niż 3 m-ce lub oświadczenie o aktualności, NIP, Regon, statut.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że aktualne akty prawne przedstawimy przy podpisaniu
umowy
73. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
ODPOWIEDŹ: liczba łóżek 161 plus 14 noworodkowych, stan zatrudnienia został
zamieszczony w uzupełnieniach do siwz na stronie internetowej zamawiającego
74. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki/kredytu.
ODPOWIEDŹ: głównym źródłem spłaty będą przyszłe przychody z NFZ
75. Prosimy o informację czy Organ założycielski planuje przekształcenie Szpitala w okresie
kredytowania?
ODPOWIEDŹ: szpital nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie
76. Czy możliwe będzie w trakcie obowiązywania umowy składanie przez Zamawiającego
na żądanie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych?
ODPOWIEDŹ: nie będzie możliwe składanie kwartalnych danych finansowych
77. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na
przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich w zestawieniu
zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na
środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek
Samorządu Terytorialnego, UE).
ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z
postępowaniem
78. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na
przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu
zawierającym dane tj.: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na
środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek
Samorządu Terytorialnego, UE).
ODPOWIEDŹ: udzielenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie ma związku z
postępowaniem
79. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości
zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w
procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ.
ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej i w ostatnich 6 miesiącach nie były prowadzone
postępowania egzekucyjne
80. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy
lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak
to prosimy o wskazanie ich wysokości.
ODPOWIEDŹ: w chwili obecnej i w ostatnich 6 miesiącach nie było postępowań sądowych
o zapłatę zobowiązań
81. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada zaległości w płatnościach wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o
wskazanie ich wysokości.
ODPOWIEDŹ: nie posiadamy zobowiązań wymagalnych wobec ZUS i US
82. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy
o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
ODPOWIEDŹ: zamawiający nie posiada ugód
83. Jaka jest szacowana wartość wskaźnika zadłużenia szpitala zgodnie z art. 71 ustawy
o działalności leczniczej?
ODPOWIEDŹ: wartość wskaźnika zadłużenia za rok 2011 = 0,14; za rok 2012=0,12
84. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
dodatkowego zabezpieczenia: Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w
trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn.
zmianami)
ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ
85. Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że dokumenty prawne udostępnimy przed podpisaniem
umowy
86. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań
wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz za okres bieżący
ODPOWIEDŹ: nie przedstawiamy struktury wiekowej należności i zobowiązań
87. Wykonawca prosi o zestawienie kredytów wg. stanu na dzień 06.06.2013 r.
zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną,
zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie
ODPOWIEDŹ: stan na 31 maja 2013 – kredyt w wysokości 513 359 ,00 z terminem spłaty
2019 r. – zabezpieczenie weksel własny In blanco z deklaracją, pożyczka w kwocie
444 440,00 zł z terminem spłaty 2014 r. zabezpieczenie - umowa cesji z NFZ
88. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed
podpisaniem umowy
ODPOWIEDŹ: opinie zostaną udostępnione przed podpisanie umowy
89. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji
jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została
uznana przez NFZ
ODPOWIEDŹ: Szpital nie posiada roszczeń do NFZ na dzień 31.12.2012 r. z tytułu
wykonania świadczeń
90. Prosimy o informację czy jest możliwe uzyskanie danych finansowych – stan na
30.12.2012r. oraz bieżący okres.
ODPOWIEDŹ:
udostępnione są
w uzupełnieniu
SIWZ
na
stronie internetowej
zamawiającego
91. Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to
prosimy
o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ: nie realizujemy programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego
92.
Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki dla wszystkich
pakietów
w postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty pożyczki),
- pełnomocnictwa do rachunku bieżącego zamawiającego,
- poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej
kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych
poręczyciela),
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
93.
Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz
hospitalizowanych.
ODPOWIEDŹ: liczba łóżek 161 plus 14 noworodkowych, stan zatrudnienia wykazany
w informacji dodatkowej do bilansu umieszczonej w uzupełnieniu SIWZ na stronie
internetowej zamawiającego
94. Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu, na którym
zostanie ustanowiona cesja jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku?
ODPOWIEDŹ: wierzytelność z kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia pożyczki
z terminem spłaty w 2014 r.
95.
Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki.
