statut studenckiego koła naukowego instytutu historii sztuki

Komentarze

Transkrypt

statut studenckiego koła naukowego instytutu historii sztuki
STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO INSTYTUTU HISTORII SZTUKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1) Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej Kołem,
jest studenckim kołem naukowym i działa na podstawie: ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego statutu.
2) Siedzibą Koła jest Instytut Historii Sztuki Wydziału Historycznego UW.
Rozdział II
Cele Koła i sposoby ich realizacji
§2
Celem Koła jest:
1) prowadzenie badań i szerzenie wiedzy o sztuce na terenach Europy ze szczególnym uwzględnieniem
obecnych i byłych terenów Polski;
2) aktywizacja środowiska studentów Instytutu Historii Sztuki;
3) poszerzanie swoich kompetencji naukowych;
4) propagowanie nowocześniejszych metod badawczych w ściślejszym związku z dziełami sztuki;
5) wspomożenie aktywności badawczej i naukowej studentów Instytutu Historii Sztuki;
6) pomoc w badaniach terenowych i zdobywanie materiałów zdjęciowych wykorzystywanych później do
prac studentów;
7) rozbudowa Archiwum Przeźroczy Instytutu Historii Sztuki;
8) propagowanie społecznej ochrony zabytków poprzez popularyzowanie wiedzy o zabytkach;
9) szerzenie społecznej świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego;
§3
Koło realizuje swoje cel poprzez:
1) organizowanie wyjazdów naukowych;
2) pisanie artykułów do gazet popularnonaukowych;
3) organizowanie wystaw zdjęciowych;
4) spotkania członków Koła oraz wykłady pracowników naukowych;
5) organizowanie wykładów i konferencji.
Rozdział III
Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki:
§4
Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.
§5
1) Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną deklarację
członkowską
2) Utrata członkostwa następuje:
a. na skutek uchwały Zarządu Koła;
b. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu;
c. z powodu zgonu członka;
d. z powodu skreślenia z listy studentów
3) Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Walnego Zgromadzenia
Członków
§6
Członek Koła ma następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła;
2) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Koła;
4) brania udziału w działalności Koła;
5) korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez Koło możliwości działalności
naukowej;
6) używania odznak i znaków Koła, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o
charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła
§7
Członek Koła zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Koła;
2) kwartalnego opłacania składek członkowskich;
3) brania udziału w realizacji celów i Koła.
Rozdział IV
Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje
§8
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd,
§9
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Koła
2) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła
5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła
§ 10
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Koła co najmniej raz w roku oraz
na żądanie co najmniej połowy członków Koła.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Koła
§ 11
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych
§ 12
1. Zarząd Koła składa się z : prezesa, vice-prezesów, sekretarza, skarbnika przy czym Sekretarz lub Skarbnik
może być równocześnie Vice-prezesem Zarządu.
2. Zarząd składa się minimalnie z 5 członków Koła
3. Zarząd jest naczelną władzą Koła. Kieruje on całokształtem działalności Koła, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 13
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków
§ 14
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz
2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z działalności Koła. Niezłożenie sprawozdania
powoduje wykreślenie Koła z rejestru uczelnianych organizacji studenckich
3. Prezes Koła zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regulaminie Koła, zmiany we
władzach Koła i aktualny wykaz członków Koła.

Podobne dokumenty