Załącznik nr 1 Formularz ofertowy I. Dane oferenta: Imię i nazwisko

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy I. Dane oferenta: Imię i nazwisko
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
I. Dane oferenta:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………
Nazwa firmy i siedziba (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………
tel. ....................................................... , fax ...............................................................................
Dowód osobisty seria numer ……………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………..
II. Składam niniejszym ofertę na zakup samochodu osobowego marki:
Peugeot Partner Husky 1.9D 51kW, numer rejestracyjny GD 44703 za cenę:
brutto ................................................
słownie ..............................................
III. Oświadczam, że :
1) zapoznałem się za stanem technicznym w/w samochodu i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń;
2) zapoznałem się z treścią i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń .
.....................................
miejsce i data
...............................................
podpis i pieczątka
osoby upoważnionej

Podobne dokumenty