ODPOWIEDŹ: głównym źródłem spłaty pożyczki/kredytu będą przyszłe przychody z NFZ
96.
Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyliczeń
odsetek terminu 360/360?
ODPOWIEDŹ: tak, rok obrachunkowy 365 dni a miesiąc rzeczywistą ilość dni
kalendarzowych
97.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2012r.: inne należności
krótkoterminowe;
inne
rozliczenia
międzyokresowe;
pozostałe
rezerwy;
inne
zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody
operacyjne;
ODPOWIEDŹ: informację umieszczono w uzupełnieniach do SIWZ na stronie internetowej
zamawiającego
98.
Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń (ważne 3 miesiące) z Urzędu
Skarbowego
o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
o niezaleganiu ze składkami.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że aktualne oświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US
udostępnimy przed podpisaniem umowy
99.
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy
o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty.
ODPOWIEDŹ: nie posiadamy ugód
100.
Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy
o
wskazanie ich wysokości.
ODPOWIEDŹ: oświadczamy, że w chwili obecnej i w ostatnich 6 miesiącach nie były
prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań
101. Prosimy o potwierdzenie, że spłata rat odsetkowych od udzielonego kredytu/pożyczki
nastąpi w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu od daty postawienia kwoty
kredytu/pożyczki do dyspozycji Zamawiającego, w ostatnim dniu każdego miesiąca.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
102. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki. Podanie tej daty jest niezbędne do
wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta
może być czysto teoretyczna – wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i
składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność
złożonych ofert.
ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach,
1 transza -30 września kwota 1 100 000,00; 2- transza 29 listopad kwota 1 400 000,00
103. Dla potrzeb prawidłowego dla wszystkich oferentów wyliczenia ceny oferty, prosimy
o wskazanie daty płatności pierwszej raty kapitałowej oraz daty płatności pierwszej raty
odsetkowej
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił taką informację w projekcie umowy , który jest
załącznikiem do SIWZ
104.
Ze względu na długi okres finansowania Wykonawca prosi o zgodę na zmianę
oprocentowania pożyczki w oparciu o WIBOR 3M.
ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
105.
Wykonawca prosi o informację, komu przysługuje prawo wybory formy
zabezpieczenia. Zamawiający wskazuje, że zabezpieczeniem będzie weksel własny in
blanco lub cesja wierzytelności z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a NFZ nr
14-00-00530-11/23/03/01/SZP o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie
szpitalne. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie zarówno w postaci weksla in
blanco jak i wskazanej powyżej cesji wierzytelności.
ODPOWIEDŹ: prawo wyboru jednej z form zabezpieczenia przysługuje wykonawcy
106.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej
wymagalności całości pozostałej do spłaty należności wraz z należnościami ubocznymi
w przypadku powzięcia przez Pożyczkodawcę informacji o planowanym przekształceniu
Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu w taką spółkę?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
107.
Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki w kwocie 2,5 mln zł. Podanie tej
daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez
wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna – wykorzystana jedynie w
procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może
spowodować nieporównywalność złożonych ofert.
ODPOWIEDŹ: hipotetyczna wypłata kredytu pożyczki nastąpi w dwóch transzach, 1
transza -30 września kwota 1 100 000,00; 2- transza 29 listopad kwota 1 400 000,00
108.
Prosimy o potwierdzenie, że data spłaty pierwszej raty odsetkowej i raty
kapitałowej to 31.01.2014 r.
ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ
109.
Ze względu na brak możliwości podzielenia kwoty pożyczki (2.500.000,00 zł) na
60 równych rat zwracamy się z prośbą o wskazanie wartości poszczególnych rat
kapitałowych podlegających spłacie.
ODPOWIEDŹ: spłata nastąpi w ratach jak niżej:
1 – 22 000,00, każda kolejna po 42 000,00
110.
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego
lub przesłanie pocztą/faksem:
o sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych) Zamawiającego za rok 2011 oraz 2012
o informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek,
o informacji o kontraktach z NFZ za lata 2012, 2013 (kwota zakontraktowana, wartość
zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań).
ODPOWIEDŹ: informacje zawarte są w uzupełnieniach do SIWZ zamieszczonych na
stronie internetowej zamawiającego
Z poważaniem
Dyrektor SP ZOZ
mgr inż. Marek Skarzyński

Podobne dokumenty